Innehåll. 1. Det svenska valsystemet Valgeografi Rösträtt och röstlängd Partier och valsedlar Röstning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning..."

Transkript

1 Val i Sverige

2

3 Innehåll 1. Det svenska valsystemet Valgeografi Rösträtt och röstlängd Partier och valsedlar Röstning Rösträkning på valnatten Slutlig rösträkning Mandatfördelning Ledamöter och ersättare Valmyndigheter Överklagande... 24

4 2 VAL I SVERIGE 1. Det svenska valsystemet Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är proportionellt. Det innebär att andelen mandat som partierna får i t.ex. riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått. I det svenska valsystemet ingår val och folkomröstningar. Vallagen, valförordningen, folkomröstningslagen och ett antal andra lagar styr hur val och folkomröstningar ska genomföras. Allmänna val Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Ordinarie val till Europaparlamentet hålls i alla europeiska unionens medlemsstater i juni vart femte år. I Sverige hålls valet alltid på en söndag. Extra val Extra val till riksdagen genomförs om riksdagen beslutar om detta. I princip gäller samma regler som för ett ordinarie val till riksdagen. Ett extra val ska enligt regeringsformen genomföras inom tre månader från beslutet. Därför är t.ex. tider för förtidsröstning kortare vid extra val än vid ordinarie val.

5 VAL I SVERIGE 3 Extra val till kommun- och landstingsullmäktige genomförs om fullmäktige beslutar om det. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av ledamöterna röstar för det. Men - ett beslut om extra val får inte fattas förrän sex månader efter ordinarie val. Folkomröstningar I Sverige finns två slag av folkomröstningar som gäller hela landet: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga. Det är riksdagen som beslutar om en landsomfattande folkomröstning ska genomföras. Riksdagen fattar också beslut om vilka som ska vara röstberättigade och vilka svarsalternativen ska vara. Vid folkomröstningar för hela landet gäller i princip samma regler som vid riksdagsval om bl.a. valdistrikt och röstning inom och utom Sverige. En folkomröstning i en kommun eller ett landsting är alltid rådgivande. Det är kommunerna och landstingen som fattar beslut om sådana folkomröstningar.

6 4 VAL I SVERIGE 2. Valgeografi Valområdet är det område som valet gäller, t.ex. en kommun eller som vid riksdagsval, hela landet. Valområdet är indelat i valkretsar och det är för valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i valdistrikt, med en vallokal per valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och det är på fastigheterna som röstberättigade personer är folkbokförda. Valdistriktens storlek varierar men som regel omfattar de personer som har rösträtt. Det finns ingen absolut undre eller övre gräns för hur stora valdistrikten kan vara. De minsta omfattar bara något hundratal röstberättigade och de största över För varje valdistrikt finns en vallokal. I vallokalen kan de som bor i distriktet rösta på valdagen. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Senast den 1 december året före valåret ska länsstyrelsen besluta om indelningen.

7 VAL I SVERIGE 5 Mandat För att valresultatet så nära som möjligt ska bli proportionellt finns vid val till riksdagen och landstingsfullmäktige utjämningsmandat. Först fördelas de fasta mandaten och sedan utjämningsmandaten. Ett parti som inte fått något fast mandat kan ändå få utjämningsmandat. Vid val till kommunfullmäktige och till Europaparlamentet finns bara fasta mandat. För mer information om mandatfördelning, se kapitel 8. Senast den 30 april valåret ska Valmyndigheten ha beslutat hur många fasta mandat varje riksdagsvalkrets ska ha. Fördelningen grundar sig på antalet röstberättigade i valkretsarna. För val till kommun- och landstingsfullmäktige beslutar kommunrespek tive landstingsfullmäktige om det totalt antal mandat som ska tillsättas. Länsstyrelsen beslutar senast den 30 april valåret hur många fasta mandat varje valkrets ska ha. Hela Sverige är en valkrets vid val till Europaparlamentet. Antal mandat som varje medlemsland får beror på hur stor folkmängden i landet är. Sverige hade 18 mandat vid valet år 2009 och får ytterligare två mandat när Lissabonfördraget träder i kraft. 3. Rösträtt och röstlängd Rösträtt Rösträtt vid val till riksdagen och till Europaparlamentet har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige. Rösträtt vid val till Europaparlamentet har också medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som fyller 18 år senast på valdagen. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige senast 30 dagar före valet och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat. Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom kommunen respektive landstinget. Också unionsmedborgare och medborgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen som avgör vem som har rätt att rösta och var. Det innebär att väljare bosatta i Sverige tas upp som röstberättigade i det valdistrikt där de var folkbokförda 30 dagar före valdagen.

8 6 VAL I SVERIGE Röstlängd För att få rösta måste man finnas i en röstlängd Botkyrka 1 Nr Personnummer R K L F Leg Intygar Namn Not Svensson, Anna Johansson, Nils Larsson, Sten Väljare, Olle Olsson, Eskil Jakobsson, Ove Röstlängderna upprättas inför varje val och innehåller endast de personer som har rösträtt vid det aktuella valet. När flera val hålls samtidigt är röstlängden gemensam för alla val. En röstlängd upprättas för varje valdistrikt och används i vallokalerna Johansson, Tor Enström, Torsten Bergström, Emil Johansson, Majbritt Lund, Alma Olsson, Katarina Johansson, Inge Berg, Anna Johansson, Sven Jansson, Jakob Svensson, Maria Svensson, Helmer Lund, Eva Ström, Nils Johansson, Bengt Fager, Samuel Stenström, Henry Ström, Harriet Johansson, Johan Berg, Astrid Jakobsson, Helena Lund, Gustaf Svensson, Helge Olsson, Martha De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem måste skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen Lind, Emma Svensson, Stig Larsson, Karin Lund, Dagmar Lund, Karin Svensson, Frans Olsson, Love Olsson, Inga Svensson, Lilian Bergström, Emil Utvandrade svenska medborgare (utlandssvenskar) tas med i röstlängden om de utvandrat under de senaste tio åren eller om de senast 30 dagar före valdagen anmält till Skatteverket att de vill tas upp i röstlängden. Anmälan görs genom att en adressuppgift sänds in till Skatteverket. Det finns en särskild blankett för utlandssvenskar som vill anmäla sig till röstlängden. Röstkort Inför ett val skickar Valmyndigheten röstkort till alla röstberättigade. Röstkortet skickas till den adress som finns registrerad i Skatteverkets folkbokföringsregister. När förtidsröstningen börjar 18 dagar innan valet ska röstkorten ha nått alla röstberättigade. Den som tappat bort sitt röstkort kan få ett nytt hos valnämnden i kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. 4. Partier och valsedlar Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige. Definitionen av ett parti enligt regeringsformen är Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning. Valbarhet Den som har rösträtt är också valbar. Valbarheten grundar sig på uppgifterna i folkbokföringsregistret på valdagen. För att vara valbar i en kommun eller ett landsting måste personen vara folkbokförd där. För valbarhet till riksdagen finns det däremot inga krav på bostadsort. Man måste dock vara eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

9 VAL I SVERIGE 7 Vid val till Europaparlamentet är unionsmedborgare valbara under förutsättning att de inte kandiderar i någon annan medlemsstat och att de intygar att de inte förlorat valbarheten i sin hemstat. Personer som vill kandidera vid val till Europaparlamentet för ett parti i Sverige men som är medborgare i något av de andra EU-länderna ska lämna in en försäkran till Valmyndigheten att de inte kandiderar i något annat land. För att bli invald måste man vara kandidat för ett politiskt parti. Registrering av partibeteckning Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Ett parti behöver inte registrera sin partibeteckning för att ställa upp i val. Partiet kan beställa valsedlar utan att ha en registrerad partibeteckning. Genom att partibeteckningen registreras hos Valmyndigheten kan partiets namn skyddas så att det inte användas av ett annat parti. För att Valmyndigheten ska kunna registrera en partibeteckning måste anmälan stödjas av ett visst antal väljare. Beteckningen får inte vara så lik en annan registrerad partibeteckning att de kan antas bli förväxlade. Det krävs också att partiet visar att stadgar antagits och att man valt en styrelse. Anmälan om att registrera en partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten senast den sista februari valåret för att registreringen ska gälla i valet samma år. Om en partibeteckning registrerats för val till riksdagen, gäller registreringen också för val till kommun- och landstingsfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Registreras en partibeteckning för val till landstingsfullmäktige, gäller den val i det landstinget och val till kommunfullmäktige i de kommuner som finns inom landstinget. En registrering för val till Europaparlamentet gäller endast för val till Europaparlamentet. Anmälan av kandidater Partier som har registrerat sin partibeteckning har även möjlighet att anmäla kandidater inför ett val. Anmäla kandidater innebär att partiet skyddar sin kandidatlista från att väljare själva kan nominera kandidater. Anmälan sker i samband med att partiet beställer valsedlar. Partierna ska senast ett visst datum anmäla sina kandidater. Det är Valmyndigheten som bestämmer datum. Kandidaterna kan bara anmälas av partiets behöriga företrädare. Kandidaterna ska också skriftligen förklara att de gett partiet tillstånd att anmäla dem. Dessa förklaringar ska lämnas in samtidigt som partierna anmäler sina kandidater. Att anmäla kandidaterna är frivilligt. Om partiet väljer att inte anmäla

10 8 VAL I SVERIGE kandidaterna på en valsedel så innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och på så sätt personrösta på en person som partiet inte nominerat. På valsedeln med partiets kandidater finns en text som förklarar för väljarna hur de ska göra när de personröstar. Om partiet har anmält kandidaterna står det så här: Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. Om partiet INTE har anmält sina kandidater står det så här: Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst. Valsedlar Valsedlarna är gula för val till riksdagen, blå för val till landstingsfullmäktige och vita för val till kommunfullmäktige och för val till Europaparlamentet. Valsedlarna ska vara lika till storlek och material. Beställning av valsedlar Vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige beställs valsedlar hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställs valsedlar hos Valmyndigheten. Partierna måste beställa valsedlar före en viss tidpunkt för att dessa med säkerhet ska kunna levereras senast 45 dagar före valdagen. Valsedlar kan beställas även efter den fastställda tidpunkten, men då lämnas ingen garanti om leveranstid. De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått minst en procent av rösterna i hela landet har rätt till gratis tryckning av namnvalsedlar i riksdagsvalet. Den s.k. fria kvoten valsedlar är tre gånger antalet röstberättigade. Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige är ett parti berättigat till fri kvot i den kommun eller det landsting där partiet är representerat. Efter att ett val genomförts får de partier som fått mer än en procent av rösterna i riksdagsvalet eller blivit representerade kommun- och landstingsfullmäktige tillbaka sina kostnader för valsedlar. Reglerna för fria valsedlar gäller även val till Europaparlamentet.

11 VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd VAL TILL RIKSDAGEN VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. ÖREBRO NORDÖSTRA vänd VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. GÖTEBORGS KOMMUN VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE vänd VAL I SVERIGE 9 Tre typer av valsedlar förekommer i valen: Namnvalsedlar valsedlar med både partinamn och kandidater. Partivalsedlar valsedlar med partinamn men utan kandidater. VAL TILL RIKSDAGEN VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Blanka valsedlar valsedlar utan såväl partinamn som kandidater. Utläggning av valsedlar För de partier som fått mer än en procent av rösterna i riksdagsvalet ansvarar röstmottagarna för att partivalsedlar läggs ut på alla ställen det går att rösta. Det gäller för såväl riksdagsval som kommun- och landstingsval. Partierna måste viss tid före valet själva begära att valsedlarna ska läggas ut. Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har partier som är representerade rätt att få partivalsedlar utlagda i vallokalerna och röstningslokalerna i kommunen respektive landstinget. Röstmottagarna lägger också ut blanka valsedlar för alla val på alla ställen där man kan rösta. Namnvalsedlar får däremot partierna själva lägga ut. Vid val till Europaparlamentet svarar valadministrationen för att namnvalsedlar läggs ut på alla ställen där man kan rösta, om partiet har endast en namnvalsedel som gäller för hela landet och fick minst en procent av rösterna i senaste valet till Europaparlamentet.

12 10 VAL I SVERIGE 5. Röstning Vid all röstning ska en väljare som inte är känd av röstmottagarna visa ID-handling eller på annat sätt styrka sin identitet. Röstmottagarna ska också dokumentera hur de har kontrollerat väljarnas identitet. Vallokaler I varje valdistrikt finns en vallokal. Väljarna kan på valdagen rösta i vallokalen i det distrikt där de finns i röstlängden. Vilken lokal det är framgår av röstkortet. Vallokaler ska som regel vara tillgängliga även för personer med fysiska funktionshinder. Om en väljare på grund av fysiskt funktionshinder ändå inte kan ta sig in i vallokalen, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför vallokalen. Vallokaler är i regel öppna kl (vid val till Europaparlamentet till kl ). Valnämnden kan efter samråd med länsstyrelsen besluta om kortare öppettider. Valnämnden i respektive kommun bestämmer vilka lokaler som är mest lämpliga. Valnämnden utser dessutom minst fyra personer att vara röstmottagare i varje vallokal. I vallokalen måste minst tre röstmottagare vara närvarande när väljarna röstar. Röstningslokaler Valnämnden ansvarar även för förtidsröstning inom kommunen. En lokal som väljare kan förtidsrösta i kallas röstningslokal. Det kan t.ex. vara kommunhuset eller ett bibliotek. Valnämnden ansvarar också för att ordna röstmottagare i röstningslokalerna.

13 VAL I SVERIGE 11 Alla val- och röstningslokaler ska vara tillgängliga för alla. Om valnämnden vill använda en lokal som inte är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade måste valnämnden lämna över frågan till länsstyrelsen för beslut. Valnämnden måste då kunna visa att det inte finns någon annan lokal som är lämplig. Väljare som av någon anledning inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förväg i en röstningslokal var som helst i landet. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och pågår fram till valet. För ytterligare service till väljarna finns dessutom minst en röstningslokal i varje kommun som är öppen även på valdagen. På vissa sjukhus och andra vårdinrättningar ordnar valnämnden röstmottagning för de väljare som vill rösta där, t.ex. patienter, personal och besökande. Vid förtidsröstning tar röstmottagarna hand om rösterna och skickar dem i speciella fönsterkuvert till valnämnden. Den som röstar i en röstningslokal måste ha röstkort och kunna visa en ID-handling eller på annat sätt styrka sin identitet. Budröstning Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Den som är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal kan rösta med bud. Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. I materialet finns ett instruktionsblad som visar hur man ska göra. Vissa kommuner utser kommunala bud som kan vara bud för de väljare som inte har någon som kan hjälpa dem.

14 12 VAL I SVERIGE Lantbrevbärare Alla som bor längs en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig. Röstning på utlandsmyndigheter Alla som är utomlands vid tiden för röstningen kan rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning. Valmyndigheten beslutar, efter förslag från Utrikesdepartementet, om vilka svenska utlandsmyndigheter som ska ha röstmottagning. Röstningen börjar 24 dagar före valdagen och pågår på vissa orter bara en kort tid. Röstningen måste avbrytas i så god tid före valet att rösterna har nått Valmyndigheten senast dagen före valdagen. Alla röster från utlandsmyndigheterna sänds till Valmyndigheten som sorterar dem och sänder dem vidare till respektive valnämnd. Brevröstning från utlandet De som är röstberättigade och vistas utomlands kan brevrösta från vilket land de än befinner sig i. Sjömän på fartyg i utrikes fart kan också brevrösta. Brevrösten får inte skickas tidigare än 45 dagar före valdagen och inte senare än valdagen. Det behövs särskilt material för att kunna brevrösta. Materialet kan beställas från Valmyndigheten eller från en utlandsmyndighet. Brevrösten måste postas i utlandet och ska ha kommit fram till väljarens kommun senast till onsdagsräkningen. Läs mer om onsdagsräkningen i kapitel 6. Ångerröstning Den som röstat i förväg (i Sverige eller från utlandet) kan ångerrösta. Då måste man rösta i vallokalen på valdagen. Rösten i vallokalen blir då godkänd och förtidsrösten förklaras ogiltig. Rösta på parti och person Väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt på valsedeln markera vilken kandidat de helst vill se vald. Det kallas att personrösta. Väljaren kan personrösta genom att kryssa för en kandidat. I vissa fall kan väljaren själv nominera en kandidat genom att skriva ett namn på valsedeln. Läs mer om vilka regler som gäller i kapitel 4 och kapitel 7.

15 VAL I SVERIGE Rösträkning på valnatten Efter att röstmottagningen avslutats på valdagen ska röstmottagarna i respektive valdistrikt räkna de röster som tagits emot. Innan rösträkningen får börja läggs de godkända förtidsrösterna ner i respektive valurna. Därefter töms urnorna och rösterna i respektive val räknas. Vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige räknas riksdagsvalet först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. När ett valdistrikt på valkvällen räknat rösterna rings resultaten in till rapportmottagare som registrerar resultaten i Valmyndighetens valdatasystem. På det sättet kan Valmyndigheten redan på valkvällen räkna fram ett preliminärt valresultat och senare på natten räknas en preliminär mandatfördelning fram. Samtidigt som resultaten för valdistrikten registreras in görs de direkt tillgängliga för media och allmänhet på Valmyndighetens webbplats. När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som förseglas och överlämnas till valnämnden. Valnämnden svarar för att rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen. Onsdagsräkning Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avgetts i andra kommuner på valdagen. När valnämndernas räkning är klar transporteras även dessa röster till länsstyrelsen. 7. Slutlig rösträkning Måndagen efter valdagen börjar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Där räknas alla röster ännu en gång och denna gång räknas även alla personröster. Riksdagsvalet räknas först, därefter kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet. Cirka tio dagar efter valdagen brukar det sista resultatet för valet till landstingsfullmäktige kunna publiceras. Även den slutliga rösträkningen kan följas direkt på Valmyndighetens webbplats,

16 14 VAL I SVERIGE Bedömning av valsedlar Enbart giltiga röster deltar i mandatfördelningen. Länsstyrelsen bedömer utifrån vallagen vilka valsedlar som är giltiga respektive ogiltiga och räknar antalet röster för varje parti. Samma granskning görs för personrösterna, och giltiga personröster räknas. Giltiga valsedlar En valsedel är giltig om den innehåller en partibeteckning. Det kan vara en tryckt namnvalsedel, partivalsedel eller en blank valsedel som väljaren skrivit partinamnet på. VAL TILL RIKSDAGEN VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd Personrösten räknas En korrekt personröst kan antingen vara ett kryss framför en kandidat på en namnvalsedel. Eller ett tillskrivet namn på en valsedel för ett parti som inte anmält sina kandidater. Det står på valsedeln hur väljaren kan personrösta. VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare STOCKHOLMS LÄN Ogiltiga valsedlar En valsedel är ogiltig om den: saknar partibeteckning (se bild), har mer än en partibeteckning (t.ex. om det ligger två (eller flera) valsedlar i samma kuvert och de har olika partibeteckningar), eller har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Valsedlar som saknar partibeteckning kallas även blanka och är den vanligaste typen av ogiltiga röster. Antalet blanka röster redovisas separat från övriga ogiltiga röster. VAL TILL RIKSDAGEN 90000

17 VAL I SVERIGE 15 Inga kandidatnamn räknas I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från alla kandidatnamn på valsedeln, t.ex om: väljaren kryssat för två eller flera kandidater (se exempel nedan), personrösten kan ha gjorts maskinellt, det ligger flera valsedlar i samma kuvert med samma partibeteckning men med olika kandidatuppsättningar, eller kryss på olika kandidater, det för ett parti använts en valsedel avsedd för en annan riksdags valkrets/kommun/ landsting. Exempel: Valsedeln är giltig och bedöms som en partivalsedel VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd VAL TILL RIKSDAGEN Ett visst kandidatnamn räknas inte I vissa fall ska länsstyrelsen bortse från ett eller flera kandidatnamn: om en kandidat inte är valbar (det kontrolleras mot uppgifterna i folkbokföringen på valdagen), VAL TILL RIKSDAGEN om ett namn skrivits till för Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du ett parti som anmält sina kandidater (se exempel till höger). 2 Daniella Rond, 36, helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare busschaufför Exempel: Valsedeln är giltig men vid rösträkningen bortses från det tillskrivna namnet. Valsedeln bedöms som en namnvalsedel utan kryss. 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist STOCKHOLMS LÄN VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist STOCKHOLMS LÄN Överstrukna kandidatnamn Även om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet. Strykningar påverkar alltså inte ordningen mellan kandidaterna på en valsedel. Exempel: Valsedeln är giltig, men strykningen bortses från. Valsedeln bedöms som en namnvalsedel utan kryss. VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd VAL TILL RIKSDAGEN Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 Patrik Enström, 40, läkare 2 Daniella Rond, 36, busschaufför 3 Thomas Vall, 68, snickare 4 Ann Sten, 62, chef 5 Leif Påhlsson, 21, fullmäktigeledamot 6 Tina Karlsson, 35, kokerska 7 Birgitta Kullström, 49, sköterska 8 Axel Karlsson, 62, konstnär 9 Stina Karlsson, 40, socionom 10 Irene Blomma, 70, läkare 11 Ellinor Änglesson, 39, idrottslärare 12 Jakob Brens, 37, logistiker 13 Sabina Lind, 48, bilmontör 14 Emilie Wagner, 23, hästskötare 15 Jan Borst, 64, köpman 16 Evaldo Landelo, 55, ingenjör 17 Björn Jansson, 53, fil.kand. 18 Staffan Levinsson, 44, civilingenjör 19 Nisse Pärlström, 32, polis 20 Robert Kviding, 66, kapten 21 Göran Stormare, 65, hamnarbetare 22 Inga Svensson, 50, kontorist 23 Runa Karlsson-Valde, 66, byggmästare 24 Birgitta Martinsson, 44, postmästare 25 Nils Mellström, 75, konsthantverkare 26 Assar Larsson, 66, jur.kand. 27 Minna Kassel, 23, ek.kand. STOCKHOLMS LÄN vänd

18 16 VAL I SVERIGE 8. Mandatfördelning När länsstyrelsen räknat klart alla röster kan mandatfördelningen mellan partierna börja. Spärrar för partier För att få delta i mandatfördelningen vid riksdagsvalet och vid valet till Europaparlamentet måste ett parti ha fått minst 4 procent av antalet giltiga röster i hela landet. Om ett parti vid riksdagsval fått minst 12 procent av rösterna i en valkrets får partiet delta i fördelningen av de fasta mandaten i den valkretsen. 4% Vid landstingsfullmäktigvalet måste ett parti ha fått minst 3 procent av de giltiga rösterna i hela landstinget för att få delta i mandatfördelningen. Vid kommunfullmäktigval finns ingen spärr. Mandatfördelning mellan partier Först fördelas de fasta mandaten och sedan utjämningsmandaten. De fasta mandaten fördelas på grundval av de röster som partierna fått i respektive valkrets. Den beräkningsmetod som används för att fördela de fast mandaten heter den jämkade uddatalsmetoden. Riksdagsval När de fasta mandaten fördelats summeras antalet fasta mandat från alla valkretsar för varje parti (totalt 310 mandat). För att fördela utjämningsmandaten görs därefter en mandatfördelning med partiernas röstetal i hela landet som underlag. Denna gång fördelas 349 mandat och hela landet räknas som en valkrets. Resultaten av de båda mandatfördelningarna jämförs. Om ett parti fått fler mandat vid fördelningen med hela landet som en valkrets har partiet rätt till utjämningsmandat. Ett parti får utjämningsmandat i den valkrets där partiets jämförelsetal är störst efter fördelningen av de fasta mandaten.

19 VAL I SVERIGE 17 Om ett parti inte fått fasta mandat i alla valkretsar används partiets röstetal som jämförelsetal i de valkretsar där partiet ännu inte fått mandat, när utjämningsmandaten fördelas. Om ett parti får fler mandat vid summeringen av valkretsmandat än vid fördelningen med hela landet som en valkrets får det ändå behålla valkretsmandatet. Det betyder att det blir ett utjämningsmandat mindre att dela ut. Val till landstingsfullmäktige I landstingsfullmäktige är 9/10 av mandaten fasta mandat och 1/10 utjämningsmandat. Mandaten fördelas på samma sätt som i riksdagsvalet. Först fördelas de fasta mandaten i varje valkrets. Därefter görs en fördelning av landstingets samtliga mandat med partiernas röstetal i hela landstinget som grund. Därmed kan man bestämma vilka partier som har rätt till utjämningsmandat. Utjämningsmandaten fördelas efter samma regler som vid riksdagsvalet. Val till kommunfullmäktige Vid val till kommunfullmäktige är alla mandat fasta och antalet mandat för varje valkrets har tidigare fastställts av länsstyrelsen. Val till Europaparlamentet Vid val till Europaparlamentet är alla mandat fasta och hela landet en valkrets. FAKTARUTA Den jämkade uddatalsmetoden De fasta mandaten fördelas på grundval av det antal röster som partierna fått i respektive valkrets. För de partier som får delta i mandatfördelningen i valkretsen räknas jämförelsetal fram. Det första jämförelsetalet får man genom att varje partis röstetal delas med 1,4. Det parti som har högst jämförelsetal får det första mandatet i valkretsen. Det partiet får då ett nytt jämförelsetal genom att partiets röstetal delas med 3. Övriga partier behåller och konkurrerar med sina ursprungliga jämförelsetal tills de fått mandat. När ett parti får sitt andra mandat delas röstetalet med 5 och då får man fram nästa jämförelsetal. Vid tredje mandatet delas röstetalet med 7 osv. Denna beräkning fortsätter tills alla mandat är utdelade.

20 18 VAL I SVERIGE EXEMPEL 1: Fördelning av de fasta mandaten i Kronobergs län vid 2002 års riksdagsval 1. Alla partiers röstetal delas med 1,4. Röstetal = antalet röster partiet fick totalt i valkretsen. 3. Röstetalet för det parti som fick högst jämförelsetal (dvs S) delas nu med nästa delningstal, dvs Röstetalet för det parti som fick högst jämförelsetal (dvs M) delas nu med nästa delningstal, dvs 3. Övriga partier konkurrererar fortfarande med samma ursprungliga jämförelsetal, förutom S som ju redan har delats med 3 och 5. Parti Röstetal Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4 M , , , ,66 S , , , ,20 Fp , , , ,14 C , , , ,00 V , , , ,14 Mp , , , ,00 Kd , , , ,57 7. Det parti som då har högst jämförelse tal är S och S får därmed mandat nr Det parti som då har högst jämförelse tal är M och M får därmed mandat nr Det parti som då har högst jämförelsetal är S, och S får därmed det första mandatet. 4. Det parti som då har högst jämförelsetal är fortfarande S och S får därmed mandat nr 2. Partiets röstetal delas med 5 för att få fram nästa jämförelsetal EXEMPEL 2: Fördelning av utjämningsmandaten i 1998 års val till Uppsala läns landstingsfullmäktige Uppsala läns landsting har tre valkretsar. Landstinget hade vid valet 1998 totalt 71 mandat. De fasta mandaten var 63 och utjämningsmandaten 8. De 63 mandaten fördelades på Södra kretsen 11, Mellersta kretsen 41 och Norra kretsen 11. Partier som fått mindre än 3 procent av rösterna får inte delta i mandatfördelningen. De fasta mandaten fördelades mellan partierna inom de tre valkretsarna enligt följande: Parti Södra Mellersta Norra Totalt M S Fp C V Mp Kd Totalt

Omval den 15 maj 2011

Omval den 15 maj 2011 Lättläst information Omval den 15 maj 2011 Här kan du läsa om var det är omval den 15 maj. Du kan också läsa om hur du gör när du röstar i omvalet den 15 maj och om vem som får rösta. Informationen kommer

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010

Valet i fickformat. Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Valet i fickformat Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 Val 2010... 2 Valsedlar... 4 Rösta på parti och

Läs mer

VALMYNDIGHETENS MANUALER. Registrera partibeteckning

VALMYNDIGHETENS MANUALER. Registrera partibeteckning VALMYNDIGHETENS MANUALER Registrera partibeteckning Innehåll 1. Om parti och partibeteckning 2 2. Hur gör man för att få sin partibeteckning registrerad? 3 Partiet måste vara en juridisk person Påbörja

Läs mer

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Valet i fickformat. Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 Valet i fickformat Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Val 2014... 3 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort...

Läs mer

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011 Omval 2011 HANDLEDNING Röstmottagning i vallokal omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län 15 maj 2011 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om väljarens rösträtt innan valkuvertet

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal. omval den 15 maj 2011. till landstingsfullmäktige i Västra Götaland

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal. omval den 15 maj 2011. till landstingsfullmäktige i Västra Götaland HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Omval 2011 omval den 15 maj 2011 till landstingsfullmäktige i Västra Götaland och kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen ATT KOMMA IHÅG Kontrollera röstkortet

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Omval 2011. HANDBOK Kommunens uppgifter vid OMVAL

Omval 2011. HANDBOK Kommunens uppgifter vid OMVAL Omval 2011 HANDBOK Kommunens uppgifter vid OMVAL 2011 2 Innehåll Om den här boken...3 1. Kalender...4 2. Aktörer vid omvalet...5 3. Valdatasystemet...7 3.1 Om valdatasystemet 3.2 Åtkomst till valdatasystemet

Läs mer

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen 15 maj 2011

Omval 2011 HANDLEDNING. Röstmottagning i vallokal. omval till kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen 15 maj 2011 Omval 2011 HANDLEDNING Röstmottagning i vallokal omval till kommunfullmäktige i Örebro kommun, nordöstra valkretsen 15 maj 2011 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om väljarens rösträtt

Läs mer

Så här röstar du i omvalet

Så här röstar du i omvalet LÄTTLÄST om omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015 Så här röstar du i omvalet Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i omvalet till kommunfullmäktige i Båstad 2015. Du kan också läsa om vad

Läs mer

VALMYNDIGHETENS MANUALER. Mandatfördelning. - val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten 785 utg 3

VALMYNDIGHETENS MANUALER. Mandatfördelning. - val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten 785 utg 3 VALMYNDIGHETENS MANUALER Mandatfördelning - val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige Valmyndigheten 785 utg 3 Innehåll 1. Om manualen 2 2. Förfarandet vid mandatfördelning 3 2.1 Spärrar 3

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Val i Sverige. Så går det till!

Val i Sverige. Så går det till! Val i Sverige Så går det till! Foto på framsidan: Röstning i Sofiebergsskolan, Tyresö. Bertil Ericson/Scanpix. 2 Innehåll 1 Val och folkomröstningar 3 2 Rösträtt, röstlängd och valbarhet 4 3 Valmyndigheter

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vallagen (1997:157); utfärdad den 14 februari 2002. SFS 2002:68 Utkom från trycket den 26 februari 2002 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Valförordning; utfärdad den 24 november 2005. SFS 2005:874 Utkom från trycket den 6 december 2005 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1997:157) Utfärdad: 1997-04-17. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:837

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1997:157) Utfärdad: 1997-04-17. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:837 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i valförordningen (2005:874); utfärdad den 4 december 2008. SFS 2008:1279 Utkom från trycket den 16 december 2008 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Mandatfördelning. Regler och räkneexempel för val till riksdagen, Europaparlamentet, kommun- och landstingsfullmäktige.

Mandatfördelning. Regler och räkneexempel för val till riksdagen, Europaparlamentet, kommun- och landstingsfullmäktige. Mandatfördelning Regler och räkneexempel för val till riksdagen, Europaparlamentet, kommun- och landstingsfullmäktige Valmyndigheten 785 utg 4 Det här ingår: Beslut antal mandat Fördela mandat mellan partier

Läs mer

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010

HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING. Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 HANDLEDNING FÖRTIDSRÖSTNING Röstmottagning i röstningslokal val till riksdag, landsting och kommun 1 19 september 2010 ATT KOMMA IHÅG Kontrollera rösträtten Försäkra dig om att antalet valkuvert stämmer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433); SFS 2004:538 Utkom från trycket den 16 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sametingslagen

Läs mer

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014

Valet i fickformat. Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Valet i fickformat Val till Europaparlamentet 2014 Val till Europaparlamentet... 2 Din rösträtt... 4 Ditt röstkort... 5 Valsedlar... 6 Rösta på parti

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 16 december 2015. SvKB 2015:15 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 21 november 2012. SvKB 2012:18 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar

Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar Manual för grupper, partier och liknande sammanslutningar Val till Sametinget 2017 Valmyndigheten 957 utg 3 1. Anmälan är obligatorisk 15 mars 2017 Alla grupper, partier eller liknande sammanslutningar

Läs mer

Nyhetsbrevet i korthet

Nyhetsbrevet i korthet Nyhetsbrevet i korthet S NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2015:3 V Stockholm 2015-03-06 Sida 1 (7) Information till alla kommuner Omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Kalender för omvalet Information till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:50 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Monica Andersson (S) Kristina Ohls (C) Övriga

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:837

Svensk författningssamling 2005:837 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Vallag (2005:837) Svensk författningssamling 2005:837 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

E-röstning och andra valfrågor, vallagskommitténs slutbetänkande

E-röstning och andra valfrågor, vallagskommitténs slutbetänkande 2013-05-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/289-009 Valnämnden E-röstning och andra valfrågor, vallagskommitténs slutbetänkande (SOU 2013:24) Yttrande till justitiedepartementet Förslag till beslut Valnämnden

Läs mer

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val BILAGA 2 a Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val SVKB 2004:1 KYRKOSTYRELSENS BESLUT MED NÄRMARE BESTÄMMELSER OM DIREKTA VAL MEDDELAT DEN 20 APRIL 2004 Kyrkostyrelsen föreskriver

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: MUNKFORS Plats: Dnr: 201-6183-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9) Nionde avdelningen: Val Inledning Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

RAPPORT 2012:1. Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011

RAPPORT 2012:1. Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011 RAPPORT 2012:1 Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011 Rapport 2012:1 Dnr: 11-149/0 Erfarenheter från omvalen den 15 maj 2011 1. Inledning...2 2. Förtidsröstning vid omval...2 2.1 Regelverket vid omval...3

Läs mer

Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan. Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser

Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan. Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan Utdrag ur kyrkoordningen och kyrkostyrelsens bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433); SFS 2006:803 Utkom från trycket den 19 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sametingslagen

Läs mer

~~ ~I ~~~ ~II ~I~I~II~ ~~ Im~I~I~

~~ ~I ~~~ ~II ~I~I~II~ ~~ Im~I~I~ Date Printed: 04/23/2009 JTS Box Number: 1FES 72 Tab Number: 128 Document Title: Rostrakning och mandatfordelning Document Date: 1991 Document Country: Document Language: 1FES 10: Sweden Swedish CE01877

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vallagen (2005:837); SFS 2014:301 Utkom från trycket den 27 maj 2014 utfärdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

Läs mer

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Sida 1 av 2 215 Diarienr: 2017KS/0730 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun Beslut Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: YDRE Plats: Valhall Dnr: 201-9868-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:70

Regeringens proposition 1996/97:70 Regeringens proposition 1996/97:70 Ny vallag Prop. 1996/97:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 januari 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Pagrotsky (Justitiedepartementet)

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1972:620) Utfärdad: 1972-12-08. Författningen har upphävts genom: SFS 1997:157

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6. Rubrik: Vallag (1972:620) Utfärdad: 1972-12-08. Författningen har upphävts genom: SFS 1997:157 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Fördelning av ytterligare två mandat i Europaparlamentet och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare

Fördelning av ytterligare två mandat i Europaparlamentet och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare BESLUT 1 (2) 2011-12-01 Fördelning av ytterligare två mandat i Europaparlamentet och fastställande av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare I beslut den 11 juni 2009 (dnr 09-067/4)

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

Sammanställning av nyheter i vallagen och förslag till fortsatt arbete under 2017

Sammanställning av nyheter i vallagen och förslag till fortsatt arbete under 2017 2016-12-08 Handläggare Tove Liljas Kansli- och utredningsavdelningen Sammanställning av nyheter i vallagen och förslag till fortsatt arbete under 2017 Inledning Nya vallagen började gälla 1 januari 2015.

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ARVIDSJAUR Plats: Stadshotellet Dnr: 201-10756-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Det svenska valsystemet och dess effekter. Fortbildningskurs i Riksdagen 10 april 2014 Ulf Christoffersson

Det svenska valsystemet och dess effekter. Fortbildningskurs i Riksdagen 10 april 2014 Ulf Christoffersson Det svenska valsystemet och dess effekter Fortbildningskurs i Riksdagen 10 april 2014 Ulf Christoffersson Traditionell indelning Majoritetsval valkretsar med ett eller få mandat Proportionella val flermandatskretsar,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:42

Regeringens proposition 2008/09:42 Regeringens proposition 2008/09:42 Ändringar i vallagen m.m. Prop. 2008/09:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

Här beskrivs fyra externa informationsmål enligt Valmyndighetens informationsriktlinjer:

Här beskrivs fyra externa informationsmål enligt Valmyndighetens informationsriktlinjer: 1 (5) Handläggare: David Mirlas Tel: 08-635 69 22 E-post: david.mirlas@val.se April 2015 Inför varje val tar Valmyndigheten fram en informationsplan som beskriver vilka informationsinsatser som kommer

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-17 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: SORSELE Plats: Sessionssalen Dnr: 201-6920-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2010-09-22 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: MUNKFORS Plats: Dnr: 201-4368-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

När ska arbete göras i valdatasystemen?

När ska arbete göras i valdatasystemen? När ska arbete göras i valdatasystemen? VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:4 V Stockholm 2014 02 17 Sida 1 (4) Undrar du när vallokaler och röstningslokaler ska klarmarkeras? Eller när publicerar

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-22 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: GRUMS Plats: Dnr: 201-4360-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

BEVIS OM ANSLAGSDAG Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS OM ANSLAGSDAG Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Plats och tid Myrsjön, Nacka stadshus kl. 17.30-18.30 BESLUTANDE Lars Stenholm (M) Eva Bosved (FP) Eva Åhlström (S) Leif Lingbert (M) Leif Holmberg (C) Andreas Brager (KD) Eva Hellung-Strohl (MP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:55 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Henrik Hästbacka (M) Kristina

Läs mer

(fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll)

(fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll) (fullständig bilaga förvaras hos Valnämnden med protokoll) (förvaras med protokoll hos Valnämnden) Utläggning av valsedlar i vallokaler och förtidsröstningslokaler i Lidköpings kommun Enligt

Läs mer

RAPPORT 2011:1. Erfarenheter från valen den 19 september 2010

RAPPORT 2011:1. Erfarenheter från valen den 19 september 2010 RAPPORT 2011:1 Erfarenheter från valen den 19 september 2010 Erfarenheter från valen den 19 september 2010 Rapport 2011:1 Dnr. 11-019/0 Innehållsförteckning Erfarenheter från valen den 19 september 2010...

Läs mer

Obligatoriska kandidatförklaringsblanketter för dig som kandiderar för Moderaterna

Obligatoriska kandidatförklaringsblanketter för dig som kandiderar för Moderaterna Obligatoriska kandidatförklaringsblanketter för dig som kandiderar för På efterföljande sidor i detta dokument finns tre stycken olika blanketter, en för kommunalval, en för landstingsval och en för riksdagsval.

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2014/3-111 Valnämnden Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch vallokal Förslag till beslut Valnämnden beslutar att valsedlarna för Europaparlamentsvalet

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem

Schwedisch. Information. från delstaten Niedersachsens valförrättare. Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Schwedisch Information från delstaten Niedersachsens valförrättare Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem Grundprinciperna i delstaten Niedersachsens kommunalvalsystem I Niedersachsen

Läs mer

Utbildning valförrättare & röstmottagare

Utbildning valförrättare & röstmottagare Utbildning valförrättare & röstmottagare 1. Allmänt kyrkovalet, ansvarsfördelning, nya bestämmelser NÄR ÄR DET KYRKOVAL? Kyrkovalet genomförs vart fjärde år, den tredje söndagen i september. Nästa val:

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2014

HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2014 HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2014 RÄTTELSE SEDAN TRYCKNING Denna webbversion av Handbok Kommunens uppgifter vid valen 2014 innehåller ändringar i förhållande till den tryckta versionen: På sid

Läs mer

HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2010

HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2010 HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2010 HANDBOK Kommunens uppgifter vid valen 2010 2 INNEHÅLL Innehåll Om den här boken...5 Bokens struktur Att hålla utkik efter i marginalen: Kompletterande material

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning)

Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning) Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting (valordning) Godkända på Folktingets session 9 april 2016 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpliga regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar KAPITEL 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35, 51 och 56 kyrkoordningen samt i 7 10 och 22

Läs mer

Förord. Stockholm i juni 2001

Förord. Stockholm i juni 2001 Förord I denna promemoria föreslås vissa ändringar i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Syftet med förslagen är att anpassa lagen så att lagstiftningen inom detta område så långt som möjligt

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2010-09-22 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NORBERG Plats: Länsstyrelsen Dnr: 201-4042-10 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Läs mer

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren.

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren. 2014-03-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 17 mars 2014 kl 16:00-17:00. Beslutande Jonny Ståhl (C), ordförande May Mjärdner (MP) Robert Wahlström (KD), ersättare

Läs mer

Handläggare: Kristina Lemon Tel: E-post: Kulturdepartementet Stockholm

Handläggare: Kristina Lemon Tel: E-post: Kulturdepartementet Stockholm YTTRANDE 1(7) 2016-08-31 Dnr: 16-032/0 Handläggare: Kristina Lemon Tel: 010-575 70 09 E-post: kristina.lemon@val.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Valmyndighetens remissvar angående betänkande SOU

Läs mer

Kompletterande material till utbildningsfilmer för röstmottagning

Kompletterande material till utbildningsfilmer för röstmottagning Omval 2011 VALMYNDIGHETENS MANUALER Kompletterande material till utbildningsfilmer för röstmottagning Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län och kommunfullmäktige i Örebro, nordöstra valkretsen

Läs mer

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll)

(förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) (förvaras hos Valnämnden tillsammans med protokoll) Nyhetsbrevet i korthet VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:22 V Stockholm

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet Nr 4 Valnämnden 2014-08-20 1(15) Tid och plats Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 18.00 19.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Monica Björndahl

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71) Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71) Justitiedepartementet har gett möjlighet att inkomma

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Per-Axel Siljebäck (M) Monika Pettersson (C) Mikael Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:17 V Stockholm 2014 06 05 Sida 1 (2) Registrering av lokaler senast den 18 juni Den 18 juni bör kommunerna ha registrerat alla val- och röstningslokaler som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:25 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2015-02-16 Dnr 15-027/1 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2014 2 Resultatredovisning 1 Valmyndighetens uppdrag och mål 4 2 Återrapporteringskrav enligt

Läs mer

Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71

Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71 Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret KSKF/2016:588 1 (1) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten SOU 2016:71 Förslag till beslut Valnämndens

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-22 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: HAGFORS Plats: Dnr: 201-4361-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29 Plats och tid: hus, Trosa kl. 15.30-16.00 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C)

Läs mer