Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo"

Transkript

1 Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

2 Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare: Järfälla kommun Järfälla Beställarens representant: Carolina Hall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Bo Göteborg va Wallin/Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc Kvalitetsgranskad av: Bengt Askmar

3 3 (10) Innehållsförteckning 1. bjekt Syfte Underlag Styrande dokument Befintliga förhållanden opografi och markbeskaffenhet Befintliga anläggningar Utsättning/inmätning Geotekniska fältundersökningar Geotekniska laboratorieundersökningar Hydrogeologiska undersökningar Härledda värden... 7 Bilagor I-lista Bilaga A:1 Laboratorieresultat Bilaga B:1-B:5 CP-utvärderingar Bilaga C:1-C:9 Ritningar Situations-och borrplan G101 Sektioner och sonderingsresultat G n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

4 4 (10) 1. bjekt På uppdrag av Järfälla kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk utredning som underlag till byggbarhetsbedömningen. I föreliggande MUR, Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska förutsättningarna för rubricerat objekt. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning. Geotekniskt PM med samma uppdragsnummer och datum. 2. Syfte Undersökningarna syftar till att utgöra underlag för byggbarhetsbedömningen för rmbacka, Järfälla kommun. 3. Underlag Inga tidigare undersökningar har utnyttjats i föreliggande utredning. 4. Styrande dokument enna rapport ansluter till SS-N med tillhörande nationell bilaga. abell 1 Undersökningsmetod Fältplanering Planering och redovisning Standard eller annat styrande dokument SS-N :2007/AC:2010 Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS- N-IS :2006 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc

5 5 (10) abell 2 Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument rycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 CP-sondering SS-N IS :2012 Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 abell 3 Undersökningsmetod Laboratorieundersökningar Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-N IS SIS-CN IS/S :2005 attenkvot SIS-CN IS/S :2005 Konflytgräns SIS-CN IS/S : Befintliga förhållanden 5.1 opografi och markbeskaffenhet opografin inom rmbacka består av en bergshöjd i nordöst med skogsvegetation som har en marknivå på ca +41,0 som högst. Marken sluttar från bergshöjden mot sydväst där det längst i sydväst finns en bäck. Utanför området med bergshöjden påträffas främst gräsbevuna ängar som har en varierande marknivå mellan +21,0 och +15,0 där den lägsta marknivån återfinns vid bäcken. n mindre bergshöjd finns även i södra delen av området med en marknivå på som mest ca +22, Befintliga anläggningar Inom området finns i dagsläget en handelsträdgård med väthus samt några enstaka villor. n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

6 6 (10) 6. Utsättning/inmätning Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts med handhållen GPS av Norconsult Fältgeoteknik AB. Koordinatsystem i plan: Koordinatsystem i höjd: RH Geotekniska fältundersökningar Fältundersökningarna utfördes i mars 2016 av Norconsult Fältgeoteknik AB och omfattade följande: Åtta stycken trycksonderingar för bedömning av jordens relativa fasthet, djup till fast botten samt skikt. re stycken CP-sonderingar för bedömning av jordens hållfasthetsparametrar, fasthet samt skikt. Fyra stycken störda provtagningar med skruvprovtagare för bedömning av jordens översta lagers sammansättning. 8. Geotekniska laboratorieundersökningar Utvalda störda jordprover analyserades på Swecos geotekniska laboratorie med avseende på vattenkvot, jordart samt konflytgränsen. Övriga störda jordprover analyserades i fält av fältgeoteknikern. 9. Hydrogeologiska undersökningar en fria vattenytan har endast uppmätts i NC4. I övriga skruvprovtagningshål observerades ingen fri vattenyta. Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc

7 7 (10) 10. Härledda värden en korrigerade odränerade skjuvhållfastheten har sammanställts utifrån CPutvärderingar i CNRA i Figur 1 nedan. 0 Sammanställning dränerad skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) jup (m) 10 NC 1 CP fu,korr NC 4 CP fu,korr NC 5 CP fu,korr 15 Figur 1 Sammanställd odränerad skjuvhållfasthet. n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

8 8 (10) Norconsult AB äg och Bana Geoteknik Lisa Pålsson Bengt Askmar Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc

9 9 (10) n:\104\21\ \5 arbetsmaterial\01 dokument\g\mur\mur.doc Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

10 Norconsult AB heres Svensson gata 11 Bo 8774, Göteborg , fa

11 Bilaga A:1 I-Lista Proj.nr rmbacka, Järfälla Proj.namn kommun Koordinatsystem Höjdsystem Sweref RH2000 Borrhål Metod X Y Z Kommentar NC1 r, CP, Skr , ,214 15, NC2 r , , , NC3 r , , ,805 - NC4 r, CP, Skr , , , NC5 r, CP, Skr , , , NC6 r , ,314 23,749 - NC7 r, Skr , , ,268 - NC8 r , , ,5928 r - rycksondering CP - Cone penetration test Skr - Skruvprovtagning

12 Bilaga B:1 Jordprovsanalys Projekt rmbacka B Uppdragsnummer Provtagningsdatum Uppdragsgivare Norconsult AB, Göteborg Provtagningsredskap / Analysmetod Skr Gransk./abell Löp-nr atum/sign Undersökningsdatum Borrhål/ Sektion jup [m] Benämning/ (okulär jordartsklassning enl. SGF 1981) Jordartsförkortning (enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2) atten kvot w [%] Konflytgräns w L [%] Mtrl typ/ tjälf. klass 1) Brungrå varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vle (si) B/ Gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka med mycket tunna finsandsskikt, vle (saf) Gråbrun sandig grusig lerig morän (osäker benämning pga liten provmängd), sagrlemn B/3 17 3B/ Brun siltig sand med gruskorn moränliknande, sisa 14 4A/3 1) Klassning enl. AMA Anläggning 13 P:\2172\Uppdrag 2016\30053\[Skr ls] SWC GLAB, Gjörwellsgatan 22, Bo 34044, SCKHLM, el: , Fa: , Ingår i SWC Civil AB 1(1)

13 Bilaga B:2 Norconsult AB fn Bo 8774 Fa Göteborg Laboratorieundersökning Uppdrag: Uppdragsnr.: Järfälla kommun, rmbacka Laboratoriearbete: Labarbete, datum: Fältundersökningar: Skruvprovtagare Fältutrustning: Fältarbete, datum: Punkt NC1.y: m under markytan jup (m) Benämning 0,0 0,70 F:grsaMu 0,70 0,9 F:Mulljord 0,9 1,0 F:grsaLe 1,0 2,0 F:grsamule 2,0 3,0 Le attenkvot (W) % Konflytgräns (W L ) % Materialtyp AB äg Materialtyp AMA 98 jälfarlighetsklass Anm. Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern

14 Bilaga B:3 Norconsult AB fn Bo 8774 Fa Göteborg Laboratorieundersökning Uppdrag: Uppdragsnr.: Järfälla kommun, rmbacka Laboratoriearbete: Labarbete, datum: Fältundersökningar: Skruvprovtagare Fältutrustning: Fältarbete, datum: Punkt NC4.y: 1,1 m under markytan jup (m) Benämning 0,0 0,10 v Mulljord 0,10 1,0 Le 1,0 2,8 Le 2,8 3,0 grsa attenkvot (W) % Konflytgräns (W L ) % Materialtyp AB äg Materialtyp AMA 98 jälfarlighetsklass Anm. Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern

15 Bilaga B:4 Norconsult AB fn Bo 8774 Fa Göteborg Laboratorieundersökning Uppdrag: Uppdragsnr.: Järfälla kommun, rmbacka Laboratoriearbete: Labarbete, datum: Fältundersökningar: Skruvprovtagare Fältutrustning: Fältarbete, datum: Punkt NC5.y: m under markytan jup (m) Benämning 0,0 0,20 vlemu 0,20 1,0 Let attenkvot (W) % Konflytgräns (W L ) % Materialtyp AB äg Materialtyp AMA 98 jälfarlighetsklass Anm. Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern

16 Bilaga B:5 Norconsult AB fn Bo 8774 Fa Göteborg Laboratorieundersökning Uppdrag: Uppdragsnr.: Järfälla kommun, rmbacka Laboratoriearbete: Labarbete, datum: Fältundersökningar: Skruvprovtagare Fältutrustning: Fältarbete, datum: NC7 Punkt.y: m under markytan jup (m) Benämning 0,0 0,20 F:grvMu 0,20 0,9 Let 0,9 1,4 grsa 1,4 2,0 (gr)sisa 2,0 3,0 grsisa attenkvot (W) % Konflytgräns (W L ) % Materialtyp AB äg Materialtyp AMA 98 jälfarlighetsklass Anm. Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern Bedömt av fältgeoteknikern

17 Bilaga C: C P - sondering Projekt Järfälla kommun, rmbacka Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 4645 atum Areafaktor a 0,814 Areafaktor b 0,000 Skalfaktorer 7,00 m 1,10 m my 15,20 m Plats Borrhål Förborrat material Geometri Normal ätska i filter peratör la Lundgren Utrustning Portryck registrerat vid sondering Inre friktion c Inre friktion f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck mråde Faktor mråde Faktor mråde Faktor 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 atum Nollvärden, kpa Före fter iff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck rmbacka NC Portryck Friktion Spetstryck 251,30 267,10 15,80 125,30 125,30 0,00 5,69 5,68-0,01 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CP1 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering jup (m) 1,10 Portryck (kpa) 0,00 jup (m) jup (m) Från ill 0,00 0,70 0,70 0,90 0,90 1,00 1,00 2,00 2,00 7,00 ensitet (ton/m 3 ) 1,30 1,30 1,60 1,60 1,60 Flytgräns 0,64 0,64 Jordart Anmärkning N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC1.cpw

18 CP-sondering utförd enligt N IS Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 7,00 m 1,10 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my 15,20 m Normal ätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4645 Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmbacka NC Bilaga C:2 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q ,00 0,05 0 Lutning (grader) U o U 3 U U o 4 U U o 5 U jup (m) 6 U o U 7 U o U N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC1.cpw

19 Bilaga C:3 CP-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 15,20 m 1,10 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri Normal Utvärderare atum för utvärdering L Pålsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmbacka NC Klassificering dränerad skjuvhållfasthet t Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I (%) Modul (MPa) jup (m) C L NC NCSi Cl NC Svensk empiri o Lunne, överkonsoliderad + Lunne, normalkonsoliderad C vl NC C L Si + o N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC1.cpw

20 Bilaga C:4 C P - sondering Projekt Järfälla kommun, rmbacka Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 4645 atum Areafaktor a 0,814 Areafaktor b 0,000 Skalfaktorer 3,18 m 1,10 m my 15,60 m Plats Borrhål Förborrat material Geometri Normal ätska i filter peratör la Lundgren Utrustning Portryck registrerat vid sondering Inre friktion c Inre friktion f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck mråde Faktor mråde Faktor mråde Faktor 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 atum Nollvärden, kpa Före fter iff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck rmbacka NC Portryck Friktion Spetstryck 252,40 267,20 14,80 125,40 125,10-0,30 5,70 5,71 0,01 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CP1 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering jup (m) 1,10 Portryck (kpa) 0,00 jup (m) jup (m) Från ill 0,00 0,10 0,10 1,00 1,00 2,80 2,80 3,00 ensitet (ton/m 3 ) 1,30 1,60 1,60 1,60 Flytgräns 0,72 0,72 0,72 Jordart Anmärkning N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC4.cpw

21 CP-sondering utförd enligt N IS Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 3,18 m 1,10 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my 15,60 m Normal ätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4645 Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmbacka NC Bilaga C:5 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q ,00 0,05 0 Lutning (grader) U o U 2 U o U o U U U 3 U o U U 4 jup (m) N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC4.cpw

22 Bilaga C:6 CP-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 15,60 m 1,10 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri Normal Utvärderare atum för utvärdering L Pålsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmbacka NC Klassificering dränerad skjuvhållfasthet t Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I (%) Modul (MPa) L Cl C vl Sa Med + o 4 o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad jup (m) N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC4.cpw

23 Bilaga C:7 C P - sondering Projekt Järfälla kommun, rmbacka Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 4645 atum Areafaktor a 0,814 Areafaktor b 0,000 Skalfaktorer 5,14 m 1,10 m my 17,00 m Plats Borrhål Förborrat material Geometri Normal ätska i filter peratör la Lundgren Utrustning Portryck registrerat vid sondering Inre friktion c Inre friktion f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck mråde Faktor mråde Faktor mråde Faktor 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 atum Nollvärden, kpa Före fter iff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck rmabacka NC Portryck Friktion Spetstryck 252,00 307,60 55,60 125,10 125,30 0,20 5,69 5,66-0,03 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CP1 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering jup (m) 1,10 Portryck (kpa) 0,00 jup (m) jup (m) Från ill 0,00 0,20 0,20 5,00 ensitet (ton/m 3 ) Flytgräns 1,30 1,60 0,72 Jordart Anmärkning N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC5.cpw

24 CP-sondering utförd enligt N IS Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 5,14 m 1,10 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my 17,00 m Normal ätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4645 Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmabacka NC Bilaga C:8 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q ,00 0,05 0 Lutning (grader) U o U U 3 U o U 4 U o U U o U jup (m) N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC5.cpw

25 Bilaga C:9 CP-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 17,00 m 1,10 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri Normal Utvärderare atum för utvärdering L Pålsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål atum Järfälla kommun, rmbacka rmabacka NC Klassificering dränerad skjuvhållfasthet t Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I (%) Modul (MPa) Cl Si Cl L vl L HC C (()) + o o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad jup (m) N:\104\21\ \5 Arbetsmaterial\04 Beräkningar\G\Materialparametrar\Utvärderade CP\NC5.cpw

26 2:24 2:16 2:1 2:1 2:88 ga:6 2:79 ga:6 1:7 2:20 1:22 1:10 1:21 1:10 2:29 2:20 2:55 2:1 2:77 2:50 2:50 2:1 2:80 2:30 2:69 Serv 2:30 2:42 2:1 2:86 2:23 2:41 46:1 3:1516 1:6 46:31 3:533 3:534 46:1 3:535 3:536 3:537 2:1 46:1 3:539 3:544 3:541 3:543 3:1545 3:1528 3: :1 2:1 3:676 3:1451 3:1452 2:20 3:674 3:1431 3:1418 2:1 3:1419 3:677 1:10 3:1306 1:25 1:15 1:16 46:109 46:103 46:17 46:102 46:33 46:31 46:108 46:1 46:107 46:106 46:105 46:87 46:104 46:102 46:88 3:1563 3:1562 3:1561 3:1560 3:1559 3:1558 3:1321 Servitut 46:86 46:85 46:84 3:1550 3:1536 3:1525 3:1535 3:1533 ga:31 3:1534 3: :1 3:1446 3:1572 3:1552 3:1573 3:1553 3:1554 3:1566 3:1555 3:1567 3:1556 3:1568 3:1570 3:1569 3:1557 3:1571 3: :1 46:1 3:488 46:1 46:1 46:1 3:41 3:529 46:31 2:1 3:530 46:1 Kontovägen Järfällavägen iksjöleden lektronikhöjden eddestavägen Girovägen iksjöleden Nettovägen Österdalsvägen Spjutvägen Järfällavägen Österdalsvägen Saldovägen rmbackavägen ikingavägen rmbackavägen Bautastensvägen Bråvallavägen inlandsvägen Järfällavägen Runstensvägen Långskeppsvägen Ledungsgränd Spjutvägen Kontovägen ,1 30,8 25,8 28,9 25,5 24,3 27,6 24,9 30,0 25,2 39,9 41,2 12,8 39,8 40,0 40,3 40,6 40,3 13,4 40,3 39,4 41,6 25,1 25,0 25,0 26,2 26,1 33,6 23,5 25,3 25,3 25,5 25,7 21,1 21,7 22,7 22,1 19,8 22,0 21,6 24,7 22,2 21,7 21,9 29,8 22,1 21,9 21,3 22,5 27,5 30,5 23,5 23,8 24,9 28,4 24,2 23,7 23,6 24,7 23,0 24,3 23,6 24,6 23,1 23,7 23,4 25,1 24,6 22,8 23,0 24,5 26,6 21,9 22,6 22,4 23,4 22,3 25,8 21,2 21,7 25,5 25,1 21,1 24,3 21,7 27,3 21,6 26,6 22,1 26,5 21,9 21,3 22,8 20,8 21,0 23,2 22,8 22,6 24,5 23,7 22,8 23,2 22,4 23,9 22,6 17,9 22,9 23,8 21,8 21,9 22,8 23,4 21,9 21,6 20,9 22,8 21,4 21,1 22,0 21,4 20,6 21,4 21,9 31,8 37,1 37,5 36,8 40,6 38,2 28,9 28,5 37,8 28,0 32,2 41,0 23,6 25,9 26,0 35,8 25,8 25,0 27,6 25,0 24,3 25,2 25,0 24,9 24,7 24,4 32,7 24,2 24,1 23,7 26,4 19,2 28,6 23,9 32,2 18,4 32,5 18,0 19,2 19,7 17,9 17,7 17,4 17,9 17,4 17,6 46,6 34,5 41,0 42,0 39,8 39,9 40,6 40,5 42,7 39,9 40,1 13,2 38,8 35,3 35,4 39,7 37,6 39,5 39,7 36,7 36,7 38,6 37,2 38,4 37,2 38,0 37,1 41,2 37,1 37,1 37,0 37,6 35,3 36,2 36,1 37,1 37,3 39,3 34,3 34,4 34,0 36,7 32,6 21,5 40,9 21,3 21,5 21,8 21,5 22,1 22,2 13,1 15,2 14,4 32,9 17,6 13,1 14,2 18,7 16,3 18,4 16,0 16,7 19,9 15,1 17,7 21,1 18,8 14,6 20,7 17,0 15,4 15,5 14,8 14,5 13,5 13,5 13,0 12,6 13,2 12,8 12,5 12,4 12,9 12,6 12,6 12,5 12,8 12,3 12,7 12,1 12,6 12,4 12,4 12,6 12,7 12,5 17,9 12,6 12,5 12,7 12,8 12,8 12,3 12,6 13,1 12,4 12,9 13,6 13,0 13,9 12,9 12,8 19,3 14,5 14,2 13,9 16,7 14,5 15,7 14,4 15,9 14,2 18,2 14,2 15,2 13,4 15,6 13,3 13,2 13,3 14,4 13,3 12,9 14,0 15,7 13,1 13,0 12,9 14,5 13,2 14,2 13,9 16,3 15,3 15,5 15,1 15,1 15,6 14,6 15,3 14,9 15,2 14,7 14,7 15,9 14,5 15,0 14,8 14,7 14,1 16,1 16,1 16,0 14,0 17,9 16,1 18,7 15,5 33,5 17,3 38,0 17,8 15,9 16,1 33,8 17,7 35,6 17,7 35,2 18,3 33,8 33,4 18,6 26,8 32,8 18,9 19,8 34,4 33,4 22,4 20,1 20,0 16,1 36,2 21,1 20,2 16,1 17,4 19,4 16,6 16,9 18,8 17,2 15,3 31,4 18,4 15,0 15,3 18,2 15,0 30,0 20,3 14,7 33,7 20,9 29,1 14,6 14,6 15,3 20,7 23,9 18,1 16,4 14,6 15,4 16,2 15,6 15,1 15,5 15,0 15,6 15,6 15,4 15,2 15,1 15,4 15,3 15,6 15,1 15,4 14,7 15,4 15,4 15,5 15,7 25,6 26,5 23,9 28,9 25,8 22,9 30,2 23,5 17,8 33,1 24,0 23,5 17,1 34,5 15,9 22,9 19,3 21,7 18,4 35,4 22,8 15,3 21,8 22,4 39,4 20,7 38,8 15,5 36,8 18,7,7 17,0 17,0 15,9 20,8 18,9 21,5 39,7 16,5 17,3 16,3 17,5 18,4 16,8 20,2 15,6 16,3 17,1 23,5 18,9 25,0 19,9 20,7 20,4 21,6 19,2 23,6 25,8 23,6 25,3 servitut servitut ga:48 ga:44 ga:48 ga:19,20,21 ga:19 Serv Serv ga Serv Serv Serv servitut Serv Serv Sv Sv Sv Serv Serv serv SA SA SA SKÄLBY SKÄLBY SKÄLBY SKÄLBY S S S S S S S S S S S S F F N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X= X= X= X= Y= Y= Y= Y= Norconsult AB Bo 8774, Göteborg fn

27 Norconsult AB Bo 8774, Göteborg fn

28 Norconsult AB Bo 8774, Göteborg fn

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Beställare: Hökerum

Läs mer

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-02 DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Tierps Kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB RAPPORT GEOTEKNIK UPPDRAG Järva Begravningsplats UPPDRAGSNUMMER 2111677000 UPPDRAGSLEDARE Jonas Thorelius UPPRÄTTAD AV Magnus Nilsson DATUM 2012-12-05 Rev C Rapport Geoteknik- RGeo Stockholm 2013-06-17

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Vårt datum 2015-01-19 Vår referens Geoteknik, Fadi Halabi Uppdragsnummer 10016258 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Huge fastigheter Objekt: Trångsund stabilitetsutredning Uppdragsnummer:

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev:

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev: Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Geoteknik 4472 Össeby IP Vallentuna kommun Uppdragsnummer: 4472 Datum: 2016-01-21 Rev: Upprättad av: Orod Aagah

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) KFAB UPPDRAGSNUMMER 2181023 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2017-06-02 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) HÄRRYDA KOMMUN GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETAJPAN FÖR HUEBÄCK 1:116 M F, IDROTTSVÄGEN, MÖNYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2016-02-12 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box

Läs mer

Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 013-06-04 Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 013-06-04 Beställare:

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) KILENKRYSSET BYGG AB UPPDRAGSNUMMER 337936 3 OPPEBY GÅRD 1:5, NYKÖPING 215-11-9 SWECO Civil AB Max Årbrink repo1.docx 215-1-5 Sweco Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN Stadsdel Vega Detaljplan 4 Granskningshandling 213-6-24 Systemhandling Stockholm 213-7-5 Stadsdel Vega Detaljplan 4 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A052458 Sidan 1 av 8 MECON BYGG AB FÖRSTUDIE HÖKARÄNGEN STOCKHOLM Planerade byggnader m m GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) Uppdrag nr A052458 Solna

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) 2007-10-30, rev 2008-06-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

Getterön 2:155 Geoteknisk PM

Getterön 2:155 Geoteknisk PM Getterön 2:155 Geoteknisk PM Getterön 2:155 Geoteknisk PM Beställare: Ängen fastigheter Getterön 2, Ängen 432 93 Varberg Beställarens representant: Magnus Lofjärd Konsult: Uppdragsledare Geoteknikansvarig

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Kungsbacka Kommun Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer:

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer: E1 Lönnemossa - Klingvägen Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer: 13 Datum: 15--1 Rev datum: Handling nr G1 Version 1. E1 LÖNNEMOSSA - KLINGVÄGEN

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar Heljered Nordväst Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM -06-40 2.05 30 0 40 60 80 0 1 0 0 Arb.nr: U08008 Uddevalla

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

ULLERÅKER. Översiktlig geotekniskundersökning UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SWECO CIVIL UPPDRAGSNUMMER

ULLERÅKER. Översiktlig geotekniskundersökning UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SWECO CIVIL UPPDRAGSNUMMER ULLERÅKER UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Översiktlig geotekniskundersökning UPPDRAGSNUMMER 6295073080 2015-05-28 SWECO CIVIL CHARLOTTA CARLSSON Innehållsförteckning 1 Uppdrag 3 2 Ändamål 3 3

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Kyrkonäs Tanumshede, Tanums kommun. Detaljplan, Tanum 1:3 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning:

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2008-09-08 Fredrik Olsson FB ENGINEERING AB

Läs mer

Skeppsbron - Uppdrag 2

Skeppsbron - Uppdrag 2 Skeppsbron - Uppdrag 2 Markteknisk undersökningsrapport Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan Jönköpings kommun 24 september 15 Skeppsbron Uppdrag 2 MUR Geoteknik P:\12145_Skeppsbron_jkpg_geo_upp2_DP\5

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer