Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland"

Transkript

1 Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

2

3 3 (16) Datum: Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Förord Myndigheten för yrkeshögskolan har ansvarat för en inledande tillsyn avseende en eftergymnasial yrkesutbildning till kvalificerad butikssäljare i Minsk, Vitryssland. Tillsynen genomfördes enligt de metoder som myndigheten använder i samband med start av en ny utbildning. Utbildningen genomförs med den svenska modellen för yrkeshögskoleutbildning som förebild dock med vissa anpassningar till lokala förutsättningar. Hässleholm i december Margareta Landh Utredare Myndigheten för yrkeshögskolan Birgitta Lindkvist Utredare ProCompetence

4 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 4 (16) Innehåll 1 Syfte med projektet Bakgrund Metod för bedömningen Sammanfattande bedömning Utbildningens syfte Bedömning av syftet med utbildningen Utbildningens innehåll Utbildningsplan Bedömning av utbildningens innehåll Utbildningens genomförande och pedagogiska metoder Lärande i arbete Kunskapskontroll Bedömning av utbildningens genomförande och pedagogiska metoder Utbildningens organisation, ledning och administration Ledning Lärare Studenter Bedömning av organisation, ledning och administration Uppföljning och kvalitetssäkring Bedömning av uppföljning och kvalitetssäkring... 16

5 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 5 (16) 1 Syfte med projektet Syftet med hela projektet Introduction of Modern Methods and Models in Labour Market Training i Minsk är att bidra till en förbättrad matchning mellan efterfrågan och tillgång på kvalificerad arbetskraft i Vitryssland. För närvarande pågår implementeringen av projektet. En del av projektet, den kvalificerade yrkesutbildningen Handel & Service, har till syfte att anpassa den svenska modellen för yrkeshögskoleutbildning till vitryska förhållanden och därmed använda för att tillvarata erfarenheter från Sverige. Utbildningen startade den 5 september Tillsynen genomfördes den 27 och 28 oktober 2011 och utbildningen avslutas med examen den 20 december Den del av projektet som behandlas i samband med tillsynen och beskrivs i rapporten är förberedelser för och start av utbildningsprogrammet Business & Service. Projektet är ett samarbete mellan The Committee for Labour, Employment and Social Protection vid Executive Council of Minsk och Arbetsförmedlingen i Sverige med stöd av Folkuniversitetet i Uppsala och RIPO, Minsk (Republican Institute for Vocational Education). Svenska SIDA finansierar projektet med SEK. 1.1 Bakgrund Den officiella arbetslösheten i Vitryssland är mycket låg, under en procent, men den verkliga siffran bedöms vara minst tio procent. Dessutom är många anställda undersysselsatta. Det råder också en tydlig diskrepans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. De arbetssökande har ofta låg utbildning och kompetens, medan arbetsgivarna söker specialister med hög och aktuell kompetens. De attraktiva jobben kommer ofta inte in till Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningen i Vitryssland har en betydligt lägre status än den akademiska och genomförs vanligen av yrkescolleges eller särskilda avdelningar inom universitetssystemet. Det finns en mycket svag relation mellan arbetsmarknadens behov, Arbetsförmedlingens prognoser och utbildningsutbudet. I landet finns anställda inom handeln. Både branschen och Arbetsförmedlingen är nu uppmärksamma på att det ställs höga och nya krav på anställda inom handeln. Vitryssland är ett utpräglat transitland och många turister passerar därmed landet. Deras intryck av människors attityd och det bemötande de får är viktigt. Därför prioriteras kommunikation, psykologi och bemötande i kraven på en utbildning för butikssäljare. Servicekänsla och engelska är också viktiga krav. Idén bakom programmet är att det baseras på ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv för att utveckla utbildningsplanen

6 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 6 (16) Den ska fokusera på det verkliga behovet hos arbetsgivarna och utbildningen ska genomföras i samverkan mellan utbildningsanordnare med arbetslivet och med moderna metoder. Information om möjligheten att delta i projektet fick rektor och vice rektor vid RIPO i samband med kontakt med Folkuniversitetet Uppsala, och de såg skillnaden mellan det vitryska och det svenska systemet. Den yrkesutbildning som genomfördes i Vitryssland gav inte önskat resultat. I den svenska modellen för yrkeshögskoleutbildning har man fokus på arbete efter utbildningen och arbetslivets engagemang. Den traditionella utbildningen i Vitryssland var tidigare helt fokuserad på utbildningsprocessen. Arbetsförmedlingen i Minsk har inom ramen för projektet gjort ett prognosarbete, identifierat behoven och kommit fram till att de två yrkesinriktningarna Försäljning och Internationell marknadsföring är dem som arbetslivet efterfrågar mest. En enkät skickades ut till 300 företag, varav bland andra 12 butikskedjor. Ett 50- tal företag svarade med visat intresse för att engagera sig i utbildningen med bland annat praktikplatser. Utbildningsprogrammet utarbetades som ett pilotprojekt av vitryska lärare med stöd av svenska kollegor. RIPO har satsat mycket på information till arbetsgivarna om fördelarna med den nya modellen och utbildningen samt informerat om vad de kan tjäna på att delta. Privata företag har visat stort intresse, medan de statliga har varit mer avvaktande till det nya sättet att genomföra utbildning. Den roll som Folkuniversitetet har spelat och spelar för projektet beskrivs som lokomotivet som drar hela processen. Det stöd som löpande getts och erbjudandet att ta del av erfarenheter och kompetens uppges ha varit mycket värdefullt för projektet. 1.2 Metod för bedömningen Uppdraget har varit att göra en bedömning av planering, uppstart och status för projektet i relation till den svenska modellen för yrkeshögskoleutbildning. Två utredare från Myndigheten för yrkeshögskolan respektive ProCompetence med erfarenhet av den svenska modellen för yrkeshögskoleutbildning har på plats under två dagar sammanträffat med olika konstellationer av intressenter i projektet. Metoden för att ta fram underlag för bedömningen har varit strukturerade intervjuer med de aktörer som är involverade i utbildningens planering och genomförande: ansvarig utbildningsanordnare, lärare, studerande och berört arbetsliv. Områden som har berörts är bland andra pedagogiskt genomförande, arbetslivets medverkan och engagemang samt uppföljning och utvärdering. Utredarna har sammanträffat med:

7 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 7 (16) Utbildningsanordnaren Anna Ivanova, Leader of the educational part, (RIPO) Anatoly Mazovko, Leader of the methodological support in the educational part, (RIPO) Natalia Charnyakovskaya, Project Administrator, (RIPO) Undervisande personal Tatiana Nochevalkina, Teacher, Organization and Technologies in Sales Alexandra Petrova, Teacher, Business English and Project Assistant Arbetsliv Tamara Markovnik, Director of the HR Department, Employer Organisation for General Directorate of Consumer Market Galina Usova, Manager, Anabta Tourism Bureau Studerande Hela studerandegruppen (13 närvarande av totalt 16 studerande) 1.3 Sammanfattande bedömning Tillsynen är gjord i mitten av utbildningstiden, varför endast planering och start av programmet kan bedömas och bedömningen får därför mer karaktär av en prognos. Vi bedömer dock det underlag vi fått och den information som getts vid sammanträffandena som tydliga och relevanta. Denna utbildning uppfyller de nödvändiga krav som ställs i den svenska modellen för eftergymnasial yrkesutbildning som bedrivs utanför högskolan. Anordnaren RIPO har tillägnat sig och implementerat modellen med rimlig anpassning till de lokala förutsättningarna. Utbildningen bygger på en verklig efterfrågan på arbetsmarknaden. Berörda aktörer som arbetsliv och Arbetsförmedling är aktivt engagerade i utbildningens planering och genomförande. Anordnaren har anpassat sin organisation till det nya arbetssätt som krävs och genomför utbildningen flexibelt och med hänsyn till studenternas synpunkter. Lärarna har en hög grundkompetens och har genom sin utbildning i Sverige tillägnat sig de nya metoder och attityder som krävs. Undervisningen genomförs med tydligt inslag av praktik och problembaserat lärande. Lärande i arbete (LIA) är väl organiserat och har speciell kursplan. Tydligt fokus finns på kvalitet i genomförandet av utbildningen. När det gäller uppföljning av resultat återstår att göra visst utvecklingsarbete. Det är viktigt att ansvarig utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet och Arbetsförmedlingen i Minsk utvärderar effekterna av genomförd utbildning på ett systematiskt sätt det vill säga följer upp om de studerande har arbete helt eller delvis inom det område som utbildningen är avsedd för.

8 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 8 (16) 2 Utbildningens syfte Syftet med denna utbildning är att med användning av den svenska yrkeshögskolemodellen skapa en flexibel utbildning för butikssäljare på nivå 7. Detta är den högsta nivån för butikssäljare i Vitryssland, och innebär att även konsultativa inslag i kompetensen ska finnas, det vill säga en mycket kvalificerad roll som expedit. Få befintliga expediter har denna grad 7, där bland annat engelska är ett krav. Det övergripande målet med utbildningen är att studenterna med denna förvärvade kompetens ska kunna bidra till att utveckla handeln i Minsk och öka omsättningen. Motivation för studenterna är att se fram emot en högre lön och intressantare arbete. Tanken är även att RIPO i sin egenskap av ledande yrkesutbildningsaktör i Vitryssland ska sprida modellen och sina erfarenheter till övriga utbildningar runt om i landet. Ett motiverat arbetsliv har funnits med som en förutsättning för projektets tillkomst och arbetslivets önskemål var klart styrande vid utarbetandet av utbildningsplanen. De arbetslivsrepresentanter som intervjuats har detaljkännedom om utbildningens innehåll och uppläggning. Arbetslivets syfte med att delta i projektet är att få medarbetare med en hög och aktuell kompetens. Man ser de metoder och det kursinnehåll man varit med att ta fram som fördelaktiga. Enligt de deltagande arbetsgivarrepresentanterna är angelägna förändringar av vitrysk yrkesutbildning bland annat att varva teori och praktik och öka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner och företag. Utbildningsanordnaren RIPO har ett gott anseende och arbetslivets representanter litar mycket på RIPO och har sedan länge ett samarbete, bland annat för att få praktikanter med god kvalitet. Avsikten är att utbildningen ska ge två diplom: ett statligt godkänt från RIPO, och ett svenskt från Folkuniversitetet. En bilaga med beskrivning av de ingående ämnena ska finnas tillsammans med diplomet Bedömning av syftet med utbildningen Utredarnas bedömning är att syftet med utbildningen, att matcha arbetslivet med kvalificerade butikssäljare som kan bidra till att utveckla handeln i Minsk och i förlängningen till ökad omsättning för handelsföretagen i regionen, är väl avvägt. 3 Utbildningens innehåll 3.1 Utbildningsplan Den utbildningsplan som tagits fram I samverkan mellan RIPO, Arbetsförmedlingen och arbetslivet omfattar 600 timmars utbildning under 3,5 månader. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och varvar teori och praktik. Den praktiska företagsförlagda delen omfattar 240 timmar.

9 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 9 (16) RIPO har på ett mycket tydligt sätt anammat idén om ett nära samarbete med arbetslivet, som har haft ett stort och nära inflytande på processen att skapa en utbildningsplan som styrs av marknadens konkreta behov. De ämnen som ingår är följande: Basics of Marketing, Law Basics, Basics of Management, Psychology and Business Ethics, Business English, General Merchandising, Sales Organization and Techniques, Accounting and Reporting, Shop Equipment, Workplace Based Learning, Exam Counseling, Qualification Exam. Detaljerade kursplaner finns för alla kurser inklusive kurserna för Lärande i arbete (LIA). De viktigaste ämnena enligt studenterna är management, psykologi och marketing. Arbetsgivarna prioriterar affärsengelska och geografi, medan Arbetsförmedlingen var tveksam till engelska, eftersom det normalt inte krävs för yrkesrollen expedit. Dock har det godkänts, då behovet motiverats med att Vitryssland är ett transitland med många besökare. Även kommande Ishockey- VM 2014 bidrog till att ämnet har kommit med. Kursplanerna revideras vid behov under utbildningens gång. Det finns en flexibilitet i programmet, till exempel har man på studenternas önskan infört extra tid med psykologi. Arbetslivet har önskat mer träning i praktiska situationer än i den ursprungliga utbildningsplanen, vilket har arrangerats. Lärarna förser också studenterna med andra kompletterande kunskaper som efterfrågas av marknaden. Anpassning görs även till individuella behov hos studenterna. Några av de studerande anger att utbildningen bör innehålla fler kurser, till exempel en startaeget-kurs. Man beskriver utbildningen som ett resultat av ett fyrpartssamarbete där samverkan sker mellan Arbetsförmedlingen i Minsk, utbildningsanordnaren Ripo, arbetslivet och de studerande Bedömning av utbildningens innehåll Valet av ingående kurser är relevant med tanke på vad utbildningen syftar till. Utredarna bedömer att ingående kurser i engelska är nödvändiga för att nå en yrkesrollen kvalificerad butikssäljare. Det är glädjande att utbildningsanordnaren ser på utbildningens genomförande som ett fyrpartssamarbete där alla intressenter ska kunna vara med och påverka innehållet. Inför en eventuell ny utbildningsomgång, är det angeläget att det sker en noggrann utvärdering av om kursinnehållet är relevant för alla parter. 4 Utbildningens genomförande och pedagogiska metoder Utbildningstiden, 3,5 månader, kan synas vara en kort tid för att nå målen i utbildningen. Det bör tilläggas att en svensk yrkeshögskoleutbildning inte kan vara kortare än 20 veckor. Dock är de studerande mycket motiverade och arbetar

10 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 10 (16) i stor utsträckning hemma utöver skoltiden. De har också en god grundutbildning, i de flesta fall en akademisk examen. Integrationen mellan teori och praktik anses också vara effektiv. Lärarna förser även studenterna med extra uppgifter. Utbildningen startade den 5 september 2011 och avslutas med examen den 20 december Studierna är på heltid 40 timmar per vecka, med mycket studier utanför skolförlagd tid. Merparten av studietiden är lärarledd undervisning. Utbildningen varvar perioder med teori och praktik. En längre teoriperiod inleder utbildningen, och praktiken är för denna grupp planerad att börja den 4 november. Efter en del av praktiken kommer de tillbaka till skolan en tid, för att sedan komma tillbaka till praktikplatsen. Varje dag behandlas normalt två ämnen, och varje pass avslutas med en reflektion. Ofta har man först teoretiska studier på förmiddagen och mer praktiska arbeten på eftermiddagen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, projekt, grupparbeten, problembaserat lärande (PBL) med reflekterande samtal och studiebesök. Problembaserat lärande används ofta i utbildningen. Studenterna får lära sig att söka kunskap och läraren fungerar som handledare och inte en färdig kunskapskälla. Praktiska problemsituationer varvas med teori i den skolförlagda RIPO har vid planeringen av programmet tydligt använt de principer som den svenska modellen innebär och har lyssnat av de önskemål som arbetslivet har när det gäller nya kunskaper och nya attityder man vill förmedla. Det är tydligt att utbildningsanordnaren upplever att arbetslivsanknytningen i genomförandet tillför stora värden till utbildningens kvalitet. Fokus finns nu på kunskaper som bemötande av kund, vilket tidigare inte varit viktigt, att främja varan, psykologiska moment och social förmåga. Man ska som konsult kunna ledsaga sina kunder, ge råd och kunna planera insatser som ökar försäljningen i butik. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och kan användas från klockan till Även datautrustning finns i tillräcklig omfattning. RIPO är noga med en hög kvalitet alltigenom. Ledningen uttrycker det som att inblandade parter; uppdragsgivare, utbildningsanordnare, studerande och arbetsliv ska uppfatta att projektet svarar mot deras syften. Kvalitetssäkring av lärarnas lektionsplaneringar och genomförande görs av speciell person hos utbildningsanordnaren, som bevakar att konceptet följs och att modellen tillämpas konsekvent.

11 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 11 (16) 4.1 Lärande i arbete Det har funnits god tillgång på praktikplatser inom försäljning, då arbetsgivarna inte säger nej till duktiga människor. Praktikansvarig letar efter platser genom Vacancy, som är en tidning av typ Platsjournalen. Skolan ringer också runt till potentiella arbetsgivare och tipsar studenter om lämpliga platser. Skolan utgår från studenternas önskemål. Målet är att praktiken ska leda vidare till anställning. Studenten uppmuntras till att själv söka praktikplats, men om detta inte lyckas stödjer RIPO, som har en reserv av praktikplatser. I stort sett alla hade vid vårt besök ordnat praktikplats, då tillgången på platser har varit god. Praktiken är i många fall kopplad till marknadsundersökningen, där cirka 50 företag har svarat att de är beredda att erbjuda praktikplats. Avtal sluts mellan företaget och RIPO om villkoren för praktiken. Tanken är att praktiken ska gagna både arbetsplats och student. Denne betraktas under praktiken som en anställd och ska ha kvalificerade uppgifter. LIA-handledarna lämnar omdömen om den studerande utifrån de kursmål som anges i den detaljerade kursplanen. Varje student har sin egen handledare och redan i förväg har kontakt etablerats med handledarna på arbetsplatsen och kursplan och villkor har gåtts igenom. Normalt har han/hon befattningen butiksansvarig och RIPO ställer tydliga krav på LIA-handledare. Lärarna ska med besök, telefon och mejl hålla kontakt med de studerande under praktiken. Exempel på LIA-platser som de studerande har överenskommit med är butiker inom elektronik, vitvaror, golv, skor, resebyrå, bildelar, byggvaror, kontorsutrustning, grossist, leksaksavdelning i varuhus, offsettryckeri (reklamavdelning), parfymeri, resebyrå och ett stort statligt handelscentrum. Studenterna förväntar sig att få arbete och arbetsgivarna är intresserade och insatta i programmet. Ledningen bedömer risken att de studerande blir utnyttjade som liten, men man menar samtidigt att arbetsgivare kan vara beräknande och bara byta praktikanter i stället för att anställa. 4.2 Kunskapskontroll En betygsskala med 10 grader används, där 10 = kreativ insats. Betygskriterierna upplevs tydliga av studenterna. Betyg ges efter varje kurs. Kunskapskontrollen är varierad: skriftliga prov, hemuppgifter, projektarbete, självvärderingar, examensprojekt som utgörs av utvecklings- eller marknadsföringsprojekt, utvärdering av varandra samt presentationer. Vid examen deltar arbetsgivare då studenterna redovisar sina examensprojekt, som även betygsätts.

12 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 12 (16) Bedömning av utbildningens genomförande och pedagogiska metoder Det är ordning och reda på skolan och utrustningen är ändamålsenlig. De administrativa rutinerna bedöms som väl fungerande. Utbildningen bedrivs med god kvalitet av kompetenta och genuint engagerade lärare. De pedagogiska metoderna är varierade med stort inslag av problembaserat lärande. Kopplingen till arbetslivet bedöms vara tydlig och tillgången och kvaliteten på LIA-platserna bedöms som god. Utbildningsanordnaren bör säkerställa att de studerande får kvalificerade arbetsuppgifter och god handledning under LIA-perioden. Det är dock osäkert om utbildningens längd är optimal, då 3,5 månader undervisning inklusive 25 % LIA riskerar att bli för kort för att nå utbildningsmålen i sin helhet. Utbildningsanordnaren bör noggrant följa upp de studerandes läranderesultat i förhållande till arbetslivets efterfrågan efter det att utbildningen har avslutats. Eftersom flera studenter planerar för att starta egen verksamhet bör anordnaren överväga att erbjuda kurser som stöd för att starta eget företag. 5 Utbildningens organisation, ledning och administration 5.1 Ledning RIPO känner stöd för en nationell förändring av yrkesutbildningen från den vitryska administrationen och ser sin roll som främjare av den svenska modellen i övriga OSS-länder. Ledningen anser att modellen har hög relevans för vitryska arbetslivet, och ser fram emot att sprida kunskaper till andra yrkesområden inom institutet. För att kunna föra ut modellen i resten av landet finns planer på att Utbildningens representerar RIPO, Arbetsförmedlingen och arbetslivet - både privata och statliga företag. Gruppen har möten varannan vecka och dessemellan telefonkontakter. Utbildningens uppläggning och kvalitet diskuteras kontinuerligt. Det är tydligt att ledningsgruppen har en nyckelfunktion tillsammans med ledningen för att kvalitetssäkra utbildningen. Hela teamet på RIPO på tio personer har genomgått en utbildning vid Folkuniversitetet i Uppsala för att tillgodogöra sig den svenska modellen. Ledningen för utbildningen uttalar stor tillfredsställelse över att ha fått tillfälle att omvärdera metoderna för yrkesutbildning. Organisation, funktioner och ansvar

13 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 13 (16) arrangerades på nytt sätt efter utbildningen under besöket i Sverige. Man har skapat tydliga roller och funktioner för att ha en tydlig ansvarsfördelning. Teamet visar en stor optimism om utbildningens resultat och ser inga hinder att nå de mål som satts. Stort arbete och mycket engagemang har lagts i förberedelserna för utbildningen. RIPO strävar efter samma resultat som den svenska yrkeshögskolan, det vill säga drygt 80 procent i jobb inom 6 månader efter examen. Ledningen tror att man kommer att nå målen, och samverkar med sina partner för detta. Högt motiverade studerande med goda förkunskaper menar man kommer att säkra detta. Också arbetslivets deltagande i själva utbildningen ser RIPO som en faktor som effektiviserar genomförandet. 5.2 Lärare Lärarna är anställda på RIPO eller technical college tillhörande RIPO. De har alla både en akademisk bakgrund och en praktisk erfarenhet. De är utvalda med tanke på att flexibelt kunna anpassa sig till nya metoder och krav och har tränats i Sverige. Utmaningar för lärarna har varit att skapa ett koncept som följer den svenska modellen och som är tillämpligt i Vitryssland. Pedagogiska utmaningar är också att lära studenterna att vara aktiva och söka kontakter och inte vänta på att få uppgifter eller jobb. Det kan också krävas att kunna intressera redan välutbildade personer för en yrkesutbildning och få studenterna att förstå ett det inte finns färdiga recept för livet. Många nya erfarenheter har lärarna redan skaffat sig av undervisningen. Studerandegruppen är heterogen både åldersmässigt och kunskapsmässigt. Det har inte funnits färdiga lösningar för allt, utan kreativitet krävs. Lärarrollen är förändrad och gruppen bidrar med en del av lösningarna. Projektarbetsmetodiken är ny för både lärare och studenter. Rollen som coach upplevs berikande och bidrar till att lärarna håller sig á jour. Det fokus som finns på flexibilitet och på att använda nya metoder för lärande ger ökat självförtroende. Någon lärare beskrev känslan när hon går till jobbet: jag flyger! En mindre andel gästföreläsningar för studerande ges i nuläget av arbetsgivarna, och stort intresse finns från företagen. RIPOs lärare föreläser också vid olika tillfällen på företagen och har en nära kontakt med de samverkande företagen. Exempelvis har lärare studerat hur varuhus exponerar sina varor och utifrån det skapat förbättrings- och utvecklingsprojekt för studenterna att genomföra ute i varuhuset. 5.3 Studenter Omkring 80 sökande fanns till programmet. Samtliga studenter i gruppen utom en karriärbytare har varit arbetslösa och kommit via Arbetsförmedlingen, vilket är ett krav för finansiering av utbildningen. Enligt avtal mellan RIPO och

14 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 14 (16) Arbetsförmedlingen finansierar utbildningen och ger ett stipendium på fyra USD ( cirka 30 SEK) per månad till studenterna. Arbetsförmedlingen ger också ett litet bidrag för att starta eget företag. Själva utbildningen är avgiftsfri för studenten. Gruppen består av mycket studiemotiverade personer. De 16 studenterna har olika förkunskaper, då 70 procent har en akademisk utbildning och de övriga tekniskt college. Åldern varierar mellan 18 och 40 år, de flesta är över 35. Ett 20- tal sökande har fått avslag på grund av att de enbart haft grundskoleutbildning, men betyg är annars inte styrande. Yrkesmässiga kunskaper och livskunskap är viktigare än betyg och tidigare utbildning. Yrkesrollen i Handel & Service, kvalificerad butikssäljare, är till stor del ett kvinnoyrke. Detta speglas i gruppen, där 14 av 16 studerande är kvinnor. Information om utbildningen fick de flesta via Arbetsförmedlingen i Minsk, där de var registrerade som arbetslösa. De blev informerade om den speciella uppläggningen av utbildningen och fick anmäla sitt intresse och söka till den. I samband med lanseringen av utbildningen fanns massmedia på plats och via media väcktes intresse för att delta hos några sökande. Den första delen av ansökningsprocessen sköttes av Arbetsförmedlingen. De handlingar som krävdes var läkarintyg och ansökan, där det skulle anges bland annat högskoleutbildning, engelskkunskaper och internationell säljerfarenhet. Ansökningsprocessen tog i vissa fall endast två dagar. Grundkrav för antagning var gymnasieutbildning och teknisk påbyggnadsutbildning, eftersom detta är kraven för att diplom ska kunna utfärdas. Dessutom måste man vara registrerad på Arbetsförmedlingen. RIPOs lärare deltog i urvalet och träffade de sökande för intervju och för att testa dem i samtal. De kriterier som var viktiga i urvalet var förmåga att klara kritiska situationer, attityd och social kompetens. De sökande som inte antagits har fått motivering till avslaget. Ofta har det varit otillräcklig grundutbildning som varit skälet. Olika reaktioner på utbildningens innehåll och utförande har kommit från studenterna, men de flesta är nu positiva till undervisningen och mer öppna och aktiva. En del var reserverade från början, då det finns traditionella uppfattningar om hur utbildning ska gå till. Dock förklarade samtliga vid besöket att de inte ångrar sitt val att delta. Något som i denna utbildning upplevs som positivt och annorlunda av studenterna är lärarnas kompetens, både teoretiskt och yrkesmässigt. Nivån på undervisningen upplevs som hög. Att man inbjuder chefer från företag för föreläsningar i till exempel marknadsföring, produktkännedom, krishantering med mera är nytt och positivt. Några studenter kommer att starta eget företag och jobbar under utbildningen med sin egen affärsplan Bedömning av organisation, ledning och administration Skolans ledning är engagerad och kompetent. De ledamöter som representerar arbetslivet i ledningsgruppen bedöms som mycket engagerade på en ganska

15 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 15 (16) detaljerad nivå, vilket i detta första projekt är positivt och gynnar utbildningen. Ledningsgruppen bör dock på sikt i högre grad ta på sig en mer strategisk roll som beställare av den efterfrågade kompetensen och som kvalitetssäkrare av utbildningen. Utbildningen skulle vinna på att engagera fler representanter från arbetslivet till exempel som gästföreläsare eller som värdar för studiebesök med mera. Lärarna är kompetenta och har lång erfarenhet av undervisning. Endast ett fåtal har även erfarenhet av arbete i näringslivet. En lämplig kompetensutveckling för involverade lärare skulle kunna vara att de får ytterligare möjlighet att få studera hur yrkeshögskoleutbildning genomförs konkret i Sverige. Information om utbildningen har skett via olika kanaler och ansökan har gjorts av intresserade. Antagningsprocessen har varit snabb, men ändå gett utrymme för individuell hantering av ansökningarna och de sökande bland annat genom intervjuer med tydliga bedömningskriterier. Antagningsprocessen har dokumenterats och de som inte antogs till utbildningen har fått information om skälen till det. Inför kommande utbildningar bör åtgärder vidtas för att få bättre balans mellan antalet män och kvinnor. 6 Uppföljning och kvalitetssäkring RIPOs mål är att uppfylla samma resultatmål som den svenska yrkeshögskolan. Det är viktigt att studenterna även ska få det svenska diplomet med tanke på internationalisering och rörlighet på hela arbetsmarknaden. Ledningens förutsättning för att åstadkomma högsta kvalitet är att ha bra lärare. Man har noggrant valt ut personer som ställer upp på den svenska modellen med dess annorlunda arbetssätt och attityd. Utbildningen är upplagd enligt svensk modell. De ledstjärnor som RIPO har haft under planeringen av programmet har varit desamma som i den svenska modellen. Efterfrågan på arbetsmarknaden har analyserats via Arbetsförmedlingen och via egna enkäter. Utbildningsplanen har tagits fram i nära samverkan med avnämarna. Samverkan under utbildningens gång sker på olika sätt: deltagande i ledningsgruppen, genom att ta emot LIA-studenter och genom att ge föreläsningar. Experter från olika företag deltar och kommer att föreläsa i gruppen. Ett mycket tydligt engagemang och en detaljkunskap finns hos ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter. De kommer att delta i examinationen, då studenterna redovisar sina examensprojekt. För att säkerställa kvaliteten och troheten mot modellen i genomförandet av utbildningen har en kvalitetsansvarig person insyn i och kontroll över lärarnas planering och föreläsningar.

16 MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 16 (16) En kontinuerlig uppföljning av kurser och prestationer sker under utbildningen genom tentamina, projektarbeten, skriftliga prov och hemuppgifter. Betyg ges efter varje kurs. Uppföljning av resultat i form av anställning kommer att ske första gången i samband med examinationen, då man kommer att ha information om hur många studenter som direkt efter utbildningen har jobb. Någon systematik för hur en sådan uppföljning ska gå till finns dock inte. Man har efter svensk modell skapat enkäter för anonym utvärdering av varje kurs. Man gör då också uppföljning mot kursmålen. Skalan i enkäten är 1-5, och enkäten ger också utrymme för egna kommentarer. Kursledningen har därefter återkopplingssamtal med de studerande och man försöker tillgodose de studerandes önskemål. Exempel på revidering av utbildningsplanen är utökning av undervisning i psykologi, rättsvetenskap och retorik och även de extra uppgifter som studenterna har bett att få som hemarbete. Liksom i den svenska modellen ser vi att de studerande är viktiga kravställare, som bidrar till att driva utvecklingen av utbildningens kvalitet. Det är för studenter och lärare en ny situation att hantera, vilket båda parter upplever konstruktivt. Studenterna anser att en skillnad på denna utbildning jämfört med universitetsutbildning är att man kan påverka den. De känner sig fria att framföra synpunkter även om de är något kritiska. Alla studenterna anser att de har gjort rätt val, ångrar inget, utan kan rekommendera andra att gå en liknande utbildning. Stora förhoppningar finns på att få jobb, studenterna förväntar sig att få en högre lön och högre prestige och kunna fungera som förebilder. Några av de studerande har redan erbjudits arbete efter avslutad utbildning Bedömning av uppföljning och kvalitetssäkring Uppföljningen av utbildningens genomförande och lärarnas pedagogiska förmåga sker på väl fungerande sätt. Det är av största vikt att utbildningsanordnaren upprättar ett system för att kontinuerligt kunna utvärdera effekten av den genomförda utbildningen det vill säga i vilken utsträckning de studerande arbetar med det som utbildningen är avsedd för efter examen. Utbildningsanordnaren bör även göra utvärderingar av LIA-perioden både utifrån de studerandes och LIA-företagens perspektiv. Efter utbildningstidens slut bör utbildningsanordnaren RIPO ta initiativ till dialogsamtal för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsinsatsen med uppdragsgivaren och medverkande arbetsliv.

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan.

Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan. Kvalitet i LIA inom yrkeshögskolan Kvalitet i LIA studerande Växlingen mellan skolbaserad undervisningen och LIA är styrkan. Att anordnare och handledare talar med varandra. Kunnig, engagerad och tillgänglig

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm

Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm Tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan YH-dagen Stockholm 2015-03-19 Kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan är sedan 2013 skild från tillsyn är myndighetsutövning riktar sig mot enskilda

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kvalificerad agronompraktik 1 LB0047, 50005.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Jan Olofsson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-09-07-2012-10-07 Antal svar 17 Studentantal

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh 1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh Sammanfattning av utredningen Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

En bättre yrkeshögskola

En bättre yrkeshögskola Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer