Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen Diarienummer KS /11 Förslag till beslut Nämnden avslår motionen med hänsyn till organisatoriska faktorer som i sin tur påverkar Förskola & Grundskolas ekonomiska förutsättningar. Nämnden lämnar detta yttrande som sitt remissvar till kommunstyrelsen över motion från Larry Söder (KD), Marie Wadström (KD), Conny Jexler (KD), Ingela Hofman (KD, Peter Wesley (-) och Niklas Mattsson (KD). Sammanfattning Förvaltningen ser positivt på motionens ansats att säkra kvalitén och tryggheten för alla barn och för pedagogerna. Förvaltningen beskriver två viktiga kvalitéts faktorer, antal barn per årsarbetare och barngruppernas storlek för att visa på vikten av kvalité i möten mellan barn och pedagog. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna i förskolan har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolechefer ska fatta beslut och ansvara för sin enhets inre organisation samt leda och samordna det pedagogiska arbetet så att utbildningen utvecklas. Enligt den av nämnden fastställda Delegerad beslutanderätt , delegeringsbeslut 8:2, beslutar förskolechef om barngruppernas sammansättning, storlek och förskolans miljö. Detta innebär att förskolechefen beslutar och ansvarar för barngruppernas storlek och sammansättning, för utbildningens utveckling och för förskolans ekonomi. I skolverkets allmänna råd för förskola som gäller from finns olika faktorer som förskolechefen väger in i sitt beslut. Forskningen visar att barngruppernas storlek är en viktig faktor eftersom det begränsar eller möjliggör resurser att organisera för en god kvalitet i kommunikation, interaktion och samspel mellan barn och pedagog. Kungsbacka kommun är en stor kommun med stor inflyttning och nyproducerade områden vilket bland annat innebär att åldersstrukturerna varierar över tid på de olika pedagogiska områdena. Det är därför svårt att anpassa efterfrågan till tillgången på platser i närområdet. Att införa ett maxtak kräver ökade ekonomiska förutsättningar i form av nybyggnationer, drift och omställningskostnader. 1 (4) Datum rev Dnr /11 KUB1001, v2.0, Förskola & Grundskola Annika Loven Samuelsson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Det finns ingen nationell intention att införa ett maxtak för barngruppernas storlek men om kommunen beslutar att göra det så krävs ytterligare ekonomiska förutsättningar. Beskrivning av ärendet Larry Söder (KD), Marie Wadström (KD), Conny Jexler (KD), Ingela Hofman (KD, Peter Wesley (-) och Niklas Mattsson (KD) föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar införa ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till nämnden för Förskola & Grundskola. Svar skall lämnas till kommunstyrelsen den 5 februari Styrdokument och statistik om antal barn per årsarbetare och barngruppers storlek Enligt 8 kap. 8 skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna i förskolan har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Enligt skollagen 2 kap.10 ska förskolechefen besluta och ansvara för den inre organisationen exempelvis personalens ansvarsområden, schemaläggning barnens fördelning på grupper. Enligt 2 kap.9 ska förskolechefen leda, samordna och vidareutveckla det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet. Enligt den av nämnden fastställda Delegerad beslutanderätt , delegeringsbeslut 8:2, beslutar förskolechef om barngruppernas sammansättning, storlek och förskolans miljö. Detta innebär att förskolechefen beslutar och ansvarar för barngruppernas storlek och sammansättning samt för förskolans ekonomi. Enligt skollagen 8 kap.14 ska en offentlig huvudman erbjuda plats i förskola inom fyra månader därefter kan huvudmannen krävas på vite. Ett vite ska enligt skolinspektionen vara beroende på kommunens storlek och kännbart för kommunen. Vilhemina kommun har fått ett föreläggande med vite på 500 tkr då de inte erbjöd en treårig pojke plats inom fyra månader. Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan 2013 beskriver att det inte finns någon gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar mellan olika grupper och över tid. En gruppstorlek eller personaltäthet som är lagom i en förskola behöver inte vara det i en annan förskola. Det är alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de förutsättningar som råder på varje förskola. Personalens kompetens, lokalernas storlek och utseende samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt samspelar med strukturella faktorer som personaltäthet och gruppstorlek. Under de tre senaste åren har barngruppernas genomsnittliga storlek varierat enligt följande: Småbarnsavdelning (1-3 år) 16 barn HT barn VT Äldrebarnsavdelning (4-5 år) barn HT barn VT Syskonavdelning barn HT barn VT Det finns också storavdelningar med fler barn och fler pedagoger Antalet pedagoger i grupperna är genomsnitt 3 heltidspedagoger men det kan variera beroende på antal barn. För barn i behov av särskilt stöd tillkommer extra personal. I Kungsbacka är det förskolechefen för respektive förskola som gör prövningen om lämpligt antal barn och pedagoger per grupp. Förskolechefen väger in de faktorer som nämns i Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan; personalens kompetens,

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) barnens åldrar, barn i behov av särskilt stöd, lokalernas storlek och utformning samt barnens närvarotider. Därtill kommer skollagens krav att förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader. Förskolornas avdelningar kan organiseras på olika sätt och det finns risk för att efterfrågad statistik i rapportsystemet begränsar möjligheter att synliggöra detta när bara barngruppernas storlek redovisas. Resursfördelningsmodellen ger ett bidrag för varje nytt barn. Därför kompletteras uppgifterna om gruppstorlek med nyckeltalet barn per heltidsanställd. Antalet barn per pedagog mäts i Kungsbacka en gång per år under hösten till den nationella statistiken. Den behandlas av Skolverket så att den är jämförbar och lika för alla kommuner. Skolverkets kommunblad Kungsbacka kommun Kommungruppen Samtliga kommuner 2012 Antalet barn per årsarbetare 5,2 5,6 5,4 Barn per avdelning 17,6 17, Forskning Enligt Skolverkets kunskapsöversikt 2001a, Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola, saknas samband mellan kvalité och strukturella faktorer, såsom barngruppens storlek och pedagogtäthet. Kvalitet är beroende på professionalitet, dvs. yrkeskompetens, utbildning, samspel i arbetslaget, medvetenhet om mål och lyhördhet för barns behov och intresse. Det är pedagogernas medvetenhet och sätt att förhålla sig till barnen som är den avgörande faktorn för hur barn utvecklas och lär sig. Det finns dock ett kritiskt värde i personaltäthet där vård och omsorg blir rådande och någon medveten pedagogik inte är möjlig att bedriva. Antalet barn i grupperna påverkar i mycket hög grad pedagogernas möjlighet till interaktion och samspel med barnen. Vetenskapsrådets rapportserie 11:2008, Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem, beskriver förhållande mellan strukturella villkor och god kvalitet i förskolan. Kvalitet är kopplat till samspel mellan vuxna och barn och forskningen visar att personalens kompetens är avgörande för förskolans kvalitet. Strukturella villkor, som t.ex. barngruppens storlek, personaltäthet m.m, kan förstås som de yttre ramar inom vilka pedagoger organiserar sin verksamhet. Internationella och svenska undersökningar indikerar att för de yngsta barnen är barngruppernas storlek och förskolans socioekonomiska upptagningsområde de viktigaste villkoren för en god pedagogisk kvalitet. Det finns en konsensus om att kvalitet är kopplat till samspel mellan vuxna och barn och för att skapa gynnsamma förutsättningar bör antalet relationer begränsas. Forskningen drar slutsatsen att de strukturella aspekterna är viktiga men att de inte är någon garanti för hög pedagogisk kompetens. Skolverkets kunskapsöversikt 2013 Möten för lärande - Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskola är en forskningsundersökning med olika delstudier kring små barns lärande. Den visar på hur forskningen ser på pedagogisk kvalité i förskolan. Den understryker att verksamheten är komplex och att många faktorer har betydelse för den pedagogiska kvalitén. De yttre villkor, som barngruppernas storlek och personaltäthet har stor betydelse för att ge förutsättningar för pedagogerna att samtala och möta varje enskilt barn. Studier kring de inre kvalitéerna som pedagogers syn på barnet som

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) person, deras lärande- och kunskapssyn liksom deras gemensamma mål är mycket avgörande för kvalitén. Pedagogens kompetenser i kommunikation, interaktion och samspel är avgörande i mötet med barnet. Dessutom är omsorgssituationer, etiska och kommunikativa samspel samt atmosfären i grupperna känsliga kvalitetsaspekter. Alla faktorerna har betydelse för verksamheten i förskolan. Ekonomiska konsekvenser Ett maxtak för barngruppernas storlek kräver ökade ekonomiska förutsättningar i form av nybyggnationer, drift och omställningskostnader. Det krävs ett stort antal nybyggnationer och betydligt ökade ekonomiska förutsättningar för att inrätta ett tak för barngruppernas storlek i förskola. Det krävs stora omställningskostnader då det är svårt att anpassa efterfrågan med tillgången i närområde i en kommun av Kungsbacka kommuns storlek. I Kungsbacka kommun liksom i andra kommuner varierar barngruppernas storlek under läsåret. Det innebär alltid att det är fler barn i grupperna under våren och denna flexibilitet krävs för att kunna erbjuda plats inom fyra månader enligt skollagens krav och för att i möjligaste mån erbjuda syskon plats på samma förskola. Då åldersstrukturer varierar på de olika pedagogiska enheterna är det en förutsättning att barngruppernas storlek varierar. Om man minskar från en nivå med 19 barn per avdelning blir kostnaderna enligt nedanstående tabell. Nuvarande per nov i egen och per okt i fristående verksamhet Kostnad för förändring per avd Minskning med ett barn per avdelning Minskning med två barn per avdelning Minskning med tre barn per avdelning Till detta krävs omställningskostnader då ett maxtak innebär att förskolecheferna inte kommer att kunna utnyttja alla platser på en förskola året om eftersom efterfrågan är ojämn över året. Att besluta om ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan medför stora ekonomiska konsekvenser. Med beaktande av den budget nämnden beslutat kommer omfördelning av medlen att innebära betydligt minskade resurser för alla övriga verksamheter inom Förskola & Grundskolas ansvar. Barnkonsekvensanalys Att införa ett maxtak för barngruppernas storlek medför ökande möjligheter för pedagoger att interagera med varje enskilt barn och i högre grad organisera verksamheten till fördel för barns utveckling och lärande. Minskning med fyra barn per avdelning Förskola Antal barn Antal avd Antal barn/avd Innebär behov av nya avdelningar, st Investeringsbehov för lokaler, 7,5 mkr per avd* 7, Driftsbehov för personal och lokaler, 1,9 mkr per avd** 1, *Investering i lokaler och inventarier. **Inkl kapitalkostnader, lokalvård och personal Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun

5 TJÄNSTESKRIVELSE Ansökan om godkännande av Happy Kids Kungsbacka AB. 1 (3) Bakgrund Happy Kids Education AB bedriver en tvåspråkig förskola i Kungsbacka kommun och en i Mölndals stad. Ägarna vill dela bolaget så att Happy Kids Education AB som idag har ett godkännande i Kungsbacka kommun blir moderbolag till två dotterbolag Happy Kids Kungsbacka AB och Happy Kids Kållered AB. Datum Dnr /61 Förslag till beslut Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar godkänna ansökan från huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB, organisationsnummer med hänvisning till nedanstående bedömning. Motivering till beslut Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som har rätt till förskoleplats. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler, läroplanens mål och riktlinjer samt skolverkets allmänna råd för förskolan. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB har förutsättningar att uppfylla de krav som skollagen och läroplanen för förskolan anger. KUB1001, v2.0, Förskola & Grundskola Annika Loven Samuelsson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

6 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Lokaler ska vara ändamålsenliga Enligt skollagen ska de lokaler och utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Huvudmannen ska se till att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Huvudmannen ska visa att lokalerna, utrustningen och utemiljön är godkänd och anmäld till Miljö & Hälsa och att det finns rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken samt för brandskydd. Förvaltningens bedömning är att Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skollagens krav när det gäller lokaler. Utrustningen kommer att granskas vid ordinarie tillsyn. Öppethållande Enligt skollagen ska verksamheten hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas/vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars/vårdnadshavares behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Förskolan ska erbjuda omsorg klockan , det innebär krav på en regelbunden kartläggning av vårdnadshavarnas behov och förändring av öppettiderna inom ramen. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skolverkets krav när det gäller öppettider. Maxtaxa Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Samordning av avgiften ska ske i de fall syskon är placerade i kommunal verksamhet i Kungsbacka kommun eller i annan av Kungsbacka kommun bidragsfinansierad verksamhet. Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i form av administrationsavgifter ed. Huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppger att man kommer att följa maxtaxans regler och förvaltningens bedömning är att kraven är uppfyllda. Ledning av verksamhet och pedagogisk personal Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en förskola ledas och samordnas av en förskolechef. Som förskolechef får endast den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Huvudmannen ska för under undervisningen använda förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva. För varje grupp/avdelning bör det finnas minst en förskollärare (Kungsbacka kommuns regler för fristående förskola). Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Anneli Brännström är förskolechef för Happy Kids Kungsbacka AB. I verksamheten finns två förskollärare anställda och huvudmannen avser att anställa ytterligare en förskollärare. Förvaltningens bedömning är att skollagens krav är uppfyllda. Förvaltningens bedömning är att Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skollagens krav när det gäller ledning av verksamheten och pedagogisk personal. Barngruppens storlek och sammansättning Enligt skollagen ska barngruppen ha en lämplig sammansättning och storlek. Happy Kids Education AB har i dagsläget 44 barn inskrivna, verksamheten kommer under januari 2014 att utökas till cirka 50 barn. Förvaltningens bedömning är att Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skollagens krav när det gäller barngruppens sammansättning och storlek. Barnsäkerhet Enligt skollagen ska förskolan erbjuda barnen en trygg omsorg. Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet. Huvudmannen ansvarar för att dokumentera rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer finns och att dessa är kända av personalen och uppdateras varje år. Huvudmannen för Happy Kids Education AB har utarbetade rutiner för att säkerställa barnsäkerheten. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skolverkets krav när det gäller barnsäkerhet.

7 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Barns och vårdnadshavares inflytande Enligt skollagen ska barn ges inflytande över utbildningen. Barns vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande i förskolan och fritidshemmet. Happy Kids Education AB arbetar aktivt för att ge barnen inflytande i verksamheten och utgår från deras intressen vid planerandet av verksamheten. Happy Kids Education AB har föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal samt skickar två gånger om året ut en utvärderingsenkät. Förskolan har också en grupp på facebook där föräldrarna är engagerade. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skolverkets krav när det gäller barns och vårdnadshavares inflytande. Samverkan För att underlätta övergången mellan skolformer ska rutiner finnas för samverkan mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem, Förskolans läroplan Lpfö 98 rev.10, avsnitt 2.5. Happy Kids Education AB har barn vars vårdandshavare troligen söker till 8-9 olika grundskolor. Pedagoger från de olika skolorna bjuds in och är med i verksamheten för att lära känna barnen inför övergången. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skolverkets krav när det gäller samverkan. Systematiskt kvalitetsarbete Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för utbildningen i skollag och andra föreskrifter. Happy Kids Education AB har genom skoldialog haft utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och kommer att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Förvaltningens bedömning är att huvudmannen för Happy Kids Kungsbacka AB uppfyller skolverkets krav och allmänna rådens krav när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. Beslutsunderlag Ansökan från Anneli Brännström, Happy Kids Education Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Beslutet skickas till Anneli Brännström, Glasbjörksgatan 7, Mölndal

8

9

10

11

12

13

14 REMISSYTTRANDE Nämnden för Förskola & Grundskola Motion om förutsättningar för att utöka antalet kommunala självstyrande skolor (KSS) och om att skolornas verksamhetsområden kan minskas - remissvar till kommunstyrelsen KS diarienummer KS /11 Ärende Remissvar till kommunstyrelsen över motion från ledamoten Maj-Britt Rane Andersson (S) Motionen Ledamoten Maj-Britt Rane Andersson (S) föreslår i motion till kommunfullmäktige att Förskola & Grundskola får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka antalet kommunala skolor till KSS, Kommunala Självstyrande Skolor, samt att utreda om skolornas verksamhetsområden kan minskas. 1 (2) Datum Dnr /11 Bakgrund Kommunstyrelsen skickade redan i juni 2009 ärendet på remiss till nämnden för Förskola & Grundskola. Svaret på motionen har dröjt på grund av oklarheter kring organisationen för Kommunala Självstyrande Skolor (KSS). Dåvarande nämndsordförande ville avvakta resultatet av utvärdering innan motionen besvarades. I den utvärdering som gjordes av Preera i mars 2010 konstateras bland annat att organisationen med KSS inte är i överensstämmelse med gällande reglemente. Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade ändå att från och med den 1 januari 2011 permanenta projektet med KSS samt att utöka antalet KSS-skolor till tre. Preera fick, efter nämndens beslut, ett förlängt uppdrag som innebar att man skulle ta fram och presentera ett förslag till en juridiskt hållbar och rättssäker organisation för ledning och styrning av KSS. Vid arbetsutskottets sammanträde presenterade Preera ett material där nuvarande organisation och beslutsordning jämfördes med två olika förslag som tydliggör ansvarbeslutsordning. Arbetsutskottet fattade vid detta tillfälle inte beslut i ärendet utan informationen noterades till protokollet. I februari 2012 lämnade den nya nämnden förslag till organisation av KSS till kommunfullmäktige. I avvaktan på fullmäktiges ställningstagande föreslogs att uniform KUB100 v 1.1, Förskola & Grundskola Margareta Trygg Gustafson Utvecklingsledare Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

15 KUNGSBACKA KOMMUN nämndens ordförande och nämndens presidium skulle fullgöra de övergripande ledningsuppgifterna för KSS diariefördes en skrivelse med förslag till beslut på kommunstyrelsens förvaltning. Hösten 2012 beslutade nämnden för Förskola & Grundskola att återkalla ärendet från kommunstyrelsen och att ge förvaltningschefen i uppdrag att upphandla konsulttjänst och lämna förslag till organisationsförändringar beslutade nämnden att återremittera ett förslag på yttrande till förvaltningen på ledamoten Maj-Britt Rane Anderssons motion. Förvaltningen fick i uppdrag att koordinera yttrandet från nämnden med resultatet av det nya uppdraget till förvaltningschefen om organisationsförändringar. I mars 2013 återremitterade nämnden ärendet Utredning om kommunala självstyrande skolors (KSS) framtida organisation och gav förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag till organisation som baseras på en geografisk indelning av verksamheten. Efter förvaltningschefens utredning beslutade nämnden att från och med ska förskolor och grundskolor i Kungsbacka kommun organiseras i tre pedagogiska enheter utifrån geografiska områden. I beslutet lämnade nämnden ett antal direktiv. Två av dessa var: Förvaltningschefen ska vidta åtgärder för att säkerställa ett ökat handlingsutrymme för förskolechefer och rektorer. Genom detta vill nämnden stötta olika initiativ. Det nu avslutade KSS-försöket är ett exempel på sådana initiativ. Nämndens förväntan är att förskolechefer och rektorer genom detta ska ges ännu bättre förutsättningar för att självständigt och kreativt leda sina verksamheter och att man aktivt ska använda detta. I det ligger en möjlighet för Förskola & Grundskola att ytterligare förbättra sin tätposition bland landets kommuner. 2 (2) Yttrande Frågan i motionen om minskning av verksamhetsområden är en fråga som berör Förskola & Grundskolas inre organisation. Nämnden förutsätter att denna del beslutas av nämnden och därmed inte hanteras i kommunfullmäktige. Med hänvisning till nämndens för Förskola & Grundskola beslut samt direktiv, om ny organisation för förskolor och grundskolor från och med , föreslås att kommunstyrelsen avslår ledamoten Maj-Britt Rane Anderssons motion. Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola överlämnar ovanstående som sitt svar till kommunstyrelsen Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef

16

17

18

19

20

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman YTTRANDE Utbildningsnämnden Datum: Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd...

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 9 september 2014 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset OBS! Sammanträdet startar i kommunfullmäktigesalen 1.

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10) 1 (10) Utbildning Riktlinjer för godkännande av fristående huvudmän Dnr: Un 2014/160 Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den Riktlinjer för godkännande av fristående

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Reviderade Riktlinjer

Reviderade Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-08 25 (Reviderade riktlinjer med anledning av ny skollag, 2010:800) Reviderade Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola fritidshem

Läs mer

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Systematiskt kvalitets arbete skall ske inom alla verksamheter huvudmannen ansvarig för att det sker. Skall dokumenteras Stratsys under uppbyggnad

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Ansökan om godkännande för fristående förskola Utbildningskontoret Ansökan om godkännande för fristående förskola Enligt 2 kap. 5 skollagen www.upplands-bro.se Ange planerat startdatum Ange antal platser Förändring av nuvarande godkännande JA/NEJ Fullständigt

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Förskola & Grundskola arbetsutskott KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 08:30-11.30 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Axel

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Utbildningsnämnden Datum: 2017-01-05 Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd... 3 Beslut...

Läs mer

Beslut om Montessoriförskolan Cirkus

Beslut om Montessoriförskolan Cirkus Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (15) 2015-05-26 Handläggare Sofia Kántor Telefon: 08-508 33 168 Till Utbildningsnämnden 2015-06-11 Beslut om Montessoriförskolan

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg Beslut Lidköpings kommun Beslut för förskola och pedagogiks omsorg i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.8.1-1868/2014 Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Kristofer Wallin Telefon: 08-50833621 Till Utbildningsnämnden 2014-04-10 Yttrande

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg Utbildningsförvaltningen Utbildningskansliet 2016-05-02 1(6) Yvonne Brogaard Nelson +4646 357056 Yvonne.brogaard-nelson@lund.se Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen efter tillsyn i Trollhättans kommun. Beslut. Dnr :8612. Trollhättans kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen efter tillsyn i Trollhättans kommun. Beslut. Dnr :8612. Trollhättans kommun Dnr 43-2014:8612 Trollhättans kommun trollhattans.stad@trollhattan.se Beslut för förskola efter tillsyn i Trollhättans kommun 2(13) Tillsyn av förskolan i Trollhättans kommun har genomfört tillsyn av Trollhättans

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0651 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen förskola Förslag till

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: UF/2016:254 Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden Dokumentet beslutades den: 8

Läs mer

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4 Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner..... s. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun.... s. 4 3. Modell för systematiskt kvalitetsarbete.... s... 5 4. Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetets

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskola. i Båstads kommun

Beslut för förskola. i Båstads kommun Beslut t 2014-01-31 Skolinspektionen Dnr 43. 2013;308 Båstads kommun Beslut för förskola i Båstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Kungsbacka på kartan Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 1. Tillsyn Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Rapportnr: Bun 2017/164 Maj 2017 2017-04-18 1 (9) Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VÄGEN

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

The Capital of Scandinavia

The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Vad styr förskolan? Utbildningsförvaltningens tillsyn De vanligaste bristerna hos föräldrakooperativ Fika Huvudmannens ansvar Personalens kompetens Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1 Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1. Godkännande För att få driva fristående förskola krävs godkännande enligt skollagen 2 kap. 5. Barn-

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer