Kommunal personal personalstatistisk undersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal personal personalstatistisk undersökning"

Transkript

1 Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning

2 Kommunal personal 2007 personalstatistisk undersökning

3 Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn Fax Sveriges Kommuner och Landsting, maj 2008 Text och beräkningar Annica Isacsson, Rolf Ström, Britt-Marie Wållström Grafisk form och produktion Elisabet Jonsson Omslagsillustration Jan Olsson Illustration ab Tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri ab, Borås Papper Chromocard 220 gr (omslag), Maxioffset 120 gr (inlaga) Typsnitt BerlingNova och Charlotte Sans skl. isbn Kommunal personal 2007

4 Förord Personalen är kommunernas viktigaste tillgång. Ett ökat antal pensionsavgångar samt ett ökande behov av vård- och omsorgsverksamhet medför stora rekryteringsbehov för kommunerna i framtiden. För att kunna göra en bra bedömning av utvecklingen behövs bra underlag som stöd för bland annat arbetsgivarpolitiken i kommunerna. Ett av underlagen är en samlad beskrivning av den kommunala personalen vad gäller dess omfattning och struktur. Sveriges Kommuner och Landsting gör varje år en sådan detaljerad beskrivning av den kommunala personalen. I Kommunal personal 2007 beskrivs personalens storlek och fördelning i samtliga Sveriges kommuner. Tyngdpunkten ligger på tabelldelen, men rapporten omfattar även en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten. Det är nu mer än 40 år sedan statistikinsamlingen gjordes för första gången. Syftet med Kommunal personal har inte förändrats under dessa år men väl insamlingsmetoder, variabeldefinitioner och tabellutformning. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet med att spegla sysselsättningen i kommunerna. Motsvarande beskrivning av landstingens personal finns i Landstingsanställd personal Ytterligare information finns på vår webbplats under Vi arbetar med, Statistik. Rapporten har utarbetats vid avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting, av Annica Isacsson, Rolf Ström och Britt-Marie Wållström, telefon Stockholm i maj 2008 Agneta Rönn, Sektionschef Statistiksektionen 3

5 Innehåll Inledning... 5 Sysselsättningen i kommunerna... 7 Definitioner och begrepp samt tabellöversikt Tabelldel...15 Tabell 1 Antal sysselsatta, helt lediga och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Tabell 2 Antal anställningar per personalkategori och verksamhet den 1 november Tabell 3 Antal sysselsatta och helt lediga per personalkategori den 1 november Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter bsk den 1 november Tabell 5 Antal anställningar per löneintervall den 1 november Tabell 6 Antal anställda efter anställningsform samt timavlönade per kommun den 1 november Tabell 7 Antal anställningar per kommun och personalkategori den 1 november Tabell 8 Antal årsarbetare per kommun och personalkategori den 1 november Tabell 9 Antal anställda per kommun fördelade på kön och överenskommen sysselsättningsgrad den 1 november Tabell 10 Antal anställda per kommun efter ålder den 1 november Tabell 11 Antal anställda i kommunalförbund den 1 november Bilaga 1 Teknisk beskrivning Bilaga 2 Jämförbarhet Bilaga 3 Personalkategorier Bilaga 4 Kommungrupper Kommunal personal 2007

6 Inledning I Kommunal personal 2007 redovisar vi resultatet av 2007 års personalstatistiska undersökning. I en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten och i tabeller ges en övergripande beskrivning av den kommunala personalen, både på riks- och kommunnivå. Hur många arbetar i kommunerna? Vilken ålder har de? Inom vilka verksamheter finns de? Detta är exempel på frågor som rapporten ger svar på. Den riktar sig i första hand till dig som arbetar med personalfrågor i kommunerna, men ska med lätthet även kunna användas av andra intresserade. Att tänka på Liksom föregående års upplagor av Kommunal personal är samtliga tabeller anpassade till de definitioner och begrepp som tagits fram i förbundets utvecklingsarbete med kommungemensamma personalnyckeltal. Analysen görs huvudsakligen utifrån antalet sysselsatta. Med sysselsatta avses summan av antalet månadsavlönade personer med en eller flera anställningar och antalet timavlönade. Att analysen görs utifrån antalet anställningar (månadsavlönade) och timavlönade i stället för antalet anställda individer beror på att en viktig del av analysen av den kommunala personalen är utifrån yrken eller personalkategorier. Denna kan endast göras utifrån antalet anställningar. De viktigaste definitionerna och begreppen samt en tabellöversikt är samlade i avsnittet Definitioner, begrepp och tabellöversikt. I anslutning till respektive tabell finns det också mer specifika förklaringar till de definitioner och begrepp som används i tabellen. All redovisning avser förhållandena den 1 november Statistiken utgör en redovisning av läget en viss tidpunkt och är inte en beskrivning av hur många som under ett år varit kommunalt avlönade. Personer som varit anställda andra tider på året och inte erhållit lön i november ingår därmed inte i siffrorna. Följande grupper ingår inte i redovisningen: Personal i kommunalt ägda företag eller i kommunala stiftelser. Förtroendevalda. Anställda som omfattas av bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bea) och anställda i plusjobb redovisas endast i tabell 1. En mer detaljerad beskrivning av vilken personal som inte ingår i statistiken finner du i bilaga 1. Inledning 5

7 Så här är rapporten disponerad Rapporten inleds med en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten. Därefter följer en tabelldel med 11 tabeller med statistik på riksnivå (tabellerna 1 5) och på kommun- och kommunalförbundsnivå (tabellerna 6 11). Sist i rapporten återfinns bilagor till tabellerna. 6 Kommunal personal 2007

8 Sysselsättningen i kommunerna Kommunerna sysselsätter drygt 21 procent av samtliga förvärvsarbetande i riket. Månadsavlönade Antalet anställningar (månadsavlönade) i kommunerna uppgick till den 1 november Jämfört med 2006 har antalet anställningar (månadsavlönade) ökat med personer eller 0,3 procent. Av de anställda med månadslön innehar 89,8 procent tillsvidareanställningar och 10,2 procent visstidsanställningar. Jämfört med 2006 har andelen tillsvidareanställningar ökat med 0,9 procentenheter. Timavlönad personal I november 2007 fanns det timavlönade (anställningar, exklusive pan) i kommunerna. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för timavlönade är låg, endast 34,7 procent av heltid. Årsarbetare Antalet månads- och timavlönade omräknade till heltidsanställningar, det vill säga årsarbetare, uppgick till i november Det är en ökning med eller 0,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Observera att vid jämförelse med förra årets tabeller måste man ta hänsyn till att antal årsarbetare nu redovisas exklusive pan-anställda. Helt ledig personal I november 2007 fanns det helt lediga personer. Det är en minskning med närmare eller med 13,8 procent sedan Det beror framförallt på att antalet personer med sjukpenning, aktivitets/ sjukersättning och övrig ledighet som till exempel friår har blivit färre. Arbetstagare som omfattas av kommunala avtal Förutom sysselsatta omfattar kommunala avtal även helt lediga och arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Huvuddelen av de cirka anställda eller anställningar omfattas av lönekollektivavtalet hök. hök rör yrkesgrupper inom Kommunal, ofr:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare och Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen. Därutöver inkluderas även arbetstagare som följer avtalen pan (lön och anställningsvillkor för personlig assistent och an- Sysselsättningen i kommunerna 7

9 hörigvårdare) och bea (arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder). Hel- och deltidsarbete samt sysselsättningsgrad Antalet heltidsarbetande var år Andelen som faktiskt arbetar heltid uppgår därmed till 53,5 procent (av totalt antal hel- och deltidsanställda, inklusive helt lediga). År 2006 var procentandelen heltidsarbetande 52,7 procent. Andelen som kan arbeta heltid är emellertid drygt 69 procent. Det finns alltså en skillnad mellan att arbeta heltid och att vara heltidsanställd. Heltidsanställda som är partiellt lediga en längre tid för till exempel vård av barn redovisas inte som heltidsarbetande utan som deltidsarbetande. Att ha en heltidsanställning är betydligt vanligare bland män än kvinnor; 86 procent av männen har en heltidsanställning jämfört med 65 procent av kvinnorna. Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (anställningar) var 87,3 procent, vilket är en ökning med 0,3 jämfört med Yrkesområde Tre fjärdedelar av de månadsavlönade finns inom personalkategorierna förskola, vård och omsorg samt skola. Den största personalkategorin är personal med yrken inom vård och omsorg, som står för drygt en tredjedel av alla anställningar. Den näst största personalkategorin är skolpersonal, där grund-, gymnasie- och särskola samt kommunal vuxenutbildning ingår, med 23 procent (se diagram 1). Diagram 1 Månadsavlönade fördelade på personalkategorier 2007 Övrig personal Teknik (7%) Städpersonal (2 %) Administrativ personal (8 %) Förskolepersonal (16%) Måltidspersonal (4 %) Personal Kultur o Fritid (3 %) Skolpersonal (23 %) Personal vård o omsorg (37 %) Kön Nästan 79 procent av anställningarna (exklusive helt lediga) innehas av kvinnor. 8 Kommunal personal 2007

10 Av de sex huvudkategorierna av personal är den kvinnliga dominansen störst inom förskolan där 94 procent är kvinnor. Inom vård och omsorg finns också en hög andel kvinnor, 89 procent. Inom skolan består personalen till drygt två tredjedelar av kvinnor. Männens andel är störst bland yrken inom de tekniska verksamheterna. Inom brandpersonalen är 98 procent män. Variationen är dock stor inom personalkategorierna. Inom det tekniska området ingår exempelvis måltidspersonal och städpersonal, där kvinnornas andel uppgår till 95 procent. Ålder År 2007 var medelåldern bland de anställda 45,9 år. Det innebär att den genomsnittliga åldern hos arbetstagaren blivit 0,2 år högre sedan Personalens åldersfördelning har betydelse både för hur många som kommer att avgå med pension under olika perioder och för hur mycket personal som behöver rekryteras. Drygt 42 procent av den kommunala personalen är 50 år eller äldre och 69 procent av personalen är 40 år eller äldre. Anställda yngre än 30 år utgör mindre än 9,2 procent av de anställda. Diagram 2 Åldersfördelningen bland anställda 2007, fördelat på män och kvinnor Ålder Män Kvinnor Antal Årsarbetare per invånare Skillnaderna i årsarbetare per invånare mellan enskilda kommuner är mycket stora, från 31 till 112 årsarbetare per invånare. Genomsnittet för samtliga kommuner (inklusive kommunalförbunden) är drygt 67 årsarbetare per invånare. Skillnaderna mellan kommunerna förklaras bland annat av att verksamheten ser olika ut. Att verksamheten varierar beror oftast på kommunstorlek, åldersstruktur, social struktur, personalens sammansättning samt andra strukturella Sysselsättningen i kommunerna 9

11 faktorer. Politiska ambitioner, målsättning samt effektivitet är andra förklaringar till skillnaderna. Dessutom finns skillnader beroende på hur stor del av de olika verksamheterna som drivs i egen regi. Jämfört med 2006 har antalet årsarbetare per invånare för samtliga kommuner minskat med 0,8. 10 Kommunal personal 2007

12 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp samt tabellöversikt Detta kapitel syftar till att förklara de viktigaste variablerna i rapporten samt att ge läsaren en överblick i hur de olika begreppen hänger ihop. Ytterligare förklaringar och definitioner finns redovisade i anslutning till respektive tabell. Definitioner och begrepp Mättidpunkt Redovisningstidpunkten har varierat mellan åren. Sedan 1992 har dock mättidpunkten avsett den 1 november respektive år. Läs mer om de olika mättidpunkterna i bilaga 2. Månads- och timavlönade Månadsavlönad personal är anställd med månadslön. Timavlönad personal avlönas per timme. Anställda enligt pan-avtalet ingår inte i redovisningen förutom i tabell a och tabell 1. Anställda och anställningar En anställning utgår från de anställningsavtal som finns med de anställda. Det innebär att en anställd kan ha flera anställningar. Antalet anställningar är därför högre än antalet anställda. Tabellerna 1 5 samt tabell 7 baseras på antalet anställningar, tabellerna 6, 9, 10 och 11 baseras på antalet anställda och tabell 8 baseras på antalet årsarbetare. Helt lediga Månadsavlönad personal som är helt ledig under minst 30 dagar under oktober till november. Exempel på ledighet är sjukdom, studier och föräldraledighet. Semesterledighet ingår inte i begreppet helt ledig. Helt lediga skall per definition ingå i begreppen anställd och anställningar, men av analysskäl så har helt lediga ibland exkluderats från dessa begrepp. Vad som gäller anges i anslutning till respektive tabell. Sysselsatta Sysselsatta utgörs av summan av antalet anställningar för månadsavlönad personal samt antalet timavlönade. Att analysen görs utifrån antalet anställningar i stället för antal anställda individer beror på att en Definitioner och begrepp 11

13 Definitioner och begrepp viktig del av analysen av den kommunala personalen är utifrån yrken eller personalkategorier. Denna analys kan endast göras utifrån anställningar. Helt lediga ingår ej i begreppet sysselsatta. Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna: tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning, visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exempelvis projektanställda och vikarier. Faktisk och överenskommen sysselsättningsgrad Det skiljer mellan överenskommen och faktisk sysselsättningsgrad. En anställd som har en heltidsanställning men av någon anledning bara arbetar 75 procent har en överenskommen sysselsättningsgrad på 100 procent men en faktisk på 75 procent. Faktisk sysselsättningsgrad används i samtliga tabeller utom tabell 9 där antal anställda redovisas efter överenskommen sysselsättningsgrad. Årsarbetare Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. För timavlönade beräknas årsarbetarsiffran utifrån antal arbetade timmar månaden före mätmånaden dividerad med 165, som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad. Heltids- och deltidsarbete Personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med en faktisk sysselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent som deltid. Hel- och deltidsanställd Heltidsanställd = månadsavlönad med 100 procent i överenskommen sysselsättningsgrad. Deltidsanställd = månadsavlönad med 1 99 procent i överenskommen sysselsättningsgrad. 12 Kommunal personal 2007

14 Tabellöversikt Kommunalförbunden I samtliga rikstabeller och som särredovisade i kommuntabellerna ingår kommunalt anställda i kommunalförbund. Det är dock endast de kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta som ingår i statistikunderlaget med sina anställda. Tabellöversikt Tabellerna 1 5 redovisar statistik på riksnivå, medan tabellerna 6 11 innehåller statistik på kommun- eller kommunalförbundsnivå. I tabellerna och analysavsnitten används huvudsakligen följande begrepp: anställda, anställningar, timavlönade, helt lediga, sysselsatta och årsarbetare. För att visa hur de olika begreppen hänger ihop redovisas i tabell a på sidan 14 de olika populationerna med antalssiffror för riket. Det framgår även vilken population som respektive tabell i tabelldelen baseras på. Tabellöversikt 13

15 Tabellöversikt Tabell A Samband mellan olika populationer i Kommunal personal 2007 Population Redovisas Antal i Förändring 2006 i tabell riket , antal Anställningar A. Tillsvidareanställda månadsavlönade inkl. helt lediga B. Visstidsanställda månadsavlönade inkl. helt lediga C. Månadsavlönade (A + B) inkl. helt lediga D. Månadsavlönade exkl. helt lediga 1, 2, 3, 4, E. Timavlönade (hök) 3, F. Sysselsatta (D + E) 3, G. Helt lediga 1, 3, H. Summa (F + G) I. bea-personal J. Plusjobb K. Timavlönade (pan) L. Samtliga som omfattas av kommunala avtal (H + I + J + K) Anställda A. Tillsvidareanställda månadsavlönade inkl. helt lediga B. Visstidsanställda månadsavlönade inkl. helt lediga C. Månadsavlönade (A + B) inkl. helt lediga 6, 9, D. Månadsavlönade exkl. helt lediga E. Timavlönade (hök) F. Sysselsatta (D + E) G. Helt lediga H. Summa (F + G) I. bea-personal J. Plusjobb K. Timavlönade (pan) L. Samtliga som omfattas av kommunala avtal (H + I + J + K) Antal med flera anställningar A. Månadsavlönade exkl. helt lediga och bea-personal B. Timavlönade exkl. bea-personal C. Summa (A + B) Årsarbetare A. Årsarbetare månadsavlönade exkl. helt lediga bea-personal och plusjobb B. Årsarbetare timavlönade exkl. pan- o bea-personal C. Summa (A + B) 3, 4, Kommunal personal 2007

16 Tabelldel 15

17 Tabell 1 Antal sysselsatta, helt lediga och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder I tabell 1 redovisas bland annat antalet sysselsatta och antalet årsarbetare under perioden Varje år är en ögonblicksbild vilket innebär att tidsserien inte är rensad för bland annat huvudmannaskapsförändringar och skillnader i definitioner. Läs mer om detta i bilaga 2. Population Antal anställningar (månadsavlönade), antal timavlönade (inklusive pan-avtalet). Helt lediga och sysselsatta enligt bea ingår i denna tabell inte i begreppen anställningar eller sysselsatta, utan redovisas separat. Sysselsatta är summan av antalet månadsavlönade och antalet timavlönade. Hel- och deltidsarbete Heltid och deltid baseras på den faktiska sysselsättningsgraden. Personer som arbetar 100 procent av normal arbetstid redovisas som heltid och de med faktisk syssselsättningsgrad mellan 1 och 99 procent som deltid. Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetstagare som omfattas av bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (bea). Tjänstledighet År 1998 infördes ett nytt tjänstledighetsbegrepp som retroaktivt även påförts år 1997 (se bilaga 2). Antalet anställningar minskade därför något samtidigt som antalet helt lediga ökade något Anställningar (månadsavlönade), timavlönade, sysselsatta, årsarbetare samt helt lediga Se»Definitioner och begrepp samt tabellöversikt«på sidan Kommunal personal 2007

18 Tabell 1 Antal sysselsatta, helt lediga och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder År Månadsavlönade Timav- Lärare Summa Årsarbetare* Helt Sysselarbetar arbetar summa lönade* m.fl. med syssel- totalt därav lediga satta heltid deltid statliga satta hel- o enligt avtal deltid bea ** Observera att alla uppgifter i tabellen inte är helt jämförbara över tiden. Se bilaga 2 för mer information! *Inklusive pan-avtalet. **Här tillkommer för år anställningar i så kallade plusjobb. Kommunal personal

19 Tabell 1 Antal sysselsatta, helt lediga och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Kommunal personal 2007

20 Tabell 2 Antal anställningar per personalkategori och verksamhet den 1 november 2007 Med verksamhetsindelning går det att avgöra var en anställd arbetar till skillnad mot indelningen per personalkategori som endast förklarar vad man arbetar som. I tabell 2 kombineras båda indelningarna och det går till exempel att utläsa inom vilka verksamhetsområden som barnskötarna arbetar. Population Antal anställningar (månadsavlönade) exklusive helt lediga. Personalkategori Indelning av personalen utifrån bsk i 30 olika personalkategorier. Kopplingen mellan bsk och personalkategorier framgår av bilaga 3. Verksamhet Indelning av personalen i 11 grupper utifrån verksamhetsindelning enligt Kommun-Bas 05 (och räkenskapssammandragen). Anställningar (månadsavlönade) Se»Definitioner, begrepp samt tabellöversikt«på sidan 11. Kommunal personal

21 Tabell 2 Antal anställningar per personalkategori och verksamhet den 1 november 2007 Personalkategori Antal därav inom, % Infra- Fritid/ Förskola Grundskola Gymnasium struktur Kultur o skol- inkl. skydd m.m. barns- förskoleomsorg klass 2 Förskollärare ,3 15,2 Fritidspedagog ,3 72,8 25,6 Arbetsledare förskola ,9 0,1 Dagbarnvårdare ,0 Barnskötare ,0 6,2 Arbetsledare omsorg Vårdbiträde, vårdare Undersköterska, skötare Sjuksköterska ,2 0,7 14,8 3,4 Socialsekreterare ,2 0,3 Övr vård o omsorg ,7 1,1 5,4 1,9 Skolledare ,0 9,4 63,4 20,9 Gymnasielärare ,9 86,7 Grundskolelärare ,8 96,7 1,6 Annan lärare ,5 1,8 69,4 20,5 Elevassistent ,2 73,5 13,3 Övr skolpersonal ,1 0,6 1,9 38,3 40,6 Fritidsledare ,5 22,2 18,1 2,4 Bibliotekspersonal ,8 7,4 8,5 Övr fritid/kultur ,1 79,0 0,8 7,0 3,0 Måltidspersonal ,7 0,6 22,4 34,0 6,8 Städpersonal ,4 2,7 6,8 21,1 5,4 Kommunalarbetare ,2 5,0 1,9 0,9 Brandpersonal ,0 Ingenjörer ,6 Vaktmästare ,1 14,9 2,1 36,2 9,1 Övr teknik ,4 2,8 0,6 4,0 3,9 Chef ,5 7,6 0,4 2,5 1,5 Handläggare ,0 3,3 0,5 3,1 2,5 Kontorspersonal ,1 11,2 1,0 8,7 5,1 Riket ,3 3,3 16,3 21,2 6,7 20 Kommunal personal 2007

22 Tabell 2 Antal anställningar per personalkategori och verksamhet den 1 november 2007 Personalkategori därav inom, % Summa Övrig Vård o Individ o Övrig vård Affärs- Övrigt pedagogik omsorg familje- o omsorg verksamomsorg het Förskollärare 0,3 0,1 100 Fritidspedagog 1,0 0,1 0,1 100 Arbetsledare förskola 100 Dagbarnvårdare 100 Barnskötare 0,5 0,1 0,3 100 Arbetsledare omsorg 95,0 5,0 100 Vårdbiträde, vårdare 99,5 0,5 100 Undersköterska, skötare 99,3 0,4 0,3 100 Sjuksköterska 75,8 1,1 3,3 0,6 100 Socialsekreterare 0,3 9,3 84,9 0,1 4,8 100 Övr vård o omsorg 0,1 76,2 11,1 0,9 2,7 100 Skolledare 4,9 0,2 0,2 100 Gymnasielärare 10,0 0,3 100 Grundskolelärare 0,9 100 Annan lärare 6,5 0,1 0,1 0,2 100 Elevassistent 0,5 0,5 0,1 0,9 100 Övr skolpersonal 11,4 0,8 0,9 5,5 100 Fritidsledare 3,5 0,8 0,6 100 Bibliotekspersonal 0,5 0,8 100 Övr fritid/kultur 0,9 2,1 0,3 0,5 4,4 100 Måltidspersonal 0,1 15,7 0,3 0,2 1,8 17,5 100 Städpersonal 0,4 5,0 0,2 9,2 37,9 100 Kommunalarbetare 1,3 0,2 26,3 20,3 100 Brandpersonal 100 Ingenjörer 19,0 16,4 100 Vaktmästare 1,4 7,7 0,3 0,3 5,2 17,8 100 Övr teknik 0,4 2,8 0,5 17,5 23,3 100 Chef 6,7 7,1 4,0 10,8 3,9 38,0 100 Handläggare 8,2 3,6 3,0 7,7 3,4 55,8 100 Kontorspersonal 9,1 6,3 6,9 8,2 2,5 33, Riket 1,7 34,1 3,1 0,9 1,6 6,7 100 Kommunal personal

23 Tabell 2 Antal anställningar per personalkategori och verksamhet den 1 november Kommunal personal 2007

24 Tabell 3 Antal sysselsatta och helt lediga per personalkategori den 1 november 2007 Population Antal anställningar (månadsavlönade), antal timavlönade samt antal helt lediga. Helt lediga ingår i denna tabell inte i begreppen månadsavlönade eller sysselsatta utan redovisas i separat kolumn. Sysselsatta är summan av antalet anställningar (månadsavlönade) och antalet timavlönade Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden baseras på den faktiska sysselsättningsgraden. Personalkategori Indelning av personalen utifrån bsk i 30 olika personalkategorier. Kopplingen mellan bsk och personalkategorier framgår av bilaga 3. Sysselsatta, månads- och timavlönade, årsarbetare samt helt lediga Se»Definitioner och begrepp samt tabellöversikt«på sidan 11. Kommunal personal

25 Tabell 3 Antal sysselsatta och helt lediga per personalkategori den 1 november 2007 Personalkategori Månadsavlönade Timavlönade antal % sysselsättningsgrad antal % sysselsättningsgrad kvinnor totalt kvinnor kvinnor totalt kvinnor Förskola ,9 88,0 87, ,6 36,2 36,5 Förskollärare ,4 88,2 88, ,8 32,5 32,9 Fritidspedagog ,4 88,3 86, ,7 28,1 27,8 Arbetsledare förskola ,1 93,7 93, ,0 34,3 34,3 Dagbarnvårdare ,7 97,0 97, ,8 36,2 36,4 Barnskötare ,1 86,4 86, ,2 37,4 37,5 3 Vård och omsorg ,0 84,4 83, ,6 36,1 36,0 Arbetsledare omsorg ,5 94,5 94, ,3 35,1 36,3 Vårdbiträde, vårdare ,0 82,2 81, ,3 36,6 36,2 Undersköterska, skötare ,9 82,9 82, ,2 40,3 40,1 Sjuksköterska ,6 84,2 83, ,5 27,4 27,7 Socialsekreterare ,8 92,3 91, ,3 30,7 31,0 Övrig vård o omsorg ,6 86,3 85, ,3 32,5 32,5 Skola ,3 89,5 88, ,4 26,4 26,0 Skolledare ,7 95,8 95, ,9 37,5 27,4 Gymnasielärare ,9 90,4 88, ,3 25,6 24,6 Grundskolelärare ,9 90,4 89, ,4 25,2 25,5 Annan lärare ,8 87,4 86, ,9 24,6 24,4 Elevassistent ,0 83,0 80, ,2 36,5 34,0 Övrig skolpersonal ,2 88,2 86, ,5 25,0 23,2 Fritid/Kultur ,6 84,1 82, ,8 22,8 22,3 Fritidsledare ,8 84,7 81, ,0 22,6 22,0 Bibliotekspersonal ,1 85,3 84, ,3 25,6 25,5 Övrig fritid/kultur ,7 83,5 81, ,0 22,6 21,9 Teknik ,5 88,9 82, ,3 36,7 35,4 Måltidspersonal ,9 81,9 81, ,0 34,7 34,6 Städpersonal ,8 81,1 80, ,4 38,2 38,4 Kommunalarbetare ,4 96,6 92, ,4 50,1 40,7 Brandpersonal ,7 99,2 97, ,8 48,3 46,8 Ingenjörer ,8 96,1 93, ,6 40,2 38,4 Vaktmästare ,4 91,8 84, ,6 34,5 23,5 Övrig teknik ,8 94,5 91, ,6 34,8 29,1 Administration ,7 91,0 89, ,7 29,7 29,2 Chef ,8 97,8 97, ,7 42,3 46,3 Handläggare ,3 93,0 92, ,2 32,1 31,4 Kontorspersonal ,9 86,7 86, ,9 28,9 28,6 Summa ,9 87,3 85, ,7 34,7 34,8 24 Kommunal personal 2007

26 Tabell 3 Antal sysselsatta och helt lediga per personalkategori den 1 november 2007 Personalkategori Summa sysselsatta Årsarbetare Helt lediga antal % sysselsättningsgrad antal % antal % kvinnor totalt kvinnor kvinnor kvinnor Förskola ,3 80,5 80, , ,1 Förskollärare ,3 86,0 85, , ,0 Fritidspedagog ,4 83,2 81, , ,1 Arbetsledare förskola ,2 93,3 93, , ,9 Dagbarnvårdare ,5 95,4 95, , ,8 Barnskötare ,8 73,0 73, , ,8 Vård och omsorg ,1 74,1 73, , ,1 Arbetsledare omsorg ,5 93,5 93, , ,1 Vårdbiträde, vårdare ,7 66,6 66, , ,4 Undersköterska, skötare ,4 78,0 77, , ,9 Sjuksköterska ,2 78,3 78, , ,2 Socialsekreterare ,8 90,9 90, , ,1 Övrig vård o omsorg ,8 73,6 73, , ,7 3 Skola ,0 85,5 84, , ,0 Skolledare ,7 95,6 95, , ,3 Gymnasielärare ,9 88,8 86, , ,6 Grundskolelärare ,6 87,8 87, , ,7 Annan lärare ,2 77,9 77, , ,3 Elevassistent ,5 78,4 76, , ,1 Övrig skolpersonal ,1 84,2 82, , ,7 Fritid/Kultur ,9 72,2 71, , ,9 Fritidsledare ,5 64,0 63, , ,4 Bibliotekspersonal ,3 80,8 79, , ,0 Övrig fritid/kultur ,7 72,7 70, , ,4 Teknik ,9 83,6 76, , ,6 Måltidspersonal ,3 74,0 73, , ,7 Städpersonal ,0 74,7 74, , ,4 Kommunalarbetare ,2 94,3 84, , ,5 Brandpersonal ,0 97,6 90, , ,2 Ingenjörer ,7 95,5 93, , ,9 Vaktmästare ,7 86,5 67, , ,7 Övrig teknik ,3 92,4 88, , ,9 Administration ,7 89,2 87, , ,2 Chef ,8 97,7 97, , ,7 Handläggare ,2 92,2 91, , ,0 Kontorspersonal ,4 83,8 83, , ,9 Summa ,3 79,7 78, , ,4 Kommunal personal

27 Tabell 3 Antal sysselsatta och helt lediga per personalkategori den 1 november Kommunal personal 2007

28 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Den 1 januari 1994 infördes ett nytt befattningssystem för kommuner (bsk). bsk är en klassificering av yrken. Klassificering sker enligt underbilaga till bilaga 3 till statistiköverenskommelsen. Population Antal anställningar (månadsavlönade), antal timavlönade samt antal helt lediga. Helt lediga ingår i denna tabell inte i begreppen månadsavlönade eller sysselsatta utan redovisas i separat kolumn. Sysselsatta är summan av antalet anställningar (månadsavlönade) och antalet timavlönade Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden baseras på den faktiska sysselsättningsgraden. Sysselsatta, månads- och timavlönade, årsarbetare samt helt lediga Se»Definitioner och begrepp samt tabellöversikt«på sidan 11. Kommunal personal

29 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Månadsavlönade Timavlönade antal % sysselsättn.grad antal % sysselsättn.grad BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor totalt kvinnor 4 01 Vård och Omsorg ,6 85,5 84, ,7 36,2 36, Handläggare ,7 91,3 90, ,7 30,3 30, Barnomsorgsinsp, -assistent ,6 87,9 88, ,0 39,0 39, Hemvårdsinsp/Biståndsbedöm/ lss-handläggare ,0 92,2 91, ,2 35,9 36, Socialsekreterare ,7 91,9 91, ,7 30,1 30, Kurator, flyktinghandläggare ,9 87,3 86, ,7 24,3 25, Socialinsp, 1:e socialsekr, invandrarkonsulent, flyktingsamordnare ,8 95,6 95,3 5 60,0 65,0 69, Konsumentsekreterare ,6 85,6 84, ,0 21,3 21, Annan handläggare vård o omsorg ,4 90,7 89, ,1 28,0 28, Specialister ,0 85,0 84, ,3 27,8 28, Arbetsterapeut ,7 88,4 88, ,7 41,1 41, Psykolog ,1 84,5 83, ,0 13,2 13, Sjukgymnast ,9 86,7 85, ,3 40,2 37, Skolsköterska ,9 80,6 80, ,9 30,1 30, Medicinskt ansv. sjuksköt (mas) ,6 90,7 90,7 5 80,0 40,0 22, Distrikts-, företagssköterska ,1 86,0 85, ,2 24,3 24, Sjuksköterska, barnmorska ,7 84,5 84, ,6 27,4 27, Läkare ,0 70,2 67, ,6 13,7 15, Annan specialist vård o omsorg ,6 89,1 88, ,0 37,2 38, Föreståndare/Arbetsledare ,0 95,2 94, ,0 34,5 36, Äldreomsorg ,3 95,1 94, ,2 38,1 35, Barnomsorg ,2 94,8 94, ,0 28,0 28, Omsorg ,8 95,5 95, ,5 27,3 28, Hälso- o sjukvård ,1 95,8 95, ,0 38,2 38, Annan föreståndare vård o omsorg ,7 95,3 94, ,7 33,7 43, Vård- o omsorgspersonal ,2 84,9 84, ,7 36,4 36, Förskollärare ,5 88,3 88, ,7 32,7 33, Fritidspedagog ,4 88,3 86, ,7 28,1 27, Hemspråkstränare ,6 68,3 68, ,5 18,5 18, Hemvårdare ,9 81,8 81, ,9 40,3 40, Vårdare ,3 85,6 84, ,2 35,3 34, Skötare ,4 89,2 87, ,5 34,3 33, Barnskötare ,1 86,4 86, ,2 37,4 37, Arbetsterapibiträde ,9 78,0 77, ,6 28,9 28, Fotvårdsspecialist ,0 81,2 81, ,0 16,0 16, Vårdbiträde ,5 80,3 79, ,1 37,0 36, Sjukvårds-, laboratoriebiträde ,6 81,9 81, ,5 37,1 37, Undersköterska ,7 82,6 82, ,7 40,7 40, Dagbarnvårdare ,7 97,0 97, ,8 36,2 36, Behandlingass/Hemterapeut/ Socialpedagog ,6 92,2 91, ,3 33,1 31, Personlig assistent ,5 84,3 83, ,1 31,8 31, Annan vård- o omsorgspersonal ,0 88,3 86, ,6 36,0 35,5 28 Kommunal personal 2007

30 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Summa sysselsatta Årsarbetare Helt lediga antal % sysselsättn.grad antal därav antal % BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor kvinnor 01 Vård och Omsorg ,6 76,0 75, , Handläggare ,8 89,9 89, , Barnomsorgsinsp, -assistent ,8 86,9 87, , Hemvårdsinsp/Biståndsbedöm/ lss-handläggare ,0 90,6 90, , Socialsekreterare ,7 90,5 89, , Kurator, flyktinghandläggare ,9 86,0 85, , Socialinsp, 1:e socialsekr, invandrarkonsulent, flyktingsamordnare ,7 95,5 95, , Konsumentsekreterare ,8 84,7 83, , Annan handläggare vård o omsorg ,6 88,5 87, , Specialister ,8 80,4 80, , Arbetsterapeut ,8 87,6 87, , Psykolog ,2 84,2 82, , Sjukgymnast ,9 86,0 84, , Skolsköterska ,9 79,7 79, , Medicinskt ansv. sjuksköt (mas) ,4 90,0 89, , Distrikts-, företagssköterska ,2 81,5 81, , Sjuksköterska, barnmorska ,3 76,6 76, , Läkare ,5 58,7 60, , Annan specialist vård o omsorg ,7 86,0 85, , Föreståndare/Arbetsledare ,0 94,4 94, , Äldreomsorg ,4 94,4 94, , Barnomsorg ,3 94,6 94, , Omsorg ,9 94,8 94, , Hälso- o sjukvård ,5 94,5 93, , Annan föreståndare vård o omsorg ,4 93,8 93, , Vård- o omsorgspersonal ,0 74,5 74, , Förskollärare ,4 86,1 86, , Fritidspedagog ,4 83,2 81, , Hemspråkstränare ,0 63,3 62, , Hemvårdare ,1 73,3 73, , Vårdare ,3 73,6 73, , Skötare ,3 80,8 80, , Barnskötare ,8 73,0 73, , Arbetsterapibiträde ,8 74,9 74, , Fotvårdsspecialist ,0 79,5 79, , Vårdbiträde ,4 63,4 63, , Sjukvårds-, laboratoriebiträde ,5 62,8 62, , Undersköterska ,4 77,9 77, , Dagbarnvårdare ,5 95,4 95, , Behandlingass/Hemterapeut/ Socialpedagog ,9 81,9 80, , Personlig assistent ,9 65,9 65, , Annan vård- o omsorgspersonal ,8 76,8 74, ,0 4 Kommunal personal

31 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Månadsavlönade Timavlönade antal % sysselsättn.grad antal % sysselsättn.grad BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor totalt kvinnor 4 02 Bildning Fritid ,4 88,9 87, ,0 25,3 24, Föreståndare/Arbetsledare ,7 95,3 94, ,5 28,7 24, Musikledare ,0 90,2 88,8 2 50,0 32,5 10, Föreståndare fritidsverksamhet ,6 94,6 92,9 9 44,4 18,4 21, Skolledare ,7 95,8 95, ,9 37,5 27, Fritids-, turistkonsulent/-intendent ,5 92,6 88, ,0 7,7 7, :e bibliotekarie ,3 94,6 94, ,0 34,0 34, Annan arbetsledare bildning/fritid ,7 93,6 92,6 6 50,0 24,2 35, Handläggare ,8 87,1 86, ,3 26,7 26, Bibliotekarie ,7 86,4 85, ,7 27,6 27, Kultursekreterare ,0 87,4 87,5 6 83,3 27,5 28, Antikvarie ,9 90,8 90, ,7 16,5 16, Annan handläggare bildning/fritid ,6 88,4 86, ,7 21,9 21, Fritidspersonal ,8 85,9 82, ,0 23,2 22, Fritidsledare ,8 84,7 81, ,0 22,6 22, Fritids-, turistassistent ,1 87,9 86, ,0 21,5 20, Bad o idrottshallsarbetare ,5 87,7 84, ,7 26,8 26, Annan fritidspersonal ,5 84,5 82, ,5 18,3 17, Kulturpersonal ,4 75,8 73, ,1 19,8 18, Biblioteksassistent, filialföreståndare ,3 74,3 73, ,6 20,9 20, Musik-, danslärare ,4 75,3 73, ,9 17,9 16, Kulturassistent ,6 78,2 76, ,3 24,0 23, Annan kulturpersonal ,3 79,8 77, ,2 22,4 19, Lärare ,7 89,7 88, ,1 24,9 24, Gymnasielärare ,2 89,8 87, ,5 25,0 24, Lektor ,2 89,8 86,8 2 0,0 20, Yrkeslärare ,6 92,4 89, ,9 27,6 24, Lärare Bild Musik Idrott ,2 85,6 83, ,9 20,4 19, Grundskolelärare ,5 90,6 90, ,3 25,5 25, Grundskolelärare ,0 91,0 89, ,8 25,5 26, Lärare slöjd, hemkunskap, barnkunskap, maskinskrivning ,1 86,7 85, ,0 20,7 20, Särskole-, speciallärare ,9 91,0 90, ,6 30,3 24, Hemspråkslärare ,7 77,6 75, ,8 19,7 19, sfi-lärare ,1 91,0 90, ,6 30,4 31, Annan lärarpersonal ,4 85,6 83, ,5 25,1 25, Skolpersonal ,8 84,5 82, ,3 34,3 32, Elevassistent/Skolvärd ,0 83,0 80, ,2 36,5 34, Studie- och yrkesvägledare ,1 88,3 86, ,5 34,3 32, Annan skolpersonal ,5 88,1 85, ,3 24,0 21,9 30 Kommunal personal 2007

32 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Summa sysselsatta Årsarbetare Helt lediga antal % sysselsättn.grad antal därav antal % BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor kvinnor 02 Bildning Fritid ,0 83,7 83, , Föreståndare/Arbetsledare ,7 95,1 94, , Musikledare ,2 89,3 87, , Föreståndare fritidsverksamhet ,6 93,6 92, , Skolledare ,7 95,6 95, , Fritids-, turistkonsulent/-intendent ,9 92,0 87, , :e bibliotekarie ,3 94,5 94, , Annan arbetsledare bildning/fritid ,7 93,0 92, , Handläggare ,2 83,7 82, , Bibliotekarie ,9 82,4 81, , Kultursekreterare ,1 86,1 86, , Antikvarie ,6 87,8 87, , Annan handläggare bildning/fritid ,7 87,0 84, , Fritidspersonal ,2 64,4 62, , Fritidsledare ,5 64,0 63, , Fritids-, turistassistent ,2 76,4 74, , Bad o idrottshallsarbetare ,0 64,6 62, , Annan fritidspersonal ,9 46,0 41, , Kulturpersonal ,8 69,1 66, , Biblioteksassistent, filialföreståndare ,1 66,5 65, , Musik-, danslärare ,4 70,1 68, , Kulturassistent ,5 69,4 67, , Annan kulturpersonal ,3 65,5 62, , Lärare ,4 85,6 84, , Gymnasielärare ,2 87,9 86, , Lektor ,0 89,4 86, , Yrkeslärare ,6 91,0 87, , Lärare Bild Musik Idrott ,2 83,6 81, , Grundskolelärare ,0 87,8 87, , Grundskolelärare ,8 88,6 87, , Lärare slöjd, hemkunskap, barnkunskap, maskinskrivning ,0 85,0 83, , Särskole-, speciallärare ,8 90,6 89, , Hemspråkslärare ,1 69,5 66, , sfi-lärare ,1 87,7 87, , Annan lärarpersonal ,4 52,4 51, , Skolpersonal ,5 80,0 78, , Elevassistent/Skolvärd ,5 78,4 76, , Studie- och yrkesvägledare ,0 87,6 86, , Annan skolpersonal ,4 81,0 77, ,9 4 Kommunal personal

33 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Månadsavlönade Timavlönade antal % sysselsättn.grad antal % sysselsättn.grad BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor totalt kvinnor 4 03 Teknik ,5 88,9 82, ,3 36,7 35, Handläggare ,6 94,8 92, ,6 38,6 35, Städinspektör 54 68,5 90,5 92, ,0 16,5 16, Miljö o hälsoskyddsinspektör ,1 92,9 91, ,3 38,5 36, Byggnadsinspektör ,2 95,4 94, ,0 32,1 23, Fastighetsingenjör ,3 96,9 95,5 3 0,0 53, Gatuingenjör ,1 95,6 89,5 1 0,0 5, Byggnadsingenjör ,0 96,1 92,9 5 0,0 40, Brandingenjör ,6 97,3 98,3 2 50,0 13,0 21, Arkitekt ,9 94,8 94, ,5 39,2 37, Byråingenjör ,1 95,7 93,6 5 0,0 30, Ekonomiföreståndare, dietist, internatsföreståndare ,9 92,2 91, ,3 35,5 36, Mätningsingenjör ,7 97,3 95,5 3 66,7 38,7 49, Ingenjör ,5 96,0 93, ,9 44,1 39, Annan teknisk handläggare ,5 93,5 91, ,4 40,1 34, Arbetsledare ,5 95,6 92, ,4 39,6 37, Brandmästare 638 0,3 99,5 95,0 3 0,0 12, Brandinspektör 247 0,0 98,2 4 25,0 65,5 47, Arbetsledare ,3 96,7 93, ,1 44,0 40, Maskinbefäl, drifttekniker 593 2,5 97,2 90,8 2 0,0 49, Städledare ,5 91,8 91, ,0 53,0 53, :a kokerska, kokerska tillika husmor ,2 92,6 92, ,8 36,1 36, Annan teknisk arbetsledare ,4 95,8 93,0 6 16,7 25,5 7, Ekonomipersonal ,3 80,8 80, ,1 34,7 34, Kokerska ,4 86,2 85, ,1 34,8 33, Ekonomi-, skolmåltidsbiträde ,0 77,7 77, ,4 34,7 34, Annan ekonomipersonal ,9 85,3 85, ,2 32,9 33, Teknikpersonal ,4 91,0 82, ,2 39,2 36, Maskinist (värme, va, fanl) ,6 97,9 100, ,3 17,9 6, Mätare 62 16,1 95,8 91,0 1 0,0 139, Mätningsledare 55 7,3 97,3 87,5 1 0,0 32, Kartteknisk personal ,5 89,9 89,7 7 85,7 30,7 24, Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) ,1 95,2 91, ,6 42,2 15, Instruktionsstädare ,3 89,3 89,1 2 50,0 9,0 5, Yrkesarbetare, hantverkare ,9 96,1 86, ,4 38,4 17, Förrådsarbetare ,4 93,2 83, ,4 65,0 55, Brandförman 648 2,2 99,5 94, ,0 44,7 44, Vaktmästare (inkl. bilförare) ,4 91,8 84, ,6 34,5 23, Park- o trädgårdsarb, fastighetssköt ,1 96,0 93, ,3 56,7 50, Anläggare ,1 98,2 95, ,1 64,4 51, Förare av tyngre fordon o maskiner 970 2,1 98,7 90,1 42 7,1 39,6 61, Renhållningsarbetare 815 4,8 96,5 88, ,8 48,4 25,4 32 Kommunal personal 2007

34 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Summa sysselsatta Årsarbetare Helt lediga antal % sysselsättn.grad antal därav antal % BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor kvinnor 03 Teknik ,9 83,6 76, , Handläggare ,5 94,0 91, , Städinspektör 56 69,6 87,8 88, , Miljö o hälsoskyddsinspektör ,2 92,6 91, , Byggnadsinspektör ,2 93,9 92, , Fastighetsingenjör ,1 96,5 95, , Gatuingenjör ,0 95,0 89, , Byggnadsingenjör ,7 95,0 92, , Brandingenjör ,0 96,4 95, , Arkitekt ,5 93,8 93, , Byråingenjör ,7 94,9 93, , Ekonomiföreståndare, dietist, internatsföreståndare ,9 90,7 90, , Mätningsingenjör ,0 97,0 94, , Ingenjör ,4 95,4 93, , Annan teknisk handläggare ,5 92,1 89, , Arbetsledare ,8 94,6 91, , Brandmästare 641 0,3 99,1 95, , Brandinspektör 251 0,4 97,7 47, Arbetsledare ,7 95,7 91, , Maskinbefäl, drifttekniker 595 2,5 97,0 90, , Städledare ,6 91,6 91, , :a kokerska, kokerska tillika husmor ,0 91,1 90, , Annan teknisk arbetsledare ,1 94,9 92, , Ekonomipersonal ,6 72,5 72, , Kokerska ,6 81,1 80, , Ekonomi-, skolmåltidsbiträde ,0 68,4 68, , Annan ekonomipersonal ,2 75,9 76, , Teknikpersonal ,5 86,5 76, , Maskinist (värme, va, fanl) ,7 97,0 91, , Mätare 63 15,9 96,5 91, Mätningsledare 56 7,1 96,1 87, Kartteknisk personal ,5 89,2 88, , Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) ,0 94,2 90, , Instruktionsstädare ,0 88,8 88, , Yrkesarbetare, hantverkare ,3 94,5 72, , Förrådsarbetare ,9 91,7 81, , Brandförman 651 2,6 99,2 85, , Vaktmästare (inkl. bilförare) ,7 86,5 67, , Park- o trädgårdsarb, fastighetssköt ,2 94,0 87, , Anläggare ,2 97,6 92, , Förare av tyngre fordon o maskiner ,3 96,2 86, , Renhållningsarbetare 999 6,8 87,7 61, ,2 4 Kommunal personal

35 Tabell 4 Antal sysselsatta och helt lediga efter BSK den 1 november 2007 Månadsavlönade Timavlönade antal % sysselsättn.grad antal % sysselsättn.grad BSK kvinnor totalt kvinnor kvinnor totalt kvinnor 03 Teknik, forts Elmontör 172 0,6 96,3 90,0 3 33,3 20,7 22, Brandman ,4 99,3 98, ,3 49,0 50, Skorstensfejare 47 4,3 96,6 81, Städare (inkl. storstädning) ,9 80,6 80, ,4 38,2 38, Trafikövervakare ,4 93,2 91,5 7 42,9 27,1 17, Annan teknisk personal ,1 91,6 86, ,0 31,4 25, Administration ,7 91,0 89, ,7 29,7 29, Chef ,8 97,8 97, ,7 42,3 46, Chef (planerings-, organisations-, utrednings-, näringslivs-) ,2 97,4 96,4 2 0,0 18, Skolchef, chef för barn o utbildning ,2 99,0 99, Ekonomichef ,4 98,8 98,4 1 0,0 5, Socialchef, chef omvårdnad ,7 99,0 98, ,0 63,0 63, Fritids-, turistchef/-intendent ,0 98,5 97, Distrikts-/Kommundelschef ,0 99,0 98, Bitr förvaltnings-, avdelnings-, kontors-, områdeschef, byråinspektör ,3 97,9 97, ,7 24,9 30, Personalchef ,5 98,7 99, Kommun-/Stadsdirektör, kanslichef ,1 98,0 98, Kultur-, biblioteks-, museichef, länsbibliotekarie ,4 96,3 96, ,0 36,0 36, Miljö o hälsoskyddschef ,0 99,0 98, Teknisk chef/direktör ,8 97,2 95,3 4 25,0 57,0 78, Teknisk chef/direktör (akadem utbildn) ,2 98,7 97, Räddningschef, brandchef 264 3,0 97,6 100, Annan administrativ chef ,0 96,9 96, ,0 62,8 61, Handläggare ,3 93,0 92, ,2 32,1 31, Informationssekr/Informatör/ Webbredaktör ,6 92,5 91, ,2 27,1 30, Sekreterare (planerings-, utrednings-, organisations-, näringslivs-, skol-) ,0 92,9 92, ,0 31,1 29, Kommun-/Kanslisekreterare ,1 93,8 94, ,0 40,2 40, Personal-, förhandlingssekreterare, personalkonsulent/-man ,6 94,6 93, ,5 24,9 32, Ekonomisekreterare, ekonom, kamrer ,7 95,2 94, ,8 35,6 41, Inköpare ,5 95,6 93,7 2 0,0 25, Arkivarie ,5 90,1 88, ,0 55,0 55, Kommunjurist ,7 95,6 94, ,0 28,0 28, Annan administrativ handläggare ,1 91,6 90, ,8 33,5 30,1 34 Kommunal personal 2007

Kommunal personal 2006

Kommunal personal 2006 Kommunal personal Kommunal personal 2006 personalstatistisk undersökning Kommunal personal 2006 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Personalprognos Älvsbyns kommun

Personalprognos Älvsbyns kommun Personalprognos Älvsbyns kommun 2006 2015 Innehållsförteckning Personalprognos 2006-2015 Älvsbyns kommun 1 Sammanfattning och kommentarer 1 Prognosunderlag 1 Information om personalprognosen 1 Sammanfattande

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning Landstingsanställd personal 2007 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Register från november 2008. Grundlön inkl ev fasta lönetillägg 01 Vård- och omsorg Hemtj.insp/LSS-handläggare Bsk Kod 010102 Annan

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 PM 2017-03-31 1 (5) Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2016. Antalet anställda fortsätter att öka i kommuner och landsting

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014.

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Chefsinformation 0 Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomfördes första gången 2012, i samarbete med Högskolan

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Personalprognos för kommunerna i Skåne

Personalprognos för kommunerna i Skåne Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 Mikael Karlsson 1 2007-03 03-15 Innehållsförteckning: Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 sida 1-2 Inte bara en utmaning utan också ett måste!

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016.

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Chefsinformation Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomförs för tredje gången. Detta innebär att resultatet

Läs mer

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016 Sida 1 av 14 ekartläggning 2016 Sida 2 av 14 Resultat av kartläggningen Grupper som representeras av endast ett kön Gruppnamn Kön Kommentar Grupp 19 Kvinnor Speciallärare Specialpedagog Grupp 10 Män Omsorgspedagog

Läs mer

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Bilaga 2 1 (6) Jämförbarhet Personalstatistiken som funnits sedan 1960-talet har ständigt utvecklats och förändrats för att kunna spegla de förhållanden som gäller vid det aktuella undersökningstillfället.

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10)

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) 2016 - Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) Vård-och omsorgspersonal 0117 Biståndsbedömare F 90 8 26 700 34 500 30 000 30 323 112,33 98 917 1 183,00 450

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Stöd vid övergång till AID

Stöd vid övergång till AID Stöd vid övergång till AID AID ersätter fr.o.m. 2008 01 01 de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner () och Befattningsklassificering för landsting. AID ska tillämpas i den partsgemensamma

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 www.lund.se Kapitel Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden!

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Det är nu sjunde året som Lunds kommun gör en övergripande personalekonomisk redovisning. Den är en del av den totala årsredovisningen eftersom den ger oss viktig

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Anvisningar till löne- och personalstatistik 2015 (novemberstatistiken)

Anvisningar till löne- och personalstatistik 2015 (novemberstatistiken) September 2015 1 (12) Avd för ekonomi och styrning Statistiksektionen Dnr 15/3926 Anvisningar till löne- och personalstatistik 2015 (novemberstatistiken) Nyheter Insamling: Textfilens filformat ska antingen

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 2015 Lönestatistik per och -intervall (grupper med fler 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 Vård- och omsorgspersal o M innor/m 0117 Biståndsbedömare F 100 8 25 900 34 600 29 975 30 095 104,01

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 2581 ACKOMPANJATÖR Total 9 26 118 28 592 32 494 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 16 39 510 45 360 59 000 4884 ADMINISTRATIV GRUPPCHEF

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 10 perc Median 0 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 281 20 000 28 81 41 000 25 480 28 10 32 400 6 20 23.4 Män 22 21 00 27 75 35 500 23 750 28 100 33 4 74 34.6 ADMINISTRATIV

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Borås - en kreativ stad

Borås - en kreativ stad Borås - en kreativ stad Personalekonomisk redovisning 2007 Jag vill rikta ett stort tack till Borås Stads medarbetare för ett engagerat och utmärkt arbete under 2007. Borås Stad är den största arbetsgivaren

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27 80 Innehåll Inledning...3 Ansvar...3 Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...4 Arbete och hälsa...4 Anställning...5 Tillsvidareanställda...5

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:7 Diarienr: 2006/0157 P-cirknr: 2006-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Plusjobb Phia Moberg Datum: 2006-01-20 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer