Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7. Isolering av ventilationskanaler"

Transkript

1 Isolering av ventilationskanler 804/8 Ersätter 804/7 Isolering av ventilationskanaler

2 Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden. Vi omsätter ca 820 miljoner kronor i Sverige och har ca 450 anställda. Paroc AB har svenska tillverkningsenheter i Hässleholm och Hällekis. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9002 och miljöcertifierat enligt ISO Paroc AB ingår i Paroc Group med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Produktion bedrivs vid åtta anläggningar, i första hand i östersjöområdet. Innehåll Inledning sid 2 Varför isolera? 3 Produktegenskaper 4 5 Ekonomi 6 Dimensionering, brand 7 Dimensionering, värme 8 Dimensionering, ljuddämpning 9 Dimensionering, kondens 10 Invänding kanalisolering 11 Montering av nätmatta Montering av nätmatta för brand Montering av AluCoat Lamellmatta Montering av skiva Montering av skiva för brand Beskrivningsexempel enligt VVS AMA Kvalitet och miljö 23 Paroc AB tar inte ansvar för felaktig applicering eller användning av de produkter som beskrivs i denna broschyr. Följ därför våra rekommendationer. Paroc AB reserverar sig för att produktsortimentet i någon del kan avvika från det som beskrivs i denna broschyr. Detsamma gäller sortimentet hos våra återförsäljare. Paroc AB reserverar sig för eventuella feltryck i denna broschyr. Av trycktekniska skäl kan katalogens färger även avvika något från verklighetens. 2 Mer info på

3 Varför isolera? Det finns i de flesta verksamheter ett mycket stort behov av att förhindra oönskad värmetransport. Detta behov kan lösas på olika sätt. Det vanligaste är att med hjälp av ett värmeisolerande material begränsa och bromsa värmetransport från en högre temperatur till en lägre. Behovet ökar vanligen med ökande temperaturdifferens. Vid val av rätt isolertjocklek är det ett flertal skäl som måste beaktas. Ekonomin brukar i allmänhet vara det som avgör valet. En isolering är alltid lönsam när en sparad energienhet blir billigare än en producerad. Detta beror naturligtvis på vilka kriterier som läggs in i kalkylen, livslängd, räntabilitet, inflation m m. Ett annat skäl är den miljöpåverkande effekten. Att spara en energienhet är från den synpunkten alltid bättre än att använda en producerad. Att producera och använda energi tär ju alltid på något sätt på viktiga naturresurser. Det finns därför stor anledning att söka lösningar med minsta möjliga energianvändning. Intresset för att spara energi är stort inte bara för den enskilda personen eller företaget. Även samhället har intresse av hög säkerhet och minskad energianvändning. Därför finns det normkrav som måste uppfyllas, såsom komfort-, hygien-, skydds- eller brandkrav. Dessa skall ses som minimikrav, vilka inte gör anspråk på att vara de mest ekonomiska. En viktig orsak till att isolera en konstruktion kan vara brandskyddet. Brandisolering dimensioneras enlig regler som anges av Boverket. Brandkrav uppfylles enklast genom att typgodkända lösningar väljs. När isoleringsbehovet har identifierats uppstår nästa fråga. Vad är det som skall isoleras, och vilket är det rätta produktvalet? Isoleringsvalet, dvs att välja rätt produkt till en anläggning, är viktigt för att bästa resultat skall uppnås. En felaktigt vald eller felmonterad produkt kan ge både hög energiåtgång och hög underhållskostnad. I denna broschyr vill vi ge de råd och anvisningar som behövs för att isoleringsresultatet skall bli det bästa möjliga. Typgodkännanden samt byggvarudeklarationer finns på vår hemsida Värmeisoleringsbehov uppstår bl a när: det finns ett givet krav på begränsning av värmeförlust, t ex om temperaturen i ett medium inte får sänkas under en viss nivå, yttemperaturen på en avskiljande konstruktions utsida inte får överstiga en viss nivå, värmeförlusterna från en anläggning inte får överskrida ett visst värde. Mer info på 3

4 Produktegenskaper Värmekonduktivitet λ i W/m C för några av våra ventilationsisolerprodukter Medeltemperatur C Produkt Mattor Komfort Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 AluCoat Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 Nätmatta ,034 0,041 0,046 0,054 0,065 0,093 0,120 Nätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0,100 Komfort Brandnätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0,100 AluCoat Brandnätmatta ,034 0,042 0,048 0,059 0,068 0,100 Komfort Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 AluCoat Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 Värmenätmatta ,034 0,042 0,049 0,059 0,072 AluCoat Lamellmatta ,034 0,045 0,056 Skivor Brandskiva , ,032 0,038 0,044 0,050 0,059 0,078 0,105 Brandskiva ,033 0,039 0,044 0,050 0,056 0,073 0,093 Kanalskiva ,033 0,042 0,050 0,063 Skiva ,032 0,039 0,046 0,055 0,067 Skiva ,032 0,038 0,044 0,050 0,059 Skiva ,033 0,039 0,044 0,050 0,056 Cisternskiva ,033 0,044 0,055 Skiva ,033 0,044 0,055 VVS-skiva ,033 0,043 0,052 Skiva ,032 0,039 0,046 0,055 0,067 Värmekonduktivitet, λ-värde (isolerförmåga) Ju lägre värmekonduktivitet ett material har, desto bättre är dess isolerförmåga. Värmekonduktiviteten varierar med avseende på produkt och medeltemperatur. Tabellen visar den teoretiska värmekonduktiviteten för ventilationsisolerprodukter av Paroc stenull vid varierande medeltemperatur i isoleringen. Ånggenomgångsmotstånd Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering. Brandegenskaper Samtliga produkter i tabellen ovan är klassificerade som obrännbart material. Komfortmattorna 430, 440, 450 dock med brännbart ytskikt. Samtliga produkter uppfyller också kraven för ytskikt klass I. Vattenresistens Produkter av Paroc stenull tar upp vatten endast om det pressas in i materialet. Skulle trots allt mindre mängder vatten tränga in i materialet när det är monterat sker en mycket snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur och den temperaturgradient som uppstår mellan det uppvärmda mediet och omgivningen. Materialet återfår då sin fulla isoleringseffekt. Paroc stenull suger alltså inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt ur luften. 4 Mer info på

5 Ljudabsorption Praktisk absorptionsfaktor αp Skivtjocklek 30 mm Skivtjocklek 50 mm Skivtjocklek 100 mm k 2k 4k Frekvenz Hz Praktisk absorptionsfaktor (αp) för skivor av Paroc stenull med en densitet på 65 kg/m 3. Ljudabsorption Paroc stenull har goda ljudabsorberande egenskaper. Ljudabsorptionen är beroende av ullens specifika strömningsmotstånd, tjockleken, eventuellt ytskikt samt montering. Sätts stenullen på distans till bakomvarande yta får man ungefär samma resultat som om tjockleken ökas hos ullen i motsvarande grad. Paroc stenull kan täckas med väv utan att absorptionen försämras. En förutsättning är dock att täckskiktet har samma eller lägre strömningsmotstånd än isolermaterialet. Nät, finperforerad plåt etc ger försumbar ändring av absorptionen så länge hålarean är större än 15%. Lagring För att fukt skall undvikas i den färdiga konstruktionen skall produkter som måste lagras utomhus skyddas mot väta. Mer info på 5

6 Ekonomi Viktiga bedömningspunkter Anläggningens livslängd Produktval Energityp Energiproduktion Energipris Ekonomisk isolertjocklek Produktionskostnad Driftskostnad Totalkostnad En anläggnings totalekonomi är beroende av ett flertal faktorer. I grova drag kan dessa sammanfattas i produktionskostnad och driftskostnad. Produktionskostnaden är beroende av anläggningens storlek, materialkostnad och arbetskostnad. Driftskostnaden är beroende av energipriset, utnyttjandegraden och underhållskostnaden. Lägst totalkostnad erhålls där den sammanlagda produktions- och driftskostnaden når sitt lägsta värde. Kostnad Totalkostnad Produktionskostnad Driftskostnad Ekonomisk isolertjocklek Isolertjocklek Ökad isolertjocklek kan ge en mycket positiv effekt på totalkostnaden då hänsyn tas till produktens obegränsade livslängd och underhållsfrihet. Maximal isolertjocklek uppnås inte förrän vid det tillfälle då kostnaden för en sparad energienhet överstiger en använd, med hänsyn tagen till livslängd, förväntade framtida prishöjningar mm. För bästa ekonomi på anläggningen bör även produktvalet noga övervägas, dvs att den produkt väljs som har just de egenskaper som krävs för anläggningens funktion. Val av rätt montagemetod är också betydelsefullt för anläggningskostnaden och bör finnas med i bedömningen. Kanalen isolerad med 150 mm Komfort Brandnätmatta 431 ger en sänkning på 1 C och värmeförlusten 0.4 kw. Resultatet visar att det råd i BBR som anger max temperaturförlust till 3 K uppfylls med 30 mm isolertjocklek men att det fortfarande finns stor anledning att öka isolertjockleken för att minska effektförlusten. Beräkningsexempel En ventilationskanal skall isoleras. Kanalen är 500 mm i diameter och 30 m lång. Luften i kanalen är värmd till 20 C. Kanalen går genom ett utrymme som är ouppvärmt, dvs i stort sett följer utetemperaturen. Lufthastigheten antas till ca 2 m/sek. Beräkning av förlusterna vid en omgivande temperatur av 10 C ger: För oisolerad kanal en temperatursänkning på 16 C och värmeförlusten 11 kw; Kanalen isolerad med 30 mm Komfort Brandnätmatta 431 ger en sänkning på 3 C och värmeförlusten 1.5 kw; 6 Mer info på

7 Dimensionering, brand Brandisolering Brandisolering av ventilationskanaler krävs i byggnader som omfattas av Boverkets Byggregler BBR i tilllämpliga delar. Enligt BBR, kapitel 5:12, skall en brandskyddsdokumentation upprättas. Av denna skall framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Dessa nya regler innebär att tidigare givna schablonmässiga lösningar numera ersatts av funktionskrav. Byggherren har frihet att utforma konstruktionslösningar som genom bevis uppfyller funktionskravet. Beviset kan vara typgodkända konstruktioner eller beräkningar och provningar från godkänd provningsanstalt. I det följande avsnittet ges exempel på sådana lösningar samt råd och tips för att åstadkomma en godtagbar konstruktion. När det gäller ytskikskrav på ventilationskanaler och komponenter kommer nya europeiska klassbeteckningar att införas under För utförligare information om dessa se artikel i nr 2/2002 AMA-Nytt för AF VVS Kyl El. Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Produktval Runda kanaler isoleras i första hand med nätmattor. För rektangulära kanaler kan även skivor användas. Rektangulära ventilationskanaler Nätmattor och skivor Nedan redovisas typgodkända lösningar som uppfyller kraven i BBR. Typgodkännande 2395/81. Isolertjocklekar i mm. Densitet och produktnummer Brand- Kanal- Nätmattor Skivor klass dimension 65 kg/m 3 80 kg/m kg/m kg/m 3 mm 439, , , EI15 <2000x >2000x EI30 <2000x >2000x EI60 <2000x >2000x Cirkulära ventilationskanaler Nätmattor och rörskålar Typgodkännande 2395/81. Isolertjocklekar i mm. Densitet och produktnummer Brand- Kanal- Nätmattor Rörskålar klass dimension 65 kg/m 3 80 kg/m kg/m kg/m 3 mm 439, , , EI > EI > EI Genombrott av brandcellsvägg Ventilationskanaler som genombryter brandavskiljande byggnadsdelar skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls. Detta krav kan uppfyllas genom utvändig kanalisolering. I BBR redovisas enbart funktionskrav, vilket innebär att inga isolerlängder eller tjocklekar föreskrivs. Varje anläggning måste dimensioneras från fall till fall utifrån de förutsättningar som gäller för det aktuella objektet. Alternativt isoleras kanalen i hela sin längd med den tjocklek som motsvarar den avskiljande byggnadsdelens brandklass. Kombinerade funktioner Ofta förekommer samtidiga krav på brand värme kondensisolering. Dessa isoleringskrav kan då kombineras. I samtliga fall gäller att brandisoleringen placeras närmast kanalen. Vid kombinerad brand- och värmeisolering är det oftast värmeisoleringen som kräver den största tjockleken. Se vidare under avsnittet Värmeisolering. I kombinationen brand- och kondensisolering är det vanligtvis brandisoleringen som bestämmer tjockleken. Brandisoleringen monteras först och kompletteras därefter utvändigt med t ex AluCoat Lamellmatta Se avsnitt Montage. På rektangulära kanaler rekommenderas Brandskiva med Al-folie som fungerande ångbroms. Se avsnitt Montage. Mer info på 7

8 Dimensionering, värme Värme Luftbehandlingsinstallationer skall värmeisoleras så att onödig värmeförlust elimineras. Så säger man i BBR. I rådstexten säger man också att kravet är uppfyllt om temperaturfallet för ventilationsluften är max 3K. Från ekonomisk isoleringssynpunkt är detta inte tillräckligt. En värdering av max värmeförlust bör göras med hänsyn till anläggningens förutsättningar. Beräkning av värmeförlust görs lättast med hjälp av vårt beräkningsprogram TekniBer. Produktval För värmeisolering av ventilationskanaler väljs Värmenätmatta eller alternativt AluCoat Lamellmatta På rektangulära kanaler kan även Skiva eller väljas. Om isoleringen kommer att belastas väljs en styvare isolering, exempelvis Skiva eller alternativt eller Se belastningsdiagram i vår broschyr Produkter. Värmeisoleringen kan också utföras med en kombination av produkter. Så kan exempelvis på rund kanal Komfort Nätmatta alternativt Komfort Brandnätmatta först monteras och på denna en Komfort Värmenätmatta alternativt AluCoat Lamellmatta OBS! Produkten med högst densitet monteras alltid närmast kanalen. Om isoleringen skall uppfylla både värme- och kondensisoleringsbehov är det oftast värmeisoleringen som är dimensionerande. Vid enlagsisolering väljs AluCoat Lamellmatta som är försedd med ett ångbromsande ytskikt. Vid flerlagsisolering kan väljas exempelvis Komfort Nätmatta alternativt Komfort Brandnätmatta i första laget/lagen och AluCoat Lamellmatta som sista lag. OBS! Kondensisolering placeras alltid ytterst med det ångbromsande skiktet mot omgivande luft. I kombinationen värme/brandisolering är det oftast värmeisoleringen som kräver den största tjockleken. Brandisoleringskravet uppfylls med hjälp av Komfortnätmatta alternativt Komfort Brandnätmatta och som komplettering för värmeisoleringsbehovet Komfort Värmenätmatta OBS! Brandisoleringen placeras alltid närmast kanalen. Ungefärligt teoretiskt temperaturfall/meter kanal vid 20 C temperaturskillnad mellan medietemperaturen och omgivningen Kanaldiameter Lufthastighet Isolertjocklek Temperaturfall mm m/s mm C/m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 8 Mer info på

9 Dimensionering, ljuddämpning Ljuddämpning Ljuddämpningen i en rak kanal bestäms av kanalväggens absorptionsfaktor och förhållandet mellan kanalens invändiga omkrets och dess tvärsnittsarea. Dämpningen per löpmeter kanal framgår av diagrammet som är baserat på Sabins kanalformel. Förhållandet mellan beklädd omkrets och fri tvärsnittsarea skall vara så stort som möjligt. För en given area blir detta förhållande större om kanalen görs platt eller delas upp i flera mindre enheter eller bafflar. Ljudreduktion Sänkning av ljudnivån från en plåtkanal till omgivningen kan ske med hjälp av stenullsbeklädnad. Effekten beror i viss mån på plåtens tjocklek, vid tunnare plåt ger isoleringen större effekt. Effekten ökar också med större isolertjocklek och högre densitet hos stenullen. Tryckfall Tryckfallet i kanaler, som invändigt är isolerade med kanalskivor, har vid provning visat sig bli ca 1,5 gånger så stort som i oisolerad plåtkanal. Proven har utförts i kanal med hydraulisk diameter 375 mm. Tjocklek på skiva av Paroc stenull 1, cm 1,0 Absorptionsfaktor 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens Hz 22,5 cm , Dämpning db/m Ljuddämpning i rak ventilationskanal enligt Sabins kanalformel. P är beklädnadens inneromkrets i meter, och F är kanalens fria tvärsnittsarea i m 2. 22,5 cm P/F = cm 45 P/F = 13,3 P/F = 8,9 cm 45 cm Kanaler med ungefär samma tvärsnitt men med olika förhållanden mellan P och F. Reduktionstal db Konstruktion Oktav band 1 mm stålplåt db (vägg) 100 mm på db mm stålplåt Jämförelse mellan oisolerad och isolerad plåtyta. Mer info på 9

10 Dimensionering, kondens Kondensisolering För kanaler där medietemperaturen understiger den omgivande luftens temperatur finns det risk att kondens kan bildas på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensförhindrande funktionen skall uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Produktval Utvändig kondensisolering Utvändig kondensisolering av både runda och rektangulära kanaler kan utföras med AluCoat Lamellmatta På rektangulära kanaler kan även Skiva eller Skiva användas. Dessa produkter är försedda med ytskikt av Al-folie som fungerar som ångbroms. Alternativt kan övriga mattor och skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen skall uppnås. Kombinationen brand- och kondensisolering kan förekomma vid utvändig kanalisolering. Brandisoleringen i form av nätmattor eller skivor monteras först på kanalen. Utanpå dessa produkter monteras AluCoat Lamellmatta som ångbroms. Alternativt monteras en separat ångbroms i form av plastfolie eller annat material. Dimensioneringsanvisningar För att man ska kunna dimensionera en kondensisolering måste vissa förutsättningar vara kända. Den omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet. Isoleringens ytbeklädnad/ytskikt. Medietemperaturen. Med hjälp av dessa data kan erforderlig isolertjocklek beräknas. Enklast utförs beräkningen med vårt beräkningsprogram TekniBer. För enklare bedömningar av kondensisolering på ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Vid en relativ luftfuktighet på ca 50% och en temperaturdifferens på 15 C mellan varma och kalla sidan är 10 mm isolering i allmänhet tillräcklig. Vid 70% relativ fuktighet bör isolertjockleken ökas till mm, beroende på kanaldimension. I extrema fall bör en särskild beräkning utföras. TekniBer Beräkningsprogrammet är direkt anpassat till Parocs aktuella sortiment av tekniska isoleringsprodukter. Det finns både på CD och är nedladdningsbart på vår webbplats, TekniBer är anpassat för Windows och ger blixtsnabba, korrekta svar under förutsättning att rätt fakta matats in. TekniBer beräknar t ex värmeförlust, temperaturfall och yttertemperatur för rör och kanaler. Du kan även räkna ut kondenstemperatur och i vissa fall även ekonomisk isolertjocklek. T 10 Mer info på

11 Invändig kanalisolering Tvärsnitt Den vanligaste formen för kanalisolering är utvändig isolering med skiva eller nätmatta. I vissa fall kan invändig kanalisolering vara att föredra, till exempel vid ljudisolering där en invändig isolering blir mest effektiv, vid kondensisolering av intagskanalerna till aggregat eller vid trånga installationer med små utrymmen för utvändig isolering. BBR ställer tre funktionskrav på invändig kanalisolering: a) kanalerna ska vara rensbara. b) materialet i kanalerna ska inte kunna utgöra grogrund för mikrobiell tillväxt. c) materialet får inte avge föroreningar till ventilationsluften. Paroc Kanalskiva för invändig isolering Paroc Kanalskiva är en typgodkänd stenullskiva avsedd för invändig kondens-, värmeoch ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat och kanalkomponenter. Kanalskivan har ett hållbart och rensbart ytskikt av tålig glasfiberväv och på baksidan stapelfiber. Stapelfiberskiktet ger skivan en ökad stabilitet vilket dels underlättar hanteringen och dels ger en bra yta för ritsmarkering vid formskärning. Produkten är typgodkänd med avseende på mikrobiell tillväxt, rensbarhet och emissioner. Luftbehandlingsaggregat ska ha filter av minst klass F7. Isoleringen får inte monteras i kanaler där luft som innehåller feta eller klibbiga föroreningar distribueras, t ex imkanaler. Kanalskivan har en densitet på ca 45 kg/m 3. Högsta användningstemperatur är 200 C. Temperaturen på ytskiktet får dock maximalt uppgå till 60 C. Brandtekniskt är skivan klassad som obrännbart material, ytskikt klass 1. Skarvning mellan kanalenheter/avslut Montera så här Kanalskivorna monteras med hjälp av plåtprofil. Plåtprofilen ska överlappa ytskiktet med minst 20 mm. Samtliga skivskarvar, det vill säga skarvar och ytor som inte täcks med ytskikt, ska täckas med plåtprofil. Plåtprofilen ska vara fäst i kanalplåten med nit, skruv eller svets. Två av skivorna placeras så att de går ända ut till kanalväggen. De två övriga skivorna hålls på plats av de förstnämnda skivorna samt plåtprofil. Om kanalen är stor och det finns risk för nedhängning av skivorna kan exempelvis AGM-brickor användas. Vid invändig isolering ska alltid anvisningar i typgodkännande följas. Montering av kanalskiva i ventilationskanaler samt andra luftbehandlingskomponenter ska utföras under verkstadsmässiga förhållanden. Vid isolering av kanaler i anslutning till intagsgaller för uteluft, ska intaget placeras eller utformas så att regn eller snö inte kan komma in i kanalen. Märkning I anslutning till rensluckor ska finnas en skylt med följande text: Denna kanal är isolerad med Paroc Kanalskiva Typgodkännande nr: 0489/95 Längd på isoleringen... m i pilens riktning. Kanalen kan rensas med roterande plastviskor. Ej med stålviskor. Rensning Kanalen ska rensas med roterande plastviskor, ej med stålviskor. För ytterligare uppgifter om produktegenskaper se broschyr Produkter, Paroc Teknisk Isolering. Mer info på 11

12 Montering av nätmatta För att nätmattan ska ha rätt isolertjocklek även efter montaget måste den kapas till rätt längd, dvs den färdiga isoleringens omkrets. Vid montaget skall skarvarna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Stift och bricka För att förhindra nedhängning på undersidan av breda, rektangulära kanaler kan man pressa mattan mot kanalen med hjälp av stift och bricka. Flerlagsisolering Vid isolering i två eller flera lag bör såväl längd- som tvärskarvar förskjutas så att genomgående spalter förhindras. För brandisolering med nätmatta, se sid Kramla En metod är kramling med specialtång. Skarvarna kramlas med ett avstånd på ca 100 mm. Vertikala montage För att undvika att nätmattorna trycks samman bör man avlasta var tredje matta på lämpligt sätt, t ex genom att utnyttja flänsar, upphängningsanordningar eller närliggande byggnadsdelar, eller med hjälp av stift och bricka. Sy En annan metod är t ex att sy skarvarna med förzinkad ståltråd, som förs genom maskorna en bit från skarven med en stygnlängd av ca 100 mm. Tråden bör knopas minst en gång per enhet. Montering kan även ske på annat likvärdigt sätt. Horisontella montage När aluminium- eller metalliserad stålplåt används som ytbeklädnad på horisontella kanaler bör isoleringen avlastas med avståndshållare, detta för att undvika formeller tjockleksförändringar på isoleringen. 12 Mer info på

13 Webbplats Tänk på Om användningstemperaturen är över ca 250 C skall Brandnätmatta användas i stället för Värmenätmatta. Brandnätmattan kan användas upp till ca 700 C. Det vanliga varmförzinkade trådnätet klarar temperaturer upp till ca 300 C. Över denna temperatur skall glödgat järntrådsnät användas. Observera detta vid tex flerlagsisolering. Observera att komfortytskiktet kan bli missfärgat om det utsätts för temperaturer över ca 100 C. Vid stora isolertjocklekar och/eller när flerlagsisolering är aktuell kan det ur t ex ekonomisk synpunkt vara intressant att använda kombinationer mellan olika produkter, t ex Brandnätmatta och värmenätmatta, värmenätmatta och lamellmatta osv. Den produkt som har högst densitet skall då alltid placeras närmast kanalen. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS Erforderligt utrymme enligt SS Nätmatta, klamring Cirkulära konstruktioner (avser kanalsystem) Färdig ytterdiameter efter utförd isolering a b mm mm mm (160) (300) (500) (800) a Ø a Ø b a är adressen till vår webbplats. Här finns alltid de senaste produktnyheterna och den aktuella produktinformationen. Här kan du beställa byggvarudeklarationer, typgodkännanden, produktbroschyrer och fickguider. På webbplatsen kan du dessutom ladda ner beräkningsprogrammet TekniBer direkt till din dator. Internet är också utmärkt om du vill veta mer om företaget Paroc, kontakta någon eller vill ställa frågor. Här hittar du även adresser och telefonnummer till våra återförsäljare, våra egna innesäljare samt till regioncheferna. Myndighetskrav enligt BBR Kap 9:221 Värmeisolering och täthet Luftbehandlingsinstallationer skall ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. Varje enhet måste således beräknas och kan inte dimensioneras efter schabloner. Mer info på 13

14 Montering av nätmatta för brand För att nätmattan skall ha rätt isolertjocklek även efter montaget måste den kapas till rätt längd, dvs den färdiga isoleringens omkrets. Vid montaget skall skarvarna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Kramla eller sy En metod är kramling med specialtång. Alla skarvar kramlas med ett avstånd på mm. En annan metod är t ex att sy alla skarvar med förzinkad ståltråd, som förs genom maskorna en bit från skarven med en stygnlängd av mm. Tråden knopas minst en gång per enhet. Montering kan även ske på annat likvärdigt sätt. Delvis oisolerad kanal När en kanal placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen, kan isoleringen utelämnas på de sidor av kanalen som ligger mot byggnadsdelen. Placeras kanalen på ett avstånd av max 30 mm från angränsande byggnadsdel, brandisoleras övriga sidor mot byggnadsdelen så att isoleringen avslutas tätt. Är spalten mellan kanal och angränsande byggnadsdel större än 30 mm stoppas isoleringen in minst 100 mm i spalten. Är spalten större än isoleringens tjocklek måste kanalen isoleras runtom. Genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel När nätmatta används som isolering på kanal som går igenom en brandcellsskiljande byggnadsdel rekommenderas att isoleringen bryts, så att enbart kanalen går igenom byggnadsdelen. Ursparingen efterlagas direkt ner mot kanalen. Isoleringen monteras tätt mot byggnadsdelen och med stift och bricka mot kanten med c max 300 mm. Alternativt kan minst 4 st plåtvinklar användas, storlek 30x30x30 mm. 14 Mer info på

15 BBR Tänk på Vid brandisolering är det viktigt att montaget utförs enligt anvisningar i typgodkännanden. Se typgodkännande nr 2395/81. För att klara brandteknisk klass EI 15 och EI 30 kan även Värmenätmatta användas. Den kräver dock större isolertjocklekar än Brandnätmattan. Vid stora isolertjocklekar och/eller när flerlagsisolering är aktuell kan det ur t ex ekonomisk synpunkt vara intressant att använda kombinationer mellan olika produkter, t ex Brandnätmatta och Värmenätmatta, Värmenätmatta och Lamellmatta osv. Observera att brandisoleringen alltid skall ligga närmast kanalen. Det vanliga varmförzinkade trådnätet klarar temperaturer upp till ca 300 C. Över denna temperatur skall nätmatta med glödgat järntrådsnät användas. Observera detta vid tex flerlagsisolering. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS BBR är en förkortning av Boverkets byggregler och innehåller myndigheternas föreskrifter och lagar. Vi hjälper till att tolka reglerna och ge råd till produkt- och montageval. Har du specifika frågor, gå in på vår webbplats, ring eller sänd en fax vi svarar! Erforderligt utrymme enligt SS Nätmatta, klamring alt syförfarande, 4 sidor, vertikalt montage Kanalsida < 700 mm a = 400 mm pga stiftverktyg a Kanalsida 700 mm a = 600 mm pga axelparti a a Nätmatta, klamring alt syförfarande, 4 sidor, horisontellt montage Kanalsida < 700 mm a + b = 400 mm pga klammertång Längd-/tvärskarvar klamras eller sys från ett håll. Kanalsida mm a = 400 mm pga klammertång b = 600 mm pga axelparti Längd-/tvärskarvar klamras eller sys från två håll. Kanalsida 1200 mm a + b = 600 mm pga axelparti Längd-/tvärskarvar klamras eller sys från två håll. a a b Myndighetskrav enligt BBR Kap 5:12 Brandskyddsdokumentation skall upprättas. Kap 5:221 Klassbeteckningar delas in i E (integritet) samt I (isolering), följda av ett tidskrav i minuter. Kap 5:222 Avskiljande i brandteknisk klass gäller även installationer. Kap 5:62 Brandcellsskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot inte enbart flammor utan även mot brandgaser. Kap 5:651 Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. Kap 5:652 Skydd mot brandspridning. Denna föreskrift ersätter NR kap 4:41 och 4:42. L-måtten som fanns i NR gäller ej, utan längden på brandisoleringen måste beräknas. Mer info på 15

16 Montering av AluCoat Lamellmatta För undvikande av spalter vid montage av AluCoat Lamellmatta måste längden anpassas noga efter den färdiga isoleringens omkrets. Kondens Vid isolering av kalla kanaler, där det finns risk för kondensutfall, skall AluCoat Lamellmatta användas. Isoleringen måste först säkras på vanligt sätt, t ex genom spirallindning. Värme Vid värmeisolering med AluCoat Lamellmatta utförs montaget genom spirallindning med förzinkad ståltråd. Tråden knopas minst en gång per enhet eller en gång per löpmeter. AluCoat Lamellmatta kan också monteras genom bandning med minst två band per enhet. Fogtätning Samtliga skarvar måste dessutom fogtätas. Använd en 75 mm bred aluminiumtejp som har lika högt diffusionsmotstånd som lamellmattans ytbeklädnad. Vi rekommenderar AluCoat Tejp eller En rekommendation kan vara att den längsgående skarven tejpas först, och sedan låser man denna med tejpen över den tvärgående skarven. Avsluta den tvärgående tejpen med en så kallad viksäkring. Om AluCoat Lamellmatta används på stora rektangulära kanaler monteras den på liknande sätt men bör dessutom säkras ytterligare med stift och bricka. Beroende på kanalens storlek och isoleringens tjocklek kan 6 10 stift och brickor per m 2 behövas. Fogtätning över brickorna måste också göras. 16 Mer info på

17 Tänk på Tejp skall endast användas som fogtätning, ej som montagesäkring. AluCoat Lamellmatta kan användas även vid isolering mot kondens. Använd aldrig smalare tejp än 75 mm vid fogtätning av AluCoat Lamellmatta. Använd viksäkring. VVS AMA 98 Syftet med VVS AMA 98 är att förenkla arbetet med projekteringen, att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess olika delar. På Paroc kompletterar vi koderna i AMA genom att rekommendera rätt produkter till rätt plats och på så vis ge råd och anvisningar till föreskrivande led. VVS AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS tekniska arbeten. VVS AMA, som medverkar till att göra byggandet rationellt och ändamålsenligt, ges ut av AB Svensk Byggtjänst. AluCoat Lamellmatta är klassad i ytskikt klass 1. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS Mer info på 17

18 Montering av skiva Skivor används för att isolera plana ytor, t ex rektangulära ventilationskanaler. Vid montaget skall skarvar mellan skivorna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Flerlagsisolering Vid flerlagsisolering bör skivorna förskjutas så att ingen skarv blir genomgående. Stiftning Skivor monteras med hjälp av stift och brickor. Kravet är att isoleringen skall ligga dikt an mot underlaget, så antalet stift och brickor bör anpassas efter kanalens storlek och isoleringens tjocklek. Kondens Vid kondensisolering kan skivor beklädda med aluminiumfolie användas. Isoleringen säkras först på vanligt sätt, tex med stift och bricka. Bandning Ett annat sätt att montera skivor är med hjälp av bandning. Om band används skall kanterna förses med en vinkelprofil, så att banden inte skär in i isoleringen. Invändig isolering Skivorna monteras med hjälp av plåtprofiler. Plåtprofilerna skall täcka alla skarvar och överlappa skivans ytskikt med minst 20 mm. Dessutom skall plåtprofilerna fästas i kanalväggen med t ex nit eller skruv. Om kanalen är stor och det finns risk för nedhängning kan man dessutom använda AGM-brickor. När isolering placeras invändigt skall alltid anvisningar i typgodkännande nr 0489/95 följas. Fogtätning Samtliga skarvar, kanter och brickor måste sedan fogtätas. Till detta rekommenderas en så kallad aluminiumtejp. Tejpa först de längsgående skarvarna och lås dessa med den tvärgående tejpen. Avsluta den tvärgående tejpen med så kallad viksäkring. Tejpen måste ha minst lika högt diffusionsmotstånd som skivans ytbeklädnad. För brandisolering med skiva, se sid Mer info på

19 Fickguider Tänk på För utvändig kondensisolering av rektangulära kanaler används skivor med Al-folie som ytskikt. Använd aldrig smalare tejp än 75 mm vid fogtätning. Använd viksäkring. Vid invändig isolering av kanaler måste produkt och montage kunna styrkas med typgodkännande. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finns tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS Myndighetskrav enligt BBR Kap 9:221 Värmeisolering och täthet Luftbehandlingsinstallationer skall ha sådant värmemotstånd och sådan täthet att energiförluster begränsas. Varje enhet måste således beräknas och kan inte dimensioneras efter schabloner. Ute på byggena vill man inte släpa omkring på tunga pärmar och omfattande regelsamlingar. Att ha föreskrifter och normer lätt tillgängliga och begripliga är därför ett ständigt önskemål från våra kunder. Vi har valt att ta fram ett antal fickguider som innehåller de mest använda applikationerna enkel information som ska underlätta vardagen för både isolerare och rörentreprenörer. Av namnet fickguide framgår att de är precis lagom stora att ha i fickan. Fickguiderna innehåller tex serietabell enligt VVS AMA 98, erforderligt utrymme för rörisolering, rörisolering enligt VVS AMA 98 osv. Du får dem genom att kontakta oss. Mer info på 19

20 Montering av skiva för brand Skivor används för att isolera plana ytor, t ex rektangulära ventilationskanaler. Vid montaget skall skarvar mellan skivorna pressas samman så att alla springor och spalter tas bort. Stiftning och bandning Skivor monteras med hjälp av stift och brickor. Kravet är att isoleringen skall ligga dikt an mot underlaget och att antalet stift och brickor skall vara 10 per m 2. På kanalens ovansida kan 2 stift per skiva användas. Ett annat sätt att montera skivor är med hjälp av bandning. Om band används skall kanterna förses med en vinkelprofil, så att banden inte skär in i isoleringen. Avståndet mellan banden skall vara max 500 mm. Om skivor monteras i ett lag skall tvärskarvarna vara falsade, och om de monteras i två lag skall skivorna vara förskjutna så att inga tvärskarvar blir genomgående. För brandteknisk klass EI15 behöver tvärskarvarna inte falsas eller isolering i två lag utföras. Flerlagsisolering Vid flerlagsisolering skall skivorna förskjutas så att inga tvärskarvar blir genomgående. Delvis oisolerad kanal När en kanal placeras mot byggnadsdel av obrännbart material i samma brandklass som isoleringen kan isoleringen utelämnas på de sidor av kanalen som ligger mot byggnadsdelen. Placeras kanalen på ett avstånd av max 30 mm från angränsande byggnadsdel, brandisoleras övriga sidor mot byggnadsdelen så att isoleringen avslutas tätt. Genombrott av brandcellsskiljande byggnadsdel När skiva används som isolering på kanal som går igenom en brandcellsskiljande byggnadsdel rekommenderas att isoleringen bryts, så att enbart kanalen går igenom byggnadsdelen. Ursparingen efterlagas direkt ner mot kanalen. Isoleringen monteras tätt mot byggnadsdelen och med stift och brickor mot kanalen med c max 300 mm. Alternativt kan minst 4 st plåtvinklar användas. 20 Mer info på

21 Tänk på Vid brandisolering är det viktigt att montaget utförs enligt anvisningar i typgodkännanden. Se typgodkännande nr 2395/81. För brandisolering i klass EI 15 behöver tvärskarvar inte falsas eller isolering i två lag utföras. För att montaget skall kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. Se Isoleringsfirmornas Förenings Ett kompendium i Teknisk Isolering, samt SS Frågor & svar Vad är mineralull? Det är samlingsnamnet på stenull och glasull. Paroc tillverkar stenull som är gjord av bergarten diabas. En ventilationskanal med en diameter på 250 mm ska isoleras med nätmatta brandklass EI 30. Vilken tjocklek ska användas? Det går att använda 65 kg nätmatta 110 mm, 80 kg nätmatta 50 mm eller eller 100 kg nätmatta 50 mm. Vad är lambdavärde? Ett materials förmåga att leda värme. Ju lägre värde desto bättre. Lambdavärde kallas även värmekonduktivitet. Myndighetskrav enligt BBR Kap 5:12 Brandskyddsdokumentation skall upprättas. Kap 5:221 Klassbeteckningar delas in i E (integritet) samt I (isolering), följda av ett tidskrav i minuter. Kap 5:222 Avskiljande i brandteknisk klass gäller även installationer. Kap 5:62 Brandcellsskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot inte enbart flammor utan även mot brandgaser. Kap 5:651 Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. Kap 5:652 Skydd mot brandspridning. Denna föreskrift ersätter NR kap 4:41 och 4:42. L-måtten som fanns i NR gäller ej, utan längden på brandisoleringen måste beräknas. Mer info på 21

22 Beskrivningsexempel enligt VVS AMA 98 Isolervara AluCoat Värmenätmatta 449 AluCoat Nätmatta 451 AluCoat Brandnätmatta 459 RBF.112* Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.212* Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.121* Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.221* Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Värmenätmatta 439 Komfort Värmenätmatta 430 Brandnätmatta 431 Komfort Brandnätmatta 440 Nätmatta 441 Komfort Nätmatta 450 Montering Enligt fabrikantens anvisningar, Tg bevis 2395/81 Brand. Syförfarande, klamring eller på annat likvärdigt sätt samt vid behov genomgående fästdon. RBF.1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.2121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Montering Enligt fabrikantens anvisningar, Tg bevis 2395/81 Brand. Syförfarande, klamring eller på annat likvärdigt sätt samt vid behov genomgående fästdon. RBF.2132 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara AluCoat Lamellmatta 469 Montering Spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon. RBF.2222 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara AluCoat Lamellmatta 469 Montering Spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon. RBF.123 Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBF.223 Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Skiva 1333 (Ej brandkrav) Brandskiva 335 Brandskiva 337 Montering Enligt fabrikantens anvisningar, Tg bevis 2395/81 Brand. Bandning eller genomgående fästdon. * Klädda nätmattor är numera branschstandard. Önskas oklätt måste detta anges. RBF.1231 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med stapelfiberflor utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Skiva 377 Skiva 363 RBF.1232 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Brandskiva Montering Enligt fabrikantens anvisningar. Tg bevis 0489/95. Bandning eller genomgående fästdon. RBF.2231 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med stapelfiberflor utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Skiva Montering Enligt fabrikantens anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon. RBF.2232 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminimfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Skiva Montering Enligt fabrikantens anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon. RBF.421 Termisk isolering invändigt i rektangulär ventilationskanal med skivor av mineralull beklädda med glasfiberväv, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. Isolervara Kanalskiva 1376 Montering Enligt fabrikantens anvisningar. Tg bevis 0489/ Mer info på

23 Kvalitet och miljö Certifikat Paroc AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 avseende kvalitet och enligt SS-EN ISO avseende miljö. Certifiering är utförd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Genom att kontinuerligt utveckla och optimera vår process, minskar vår miljöpåverkan. Kompletterande information om Parocs kvalitets- och miljöarbete finns i trycksaken Med tanke på kvalitet och miljö samt på vår webbplats Kvalitet Kvalitet har högsta prioritet för Paroc AB. Kvalitetsarbetet bygger på att vi i alla moment skall leva upp till och helst överträffa våra kunders förväntningar och krav. Genom att ha fokus på kunder, engagerat ledarskap, personal som är delaktiga samt väl beskrivna processer skall vi ständigt utveckla kvaliteten. Miljö Våra produkter ger ett stort positivt miljönetto i form av energibesparing, bullerdämpning och förbättrad boendekomfort. Detta sett i ett livscykelperspektiv. Den negativa miljöbelastning som erhålls vid vår tillverkning återfås för Teknisk Isolering hundrafalt vid produkternas användning. Minst miljöpåverkan har den energi som aldrig behöver produceras. Mer info på 23

24 PAROC GROUP utvecklar, tillverkar, distribuerar och marknadsför ett brett sortiment av isolerprodukter och isolermetoder för bygg- och industrisektorn samt byggelement. Gruppen har tre divisioner: Byggisolering, Teknisk Isolering och Panel System. Byggisolering Skivor, mattor och lösull av stenull för isolering mot värme, kyla, brand och ljud. Dessutom kompletterande byggprodukter, expanderad cellplast och extruderad cellplast för isolering, främst i mark. FACTUM REKLAMBYRÅ TRYCK SKÖVDE OFFSET Teknisk Isolering Rörskålar, nätmattor, lamellmattor, lösull och högtemperaturskivor för värme-, brandoch ljudisolering. Produkterna används främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. Panel System Brandsäkra byggelement för ytter- och innerväggar samt undertak. Elementen är arkitektritade, har kärna av stenull, utvändiga skikt av stålplåt och används främst till industri-, offentliga och kommersiella byggnader. PAROC AB Teknisk Isolering Skövde Telefon Telefax A MEMBER OF PAROC GROUP

Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter

Produkter. 801/7 Ersätter 801/6. Produkter Produkter 801/7 Ersätter 801/6 Produkter Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden. Vi omsätter ca 820 miljoner

Läs mer

Typgodkännandebevis 2395/81

Typgodkännandebevis 2395/81 Typgodkännandebevis 2395/81 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC stenullsprodukter UTVÄNDIG BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER Innehavare

Läs mer

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll 3604/82 ISOVER Ultimate Protect och ISOVER Stenull - Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare/Utfärdat för Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

Läs mer

Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9. Isolering av rörledningar

Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9. Isolering av rörledningar Isolering av rörledningar 806/10 Ersätter 806/9 Isolering av rörledningar Paroc AB Paroc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför främst isolerprodukter av stenull. Huvuddelen avsätts på den svenska marknaden.

Läs mer

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering

Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Isover Cleantec Produkter för invändig kanalisolering Nu med nytt ytskikt! T5-02 2003-08/Ersätter T6-01 2000-01 Isover Cleantec med ny ytbeklädnad! Isover Cleantec är ett samlingsnamn på produkter för

Läs mer

Isolering av ventilationskanaler

Isolering av ventilationskanaler Isolering av ventilationskanaler T5-01 2008-12/Ersätter T5-01 2002-12 Vi bygger framtiden är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand.

VVS-Isolering PAROC PROTECTION. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3. Isoleringen som skyddar mot brand. VVS-Isolering PAROC PROTECTION Isoleringen som skyddar mot brand och fukt Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/4 Januari 2014 Ersätter 862/3 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja PAROC

Läs mer

Typgodkännandebevis 0108/02

Typgodkännandebevis 0108/02 Typgodkännandebevis 0108/02 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Rockwool stenullsprodukter Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/3 December 2011 Ersätter 862/2 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc stenull?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde...

Läs mer

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10

VVS-Isolering. Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10 VVS-Isolering Teknisk Isolering Flik 5 Rekv.nr 862/1 Maj 2008 Ersätter 804/8 och 806/10 Innehåll Ökad komfort och effektivitet... 3 Varför välja Paroc isolering?... 4 Ekonomi... 6 Ett brett användningsområde...

Läs mer

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering POCKETGUIDE Energiklok VVS-Isolering INNEHÅLL 1 Energiklok rör- och ventilationsisolering......... 4 2 Miljömärkning.............................. 6 3 Värmeisolering.............................. 10 4

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide T2-01 2008-02/Ersätter T2-01 2007-02 Produktguide Sida 2 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300

Läs mer

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43 Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgui 42 Tillbehör cellgui 43 Byggisolering Kontakta din -filial för beställning av Byggisolering. Produktväljare brandisolering Utvändig

Läs mer

Certifikat SC

Certifikat SC Certifikat SC0683-15 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. PAROC brandskyddslösningar

Läs mer

Isolervara ska klamras i längd- och tvärskarv med klammer och med specialtång. Avståndet mellan klammer ska vara 50 100 mm.

Isolervara ska klamras i längd- och tvärskarv med klammer och med specialtång. Avståndet mellan klammer ska vara 50 100 mm. R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER Isolervaror ska transporteras, lagras, hanteras, kapas och monteras (inklusive fogtätning i förekommande fall) enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar

Läs mer

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler EFFEKTIV VENTISOLERING I ETT MOMENT SPAR BÅDE TID OCH PLATS För att uppnå EUs klimatmål behöver även tekniska

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

Produkter Teknisk Isolering

Produkter Teknisk Isolering Produkter Teknisk Isolering Teknisk Isolering Produkter Flik 4 Oktober 2011 801/10 Ersätter 801/9 Mer info på www.paroc.se 1 Innehåll Varför isolera?............... 3 Varför PAROC Stenull?....... 4 5 Hjälp

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Teknisk isolering Gäller från: 2011-11-01. Angivna priser gäller exklusive moms. Leveransbestämmelser: ABM07. Leveransvillkor: Fritt våra lager. Rätt till

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Produktguide Teknisk Isolering

Produktguide Teknisk Isolering Produktguide Produktguide T2-01 2009-03 Ersätter Produktguide T2-01 2008-02 Innehållsförteckning Sida Sida Översättningstabell - produktnamn Dimensionering, produktnycklar Rörskålar Isover TapeLock rörskål

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering

POCKETGUIDE. Energiklok VVS-Isolering POCKETGUIDE Energiklok VVS-Isolering INNEHÅLL 1 Energiklok rör- och ventilationsisolering... 4 2 Miljömärkning... 6 3 Värmeisolering.... 10 4 Brandisolering.... 22 5 Ljud.... 32 6 Produkter... 34 7 Montering....

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO SORDO-B SORDO-A Snabbfakta Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Bra ljuddämpning Typgodkänd brandteknisk klass EI30 resp. EI60

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar

T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12. Isolering av rörledningar T4-01 2010-03/Ersätter T4-01 2002-12 Isolering av rörledningar Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som utvecklar, tillverkar och distribuerar byggnadsmaterial för

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

Produktguide Teknisk isolering 2012

Produktguide Teknisk isolering 2012 Produktguide 2012 Produktguide 2012/Ersätter Produktguide 2011 2 Produktguide, 2012 Innehållsförteckning Sida Sida Dimensionering, produktnycklar 4-7 Drev Rörskålar Isover TapeLock rörskål 7300 Isover

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

CLIMAVER ventilationskanalsystem. sparar tid, utrymme och pengar KONDENS- SÄKRAD BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET AKUSTISK KOMFORT LÅG VIKT

CLIMAVER ventilationskanalsystem. sparar tid, utrymme och pengar KONDENS- SÄKRAD BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET AKUSTISK KOMFORT LÅG VIKT AKUSTISK KOMFORT BRAND- SÄKERHET TERMISK EFFEKTIVITET HÅLLBAR PRODUKT ANPASSAS PÅ PLATS KONDENS- SÄKRAD LÅG VIKT CLIMAVER ventilationskanalsystem sparar tid, utrymme och pengar CLIMAVER ventilationskanalsystem

Läs mer

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F

Certifikat 0251/99. Handelsnamn ISOVER FIREPROTECT 150, ISOVER FIREPROTECT 150F Certifikat 0251/99 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. ISOVER FIREPROTECT

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen.

NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. NÄR SVETTNING KAN STÅDIG DYRT! AF/ARMAFLEX - den professionella kondens isoleringen. Försprång genom kvalitet Tekniskt kompetent och ekologiskt värdefull Armacell har alltid lagt stor vikt vid forskning

Läs mer

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull...

Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Innehållsförteckning Teknisk isolering: Rörskålar, nätmattor, skivor, lamellmattor och övrig ull... Byggisolering: Cellplast, byggisolering, övrig isolering, plastfolie... Montagematerial för isolering:

Läs mer

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA

MORENDO. Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Rektangulär ljuddämpare med låg bygghöjd och baffelavtrappning SNABBFAKTA Kan användas överallt där rektangulära ljuddämpare används Låg bygghöjd Lågt tryckfall via baffelavtrappning Typgodkänt isoleringsmaterial,

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte

TEKNISK ISOLERING. Ämnets syfte TEKNISK ISOLERING Den tekniska utvecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. Ämnet teknisk isolering behandlar isolering av tekniska installationer samt

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler CLA-A CLA-B Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler -A -B Snabbfakta Extremt låg bygghöjd Mycket bra ljuddämpning Stenull avtäckt med speciell polyesterväv Täthetsklass D Lågt tryckfall Typgodkänd brandteknisk klass

Läs mer

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element

Advanced Structural Technology. AST -kvalitet i element Advanced Structural Technology AST -kvalitet i element Panel System 3.10 SE Januari 2014 Ersätter September 2013 Hållfasthet Sandwichkonstruktioner bygger på samverkan mellan olika material för att åstadkomma

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2012-02/Ersätter ISOVER FireProtect 2006-01 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Produktguide Teknisk isolering 2015

Produktguide Teknisk isolering 2015 Produktguide Teknisk isolering 2015 Produktguide Teknisk isolering 2015 version 2/Ersätter Produktguide Teknisk isolering 2014 Försäljningsorganisation Teknisk isolering Erik Hellberg Försäljningschef

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN

ARBETSANVISNING. Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDSKYDD XMW 095 VINDSKYD KYDD XMW 095 VIN 95 Distributör: Paroc AB P-märkt: Nr 0784/0 kt: Nr 0784/00 Tillverkningsvecka: Distributör: Paroc AB VIN KYDD XMW 095 VINDSKYD ARBETSANVISNING Vindtät PAROC XMW 095 Vindskydd PAROC XMW 065 VINDTÄT PAROC

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING PATENT PENDING SC+ Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat - 9860 Oosterzele - Belgium - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be Innehåll Produktbeskrivning... 2 Brandklasser

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING Kom ihåg! Bottenanslutning ingår ej. Ange om du vill ha cirkulär/rektangulär.

Läs mer

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV

Projekteringsanvisning 2014-09. Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning 2014-09 Backströmningsskydd EKO-BSV Projekteringsanvisning Backströmningsskydd EKO-BSV 1. Inledning Enligt BBR 5:533 ska luftbehandlingsinstallationerna utformas så att ett tillfredställande

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Brandskydd. brandskydd

Brandskydd. brandskydd brandskydd Inklädnad av pelare och balkar...270 Knauf Fireboard...271 Dimensionering med Knauf Fireboard...273 Knauf Fireboard - färdiga dimensioneringstabeller...273 Knauf Fireboard - dimensionering med

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

CAD-filer. Byggisolering

CAD-filer. Byggisolering CAD-filer Byggisolering INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAD-filer, Byggisolering Beskrivning TAK Ventilerat låglutande tak, TT-kassetter Ventilerat låglutande tak, Korrugerat stålplåtstak Ventilerat låglutande tak,

Läs mer

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA

CLA. Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Kompaktljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Extremt låg bygghöjd Mycket bra ljuddämpning Stenull avtäckt med speciell polyesterväv Täthetsklass D Lågt tryckfall Typgodkänd brandteknisk klass EI30

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering

Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering 98 B i l a g a K Bilaga K. Kvalitetsmärkning och etikettering Kvalitetsmärkning av mineralull Varför CE-märkning? För att underlätta handeln inom Europa har gemensamma standarder tagits fram för en mängd

Läs mer

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Bra ljuddämpning Typgodkänd brandteknisk klass EI30 resp. EI60 Ingår i databas för MagiCAD

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA 1379 SA -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En

Läs mer

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar

PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING. PAROC elementlösningar PAROC DELIGN MONTERINGSANVISNING PAROC elementlösningar MONTERING AV PAROC DELIGN 1 Det går snabbt och enkelt att montera PAROC-element. Elementen är lätta, praktiska och går att montera i nästan vilket

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer