Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget"

Transkript

1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på

2

3 Skr. /13:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skatt på arbete Direkta skatter på arbete Inkomstskatter Statlig inkomstskatt Kommunal inkomstskatt Allmän pensionsavgift Allmän pensionsavgift Artistskatt Artistskatt Skattereduktioner Allmän pensionsavgift Fastighetsavgift Bredband 1151 Sjöinkomst Stormskador 1153 Jobbskatteavdrag Husarbeten Gåvor till ideell verksamhet Indirekta skatter på arbete Arbetsgivaravgifter Sjukförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Ålderspensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift Ofördelade avgifter Nedsatta avgifter Egenavgifter Sjukförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Ålderspensionsavgift, netto Efterlevandepensionsavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift

4 Skr. /13:101 BILAGA Ofördelade avgifter 1249 Nedsatta avgifter Avgifter till pensionssystemet Avgifter till pensionssystemet Särskild löneskatt Pensionskostnader, företag Pensionskostnader, staten Förvärvsinkomster Egenföretagare Övrigt 1280 Nedsättningar Sjöfartsstöd Arbetsgivaravgifter Egenavgifter, generell nedsättning Egenavgifter, regional nedsättning Nystartjobb Tjänstegruppliv Tjänstegruppliv Skatt på kapital Skatt på kapital, hushåll Skatt på kapital Skattereduktion kapital Expansionsmedelsskatt Skattereduktion riskkapital 1320 Skatt på företagsvinster Skatt på företagsvinster Skattereduktioner 1330 Kupongskatt Kupongskatt Avkastningsskatt Avkastningsskatt, hushåll Avkastningsskatt, företag Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande Fastighetsskatt Fastighetsskatt, hushåll Fastighetsskatt, företag

5 Skr. /13:101 BILAGA Kommunal fastighetsavgift, hushåll Kommunal fastighetsavgift, företag Stämpelskatt Stämpelskatt Arvsskatt Arvsskatt Gåvoskatt Skatt på konsumtion och insatsvaror Mervärdesskatt Mervärdesskatt Skattelättnad för vissa byggtjänster Skatt på alkohol och tobak Skatt på tobak Skatt på etylalkohol Skatt på vin Skatt på mellanklassprodukter Skatt på öl Privatinförsel av alkohol och tobak Energiskatt Skatt på elektrisk kraft Energiskatt bensin Energiskatt oljeprodukter Energiskatt övrigt Koldioxidskatt Koldioxidskatt bensin Koldioxidskatt oljeprodukter Koldioxidskatt övrigt Övriga skatter på energi och miljö Svavelskatt Skatt på råtallolja 1453 Särskild skatt mot försurning Skatt på bekämpningsmedel och gödsel Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer Avfallsskatt Avgifter till Kemikalieinspektionen Övriga skatter Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter Skatt på vägtrafik

6 Skr. /13:101 BILAGA Fordonsskatt Vägavgifter Trängselskatt Skatt på trafikförsäkringspremier Övriga skatter Systembolaget AB:s överskott Inlevererat överskott från Svenska Spel AB Skatt på spel Lotteriskatt Lotteriavgifter Skatt på annonser och reklam Koncessionsavgifter på televisionens område 1488 Lokalradioavgifter Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv Avgifter för telekommunikation Försäljningsskatt på motorfordon Skatt på import Tullmedel Sockeravgifter Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 1600 Restförda och övriga skatter Restförda skatter Restförda skatter, hushåll Restförda skatter, företag Övriga skatter, hushåll Omprövningar aktuellt taxeringsår Omprövningar äldre taxeringsår Anstånd Övriga skatter Skattetillägg Förseningsavgifter Övriga skatter, företag Omprövningar aktuellt taxeringsår Omprövningar äldre taxeringsår Anstånd Övriga skatter Skattetillägg Förseningsavgifter

7 Skr. /13:101 BILAGA Intäkter som förs till fonder Insättningsgarantiavgifter Avgifter till Kärnavfallsfonden Bilskrotningsavgifter 1644 Batteriavgifter Kväveoxidavgifter Totala skatteintäkter Avgående poster, skatter till EU EU-skatter EU-skatter Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) Avgående poster, skatter till andra sektorer Skatter till andra sektorer Kommunala inkomstskatter Avgifter till AP-fonder Statens skatteintäkter (periodiserat) Periodiseringar Uppbördförskjutningar Uppbördsförskjutningar Betalningsförskjutningar Kommuner och landsting Ålderpensionssystemet Företag och hushåll Kyrkosamfund EU Anstånd Anstånd Statens skatteinkomster (kassamässigt) Rörelseöverskott Affärsverkens inlevererade överskott Luftfartsverkets inlevererade överskott

8 Skr. /13:101 BILAGA Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt Sjöfartsverkets inlevererade överskott Övriga myndigheters inlevererade överskott Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit Riksbankens inlevererade överskott Riksbankens inlevererade överskott Överskott av statens fastighetsförvaltning Överskott av fastighetsförvaltning Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning Ränteinkomster Räntor på näringslån Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen Ränteinkomster på vattenkraftslån 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet Räntor på övriga näringslån Ränteinkomster på lokaliseringslån Räntor på studielån Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande 2342 Ränteinkomster på allmänna studielån Ränteinkomster på studielån upptagna efter Övriga ränteinkomster Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering Räntor på intressemedel 2394 Övriga ränteinkomster Räntor på skattekonton m.m., netto Inkomster av statens aktier Inkomster av statens aktier Inkomster av statens aktier Offentligrättsliga avgifter

9 Skr. /13:101 BILAGA Expeditions- och ansökningsavgifter Avgifter för granskning av filmer och videogram Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning Avgifter vid bergsstaten Avgifter vid patent- och registreringsväsendet Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register Avgifter vid kronofogdemyndigheterna Avgifter för körkort och motorfordon Avgifter för statliga garantier 2537 Miljöskyddsavgift Täktavgift Avgifter vid Tullverket Patientavgifter vid tandläkarutbildningen Avgifter vid Folkhälsoinstitutet 2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet Avgifter från kärnkraftverken Övriga offentligrättsliga avgifter Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret Avgifter för årlig revision Avgifter för etikprövning av forskning Efterbevaknings- och tillsynsavgifter Försäljningsinkomster Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter Utförsäljning av beredskapslager Offentlig lagring, försäljningsintäkter Böter m.m Restavgifter och dröjsmålsavgifter Bötesmedel Vattenföroreningsavgifter m.m Sanktionsavgifter m.m Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av statens verksamhet

10 Skr. /13:101 BILAGA Inkomster av statens verksamhet Inkomster av försålda byggnader och maskiner Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter Övriga inkomster av markförsäljning 3211 Övriga inkomster av markförsäljning 3300 Övriga inkomster av försåld egendom Inkomster av statens gruvegendom 3312 Övriga inkomster av försåld egendom Inkomster av försåld egendom Återbetalning av näringslån Återbetalning av jordbrukslån Återbetalning av lån till fiskerinäringen Återbetalning av övriga näringslån Återbetalning av vattenkraftslån 4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier Återbetalning av lokaliseringslån Återbetalning av studielån Återbetalning av statens lån för universitetsstudier Återbetalning av allmänna studielån Återbetalning av studiemedel Återbetalning av övriga lån Återbetalning av utgivna startlån och bidrag Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor Återbetalning av övriga lån

11 Skr. /13:101 BILAGA Återbetalning av lån Avskrivningar och amorteringar Avskrivningar på fastigheter Amortering på statskapital Uppdragsmyndigheters komplementkostnader 5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 5200 Statliga pensionsavgifter Statliga pensionsavgifter Kalkylmässiga inkomster Bidrag från EU:s jordbruksfonder Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket Gårdsstöd Kompletterande åtgärder perioden Övriga interventioner Exportbidrag Djurbidrag Offentlig lagring Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden EU:s landsbygdsfond Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen Europeiska utvecklings- och garantifonden - utvecklingssektionen Europeiska utvecklings- och garantifonden - utvecklingssektionen Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Bidrag från EU till fiskerinäringen Bidrag från Fonden för fiskets utveckling Bidrag från Fonden för fiskets utveckling Bidrag från Europeiska fiskefonden

12 Skr. /13:101 BILAGA Bidrag från europeiska regionala utvecklingsfonden Bidrag från Europeiska regionala utvecklingfonden Bidrag från Europeiska regionala utvecklingfonden Bidrag från Europeiska regionala utvecklingfonden Bidrag från Europeiska socialfonden Bidrag från Europeiska socialfonden Bidrag från Europeiska socialfonden Bidrag från Europeiska socialfonden Bidrag till transeuropeiska nätverk Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EU Övriga bidrag från EU Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn Bidrag m.m. från EU Tillkommande skatter EU-skatter Momsbaserad EU-avgift Tullmedel Jordbrukstullar och sockeravgifter Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 7120 Kommunala utjämningsavgifter Utjämningsavgift för LSS-kostnader Avräkningar Intäkter som förs till fonder Intäkter som förs till fonder Kompensation för mervärdesskatt Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

13 Skr. /13:101 BILAGA Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto Anställningsstöd Stöd till utbildningsvikariat 8114 Stöd till bredbandsinstallation 8118 Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 8119 Stöd till utbildning av personal i vård och äldreomsorg Jämställdhetsbonus Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto Summa inkomster på (kassamässigt)

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /12:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på för budgetåret Skatt på arbete 892 448 688 908 713 343 16 264 655 873 916 854 867 104 227 1100 Direkta

Läs mer

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 5. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 5 Specifikation av ens inkomster Skr. /10:101 BILAGA 5 Bilaga 5 Specifikation ens inkomster för budgetåret 1000 Statens skatteinkomster 786 232 860 705 783 168-80 449 693 808 729 853 815 528 555

Läs mer

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8 ens utfall Specifikation ens inkomster för budgetåren - med års inkomststruktur skillnad mot skillnad mot SBU 1000 Skatter m.m. 809 325 339 808 875 025-450 314 815 528 555 806 316 061-113 268 0 Skatt på

Läs mer

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 6 Specifikation av ens Bilaga 6 Specifikation av ens Innehållsförteckning Specifikation ens..5 3 Tabell 6 Specifikation ens budgetåret 2000 Tusental kronor / Skillnad mot Inkomsttitel Inkomster

Läs mer

InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141

InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141 InkomsttiteNamn Undertitel Namn Myndighet 1111 Statlig inkomstskatt 1115 Kommunal inkomstskatt 1121 Allmän pensionsavgift 1131 Artistskatt 1141 Allmän pensionsavgift 1144 Fastighetsavgift 1149 Bredband

Läs mer

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 ESV 2007:14 Inkomstliggaren 2007 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 Inkomstliggaren 2007 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Det är en dokumentation över de bestämmelser

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2012

Bilaga 1. Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2012 Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2012 Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2012 Innehållsförteckning 1 Specifikation av budgetens utgifter för 2012... 5

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013

Bilaga 1. Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 Innehållsförteckning 1 Specifikation av budgetens utgifter för 2013... 5

Läs mer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets förslag till riksdagsbeslut Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU10 Statsbudget för 2012 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar

Läs mer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets förslag till riksdagsbeslut Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10 Statsbudget för 2014 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar

Läs mer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Utskottets förslag till riksdagsbeslut Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU10 Statsbudget för 2013 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Med hänvisning till vad som anförs under Utskottets överväganden föreslår utskottet att riksdagen fattar

Läs mer

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson

Datum: Dnr: /2008 ESV-nr: 2008:7 Copyright: ESV Rapportansvarig: Jörgen Hansson Rapport Statsbudgetens utfall ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Statens budget för 2017

Statens budget för 2017 Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU10 Statens budget för 2017 Sammanfattning I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2017. Den 23 november beslutade riksdagen

Läs mer

ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Rapport Statsbudgetens utfall ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Statens budget för 2018

Statens budget för 2018 Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU10 Statens budget för 2018 Sammanfattning I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2018. Den 22 november 2017 fastställde

Läs mer

Statens budget för 2016

Statens budget för 2016 Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU10 Statens budget för 2016 Sammanfattning I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2016. Den 25 november beslutade riksdagen

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017:16 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-03-15 Dnr: 5.4-290/2017 ESV-nr:

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor

Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor Revenue, expenditure, budget balance, and national debt of the Central Government

Läs mer

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: Dnr: /2009 ESV-nr: 2010:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2010 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015 6 Inkomster 6 Inkomster Sammanfattning År 2015 väntas de totala skatteintäkterna öka med 5 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Det beror bl.a. på tidigare

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 2005 Innehållsförteckning 1 Specifikation av

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 5 Inkomster Sammanfattning Den utdragna lågkonjunkturen i Sverige leder till en måttlig ökning av skatteintäkterna på 3 procent 2013. En högre lönesummetillväxt och en starkare utveckling av hushållens

Läs mer

Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2011 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning Sverige befinner sig i en gradvis konjunkturåterhämtning där den ekonomiska aktiviteten i omvärlden tilltar och tillförsikten hos svenska företag och hushåll stiger.

Läs mer

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51 Uppdaterad septemberprognos 2013-09-25 ESV 2013:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning År 2016 väntas de totala skatteintäkterna öka med nästan 6 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Intäkterna från skatt

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11

Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Rapport Inkomstliggaren 2017 ESV 2017:11 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-02-28 Dnr: 5.6-1339/2016 ESV-nr: 2017:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Björn Andersson FÖRORD

Läs mer

ESV 2002:1 ISSN

ESV 2002:1 ISSN Inkomstliggaren 2002 ESV 2002:1 ISSN 0280-6967 2 (160) ESV 2002:1 DATUM 2002-02-26 Inkomstliggaren 2002 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Inkomstliggaren 2000

Inkomstliggaren 2000 Inkomstliggaren 2000 ISBN 91 7249 052 7 ISSN 0280 6967 Tryck: Graphium, Norstedts Tryckeri, Stockholm 2000 Förord På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234 256 SAKORDSREGISTER Sakordsregister A acceptansundersökningar 170 acciser 98, 215 administrationskostnader, skattesystemet 212 administrativt sanktionssystem 188 aktiebolag 121, 122, 124 aktieinnehav 149

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 BILAGA 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1999 Innehållsförteckning 1 Specifikation av

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2016:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 425. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 425. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 361 Fastighet... 425 Internationellt... 481 Punktskatter... 733 Skatteförfarande... 855 Redovisning... 995 Brott och

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1998

Bilaga 1. Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1998 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1998 . BILAGA 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster budgetåret 1998 Innehållsförteckning 1 Specifikation av

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 361 Fastighet... 417 Internationellt... 475 Punktskatter... 713 Skatteförfarande... 847 Redovisning... 983 Brott och

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 371. Fastighet... 437. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 371. Fastighet... 437. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 371 Fastighet... 437 Internationellt... 495 Punktskatter... 755 Skatteförfarande... 885 Redovisning... 1021 Brott och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

5 Inkomster. Miljarder kronor och procent

5 Inkomster. Miljarder kronor och procent 5 Inkomster 5 Inkomster 5.1 Inledning Offentliga sektorns inkomster utgörs av skatter och övriga inkomster. Skatterna består till ca 66 procent av löneskatter, dvs. statlig och kommunal inkomstskatt,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:1

Regeringens proposition 1997/98:1 Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. . Regeringens

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt...

Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt... Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt... 9 Mervärdesskatt... 297 Sociala avgifter... 379 Fastighet... 449 Internationellt... 507 Punktskatter... 723 Skatteförfarande... 863 Redovisning... 1017 Brott

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:105

Regeringens proposition 1999/2000:105 Regeringens proposition 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor Prop. 1999/2000:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

5 Inkomster. Miljarder kronor och procent

5 Inkomster. Miljarder kronor och procent 5 Inkomster 5 Inkomster 5.1 Sammanfattning Under åren 1998 2000 var tillväxten i svensk ekonomi stark, vilket medförde att skatteintäkterna 18 ökade. Trots genomförda skattesänkningar ökade skatteintäkterna

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Handledning Uppbördsverksamhet. Redovisning av skatteintäkter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 2013:55

Handledning Uppbördsverksamhet. Redovisning av skatteintäkter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 2013:55 Handledning Uppbördsverksamhet Redovisning av skatteintäkter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 2013:55 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 16 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Innehåll. 2.1 Inledning Innehåll 1

Innehåll. 2.1 Inledning Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 2.1 Inledning... 1 2.2 2.2.1 Tillämpningsområde... 3 Allmänt om SFL:s tillämpningsområde... 3 2.2.2 Skatter som omfattas av SFL... 4 2.2.3 Skatter som inte omfattas av SFL... 5 2.2.4

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut 2 Förslag till riksdagsbeslut . 2 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen X såvitt avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket 1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska

Läs mer

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347

Alkoholskatt tas ut med de belopp som framgår av följande uppställning: Alkohol 347 Punktskatter som administreras av Skattemyndigheten Följande punktskatter administreras av Skattemyndigheten i Gävle, Särskilda skattekontoret, som är beläget i Ludvika. Skatteobjekt Antal skatt- Uppbörd

Läs mer

Den svenska redovisningen av skatteutgifter Svensk nationalrapport till NSFR:s seminarium i Helsingfors den 24 och 25 maj 2012

Den svenska redovisningen av skatteutgifter Svensk nationalrapport till NSFR:s seminarium i Helsingfors den 24 och 25 maj 2012 Den svenska redovisningen av skatteutgifter Svensk nationalrapport till NSFR:s seminarium i Helsingfors den 24 och 25 maj 2012 Martin Kjellqvist, Johan Krantz och Elly- Ann Lindström 1. Inledning Den svenska

Läs mer

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2017 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Regeringens genomförda eller planerade förändringar på skatteområdet 2015-2017 Sammanställningen tar upp regeringens

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Mervärdesskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mervärdesskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Parametrar oh gränsvärden för att beräkna avgifter oh skatt inom konsumtion. Tabellen uppdateras vid behov oh allteftersom skattesystemetet förändras. Mervärdesskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer