Budget 2016 Park- och natur. Park- och naturnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2016 Park- och natur. Park- och naturnämnden"

Transkript

1 Budget 2016 Park- och natur Park- och naturnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Inledning Organisation Organisation Organisationsschema Strategiska frågor per perspektiv Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Balanserad styrning Modellen Uppdrag Vision Huvudprocesser Mål, inriktning och uppdrag för Mål och inriktningar Göteborg ska vara en jämlik stad. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Äldres livsvillkor ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Det hållbara resandet ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Tillgängligheten till kultur ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 2(33)

3 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Uppdrag Alla förvaltningar och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter Antalet ferieplatser i staden ska öka Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden Jubileumssatsningen ska genomföras med målet att 7000 nya bostäder utöver det vanliga bostadsbyggandet ska stå klara till jubileumsåret En lekplats ska byggas i centrala Göteborg Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden Ekonomi Ekonomiska förutsättningar för Åtgärder för att nå ekonomisk balans Budget per avdelning Eget kapital Investeringar Exploateringsinvesteringar Skötsel och underhåll Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 3(33)

4 1 Inledning 1.1 Inledning Park- och naturnämnden har antagit ett mål- och inriktningsdokument som lyfter fram 14 av de kommunfullmäktigemål som är särskilt prioriterade för nämnden, samt 10 uppdrag som förvaltningen ska genomföra eller bidra till. Uppdragen ska vara slutförda under Förvaltningen ska i sitt arbete utgå från de tre hållbarhetsdimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt och dess ömsesidiga beroende. Förvaltningen har i samverkan med verksamhetsrepresentanter brutit ner målen i mätbara delmål samt även beskrivit vilka insatser och åtgärder som planeras för att genomföra för att uppnå målen. Förvaltningen har i uppdrag att förutom de prioriterade målen också beakta den löpande text som finns i kommunfullmäktigebudgeten och i nämndens mål- och inriktningsdokument. Texterna innehåller inriktnings- och viljeyttringar, som ska beaktas i budgetarbetet. I kapitel 3, Strategiska frågor per perspektiv, beskrivs förvaltningens strategier och aktiviteter enligt modellen för balanserad styrning, för att svara upp på de önskvärda inriktningar beskrivna i styrdokumenten. Under kapitel 6, Ekonomiperspektivet, beskrivs de ekonomiska förutsättningarna för nämnden, vilka åtgärder som föreslås för att nå ekonomisk balans samt dessa åtgärders konsekvenser på verksamheten. Här återfinns även förslag till budgetramar per avdelning. Fördelning av budgeten på enhetsnivå är delegerat till förvaltningschefen att göra efter att nämnden antagit budgeten för Vidare redovisas förslag till investeringsbudget samt fördelning av skötsel och underhållspengar. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 4(33)

5 2 Organisation 2.1 Organisation 2016 Organisationen innehåller verksamheterna förvaltning och planering, rent, gata/grönt och arbetsmarknad samt har rollfördelningen beställare/utförare vilket innebär: - samlade resurser för förvaltning, planering och utveckling av stadens park- och naturområden och vissa centrala torg (beställarroll) - samlade egenregi-resurser för skötsel, underhåll och nyanläggning på stadens gatu-, park- och naturmark (utförarroll) - samlade resurser för delar av stadens arbetsmarknadspolitiska insatser (utförarroll) Administrationen består av ekonomiavdelning, HR-avdelning samt kansli och kommunikationsavdelning. Därutöver finns ett antal strategiska nyckelfunktioner direkt under direktören bestående av stadsträdgårdsmästare, förvaltningscontroller, utvecklingsledare samt kansliet för Trygg vacker stad. 2.2 Organisationsschema 2016 Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 5(33)

6 3 Strategiska frågor per perspektiv 3.1 Medborgarperspektivet Delaktighet och inflytande Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ökar, bland annat genom de projekt som genomförs i parker och naturområden. Enligt folkhälsoinstitutet är en av de mest bidragande faktorerna till god folkhälsa att kunna påverka frågor som berör ens vardag. För att öka förutsättningarna till goda livschanser och utjämnande av skillnader i livsvillkor genomför förvaltningen dialoger och medskapandeprocesser i samband med utveckling av områden och anläggningar. Under 2016 kommer förvaltningen att vidareutveckla dialogformerna för att skapa mer jämlika invånardialoger där människors inflytande ges lika förutsättningar oavsett bakgrund, språk, kön etcetera. Göteborgarna visar ett stort engagemang för stadsmiljön genom att dagligen lämna synpunkter via telefonsamtal och e-post till kommunens kontaktcenter. Enkäter och insamlade synpunkter är delar i förvaltningens kvalitetsarbete och genomförs inom alla verksamheter. Kommunikation För att öka förutsättningarna för invånare och besökare att hitta till och vistas i parker och naturområden kommer förvaltningen bland annat att fortsätta att sätta upp skyltar och ta fram trycksaker. Tillgängligheten kommer också att förstärkas genom en vidareutveckling av olika kommunikationskanaler (t.ex. sociala medier, appar, green card). Förvaltningen fortsätter också att delta i utvecklingen av goteborg.se och är med i redaktionen för magasinet Vårt Göteborg samt är representerad i kommunikationsgrupperna kring de stora stadsutvecklingsprojekten Älvstaden och Social hållbarhet Förvaltningens park- och naturområden erbjuder möjlighet till rekreation, utmaning, motion och avkoppling för alla Göteborgare. Lekplatser, aktivitetsytor, friluftsbad, parkstråk, ridvägar och naturstigar är exempel på anläggningar som bidrar till god hälsa. Genom skötsel, underhåll och utveckling av dessa anläggningar säkerställs att dessa samt de gröna mötesplatserna upplevs som attraktiva, säkra och trygga. En god livsmiljö med närhet till gröna områden samt utmanande, rofyllda och tillgängliga mötesplatser skapar förutsättningar för bättre folkhälsa och ökade livschanser för göteborgarna. Många av arbetslagen från verksamhetsområdet arbetsmarknad utför kvalitetshöjande insatser i dessa områden, vilket är hälsostärkande och utvecklande för både dem som utför arbeten och för invånare och besökare. Förvaltningen är en av de förvaltningar som hanterar flest åtgärder inom miljöprogrammet. Stadens gröna miljöer har flera avgörande roller i staden, dels för rekreation, hälsa och upplevd kulturmiljö för invånare och besökare, men också dess förmåga att ta upp koldioxid och vara en lunga i staden. Stadens träd bidrar också till att motverka temperaturökningar. Förvaltningen arbetar med att hålla en hög kvalitet på våra parker och grönområden, att värna om platsernas biologiska mångfald och återplantera träd och växter där så behövs. Dammar och våtmarker är av stor betydelse utifrån den koldioxidupptagande förmågan och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att restaurera våtmarker. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 6(33)

7 Rent och omhändertaget året om Utförarverksamheten rent och gata/grönt gör betydande insatser för att skapa en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. Anläggning, drift och underhåll pågår varje dag året runt och har stor inverkan i göteborgarnas vardag. Dialog med medborgarna sker oftast via kontaktcenter, men även direkt, i mötet med förvaltningens medarbetare på de olika arbetsplatserna runtom i staden. Under vintertid är busstrafik och cykelbanor högt prioriterade, vilket underlättar för möjligheterna att ta sig fram i staden även under svåra vinterförhållanden. På de större genomgående så kallade stomcykelbanorna kommer det även denna vinter att saltas med så kallad saltlake. Denna åtgärd vidtas för att minska på mängden av stenflis som kan vara besvärlig för cyklister vintertid. Även gångbanorna intill stomcykelbanorna kommer att prioriteras högt, i linje med stadens målsättning om det hållbara resandet och prioritering utifrån jämställdhetsperspektivet.. Det rehabiliterande och hälsofrämjande arbetet är centralt i arbetsmarknadsuppdraget och inriktningen är fortsatt utveckling av detta arbete som behöver ske i bred samverkan. Bengtstorpet, den gröna mötesplatsen används i allt större omfattning och här ges arbetstagarna möjlighet till anpassade arbetsuppgifter under kortare perioder. Arbetet fortsätter med den goda arbetsplatsen och mänskliga rättigheter inom arbetslagen. 3.2 Verksamhetsperspektivet Stadsutveckling Park- och naturförvaltningen har under de senaste åren intensifierat medskapandet i planprocessens tidiga skeden. Stadsplanering är en komplex fråga. Många olika intressen ska sammanvägas och en ny helhet skapas. Samarbete över olika gränser och kreativt tänkande behövs när staden ska byggas tätare och samtidigt vara hållbar ur alla perspektiv. Det gröna i staden bidrar ur såväl ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. När frågor om det gröna nu hanteras tidigare i planprocessen, åstadkoms helhetslösningar för staden, nya former för samutnyttjande och effektivare planprocess. Några exempel är att förvaltningen ingår i styrgruppen för Älvstaden och Västlänken samt arbetar tillsammans med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret i Jubileumssatsningen. Med stöd av Grönstrategin för en tät och grön stad arbetar förvaltningen på ett strukturerat sätt genom hela processen, från planering till byggande, utveckling och skötsel. Grönstrategin ligger till grund för arbetet i planprocessen, som till exempel med måttet 300 meter till bostadsnära park, vilket är i enlighet med Boverkets rekommendationer. Andra kommuner i Sverige arbetar utifrån mått som detta och Statistiska centralbyrån har tagit fram jämförande statistik mellan kommuner, för att kunna följa utvecklingen i Sverige. Förvaltningen har påbörjat arbetet med stadsdelsvisa grönplaner som kommer att vara ett instrument för prioriteringar då förvaltningen investerar i och planerar för skötsel i parker- och naturområden. I de stadsdelsvisa grönplanerna kommer förvaltningen att väga in det som kommit fram i stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram. Grönstrategin följer och används för samordning av olika delar av processen för att nå ökad kvalitet och hållbarhet. Den uppdaterade trädpolicyn blir klar under 2015 och kommer att utgöra stöd i arbetet med trädplanteringar i staden. Att fortsätta återplanteringen i alléer och parker är av stor betydelse för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad med många träd. Vid valet av trädslag i återplanteringsprojekt strävar förvaltningen efter att få in fler trädslag i stadsbilden som skapar karaktär i olika områden och som minskar sårbarheten vid olika trädsjukdomar. Grova trädstammar som tas ner i stadsområden körs där det är möjligt ut i park- och naturområden för att öka volymen död ved och på så vis främja den Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 7(33)

8 biologiska mångfalden. Gothenburg green world Under 2016 kommer det stora evenemanget och trädgårdsutställningen "Gothenburg green world" att gå av stapeln. Utställningen är ett samarbete med Botaniska trädgården, Gunnebo Slott, Liseberg och Göteborg&Co. Park- och naturförvaltningen kommer att visa upp och bjuda in till upplevelser i Trädgårdsföreningen samt i samarbete med internationella, nationella och lokala aktörer bygga upp ett antal pop-up parker längs Avenyn. Götaplatsen kommer att tillfälligt göras om till en grön plats. Gemensamt för pop-up parkerna och installationen på Götaplatsen är att de ska visa på innovativt tänkande kring hur gröna platser i staden kan bidra till hållbarhet ur social, ekologisk och kulturell dimension. Biologisk mångfald och naturvård För att främja biologisk mångfald krävs en aktuell och uppdaterad kunskap och kartläggning om viktiga arter och biotoper i Göteborg. Förvaltningen genomför löpande olika naturvårdsinventeringar och biotopförbättringsprojekt som ökar den biologiska mångfalden och bidrar till de lokalt antagna miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar. Resultaten uppdateras i det kartbaserade kunskapsunderlaget Natur, Kultur och Sociotop. Möjligheten att genomföra naturvårdsinventeringar beaktas löpande och förvaltningens biologiska kompetens är en viktig resurs kring de naturvårdsinventeringar som behöver genomföras i pågående stadsbyggnad- och exploateringsprojekt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen och engagemanget kring biologisk mångfald och naturvårdsfrågor. Arbetet sker främst genom olika former av naturpedagogiskt arbete, till exempel nya informationsbroschyrer, dialog med allmänheten eller nya skyltar vid entréer till och i naturområden. Uteklassrum och skolskogar i naturområden är ett annat exempel på naturpedagogiskt arbete som ger förutsättningar för barn och ungdomar till fysisk aktivitet, naturupplevelse, engagemang och kunskap om natur och miljö. Slottsskogens djurpark är medlem i Svenska Djurparksföreningen och följer de stadgar och regler som gäller för att djuren i djurparken ska skötas på bästa möjliga sätt och för att besökarna ska få en både rolig och lärorik upplevelse. Djurparken är med i bevarandeprogram för ett flertal hotade nordiska lantraser som syftar till att rädda dessa stammar och upprätthålla en bred genetisk variation inom respektive stam. Utförarverksamhet Grönskötsel, renhållning och vinterväghållning samt reparationer och mindre underhållsarbeten på park- och naturförvaltningens mark utförs sedan några år i egen regi i nio stadsdelsområden. Dessa nio stadsdelsområden är Centrum, Linnéstaden, Majorna, Örgryte, Härlanda, Frölunda, Högsbo, Lundby och Biskopsgården. I övriga delar av staden utförs dessa uppdrag huvudsakligen av upphandlade entreprenörer. Park- och naturförvaltningen strävar efter att samordna upphandlingar och beställningar av olika markskötseluppdrag med andra stora markförvaltare i staden, som trafikkontoret, lokalförvaltningen, fastighetskontoret, Higab och Parkeringsbolaget. Detta för att säkerställa en enhetlig och jämn skötsel över hela staden. Processen utförare rent, grönt, gata arbetar för att ha goda relationer med beställande förvaltningar. Långsiktiga och samverkansavtal tryggar förvaltningens ekonomiska och personalmässiga planering. För detta krävs arbete med flexibilitet, kvalitet och transparant prissättning. Det gäller att fortsätta visa att egen-regi-verksamheten är ett Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 8(33)

9 värdefullt och efterfrågat komplement till privat entreprenörsverksamhet genom hög kundnöjdhet och kvalitet på insatserna. Städinsatserna är av stor betydelse för att staden ska vara välskött och omhändertagen. Det mesta av skräpet utefter havsstränderna kommer från båtar, som dumpar det i havet. Evenemangen i staden beräknas bli många och av skiftande karaktär även kommande sommar, vilket innebär krav på ökad renhållning. Mängden hushållssopor som kastas i papperskorgar har ökat kraftigt de senaste åren. Flera undersökningar de senaste åren har visat att mellan procent av papperskorgens innehåll utgörs av hushållssopor, som egentligen ska tas om hand på annat sätt. Detta påverkar arbetsmiljön för renhållarna, på grund av ökad tyngd vid tömning och är även kostnadskrävande för förvaltningen genom ökade avfallskostnader. För att försöka komma tillrätta med problemet har förvaltningen sedan några år ett samarbete med kretslopp och vatten, som kommer att fortsätta även nästa år. Arbetsmarknadsområdet Genom en bred samverkan inom arbetsmarknadsområdet ska förutsättningarna öka för nya och fler möjligheter för arbetstagarna. Verksamhetsområdet arbetsmarknad kommer att arbeta med ett utvecklingsarbete för att kunna möta de förväntningar och mål som både arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, staden i övrigt och de olika beställarna av arbetsuppdragen har på verksamheten. Arbetslagen inom arbetsmarknad har många uppdrag med kvalitetshöjande inslag av varierande art. Trygg och vacker stad har många olika projekt som syns för göteborgarna, där arbetsmarknadslag är involverade, som exempelvis gröna väggar på Traktören och bryggan vid Lejontrappan. Den största delen av arbetsmarknadslagens uppdrag handlar om underhållsinsatser i naturområdena med markarbeten, trädfällning och slyrensning. Det sker även tillverkning av olika produkter som informationsskyltar, bänkbord, mindre byggnader, papperskorgar med mera. Kommunikation Förvaltningens chefer och deras ledarskap är avgörande för att skapa förutsättningar för och främja den goda arbetsplatsen. Verksamheten ställer stora krav på ledare som kan leda och styra med kommunikation i sina verksamheter med utgångspunkten i förvaltningens ledstjärnor och stadens förhållningssätt. Alla chefer har fått utbildning i det kommunikativa ledarskapet. Målet är att kommunikationsindex ska öka. Under 2016 kommer vi att fortsätta arbetet med att förankra och arbeta utefter stadens kommunikationsstrategi (Hållbar stad - öppen för världen). Nu kopplat till förankringen av stadens nya grafiska profil. 3.3 Medarbetarperspektivet Park- och naturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare både för befintliga medarbetare och för framtida potentiella medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär professionella rekryteringar, väl genomförda introduktionsprocesser, aktiva insatser för att behålla och utveckla medarbetare och goda avslut när det gäller de medarbetare som väljer att lämna förvaltningen. En attraktiv arbetsgivare och organisation har strukturer som stärker dess kultur. Det innebär att arbetet organiseras utifrån ledstjärnorna och med utgångspunkt från stadens förhållningssätt och de mänskliga rättigheterna. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 9(33)

10 Ledarskap och medarbetarskap som främjar den goda arbetsplatsen Förvaltningens chefer har en avgörande roll i att skapa förutsättningar och främja den goda arbetsplatsen. Verksamheten ställer stora krav på ledare som kan leda och styra med kommunikation i sina verksamheter med utgångspunkten i ledstjärnor och stadens förhållningssätt, Goda förutsättningar behöver skapas för att cheferna ska lyckas med uppdraget. Förvaltningens arbete med CHEFiOS ska fortsätta i andra former med ständig dialog om chefers förutsättningar. Förvaltningens medarbetare utgör förvaltningens resurser och som skapar en bättre vardag för göteborgarna. Det är avgörande för arbetet att skapa hållbara arbetsplatser med öppna klimat och möjlighet till delaktighet, medskapande och utveckling. Att skapa den goda arbetsplatsen är ett gemensamt arbete som gäller både chefer och medarbetare. Allas delaktighet i att skapa arbetsplatser ska genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Hälsofrämjande och jämlika arbetsplatser Förvaltningen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på organisation, grupp och individnivå för att främja hälsan och förebygga ohälsa. Alla enheter ska arbeta med resultatet av arbetsmiljöronder för att förebygga risker i arbetsmiljön. Resultatet från medarbetarenkäten är ett underlag för dialog och analys på arbetsplatsen. Med hjälp av resultatet ska chefer och medarbetare utveckla och förbättra organisation, arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarskap för att ge göteborgarna en verksamhet av hög kvalitet. Förvaltningens medarbetare ska bidra till en god arbetsmiljö och tar ansvar för sin hälsa och säkerhet i arbetet. Vardagen är viktig - alla är varandras arbetsmiljö. Förvaltningens chefer ansvarar för en god och säker arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv samt skapar förutsättningar för detta. Hälsofrämjande arbetsplatser är också jämlika arbetsplatser. Förvaltningen ska arbeta aktivt med ledstjärnor och stadens förhållningssätt. Ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och kränkningar ska pågå på varje arbetsplats. Förvaltningens verksamheter ska präglas av medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. Kompetensförsörjning och rekrytering viktiga framtidsfrågor Förvaltningen ska ha professionella rekryteringsprocesser med god kvalitet där stadens förhållningssätt och förvaltningens ledstjärnor ska uppmärksammas. En del av förvaltningens befattningar är svårrekryterade och konkurrensutsatta, vilket ställer krav på bland annat ett fortsatt arbete kring arbetsgivarvarumärket. Kompetensförsörjningsfrågorna ska vara en naturlig del i verksamheten och verksamhetsutvecklingen ska pågå kontinuerligt. Förvaltningen ska ha konkurrenskraftiga och jämställda löner. Förvaltningens struktur för medarbetarsamtal ska användas för samtliga medarbetare. Det innebär att alla medarbetare ska ha individuella mål utifrån verksamhetens mål som är kopplade till förvaltningens ledstjärnor. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 10(33)

11 3.4 Ekonomiperspektivet Nämndens kommunbidrag har ökat med 5,7 miljoner kronor, till 221,7 miljoner kronor. Merparten av ökningen hänförs till indexregleringar samt kompensation för ökade skötselytor. Utföraravdelningarna rent samt gata, grönt arbetar enbart med intäktsfinansierad verksamhet (360 miljoner kronor i omsättning, varav cirka 60 miljoner kronor internt inom förvaltningen) och bidrar, förutom med synergieffekten inom verksamheterna, även med ekonomisk stabilitet för förvaltningen. Förvaltningens ekonomiska sårbarhet har i takt med den ökade omsättningen, minskat de senaste åren, Den främsta orsaken till omsättningsökningen är den intäktsfinansierade verksamheten. Kostnaderna för vinterväghållning inklusive snöröjning, sandning och påföljande sandupptagning översteg för några år sedan kraftigt budgeten, men ett trendbrott skedde 2012 som fortsatte under 2013 och Nämnden har i kompletteringsbudget fått täckning för merparten av de kostnader som översteg budgeten. Budgeten för en "normalvinter" är cirka miljoner kronor, vilket beräknas täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt saltningstillfällen på bussgatorna och sandningstillfällen i övrigt, då stenflis används. Förvaltningens underhållskostnader har ökat mer än indexuppräkningen vilket medför prioriteringar av underhållsåtgärderna och stora ansträngningar för att klara behoven. Nivån på det egna kapitalet har på några år höjts från 6 till 25 miljoner kronor och är härmed i nivå med stadens riktlinjer gällande nämndens volym på eget kapital. Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i kommunen. Olika verktyg måste användas för att nämnden ska kunna bidra till detta. Samverkan mellan olika organisationer och verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn och gemensam bild av hur våra gemensamma resurser ska användas. Samverkan genom Trygg, vacker stad är ett exempel där de gemensamma resurserna i staden optimeras. För att kunna utveckla verksamheten med stöd av EU-bidrag. krävs ett fortsatt deltagande i EU-projekt. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 11(33)

12 4 Balanserad styrning 4.1 Modellen Park- och naturnämndens modell för styrning av verksamheten utgår från det uppdrag som nämnden har enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. I kommunfullmäktiges budget för 2016 finns prioriterade mål som nämnder och bolagsstyrelser ska ta ansvar för. Park- och naturnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2016 beslutat om mål för verksamheten som beskrivs under respektive avsnitt. Modellen innehåller fyra perspektiv medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet. 4.2 Uppdrag Park- och naturnämnden har följande uppdrag enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet. Eftersom betalservice övergick till Parkeringsbolaget under 2013 samt delar av arbetsmarknad överförs till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning vid årsskiftet 2014/2015 kommer reglementet revideras. 1 Nämnden har ett förvaltar- och skötselansvar för följande områden och anläggningar: stadens parkområden, planteringar, planterade träd och icke trafikala torgytor samt annan för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär, som inte uppdragits åt annan. naturområden vilka i gällande översiktsplan har angetts ha stora frilufts-, natur- och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller skötselintressen finns samt reservat och områden med särskilda förordnanden om markanvändning vilkas förvaltning inte har uppdragits åt annan, park och friluftsanläggningar såsom lekplatser, badplatser, bekvämlighetsinrättningar, skulpturer, installationer och liknande där förvaltning och skötsel inte har uppdragits åt annan, stadens djurpark i Slottsskogen, stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar (åar och kanaler) med tillhörande kajer och strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och skötselansvar. Nämnden svarar vidare för skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområden och gatumark där skötseln inte ankommer på trafiknämnden. Nämnden har även ett ansvar för oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens naturstädning i den mån uppgiften ej ankommer på annan. 2 Nämnden har att inom ramen för sitt förvaltar- och skötselansvar tillse att de estetiska, sociala och miljömässiga värdena samt natur- och kulturvärdena i stadens park- och naturområden värnas. Nämnden har vidare ett ansvar för att allmänheten hålls informerad om de möjligheter och verksamheter som stadens park- och naturområden kan erbjuda samt att på olika sätt verka för att dessa områden görs lätt tillgängliga för allmänheten. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 12(33)

13 Nämnden svarar för upplåtelser av allmänplatsmark som nämnden förvaltar samt fastställer avgifter för sådana upplåtelser inom ramar för avgiftsnormer antagna av kommunfullmäktige, om inte uppgiften anförtrotts trafiknämnden. 3 Nämnden har i uppdrag att: efter beställning anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer. efter beställning utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning av allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder. bedriva annan med i första och andra stycket förenlig verksamhet. efter beställning ansvara för parkeringsautomaters betalsystem. 4 Nämnden har i uppdrag att samordna delar av Göteborgs kommuns arbetsmarknadspolitiska insatser. 4.3 Vision Den av nämnden antagna visionen lyder så här: I vår vision är Göteborg den sköna staden med den gröna själen där varje göteborgare och besökare kan hitta sin plats. 4.4 Huvudprocesser Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 13(33)

14 5 Mål, inriktning och uppdrag för 2016 Park- och naturnämnden har antagit ett mål- och inriktningsdokument som lyfter fram 14 av de kommunfullmäktigemål som är särskilt prioriterade för nämnden. Därutöver har nämnden prioriterat 10 uppdrag (avsnitt 5.2), som förvaltningen ska genomföra eller bidra till genomförandet. Uppdragen ska vara slutförda under 2016 om inget annat anges. 5.1 Mål och inriktningar Göteborg ska vara en jämlik stad. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Utveckla en ny större lekplats i stadsparken Billdals park. Genomföra upprustning av minst fem mindre lekplatser ute i stadsdelarna. Insatser / åtgärder Park- och naturförvaltningens anläggningar och områden erbjuder många möjligheter för göteborgare från alla stadsdelar att besöka olika delar av Göteborg. Förvaltningens fyra utflyktslekplatser vid Plikta, Positivet, Angereds Stadspark och Hisingsparken är exempel på attraktiva utflyktsmål. Andra stora stadsparker och naturområden som t ex Slottsskogen, Färjenäsparken, Röda Sten, Actionparken, Delsjöområdet, Billdals Park och olika friluftsbad erbjuder också platser för möten och integration. Genom att fortsätta utveckla dessa platser och ha dialog med allmänheten om dem gör man alla göteborgare uppmärksammade på vilka möjligheter som finns tillgängliga. Park- och naturförvaltningen har ett särskilt ansvar för många anläggningar som har en stor betydelse för barn och ungdomars fritid. Genom att ha en god skötsel och genomföra nödvändigt underhåll på lekplatser, friluftsbad, kickeplaner, skateparker, ridvägar och andra aktivitetsytor kan unga göteborgare erbjudas attraktiva anläggningar med många möjligheter till lek och motion. Förvaltningen satsar på utveckling av stora lekplatser som blir spännande utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av de mindre lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en rik vardagsmiljö för de närmast boende och som uppfyller grönstrategins mål kring bostadsnära park. Park- och naturförvaltningen tillhandahåller i samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar bemannade lekplatser vid Plikta, Positivet och Actionparken. Detta ger en tryggare och trivsammare miljö vid dessa platser och skapar fler aktiviteter och lekmöjligheter för stadens unga. Förvaltningen kommer under 2016 att undersöka om det finns alternativ finansiering för skapandet av fler bemannade lekplatser. Genom att bemanna lekplatser där behovet är som störst bidrar förvaltningen till insatser utifrån den sociala dimensionen. Förvaltningen bidrar till samhörigheten och tryggheten i staden genom att erbjuda en god skötsel av park- och naturområdena i alla stadsdelar. Genom regelbunden städning, gräsklippning och klottersanering sänder man ut signalen att ytorna är omhändertagna och är en lika viktig del av Göteborg. Vegetationsgallringar längs gångstråken och snabba underhållsåtgärder vid skadegörelse bidrar också till trygghet och trivsel. Förvaltningen kommer inom ramen för Trygg Vacker Stad att ansvara för och arbeta med upprustningsprojekt i några särskilt prioriterade stadsdelar. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 14(33)

15 För några år sedan genomfördes en utredning av vilka ekonomiska konsekvenser det skulle bli av att låta kommunen överta hela fastighetsägaransvaret. I samband med den ekonomiska översynen gjordes även en översyn av snöröjning ur ett jämställdhetsperspektiv. En jämförelse gjordes med den så kallade Karlskogamodellen där en jämställdhetssäkring hade gjorts av snöröjningen. Översynen gav som resultat att Göteborgs snöröjning bedömdes ha ett upplägg som liknar Karlskogas modell. Till en jämställd snöröjning hör prioriteringar av kollektivtrafik, hållplatser, gång- och cykelbanor, skolvägar, förskolevägar samt sjukhusområden. Under året har diskussioner förts med trafikkontoret kring vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare förbättra den jämställda snöröjningen. En åtgärd som kommer att genomföras är att i större utsträckning än tidigare även prioritera gångbanor i anslutning till de redan prioriterade cykelbanorna. Processägare Social resursnämnd Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Förvaltningen ska arbeta för att öka medvetenheten kring mänskliga rättigheter och arbeta med de mål och aktiviteter som står i likabehandlingsplanen. Insatser / åtgärder En partsammansatt arbetsgrupp kommer att bildas 2016 med ett uppdrag att arbeta med att öka medvetenheten när det gäller mänskliga rättigheter men också synliggöra de insatser som görs i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen kommer att arbeta med de mål och aktiviteter som finns i likabehandlingsplanen. Processägare SDN Östra Göteborg Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Genomföra en analys av förvaltningens investeringsram under 2016 med avseende på gender budgeting. Insatser / åtgärder Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta emot och beakta invånarnas synpunkter (klagomål, förbättringsförslag m.m). Detta hanteras genom synpunktshanteringssystemet Green Card. Ett arbete pågår för att, genom Green Card, synliggöra och utveckla förvaltningens jämställdhetsarbete. Målsättningen är att säkerställa att förvaltningen behandlar invånarna likvärdigt oavsett kön. I samband med riktlinjearbetet för jämställda parker och naturområden har möjligheterna till gender budgeting undersökts och en enkel modell för analys av Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 15(33)

16 förvaltningens produktionsplan har utarbetats. Förvaltningen bedömer att de flesta investeringar som genomförs inom parker, lekplatser och naturmiljöer har en relativt jämn nytta för båda könen men att det finns några specifika investeringar (till exempel skateanläggningar, ridvägar etcetera) som kan ha en större användningsnytta för endera könet. Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta att ta fram mer könsuppdelad statistik för att kunna utveckla och kvalitetssäkra arbetet med gender budgeting framöver. En partsammansatt grupp kommer att bildas på förvaltningen under 2016 för att arbeta med att öka medvetenheten kring mänskliga rättigheter där frågan om strukturell köndiskriminering kommer att vara en del av gruppens uppdrag. Gruppens arbete kan komma att leda till kompetenshöjande insatser men också synliggörande och utveckling av de insatser som görs och pågår i förvaltningen. Processägare SDN Askim, Frölunda, Högsbo Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Testa och utvärdera dialogformen "jämställdhetsintegrerad medborgardialog" som är framtagen av stadsdelarna. Undersök nya former för delaktighet i det offentliga rummet och ta fram en handlingsplan för hur vi kan arbeta vidare med detta. Insatser / åtgärder Park- och naturförvaltningen arbetar kontinuerligt med medborgardialoger och dialoger gentemot organisationer och föreningar. Dialoger är centrala vid lokalt arbete i staden genom hela grönprocessen från planering till investeringar och skötsel. Vid till exempel byggnation och upprustning av lekplatser sker samarbete med stadsdelsförvaltningarna för att lägga upp delaktighetsprocesser med invånare i olika åldrar. Processerna ser olika ut beroende på att de olika stadsdelarna arbetar på olika sätt och att projekten skiljer sig från varandra. Syftet är att medborgarna blir hörda och kan påverka och medskapa i frågor som rör dem. Förvaltningens ambition för 2016 är att vidareutveckla dialogformerna primärt mot att skapa mer jämlika medborgardialoger, där människor med olika bakgrund, språk, kön etcetera får komma till tals. Som en del i detta ska dialogformen jämställdhetsintegrerad medborgardialog testas och utvärderas hur den skulle kunna breddas till att handla om jämlikhet. Avsikten är även att bredda riktlinjedokument om jämställdhetsarbete i parker och naturområden så att det även kan innehålla jämlikhetsperspektivet. Andra sätt att vara delaktig och medskapande är att vara med och göra olika saker i det offentliga rummet. Många gånger kan invånare bidra till att skapa trivsel i parker och naturområden genom sin närvaro och genom att de bidrar med "det lilla extra". Förvaltningen har länge arbetat med att ställa mark till förfogande för medborgarnas egna initiativ, ett exempel är att upplåta mark för odling. Arbete sker även med en rad föreningar som bidrar på olika sätt i parker och naturområden. Ett exempel är Kulturmarksföreningen som arbetar med slåtter och ett annat är de olika föreningar som har betesdjur i våra områden och sköter om både djur och mark. Under 2016 ska undersökas om fler former för delaktighet kan utvecklas i det offentliga rummet. Det finns flera goda exempel i bland annat de nordiska länderna på hur medborgare kan Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 16(33)

17 engageras i parker och naturområden. Frågan är vad som är förenligt med vår verksamhet, lagstiftning, organisation med mera? Vilka samarbetspartners som finns? Vilka är möjligheterna och hur kan vi ta oss förbi hindren? Undersökningen bör resultera i en handlingsplan för hur vi kan gå vidare. Processägare Nämnden för konsument- och medborgarservice Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Genomföra 100% av det årliga underhållsbehovet för de gångvägar som förvaltningen ansvarar för. Inventera minst 40 nya anläggningar och lägga in dem i tillgänglighetsdatabasen (TD 2.0) Insatser / åtgärder För att alla ska kunna röra sig mellan olika områden samt vistas ute i stadens park- och naturmiljöer är det angeläget att upprätthålla en god fysisk tillgänglighet. Att underhålla gångstråk och trappor, med jämna ytor utan håligheter, är en åtgärd som förvaltningen kan genomföra för att säkerställa en god fysisk tillgänglighet för invånare och besökare. Park- och naturförvaltningens årliga underhållsbehov för asfalterade gångvägar omfattar närmare kvadratmeter beläggningsarbeten. Vissa år har förvaltningen kunnat genomföra fler beläggningsarbeten än beräknat samtidigt som ekonomin andra år medfört att färre beläggningsarbeten än planerat kunnat genomföras. Andra åtgärder som också bidrar till en förbättrad tillgänglighet i förvaltningens områden är till exempel underhåll och upprustning av parkbänkar och ledräcken längs branta gångvägar. Förvaltningen hänvisar även till kapitel 6.6 för en övergripande beskrivning av förvaltningens arbete med skötsel och underhåll. Park- och naturförvaltningen förvaltar vidsträckta park- och naturområden i varierande terräng där enkelt avhjälpta hinder är svårt att definiera och avgränsa på samtliga ytor. Förvaltningens arbete med enkelt avhjälpta hinder blir därför i första hand fokuserat till specifika publika anläggningar inom dessa områden, såsom offentliga toaletter, lekplatser, friluftsbad med mera. Inom området lekplatser har förvaltningen tagit fram en särskild riktlinje för tillgängliga lekplatser som vägledning när nya lekplatser anläggs eller befintliga upprustas. Olika tillgänglighetsproblem hanteras även löpande under året inom ramen för förvaltningens underhållsarbeten. I den nationella tillgänglighetsdatabasen TD 2.0 ( har förvaltningen idag ett drygt 30-tal anläggningar inventerade, främst offentliga toaletter och några friluftsbad. Arbetet fortsätter under 2016 med att uppdatera dessa anläggningar och inventera ytterligare anläggningar, bland annat de lekplatser som har någon form av tillgänglighetsanpassning samt några utvalda större parker, friluftsbad och naturområden som erbjuder tillgängliga miljöer. Processägare SDN Lundby Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 17(33)

18 5.1.6 Äldres livsvillkor ska förbättras. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Tillskapa minst två nya offentliga toaletter i Göteborg. Genomföra dialog med minst tre äldreboenden om närmiljöerna i närheten av boendet och hur dessa kan förbättras. Insatser / åtgärder Förvaltningens olika områden och anläggningar erbjuder ett brett och varierat utbud för äldre göteborgare. Gruppen äldre (65+) har ett ålderspann på mer än 30 år och behoven inom gruppen varierar stort, från önskemål om fysiska aktiviteter som till exempel utegym och promenadstråk till lugna platser där man kan sitta ner och vila och ha utsikt över omgivningarna. Förvaltningen försöker i utvecklingsarbetet med parker och naturområden se till att många av dessa behov blir tillgodosedda. Under 2016 kommer förvaltningen bland annat att rusta upp Söderlingska parken och i samband med detta försöka göra den tystare genom att dämpa ljudet från omkringliggande gator. Tillgången till toalett är avgörande för många göteborgares möjlighet att vistas ute under längre stunder och i takt med att nya platser i Göteborg växer fram som attraktiva besökspunkter så ökar även behovet att förse dem med toalett. Förvaltningen har en lista med cirka 20 geografiska platser i Göteborg där toalettfrågan behöver beaktas på olika sätt under de kommande åren. I några fall kan toalettbehoven tillgodoses i andra byggnader som byggs, till exempel nya resecentrum för kollektivtrafiken, men på flera platser behöver förvaltningen genomföra en nybyggnation. Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta utvecklingen av stadens toaletter och inom befintliga budgetramar försöka tillskapa minst två nya offentliga toaletter under året. För att Göteborg ska vara en bra stad för de äldre som har störst behov av stöd behöver park- och naturförvaltningen utveckla former för dialog som kan genomföras på äldreboenden. Förvaltningen ansvarar visserligen inte för äldreboenden eller de trädgårdsmiljöer som hör till dessa, men kan ha till exempel parker och lekplatser i närheten av dem. Genom dialog kan man samla in de synpunkter som de äldre har på dessa närmiljöer och kunna genomföra olika mindre upprustningar som ökar de äldres förutsättningar för utevistelser och fritidsaktiviteter. Processägare SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Örgryte-Härlanda Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Minska antalet av de mest miljöovänliga produkterna, däribland produkter som innehåller mikroplaster eller dyligt med 5 % i jämförelse med antalet produkter Minska förvaltningens bensinförbrukning med 5 % jämfört med 2014 års totala bensinförbrukning. Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 18(33)

19 Insatser / åtgärder Stadens gröna ytor har flera viktiga roller i staden, dels för rekreation, hälsa och upplevd kulturmiljö för invånarna, men också dess förmåga att ta upp koldioxid och vara en lunga i staden. Stadens träd bidrar till att motverka temperaturökningar. Förvaltningen arbetar med att hålla en hög kvalitet på parker och grönområden, att värna om platsernas biologiska mångfald och återplantera träd och växter där så behövs. Under 2016 kommer förvaltningen att fortsätta plantera nya träd i stadsmiljön. Dammar och våtmarker är också viktiga för dess koldioxidupptagande förmåga och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att restaurera våtmarker. Robusta ekosystem med stor biologisk mångfald har större förutsättningar att klara negativ klimatpåverkan. Genom god skötsel och regelbundet underhåll av park- och naturförvaltningens lekplatser, parker, friluftsbad och andra områden, undviks att olika anläggningar går sönder eller slits ut. Det förlänger livslängden på anläggningarna och bidrar till en ökad hushållning av stadens resurser och därmed minskad miljöpåverkan. Att genomföra skötsel och planerat underhåll är dessutom i de allra flesta fall mer ekonomiskt lönsamt än att behöva genomföra akuta reparationer eller byta ut hela anläggningar, vilket är ett led i förvaltningens arbete att öka resurshushållningen. Förvaltningen ska fortsätta vara en föregångare inom miljö och aktiv i sitt arbete med att åtgärda klimat- och miljöproblem. Förvaltningen ska följa det klimatstrategiska programmet och miljöfrämjande beteende ska uppmuntras. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska de egna utsläppen av koldioxid, fler och nyare miljöfordon köps in, bland annat fler elbilar. Under föregående år minskade bensinförbrukningen och vi fortsätter arbetet med att ytterligare få ner bensinförbrukningen till en så låg nivå som möjligt. En stor andel av förvaltningens anställda använder cykel vid korta tjänsteresor. På de flesta arbetsplatser finns möjlighet att använda tjänstecykel eller stadens cykeltjänst "Styr och ställ". Förbättringar har gjorts av flera cykelparkeringar vid förvaltningens olika arbetsplatser för att underlätta att cykla i tjänsten och till och från jobbet. På senare år kan konstateras att en stor ökning skett av cyklandet till och från jobbet. Alla som kör bil ofta i tjänsten har gått utbildningen "Sparsamt körsätt". Utbildningen genomförs löpande när det finns nyanställda som behöver utbildning. Förvaltningens kemikaliegrupp arbetar bland annat med att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper. En del i arbetet innebär att ha särskild uppmärksamhet på att minska användningen av ämnen som bidrar till mikroplaster i vår natur. Renhållare och strandstädare har också här viktiga uppgifter genom att städa undan plastföremål och annat som bidrar till ökad mängd mikroplast. Av den totala volymen skräp som strandstädningen varje år tar om hand är drygt 80 % plastföremål. Processägare Miljö- och klimatnämnden Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. (Prioriterat kommunfullmäktigemål) Delmål Implementera metoden för stadsdelsvisa grönplaner i samarbete med en stadsdel (integrerat med stadsdelens lokala utvecklingsprogram). Bidra till den gemensamma måluppfyllelsen i Jubileumssatsningen i samverkan med de Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 19(33)

20 andra planerande förvaltningarna. Insatser / åtgärder Park- och naturförvaltningen är en planerande förvaltning, som tar fram kunskapsunderlag och utvecklingsförslag för de områden vi förvaltar. Grönstrategi för en tät och grön stad är nu klar. Den är framtagen tillsammans med Strategi för utbyggnadsplanering och Trafikstrategi för en nära storstad. Tillsammans visar dokumenten hur Göteborg kan utvecklas till att bli en hållbar stad med plats för nya invånare fram till Grönstrategin ligger till grund för förvaltningens planering i planerings-, investerings- och driftskeden. Ett exempel är stadsdelsvisa grönplaner som kommer att ersätta parkplanerna. Syftet är att grönplanerna ska fungera bättre genom hela grönprocessen och utgå från grönstrategins mål samt stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram. Under 2016 görs den första stadsdelsvisa grönplanen för att sedan utvärderas och förbättra arbetsprocessen. Förvaltningen deltar som remissinstans i planprocessen och bevakar där många gröna frågor utifrån reglementet. En väsentlig fråga för barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och många andra är att tillgången till bostadsnära park är beaktade i nya planer, både med avseende på storlek och närhet. Det är särskilt angeläget att bevaka att det vid nya exploateringar avsätts tillräckligt med ytor för olika serviceanläggningar, för att undvika att i efterhand behöva ta parkytor i anspråk för detta ändamål. I de detaljplaner där det till exempel inte skapats tillräckligt med ytor för förskoleverksamhet blir trycket på de lokala parkerna och lekplatserna mycket stort och det kan även uppstå brist på uteytor, vilket påverkar barnens fysiska miljöer negativt. Förvaltningens samlade grönplanering med till exempel Grönstrategi, stadsdelsvisa grönplaner och kartdatabasen Natur, Kultur och Sociotop utgör ett viktigt planeringsunderlag i dessa processer. Underhåll och uppdatering av både teknik och innehåll i kartdatabasen Natur, Kultur och Sociotop är nödvändig och tillsammans med miljöförvaltningen tas en handlingsplan fram för detta under I bostadsplaneringen är de offentliga rummens utformning avgörande för kvaliteten för de boende i staden. Några exempel på frågor som rör dessa miljöer är tillgänglighet och möjlighet till utevistelse och friluftsliv. Exempel på arbeten som gjorts och görs är förvaltningens riktlinjer för tillgängliga lekplatser och jämställda parker- och naturområden samt friluftsprogram. Arbetet med park- och naturförvaltningens nya friluftsprogram är ett uppdrag från nämnden och kommer att fortsätta under I detta kommer olika utvecklingsområden att lyftas fram inom bland annat urbant friluftsliv. Tillsammans med de andra planerande förvaltningarna fortlöper arbetet med att genomföra flera av de stora stadsutvecklingsprojekten inom staden till exempel Jubileumssatsningen, Älvstaden med mera. Park- och naturförvaltningen fortsätter att arbeta för att de gröna frågorna ska vara en självklar del av stadsplaneringen. Processägare Fastighetsnämnden Park- och naturnämnden, Budget 2016 Park- och natur 20(33)

Mål och inriktning 2016

Mål och inriktning 2016 Mål och inriktning 2016 Park- och naturnämnden Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborgs stad Inledning Kommunfullmäktiges budget gäller i sin helhet inklusive de inriktningstexter

Läs mer

Göteborg grön och nära

Göteborg grön och nära Göteborg grön och nära Grönstruktur för en hållbar stadsutveckling Cecilia Dalman Eek, ordförande park- och naturnämnden Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Om park och natur Park och naturförvaltningen

Läs mer

Budget 2015 Park- och natur. Park- och naturnämnden

Budget 2015 Park- och natur. Park- och naturnämnden Budget 2015 Park- och natur Park- och naturnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Inledning... 5 2 Organisation... 6 2.1 Organisation 2015... 6 2.2 Organisationsschema 2015... 6 3 Strategiska

Läs mer

Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015

Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015 Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015 Ledning och styrning Syftet med det här dokumentet är att lyfta fram politiska mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade för

Läs mer

Inriktningsdokument för Park och naturförvaltningen 2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Inriktningsdokument för Park och naturförvaltningen 2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Inriktningsdokument för Park och naturförvaltningen 2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Ledning och styrning Syftet med det här dokumentet är att lyfta fram politiska mål, inriktningar

Läs mer

Mål och inriktning Göteborgs Stad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden

Mål och inriktning Göteborgs Stad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden Mål och inriktning Göteborgs Stad 2017 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden 1 Inledning Detta mål- och inriktningsdokument är gemensamt för nämnderna eftersom de fyra

Läs mer

Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare

Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare Parker och naturområden Park- och naturförvaltningen förvaltar 11 900 hektar mark och vattenområden, vilket gör oss till stadens största

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

1. förvaltningens förslag till budget för 2017 enligt bilaga 1, 2. kommunbidraget per avdelning i enlighet med förslaget i bilaga 1,

1. förvaltningens förslag till budget för 2017 enligt bilaga 1, 2. kommunbidraget per avdelning i enlighet med förslaget i bilaga 1, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-14 Diarienummer 0050/16 Verksamhetsområde/avdelning Johan Karlsson Telefon 365 57 67 E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se Budget 2017 Förslag till beslut Park- och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy Hälso- och friskvårdspolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Hälsofrämjande arbetsplats... 3 Arbetsgivarens ansvar... 4 Medarbetarens ansvar... 4

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer