Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010"

Transkript

1 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj

2 INNEHÅLL 2

3 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete Metod Resultat 4 2. BAKGRUND Mål, delmål och effektmål Syfte och mål med 2008/09 års analys 7 Syfte: 7 Mål: Rapporten i sitt sammanhang 7 3 scenario & tillvägagångssätt Vad vill vi uppnå? Tillvägagångssätt Val av metod Genomförande Fortsatt arbete Analysmetod Seminarier MVA-metoden uppfyller följande krav 9 4 Avgränsningar 10 5 Sekretess 10 6 Spridning av rapporten 10 7 Skyddsvärt & Oönskade händelser Skyddsvärt Skyddsvärt: Subjekt/objekt/resurser Skyddsvärt: Värderingar Skyddsvärt: Funktioner/aktiviteter Skyddsvärt sammanfattande analys Oönskade händelser Sammanställning av oönskade händelser Risk för olika händelser Oönskade händelser fördelade på olika förvaltningskategorier Hanteringsförmåga Scenarios Samlad bedömning av hanteringsförmågan under hela händelseförloppet Hanteringsförmåga - Brister, oklarheter och förslag på åtgärder 19 Operativ förmåga 8.4 Hanteringsförmåga slutsatser SDF Tekniska förvaltningar Mjuka förvaltningar 24 9 Slutsatser & fortsatt analysarbete Referenser 26 3

4 1. Sammanfattning Denna rapport är en sammanfattande rapport från alla riskoch sårbarhetsanalyser som genomförts på förvaltningar/bolag /förbund i Malmö stad. Rapporten är avidentifierad och innehåller inte detaljer från den enskilda förvaltningen, bolaget eller förbundet. Däremot ska den vara vägledande och lärande för olika förvaltningar genom att visa hur andra förvaltningar bedömt sin förmåga med hänsyn till de olika scenarierna. Detaljerade beskrivningar på metodstöd, skyddsvärt, oönskade händelser, scenarios och åtgärder finns med i bilagorna, även här är förvaltningar, bolag och förbund avidentifierade. Bolag och förbund redovisas inte vad avser hanteringsförmåga eftersom dessa inte är en enskild kommunal angelägenhet enbart för Malmö stad. Respektive förvaltning, bolag och förbund har fått en särskild rapport rörande deras verksamhet. 1.1 Lagkrav Samhällets krisberedskap bygger på att alla aktörer tar ansvar för sin verksamhet, förbereder sig och samverkar med varandra, för att kunna hantera kriser oavsett var och när de inträffar. Eftersom kommunen till stora delar måste kunna fungera även under svåra påfrestningar och kriser, har Malmö stad lagstadgad skyldighet att, grundat på risk- och sårbarhetsanalyser, planera för en god krisberedskap. Detta regleras av lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, men även andra lagar berör Malmö stads roll, ansvar och uppgifter inom risk- och krishanteringsområdet som t.ex. komunallagen och lagen om skydd mot olyckor. 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete Kommunstyrelsens direktiv för Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete (RSA) omfattar all verksamhet och ger Säkerhetsoch beredskapsavdelningen vid stadskontoret i uppdrag att samordna och leda arbetet och förvaltningar/förbund/bolag i uppdrag att aktivt medverka. Genom helhetssyn och kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser såväl i verksamheterna som på kommunövergripande nivå, ska värden och risker identifieras och förbättringsförslag lyftas fram, med avsikt att stärka Malmö stads krishanterings- och återhämtningsförmåga. Målet med risk- och sårbarhetsanalyserna är att ta fram åtgärds- och krisledningsplaner både på förvaltnings- och bolagsnivå såväl som på kommunövergripande nivå för att öka förmågan att hantera allvarliga störningar och bedriva samhällsviktig verksamhet. Målet är också att lägga grunden för att risk- och sårbarhetsarbetet blir en kontinuerlig process i förvaltningarnas verksamhet. Arbetet ska sammanställas och lämnas som denna rapport till länsstyrelsen om kommunens förmåga att hantera allvarliga händelser samt en beskrivning av Malmö stads arbete med säkerhets- och trygghetsarbete. Parallellt med denna risk- och sårbarhetsanalys har två riktade analyser genomförts. Första analysen är ett pandemiscenario i ett projekt som heter storstad risk och som genomförs i samverkan med andra kommuner. Andra analysen är ett projekt om samhällsviktig verksamhet då det gäller elbrist. Projektet om elbrist heter styrel och drivs i samverkan med bl.a. länsstyrelsen, energimyndigheten, VA-syd och förvaltningar inom Malmö stad. 1.3 Metod Som analysverktyg har MVA-metoden använts, MVA står för mångdimensionell verksamhetsanalys. Metoden är en processorienterad metod som sätter diskussionen i fokus. Under tre seminarietillfällen tas vad som är skyddsvärt och oönskat fram, en scenarioanlys genomförs samt avslutas med en åtgärdslista. För utförlig beskrivning av metoden se bilaga Resultat Rapportens resultat beskriver vad som sammantaget i Malmö stad är skyddsvärt, vilka oönskade händelser vi ser som mest utmanande att hantera, vilken förmåga de olika verksamheterna anser sig ha att hantera dessa samt avslutningsvis vad verksamheterna och Malmö stad behöver vidta för åtgärder för att höja staden krishanteringsförmåga. När det gäller skyddsvärt har en bedömning gjorts på vad som är skyddsvärt ur förvaltningsperspektiv och ur Malmö stadperspektiv. Det som kommit fram ur analyserna är att människor och externa relationer är mest skyddsvärt, därefter ser man fungerande ledning och organisation som näst mest skyddsvärt och som tredje mest skyddsvärt är infrastruktur. Exempel på skyddsvärt som nämns mest i kategorin subjekt, objekt och resurser är: medarbetare/personal, medborgare, egna lokaler och vatten. Exempel på skyddsvärt i kategorin funktioner och aktiviteter är: beslutsstrukturer, kompetens, informations- och kommunikationsvägar, el, tele och IT. Exempel på skyddsvärt i kategorin värderingar är: varumärket Malmö stad, image, förtroende och professionalitet. Vad avser oönskade händelser framstår händelser med social karaktär som mest oönskat därefter olyckor och händelser som rör olika typer av systemsammanbrott. 4

5 Sociala händelser Olyckor Systemsammanbrott Natur Sjukdomar Vad avser oönskade händelser framstår händelser med social karaktär som mest oönskat därefter olyckor och händelser som rör olika typer av systemsammanbrott. Övriga % En indelning har gjorts av förvaltningarna enligt följande: Stadsdelar Tekniska förvaltningar med kommunövergripande ansvar, (gatukontoret, fastighetskontoret, serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen). Mjuka förvaltningar med kommunövergripande ansvar, med kulturell, social, utbildnings- och fritidsinriktning (kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, sociala resursförvaltningen och fritidsförvaltningen). Bolag och förbund (Räddningstjänsten syd, VA-syd, parkering Malmö, Sysav, CMP och MKB Fastighets AB). Vid en jämförelse mellan dessa förvaltningsgrupper visar det sig att stadsdelarna och de mjuka förvaltningarna identifierade flest social händelserna som oönskade, exempel på händelser är skolmassaker, gängkriminalitet, sociala konflikter och arbetsmarknadskonflikter. Bland de tekniska förvaltningarna är sjukdomar och olyckor det som är mest oönskat och exempel på händelser är pandemi/epidemi, transportolyckor, utsläpp och föroreningar. Slutligen bland bolag och förbund är olyckor och systemsammanbrott mest oönskat och exempel på händelser är utsläpp, större bränder i verksamheter, radioaktiva olyckor, elbortfall, bränslebrist och bortfall av värme. När det gäller risken som beräknas enligt risken = sannolikheten x konsekvensen så är största riskerna som flest nämnt för Malmö stad pandemi, olycka med farligt gods, större trafikolycka med tåg, bil, buss eller flyg. Störst risk enligt analyserna, utan hänsyn till antalet som nämnt dessa, är istället IT-virus, förorenat vatten och att Malmö stad ej kan fullfölja sitt uppdrag. De medverkande verksamheterna genomförde en bedömning av sin hanteringsförmåga baserat på ett scenario. Exempel på scenario är, upplopp och egen personal skadas, brand på köpcentrum, skolmassaker med gisslantagande, gängkriminalitet, översvämning, kemolycka, snökaos med större elavbrott, mediestorm och kompetensförlust, vattenbrist och storbrand i höghus. Bedömningen för den egna hanteringsförmågan har gjorts inom sex områden: Övergripande ledning, förvaltningsledning eller motsvarande som omfattar uppgifter inom normativ och strategisk ledning. Samverkan och samordning som omfattar uppgifter rörande samverkan och samordning med andra aktörer. Intern information/kommunikation som avser uppgifter rörande kommunikation inom organisationen. Extern information/kommunikation som avser uppgifter rörande kommunikation med externa aktörer och allmänhet. Operativ ledning som syftar på uppgifter avseende ledning i den operativa miljön. Operativ förmåga som behandlar förmågan att ta hand om konkreta uppgifter. För stadsdelarna sammantaget fanns störst brister och osäkerheter inom den interna informationen, särskilt rutiner för att informera den egna personalen. För de tekniska och mjuka förvaltningarna fanns de största bristerna och osäkerheterna inom den övergripande ledningen och då särskilt frågan om vem som har ledartröjan när en större händelse inträffar. Slutligen togs en åtgärdslista fram utifrån de brister och osäkerheter som den enskilda förvaltningen kommit fram till, sammantaget för de olika förvaltningsgrupperna ser listan ut som följer (bolag och förbund redovisas inte): Stadsdelsförvaltningar Se över och tydliggöra roller och ansvar, internt inom förvaltningen och mellan förvaltningar och externt mellan olika aktörer, politiker och tjänstemän Utveckla rutiner, t.ex. larmlistor Skapa rutiner och verktyg för att nå medarbetare på ledigheter, d.v.s. intern information Skapa en uthållighet i organisationen Tekniska förvaltningar Se över och tydliggöra roller och ansvar gentemot stadsdelsförvaltningar SAMMANFATTNING 5

6 Risk- och sårbarhetsanalyserna har genomförts i samtliga Malmös förvaltningar, bolag och förbund totalt 25 verksamheter. Kartan visar Malmös 10 stadsdelsförvaltningar. Illustration: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Skapa rutiner för samverkan, gemensam lägesbild och dokumentation Öka kunskapen internt om POSOM Skapa en uthållighet i organisationen Skapa rutiner för att bli bättre på intern information Mjuka förvaltningar Tydliggöra roller och ansvar främst gentemot stadsdelsförvaltningar Tydliggöra vem som bär ansvaret då kommunövergripande verksamhet drabbas Tydliggöra samordning av information, internt och externt Tydliggöra dokumentering samt skapa rutiner för densamma Tydliggöra vilket centralt stöd som kan stödja förvaltningen, öka kunskapen om den centrala krisledningen Skapa en uthållighet i organisationen Sammantaget för Malmö stad att arbeta vidare med som berör hela organiationen är: Att tydliggöra roller och ansvar, mellan förvaltningarna och stadskontoret. Tydliggöra vem som är huvudansva- rig vid olika typer av händelser, och att tydliggöra vilka möjligheter till stöd som kan ges av andra (framför allt vid händelser som inte är extraordinära). Skapa rutiner och kanaler framför allt för den interna informationen men också rutiner för samordning av information både internt och externt. Utbilda förvaltningarna i dokumentationssystemet som Malmö stad använder vid kriser. Genomföra risk och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå. Öka kunskaperna om externa aktörer i Malmö stad. Utöver dessa har det i processen också kommit fram en del annat för Malmö stad att arbeta vidare med: 1. Beroenden, vilka andra aktörer är beroende av oss och vilka andra aktörer är vi beroende av? En beroendeanalys behöver genomföras för att tydliggöra bilden. 2. Risk- och sårbarhetsanalyserna, RSA, ska vara ett linjearbete framåt i tiden och det handlar då om att tydliggöra att RSA är en del av kärnverksamheterna då dessa ska fungera även under en krissituation. Vi behöver med andra ord skapa rutiner för att Malmö stad ska bli en lärande organisation inom risk- och sårbarhetsområdet. Sociala händelser Olyckor SDF Tekniska förvaltn Mjuka förvaltnin Bolag och förbun SDF Tekniska förvaltningar Mjuka förvaltningar Bolag och förbund Vid en jämförelse mellan de olika förvaltningsgrupperna visade det sig att man värderade oönskade händelser olika, beroende på om förvaltningen hade mjuk eller teknisk karaktär. Bolag och förbund värderade oönskade händelser på ytterligare annat sätt. Systemsammanbrott Natur Sjukdomar Övriga

7 2. Bakgrund Samhällets krisberedskap bygger på att alla aktörer tar ansvar för sin verksamhet förbereder sig och samverkar med varandra, för att kunna hantera kriser oavsett var och när de inträffar. Eftersom kommunen till stora delar måste kunna fungera även under svåra påfrestningar och kriser, har Malmö stad lagstadgad skyldighet att, grundat på risk- och sårbarhetsanalyser, planera för en god krisberedskap. Detta regleras av lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, men även andra lagar berör Malmö stads roll, ansvar och uppgifter inom risk- och krishanteringsområdet. Kommunstyrelsens direktiv för Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete (RSA) omfattar all verksamhet och ger Säkerhetsoch beredskapsavdelningen vid stadskontoret i uppdrag att samordna och leda arbetet och förvaltningar/förbund/bolag i uppdrag att aktivt medverka. Genom helhetssyn och kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser såväl i verksamheterna som på kommunövergripande nivå, ska värden och risker identifieras och förbättringsförslag lyftas fram, med avsikt att stärka Malmö stads krishanterings- och återhämtningsförmåga. Det kommungemensamma risk- och sårbarhetsarbetet ska enligt beslut i kommunstyrelsen ske under Under våren 2008 påbörjade därför Malmö stad informationssatsningar riktade till förvaltningschefer/motsvarande. I samarbete med forskare vid Malmö Högskola genomfördes också metodutbildningar för de processledare för RSA, som sökt sig till och tagits ut för uppdraget. Dessa har därefter informerat, samordnat och lett respektive förvaltnings analysarbete under hösten 2008 till våren Mål, delmål och effektmål Enligt beslutet ska ett processinriktat arbetssätt och en struktur tas fram och införas för att Malmö stad ska uppnå den övergripande målbild som Krisberedskapsmyndigheten, numera MSB, och Sveriges Kommuner och Landsting överenskommit om för kommuner: Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, det vill säga att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas, samt att ge invånare och medier tillräcklig och korrekt information om händelsen. 2.2 Syfte och mål med 2008/09 års analys Syfte: Analyserna ska medvetandegöra och öka kunskaperna om kommunens sårbarhet och risker hos både beslutsfattare och verksamhetsansvariga. De ska dessutom ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter och utvecklar förmågan att hantera allvarliga kriser. Syftet med analyserna är att identifiera brister och föreslå åtgärder för att säkerställa Malmö stads förmåga att alltid kunna bedriva verksamheterna samt att kunna hantera det geografiska områdesansvaret. Mål: Målet med risk- och sårbarhetsanalyserna är att ta fram åtgärdsoch krisledningsplaner både på förvaltnings/ bolagsnivå såväl som på kommunövergripande nivå för att öka förmågan att hantera allvarliga störningar och bedriva samhällsviktig verksamhet. Målet är också att lägga grunden för att risk- och sårbarhetsarbetet blir en kontinuerlig process i förvaltningarnas verksamhet. Arbetet ska sammanställas och lämnas som denna rapport till länsstyrelsen om kommunens förmåga att hantera allvarliga händelser samt en beskrivning av Malmö stads arbete med säkerhetsoch trygghetsfrågor. 2.3 Rapporten i sitt sammanhang Denna rapport är en sammanfattning av alla risk- och sårbarhetsanalyser som genomförts på förvaltningar/bolag /förbund i Malmö stad. Rapporten är avidentifierad och innehåller inte detaljer från den enskilda förvaltning, bolaget eller förbundet. Däremot ska den vara vägledande och lärande för olika förvaltningar genom att visa hur andra förvaltningar bedömt sin förmåga med hänsyn till de olika scenarierna. Detaljerade beskrivningar på metodstöd, skyddsvärt, oönskade händelser, scenarios och åtgärder finns med i bilagorna, även här är förvaltningar, bolag och förbund avidentifierade. Bolag och förbund redovisas inte vad avser hanteringsförmåga då dessa inte är en enskild kommunal angelägenhet för Malmö stad. Respektive förvaltning, bolag och förbund har fått en särskild rapport rörande deras verksamhet Några exempel på andra lagar som styr kommuners riskhanteringsarbete är kommunallagen (1991:900), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), sekretesslagen (1980:100), smittskyddslagen (2004:168), lag om skydd mot olyckor (2003:778). En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av samhället. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier Den 1 januari 2009 bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och ersatte då Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. 7

8 3. Scenario och tillvägagångssätt MVA är en processorienterad metod vilket innebär att se till vilket behov den enskilda förvaltningen/bolaget/förbundet har. Malmö stad har tidigare arbetat med riskanalyser men inte samordnat med gemensamt metodstöd. I analyserna har olika scenario använts där verksamheten själv har varit med och påverkat vilket scenario man ville prova. Vinsten med att arbeta med olika scenarios är utifrån ett lärande perspektiv. Kanske framför allt för stadsdelarna som trots sina olikheter har stadsdelarna ett gemensamt/likartat grunduppdrag. Här finns stora möjligheter för en förvaltning att på ett enkelt sätt få en bild av eventuellt uppkomna brister kopplat till ett visst scenario och mäta detta mot sin egen förvaltning. 3.1 Vad vill vi uppnå? I verksamhet som är samhällsviktig ur ett krisberedskapsperspektiv, krävs att det finns en god beredskap, oavsett för att kunna upprätthålla verksamheten. Malmö stad vill med sina risk- och sårbarhetsanalyser uppnå en god kunskap och medvetenhet om vilka brister staden har i sin förmåga att hantera olika typer svåra påfrestningar på samhället men också kunskap och medvetenhet om händelser där staden är bra på att hantera påfrestningarna. 3.2 Tillvägagångssätt Införandet av den kommungemensamma krishanteringsprocessen kan indelas i tre steg. 1. Val av metod 2. Risk- och sårbarhetsanalys genomförande 3. Utvärdering, utveckling och samverkan, fortsatt arbete Val av metod Hösten 2007 inventerades och diskuterades metodval och angreppssätt internt genom att genomföra en metodstudie och jämföra olika metoder med varandra. Metoder som studerades var Ibero, Rosa och MVA. Metoden MVA (mångdimensionell verksamhetsanalys) valdes eftersom denna metodik kombinerar riskanalys med sårbarhetsanalys, medger spårbarhet, inte kräver särskilda IT-lösningar samt är utvecklingsbar och därmed möjlig att användas i Malmö stads breda verksamhet. Främsta argumentet för val av MVA-metoden var att den är processorienterad. Exempel på andra organisationer som använder MVA-metoden är Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Helsingborg stad Genomförande 12 processledare ur Malmö stads organisation togs ut för uppdraget. Processledarna har utbildats i metoden, varit delaktiga i anpassning av mallar och rapportverktyg för Malmö stad och ingår i ett lokalt nätverk för RSA. Syftet med en central pott processledare är bland annat att underlätta arbetet med RSA, lära av varandra och kvalitetssäkra metoden i Malmö stad, framför allt i ett inledningsskede. Ett brev skickades ut till samtliga förvaltningar, bolag och förbund (samtliga stadsdelar, gatukontoret, serviceförvaltningen, fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, social resursförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighetsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Copenhagen/ Malmö port, Parkering Malmö, Sysav, VASYD och Rsyd) om det förstående RSA arbetet. Brevet beskrev syfte och mål samt genomförandet av risk- och sårbarhetsarbetet. Genomförandet av analyserna leddes av två processledare och genomfördes tillsammans med ledningsgrupperna på respektive verksamhet. Ledningsgrupperna var förstärkta med beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare och informatör. Verksamheten kunde också ta med andra deltagare vid genomförandet. Genomförandet skedde sedan mellan augusti 2008 till mars Efter genomförd RSA skrevs och överlämnades en rapport till respektive verksamhet Fortsatt arbete Verksamheternas analyser har därefter sammanställts i denna rapport. Rapporten har skickats till länsstyrelsen och andra aktörer inom Malmö stads geografiska område samt aktörer som närliggande kommuner och andra aktörer som kan dra nytta av Malmö stads erfarenheter. Arbete med risk- och sårbarhetsanalyserna är inte slut här. RSA är en del av kärnverksamheten som Malmö stad bedriver och måste kontinuerligt förbättras och förändras med hänsyn till omvärlden och den utveckling som sker. 3.3 Analysmetod MVA är en processinriktad metod för att analysera verksamheters sårbarhet ur ett brett perspektiv. Till metoden finns ett mappsystem för Utforskaren (Windows). Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform. Grundläggande för arbetssättet är att sårbarhetsanalyserna sätts in i ett helhetsperspektiv och passar in i det ordinarie krishanteringsarbetet. Genom MVA-metoden kan förvaltningar/bolag/förbund inom Malmö stad bland annat: Bedöma hur sårbara de är mot oönskade händelser. Arbeta fram underlag till förbättringar. Utveckla och förstärka kunskapsutbyte och personliga nätverk. 8

9 Figur 3:1 Plattform Analys Återkoppling Seminarier 1. Skyddsvärt 2. Riskobjekt och riskkällor 3. Oönskade händelser 4. Sårbarhetsanalys 5. Åtgärdsplan 6. Återkopplingsseminarium 7. Risk- och sårbarhetsrapport med handlingsplan Organisationsutveckling Ökad krishanteringsförmåga Förbättrad säkerhetskultur Mallar Mallar Mallar RSA- rapport Seminarier MVA-metoden bygger på tre steg och fokuserar på grupprocessen som syftar till lärande och organisationsutveckling, se figur 3.1 ovan. Nedan presenteras de seminarier som är grundläggande för MVA-metoden 1. Plattform: Under det första seminariet behandlas de värden, objekt och funktioner som verksamheten ser som viktiga eller skyddsvärda. Under seminariet behandlas även oönskade händelser och konsekvenser samt möjliga riskkällor och riskobjekt inom den egna organisationen eller det aktuella geografiska området. 2. Analys: Med utgångspunkt från ett scenario genomför förvaltningen, bolaget eller förbundet en sårbarhetsanalys. 3. Återkoppling: Sårbarhetsanalysen följs upp av ett återkopplingsseminarium. Under detta seminarium görs en sammanfattande bedömning av förvaltningens, bolagets eller förbundets krishanteringsförmåga. Här diskuteras och preciseras även förslag på åtgärder för att förbättra krishanteringsförmågan, vilka sedan ligger till grund för en handlingsplan MVA-metoden uppfyller följande krav Metoden ska: kunna tillämpas inom alla förvaltningar, bolag och förbund inom Malmö stad och ge resultat som kan relateras och jämföras med varandra. snabbt kunna uppdateras. ge en allsidig bedömning av risker och sårbarheter. värdera förmågan att hantera uppgifter som har sitt upphov i oönskade händelser. vara enkel att genomföra och lätt att förstå. Alla seminarier dokumenteras löpande i rapportmallar som sedan sammanställs till en risk- och sårbarhetsrapport med handlingsplan för förbättringar. Dokumenteringen är viktig för spårbarheten. SCENARIO OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 9

10 4. Avgränsningar Malmö stad har i denna analysomgång valt att enbart analysera förvaltningar, bolag och förbund på en övergripande nivå, dvs. analyserna är genomförda av respektive ledningsgrupp.. 5. Sekretess Grundregeln i Sverige är att allmänna handlingar ska vara offentliga. Enligt 5 kapitlet 8 sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för den här typen av uppgifter om det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgifterna röjs. Uppgifterna kan komma att utnyttjas för brottslig verksamhet såsom brott, bedrägeri, skadegörelse, sabotage eller terrorhandlingar. Att känsliga uppgifter röjs kan således leda till att säkerheten i samhället minskar och att syftet med risk- och sårbarhetsanalyserna motverkas. I denna analys finns inget behov av att redovisa några sekretessbelagda uppgifter. Informationen som bildar underlag för denna rapport hanteras på respektive förvaltning, bolag och förbund i särskilda rapporter. I denna rapport är alla förvaltningsuppgifter avidentifierade, den enskilda förvaltningen kommer troligtvis att känna igen sig. Bolagens och förbundens hanteringsförmåga samt brister redovisas ej heller då dessa inte är en enskild kommunal angelägenhet enbart för Malmö stad. Analysarbetet har med andra ord begränsats av sekretesslagen. 6. Spridning av rapporten Rapporten ligger till grund för kommunens riskarbete vilket ställer krav på tillgänglighet av analysen. Den är också en källa till information som ska lämnas till kommuninvånare och medarbetare. Exempel på spridning av rapporten är: utskick till kommuner i Malmö stads närhet, länsstyrelsen, andra aktörer inom Malmö stads geografiska områdesansvar, samtliga förvaltningar i Malmö stad, olika träffar med aktörer, internt och externt, tillgänglig på Malmö stads hemsida och intranät, publikation som kan delas ut vid olika sammanhang. 10

11 7. Skyddsvärt och Oönskade händelser Vid ett första seminariet identifierade de olika ledningsgrupperna det som de ansåg vara skyddsvärt för sin förvaltning, bolag eller förbund. Det som ansågs vara skyddsvärt delades i sin tur in i tre kategorier: Subjekt/objekt/resurser som syftar på människor, fysiska objekts eller resursers materiella egenskaper. Värderingar som syftar på de normativa utgångspunkter som finns för verksamheten. Funktioner/aktiviteter som syftar på de skyddsvärda processer som är nödvändiga för att driva verksamheten. I ett andra steg diskuterade ledningsgrupperna vilka oönskade händelser som kunde inträffa och som hotade det skyddsvärda samt vilka konsekvenser de kunde få för samhället. 7.1 Skyddsvärt Skyddsvärt är subjekt/objekt/resurser, funktioner/aktiviteter och värden som skall skyddas för att verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt. I figur 7.1 redovisas fördelning- en av totalt angivna förslag för vad som skall ses som skyddsvärt med utgångspunkt från den egna verksamheten och för Malmö stad. Tyngdpunkten av alla förslagen ca 45 % på vad som är skyddsvärt ligger inom kategorin subjekt/objekt/resurser, dvs. människor, fysiska objekt eller i form av materiella resurser Skyddsvärt: Subjekt/objekt/resurser Det som är skyddsvärt kan delas in i olika underkategorier beroende på vem och vad som främst berörs. Indelningen som görs är medborgare/människor, varor och tjänster, ledning, kärnverksamhet, stödprocesser, infrastruktur, fastigehetr och lokaler, utrustning, resurser och materiel samt övrigt. Inom kategorin subjekt/objekt/resurser och som visas i figur 7.2 nämns infrastruktur mest på Malmö stadnivå, ca 40 %, här handlar det el, it och vatten. På verksamhetsnivå nämns människor, medborgare, infrastruktur och fastigheter/lokaler som mest skyddsvärt, ca. 55 % tillsammans. Figur 7:1 Malmö Stad Förvaltningar/ bolag/förbund Värderingar Malmö Stad Förvaltningar/ bolag/förbund Funktioner, aktiviteter Subjekt, objekt, resurser % Figur 7:2 Medborgare, människor Varor och tjänster Ledning Kärnverksamhet Stödprocesser Infrastruktur Fastigheter och lokaler Utrustning Resurser och materiel Övrigt SKYDDSVÄRT OCH OÖNSKADE HÄNDELSER Malmö Stad Förvaltningar/ bolag/förbund 11

12 Tabell 7:1 Subjekt/objekt/resurser Förvaltning/bolag/förbund Malmö stad Malmö stad Medarbetare Medborgare Medborgare Medarbetare Kunder Kunder Varor och tjänster Plogning Öppna skolor Ledning Kunskap Ledning Kompetens Personalens hälsa Personal Planering Kärnverksamhet Vård och omsorg Kompetens Hemtjänsten Nyckelpersonal Stödprocesser Information Information Kommunikation Kapital Dokumentation Ekonomisystem Infrastruktur IT/data El El IT/data Fastigheter och lokaler Arbetsplatser Arbetsplatser Arkiv/datalager Arkiv Byggnader Byggnader Resurser och materiel Mat/livsmedel Mat/livsmedel Drivmedel Miljö Miljö Pengar Pengar Natur Skyddsvärt: Värderingar Kategorin värderingar handlar om verksamheternas normativa utgångspunkter som demokrati, ledarskap och arbetsmiljö. Verksamheterna har främst sett de externa relationerna som skyddsvärda både på verksamhetsnivå och på Malmö stadni- vå, uppåt 60 % av förslagen hamnar här. Verksamheternas och Malmö stads organisation nämns också ofta inom denna kategorin som skyddsvärt, ca 20 % se fig 7.3. I tabell 7.2 redovisas de vanligaste förslagen inom varje kategori. Figur 7: % Malmö Stad Förvaltningar/ bolag/förbund Medborgare, människor Externa relationer Varor och tjänster Ledning Organisation Kärnverksamhet Stödprocesser Infrastruktur Fastigheter och lokaler Resurser och materiel Övrigt % Malmö Stad Förvaltningar/ bolag/förbund 12

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys Risk- och sårbarhetsanalys Rapport scenarioanalys Scenarioanalys i verksamhet/förvaltning/funktion Arbetsmaterial Får ej citeras Scenario: Scenario: Baserat på genomförda seminarier: Ange datum Sammanställd

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser

Anvisningar för nämnder och styrelsers riskoch ledningsanalyser Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Sid 1 (8) 2006-03-27 Handläggare: Michael Engelberg Tfn: 08-508 297 25 Stadsdelsnämnder Facknämnder Bolagsstyrelser Anvisningar för nämnder

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga RSA-konferens den 6-7 maj 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Stadskansliet Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen.

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. >> RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2011 Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. Hänvisningar till rapporten för vidare läsning finns under varje textdel. Denna

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd Revisionsrapport KPMG AB 12 januari 2011 Antal sidor: 6 2007 Rapport sv 0903.dotm Innehåll 1. Bakgrund 1 2.

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Krishanteringsplan för Region Halland

Krishanteringsplan för Region Halland 1 Krishanteringsplan för Region Halland 1. BAKGRUND 1.1 Region Halland Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvårdsamt regional utveckling. Planen är övergripande tidigare utarbetade krishanteringsplaner,

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Säkerhet och krishantering - kommuner/landsting SAMHÄLLETS NYA KRISHAN- TERINGSSYSTEM I FRED Kommunfullmäktige Departement/ sektorsmyndighet Krisberedskapsmyndigheten Regering Styrelse, nämnder, bolag,

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Styrel Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Agenda Styrels bakgrund och målsättning Styrelprocessen Positiva effekter av Styrel Film om Styrel

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern.

Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern. Innehåll: Inledning Definitioner och förkortningar Övergripande bedömningar Uppdrag och avgränsning Kommunens roll och

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR REGION SKÅNE Fastställd av regionstyrelsen 2012-06-11 INNEHÅLL Ansvar för kriskommunikation... 3 Ansvarsfördelning... 4 Kommunikation vid kris... 7 Mål för kriskommunikation...

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer