Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, Eskilstuna Tel: VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, Västerås Tel: ÖREBRO: Bettorpsgatan 10, Örebro Tel: , Fax: Säte i Eskilstuna Org.nr: E-post:

2 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Uppdrag och syfte Organisation 3 3 Objektbeskrivning Allmänt Geologi Hydrologi Byggnader Förväntad föroreningssituation 8 4 Bedömningsgrunder Skyddsobjekt Tillämpade riktvärden 9 5 Utförande Metod allmänt Fältanalyser Laboratorieanalyser Provtagning och provhantering 10 6 Resultat Fältanalyser Laboratorieanalyser 11 7 Diskussion och slutsatser Mark Grundvatten Samlad riskbedömning 14 8 Rekommendationer 14 9 Referenser 15 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Provtagningsplan Tillämpade riktvärden Fältanteckningar XRF-resultat Analysrapporter Historiska flygfoton

3 3 1 Inledning På fastigheterna Gasugnen 21, 22, 24 och 25 som ligger längs med Rudbecksgatan i centrala Örebro finns planer på att bygga bostäder. Då diverse industrier bedrivits på fastigheten har miljökontoret på Örebro kommun ställt krav på att inleda processen med att undersöka förekomst av eventuella markföroreningar. 2 Uppdrag och syfte Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av John Ekströms Bygg AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Gasugnen 21, 22, 24 och 24 i Örebro. Undersökningens syfte är att översiktligt ta reda på om mark och grundvatten har förorenats av den verksamhet som bedrivits på fastigheten eller av eventuellt tillförda fyllnadsmassor. Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare. 2.1 Organisation I uppdraget har följande företag och personer medverkat: Namn Företag Ansvar och uppgifter Peter Larsson Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare, granskning Emma Platesjö Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, provtagning, rapportskrivning Ola Westman Structor Miljöteknik AB Handläggare, fältanalyser, provtagning Bo Jansson DM Geo AB Borrpersonal ALS Scandinavia AB Laboratorieanalyser

4 4 3 Objektbeskrivning 3.1 Allmänt Undersökningsområde är beläget längs med Rudbecksgatan i sydöstra delen av Örebro (se figur 3.1). Det aktuella områdets yta uppgår till ca m 2 och utgörs av fastigheterna Gasugnen 21, 22, 24 och 25. I lokalerna på fastigheterna bedriver bland annat en gymnasieskola och byggfirma sin verksamhet. Undersökningsområdet omges av diverse handels- och industriområden. På andra sidan Rudbecksgatan finns bostadsområden och direkt norr om Gasugnen 21 finns ytterligare en skola. Nyligen uppförda bostäder återfinns även i sydöstlig riktning ner mot Almbyplan. Öster om fastigheterna löper även Tingslagsgatan i nordvästlig-sydostlig riktning Figur 3.1. Fastigheternas läge i staden till vänster samt undersökningsområdet till höger, siffrorna anger fastighetsbeteckning. (eniro.se) Området omfattas av ett detaljplaneförslag som medger ändrad markanvändning till bostäder. Detaljplanen omfattar bland annat fastigheterna Gasugnen 21, 22, 24 och 25 I figur 3.2 visas detaljplaneförslaget.

5 5 Figur 3.2. Detaljplaneförslag kv Gasugnen

6 Historik Inför den översiktliga undersökningen har historiska flygbilder från årtalen 1953, 66, 73, 80 och 85 studerats. På dessa kan man se att fastigheten var obebyggda 1953 och då utgjordes av åkermark. Flygfotona återfinns i bilaga 6. På fastigheten Gasugnen 21 har det sedan tidigt 1960-talet bedrivits drivmedelsförsäljning med butik och verkstad, på senare år gjordes verksamheten om till automatstation. På övriga fastigheter har det bl.a. förekommit bilförsäljning och diverse verkstadsarbeten. Även söder om Gasugnen 22, ner mot Almbyplan, har det tidigare legat en bensinstation Utförda undersökningar Fastigheten Gasugnen 21 har varit föremål för två miljötekniska markundersökningar i samband med sanering av fastigheten 2004 och Under 2004 utförde MB Envirotech AB en sanering till MKM som åtgärdsmål. Vid saneringen schaktades ca 880 ton förorenade massor bort, förorening lämnades dock kvar bland annat vid cisternplattan. Under utförde RGS90 en kompletterande sanering av Gasugnen 21 med sanering till KM som åtgärdsmål. Vid denna sanering schaktades 1537 ton förorenade massor bort. Saneringen avbröts och förorening överskridande riktvärdet lämnades kvar i den västra och nordvästra delen av schaktväggen på grund av en ledningsgata, cykelväg samt Rudbecksgatan. Vid schaktarbetena upptäcktes en grund till en gammal bensinstation, med tillhörande oljefylld smörjgrop, i nära anslutning till fastighetsgränsen till Gasugnen 24. En kompletterande provtagning i en punkt inne på Gasugnen 24 visade dock att förorening inte verkade ha spridits till denna fastighet. I figur 3.3 visas RGS90s provtagningspunkter och saneringsområdet. Punkterna i ytterkant på saneringsområdet är slutprover för saneringen. För att stimulera naturlig nedbrytning av de kvarlämnade föroreningarna i den västra och nordvästra delen och minska risken för återkontaminering av återfyllnadsmassor behandlades området med syreavgivande medel och näringslösning. Som rekommendation angav RGS90 sedan att man skulle utföra två kontrollprovtagningar under 2012 för att undersöka om föroreningen brutits ner med hjälp av tillförda ämnen.

7 7 Figur 3.3. Provpunkter och saneringsområdet (skifferart) från RGS90s sanering Provpunkter markerade med grön färg underskrider riktvärdet för KM och punkter markerade med röd färg överskrider riktvärdet för KM enligt laboratorieanalys. Provpunkter utan färg har ej analyserats på laboratorium. (RGS90, 2012) Kontrollprovtagningar utfördes i slutet på 2012 i enlighet med upprättat kontrollprogram. Inför provtagningen installerades nya grundvattenrör på fastigheterna norr och väster om Gasugnen 21 (Ceres 4 och Skrädderiet 3). I samband med installationen uttogs jordprover i samtliga provpunkter. I jordproverna uppmättes inga halter av oljekolväten över rapporteringsgränsen, dvs. samtliga halter underskred riktvärdet för KM. vid efterföljande grundvattenprovtagning påvisades inga överskridande tillämpade riktvärden, varken i rören installerade på Gasugnen 21 eller i det rör som installerats på grannfastigheterna. En uppföljande undersökning med provtagning av grundvatten i rören på Gasugnen 21 utfördes under hösten Även vid denna provtagning underskred halterna tillämpade riktvärden. RGS90 föreslog därför att kontrollprogrammet skulle avslutas. Grannfastigheten till Gasugnen 22 (Gasugnen 11) har varit föremål för en miljöteknisk markundersökning utförd av Sweco Vid denna undersökning påvisades inga endast en förhöjd halt av PAH:er i ett prov. Samtliga medelhalter underskred riktvärdet för KM. I övrig har inga undersökningar kommit till Stuctors kännedom. 3.2 Geologi Enligt SGU:s geologiska karta för Örebro består jordlagren i undersökningsområdet av postglacial lera. 3.3 Hydrologi Enlig SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna i berggrunden inom området l/h. Grundvattnets strömningsriktning eller nivå under markytan framgår inte. Närmsta naturliga ytvattendrag är Svartån som rinner ca 1,5 km norr om undersökningsområdet.

8 8 3.4 Byggnader Samtliga fastigheter är bebyggda, med undantag för Gasugnen 21. Byggnaderna omfattas inte av denna undersökning. 3.5 Förväntad föroreningssituation De förväntade föroreningarna som verksamheterna inom det aktuella undersökningsområdet kan ha gett upphov till är främst olja (drivmedel), metaller och PAH men eventuellt även diverse lösningsmedel. Av erfarenhet kan antas att fyllnadsmassor i stadsmiljö ofta innehåller ett högst varierat innehåll, relativt ofta påträffas förhöjda halter av metaller och PAH.

9 9 4 Bedömningsgrunder 4.1 Skyddsobjekt Undersökningsområdet är planlagt för känslig markanvändning, KM, och kommer i framtiden att nyttjas för bostäder. Exponerade grupper antas därför vara såväl vuxna som barn och äldre, 24 timmar per dag. Recipienten, (Svartån), ligger på ca 1,5 kilometers avstånd från undersökningsområdet. 4.2 Tillämpade riktvärden För bedömning av påträffade halter i mark har Naturvårdsverkets generella riktvärden MKM tillämpats (2009). I grundvatten har i första hand riktvärden eller motsvarande för halter i förorenat grundvatten tillämpats från Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01 och i andra hand från SPI - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI När det gäller lösningsmedel finns det i Sverige endast framtagna riktvärden för trikloretylen i mark och inte för nedbrytningsprodukterna. För dricksvatten finns gränsvärde för trikloretylen och perkloretylen som samlingsparameter samt även för vinylklorid WHO (världshälsoorganisationen) förordar dock ett lägre gränsvärde för vinylklorid i dricksvatten, vilket bör gälla i första hand, och de har även ett gränsvärde för dikloretylen som samlingsparameter. Tillämpade riktvärden presenteras i bilaga 2.

10 10 5 Utförande 5.1 Metod allmänt Provpunkterna har placerats ut efter tillgänglighet på fastigheterna och där misstanke om förorening förekommer baserat på verksamhetshistoriken eller tidigare utförda undersökningar, dvs. riktad provtagning. Provtagning av jord har utförts i totalt tio punkter genom skruvborrsprovtagning med borrbandvagn. Grundvattenrör har installerats i fyra punkter, varav tre utgjordes av PEH-plast och ett av entums stålrör. Vid installering av stålröret utfördes sondering ner till förmodat berg. I uppdraget användes Structors gemensamma kvalitets- och miljöledningssystem. Datakvalitet, kvalitetsstyrning samt provtagningskvalitet säkras genom att provtagningen har utförs enligt SGF:s Fälthandbok för Miljötekniska undersökningar, rapport 1:2004. Placeringen av provpunkter redovisas i bilaga 1 och i bilaga 3 redovisas fältanteckningar från provtagningen. 5.2 Fältanalyser XRF-instrument av typ NITON XLt användes för att scanna av fyllningsjorden som påträffades med avseende på metallinnehåll. XRF-mätning har generellt skett som enkelmätning på avsett jordprov placerad i diffusionstät påse, i 120 sekunder. PID, av typ MiniRae 2000, har använts för att påvisa flyktiga organiska föroreningar i jord. Metoden är inte kvalitativ, dvs. endast en totalhalt redovisas och det går inte att urskilja vilket ämne som gett utslag. 5.3 Laboratorieanalyser För ackrediterade analyser har ALS Scandinavia använts. Osäkerheten för respektive analys redovisas i bilaga 5, Analysrapporter. 5.4 Provtagning och provhantering Provtagning av jord utfördes den Värdet var vid undersökningstillfället mestadels soligt med en temperatur på 5-10 ºC. Provtagning av grundvatten utfördes den och vädret vad vid detta tillfälle soligt med en temperatur på ca 8 ºC Mark Marken inom fastigheten utgjordes av ett lager med fyllning med varierande mäktighet mellan 0,2-0,8 meter. Fyllningen underlagrades av en torrskorpelera. Vid sonderingen övergick leran till en sandig morän vid ca 3,8 meters djup och stopp mot förmodat berg erhölls vid 5,5 meter. Provtagningsdjupet i övriga punkter varierade mellan 2-3 meter. Prov uttogs med spade direkt från skruven som samlingsprov varje halvmeter/meter eller vid jordartsbyte. Proven lades i diffusionstäta påsar, proverna förvarades svalt och mörkt innan och under transport till laboratoriet. Totalt uttogs 50 prover. Baserat på okulära intryck och fältanalyser valdes ett antal prover ut för analys på laboratorium. Utvalda jordprover analyserades med avseende på metaller, PAH, alifater, aromater och BTEX.

11 Vatten Grundvattenrör installerades i provpunkterna SM1, SM4c, SM5 och SM9. I SM4c installerades ett stålrör ner till förmodat berg, övriga rör utgjordes av PEH-rör och installerades för provtagning av det ytliga grundvattnet (markvattnet) i leran. Rören omsattes innan provtagning. I SM5 och SM9 var rören igensatta och inget vatten kunde uttas. Provtagning i övriga punkter utfördes med peristaltisk pump och vattnet fördes över i flaskor tillhandahållna från laboratoriet och förvarades svalt innan och under transport till laboratoriet. Vattenproverna analyserades med avseende på metaller (vattenlösliga), PAH, oljeindex och klorerade alifater. 6 Resultat I bilaga 3 redovisas fältanteckningar tillsammans med en sammanställning av samtliga resultat från fält- och laboratorieanalyser i jämförelse mot tillämpade riktvärden. 6.1 Fältanalyser Oorganiska ämnen Vid jämförelse mellan XRF-analyser och laboratorieanalyser tenderar fältinstrumentet generellt att överskatta metallhalterna. Där förhöjda halter av metaller uppmätts med XRF-instrumentet underskrider samtliga halter tillämpade riktvärden vid laboratorieanalys. Instrumentet tenderar ofta att ha låg korrelation mot laboratorieanalyser för de metaller som i denna undersökning överskrider riktvärdet (Cd, Cr, Hg och Ni). Resultatet från XRF-analyserna presenteras i bilaga Organiska ämnen Förhöjda halter med PID-instrumentet uppmättes i jorden i en punkt (SM9), även laboratorieanalysen påvisade förhöjda halter i det analyserade provet. 6.2 Laboratorieanalyser Mark Totalt analyserades fem jordprover på laboratorium. Vid laboratorieanalys påvisades halter överskridande det generella riktvärdet för KM i provpunkt SM9. Uppmätt halt av alifater >C8-C10 överskred dock endast marginellt riktvärdet. I tabell 6.1 redovisas en sammanställning av samtliga analysresultat från jordprovtagningen. Fullständiga analysrapporter återfinns i bilaga 5.

12 12 Tabell 6.1. Resultat från analys av jordprover. Halterna anges i mg/kg TS. Halter markerat med fetstil överskrider riktvärdet för KM. Ämne SM1:5 SM3:1 SM5:2 SM9:1 SM9:4 KM As 6,05 1,95 4,05 1,74-10 Ba ,4-200 Cd 0,143 0,151 0,139 0,103-0,5 Co 15,1 4,08 11,3 4,48-15 Cr 45,1 50,3 41,8 18,7-80 Cu 35,7 24,8 28,8 12,5-80 Hg <0.2 <0.2 <0.2 <0.2-0,25 Ni 33,9 16,2 21,7 7,99-40 Pb 24,8 17,2 26,9 16,2-50 V 41,7 15,9 40,3 18,3-100 Zn ,2 85,7 67,5-250 PAH, summa L - < < PAH, summa M - < < PAH, summa H - < <0.3 1 alifater >C5-C <10 30 alifater >C8-C alifater >C10-C alifater >C12-C < alifater >C16-C aromater >C8-C ,5 10 aromater >C10-C <1 3 aromater >C16-C <1 10 bensen <0.01 0,012 toluen < etylbensen < xylener < Grundvatten Två grundvattenprover analyserades på laboratorium. Vid laboratorieanalys påvisades inga halter överskridande tillämpade riktvärden. I tabell 6.2 redovisas en sammanställning av samtliga analysresultat från grundvattenprovtagningen. Fullständiga analysrapporter återfinns i bilaga 5.

13 13 Tabell 6.2. Resultat från analys av jordprover. Halterna anges i mg/kg TS. Halter markerat med fetstil överskrider tillämpat riktvärde. Ämne SM1GV SM4cGV Riktvärde As <2.0 <1 10 Ba - 69,7 Cd <0.10 < Co - 0,503 Cr <0.8 < Cu <1.0 < Hg <0.020 < Ni 1,2 1,21 20 Pb <1.0 < V - 0,0887 Zn < diklormetan <2.0-1,1-dikloretan <0.10-1,2-dikloretan < trans-1,2-dikloreten < cis-1,2-dikloreten < ,2-diklorpropan <1.0 - triklormetan < tetraklormetan <0.10-1,1,1-trikloretan <0.10-1,1,2-trikloretan < trikloreten < tetrakloreten < vinylklorid <1.0-0,3 PAH, summa L < PAH, summa M 0,18-5 PAH, summa H 0,028-0,5 oljeindex 135 -

14 14 7 Diskussion och slutsatser 7.1 Mark Uppmätta halter av föroreningar i jorden med fält- och laboratorieanalys är generellt låga. Endast i en punkt (SM9) överskrids riktvärdet för KM. Den förhöjda halten av alifater som påvisats i denna punkt härrör med största sannolikhet från den petroleumförorening som sanerats på fastigheten intill (Gasugnen 21). Utifrån PID-analyser bedöms detta vara den högsta förekommande halten i provpunkten. 7.2 Grundvatten Uppmätta halter i de två grundvattenproverna visar generellt på låga halter. Inga halter överskridande tillämpade riktvärden har påvisats. 7.3 Samlad riskbedömning Massor som använts för att fylla ut fastigheten bedöms ha ett lågt föroreningsinnehåll. Påträffad förorening i SM9 överskrider endast marginellt riktvärdet. Styrande för riktvärdet för alifater >C8-C10 är exponering inandning av ånga, riktvärdet har sedan justerats ner för exponering av andra risker. Uppmätt halt bedöms utgöra en liten risk men det föreligger en risk att det förekommer ytterligare förhöjda halter inom området. Förhöjda halter har även påvisats i den västra och nordvästra schaktväggen mot fastighetsgränsen vid tidigare sanering av Gasugnen 21. Eventuell spridning av föroreningen till grundvattnet på Gasugnen 24 har inte kunnat påvisas vid denna provtagning då grundvattenröret var igensatt och inget vatten erhölls vid provtagning. Vid tidigare undersökningar och provtagning utfärdad enligt upprättat kontrollprogram (RGS90, 2012) har bedömningen gjorts att det inte krävs någon vidare utredning kring kvarlämnad förorening. De grundvattenrör som använts för kontrollprovtagning ligger dock i varsin ände om det sanerade området och bedöms inte ge en helhetsbild av föroreningsspridningen från området. Det finns även risk för att spridning kan ha skett i ledningsgravar i gatorna och därför inte påvisats i de grundvattenrör som installerades på fastigheterna Ceres 4 och Skrädderiet 3. VA-ledningar återfinns i både Rudbecksgatan och Hagmarksgatan. Även inne på Gasugnen 24 finns en dagvattenledning som löper längsmed den norra fastighetsgränsen mot Gasugnen 21. Då marken i området huvudsakligen utgörs av lera finns stor risk att spridning av föroreningen är kopplad till mer genomsläppliga material som återfinns i ledningsgravar. 8 Rekommendationer Föroreningar av den typ som påvisats på och i anslutning till Gasugnen 21 kan avhjälpas genom exempelvis schaktsanering eller in situ sanering liksom de metoder som tidigare använts inom området. RGS90, som genomförde saneringsarbetet inom gasugnen 21, uppskattade i sin slutredovisning att det lämnades ca 100 ton förorenad jord i schaktväggen. Med avseende på de förorenade slutprovernas placering i schaktväggen finns en risk att detta är en underskattning. Utförd undersökning visar även att det kan finnas förorening på Gasugnen 24. Hur stor mängd som överskrider tillämpat riktvärde är mycket svårt att svara på utifrån de resultat som finns tillgängliga.

15 15 I samband med projektering av åtgärd bör därför provtagning genomföras för att avgränsa påträffad förorening. Då påträffade halter endast marginellt överstiger riktvärdet i en punkt bör projekteringen även inkludera en fördjupad riskbedömning för att fastslå om saneringsbehov verkligen föreligger inom planen Kostnadsuppskattning Kostnaden för en schaktsanering av kvarvarande förorening på och i anslutning till Gasugnen 21 har uppskattats till högst 0,5 miljoner kronor. Denna summa baseras på tidigare uppskattning om kvarlämnad förorening inom gasugnen 21 samt en bedömning av att lika mycket antas finnas kvar i anslutande delar inom Gasugnen 24. Kostnadsuppskattningen kan komma att justeras uppåt om schaktarbeten görs utanför kvartersområdet speciellt då i höjd med Gasugnen 21 där föroreningsutbredningen är okänd. Kostnadsuppskattningen inkluderar momenten schakt, transport och deponering av förorenade massor. 9 Referenser NATURVÅRDSVERKET (2002): Bedömningsgrunder för miljökvalitet Metodik för inventering av förorenade områden. NV rapport 4918, Stockholm. NATURVÅRDSVERKET (2009a): Riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976, Stockholm. NATURVÅRDSVERKET (2009b): Riskbedömning av förorenade områden. NV rapport 5977, Stockholm. SPI (2011): SPI REKOMMENDATION Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, Stockholm. Svenska Geotekniska Föreningen (2004): Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar. Rapport 1:2004, Linköping. WHO (2005): Guidelines for drinking water enligt

16 Bilaga 1 Bil 1 Provtagningsplan

17 Legend Borrpunkt Grundvattenrör PEH Grundvattenrör stålrör Undersökningsområde Kvartersmark / Kv Gasugnen Eskilstuna: Smedjegatan 34 Telefon : Västerås: Norra Källgatan 17 Telefon : Örebro: Bettorpsgatan 10 Telefon : Meters Ritningen avser: Provtagningsplan Uppdragsgivare: John Ekströms Bygg AB Fastighetsbeteckning: Gasugnen 21 m.fl. Uppdragstyp: Miljöteknisk markundersökning Sign: EP Uppdrags nr: Ritad av: Datum: Skala: Emma Platesjö :800

18 Bilaga 2 Bil 2 Tillämpade riktvärden

19 Tillämpade riktvärden för ämnen i mark (mg/kg TS) och grundvatten ( g/l). Ämne KM MKM Grundvatten Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5000 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium 0, Kobolt Koppar Krom totalt Kvicksilver 0,25 2, Nickel Vanadin Zink Diklormetan 0,08 0, Dibromklormetan 0, Bromdiklormetan 0, Triklormetan 0,4 1, Koltetraklorid (Tetraklormetan) 0,08 0, ,2-dikloretan 0,02 0, ,2-dibrometan 0,0015 0, ,1,1-trikloretan Trikloreten 0,2 0, Tetrakloreten 0,4 1,2 - - cis-dikloretylen trans-dikloretylen vinylklorid - - 0,3 - - PAH L (låg molekylvikt) PAH M (medelhög molekylvikt) PAH H (hög molekylvikt) ,5 Bensen 0,012 0, Toluen Etylbensen Xylen Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

20 Ämne KM MKM Grundvatten Grundvatten ångor i byggnader utspädning 1/5000 Grundvatten miljörisker ytvatten utspädning 1/100 Alifat >C 5-C Alifat >C8-C Alifat >C10-C Alifat >C12-C Summa alifat >C5-C Alifat >C16-C Aromat >C8-C Aromat >C10-C Aromat >C16-C Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

21 Bilaga 3 Bil 3 Fältanteckningar

22 Fältanteckningar Kv Gasugnen 21 m.fl. Prov Jordart Djup (m) XRF PID Förhöjd halt Förhöjd halt Labanalyser XRF (>KM) lab Anm SM1:1 F sa gr 0-0, brun SM1:2 F sa gr 0,5-0, brun SM1:3 Let 0,8-1, grå, brun längst upp, luktar dy SM1:4 Let 1,0-1, grå SM1:5 Le 1,5-2, Cd MS-1 grå, ngt lösare SM1:6 Le 2,0-3, Cr grå, lös le SM1:7 Le 3,0-4, grå, lös le SM1GV V3-a 2 st förlängningsrör, 2st filter, avsågat ca 7 cm SM2:1 F sa gr 0-0, brun SM2:2 Let 0,5-1, Ni brun, grå SM2:3 Le 1-1, Cr fast le, grå SM2:4 Le 1,5-2, lös le, grå SM3:1 F sa gr 0-0, Hg MS-1, OJ-1 brun SM3:2 Let 0,5-1, brun, grå SM3:3 Le 1,0-2, fast le, grå SM3:4 Le 2,0-3, Cr lös le, grå SM4:1 F sa gr 0-0, brun SM4:2 Let 0,3-1, brun, grå SM4:3 Le 1,0-2, fast le, grå SM4:4 Le 2,0-3, lös le, grå SM4:5 Le 3,0-4, lös le, grå SM4B:1 F sa gr 0-0, brun, st SM4B:2 Le 0,3-1, fast le, grå SM4B:3 Le 1,0-2, lös le, grå SM4c F Let/Le Mn sa 3,8-5,5 6 m stålrör, vid 3,8 m börjar sand/friktion sedan allt grövre och stopp vid 5,5 m SM5:1 F sa st 0-0, brun, st SM5:2 Let 0,2-1, Cr MS-1 blandat SM5:3 Le 1,0-2, blågrå, fast le SM5:4 Le 2,0-2, lös le, grå SM5:5 Le 2,5-3, Cr lös le, grå SM5:6 Le 3,0-4, lös le, grå SM5GV Waterpack 8EK 2 st förlängningsrör, 2 st filter SM6:1 F gr sa 0-0, brun, st SM6:2 Let 0,4-1, blandat SM6:3 Le 1,0-2, fast le, grå SM6:4 Le 2,0-2, lös le, grå SM6:5 Le 2,5-3, lös le, grå SM7:1 F gr sa 0-0, brun, st SM7:2 Let 0,5-1, fast le, grå SM7:3 Le 1,0-2, lös le, grå SM7:4 Le 2,0-3, lös le, grå SM8:1 F gr sa 0-0, brun, svart, grå SM8:2 Let 0,3-1, fast le, grå SM8:3 Le 1,0-2, lös le, grå SM8:4 Le 2,0-3, lös le, grå SM9:1 F gr sa 0-0, Ni MS-1 brun, svart, grå SM9:2 Let 0,5-1, fast le, grå SM9:3 Le 1,0-1, fast le, grå SM9:4 Le 1,6-2, OJ-21a alifater >C8- C10 "bensinlukt", grå SM9:5 Le 2,0,2, Ni lös le, grå SM9:6 Le 2,5-3, lös le, grå SM9:7 Le 3,0-3, lös le, grå SM9:8 Le 3,5-4, lös le, grå SM9GV 2 st förlängningsrör, 2 st filter Barium och kobolt har inte tagits med i utvärderingen av XRF-resultat då instrumnetet generellt tenderar att överskatta halterna för dessa metaller.

23 Bilaga 4 Bil 4 XRF-resultat

24 Prov Reading No Units As As Error Ba Ba Error Cd Cd Error Co Co Error Cr Cr Error Cu Cu Error Hg Hg Error Ni Ni Error Pb Pb Error V V Error Zn Zn Error Fe Fe Error SM1: ppm < LOD 3,82 404,2 42,65 < LOD 11,73 < LOD 60,23 31,52 12,43 13,8 6,87 < LOD 5,18 28,11 13,64 10,35 3,43 20,07 9,96 24,02 4, ,89 105,3 SM1: ppm < LOD 3,6 378,73 41,79 < LOD 11,91 < LOD 58,51 48,21 12,83 15,74 6,8 < LOD 5,05 21,47 13,35 < LOD 4,64 16,38 10,01 20,26 4, ,33 102,45 SM1: ppm 3,8 2,51 363,84 42,73 < LOD 12,17 < LOD 70,24 32,48 14,54 23,37 6,92 < LOD 4,82 < LOD 19,69 6 3,22 30,99 12,95 35,81 4, ,73 124,2 SM1: ppm 5,59 2,68 540,46 50,38 < LOD 13,85 < LOD 82,89 42,25 14,15 35,31 8,01 < LOD 5,6 < LOD 21,55 < LOD 5,12 41,11 13,8 67,42 6, ,36 145,89 SM1: ppm 5,71 2,81 741,37 57,11 18,05 10,48 141,35 59,96 33,99 11,99 22,68 8,33 < LOD 5,72 < LOD 23,71 < LOD 5,38 36,22 11,43 46,54 5, ,13 156,58 SM1: ppm < LOD 3,74 243,34 37,59 < LOD 10,35 115,97 62,94 84,72 27,07 38,44 7,31 < LOD 4,96 24,46 13,77 5,61 3,22 89,75 27,06 67,56 5, ,62 166,48 SM1: ppm < LOD 3,65 286,5 37,33 < LOD 10,26 < LOD 70,93 < LOD 30,21 18,31 6,71 < LOD 4,87 < LOD 19,81 6,47 3,19 54,51 19,61 35,61 4, ,66 124,38 SM2: ppm < LOD 3,27 433,94 41,18 < LOD 11,22 < LOD 51,84 < LOD 17,43 < LOD 9,88 < LOD 5,02 31,12 13,36 < LOD 4,32 18,73 9,37 9,95 3, ,9 89,58 SM2: ppm < LOD 4,09 555,32 42,27 < LOD 11,18 < LOD 81,47 72,4 20,85 22,3 7,3 < LOD 5,38 54,65 14,65 11,59 3,58 76,99 20,54 45,61 5, ,05 143,41 SM2: ppm 6,37 2,72 417,52 42,99 < LOD 11,78 < LOD 99,96 83,27 21,98 37,99 7,74 < LOD 5,2 < LOD 21,43 5,65 3,44 70,63 21,05 53,89 5, ,42 177,28 SM2: ppm 5,17 2,62 427,21 40,07 < LOD 10,71 150,4 63,29 65,08 25,82 31,38 7,33 < LOD 5,11 37,54 14,31 6,81 3,33 93,66 25,48 54,14 5, ,93 166,7 SM3: ppm < LOD 4,36 585,17 44,49 < LOD 11,77 < LOD 72,93 30,21 14,45 20,19 7,14 5,9 3,56 28,97 13,88 21,72 3,84 < LOD 18,48 96,42 6, ,91 130,17 SM3: ppm 4,31 2,83 442,82 51,39 < LOD 14,14 < LOD 88,26 73,32 13,11 25,99 8,3 < LOD 5,9 < LOD 22,82 < LOD 5,5 35,28 12,02 52, ,06 155,53 SM3: ppm 5,3 2,67 408,23 41,15 < LOD 11,17 127,4 63,23 58,94 23,71 29,99 7,38 < LOD 5,15 < LOD 21,19 6,63 3,41 81,18 24,47 67,67 5, ,11 166,88 SM3: ppm 7,62 2,65 251,65 41,04 < LOD 11,54 131,15 66,94 90,66 22,69 32,61 7,46 < LOD 5,29 < LOD 20,93 < LOD 4,96 77,94 22,13 69,09 6, ,86 177,19 SM4: ppm < LOD 3,29 485,77 43,33 < LOD 12,13 < LOD 48,52 < LOD 16,6 < LOD 9,5 < LOD 4,92 21,18 12,96 < LOD 4,37 21,98 8, , ,54 84,62 SM4: ppm < LOD 5,24 260,63 61,85 < LOD 17,1 < LOD 97,27 51,28 9,61 36,04 10,71 < LOD 7,31 < LOD 28,27 < LOD 6,89 21,96 8,39 58,88 7, ,28 170,36 SM4: ppm 5,77 2,82 606,74 57,75 < LOD 15,76 150,67 65,08 34,1 11,65 29,09 8,87 < LOD 6,06 < LOD 24,44 < LOD 5,37 36,88 11,05 60,5 6, ,73 170,42 SM4: ppm < LOD 3,43 208,02 37,9 < LOD 10,7 < LOD 62,13 26,77 16,81 11,58 6,39 < LOD 4,73 < LOD 18,99 < LOD 4,43 33,57 15,61 24,84 4, ,3 108,27 SM4: ppm < LOD 3,56 450,52 40,88 < LOD 11,47 < LOD 61,52 < LOD 23,24 11,46 6,6 < LOD 4,94 26,71 13,35 < LOD 4,6 39,17 14,36 22,86 4, ,59 107,11 SM4B: ppm < LOD 4,05 527,84 44,94 < LOD 12,11 < LOD 67,16 < LOD 18,99 24,38 7,3 < LOD 5,29 40,26 14,13 11,68 3,55 21,63 11,61 87,36 6, ,7 118,37 SM4B: ppm < LOD 3,98 463,49 42,05 < LOD 11,37 144,06 55, ,25 40,08 7,63 < LOD 5,28 26,35 14,16 8,66 3,46 64,3 20,29 57,09 5, ,04 144,48 SM4B: ppm 7,69 2,76 417,05 45,93 < LOD 12,47 159,59 67,2 70,7 20,4 32,95 7,86 < LOD 5,28 < LOD 22,16 < LOD 5,18 68,02 19,06 56,72 5, ,68 177,1 SM5: ppm < LOD 4,09 390,08 43,06 < LOD 11,96 < LOD 64,92 52,13 13,15 21,8 7,2 < LOD 5,68 33,19 13,94 12,32 3,55 24,9 11,19 63,41 5, ,68 114,38 SM5: ppm 5,78 2,71 214,47 43,15 < LOD 12,05 < LOD 91,29 83,4 19,2 21,88 7,35 < LOD 5,28 < LOD 20,97 5,59 3,47 59,8 18,47 60,46 5, ,65 161,23 SM5: ppm 6,22 2,55 394,07 42,3 < LOD 11,33 88,9 52,57 52,37 18,62 31,62 7,37 < LOD 5,14 32,68 14,05 < LOD 4,82 75,92 18,02 48,47 5, ,51 138,05 SM5: ppm 5,11 2,54 373,3 38,26 < LOD 10,35 103,81 53,22 57,24 23,24 31,39 7,11 < LOD 4,98 38,61 13,76 6,52 3,23 76,78 22,46 57,88 5, ,15 139,72 SM5: ppm 4,96 2,58 251,15 37,03 < LOD 10, ,34 101,11 27,57 30,82 7,15 < LOD 4,98 21,33 13,79 7,69 3,28 86,48 26,8 64,12 5, ,72 164,2 SM5: ppm < LOD 3,6 214,33 40,87 < LOD 11,39 133,51 53,66 48,53 18,62 28,56 7,21 < LOD 4,97 < LOD 20,38 < LOD 4,72 62,34 17,52 52,92 5, ,37 140,27 SM6: ppm < LOD 3,75 473,32 42,75 < LOD 11,48 < LOD 57,55 < LOD 18,09 13,14 6,75 < LOD 5,1 33,81 13,52 7,45 3,29 19,87 10,2 30,9 4, ,31 100,46 SM6: ppm 10,07 3,11 200,49 42,9 < LOD 11,82 < LOD 111,21 29,2 19,08 18,72 7,55 < LOD 5,4 < LOD 22,15 16,42 3,92 51,33 17,89 66,7 6, ,32 198,49 SM6: ppm 6,85 2,68 405,04 40,38 < LOD 11,1 < LOD 96,73 46,95 23,18 30,32 7,43 < LOD 5,17 35,92 14,47 5,89 3,37 82,18 22,75 47,74 5, ,54 171,04 SM6: ppm 7,08 2,62 393,54 42,46 < LOD 11,62 < LOD 90,36 52,72 21,82 27,63 7,27 < LOD 5 < LOD 20,8 < LOD 4,92 67,95 21,87 67,73 5, ,51 160,01 SM6: ppm 4,58 2,62 297,45 37,95 < LOD 10,25 108,68 59,74 65,06 25,44 29,22 7,17 < LOD 5,05 36,98 14,03 9,08 3,36 92,94 26,12 58,13 5, ,75 157,66 SM7: ppm < LOD 3,95 462,9 42,59 < LOD 11,64 < LOD 61,51 < LOD 18,35 18,86 6,98 < LOD 5,1 25,4 13,57 11,52 3,48 24,79 10,63 27,55 4, ,76 108,83 SM7: ppm 9,42 2,82 582,65 47,95 < LOD 12,96 201,34 67,67 70,43 20,27 26,69 7,79 < LOD 5,5 32,62 15,29 < LOD 5,23 66,29 19,65 43,04 5, ,41 177,59 SM7: ppm 3,98 2,55 488,36 42,04 < LOD 11,47 113, ,02 19,81 31,45 7,33 < LOD 5,1 29,23 13,98 < LOD 4,91 62,96 19,51 55,34 5, ,31 135,9 SM7: ppm 4,27 2,46 360,18 38,58 < LOD 10,76 < LOD 88,71 64,21 24,37 26,11 6,93 < LOD 4,77 < LOD 20,13 < LOD 4,71 91,11 23,71 58,77 5, ,3 156,58 SM8: ppm < LOD 4,24 478,11 44,02 < LOD 12,06 < LOD 62,02 < LOD 18,13 10,96 6,84 < LOD 5,14 23,32 13,63 16,83 3,69 < LOD 15,28 33,62 4, ,97 109,47 SM8: ppm 4,98 2,71 413,2 46,78 < LOD 12,99 < LOD 92,11 65,24 16,88 22,99 7,7 < LOD 5,47 < LOD 22,09 < LOD 5,22 48,06 16,01 53,59 5, ,73 162,23 SM8: ppm 7,45 2,65 483,14 44,91 < LOD 12,22 150,3 61,81 58,58 20,09 26,72 7,46 < LOD 5,24 < LOD 21,24 < LOD 4,95 58,21 19,37 44,81 5, ,84 162,4 SM8: ppm 3,84 2,53 280,37 37,11 < LOD 10,14 < LOD 83,77 46,62 24,56 32,13 7,08 < LOD 4,86 31,51 13,59 8,18 3,25 79,45 24,6 55,57 5, ,35 147,51 SM9: ppm < LOD 3,9 465,68 43,13 < LOD 11,57 < LOD 70,17 29,33 13,57 16,9 7,06 < LOD 5,25 41,93 14,11 7,14 3,39 29,02 12,02 65,09 5, ,94 123,82 SM9: ppm 4,9 2,94 469,16 48,9 < LOD 13,66 < LOD 109,86 53,59 18,35 28,74 8,13 < LOD 5,66 < LOD 23,06 7,69 3,81 59,85 18,07 53,22 6, ,33 195,16 SM9: ppm 5,74 3,58 90,93 60,58 < LOD 16,61 < LOD 114,84 70,65 9,61 44,45 12,63 < LOD 8,74 < LOD 32,65 < LOD 7 28,91 8,35 43,08 7, ,77 204,55 SM9: ppm < LOD 3,56 270,78 37,08 < LOD 10,31 < LOD 66,34 51,56 20,23 22,47 6,65 < LOD 4,72 < LOD 19,11 4,8 3,07 65,13 19,67 41,57 4, ,77 115,73 SM9: ppm < LOD 7,78 766,37 114,2 < LOD 32,32 188,53 76,15 20,3 4,77 58,42 22,41 < LOD 14,71 78,63 38,84 < LOD 9,86 5,8 3,29 29,12 11, ,46 187,41 SM9: ppm 7,04 2,37 77,19 36,6 < LOD 10,2 210,16 47,83 < LOD 34,21 23,7 6,79 < LOD 4,77 < LOD 19,04 < LOD 4,36 < LOD 78,24 42,23 4, ,84 122,36 SM9: ppm < LOD 3,77 321,05 40,02 < LOD 10,9 115,7 55,23 51,07 20,85 22,16 7,08 < LOD 5,07 32,95 14,03 < LOD 4,83 69,31 20,17 44,14 5, ,09 144,94 SM9: ppm 4,35 2,39 192,04 35,68 < LOD 10,07 < LOD 87,29 50,08 26,7 25,45 6,8 < LOD 4,75 < LOD 19,81 < LOD 4,52 81,82 26,23 50,73 5, ,86 154,59

25 Bilaga 5 Bil 5 Analysrapporter

26 Rapport Sida1(6) T BPVUWKXPNY Structor Miljöteknik AB Projekt Emma Platesjö Bestnr Registrerad Norra Källgatan 17 Utfärdad Västerås Analys av fast prov Er beteckning SM1:5 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :19:29 ALS Scandinavia AB Client Service

27 Rapport Sida2(6) T BPVUWKXPNY Er beteckning SM3:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 98.0 % 2 O MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MASU acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MASU acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MASU fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MASU fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MASU antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MASU fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MASU pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MASU bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MASU krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MASU bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MASU bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MASU bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MASU dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MASU benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MASU indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MASU PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MASU PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MASU PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MASU PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MASU PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MASU PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MASU Er beteckning SM5:2 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :19:29 ALS Scandinavia AB Client Service

28 Rapport Sida3(6) T BPVUWKXPNY Er beteckning SM9:1 Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :19:29 ALS Scandinavia AB Client Service

29 Rapport Sida4(6) T BPVUWKXPNY Er beteckning SM9:4 Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 69.2 % 2 O MISW alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 4 D MISW alifater >C8-C10 30 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C10-C12 39 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 4 D STGR alifater >C5-C16* 69 mg/kg TS 4 N STGR alifater >C16-C35 29 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C8-C mg/kg TS 4 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 4 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 4 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 4 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 4 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 4 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 4 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 4 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 4 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 4 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 4 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 4 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 4 N STGR ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :19:29 ALS Scandinavia AB Client Service

30 Rapport Sida5(6) T BPVUWKXPNY * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys har skett enligt EPA metod (modifierad) (ICP-SFMS). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI38. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±24-66% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±31-40% Aromatfraktioner: ±29-34% Enskilda PAH: ±24-51% Bensen ±27% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Toluen ±24% vid 0,02 mg/kg och ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±22% vid 0,02 mg/kg och ±28% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±21% vid 0,04 mg/kg och ±20% vid 0,2 mg/kg o-xylen ±22% vid 0,02 mg/kg och ±21% vid 0,1 mg/kg ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Sture Grägg :19:29 ALS Scandinavia AB Client Service

31 Rapport Sida6(6) T BPVUWKXPNY Metod Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev MASU MB MISW STGR Godkännare Mats Sundelin Maria Bigner Miryam Swartling Sture Grägg D H N O V Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Box 511 E-post: signerat av Sture Grägg Täby Sweden Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :19:29

32 Bilaga 6 Bil 6 Historiska flygfoton

33 Fotobilaga Historiska flygfoton Figur 1. Flygfoto från Figur 2. Flygfoto från 1966.

34 Figur 3. Flygfoto från Figur 4. Flygfoto från 1980.

35 Figur 5. Flygfoto från 1985.

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer