TUR OCH RETUR MÄNNISKAN, Åsa Fredell, Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUR OCH RETUR MÄNNISKAN, Åsa Fredell, 2004. Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer"

Transkript

1 MÄNNISKAN, TUR OCH RETUR Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer Åsa Fredell, 2004 Fou rapport 2

2 Människan, tur och retur Utredningsrapport om temat människan inom forsknings- och utvecklingsprogram för Statens historiska museer Åsa Fredell 2004 Statens historiska museer och Åsa Fredell, 2004

3 Sammanfattning attning Människan: Tur och Retur är en utredningsrapport om temat Människan inom ett forsknings- och utvecklingsprogram (framtaget under 2002) för Statens historiska museer som även omfattar ytterligare tre teman vilka sammanfattas under rubrikerna Materiell Kultur, Kommunikation och Interaktion samt Identitet. Målet att upprätta en kunskapsöversikt och betona aktuella perspektiv på människan, för att genom detta bidra till att inspirera framtida forskning och produktionen av den nya förhistoriska basutställningen på Historiska museet, nås genom problematiseringen av en förfluten, samtida och framtida syn på människan och det mänskliga: Vad är människan, vad var människan och vad kan/vill människan bli? Forsknings- och utvecklingsprogrammet ingår i formulerandet av en ny typ av museum som är mer levande och aktivt och som tillåts att andas med tiden istället för att förklara och legitimera den. Museet har länge varit uppbundet vid och fyllt sin funktion tillsammans med en rad företeelser som t ex stabilitet, äkthet, stora narrativ, nationalstaten, kolonialismen, evolutionstanken, patriarkatet och kristendomen. I dagens postmoderna samhälle har människorna satt dessa företeelser under hård kritik och funnit det dags att byta ut dessa honnörsord knutna till det västerländska, androcentriska vetenskapsparadigmet och istället uppmuntra kompositioner av företeelser som kan samlas under orden förändring, globalisering, pluralism, etik och respekt. Utredningen har en uttalad agenda som tar fasta på denna kritik (som givits framförallt i form av genusperspektivet, postmodernismen och postkolonial teori), samt nya teoretiska och metodiska förutsättningar. Agendan tjänar som en utgångspunkt för framtida forskning och uppmuntrar till breddning istället för ersättning. Den klargör vikten med att relatera, samla och komponera istället för att dela upp och värdera. Den utmanar oss också genom att uppmana till att våga tillåta komplexitet mer i vår forskning. Agendan betonar även att språk och speciellt språkliga metaforer är ett outtalat maktredskap som bör uppmärksammas i kunskapsproduktionen. Den framhäver också vikten av att utgå från allomfattande begrepp och låta materialet indikera kategoriseringar istället för att påtvinga materialet våra samtida termer och begrepp. Parallellt och samhörande med diskussionen av människans identitetsskapande som konstruerad samhällskategori, hennes relation till strukturer i omvärlden och grupperingar av människor, potentialen hos människan som arkeologiskt material och den här återgivna metaforiska livscykeln hos människan som Skapare, Förändrare och Förstörare, samt slutligen människan som hon presenteras av oss själva - presenteras åtta konkreta forskningsprojektförslag. Dessa sammanfattas under nedan föreslagna titlar: 1. Män i djur : Mänsklig identitetskonstruktion och metamorfos under nordisk äldre järnålder och folkvandringstid. 2. Människan i det kyrkliga rummet: Kropp, genus, gester och ideologi i det medeltida bildmaterialet. 3. Människokroppens uttryck: Studier av kropp och genus under sydskandinavisk yngre bronsålder och förromersk järnålder. 4. Materialiserade minnen: Variationer av införlivandet av dåtid i samtid under sydskandinavisk bronsålder. 5. I väntan på vadå? Neolitiska framtidsperspektiv. 6. Illusion, skratt, spel & sport: Förhistoriska inblickar i manipulationen som förändringsprincip. 7. Berättelser från en vallgrav: Medeltida försvinnanden och bortglömmanden i vatten. 8. Människan i backspegeln: Hundra års presentation av tiotusen år av människor. Projektförslagen är utformade efter en uttalad struktur för att lätt kunna urskiljas och frigöras från den övriga texten. De försöker även ansluta till utredningsrapportens rubriker och uppmuntra till nya eller kompletterande perspektiv på arkeologiskt material. Det första projektförslaget utgår ifrån mänsklig identitetskonstruktion medan de efterföljande två projektförslagen betonar den mänskliga kroppen som artefakt och uttryck. Människokroppen som upplevelse sammanfattas genom livscykeln vilken också tjänar som språklig metafor för människan som Skapare, Förändrare och Förstörare. i

4 Denna metafor kan utgöra ett till tid och rum kompletterande ramverk som utgår ifrån människan som meningsskapande aktör. Projektförslag 4-5 utgår från människan som Skapare. De tar båda fasta på en aspekt av det typiskt mänskliga förfarandet att förstå sin omvärld genom symboliska representationer. I detta fall rör det sig om tid. De övriga symboliska representationerna som är vanligare i arkeologisk forskning är symbolisk representation av tal, bild, skrift och rum. Projektförslagen kompletterar varandra i och med att de tar upp symbolisk representation av tid i båda riktningarna dåtid och framtid i angränsande arkeologiska tidsperioder. Själva skapandet utgörs även det av ett undantag som i det arkeologiska materialet är mycket eftersatt men i den mänskliga världen mycket påtagligt - återupptagandet av det döda eller upptagandet av det framtida. Projektförslag 6 undersöker genom ett selektivt urval av förhistoriskt material olika former av manipulation som förändringsprincip. Människan som Förändrare betonar den aktiva, manipulerande och väljande människan i dåtid som nutid. Berättelser från en vallgrav aktiverar sidor av människan som Förstörare vilka länge hamnat i skymundan p g a intresset för mer konkreta former av förstörelse, t ex krig eller offer. Det handlar om bortglömmanden och övergivanden och hur ett unikt arkeologiskt material kan bildas, återintroduceras för att sedan glömmas bort i arkivet. Projektförslaget tar även fasta på narrationen som presentationsform. I det sista projektförslaget studeras vår presentation och återupptagandet av människan och det mänskliga under de senaste hundra åren. Projektet formas delvis av postkolonial teori och kritik som framhäver avsaknaden av respekt, etik och det mänskliga i presentationen av människan. Under rubriken Människan presenterad diskuteras även (utifrån mitt subjektiva perspektiv som arkeolog och besökare) hur en förhistorisk basutställning kan organiseras. Förslagen tar upp vikten av professionalism, identitet, kunskapslokalisering och utvidgningsmöjligheter samt några av fallgroparna som man bör undvika. Huvuddragen är att presentera en utställning med flera kommunikationsnivåer som har en bred bas som kan ta upp utvalda teman genom mindre anpassningar och förändringar. Meningen är att utställningen ska bli en utgångspunkt för förändring och införlivandet av ny forskning och av publiken efterfrågade infallsvinklar. Det finns också en önskan att utställningen ska ta vara på den agenda och de forskningsmöjligheter som utredningsrapporten presenterar. Utredningsrapporten kan sammanfattas som en resa: Människan tur och retur, där vi utifrån egenskapen av att vara människor ger oss av i tid och rum för att slutligen komma tillbaka och reflektera över oss själva vad vi är, vad vi var och vad vi vill/kan bli. ii

5 Innehållsför örtec eckning Sammanfattning... attning...i 1 Introduktion... 1 Bakgrund 1 - Syfte 7 - Problemformulering 7- Disposition och agenda 8 2 Människan... an...13 Människan i mötet med det andra 13 - PROJEKTFÖRSLAG 1: Män i djur : Mänsklig identitetskonstruktion och metamorfos under nordisk äldre järnålder och folkvandringstid 14 - Människan i mötet med sig själv 16 - Värderingen 17 3 Människan I Omvär ärlden lden Individen i plural 19- Intryck, uttryck och avtryck 21 4 Människan I Det Arkeologisk eologiska Mater eriale ialet...23 Dåtid i nutid, nutid i dåtid 24 - Olika arkeologier 25 - PROJEKTFÖRSLAG 2: Människan i det kyrkliga rummet: Kropp, genus, gester och ideologi i det medeltida bildmaterialet 26 - Människokroppen som arkeologiskt källmaterial 28 - PROJEKTFÖRSLAG 3: Människokroppens uttryck: Studier av kropp och genus under sydskandinavisk yngre bronsålder och förromersk järnålder 29 5 Människan an Som Skapar apare...33 PROJEKTFÖRSLAG 4: Materialiserade minnen: Variationer av införlivandet av dåtid i samtid under sydskandinavisk bronsålder 35 - PROJEKTFÖRSLAG 5: I väntan på vadå? Neolitiska framtidsperspektiv 38 6 Människan an Som För örändr ändrar are...4 e...41 PROJEKTFÖRSLAG 6: Illusion, skratt, spel & sport: Förhistoriska inblickar i manipulationen som förändringsprincip 43 7 Människan an Som För örstör örar are e PROJEKTFÖRSLAG 7: Berättelser från en vallgrav: Medeltida försvinnanden och bortglömmanden i vatten 48 8 Människan an Present esenter erad ad PROJEKTFÖRSLAG 8: Människan i backspegeln: Hundra års presentation av tiotusen år av människor 55 Ref efer erenser..... enser.....iii Muntliga Ref efer erenser.... enser....xii Inter erne netr tref efer erenser... enser...xii

6

7 Introduktion 1 Introduktion Bakgrund Museet som samhällsfenomen befinner sig i dag i en form av identitetskris. Detta visar sig i osäkerheten att hantera den nya roll som samhället vill ge det. Den västerländska museiidén anses vara sprunget ur företeelser som renässanstidens intressanta kuriosakabinett, hemmahörande på marknader och cirkuskarnevaler, liksom upplysningstidens insamlande och klassificerande naturaliesamlingar (Lind 1994: 4-10). Även kyrkans insamlande och uppvisande av objekt och reliker kan ha varit en inspirationskälla. Det fanns tidigt en önskan, genom uppvisandet av annorlunda och främmande objekt eller företeelser, att både underhålla och utbilda (Hetherington 1996: ). Förutom denna delade önskan att underhålla och att utbilda, vilket i sig inte behöver innebära en tvist så länge en viss balans eftersträvas, finns hos många självkritiska museer i dag även en allvarligare kris i själva identitetsuppfattningen. Museet har länge varit uppbundet vid och fyllt sin funktion tillsammans med en rad företeelser som t ex stabilitet, äkthet, stora narrativ, nationalstaten, kolonialismen, evolutionstanken, patriarkatet och kristendomen. Dessa företeelser är i dagens postmoderna samhälle satta under hård kritik och närmast utdöende (Mcdonald & Fyfe 1996: 1-21). Nya företeelser att förhålla sig till är bl a förändring, globalisering, pluralism, nya medier, tekniker och etiska frågor. I dagens samhälle har vi fått se en ökad privatisering av meningsbetydelse och till följd av detta har stora narrativ (sanningar) blivit allt svårare att upprätthålla och vi upplever allt snabbare skiften av dem (Shilling 1993: 1ff). Ingen ser längre museet som en entydig, sann berättelse där en evolutionär tidslinje ska förklara och legitimera det nuvarande samhällets suveränitet och tillblivelse. Museet ska istället förse samtiden med perspektiv och öppna upp för alternativa möjligheter. Fast vi i dag, med kritiska och eftertänksamma ögon, gärna ser framväxandet av den museala institutionen som ett resultat av legitimeringen av den moderna nationalstaten, kolonialiseringsprocessen och det moderna vetenskapsparadigmet, så är museitanken inte enbart en västerländsk idé. Många samhällen världen över, och troligen också i andra tider, har på olika sätt samlat, bevarat och visat upp föremål under olika former och med olika syften (Kreps 2003). Museet, som är en konstruktion och därmed öppet för förändring, har därför en roll att spela även i framtiden. Över 90 % av hela världens i dag existerande museer skapades efter UNESCO/ICOM bildades 1946 (Kreps 2003: 21), vilket talar för att museet som institution är bara barnet och i full rätt att materialisera sin identitet. Museet har i västerlandet etablerats i mötet med det andra, det som är främmande socialt i tid och rum, och är på så sätt identitetsskapande. I mötet med det andra blir vi medvetna om vilka vi själva är, men vi blir också medvetna om att det finns andra alternativa möjligheter för vilka vi kan eller vill vara/bli. Det är som att det i själva skapandet eller födelsen av ett fenomen också föds en möjlighet att förändra, rasera eller radera det. Även i skapelsen av livet finns den oundvikliga döden inbäddad likt en process som tar sin början redan då livet startar. Ur en människas perspektiv kan detta te sig något dystert, att vi alla går mot en säker död. Den språkliga metaforen däremot innebär att skapandet av identiteter och sanningar är öppna för förändringar, vilket i sin tur innebär möjligheter till nya alternativa världar och till nya former av liv. I egenskap av människor befinner vi oss i en ständig process av tillblivelse. 1

8 Introduktion Vi har förmågan att anpassa oss till omvärlden, men vi har också förmågan att få världen att anpassa sig efter oss då vi finner vägar för att få våra önskningar och våra viljor igenom. I processen av tillblivelse, i alla tider och samhällen utesluter man också något, det man väljer bort. Den västerländska, vetenskapliga paradigmen, vilken kan liknas vid en arkitektonisk, ideologisk struktur, har under de senaste decennierna utsatts för en allt hårdare kritik. Det är främst ursprungstanken och evolutionen, de hierarkiska och hävdande dikotomierna samt tron på en naturgiven oföränderlighet, det visuella och det rationella som ifrågasatts. Arkeologin, ett ämne fött ur den västerländska, vetenskapliga paradigmen och länge ett verktyg för att legitimera densamma, har sedan en tid tillbaka börjat ifrågasätta sitt eget ursprung och förändra sitt syfte genom tillämpningar av bl a postprocessuell, feministisk och postkolonial teori samt det här betonade genusperspektivet. Ursprungstanken och evolutionen var de första grundbultarna i det västerländska, vetenskapliga paradigmet som utsattes för kritik. Fast de flesta, i alla fall inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, är fortfarande överens om att ursprung är något konstruerat och att evolution eller utveckling/ förändring inte automatiskt innebär att något går från det sämre till det bättre, så bygger trots allt många teorier och hypoteser i forskningen på denna linjära, systematiska tid i vilken dåtiden är statisk, nutiden given och framtiden förutsägbar (Grosz 1999). Den andra grundbulten att utsättas för kritik var uppdelningen i hierarkiska dikotomier. Att skapa identiteter i form av dikotomier genom att klassificera och kategorisera innebär en reduktion och en förenkling av verkligheten. Även om vi uppfattar dikotomierna som extremer på en skala, och inte som motsatspar, så innebär det att mycket hamnar utanför det vi för tillfället väljer att fokusera på 1. Att sedan värdera det ena högre än det andra, och dessutom hävda det, leder till orättvisa och marginalisering. Det är ur detta perspektiv vi bör se genuskritiken. I slutet av 1960-talet, under influenser av Civil Rights-rörelsen i USA och andra radikalt påverkade rörelser i Europa, väcktes ett ökat intresse för att studera kvinnorelaterade frågor (Arwill-Nordbladh 2001: 26). Genusperspektivet, som kom att formeras teoretiskt och metodiskt under 1980-talet, grundlades således på en feministisk kritik av det samtida, och enligt kritikerna, manscentrerade samhället. Det blev i ekot av de kritiska rösterna tydligt hur samtida maktrelationer, värderingar och stereotyper onyanserat och okritiskt projicerades på förhistoriskt och historiskt material. Kvinnorna osynliggjordes i den arkeologiska tolkningen och om dom trots allt tilläts existera så förminskades eller förvanskades ofta deras betydelse. Arnold (1991) har belyst problemet med furstegraven i Vix (Frankrike) där gravinventarierna gav indikationer genom smyckesuppsättningen och avsaknaden av vapen att den gravlagda var en kvinna. Istället för att acceptera att den rika graven kunde vara uppförd över en kvinna gjorde man tolkningen att fursten nog var en transvestitisk präst. Detta ansåg man förklara både smyckesuppsättningen och avsaknaden av vapen. Senare osteologiska undersökningar har dock stärkt hypotesen att den gravlagda verkligen var en kvinna. 1 Kritik av vårt samhälles visuella överbetoning i jämförelse med våra andra sinnen har givits av Lazzari (2003: ). 2

9 Introduktion Ett annat exempel ger Nelson (1997: 139) då hon tar upp och diskuterar existensen av en kvinnlig trupp i Qin Shihuangdis berömda terrakottaarmé. De flesta av oss känner nog inte ens till att denna kvinnliga trupp över huvud taget existerar och om den kommenteras så tolkas kvinnorna ofta som prostituerade eller som medföljande sällskap till de manliga krigarna. Arkeologin som vetenskap var länge genomsyrad av västerländska och manscentrerade förhållningssätt, sannolikt på grund av att det huvudsakligen var vita västerländska män som bedrev forskningen. Arwill- Nordbladh (2001: 12-25) har dock visat på att det tidigt, redan under början av 1800-talet, fanns kvinnor som bedrev arkeologisk forskning. De har bara inte givits någon uppmärksamhet, sannolikt eftersom de i sin samtid utgjorde en minoritet. Dessa kvinnor arbetade ofta utifrån annorlunda perspektiv som uppmuntrade till tvärvetenskap och dialog, förhållningssätt som vi i dag finner intressanta. Kritiken av det manscentrerade samhället ledde fram till två olika typer av feminism. Den ena, empirisk feminism, utgick från jämlikhetsperspektivet och såg som sin uppgift att motverka avsaknaden av kvinnor i förhistorien genom att synliggöra dem och ofta betona kvinnornas förmåga att anta vad som ansågs vara manliga roller. I dag kan vi identifiera utvecklingen av denna feminism under parollen Kvinnor kan. Den andra typen av feminism, särartsfeminism, växte fram under 1970-talet och utgick från skillnadsperspektivet, där det typiskt kvinnliga betonades och hyllades som mer värdefullt i motsats till det manliga. Varken den ena eller den andra typen av feminism lyckades dock förändra synen på det manliga och kvinnliga såsom naturgivna oföränderligheter och de båda perspektiven bidrog istället, under vissa omständigheter, till att konservera redan existerande fördomar (Hjørungdahl 1994; Gatens 1996; Nelson & Ayalon 2001; Arwill-Nordbladh 2001). Det var främst genom kritiken av särartsfeminismen, och synen på det kvinnliga som en naturgiven oföränderlighet, som genusperspektivet växte fram (Arwill-Nordbladh 2001). Genusperspektivet innebar att människan delades in i en biologisk del utifrån kompositionen av genitalier, kromosomer och hormoner (kön) och en sociokulturellt konstruerad del eller process (genus), som till skillnad från den biologiska delen var föränderlig och förhandlingsbar. Indelningen innebar att man kunde frångå mänsklig könsidentitet som något naturgivet och statiskt och istället börja diskutera olika materialiseringar av genus som inte bara begränsade sig till det manliga eller det kvinnliga. Det öppnades också en möjlighet för diskussionen av variationer av kvinnlighet och manlighet. Uppdelningen i kön och genus har visserligen fungerat som en förlösande kraft för genusforskningen. Men många inom genusforskningen är kritiska eftersom den ännu inte erbjudit något alternativ då den polära dikotomin och associationen till natur : kultur upprätthålls i och med uppdelningen i kön : genus (se bl a Nordbladh & Yates 1990; Butler 1993; Wennstedt Edvinger 1993; Gatens 1996; Gilchrist 1997; Meskell 1998; Rautman & Talalay 2000; Nelson & Rosen-Ayalon 2001; Arnold 2001; Lazzari 2003). Flera av kritikerna menar att vår uppfattning av biologiskt kön också är konstruerat och därmed föränderligt. Vår tvåkönsmodell (baserad på skillnad) introducerades t ex först i och med Upplysningen på 1700-talet. 3

10 Introduktion Dessförinnan hade man tillämpat en enkönsmodell (baserad på likhet) där kvinnans kön betraktades som en inverterad form av mannens (Shilling 1993: 43; Meskell 1998; Arwill Nordbladh 2001: 30-31). Kritikerna tar fasta på att uppdelningen i kön : genus faktiskt befäster och legitimerar att det finns något som är naturgivet och beständigt i motsats till det socialt konstruerade när så i själva verket inte är fallet. De anser att den polära uppdelningen i man och kvinna är en social konstruktion och inte en biologisk realitet. Utgår man från kromosomer finns det minst 5 olika kön, där tre visserligen är varianter på de två dominanta formerna. Men förutom detta finns det även en del komplikationer med sammansättningen av olika hormoner och genitalier som ifrågasätter uppdelningen (Shilling 1993: 52-53). Gatens (1996) föreslår att vi ska börja använda oss av termen könsrelaterad kroppsbild istället för termen kön som hon anser väcker associationer till det biologiska. Vi kan också med ganska stor sannolikhet påstå att människan under förhistorisk tid inte var bekant med kombinationer av hormoner, genitalier och kromosomer. Troligen utgick de istället ifrån egna, kulturbundna kategoriseringar som kan ha förlitat sig mer på utseende (här kan genitalier, kläder och hår spelat en stor roll), beteende eller självuppfattning (Arnold 2001). Genusperspektivet innebar att forskningen började beakta genus som ett analytiskt begrepp och en samhällsstrukturerande princip. Det teoretiska skiftet, från en processuell till en postprocessuell arkeologi under 1980-talet, innebar också att genusperspektivet fick starkare förankring inom arkeologin och det bidrog även till teoretisk och metodisk utveckling av ämnet. Under 1990-talet blev genusperspektivet en erkänd del av arkeologin till följd av upprättade nätverk och en stor mängd litteratur i form av symposievolymer (t ex Conkey & Gero 1991; Walde & Willows 1991; Moore & Scott 1997; Johnsen & Welinder 1997; Diaz-Andreu & Sørensen 1998; Wicker & Arnold 1999; Nelson & Rosen-Ayalon 2001) och viktiga monografier (t ex Nelson 1997; Gilchrist 1999; Sørensen 2000; Arwill-Nordbladh 2001). Skandinavien, Storbritannien och USA har varit länge varit ledande områden för genusdiskussionen då flera framträdande forskare haft sin hemvist där. I Skandinavien har bl a: Arwill-Nordbladh, Hjørungdal, Engelstad, Sørensen, Damm, Dommasnes, Mandt, Rathje, samt tidskriften K.A.N. Kvinner i arkeologi i Norge, spelat en stor roll i utvecklingen av genusperspektivet. I Storbritannien känner vi bl a: Gilchrist, Butler, Moore, Scott, Soafer Derevenski och Wylie som framträdande förgrundsgestalter och i USA bl a: Claassen, Nelson, Spector, Conkey, Gero, Joyce och Meskell. Men diskussionen kom snabbt att bli internationell då den förts på en internationell arena. I många före detta kolonialstater har genuskritiken mycket gemensamt med den framväxande postkoloniala teorin som också den skapats utifrån kritiken av den västerländska, androcentriska världsbilden. I dag har genusperspektivet, förutom sin roll att bryta upp konventionella kategoriseringar och erbjuda alternativ till den manscentrerade världsbilden, också etablerat sig i en rad mer övergripande frågeställningar inom arkeologin. Dessa berör bl a frågor om identitetsuppfattning eller tillhörighet, arbetsfördelning och praktiker, ideologi, rumslighet, relationer och makt, kroppslighet och uttryck, presentation och narrativ eller rent av själva arkeologiämnets sociologi. Det sistnämnda är en fortsatt kritik av att en mansdominerad forskning reproducerar ett manscentrerat språk och en manscentrerad världsbild. 4

11 Introduktion Ett bra exempel på detta egocentriska problem kan vara att visa på en undersökning som Baker (1997) gjorde med barn för att se om barn skulle ingå i förhistorien om de uppmanades att själva skriva berättelser om den. När barnen skrev var det en självklarhet att de själva ingick i berättelsen och faktum är att de blev centrala i berättelserna. Kanske är detta en lärdom att vi hela tiden skriver utifrån oss själva och våra referensramar och att vägen till en mer mångfacetterad och varierad förhistoria inbegriper att fler olika typer av människor tillåts vara med och inspirera till och skapa den. Här har särskilt arkeologiutbildningen en viktig framtida roll att spela. Persson (1994) menar att nyheter, motsägelser och det komplexa tilltalar kvinnor mer än män. Kanske handlar det inte nödvändigtvis om manligt : kvinnligt utan om strävanden från den röst som inte tillåts vara med och bestämma i samtalet. Att befinna sig i ett maktunderläge (oavsett kön eller ålder) kan bidra till att personen söker nya vägar för att få uttrycka sig. Från ett dominerande perspektiv handlar konserverandet av en maktposition ofta om att skaffa sig en klar överblick för att upprätthålla stabilitet. I denna position blir entydighet, stereotyper och naturliga oföränderligheter önskvärda. Från ett underordnat eller förhandlande perspektiv handlar det istället om att ifrågasätta verklighetsförankringen i maktperspektivet för att kunna ta plats i uppbyggandet av en ny eller korrigerad världsbild. I samband med förändring eller andra typer av förnyelse finns ofta plats för en ökad förhandling. Ett aktuellt problem för genusperspektivet är att det fortfarande inte har inkluderats tillräckligt i arkeologisk forskning, utan skapat ett eget forskningsfält beståendes företrädesvis av kvinnor som refererar till varandra. Denna separering gör visserligen genusperspektivet synligt och starkt, men i styrkan av varandra finns också en risk för marginalisering och parallellisering i förhållande till den övriga världen (Johansson 1994; Nelson 1997; Moore & Scott 1997; Boyd 1997; Lazzari 2003). Konkreta exempel på detta tvetydliga separationsfenomen utgörs bl a av Kvindemuseet i Århus (Porter 1994, 1996) och de kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Sørensen (2000) menar att alla arkeologer måste lära sig att tänka med genus och se det som en möjlig praktisk tillämpning inom arkeologin istället för att se det som en teoretisk eller politisk övertygelse. Vi måste också vara observanta på i vilka kontexter som genuskonstruktioner kan ha uttryckts materiellt och ha varit meningsbärande. Det finns naturligtvis många samhällsstrukturerande principer utöver genus, t ex klass och ålder som beroende av kontext kan vara överordnade. Det viktiga ur ett framtida perspektiv är inte att bli genusforskare utan att bli genusmedveten såväl i samtiden som vid konstruktionen av kategorier och strukturer i förhistorien. På så sätt öppnar vi för att förhistorien kan ge oss alternativ och inneha en konstruktiv roll i vårt samhälle istället för att bara vara en självreflekterande spegel där vi kan förlora oss själva i narcissism. Arkeologin har en mycket nära relation till studiet av det andra. I ett fritt, accepterande och respekterande samhälle kan den ge oss glimtar av andra mänskliga verkligheter och alternativa sätt att förstå världen då den delvis frigör oss från vår egen föreställningsvärld och dess värderingar. Burström menar att arkeologi, liksom science fiction, erbjuder samtidsreflektion, fast i motsatta tidsriktningar (Burström 2004: 11-22). 5

12 Introduktion Det förflutna och det imaginära kan i framtiden och med globaliseringsprocessen bli den viktigaste inspirationskällan till nya eller alternativa världar. Kritiken som givits det västerländska, vetenskapliga paradigmet handlar om hur vi konstruerar vår bild av världen och att bilden är snedvriden, ofullständig, uteslutande, orättvis och förenklad. Nog är det så att vi måste förstå världen genom våra sinnen och kommunicera den med konstruerade språk, men dessa strukturer bör vara anpassliga och inte begränsade? Risken finns att bilden av verkligheten tar över verkligheten och skapar obalans samtidigt som samhällets strukturer, vilka vi skapat för att underlätta kommunikation och utveckling (läs förändring), istället börjar begränsa oss. Den kanske hårdast åtskruvade grundbulten i vårt västerländska vetenskapsparadigm är hävdandet av det rationella och reella. Företeelser som i sig är sociokulturellt och kontextuellt avhängiga. Kritik kan visserligen börja skönjas i främst feministisk och filosofisk litteratur (Gatens 1996) där Spinozas gamla tankar att fantasi och passion inte var ovärdiga komponenter i filosofisk analys, då det kunde indikera det som var det framtida möjliga, lyfts fram. Bailey (1988: ) talar om den förtrollade världen i kontrast till den rationella systemvärlden. En värld där förändring, intuition, nyheter och ovanligheter kan användas för att bryta igenom det rationella förnuftet. Att människor inte alltid är rationella och att det föreställda kan fungera som en verklig kraft är något som också arkeologer bör vara uppmärksamma på, då rationalitet och förnuft kanske främst är ledord för vår egen samtid (se t ex Le Goff 1988). Vad rationalitet och förnuft innebär behöver inte heller nödvändigtvis vara (eller ha varit) detsamma i alla möjliga samhällen. Grosz (1999) visar genom en realiseringsprocess på relationen mellan det möjliga, det virtuella och det verkliga. I processen som producerar verkligheter smalnar möjligheterna av samtidigt som existensberättigandet i motsatt riktning ökar. Museet som institution står i ljuset av ovan beskrivna kritik och situation inför en enorm utmaning. Reaktionen mot den västerländska, vetenskapliga paradigmen innebar förutom att museets identitetsskapande karaktärer bröts ner också en kritik över hur museet använts som ideologiskt verktyg och hur förhistoria och historia skapats för att legitimera samtida politiska syften. Röster finns för att museet måste ta på sig en mer utmanande och samhällskritisk roll där en dialog förs hur vi ser på och skapar definitioner och kategorier. Museet bör också lyfta fram hur och att vi kan bryta ner idén av naturliga och oföränderliga kategorier samt lära oss att skifta mellan olika subjektspositioner istället för att bara utgå ifrån oss själva (Riegel 1996: ; Kreps 2003). Museet för i ett slags heterotopia 2 samman föremål och strukturer från olika tider och rum som egentligen inte hör samman (Foucault 1986; Hetherington 1996: ) och den platslösa platsen kan därmed utmana vår syn på verkligheten. 2 Termen heterotopia kommer ursprungligen från anatomin där det återger kroppsdelar som sitter fel, saknas, är extra eller främmande. I filosofin återger termen platser där saker samlas som egentligen inte borde finnas tillsammans eftersom de från början varit separerade i tid och rum. Sådana platser eller representationer kan skapa förvirring eftersom de erbjuder ett alternativ mellan kaos och ordning (Hetherington 1996). Foucault använde termen (1986) för att illustrera platslösa platser som skapades genom kompositioner och rörlighet, det bästa exemplet ansåg han utgöras av skeppet. 6

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän

Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet Susanna Eriksson Ht 2009 Examensarbete, 30 hp Handledare: Åsa Gunnarsson Juristprogrammet,

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det.

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Daniel Samuelsson Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Genus Självständigt arbete - UC301P (15 hp) VT -terminen 2011 Handledare: Adrian

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

EN SKOLA TVÅ KULTURER

EN SKOLA TVÅ KULTURER D-uppsats i pedagogik vid institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande EN SKOLA TVÅ KULTURER Assyriska/syrianska elevers uppfattning av sig själva i relation till etniska svenskar

Läs mer

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst

A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S. Stockholm Studies in Ethnology 5. Öst är Väst men Väst är bäst A C T A U N I V E R S I T A T I S S T O C K H O L M I E N S I S Stockholm Studies in Ethnology 5 Öst är Väst men Väst är bäst Öst är Väst men Väst är bäst Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer