Idrottsfrågor särskild ordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsfrågor särskild ordning"

Transkript

1 Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU15 Idrottsfrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet motioner från allmänna motionstiden 2005 med förslag som rör idrottsfrågor. Likadana eller snarlika motionsförslag har riksdagen tidigare behandlat och avslagit i motionsbetänkanden under våren Utskottet avstyrker nu i särskild ordning samtliga motionsyrkanden som är aktuella i detta sammanhang. 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Utskottets förslag till riksdagsbeslut... 3 Utskottets överväganden... 4 Särskilda yttranden Tidigare behandlade motionsförslag (m) Tidigare behandlade motionsförslag (fp) Tidigare behandlade motionsförslag (kd) Tidigare behandlade förslag (v) Tidigare behandlade motionsförslag (c)... 6 Bilaga Förteckning över behandlade förslag... 7 Motioner från allmänna motionstiden hösten

3 Utskottets förslag till riksdagsbeslut Tidigare behandlade motionsförslag Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr281 yrkandena 1, 2, 5, 6 och 9 11, 2005/06:Kr287, 2005/06:Kr293, 2005/06:Kr334 yrkandena 10, 15 och 16, 2005/06:Kr338, 2005/06:Kr349, 2005/06:Kr373 yrkandena 1, 4 10, 16, 21 och 23, 2005/06:Kr375 yrkandena 1, 2, 6 9, 11, 14 och 15, 2005/06: Kr376 yrkande 38, 2005/06:Kr377 yrkandena 1 och 4, 2005/06:Kr380 yrkandena 1, 4, 6, 10, 13 och 14, 2005/06:Kr400, 2005/06:MJ351 yrkande 11, 2005/06:MJ528 yrkande 3 och 2005/06:A370 yrkande 17. Stockholm den 7 februari 2006 På kulturutskottets vägnar Lennart Kollmats Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Kollmats (fp), Lars Wegendal (s), Eva Arvidsson (s), Kent Olsson (m), Paavo Vallius (s), Siv Holma (v), Matilda Ernkrans (s), Lena Adelsohn Liljeroth (m), Göran Persson i Simrishamn (s), Birgitta Sellén (c), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Anna Lindgren (m), Inger Nordlander (s), Rossana Dinamarca (v), Hans Backman (fp), Kenneth Lantz (kd) och Johan Andersson (s). 3

4 Utskottets överväganden De i bilagan upptagna motionsförslagen är likadana eller snarlika yrkanden som riksdagen tidigare har behandlat och avslagit. Under 2005 har det gjorts i betänkandena 2004/05:KrU5, 2004/05:KrU9 och 2004/05:UbU12. Utskottet vidhåller de bedömningar som gjordes i de sammanhangen och finner inte skäl att nu ta upp dessa frågor till förnyad behandling. Utskottet avstyrker därför samtliga dessa motionsyrkanden. I betänkandet 2005/06:KrU8 kommer utskottet att behandla en rad övriga motioner om idrottsfrågor mer utförligt. 4

5 Särskilda yttranden 1. Tidigare behandlade motionsförslag (m) Kent Olsson (m), Lena Adelsohn Liljeroth (m) och Anna Lindgren (m) anför: Utskottet har inom ramen för en förenklad motionshantering avstått från att närmare behandla motionerna i detta betänkande. I fråga om de motionsförslag som vi ansett att utskottet borde ha tillstyrkt hänvisar vi till våra tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor som de kommer till uttryck i Moderata samlingspartiets reservationer i betänkande 2004/05: KrU5. 2. Tidigare behandlade motionsförslag (fp) Lennart Kollmats (fp) och Hans Backman (fp) anför: Utskottet har inom ramen för en förenklad motionshantering avstått från att närmare behandla motionerna i detta betänkande. I fråga om de motionsförslag som vi ansett att utskottet borde ha tillstyrkt hänvisar vi till våra tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor som de kommer till uttryck i Folkpartiet liberalernas reservationer i betänkande 2004/05:KrU5. 3. Tidigare behandlade motionsförslag (kd) Kenneth Lantz (kd) anför: Utskottet har inom ramen för en förenklad motionshantering avstått från att närmare behandla motionerna i detta betänkande. I fråga om de motionsförslag som vi ansett att utskottet borde ha tillstyrkt hänvisar vi till våra tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor som de kommer till uttryck i Kristdemokraternas reservationer i betänkande 2004/05:KrU5. 4. Tidigare behandlade förslag (v) Siv Holma (v) och Rossana Dinamarca (v) anför: Utskottet har inom ramen för en förenklad motionshantering avstått från att närmare behandla motionerna i detta betänkande. I fråga om de motionsförslag som vi ansett att utskottet borde ha tillstyrkt hänvisar vi till vår motion 2005/06:Kr380. 5

6 SÄRSKILDA YTTRANDEN 5. Tidigare behandlade motionsförslag (c) Birgitta Sellén (c) anför: Utskottet har inom ramen för en förenklad motionshantering avstått från att närmare behandla motionerna i detta betänkande. I fråga om de motionsförslag som vi ansett att utskottet borde ha tillstyrkt hänvisar vi till våra tidigare ställningstaganden i motsvarande frågor som de kommer till uttryck i Centerpartiets reservationer i betänkande 2004/05:KrU5. 6

7 BILAGA Förteckning över behandlade förslag Motioner från allmänna motionstiden hösten /06:Kr281 av Kent Olsson m.fl. (m): 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottens självständiga ställning. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att idrotten skall ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ätstörningar. 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelningen till handikappidrotten. 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om motionsidrott. 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elitidrott, stora mästerskap, Paralympics och Döv-OS. 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antidopningsverksamheten. 2005/06:Kr287 av Birgitta Sellén (c): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av internationella idrottsevenemang i Sverige. 2005/06:Kr293 av Håkan Larsson och Sven Bergström (båda c): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samla nationen bakom en ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige. 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c): 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare medel av intäkterna från spel- och lotterimarknaden tillfaller handikappidrotten. 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att idrotten även i framtiden ges möjlighet att agera självständigt och ha frihet att själv bestämma den egna verksamhetens innehåll, inriktning och mål. 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samhället bör skapa goda förutsättningar för folkrörelser, föreningsliv och folkbildning. 7

8 BILAGA FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 2005/06:Kr338 av Christer Adelsbo (s): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottsföreningarnas ekonomiska trygghet. 2005/06:Kr349 av Jan-Evert Rådhström och Björn Hamilton (båda m): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av internationella idrottsevenemang i Sverige. 2005/06:Kr373 av Kenneth Lantz m.fl. (kd): 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa idrottens självständighet. 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av breddidrott för barn och ungdomar. 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskilt uppmärksamma invandrarflickors engagemang i idrott och idrottsföreningar. 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om integrations- och socioekonomiska perspektiv på ungdomars val. 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handikappidrottens möjligheter. 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställdhetsarbetet inom idrotten bör drivas vidare på regional och lokal nivå. 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställd bidragsfördelning. 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bättre använda idrottsrörelsen i ett samlat grepp för folkhälsan. 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa förutsättningar för att fler skall kunna engagera sig som ledare. 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om internationellt idrottssamarbetes betydelse för demokratiutveckling. 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad forskning om idrott ur folkrörelse-, jämställdhets- och integrationsperspektiv. 2005/06:Kr375 av Lennart Kollmats m.fl. (fp): 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en självständig idrottsrörelse. 8

9 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 2005/06:KrU15 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksidrottsförbundet skall ha ansvar för fördelningen av de statliga medlen till idrott. 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om främjande av trygg motion för äldre. 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lika villkor för idrottande kvinnor och män. 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sexuella trakasserier och homofobi inom idrotten. 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att personer med funktionshinder skall få bättre villkor för sitt idrottsutövande. 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrotten som ett medel för att underlätta integration i samhället. 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa tydliga regler för organisering av idrotten i bolagsform. 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av internationella idrottsevenemang i Sverige. 2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp): 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge lika förutsättningar för tjejer och killar i idrotten bl.a. vad gäller träningstider, bidrag och utbildning. 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v): 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med berörda parter bör verka för tillskapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors. 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samverkan med berörda parter även i övrigt bör verka för att få till stånd aktiviteter, anläggningar och liknande som underlättar uppbyggandet och tillkomsten av ett nationellt fotbollscentrum i Degerfors. 2005/06:Kr380 av Peter Pedersen m.fl. (v): 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i samverkan med berörda parter ta fram ett brett åtgärdsprogram i syfte att långsiktigt stimulera åtgärder, som ger fler möjlighet till ökad fysisk aktivitet, främst barn och ungdomar. 9

10 BILAGA FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa en god tillgång på näridrottsplatser, idrottsplatser och andra arenor och anläggningar där idrott kan utövas för ett brett spektrum av idrotter oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den statliga bidragsgivningen till idrotten måste respektera idrottsrörelsens självständighet och att staten endast ställer upp målen för sin bidragsgivning. 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vid den statliga bidragsgivningen betona ett fortsatt arbete för en jämställd idrott. 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samverkan med Riksidrottsförbundet (RF), Riksidrottsmuseum och andra idrottsmuseer bör överväga lämpliga åtgärder för att lyfta fram det idrottshistoriska arvet i hela landet. 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att berörda parter i samverkan utvecklar en modell för att kunna ta hem stora idrottsarrangemang till Sverige på ett sätt som gynnar idrotten och som en viktig faktor för tillväxt och utveckling i landet. 2005/06:Kr400 av Anders Bengtsson m.fl. (s): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om synliggörandet av mångfalden inom idrotten och kulturen. 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -): 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att diskrimineringen av kvinnor när det gäller ekonomiskt stöd och fördelning av träningslokaler för motion och idrott inte är acceptabel. 2005/06:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd): 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om medelsfördelningen till pojkdominerade respektive flickdominerade idrotter bör genomföras. 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd): 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppgift att se hur en jämnare fördelning av bidragen till kvinno- respektive mansdominerade idrottsgrenar skulle kunna uppnås. 10 Elanders Gotab, Stockholm 2006

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

Teater, dans och musik i särskild ordning

Teater, dans och musik i särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU21 Teater, dans och musik i särskild ordning Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet 14 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2004 och 2005 med förslag

Läs mer

Museer och utställningar särskild ordning

Museer och utställningar särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU20 Museer och utställningar särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet tar i betänkandet upp motioner från allmänna motionstiden 2005 med förslag om museer och

Läs mer

Jakt och viltvård särskild ordning

Jakt och viltvård särskild ordning Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU6 Jakt och viltvård särskild ordning Sammanfattning I detta betänkande behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden 2005 som rör jakt och

Läs mer

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling)

Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling) Sammanfattning I betänkande 2005/06:UbU9 behandlade utskottet 93 motionsyrkanden om utbildnings-

Läs mer

Förenklad behandling. Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU11. Sammanfattning

Förenklad behandling. Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU11. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU11 Förenklad behandling Sammanfattning I betänkandet behandlas förenklat motioner från allmänna motionstiden 2009 som rör övergripande kulturfrågor, teater, dans

Läs mer

Idrottsfrågor. Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU8. Sammanfattning

Idrottsfrågor. Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU8. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas närmare 30 motionsyrkanden om idrottsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna gäller

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna

Läs mer

Skogsbrandbevakning. Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU7. Sammanfattning

Skogsbrandbevakning. Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU7. Sammanfattning Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU7 Skogsbrandbevakning Sammanfattning I detta betänkande behandlas sju motioner från allmänna motionstiden hösten 2003 som samtliga behandlar frågan om ansvaret

Läs mer

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU9

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU9 Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU9 Gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas i förenklad form ett fyrtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2009. Motionerna

Läs mer

Vissa frågor om fristående skolor

Vissa frågor om fristående skolor Utbildningsutskottets betänkande Vissa frågor om fristående skolor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor och en följdmotion.

Läs mer

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU2 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanfattning I betänkandet behandlas

Läs mer

Samtjänst vid medborgarkontor

Samtjänst vid medborgarkontor Konstitutionsutskottets betänkande Samtjänst vid medborgarkontor Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2003/04:85 Samtjänst vid medborgarkontor samt en motion som väckts med anledning

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de

Läs mer

Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket

Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket Arbetsmarknadsutskottets betänkande Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet två lagförslag från

Läs mer

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Socialutskottets betänkande Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Socialutskottets yttrande Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Lagutskottets betänkande 2005/06:LU17 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande

Läs mer

Museer och utställningar

Museer och utställningar Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU9 Museer och utställningar Sammanfattning Utskottet har tidigare i betänkande 2005/06:KrU20 avstyrkt närmare 50 motioner om museer och utställningar med hänvisning

Läs mer

Statligt stöd för kvinnors organisering

Statligt stöd för kvinnors organisering Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU6 Statligt stöd för kvinnors organisering Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering med följdmotioner samt

Läs mer

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU24 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet

Läs mer

2008 års ekonomiska vårproposition

2008 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Vissa pensionsfrågor, m.m.

Vissa pensionsfrågor, m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU14 Vissa pensionsfrågor, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. Regeringen

Läs mer

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU4 Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Sammanfattning I betänkandet behandlas en del av regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för vissa personer med sjukdomar

Läs mer

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. Skatteutskottets betänkande Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens

Läs mer

I detta betänkande behandlar bostadsutskottet regeringens lagförslag i proposition

I detta betänkande behandlar bostadsutskottet regeringens lagförslag i proposition Bostadsutskottets betänkande 2004/05:BoU8 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen Sammanfattning I detta betänkande behandlar bostadsutskottet regeringens lagförslag i proposition 2004/05:106

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Förbättrade villkor för studerande föräldrar

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande

Läs mer

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:203 Ansvaret

Läs mer

Program för energieffektivisering och vissa andra frågor

Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU4 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa

Läs mer

Bästa språket en samlad svensk

Bästa språket en samlad svensk Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2005/06:2 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik med följdmotioner

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Associationsrätt m.m.

Associationsrätt m.m. Civilutskottets betänkande 2012/13:CU5 Associationsrätt m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet ett tjugotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om associationsrätt m.m. Motionsyrkandena

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139)

Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU12 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del av prop. 2002/03:139) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag

Läs mer

Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Frågor om rösträtt, valsystem m.m. Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU19 Frågor om rösträtt, valsystem m.m. Sammanfattning I detta betänkande behandlar konstitutionsutskottet 33 motionsyrkanden från allmänna motionstiderna 2012

Läs mer

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2. Sammanfattning

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2015/16:CU2 Sjöfylleri Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet ett tiotal motionsyrkanden om sjöfylleri från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. I motionerna

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Finansutskottets betänkande Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Elektronisk stämningsansökan i brottmål

Elektronisk stämningsansökan i brottmål Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU25 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål.

Läs mer

Säkerställande av sjö- och flygräddning

Säkerställande av sjö- och flygräddning Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU2 Säkerställande av sjö- och flygräddning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning. I propositionen

Läs mer

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning Arbetsmarknadsutskottets betänkande Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens

Läs mer

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU32 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i socialtjänstlagen. Den lagändring

Läs mer

Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses

Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU11 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition

Läs mer

Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform

Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU10 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus en

Läs mer

Indelning i utgiftsområden

Indelning i utgiftsområden Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

Läs mer

Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m.

Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU19 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:89 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet

Läs mer

Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (skr. 2003/04: 143)

Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (skr. 2003/04: 143) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU13 Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (skr. 2003/04: 143) Sammanfattning I skrivelse 2003/04:143 Regeringens insatser för barn och

Läs mer

Förstärkta samarbetssamtal

Förstärkta samarbetssamtal Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal. Ingen motion har väckts

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU4 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar kulturutskottet 23 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2008. Utskottet

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Arkivfrågor. Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU26. Sammanfattning

Arkivfrågor. Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU26. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU26 Arkivfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv väckta under allmänna motionstiden 2005. Motionerna

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 117 Konvention

Läs mer

Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna

Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU43 Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:109) om ett avtal mellan

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2007/08:KrU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

Läs mer

1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj. 2 Pernilla Zethraeus (v) fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni Ersättare Amineh Kakabaveh (v)

1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj. 2 Pernilla Zethraeus (v) fr.o.m. idag t.o.m. den 30 juni Ersättare Amineh Kakabaveh (v) Föredragningslista 2007/08:120 Måndagen den 2 juni 2008 Kl. 10.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 maj Ansökan om fortsatt ledighet, m.m. 2 Pernilla

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Den reviderade. Eurocontrolkonventionen. Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU9. Sammanfattning

Den reviderade. Eurocontrolkonventionen. Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU9. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande Den reviderade Eurocontrolkonventionen Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2003/04:67 om den reviderade Eurocontrolkonventionen. Eurocontrol är

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m.

Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. Justitieutskottets betänkande Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2001/02:111 Kallelser av barn och

Läs mer

Ändring i fartygssäkerhetslagen

Ändring i fartygssäkerhetslagen Trafikutskottets betänkande Ändring i fartygssäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet föreslår trafikutskottet att riksdagen antar ändringar i 7 kap. 6 fartygssäkerhetslagen (2003:364) då lagparagrafen

Läs mer

Ändring av vissa övergångsbestämmelser

Ändring av vissa övergångsbestämmelser Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU12 Ändring av vissa övergångsbestämmelser Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i de övergångsbestämmelser

Läs mer

Vårtilläggsbudget 2009

Vårtilläggsbudget 2009 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU6y Vårtilläggsbudget 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition

Läs mer

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande

Läs mer

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU2 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:121 Dokumentation

Läs mer

Arvsrättsliga frågor. Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12. Sammanfattning

Arvsrättsliga frågor. Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12 Arvsrättsliga frågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007 om olika arvsrättsliga frågor. Motionsyrkandena

Läs mer

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU6 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten

Läs mer

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn Socialförsäkringsutskottets betänkande Kommunalt mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Civilutskottets betänkande 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i fastighetsmäklarlagen.

Läs mer

Bötesbelopp. Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU25. Sammanfattning

Bötesbelopp. Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU25. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande Bötesbelopp Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:122 Bötesbelopp jämte en motion som väckts med anledning av propositionen samt

Läs mer

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Civilutskottets betänkande Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i plan- och bygglagen. Genom ändringen

Läs mer

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU7 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2011/12:21 Användning

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU12 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2008/09:157 Genomförande

Läs mer

Utökad finansiell samordning, m.m.

Utökad finansiell samordning, m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande Utökad finansiell samordning, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m. I syfte

Läs mer

Allmänna helgdagar m.m.

Allmänna helgdagar m.m. Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU31 Allmänna helgdagar m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas tjugo motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Yrkandena avser bl.a. helgdagar,

Läs mer

Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

Insatsen Förberedande och orienterande utbildning Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning Sammanfattning Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden

Läs mer

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU7 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:45

Läs mer

Sekretess inom den civila sjöfarten

Sekretess inom den civila sjöfarten Trafikutskottets betänkande Sekretess inom den civila sjöfarten Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten. Regeringen föreslår

Läs mer

för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning,

för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU3 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m. Sammanfattning Utskottet tillstyrker i detta ärende regeringens

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

Informationsutbytesavtal med Saint Lucia Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU23 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2012/13:57) om ett avtal mellan Sverige

Läs mer

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning

Sjöfylleri. Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2006/07:CU6 Sjöfylleri Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet två motioner som gäller lagstiftningen om sjöfylleri. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden

Läs mer

Ändring i lagen om allvarliga kemikalieolyckor

Ändring i lagen om allvarliga kemikalieolyckor Försvarsutskottets betänkande Ändring i lagen om allvarliga kemikalieolyckor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2004/05:74 Ändringar i lagen om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU2 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:245) om

Läs mer

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU2 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Sammanfattning I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens förslag i

Läs mer

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Socialutskottets yttrande 2016/17:SoU2y Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet

Läs mer

Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. Konstitutionsutskottets betänkande Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:113 Följdändringar

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Begränsning av mangan i dieselbränslen

Begränsning av mangan i dieselbränslen Miljö- och jordbruksutskottets betänkande Begränsning av mangan i dieselbränslen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen.

Läs mer

Övergripande kulturfrågor

Övergripande kulturfrågor Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU7 Övergripande kulturfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Förslagen rör utvärdering av några kulturpolitiska

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som

Läs mer

En ny energimärkningslag

En ny energimärkningslag Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU22 En ny energimärkningslag Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2010/11:106 om en ny energimärkningslag. Genom lagen genomförs det s.k. energimärkningsdirektivet.

Läs mer