Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Intern granskning av självvärdering i HSV:s kvalitetsutvärdering grund- avancerad nivå , omgång 2 (start maj 2011) Funktioner Kontaktpersonen är primär kontaktyta för utvärderingen på akademin både mot projektledare på HSV och internt på MDH. Intern granskningsgrupp MDH: Granskar och kvalitetssäkrar självvärdering inför överlämnande till HSV. Granskningsgruppen består av representation från fakultetsnämnden via berört utskott samt UFO Akademin ansvarar för arbetet och slutproduktionen av självvärderingen. Ytterst ansvarig för självvärderingen är akademichef. Rektor fattar lokalt beslut om inlämnande av självvärderingen UFO har samordnings- samt informationsansvar och har vidare funktion som processtöd under hela granskningsförfarandet. Michael Rogefelt är kontaktperson på UFO för HSV-direkt samt fungerar som support på MDH för HSV:s kvalitetsutvärderingssystem Huvudområde/examen som granskas omgång 2 Överlämning av självvärdering från kontaktperson till intern granskningsgrupp Yttrande från intern granskningsgrupp till kontaktperson Rektors beslut Deadline för självvärdering till HSV Samordning av process UFO Sjukgymnastik - kandidat 2011 A Kontaktperson MDH: Per Andersson Sjukgymnastexamen 2011 A Kontaktperson MDH: Per Andersson Folkhälsovetenskap - kandidat 2011 A Kontaktperson MDH: Per Andersson Folkhälsovetenskap - magister 2011 A Kontaktperson MDH: Per Andersson 12 dec dec dec kl dec Hela perioden 12 dec dec dec kl dec Hela perioden 29 nov dec förmiddag 6 dec kl dec Hela perioden 29 nov dec förmiddag 6 dec kl dec Hela perioden Vad som ska göras under den interna granskningsprocessen och vem/vilka som ansvarar för att det blir gjort Kontaktperson för granskat ämne på akademi tillser att intern granskningsgrupp får självvärderingen via e-post senast angivet datum/tid. Observera att det kan bli fråga om fler tillfällen än vad som listas här beroende på granskningsgruppens yttrande/synpunkter Granskningsgrupp delger under möte alt/och via e-post synpunkter till kontaktperson. Kontaktperson tillser att justeringar görs utifrån synpunkter från intern granskningsgrupp och vidare att akademichef samt granskningsgrupp i rimlig alt överenskommen tid delges självvärderingen inför rektors beslut. Akademichef ansvarar för självvärderingen och föredragning inför rektors beslut. Kontaktperson tillser att uppladdning sker innan deadline på HSV-direkt UFO är sammankallande för mötet mellan granskningsgrupp, kontaktperson och akademichef. UFO tillser i övrigt att möten bokas med rektor för beslut. UFO tillhandahåller också information, expertkunskap och support under hela granskningsförfarandet

8 Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

9

10 Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

11 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Utgiven av Högskoleverket 2010 Högskoleverkets rapportserie 2010:22 R ISSN Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Magnus Hjort, Maria Sundkvist Omslagsbild: Jaan Lipka Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning

12 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Bakgrund och utgångspunkter 8 Högskoleverkets uppdrag 8 Vilka utbildningar utvärderas? 9 Metod och bedömningsunderlag 11 Bedömningsunderlag 11 Ett samlat omdöme på en tregradig skala 14 Utvärderingsprocessen 16 Bedömargruppens arbete och sammansättning 16 Högskoleverkets beslut 17

13

14 Förord Det har aldrig funnits så många studenter, lärare och forskare som idag och sektorn för högre utbildning har aldrig haft så mycket resurser. Det har heller aldrig ställts så höga krav på utbildning och forskning. Verksamheten har gått från att ha varit en angelägenhet för några få, till att bli en del av livet för en stor del av befolkningen. Världens universitet och högskolor har en central roll för såväl samhällets som enskilda individers utveckling och välstånd. Att kvaliteten i universitetens och högskolornas utbildning är hög är viktigt och får en allt större betydelse mot bakgrund av utvecklingen mot ökad autonomi för svenska universitet och högskolor. Internationaliseringen skapar nya möjligheter men leder också till ökad konkurrens. I denna utveckling måste Sverige stärka sin ställning genom att konkurrera med kompetens och kvalitet. Ökad autonomi är enligt regeringen en viktig förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna möta konkurrensen och utveckla kvaliteten, men ökad frihet måste åtföljas av ett väl fungerande system för kvalitetsutvärdering. I många länder har det blivit allt viktigare för universitet och högskolor att kunna tydliggöra kvalitet i sitt utbildningsutbud, dels i förhållande till statsmakterna som finansiär, dels för de individer som på olika sätt investerar i utbildning. Förtroende för varandras kvalitet är också en förutsättning för fler och närmare samarbeten mellan universitet och högskolor i olika länder. En ökad internationell rörlighet bland såväl studenter som de som har en akademisk utbildning, ställer ökade krav på påvisbar kvalitet i utbildningarna. Det är alltid lärosätet som ansvarar för kvaliteten och det är lärosätet som bestämmer hur och på vilka sätt utbildningen ska genomföras. Det finns med andra ord många olika vägar fram till målet, examen. Högskoleverkets uppgift är att utvärdera all högre utbildning. Oavsett hur vägen har sett ut, så ska kvaliteten alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningen nås. Det nya systemet för kvalitetsutvärdering syftar till att alla blivande studenter ska kunna välja mellan olika utbildningar som alla håller hög kvalitet. Deras blivande arbetsgivare ska också veta att när studenterna tar examen, har de också de kunskaper som krävs. Från och med den 1 januari 2011 utvärderar därför Högskoleverket utbildningar utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. 5

15 Det nya systemet för kvalitetsutvärdering har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet. Vi vill tacka alla för det konstruktiva och inte alltid lätta arbete som ni har bidragit till. Stockholm den 21 december 2010 Lars Haikola Magnus Hjort Maria Sundkvist 6

16 Sammanfattning Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar kommer att granska i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utvärderingarna genomförs av externa sakkunniga där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Det underlag som de grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala och kan utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen. De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får sitt examenstillstånd ifrågasatt. Efter ett år gör Högskoleverket en uppföljning av ifrågasättandet och beslutar om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet. 7

17 Bakgrund och utgångspunkter Det allmänna har ett intresse av att säkerställa att uppställda mål nås av universitet och högskolor och att resurser används effektivt. Det är rimligt att resultaten i verksamhet, som till största delen finansieras av offentliga medel och som är central för samhällets utveckling, regelbundet utvärderas samt att tillsyn och kvalitetskontroll sker. Dessutom har studenter, näringsliv, myndigheter och andra intressenter behov av information om utbildningarnas kvalitet. All högre utbildning i Sverige ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. 1 Enligt högskolelagen (1 kap. 3 ) ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet (1 kap. 4 ). I högskolelagen finns vidare nivåbeskrivningar (1 kap. 8 9 ) som anger vad som karaktäriserar utbildningar på respektive nivå. 2 Mål för vad studenten ska ha uppnått efter genomgången utbildning för att kunna få respektive examen finns i examensbeskrivningarna (i huvudsak i bilaga 2 till högskoleförordningen). Dessa bestämmelser utgör, tillsammans med Högskoleverkets särskilda regeringsuppdrag som redogörs för nedan, grunden för verkets kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Högskoleverkets uppdrag Högskoleverket ska enligt myndighetens instruktion ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I mars 2010 presenterade regeringen propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen som beslutades av riksdagen den 3 juni Regeringens förslag och bedömningar bygger på en politisk inriktning om ökad autonomi för universitet och högskolor. 4 En viktig utgångspunkt är att lärosätena själva ska ta ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra sin verksamhet. Ansvaret för att analysera förutsättningar och processer ska därför ligga på lärosätena själva. Det nationella kvalitetssäkringssystem som Högskoleverket ansvarar för, ska fokusera på utbildningens resultat och syfta till att bedöma 1. 1 kap. 2, högskolelagen, 2 lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 2. Prop. Ny värld ny högskola (2004/05:162) s Prop. 2009/10:139, bet. 2009/10:UbU20, rskr. 2009/10: Se vidare propositionen En akademi i tiden (prop. 2009/10:149) 8

18 om utbildningarna uppnår målen i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till högskolelagen. 5 Den 8 juli 2010 fick Högskoleverket i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i den bilaga som bifogades uppdraget och propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139), utveckla och ta fram ett system för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utvärderingarna ska genomföras av externa sakkunniga. Högskoleverkets roll är att hålla samman utvärderingarna och ansvara för att bedömningarna görs på ett transparent och likvärdigt sätt. Utvärderingarna ska kunna ligga till grund för omprövning av examenstillstånd men också kunna utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen. I detta dokument görs en övergripande beskrivning av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Vilka utbildningar utvärderas? Uppdraget från regeringen avser utbildningar som kan leda till examen på grundnivå eller avancerad nivå. Varje utvärdering ska leda till ett samlat omdöme på en tregradig skala. Den utvärderingsmodell som ska användas lägger stor vikt vid granskning av självständiga arbeten (examensarbeten). För tvååriga eller kortare högskoleutbildningar finns dock inte något krav på att det självständiga arbetet ska omfatta ett visst antal högskolepoäng. Vidare är en del utbildningar så nyinrättade att lärosätena ännu inte hunnit examinera några självständiga arbeten. Det finns därför skäl till att en del utbildningar bör undantas från utvärdering eller utvärderas enligt en annan modell. Undantag 1 högskoleexamen och korta yrkesutbildningar Den utvärderingsmodell som Högskoleverket använder, där stor vikt läggs vid granskning av självständiga arbeten, lämpar sig mindre väl för att utvärdera vissa kortare utbildningar. I högskoleexamen och flertalet korta yrkesutbildningar ingår visserligen enligt kursfordringarna ett självständigt arbete (examensarbete) men det finns inga krav på hur omfattande det ska vara. Högskoleverket kommer därför endast att utvärdera ett urval av utbildningar som leder till tvåårig högskoleexamen (generell eller konstnärlig) eller yrkesexamina som består av 120 högskolepoäng eller mindre. Det kommer att ske enligt en modell som har fokus på resultat där det självständiga arbetet är ett av flera bedömningsunderlag. Undantag 2 nyinrättade utbildningar Det självständiga arbetet (examensarbetet) ges stor vikt i utvärderingssystemet. Högskoleverket utvärderar därför inte utbildningar som är så nyinrättade att 5. Bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lant bruksuniversitet och bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. 9

19 lärosätet ännu inte hunnit examinera några självständiga arbeten utifrån nu gällande examensordning. Ett exempel är lärarutbildningarna där de första examenstillstånden beviljades i december I de fall, då ett lärosäte har en helt nyinrättad utbildning åligger det lärosätet att meddela Högskoleverket att utbildningen bör undantas från utvärderingen och motivera detta. Utbildningar på forskarnivå Enligt Högskoleverkets instruktion ska verket även utvärdera utbildningar som leder till examen på forskarnivå. Resultat från utvärderingar av utbildningar på forskarnivå kommer dock inte att kunna leda till extra tilldelning av medel från regeringen. Formellt sett så ingår därför inte forskarnivån i det nya systemet och Högskoleverket har större frihet att bestämma hur utvärderingarna ska läggas upp, metodologiskt och tidsmässigt. Det finns dock skäl som talar för att utvärdering av forskarnivån i många fall bör samordnas med utvärdering av grundnivå och avancerad nivå. Högskoleverket kommer att fortsätta metodarbetet för utvärdering av forskarnivån och när så bedöms lämpligt börja samordna utvärderingarna av de tre nivåerna. Detta bör kunna ske år Utbildningar som inte leder till någon examen Utvärdering av utbildningar eller kurser som inte leder till någon examen sker i annan ordning. Högskoleverket fick i januari 2010 regeringens uppdrag (U2009/427/UH) att klarlägga vilka utbildningar som inte leder till examen och att fortlöpande granska ett urval av dessa utifrån de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen. Uppdraget rapporterades till regeringen i november 2010 och verket kommer att under år 2011 återkomma till hur dessa utbildningar ska utvärderas. 10

20 Metod och bedömningsunderlag I 2011 års utvärderingssystem bedömer Högskoleverket utbildningars resultat. Det sker genom att verket granskar i vilken grad studenterna (och därmed utbildningarna) uppnår målen i examensbeskrivningarna. 6 Högskoleverket granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Målen i examensbeskrivningarna är grupperade under tre rubriker eller kunskapsformer, som är gemensamma för alla utbildningar: Kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. I varje utvärdering kommer ett urval av målen för respektive utbildning att göras, mot vilka bedömningen av underlagen därefter sker. Urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. 7 För att säkerställa likvärdighet mellan utvärderingarna avser Högskoleverket att inför varje utvärdering fastställa riktlinjer för hur urvalet närmare ska gå till. Bedömningsunderlag Enligt uppdraget från regeringen den 8 juli 2010 ska Högskoleverket använda tre bedömningsunderlag i utvärderingarna: studenternas självständiga arbeten, lärosätets självvärdering och enkäter till befintliga och tidigare studenter. I uppdraget slås också fast att det finns metodproblem med att använda enkäter och att Högskoleverket därför skyndsamt ska inleda ett utvecklingsarbete för att hantera detta. Det utvecklingsarbete som Högskoleverket har bedrivit hösten 2010 visar att det med stor sannolikhet kommer att vara svårt att få tillräckligt höga svarsfrekvenser för att studentenkäter ska kunna användas på ett likvärdigt sätt. Högskoleverket har i en skrivelse till regeringen uppmärksammat detta och föreslår att studentenkäter inte behöver vara ett bedömningsunderlag i utvärderingarna. I stället bör studenternas erfarenheter av utbildningarna inhämtas på annat sätt. Enkäter till tidigare studenter (alumner) ska dock även fortsatt vara ett bedömningsunderlag. Studenternas självständiga arbeten I samband med examensreformen år 2007 infördes krav på att ett självständigt arbete (examensarbete) skulle ingå i kursfordringarna för så gott som samtliga 6. Examensbeskrivningarna finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. 7. Se prop. 2009/10:139 s. 17 (om utbildningars särart) och s (om användbarhet på arbetsmarknaden). 11

21 examina. 8 Regeringen har i flera propositioner och i uppdraget till Högskoleverket betonat det självständiga arbetets centrala betydelse för att bekräfta att studenten uppnått målen för examen. 9 Det är mot den bakgrunden rimligt att det i det nationella utvärderingssystemet läggs stor vikt vid att granska studenternas självständiga arbeten. Det är viktigt att påpeka att granskningen inte innebär någon överprövning av den bedömning som skett vid examinationen. Det handlar i stället om att göra en bedömning av utbildningens resultat med utgångspunkt i de mål i examensbeskrivningarna som gäller för den aktuella utbildningen. Det är utbildningens samlade kvalitet på självständiga arbeten som ska ligga till grund för det samlade omdömet och inte enstaka utmärkta eller svaga arbeten. Högskoleverkets bedömning är att en granskning av studenternas självständiga arbeten i många fall ger en god bild av hur väl studenterna når flera av målen i examensbeskrivningarna, särskilt för utbildningar som leder till en generell examen. De självständiga arbetena kan dock inte utgöra det enda underlaget eftersom utbildningarna även innehåller mål som kan antas ligga utanför vad som redovisas i ett självständigt arbete. Det är därför viktigt att även andra underlag används i de nationella utvärderingarna. I utvärderingarna granskas ett slumpmässigt urval av studenternas arbeten om maximalt 24 arbeten per utvärderad utbildning. Urvalet bör vara avidentifierat såvitt avser såväl upphovsman som lärosäte. Lärosätenas självvärdering Lärosätenas självvärdering har två syften. Det första, och viktigaste, är att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. Detta eftersom de självständiga arbetena inte kan täcka alla de mål som ska uppnås för en viss examen. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når målen i examensbeskrivningarna. Den bör därför innehålla tydliga belägg för att målen har nåtts, snarare än hänvisningar till de förutsättningar och processer som ska leda till måluppfyllelse, t.ex. kursplaner. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det andra syftet är att redovisa och förklara förutsättningar som har påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarnas kompetens och tillgången på 8. Undantaget är yrkeslärarexamen. 9. Ny värld ny högskola (prop. 2004/05:162) och Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139). 12

22 lärare samt analysera dessa uppgifter i relation till de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta har påverkat utbildningens resultat. Det meritvärde som studenterna har när de antas till en utbildning kan ge en bild av studenternas förutsättningar att uppnå målen för utbildningen. För att en sådan redovisning ska kunna påverka det samlade omdömet bör lärosätet kunna påvisa att det finns påtagliga skillnader avseende studenternas förutsättningar i jämförelse med likvärdiga utbildningar vid andra lärosäten. Hur självvärderingen bör genomföras mer i detalj framgår av de vägledningar för självvärdering som Högskoleverket kommer att ta fram. Studenternas erfarenheter Studenternas erfarenheter av den utbildning de genomgår är ett viktigt komplement till analysen av de självständiga arbetena och resultatredovisningen och analysen i självvärderingen. Därför kommer uppgifter som belyser studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna att samlas in i utvärderingarna. Detta kan ske t.ex. genom strukturerade gruppintervjuer med studenter som är i slutskedet av sin utbildning. Alumnenkäter Enkäter till tidigare studenter (alumner) syftar främst till att ge svar på om utbildningen uppfyller mål om användbarhet på arbetsmarknaden. De kan även ge svar på hur de som yrkesverksamma anser att de uppnådde förväntade utbildningsresultat. Alumnenkäten går i första hand ut till studenter som examinerades två år före det att utvärderingen sker. Dessa kan då antas ha fått erfarenheter av yrkeslivet samtidigt som den utbildning de gått igenom inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. Enkäter skickas till tidigare studenter vid utbildningar med minst 20 alumner. 10 För utbildningar där svarsfrekvensen på enkäten blir lägre än 50 procent kommer inte resultatet att beaktas. Såväl lärosäten som arbetslivets företrädare har en lång tradition av att genomföra alumnenkäter. Högskoleverket kommer att verka för samarbete med enkäterna för att undvika enkättrötthet bland informanterna. 10. I de fall alumnerna som examinerades två läsår tidigare är färre adderas alumner som examinerades för tre år sedan och därefter för ett år sedan. För utbildningar som examinerat färre än 20 studenter tre år före utvärderingen kommer inte alumnenkäter att genomföras. 13

23 Ett samlat omdöme på en tregradig skala Utvärderingarna ska resultera i ett samlat omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet Utbildningen har överlag en mycket hög måluppfyllelse. Hög kvalitet Utbildningen har hög måluppfyllelse. Bristande kvalitet Utbildningen har allvarliga brister. De utbildningar som har allvarliga brister och som därmed får det lägsta omdömet (bristande kvalitet) ska i enlighet med 1 kap. 14 högskolelagen ges viss tid att avhjälpa bristerna. Finns bristerna därefter kvar, får Högskoleverket besluta att återkalla examenstillståndet enligt samma paragraf. För enskilda utbildningsanordnare gäller enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina att beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställan av Högskoleverket. Innan Högskoleverket gör en sådan framställning ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse (7 ). Ett samlat omdöme kan också ges till olika utbildningsinriktningar inom en viss examen om de olika inriktningarna har en tydlig egen karaktär och finns vid ett antal lärosäten. I propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139) anges civilingenjörsutbildningarna som exempel på utbildningar där ett samlat omdöme bör kunna ges till olika inriktningar. Viktning av bedömningsunderlagen Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för det samlade omdömet. I det fall granskningen av självständiga arbeten ger en tydlig bild av hur väl vissa mål för examen nås, bör resultaten av detta ges en stor vikt då den samlade bedömningen görs för dessa mål. Det finns med all sannolikhet mål som inte går att bedöma utifrån de självständiga arbetena. Det går därför inte att på förhand säga att det självständiga arbetet alltid ska väga tyngst i bedömningen eller hur viktningsförhållandet ska se ut mellan de självständiga arbetena och självvärderingen. Detta kommer att se olika ut för olika utbildningar och lärosäten och blir tydligt först när utvärderingen har genomförts. 11 Principen bör dock vara att om det för vissa mål finns ett tydligt resultat från granskningen av de självständiga arbetena, så bör detta tillmätas stor betydelse vid bedömningen av dessa mål. Bedömningen av den lärarkompetens och den tillgång på lärare som finns i utbildningen, kan också påverka det samlade omdömet. Om en utbildning 11. Alternativet, att Högskoleverket på förhand skulle avgöra att resultaten från granskningen av de självständiga arbetena alltid bör väga tyngst, oavsett vilka mål som bedöms, skulle sannolikt leda till en icke önskvärd likriktning av den högre utbildningen. 14

24 tilldelas det lägsta omdömet i utvärderingen bör bedömningen av lärarnas kompetens och utbildningens tillgång till dem också kunna utgöra en vägledning för vad lärosätet bör åtgärda. En annan förutsättning som, i särskilda fall, ska kunna påverka det samlade omdömet är om studenternas förutsättningar har visats ha en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Därför ska, när så är befogat, studenternas förutsättningar kunna beaktas och påverka det samlade omdömet i de fall där det står och väger mellan två omdömen. Det krävs dock att lärosätet i sin analys har kunnat göra sannolikt att detta har haft en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Utfallen av alumnenkäter och de intervjuer som genomförs med studenter bör även de beaktas, särskilt i de fall där granskningen av självständiga arbeten och självvärderingar inte kunnat ge någon tydlig vägledning för hur måluppfyllelsen ska bedömas. 15

25 Utvärderingsprocessen Bedömargruppens arbete och sammansättning Bedömargrupperna består av tre kategorier av sakkunniga: ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Bedömargruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga mål som ingår i de utbildningar som ska utvärderas. Högskoleverket eftersträvar en jämn könsfördelning i bedömargrupperna och en stor representation av sakkunniga från andra länder. Lärosätena har möjlighet att nominera ämnesexperter. På samma sätt nomineras arbetslivsföreträdare av för utbildningen relevanta organisationer på arbetsmarknaden och studenter av studentkårer. Beslutet om vilka personer som ska ingå i bedömargrupperna fattas dock av Högskoleverket. Högskoleverket har inför det nya utvärderingssystemet arbetat för att kvalitetssäkra utvärderingsprocessen genom att utveckla tydliga principer och rutiner för bedömargrupperna. Detta gäller bl.a. de jävsfrågor som kan uppstå i relationen mellan sakkunniga och utvärderade utbildningar. Även information och introduktion för de sakkunniga är viktigt för att säkerställa att bedömningarna blir likvärdiga och transparenta. Utvärderingsprocessen fortsätter med att bedömarna tar fram ett förslag till vilka mål som ska utvärderas samt utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag diskuteras därefter vid ett upptaktsmöte med företrädare för de utbildningar som ska utvärderas. Underlag till mötet skickas ut till lärosätena i förväg, så att det finns goda möjligheter att granska valda mål och kriterier. Vid upptaktsmötet ges möjlighet att komma med synpunkter på det förslag som bedömargruppen tagit fram. Därefter beslutar Högskoleverket vilka mål som ska ingå i utvärderingen samt vilka kriterier som ska gälla för bedömningen. Samrådsmöten För att belysa utbildningarnas relevans för arbetsliv och samhälle är det viktigt att arbetslivsföreträdare involveras i utvärderingarna. Det sker dels, som nämnts ovan, genom att företrädare för arbetslivet ingår i bedömargrupperna, dels genom att Högskoleverket arrangerar samrådsmöten med företrädare för arbetslivet inför utvärderingarna. Vid dessa möten diskuteras bl.a. examensmålen för de utbildningar som ska utvärderas. En sammanfattning av vad som framkommit vid samrådsmötet ges till bedömargruppen. Granskning av underlag Efter det att urvalet av mål och kriterier för bedömning fastställts skickar Högskoleverket ut en vägledning för hur självvärderingen och inlämning av självständiga arbeten ska genomföras. Företrädare för de utbildningar som ska 16

26 utvärderas, ansvarar för att avidentifierade självständiga arbeten (examensarbeten) samt självvärdering lämnas in till Högskoleverket. Högskoleverket ansvarar för att bedömarna får del av de underlag som ska bedömas. Platsbesök Platsbesök, dvs. ett möte mellan representanter för bedömargruppen och representanter för den utbildning som utvärderas, är en del av Högskoleverkets nationella system för kvalitetsutvärdering. Platsbesöket syftar till att ge bedömargruppen en möjlighet att ställa kompletterande frågor till representanter för den utbildning som utvärderas och diskutera eventuella oklarheter i de underlag som ligger till grund för bedömningen. Därigenom kan platsbesöket ge en fördjupad bild av den utvärderade utbildningen och bidra till att det slutliga omdömet vilar på säker grund. Platsbesöken bör därför förläggas till slutet av utvärderingen och genomföras efter det att de sakkunniga granskat de olika underlagen. Platsbesöken är tids- och kostnadskrävande för såväl Högskoleverket som för lärosätena. Därför bör platsbesök kunna genomföras i form av webbmöten eller videokonferenser i de fall där det finns tekniska förutsättningar för detta. Platsbesöken bör dock i möjligaste mån ske på ett likartat sätt inom varje enskild utvärdering. Oavsett om mötet mellan bedömare och lärosätesrepresentanter sker på platsen för utbildningen, på annan ort eller med hjälp av någon teknisk lösning, så benämns detta möte platsbesök. Bedömargruppens yttrande till Högskoleverket Bedömargruppen ska lämna ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning på en tregradig skala. Av omdömet ska det tydligt framgå hur väl studenterna bedöms ha nått de utvärderade målen. Varje omdöme ska motiveras av bedömargruppen. Högskoleverkets beslut Med utgångspunkt i bedömargruppens yttrande fattar Högskoleverket beslut om vilket samlat omdöme som ska ges till varje utbildning. Utbildningar med samlat omdöme mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning ges det samlade omdömet bristande kvalitet. Högskole verket ifrågasätter i dessa fall lärosätets tillstånd att utfärda aktuell examen. En uppföljning av sådana utbildningar kommer att ske inom ett år varefter Högskoleverket beslutar om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet. 17

27

28

29 Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning och studieinformation. Läs mer på vår webbplats

30 Utbildnings- och forskningssektionen Michael Rogefelt Utbildnings- och forskningshandläggare U3-235 Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Utvärderingsprocessen steg för steg så går det till

31 Sammanfattning Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverkets utvärderingar kommer att granska i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Utvärderingarna genomförs av externa sakkunniga där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Det underlag som de grundar sina bedömningar på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna. Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala och kan utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen. De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får sitt examenstillstånd ifrågasatt. Efter ett år gör Högskoleverket en uppföljning av ifrågasättandet och beslutar om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet /hogskoleverketssystemforkvalitetsutvardering dfb54fa12d0dded html 2

32 Så går det till Standard-utvärderingsprocess Sidan 4 Vad ska Högskoleverket granska? Sidan 5 Undantag från granskning Sidan 5 Bedömargrupp granskar och ger yttrande Sidan 6 Upptaktsmöte på HSV inför beslut om valda mål Sidan 7 Underlag som ingår i granskningen Sidan 7, 8, 9 och 10 Viktning av underlagen Sidan 11 Platsbesök Sidan 12 Högskoleverkets beslut Sidan 12 Intern granskning av självvärderingen Sidan 13 och 14 Riktlinjer och rekommendationer för MDH Sidan 15 Läs ytterligare Sidan 16 3

33 4

34 Vad ska Högskoleverket granska? Högskoleverket ska granska i vilken grad studenterna (och därmed utbildningarna) uppnår målen i examensbeskrivningarna. För varje utvärdering kommer ett urval av mål att göras. Till målen anges också kriterier för mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Granskningen görs i normalfallet per examen och examensnivå. Underlag för granskning är fyra till antalet; studenternas självständiga arbeten, en självvärdering, alumnenkäter samt studenternas erfarenheter. Examensbeskrivningarna finns i: bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. Vad granskas inte (undantag)? Undantag 1 högskoleexamen och korta yrkesutbildningar: I högskoleexamen och flertalet korta yrkesutbildningar ingår visserligen enligt kursfordringarna ett självständigt arbete (examensarbete) men det finns inga krav på hur omfattande det ska vara. Högskoleverket kommer därför endast att utvärdera ett urval av utbildningar som leder till tvåårig högskoleexamen (generell eller konstnärlig) eller yrkesexamina som består av 120 högskolepoäng eller mindre. Det kommer att ske enligt en modell som har fokus på resultat där det självständiga arbetet är ett av flera bedömningsunderlag. Undantag 2 nyinrättade utbildningar: Det självständiga arbetet (examensarbetet) ges stor vikt i utvärderingssystemet. Högskoleverket utvärderar därför inte utbildningar som är så nyinrättade att lärosätet ännu inte hunnit examinera några självständiga arbeten utifrån nu gällande examensordning. Ett exempel är lärarutbildningarna där de första examenstillstånden beviljades i december I de fall, då ett lärosäte har en helt nyinrättad utbildning åligger det lärosätet att meddela Högskoleverket att utbildningen bör undantas från utvärderingen och motivera detta. 5

35 Bedömargrupperna En särskild bedömargrupp ger förslag på utvalda mål och kriterier för varje utvärdering. Bedömargruppen står också för själva genomförandet av granskningen och ger utifrån granskade underlag slutligt yttrande till Högskoleverket i form av tregradig bedömning (mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet) för varje utvärderad examen. Bedömargrupperna består av tre kategorier av sakkunniga: ämnesexperter, Studenter och arbetslivsföreträdare. Bedömargruppen ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga mål som ingår i de utbildningar som ska utvärderas. Lärosätena har möjlighet att nominera ämnesexperter. På samma sätt nomineras arbetslivsföreträdare av för utbildningen relevanta organisationer på arbetsmarknaden och studenter av studentkårer. Beslutet om vilka personer som ska ingå i bedömargrupperna fattas dock av Högskoleverket. Upptaktsmöte Bedömargruppen föreslår mål och sätter kriterier för kvalitet på respektive examen som ingår i utvärderingen. Därpå sker ett upptaktsmöte på Högskoleverket. Lärosätet kan delta med 1-2 representanter för huvudområdet. På upptaktsmötet tas föreslagna mål och kriterier upp för diskussion. Även andra relevanta frågor runt utvärderingen kan lyftas vid tillfället. Efter upptaktsmötet har lärosätena möjlighet inlämna synpunkter innan Högskoleverket fattar beslut om mål och kriterier. Två veckor efter upptaktsmötet får lärosätena en självvärderingsmall. De har därefter åtta veckor till förfogande för författande av självvärderingen (avräkning för sommar- eller vinter uppehåll görs). 6

36 Underlag 1 - Studenternas självständiga arbeten I studenternas självständiga arbeten görs en bedömning av utbildningens resultat med utgångspunkt i de mål i examensbeskrivningarna som gäller för den aktuella utbildningen. I samband med examensreformen år 2007 infördes krav på att ett självständigt arbete (examensarbete) skulle ingå i kursfordringarna för så gott som samtliga examina. Regeringen har i flera propositioner och i uppdraget till Högskoleverket betonat det självständiga arbetets centrala betydelse för att bekräfta att studenten uppnått målen för examen. Det är mot den bakgrunden rimligt att det i det nationella utvärderingssystemet läggs stor vikt vid att granska studenternas självständiga arbeten. Ingen överprövning Det är viktigt att påpeka att granskningen inte innebär någon överprövning av den bedömning som skett vid examinationen. Det handlar i stället om att göra en bedömning av utbildningens resultat med utgångspunkt i de mål i examensbeskrivningarna som gäller för den aktuella utbildningen. Det är utbildningens samlade kvalitet på självständiga arbeten som ska ligga till grund för det samlade omdömet och inte enstaka utmärkta eller svaga arbeten. De självständiga arbetena - ett av fyra underlag i utvärderingen Högskoleverkets bedömning är att en granskning av studenternas självständiga arbeten i många fall ger en god bild av hur väl studenterna når flera av målen i examensbeskrivningarna, särskilt för utbildningar som leder till en generell examen. De självständiga arbetena kan dock inte utgöra det enda underlaget eftersom utbildningarna även innehåller mål som kan antas ligga utanför vad som redovisas i ett självständigt arbete. Det är därför viktigt att även andra underlag används i de nationella utvärderingarna. I utvärderingarna granskas ett slumpmässigt urval av studenternas arbeten om maximalt 24 arbeten per utvärderad utbildning. Urvalet bör vara avidentifierat såvitt avser såväl upphovsman som lärosäte 7

37 Underlag 2 - Alumnenkäter I alumnenkäterna undersöks om utbildningen uppfyller mål om användbarhet på arbetsmarknaden. Enkäter till tidigare studenter (alumner) syftar främst till att ge svar på om utbildningen uppfyller mål om användbarhet på arbetsmarknaden. De kan även ge svar på hur de som yrkesverksamma anser att de uppnådde förväntade utbildningsresultat. Erfarenheter av yrkeslivet Alumnenkäten går i första hand ut till studenter som examinerades två år före det att utvärderingen sker. Dessa kan då antas ha fått erfarenheter av yrkeslivet samtidigt som den utbildning de gått igenom inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. Enkäter skickas till tidigare studenter vid utbildningar med minst 20 alumner. För utbildningar där svarsfrekvensen på enkäten blir lägre än 50 procent kommer inte resultatet att beaktas. Såväl lärosäten som arbetslivets företrädare har en lång tradition av att genomföra alumnenkäter. Högskoleverket kommer att verka för samarbete med enkäterna för att undvika enkättrötthet bland informanterna. 8

38 Underlag 3 - Självvärdering I lärosätenas självvärderingar redovisas hur studenterna (och därmed utbildningen) når målen i examensbeskrivningarna. Självvärderingen är ett viktigt underlag för Högskoleverkets utvärderingar men bör även kunna fungera som ett instrument i lärosätets eget arbete med att kvalitetssäkra utbildningar. Lärosätenas självvärdering har två syften. Det första, och viktigaste, är att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. Detta eftersom de självständiga arbetena inte kan täcka alla de mål som ska uppnås för en viss examen. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Den bör därför innehålla tydliga belägg för att målen har nåtts, snarare än hänvisningar till de förutsättningar och processer som ska leda till måluppfyllelse, t.ex. kursplaner. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det andra syftet är att redovisa och förklara förutsättningar som har påtaglig betydelse för utbildningens resultat. En sådan förutsättning är den lärarresurs som används i den utvärderade utbildningen. Därför bör lärosätena i självvärderingen redovisa uppgifter om lärarnas kompetens och tillgången på lärare samt analysera dessa uppgifter i relation till de mål som gäller för den aktuella examen. Lärosätena har också möjlighet att redovisa och analysera relevanta uppgifter om studenternas förutsättningar och argumentera för hur detta har påverkat utbildningens resultat. 9

39 Underlag 4 - Studenternas erfarenheter Studenternas erfarenheter tas till vara i form av gruppintervjuer som syftar till att belysa studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen. Enligt Högskoleverkets beslut om ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för grundnivå och avancerad nivå (rapport 2010:22 R) ska studenternas erfarenheter utgöra ett av fyra underlag. Gruppintervjuer i första hand Studenternas erfarenheter kommer företrädesvis att samlas in genom halvstrukturerade gruppintervjuer. Syftet med gruppintervjun är att ställa frågor om hur väl utbildningen säkerställer att studenterna når de utvalda examensmålen. I vilken form, och på vilken plats gruppintervjuerna genomförs kan variera. Varje intervjugrupp omfattar cirka 5-8 studenter. Om en utbildning har färre än fem studenter bör samtliga medverka. En gruppintervju omfattar cirka en timme. Så väljs studenterna ut Studenterna väljs företrädesvis ut med hjälp av lokala studentorganisationer. Studentorganisationen kontaktas av Högskoleverket via den lokala kontaktpersonen för utbildningen, som lärosätet har utsett. Om det inte finns någon lokal studentorganisation eller om antalet studenter som har valts ut av organisationen inte är tillräckligt, bör kontaktpersonen fråga studenterna om vilka som är intresserade av att delta i en intervju, exempelvis i samband med en föreläsning eller ett seminarium. De utvalda studenterna bör i möjligaste mån ha överblick över utbildningen, exempelvis genom att de är i slutet av utbildningen eller aktiva i ämnesråd, programråd eller liknande. Studentintervjuerna genomförs före själva platsbesöket, dvs. mötet mellan representanter för bedömargruppen och representanter för den utbildning som utvärderas. 10

40 Viktning av bedömningsunderlagen Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för det samlade omdömet. I det fall granskningen av självständiga arbeten ger en tydlig bild av hur väl vissa mål för examen nås, bör resultaten av detta ges en stor vikt då den samlade bedömningen görs för dessa mål. Det finns med all sannolikhet mål som inte går att bedöma utifrån de självständiga arbetena. Det går därför inte att på förhand säga att det självständiga arbetet alltid ska väga tyngst i bedömningen eller hur viktningsförhållandet ska se ut mellan de självständiga arbetena och självvärderingen. Detta kommer att se olika ut för olika utbildningar och lärosäten och blir tydligt först när utvärderingen har genomförts. Principen bör dock vara att om det för vissa mål finns ett tydligt resultat från granskningen av de självständiga arbetena, så bör detta tillmätas stor betydelse vid bedömningen av dessa mål. Bedömningen av den lärarkompetens och den tillgång på lärare som finns i utbildningen, kan också påverka det samlade omdömet. Om en utbildning tilldelas det lägsta omdömet i utvärderingen bör bedömningen av lärarnas kompetens och utbildningens tillgång till dem också kunna utgöra en vägledning för vad lärosätet bör åtgärda. En annan förutsättning som, i särskilda fall, ska kunna påverka det samlade omdömet är om studenternas förutsättningar har visats ha en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Därför ska, när så är befogat, studenternas förutsättningar kunna beaktas och påverka det samlade omdömet i de fall där det står och väger mellan två omdömen. Det krävs dock att lärosätet i sin analys har kunnat göra sannolikt att detta har haft en påtaglig betydelse för utbildningens resultat. Utfallen av alumnenkäter och de intervjuer som genomförs med studenter bör även de beaktas, särskilt i de fall där granskningen av självständiga arbeten och självvärderingar inte kunnat ge någon tydlig vägledning för hur måluppfyllelsen ska bedömas. 11

41 Syftet med platsbesök i kvalitetsutvärderingarna Syftet med platsbesök i den utvärderingsmodell som används nu är att skapa förutsättningar för bedömarna att få svar på eventuella frågor om måluppfyllelse som uppstått i samband med granskningen av de underlag som bedömarna haft tillgång till. Platsbesöket syftar till att ge bedömargruppen en möjlighet att ställa frågor och diskutera eventuella oklarheter i de underlag som ligger till grund för bedömningen. Mötet kan vara av särskild vikt när det saknas underlag. Därigenom kan det ge en fördjupad bild av den utvärderade utbildningen och bidra till att det samlade omdömet vilar på säker grund. Platsbesöken förläggs till slutet av utvärderingen. Vid platsbesöken ställs frågor till representanter för den utbildning som utvärderas. Det är lärosätet som avgör vilka personer som ska representera utbildningen. Före besöket får lärosätet de frågor eller frågeområden som kommer att tas upp. Det viktiga är att de som träffar bedömarna har goda möjligheter att svara på frågor om hur väl utbildningen leder till att studenterna når de mål som ingår i utvärderingen. Oavsett om mötet mellan bedömare och lärosätesrepresentanter sker på platsen för utbildningen eller med hjälp av någon teknisk lösning, så benämns detta möte platsbesök. Högskoleverkets beslut Med utgångspunkt i bedömargruppens yttrande fattar Högskoleverket beslut om vilket samlat omdöme som ska ges till varje utbildning. Utbildningar med samlat omdöme mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning ges det samlade omdömet bristande kvalitet. Högskoleverket ifrågasätter i dessa fall lärosätets tillstånd att utfärda aktuell examen. En uppföljning av sådana utbildningar kommer att ske inom ett år varefter Högskoleverket beslutar om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet alternativt beslut om godkänd kvalitet. 12

42 Intern kvalitetssäkring av självvärderingsdokumentet Framställningen i självvärderingen av hur studenterna kan sägas nå examensmålen är mycket viktig för utvärderingen. Därför är det högst angeläget att Mälardalens högskola internt kvalitetsgranskar självvärderingsdokumentet. Syftet med den interna granskningen är att vara ett stöd för akademin i framtagandet av en självvärdering som håller högsta möjliga kvalitet. Självvärderingen är tillsammans med studenternas självständiga arbeten normalt (undantag finns) de två tyngsta underlagen i utvärderingen. Av dessa underlag är självvärderingen det enda underlag som lärosätet under själva granskningsförfarandet har möjlighet att påverka. Framställd argumentation, värdering och analys i självvärderingen av hur studenterna kan sägas nå examensmålen kan i vissa fall antas vara helt avgörande för utvärderingen. Därför är det högst angeläget att Mälardalens högskola internt kvalitetsgranskar självvärderingsdokumentet innan det överlämnas till Högskoleverket. Fakultetsnämnden ansvarar för kvaliteten på utbildningarna och således också för kvalitetsgranskningen av utbildningarnas självvärderingar. I nuläget har nämndens utskott uppdraget att tillsammans med UFO ansvara för att säkerställa att självvärderingsdokumentet håller högsta möjliga kvalitet inför överlämnandet till Högskoleverket. Innan självvärderingen delges myndigheten fattar rektor beslut om inlämnande av självvärdering. Inför detta beslut föredrar akademin dokumentets huvudsakliga upplägg, innehåll och disposition. Vid föredragningen förs också ett resonemang om hur man hanterat granskarnas synpunkter. UFO ansvarar för organisation runt den interna kvalitetsgranskningsprocessen. På nästa sida redovisas som exempel processkarta för intern kvalitetsgranskning avseende omgång 1,

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Rapport 2012:15 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Examina på grundnivå och avancerad nivå Fastställd 21 december 2010. Reviderad 19 juni 2012 www.hsv.se Rapport 2012:15 R Högskoleverkets

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 Rektor ANVISNINGAR 2012-09-13 Dnr HS 2012/378-111 Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 (2 bilagor) 1 Inledning Högskoleverket utvärderar all svensk utbildning som kan leda

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011

Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011 Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011 Vart är den högre utbildningen på väg? Vilken roll kommer Högskoleverket att ha? Hur påverkar detta studievägledare? Lars Haikola 2011-06-13 1 Högskolelandskapet

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet 1 (9) Version 2 2011-12-12 Tove Holmqvist Utbildningsledare kvalitetsarbete Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet För den institution

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet 1 (12) Version 3 2012-05-07 Tove Holmqvist Utbildningsledare kvalitetsarbete Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet För den institution

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

1 (3) MDH / Rektors. som. forskarnivå av ökad. delning. fördelning av. utskottet för. rektiv bereda.

1 (3) MDH / Rektors. som. forskarnivå av ökad. delning. fördelning av. utskottet för. rektiv bereda. PROMEMORIA 2011-04-05 1 (3) MDH 1.1-160/111 Utbildnings- och forskningssektionen, Malin Gunnarsson Nämndens beredning av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för år 2012 uppdrag till utskotten

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Det nya systemet för kvalitetssäkring och för resurstilldelning föreslås börja gälla den 1 januari 2016.

Det nya systemet för kvalitetssäkring och för resurstilldelning föreslås börja gälla den 1 januari 2016. Promemoria 2015-03-18 U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Kvalitetssäkring av högre utbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Att utvärdera resultat i högre utbildning

Att utvärdera resultat i högre utbildning Rapport 2014:11 Universitetskanslersämbetet Att utvärdera resultat i högre utbildning Reflektioner kring det svenska utvärderingssystemet Att utvärdera resultat i högre utbildning Reflektioner kring det

Läs mer

Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar

Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar Lärarhögskolan Handläggningsordning enligt beslut i RBM 2012-12-03 Handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets utvärderingar Detta är en handläggningsordning för Universitetskanslerämbetets (tidigare

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Anvisning för självvärdering

Anvisning för självvärdering 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Upplägg och omfattning... 2 Utvärderingsmatris... 3 Utvärderingsfrågor... 4 1 Inledning Karlstad universitet,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:76

Regeringens skrivelse 2015/16:76 Regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Skr. 2015/16:76 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Department meeting, CSEE, June 1, 2010

Department meeting, CSEE, June 1, 2010 Department meeting, CSEE, June 1, 2010 1. People in and out 2. Economy per April 10 3. Recent Government proposals 4. Various Next meeting: August 24 at 14.30 1. People in and out In: Out: 2. Economy per

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket

Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket 2011-03-01 1 Bakgrund till det nya systemet Regeringens intentioner presenterade i proposition Fokus

Läs mer

Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap

Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap Handläggare: Rebecka Stenkvist Datum: 2016-11-28 Dnr: O52-15/1617 Doktorandrepresentanter till utvärdering av utbildning på forskarnivå i Konstvetenskap Nomineringar Universitetskanslersämbetet kommer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap

Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap Plan kvalitetsutvärdering av ämnen och examina vid Fakulteten för humanvetenskap Fastställd av Fakultetsnämnden för humanvetenskap 2011-05-31 Dnr. MIUN 2011/613 Kvalitetsutvärdering av ämnen och examina

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m.

Förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m. Promemoria 2008-12-04 Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m. Inledning Promemorian innehåller förslag till ändring

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Uppdrag bedömargrupp. Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet

Uppdrag bedömargrupp. Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Bedömargruppens uppdrag... 2 Utvärderingsansvarig... 2 Biträdande utvärderingsansvarig... 3 Bedömargruppens

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2016-11-29 Dnr: FS 1.1-1986-16 Denna handläggningsordning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Reflektioner kring det nuvarande utvärderingssystemet. Erfarenheter 2011 september 2013

Reflektioner kring det nuvarande utvärderingssystemet. Erfarenheter 2011 september 2013 Reflektioner kring det nuvarande utvärderingssystemet Erfarenheter 2011 september 2013, Reflektioner kring det nuvarande utvärderingssystemet Erfarenheter 2011 september 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning 1 Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning Lunds universitet arbetar sedan 2008 med systematisk kvalitetssäkring av all ny examensgrundande utbildning på grundnivå

Läs mer