Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 december 2015,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 december 2015,"

Transkript

1 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 december 2015, Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Rita Gunnarsson (S) Anders Johansson (S) Jessica Hildén (S) Berndt Björkman (C) Annika Bjelvert (M) Ulla-Britt Mortensen (V) Tage Johansson (SD) Björn Tolen (C) Jan Fallström (M) Mats Notini (L) ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare JUSTERING JUSTERARE Berndt Björkman PLATS OCH TID Kommunhuset den 7 december PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE ORDFÖRANDE JUSTERARE Anneli Karlsson Mikael Johansson Berndt Björkman ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen SÄTTS UPP TAS NER FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Anneli Karlsson Sidan 1 av 27

2 Bengt Kjellberg, kommunrevisor Birgitta Kringlund, kommunrevisor Anette Gundahl Karlsson, kommunrevisor Pia Sahlin Brunsell, kommunrevisor Roland Olsson, kommunrevisor Anders Naeslund, sakkunnig revisor KPMG Sidan 2 av 27

3 KS 222 Dnr KS 15/362 REVISORERNAS GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2015 Vid dagens sammanträde deltar kommunrevisionen samt KPMG med anledning av den årliga grundläggande granskningen. Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna följer verksamheten under revisionsåret genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat samt gör verksamhetsbesök. Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen, vilken regleras i kommunallagen och i god revisionssed. Sidan 3 av 27

4 KS 223 Dnr KS 15/426 GRANSKNING AV KOMMUNENS HANDLÄGGNING AV BISYSSLOR KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av vilka bisysslor kommunens anställda har i styrelser av bolag och föreningar mm. I rapporten påpekas också att närmare hälften av utbetalningsmottagare under den granskade 17-månadersperioden inte kan hittas i offentliga register. Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Bygg- och Miljönämnden och Samverkansnämnden konstaterar att befintliga rutiner inte är tillfredställande, men att nya har utarbetats. Kommunens chefer har ändå tillfredställande kunskap om direkt underställda medarbetares eventu ella bisysslor. Vidare konstaterar Kommunledningskontoret efter en egen utredning att den interna kontrollen av utbetalningar är mycket god och inte ger anledning till oro. SUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till yttrande över rapporten om bisysslor hos kommunens anställda. Riktlinjer för hantering av bisyssla Stöddokument för dokumentation om beslut om bisyssla Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande om granskningsrapport om handläggning av anställdas bisyssla. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för hantering av bisyssla. UTDRAG Revisorerna Kommunledningskontoret, personalenheten Sidan 4 av 27

5 KS 224 Dnr KS 15/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret informerar om: - Åtgärder på Sannerudsskolan - Säkerhetsarbete - Flyktingsituationen - Tomtförsäljning Lövenstrand YRKANDEN Ulla-Britt Mortensen (V) föreslår att det ska redovisas hur det går med försäljningen av villatomter i kommunen vid varje kommunstyrelsesammanträde. Jan Fallström (M) yrkar bifall till Ulla-Britt Mortensens (V) förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande Mikael Johansson (S) ställer proposition på Ulla-Britt Mortensens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen beslutar att det ska redovisas hur det går med försäljningen av villatomter i kommunen vid varje kommunstyrelsesammanträde. Sidan 5 av 27

6 KS 225 Dnr KS 15/423 INVESTERINGSBUDGET, ÄNDRINGAR 2016 Vid kommunfullmäktige fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsbudget Efter beslutet har förvaltningarna inkommit med förslag till vissa omprioriteringar och ändrade tidplaner för beslutade investeringar. Ändringarna framgår av bilaga. Sammanfattningsvis summerar föreslagna förändringar till en minskning av skattefinansierade investeringar på 300 tkr och en ökning av avgiftsfinansierade investeringar på tkr. Det finns pågående projekt budgeterade i 2015 års investeringsbudget som inte kommer att bli klara under 2015 men som kommer slutföras under Projekten framgår av bilaga. Dessa uppgår totalt till kr. SUNDERLAG Kommunfullmäktiges beslut , 53 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 5 YRKANDEN Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att ändringar i investeringsbudget 2016 går ut på remiss till nämnderna. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så. Sidan 6 av 27

7 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar av investeringsbudgeten 2016, med fördelning enligt bilaga så att totalt skattefinansierade investeringar uppgår till 300 tkr mindre och avgiftsfinansierade investeringar till tkr mer. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att bevilja överflyttning av investeringsmedel från 2015 till 2016, totalt tkr, för pågående projekt enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att ändringar i investeringsbudget 2016 skickas ut till nämnderna. Sidan 7 av 27

8 KS 226 Dnr KS 15/231 REVIDERING AV RESULTAT- OCH KASSAFLÖDESBUDGET 2016 OCH PLAN Vid kommunfullmäktige fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2016 och plan för Budgeten var framtagen utifrån då tillgänglig befolkningsprognos från Statisticon som visade på en befolkningsprognos för de tre åren på , samt invånare. Kommunens skatteintäkter beräknas på befolkningsmängden per den 1 november året innan verksamhetsåret. Den 1 november 2015 var Kils kommuns befolkningsmängd invånare, vilket innebär att skatteintäkterna i den beslutade budgeten grundar sig på 171 invånare fler än vad kommunen kommer att få skatteintäkter för Förslaget till revidering innebär sänkning av budgeterade skatteintäkter samt för att möta dessa, sänkning av budgeterade amorteringar av kommunens lån. Förutom ovanstående så har de poster i resultat- och kassaflödesbudgetarna, som påverkas av förslaget till investeringsbudget, justerats så att budgetarna är samstämmiga. Förslaget till revidering påverkar inte budgeterade driftsramar till nämnderna. SUNDERLAG Kommunfullmäktiges beslut , 93 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bilaga till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av resultat- och kassaflödesbudget 2016 och plan enligt bilaga. Sidan 8 av 27

9 KS 227 Dnr KS 15/436 DETALJBUDGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2016, SAMT MÅL Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att ledning och styrning av kommunens samtliga verksamheter sker så att de uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen har ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen och även att ett bostadsbyggande kan komma igång. Utöver detta så har kommunstyrelsen ansvar för kultur- och Fritidsutvecklingen inom kommunen. Med de nu föreslagna ramarna kan kommunstyrelsen göra ett flertal satsningar mot de övergripande målen som är kommunstyrelsens ansvar. De övergripande mål som är karaktären attityd (näringsliv och kulturmål) är svårbedömbara och inte tillfullo beroende av medel enbart utan beroende av delvis andra påverkansformer. Eventuellt kan arbetet med att införa förbättringsarbete enligt LEAN koncept inte kunna inrymmas inom tidsramen 2016, mest beroende av rent tekniska tidsskäl inom skola och omsorg. I gjorda prioriteringar ingår förslag om förstärkning av upphandlingskompetens och kompetens inom avtals- och utredningsområdet. Under året kommer också en verksamhetsutvecklingsöversyn att kunna genomföras. Behov finns för att kunna nå målen om förändring. Enbart systematiskt förbättringsarbete torde inte räcka. För perioden 2017 till 2018 behöver kostnadssänkningar göras för att komma i beslutade ramar. SUNDERLAG Ramar enl. demografimodellen sammandrag. KF övergripande mål Tjänsteskrivelse KS Tjänsteskrivelse KS Kommunstyrelsen godkänner förslag till Budget och verksamhetsplan för 2016 samt plan 2017, UTDRAG Kommunledningskontoret, samtliga enheter Kulturskolan Sidan 9 av 27

10 KS 228 Dnr KS 15/415 PRISER FÖR INTERNA IT-TJÄNSTER 2016 IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. Priserna är framtagna efter verkliga kostnader i IT-driften. Budget och utfall för tidigare verksamhetsår har stämt bra och ITavdelningen ser idag inga skäl att inför år 2016 ändra på prismodellen och förslår samverkansnämnden att fastställer priserna enligt förslag. Priserna är oförändrade från SUNDERLAG IT-avdelningens tjänsteskrivelse, Samverkansnämndens protokoll , 11 Arbetsutskottets protokoll , 6 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa priserna för IT-tjänster enligt förslag. Sidan 10 av 27

11 KS 229 Dnr KS 15/435 NYTTJANDE AV KOMMUNAL MARK FÖR ANLÄGGNING AV JORDVÄRME OCH ANDRA ÄNDAMÅL Under året har det inkommit tre ansökningar om servitut på kommunens mark i syfte att anlägga jordvärme. Två av ansökningarna avser mark i anslutning till villatomter på Hagvägen, en ansökan avser mark i närheten av en villatomt på Mogatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat kommunens inställning till servitut eller nyttjanderätt av kommunal mark i anslutning till villakvarter för att kunna anlägga jordvärme och kommit fram till att ett principiellt beslut om nyttjanderätt bör fattas. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunen erbjuder ägare av angränsande fastigheter till motsvarande grönytor att teckna ett nyttjanderättsavtal på den aktuella marken. Detaljerna i avtalen kan komma att variera beroende på olika sakomständigheter. I första hand går erbjudandet till fastighetsägare på Hagvägen. SUNDERLAG Kommunstyrelsens protokoll , 120 Kommunstyrelsens protokoll , 136 Arbetsutskottets protokoll , 9 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse YRKANDEN Jan Fallström (M) föreslår att det ska göras en översyn av kommunens nyttjanderättsavtal och eventuell avgiftsbeläggning. Georg Forsberg (C), Rita Gunnarsson (S) och Mats Notini (L) yrkar bifall till Jan Fallströms (M) förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande Mikael Johansson (S) ställer proposition på Jan Fallströms (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så. Sidan 11 av 27

12 Kommunstyrelsen erbjuder fastighetsägare av villatomter längs Hagvägen att teckna ett nyttjanderättsavtal på den mark som finns i anslutning till den egna villatomten. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upprätta nödvändiga nyttjanderättsavtal. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda övriga möjliga områden för motsvarande erbjudande av nyttjanderättsavtal avseende mark i anslutning till egen villatomt. Kommunstyrelsen beslutar att det ska göras en översyn av kommunens befintliga nyttjanderättsavtal och eventuell avgiftsbeläggning. UTDRAG Emma Nilsson och Tobias Magnusson Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningskontoret, kanslienheten Sidan 12 av 27

13 KS 230 Dnr KS 15/396 ANSÖKAN FRÅN TRAFIKVERKET OM MARKFÖRVÄRV FÖR ATT BYGGA TRANSFORMATORSTATIONER Trafikverket har inkommit med en förfrågan om att förvärva mark av Kils kommun. Förfrågan rör ett markområde om ca 400 m² av kommunens fastighet Lersätter 1:92. Syftet med köpet är att bygga nya transformatorstationer för att öka kraftförsörjningen på järnvägssträckan Kil-Öxnered. Trafikverket avser att bygga två transformatorstationer i Kil och har funnit att den lämpligaste placeringen för dessa är på Kils kommuns fastighet Lersätter 1:92, i anslutning till Trafikverkets järnvägsfastigheter Lersätter 1:43 och Lersätter 1:44. Under förutsättning att Trafikverket beviljas bygglov föreslår Kommunledningskontoret att marken överlåts till Trafikverket genom en fastighetsreglering, och att priset ska vara 10 kronor per m². SUNDERLAG Trafikverkets förfrågan om markförvärv, Kartbilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att bygglov beviljas, överlåta ett område om ca 400 m² av Kils kommuns fastighet Lersätter 1:92 till Trafikverket genom en fastighetsreglering där del av Lersätter 1:92 regleras till Lersätter 1:43, enligt markering på bifogad karta, för 10 kr per m². 2. Trafikverket ska stå för samtliga kostnader för förrättning, bygglov och eventuella planändringar. UTDRAG Nathalie Abrahamsson, Trafikverket Kommunledningskontoret, ekonomienheten Sidan 13 av 27

14 KS 231 Dnr KS 15/406 FINANSDEPARTEMENTET, REMISS - PM OM INTERIMISTISKA VID ÖVERPRÖVNING AV UPPHANDLINGAR Finansdepartementet har gett Kils kommun tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. Promemorian behandlar frågan om interimistiska beslut vid överprövningar av upphandlingar, en fråga som har aktualiserats i och med den rådande flyktingsituationen. För att kunna möta det ökade behovet av boende och mat till asylsökanden har Migrationsverket genomfört direktupphandlingar på grund av synnerlig brådska. En direktupphandling kan dock överprövas innan myndigheten har slutit ett avtal. Rätten kan då förordna att avtal inte får slutas innan den rättsliga prövningen är gjord. Efter att Migrationsverkets direktupphandlingar har överprövats och direktupphandlade platser för tillfälliga asylboenden inte har kunnat användas har Migrationsverket uppmärksammat regeringen på vilka konsekvenser det får för fullgörandet av verkets uppdrag. Promemorian innehåller förslag om förtydligande av regler om interimistiskt beslut vid överprövning av upphandlingar och avtals giltighet. Av förtydligandet ska det framgå att rätten vid sin bedömning om huruvida den ska förordna interimistiskt också ska ta hänsyn till intresset för användarna, allmänintresset samt övriga intressen av det som upphandlas. Kommunledningskontoret ställer sig positiv till promemorians förslag och välkomnar de föreslagna ändringar som innebär att rätten inte enbart ska fokusera på ekonomiska faktorer utan också ska ta hänsyn till b.la. konsekvenserna av vad ett interimistiskt beslut får för de behov upphandlingen avsett att tillgodose. Kommunstyrelsen föreslås att, i enlighet med kommunledningskontorets förslag till yttrande, besluta att överlämna yttrande över promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar till Finansdepartementet. SUNDERLAG Förslag till yttrande Promemoria Interimistisk beslut vid överprövning av upphandlingar Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sidan 14 av 27

15 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande till Finansdepartementet över promemorian Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar, i enlighet med bilagd handling kommunledningskontorets förslag till yttrande. UTDRAG Finansdepartementet Sidan 15 av 27

16 KS 232 Dnr KS 15/401 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM JULBELYSNING I FAGERÅS Stig Larsson boende i Fagerås har lämnat ett medborgarförslag till Kils kommun. I medborgarförslaget framför Stig önskemål om att Kils kommun ska sätta upp julbelysning i Fagerås liknande den som har satts upp i centrala delarna av Kil. Utpekade områden är genomfarten genom Fagerås, Arvikavägen samt vägen in till resecentrum längst Järnvägsgatan. SUNDERLAG Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Medborgarförslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna medborgarförslaget och kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra uppsättningen utmed Järnvägsgatan. Sidan 16 av 27

17 KS 233 Dnr KS 15/96 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS BRODDAR TILL ALLA ÖVER 65 ÅR I KILS KOMMUN Ett medborgarförslag har inkommit från PRO Frykerud, genom ordförande Elsie Fridén. Förslaget gäller gratis broddar till alla personer över 65 år i Kils kommun. Kommunstyrelsen föreslog i september kommunfullmäktige att avslå förslaget. Kommunfullmäktige återremitterade i september medborgarförslaget till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska utreda frågan vidare och för att lyssna in vad kommunala pensionärsrådet tycker och för att utreda samhällskostnaderna för, till exempel, ett benbrott. Kommunala pensionärsrådet diskuterade frågan den 5 november. Delade meningar råder om förslaget, några menar att gratis broddar skulle minska det mänskliga lidandet och spara pengar åt samhället, andra menar att broddar är en personlig säkerhetsutrustning som den som vill kan köpa själv. SUNDERLAG Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 21 Socialchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 52 Kommunstyrelsens protokoll , 163 Kommunfullmäktiges protokoll , 132 Anteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 7 YRKANDEN Mats Notini (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla medborgarförslaget. Ulla-Britt Mortensen (V) yrkar bifall till Mats Notinis förslag. Anders Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Georg Forsberg (C) och Rita Gunnarsson (S) yrkar bifall till Anders Johanssons förslag. Sidan 17 av 27

18 PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på Mats Notinis (L) förslag mot Anders Johanssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Johansson förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. RESERVATION Mats Notini (L) och Ulla-Britt Mortensen (V) reserverar sig mot beslutet. Sidan 18 av 27

19 KS 234 Dnr KS 15/414 GALLRING AV NATIONELLA PROV OCH TERMINSBETYG Förslag till gallring av nationella prov och terminsbetyg i kommunarkivets förvar. Nationella prov: Kommunarkivet förvarar en mängd nationella prov från grundskola och Komvux i bl.a. ämnena engelska och matematik. Dessa ska enligt Barn- och utbildningsnämndens nuvarande dokumenthanteringsplan förvaras ute i verksamheterna och gallras efter fem år. Kommunarkivet vill därför gallra prov äldre än fem år som kommit i dess förvar. Barn- och utbildningsnämndens gallringsbeslut gäller inte för handlingar som förvaras i kommunarkivet, gallringsbeslut krävs därför av kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet för Kils kommun. Observera att beslutet inte gäller nationella prov i svenska och SFI, dessa ska fortsatt bevaras för framtida forskning. Terminsbetyg: I kommunarkivet finns även kopior av terminsbetyg från grundskolan. Beslut om bevarande av kopior av betyg finns i Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan, däremot omnämns inte vilka betyg som åsyftas. Förvaltningens åsikt är att endast slutbetyg (eller motsvarande) ska bevaras, betyg utfärdade under terminens gång kan gallras då motsvarande information finns i betygskatalogen. Föreslagen gallringsfrist är tre år. SUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsen beslutar Nationella prov äldre än fem år ska gallras ur kommunarkivet för samtliga ämnen utom svenska och SFI. Terminsbetyg äldre än tre år ska gallras ur kommunarkivet. UTDRAG Kommunledningskontoret, kommunarkivet Sidan 19 av 27

20 KS 235 Dnr KS 15/390 REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUND Värmlands Läns Kalkningsförbund föreslår vissa ändringar i förbundsordningen. Ändringarna syftar till att förbättra samrådet med medlemskommunerna samt att man vill överlåta till direktionen att avgöra i vilken av medlemskommunerna som förbundet ska ha sitt säte. Ändringar av förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. SUNDERLAG Förslag till förbundsordning för Värmlands Läns Kalkningsförbund Protokoll Värmlands Läns Kalkningsförbund Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Värmlands Läns Kalkningsförbunds nya förbundsordning. Sidan 20 av 27

21 KS 236 Dnr KS 15/385 UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VA I KILS KOMMUN Kils kommuns verksamhetsområden för VA behöver regelbundet följas upp och beslutas så att de stämmer överens med bebyggelseutveckling och VA-utbyggnad i kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområden för VA. Senaste revideringen av verksamhetsområden för VA skedde Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) åligger det kommunen att där det finns ett behov av kommunalt vatten och avlopp ordna det om det är möjligt. Kommunen upprättar då ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Eftersom det var många år sedan den senaste revideringen har flera planlagda områden hunnit bebyggas och försetts med VA utan att ett formellt beslut i kommunfullmäktige har fattats, det är bland annat Mons Backe, Viksta By och Runnevål. Området Skommita/Tallåsen är planlagt men ännu ej bebyggt. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen. SUNDERLAG Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll tekniska nämnden Kartor över utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Kils kommun för områdena Mons Backe, Viksta By, Runnevål och Skommita/Tallåsen, enligt bilaga. Sidan 21 av 27

22 KS 237 Dnr KS 15/369 VAL AV LEDAMOT I RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE EFTER PETER KRÖÖSE (C) En avsägelse från uppdraget som ordförande i socialnämnden har inkommit från Peter Krööse (C). En ny ledamot i rådet för funktionshindrade ska därför väljas. SUNDERLAG Avsägelse YRKANDEN Georg Forsberg (C) föreslår Jessica Hildén (S) till ny ledamot i rådet för funktionshindrade. PROPOSITIONSORDNING Ordförande Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar så. Kommunstyrelsen utser Jessica Hildén (S) till ny ledamot i rådet för funktionshindrade. Sidan 22 av 27

23 KS 238 Dnr KS 15/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER Inga aktuella inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit. Sidan 23 av 27

24 KS 239 Dnr KS 15/433 KOMMUNINVEST, INBJUDAN TILL MEDLEMSSAMRÅD 2016 En inbjudan till Kommuninvest medlemssamråd 2016 har inkommit. Två ombud från kommunstyrelsen i Kils kommun ska utses. YRKANDEN Georg Forsberg (C) föreslår Mikael Johansson (S) till ombud. Annika Bjelvert (M) föreslår att oppositionen lämnar besked om vem som ska representera dem på medlemsrådet senare. PROPOSITIONSORDNING Ordförande Mikael Johansson (S) ställer proposition på Georg Forsbergs (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordförande Mikael Johansson (S) ställer proposition på Annika Bjelverts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Kommunstyrelsen utser Mikael Johansson (S) till ombud till Kommuninvest medlemssamråd Oppositionen lämnar besked om vem som ska representera dem på medlemsrådet senare. Sidan 24 av 27

25 KS 240 Dnr KS 15/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER Mikael Johansson (S) rapporterade från SmåKoms höstmöte den november. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 25 av 27

26 KS 241 Dnr KS 15/4 ANMÄLAN AV DELEGERINGS Anmälan av delegeringsbeslut fattade under perioden SUNDERLAG Förteckning över delegeringsbeslut fattade under perioden Kommunstyrelsen har tagit del av delegeringsbesluten. Sidan 26 av 27

27 KS 242 Dnr KS 15/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen: 1. Sammanträdesprotokoll Kilsbostäder AB, Sammanträdesprotokoll Kilsbostäder AB Sammanträdesprotokoll Partnerskap Bergslagsbanan , ledningsgrupp 4. Sammanträdesprotokoll Partnerskap Bergslagsbanan , Ekonomisk sammanställning 5. Sammanträdesprotokoll Partnerskap Bergslagsbanan , Finansiering partnerskapet 6. Sammanfattning av slutrapport av "Plan för kommunikation och påverkan". Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 27 av 27

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 19 maj 2016, 19.00 19.35 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Anders Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19

Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 19 december 2013, kl. 18.00-19.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016, Sammanträdesdatum 216-3-16 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 216, 15. 17.4 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 3: Detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-15 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 15 december 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen KS 17/6. 2 Verksamhetsutveckling KS 16/ Investeringsbudget 2017 KS 16/340 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-01-10 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 10 januari 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24

NR ÄRENDE DNR. 1 Revisorernas grundläggande granskning 2016 MBN 16/61. 2 Information till nämnden MBN 16/24 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-08-23 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 23 augusti 2016, kl 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Revisorernas grundläggande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, 15.00 16.00 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 december 2016, kl. 15.00 17.45 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015,

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, 16.00 17.00 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Kenneth Pihlström (S) Marianne

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Gunnar Nilsson, repr. för Kils Hästcenter Hannäs, 91 Göran Grönkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 27 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer