KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE. 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 11 december 2013 kl i kommunhuset). 3. Val av kommunens ersättare i Renovas styrelse 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) 5. Beviljande av anslag för täckande av ökade kostnader 2014 för tilläggsbeställning flexlinjetrafik 6. Budgetärende 2014: Uppdragshandlingar, reviderad driftbudget 2014 och plan , förslag till utökad investeringsbudget, förslag till fördelning av de skattefinansierade investeringarna och reservation av ej påbörjade projekt 2013 till Antagande av miljöpolicy för Öckerö Båttrafik Öckerö den 20 november 2013 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida. Budgethandlingarna finns tillgängliga i Kommunhusets reception, Öckerö.

2

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Diarienummer: 0306/13 Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Inledning beslutade Kommunfullmäktige om ny va-taxa. Den nya va-taxan bygger på en investeringsbudget om i snitt 8 mkr/år. Va-enheten och dess verksamhet arbetar efter Kommunfullmäktiges övergripande mål där ett av målen är Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstörning undviks. För närvarande pågår en utredning om ARV Pinans framtida lokalisering vilket komplicerar planeringen efter Ärende Enligt Kommunfullmäktiges beslut tilldelades avgiftsfinansierad verksamhet 10 mkr i investeringsbudget inför Med stöd av olika politiska beslut om t ex insamling av matavfall och konsekvenserna av detta har förslag till fördelning gjorts enligt bilaga 1 vilket innebär att va-enheten endast kan disponera 2,9 mkr för I budgetprocessen 2013 äskade va-enheten totalt 10,9 mkr. Denna summa gäller fortfarande. Kvarstående investeringsbehov för 2014 blir därmed 8,0 mkr. Se bilaga 2. Konsekvensbeskrivning av ej tilldelad investeringsbudget beskrivs nedan. Utbyggnad av dagvattenledningar Inga investeringsmedel kan disponeras vilket innebär att va-enheten inte kan erbjuda fastighetsägare förbindelsepunkt till det kommunala dagvattennätet vilket i sin tur kan innebära översvämningar. Vi kan heller inte fortsätta vårt arbete med att undvika ovidkommande vatten i vårt spillvattennät som på så sätt blir ytterligare belastat och vi får pumpa rent vatten till pinans reningsverk. Detta medför en högre driftskostnad för våra pumpar och även för kemikalier i vårt verk. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Sjöledning Smedmansholmen- Stora Varholmen Denna ledning förser de sammanbyggda öarna med dricksvatten från Göteborg. Idag vet vi inte status på ledningen och eftersom vi inte tilldelats medel skjuts projekteringen på framtiden. Sjölednig Grötö- Kalvsund För ökad leveranssäkerhet till och inom kommunen bör sjöledning anläggas mellan Grötö och Kalvsund. Alternativt kan en lågreservoar behöva anläggas på Grönevik. Utredningen var tänkt att genomföras under 2014 för att sedan ligga till grund för en projektering där en mer exakt kostnadsberäkning skall vara underlag till ett kommande förfrågningsunderlag. Utbyte av arbetsbåt Verksamheten är beroende av en arbetsbåt för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Va-enheten ämnar byta ut de båda båtarna till en då de gamla av kostnadsskäl inte är lönsamma att reparera. Saneringsplan Vi har krav ifrån Länsstyrelsen att aktivt arbeta med saneringsplanen. Om vi inte förbättrar vårt ledningsnät får vi mer ovidkommande vatten och detta i sin tur leder till mer bräddningar. (Orenat avloppsvatten direkt ut i havet.) Utbyte av betäckningar Det finns avsatta medel för beläggningsarbeten inom skattefinansierad verksamhet. I samband med detta arbete byts också betäckningar (brunnslock). Om detta inte görs kan kommunen bli skadeståndsskyldig om skador på bilar och trafikanter uppstår. Projektering av automatisering av Pinans reningsverk Pinans reningsverk byggdes Vi har idag svårt att få tag i reservdelar. Detta kan innebära att om någon del i verket går sönder blir vi tvungna att brädda- släppa ut orenat vatten i havet. Eftersom det inte finns reservdelar innebär detta att ny automation får direktupphandlas och under tiden bräddar verket. Vi vill därför förebygga en sådan händelse. Utbyte av arbetsfordon De bilar som byts ut är äldre än 10 år. Utbyte sker mot miljövänliga bilar och utbytesschema bifogas, bilaga 3.

5 Utbyte av slamcentrifug Ar-verket Pinan Under 2012 bytte vi ut en av två av de båda slamcentrifugerna i avloppsreningsverket Pinan mot en slamavvattnare. I samband med detta byte gjordes åtgärder för samordningseffekter för installation av slamavvattnare nr 2. En option rörande slamavvattnare nr 2 lämnades och denna option löper ut i maj Undersökning av biobädd Pinans avloppsreningsverk byggdes 1978 och biobädden har inte blivit genomgången eller besiktigad sedan dess. Om biobädden havererar blir vi tvungna att brädda ut i havet. Vattensäkerhet Nya bestämmelser och lagar har trätt i kraft vad gäller säkerheten med vårt dricksvatten. Därför måste ett arbete påbörjas med hur vi säkrar upp våra vaanläggningar, skalskydd mm. Nytt inloppsgaller Pinan har idag ett galler men för att förbättra miljön och dess krav behövs ytterligare ett rensgaller för att undvika bräddningar av orenat avloppsvatten ut i recipienten (havet). Detta har även påtalats av Länsstyrelsen vid den årliga genomgången av vår miljörapport. Reparation av landfästen Inom verksamheten finns 25 st landfästen som med hänsyn till ålder och väderutsatthet bör renoveras. Om ett fäste går sönder innebär det att dricksvattentillförseln till ön uteblir. Likaså rinner det orenade avloppsvattnet rakt ut i havet. Besiktning av sjöledningar Besiktning av de sjöförlagda ledningarna bör göras för att bedöma status och för att undvika avbrott i driften. Efter denna besiktning måste beslut tas om eventuella åtgärder. Detta gäller både dricks-, och spillvattenledningar. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef

6

7

8

9

10 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Offert om tilläggsbeställning, Flexlinjen, Västtrafik AB Diarienummer: 0323/13 Tilläggsbeställning flexlinjetrafik 2014 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Eventuella ökade kostnader inom flexlinjetrafiken ska inte påverka nämndens övriga verksamheter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet tilldelas för år tkr för att täcka ökade kostnader. Bakgrund Vid KS informerade samhällsbyggnadschefen om de offerter Västtrafik, efter en längre tid av diskussioner, översänt till kommunen. Samhällsbyggnadschefen informerade vidare om sin beslutsavsikt att teckna dessa avtal samt konsekvenserna avseende kommunens kostnader för Därefter har avtal tecknats vilket innebär att trafiken fortsätter på de sammanbyggda öarna under 2014 i nuvarande omfattning men att kommunen övertar 50% av kostnadsansvaret för den så kallade flexlinje 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet har för 2013 en budget om tkr för flexlinjetrafiken. Tecknat avtal innebär en kostnadshöjning om 904 tkr. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

11

12

13

14

15

16 Öckerö Reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Uppdrag/budget höstuppföljning Diarienummer: 0215/12 Uppdrag/budget höstuppföljning Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisade förslag till uppdragshandlingar. Kommunfullmäktige godkänner reviderad driftsbudget för år 2014 samt treårsplan för år Kommunfullmäktige godkänner utökad investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet/va. Kommunfullmäktige godkänner förslag till fördelning av investeringsram till skattefinansierade verksamheter. Nämnderna har att, i samband med ekonomisk rapport efter mars 2014, redovisa beslut om fördelning av investeringsbudget, samt tidplan för genomförande av samtliga investeringsprojekt. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om reservering till år 2014 av redovisade investeringsprojekt som ej kommer att påbörjas år Bakgrund Kommunfullmäktiges uppdrag år 2014 till styrelse och nämnder Styrelse och nämnder har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut Reviderad driftbudget 2014 och plan I varje höstprocess ser ekonomiavdelningen över innevarande års fördelningsposter samt övriga händelser som uppstår och påverkar kommande budget. KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut 2013 där 100 tkr fördelats per år för 2013 men ej används, elimineras från budgetramen BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut 2013 där hyresnivån är klar och återstående 128 tkr elimineras från budgetramen Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

17 Extraturer Nordöarna är tilldelad 700 tkr inför budget Då avtalet är klart och kostnaden uppgår till 420 tkr för kommunen bör återstående 280 elimineras från budgetramen Tillägg till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhets budget för Flexlinjetrafik med 904 tkr. Utökning av investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet Utökning av VA-enhetens investeringsbudget med 6,6 miljoner kronor. Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet Kommunchefen har tagit fram förslag till fördelning av investeringsbudget år 2014, skattefinansierade verksamheter. Styrelse och nämnder tilldelas investeringsramar i enlighet med bilaga. Styrelse och nämnder skall innan mars månads slut år 2014 besluta om vilka investeringsprojekt som skall genomföras inom tilldelad investeringsram. Redovisning sker i samband med ekonomisk rapport per mars Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt från år 2013 till år Kommunstyrelsen begär reservation av ej påbörjat investeringsprojekt 1820 Oljeskyddsberedskap från 2013 till 2014 på grund av organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning inom Riskhanteringsenheten. Bilagor: Bil 1, FC KS Uppdragshandling Bil 2, FC BUN Uppdragshandling Bil 3, FC SN Uppdragshandling Bil 4, FC KFN Uppdragshandling Bil 5, FC BMN Uppdragshandling Bil 6, Sammanställning reviderad driftbudget Bil 7, Reviderad treårsplan Bil 8, KC förslag till fördelning investeringsram skattefinansierad verksamhet Bil 9, Sammanställning KS reservation investeringsprojekt från år 2013 till 2014 Irene Berg Ekonom

18 Bilaga 1 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv samordna kommunens kvalitetsarbete stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal och information/it ge service till centrala politiska organ kommunfullmäktige, kommunstyrelse/utskott vara aktiv i utveckling inom näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning vara arkivmyndighet tillhandahålla konsumentupplysning ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för strategiskt miljöarbete ansvara för trafikfrågor ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla internservice omfattande måltider och lokalvård tillhandahålla en kretsloppsfunktion ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram ansvara för kommunens kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet

19 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF - BESLUT gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet projektera och anlägga trafiksäkerhetsåtgärder med särskild satsning på säker skolväg har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp påbörja kollektivtrafikplan i enlighet med Trafikstrategi utökad färjetrafik på Nordöleden är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten och gatuenheten med prioriterade åtgärder 4. MÅL OCH SATSNINGAR finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan studera förutsättningar för KDV-anläggning utarbeta detaljplan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem driva en lokal energirådgivning utveckla arbetet med energimål och energistrategi finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen upprätta förslag till naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda upprätta förslag till lokalförsörjningsplan är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - upprätta förslag till trafiksäkerhetsprogram med GCM-plan upprustning av allmän platsmark inklusive gaturenhållning - fastställa prioriterade områden - anlita extern entreprenör - säsonganställa personal under sommarhalvåret

20 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef/sb Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Enhetschef/ks Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Förvaltningschef Enligt schema Förvaltningschef Uppföljning och prognos per ansvar KS Enligt schema Kommunstyrelse Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr ks enheter ks sb skatt ks sb avgift 0 7. FRAMTID Framtagande av strategier för att bygga och underhålla vår framtida samhällsstruktur blir allt viktigare. Projekt som Framtida skollokaler, Öckerö Centrum och Öckerö Kretsloppspark är tydliga exempel. Ökad servicegrad, d.v.s. att kommuninvånare, företag och besökare har en väg in till kommunens tjänster förutsätter tillgänglighet och bemötande av hög kvalitet. För att hushålla med kommunens resurser är det viktigt att ha ett bra samarbete med andra kommuner. SOLTAK är ett exempel där Öckerö kommun påbörjat samarbete inom olika verksamhetsområden med sex andra kommuner. 8. UPPGIFTSMÅTT EKONOMIENHETEN antal centrala ramavtal 95 antal inkomna leverantörsfakturor - varav e-faktura antal skickade kundfakturor -varav VA/KE (kretsloppsenheten) antal ekonomiska rapporter - varav centrala rapporter till KS nytt nytt PERSONALENHETEN antal timmar förhandlingar/överläggningar antal ferieplatser år/finansierade inom KS/personalenheten nytt 36

21 PERSONALENHETEN antal tillfällen bokade konsultationer inom pensionshandläggning nytt antal tillfällen bokade informations- och utbildningstillfällen inom personalområden (exklusive pensionshandläggning) nytt INFORMATIONSENHETEN VÄXEL/MEDBORGARKONTOR antal inkomna telefonsamtal per dag 160 antal anknytningar under växeln 450 antal företagsabonnemang ( 96-nummer ) 130 antal internetabonnemang (ADSL) 30 antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 400 antal besök hemsida antal besök intranät (via inloggning) antal kontakter, ärenden och besök träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 INFORMATIONSENHETEN IT antal dokumenterade supportärenden telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal antal servrar i drift i kommunen 55 antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 140 antal persondatorer i kommunen antal användare i kommunen antal läsplattor med Lotus Notes-konto i kommunen 400 antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 350 antal skrivare i kommunen 130 NÄRINGSLIVSENHETEN genomarbetade EU-bidragsansökningar 8 utvecklingsprojekt som NE deltar i nytt 3

22 NÄRINGSLIVSENHETEN unika besökare på ockero.com aktiva företagskontakter 300 RISKHANTERING/FOLKHÄLSOPLANERING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 RISKHANTERING/TILLSYN OCH RÅDGIVNING antal genomförda informationsinsatser, rådgivningar samt tillsyner 140 RISKHANTERING/SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 RISKHANTERING/RÄDDNINGSTJÄNST antal räddningsinsatser 120 uppdrag åt socialförvaltningen 10 uppdrag åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 140 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET totalt antal ton lämnat till Renova antal ton lämnat till återvinning andel (%) inlämnat matavfall nytt 50 antal VA-abonnemang inköpt vatten tm3 923 försålt vatten tm3 657 Avloppsrening tm kommunala vägar antal km 92 kommunal GC-vägar antal km 16 beläggning antal kvm totalt antal resande med buss

23 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET antal färdtjänsttillstånd 432 städyta antal kvm antal lunchportioner antal inkomna planbesked 5 antal antagna detaljplaner 5 antal översiktiga antagna/godkända planer och dokument 1

24 Bilaga 2 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT Förutsättning: verksamhet skall genomföras enligt följande ansvarsnivåer internationella överenskommelser med Barnkonventionen i första rummet nationella målen fastställda av riksdag och regering kommunala mål fastställda av kommunfullmäktige lokala mål fastställda på varje rektors område För att invånarna skall få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett skall Barn- och utbildningsnämnden skapa positiva och engagerande lärandemiljöer stödja elevens lärande och sociala utveckling ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd skapa förutsättningar för barnets/elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling arbeta med att öka barn/elevers miljömedvetande Verksamheten skall bidra till att barns/elevers nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras barns/elevers förmåga att lära och samarbeta uppmuntras och utvecklas elever är väl förberedda för vuxenlivet gällande teoretiska och praktiska färdigheter tydliggöra kvaliteten i verksamheten 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt

25 3. MÅL OCH SATSNINGAR Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan Öka elevernas möjlighet att påverka undervisningen Anställa Förstelärare som ska bidra till att utveckla arbetssätt och arbetsformer Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar - Upprätta en plan som bidrar till att ge eleverna underlag för att välja fortsatt utbildning - Samverka med arbetslivet och närsamhället Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet Arbeta för att andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ska öka från 90 till minst 95 procent i GR:s elevenkät 2014 Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet kring tidiga förebyggande insatser Tillsammans med Socialförvaltningen utveckla metoder inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger kring bemötande av barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) Samarbeta och bilda resursteam bestående av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger för att öka den digitala kompetensen - Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Låta pedagoger i förskola och grundskola kommunicera med elever och föräldrar genom Unikums blogg och planeringsverktyg Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Arbeta tillsammans i Programgrupper bestående av elever, personal och föräldrar Kommunens miljömål uppfylls - Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor - Låta samtliga elever formulera ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid - Formulera ett mål för förskolans verksamhet som bidrar till en god livsstil Bilaga till Uppdrag 1

26 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Verksamhetsansv avstämning av verksamhet och ekonomi Skolchef månadsvis Verksamhetsansv prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Skolchef månadsvis Skolchef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering Barn- och utbildningsnämnd enl schema Nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr FRAMTID En stor utmaning de närmaste åren är kraven på ämnesbehörighet och införande av lärarlegitimation. En stor satsning för att förbättra arbetsmiljön för barn/elever och personal kommer att genomföras i två etapper. Etapp 1 ska genomföras och det innebär bildandet av två större skolområden, ett på Brattebergsområdet och ett på Hedenområdet. Båda områdena omfattar barn i åldrarna 1-16 år. Etapp 2 ska planeras och det innebär att en utredning startar gällande skollokalerna på Bergagårdsskolan och Björkö skola. Den senaste gymnasiereformen har inneburit att ansökningarna till de yrkesförberedande programmen har minskat. Vi följer den utvecklingen och får ha en beredskap att anpassa vårt utbud till efterfrågan. En ökning av behovet av vuxenutbildning för unga med kortare utbildning kan skönjas och efterfrågan har ändrat karaktär från enstaka teoretiska kompletteringar till hela yrkes- utbildningar. 7. UPPGIFTSMÅTT ANTAL BARN I BUDGET Pedagogisk omsorg 20 Förskola 1-5 år 618 Vårdnadsbidrag 30 Fritidshem 6-12 år 500 ANTAL ELEVER I BUDGET Förskoleklass 160

27 Årsklass Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 173 Särskola egen regi 9 Annan kommuns särskola 1 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck maskin 73 Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 517 Gymnasiesär 14

28 Bilaga 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet

29 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. Minska den genomsnittliga vistelsetiden på korttidsboende. Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen.

30 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KS enligt plan 6. BUDGET BUDGET Summa tkr FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete.

31 8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga Personer* 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 26 Gruppboende LSS Personer* 19 Daglig verksamhet LSS Personer* 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn Personlig assistans LSS Timmar ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 Hemtjänst Timmar Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad

32 Bilaga 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation skall kultur- och fritidsnämnden ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar och andra som positivt bidrar till människors utveckling bedriva biblioteksverksamhet stödja kulturella evenemang och verksamheter värna om värdefulla miljöer och byggnader erbjuda fritidsanläggningar erbjuda naturområden. Verksamheten skall bidra till att ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och känna delaktighet i samhällsutvecklingen invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv invånarna ges möjlighet till kvalitativ information, kunskap och läsupplevelser invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill bo kvar i kommunen. 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT

33 4. MÅL OCH SATSNINGAR ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef prognos per verksamhetsområde och utfall av mål kultur- och fritidschef månadsvis kultur- och fritidschef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering kultur- och fritidsnämnd enl schema nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr FRAMTID Att bevara och utveckla det unika Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en betydande och framträdande roll i samhällsplaneringen. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är direkt kopplade till människors välbefinnande och hälsa. I användarens ögon är verksamheten värdefull och med det följer höga krav och förväntningar. delta i programgrupper för utveckling av Öckerö Centrum genomföra förändringar inom kultur- och fritidsförvaltning för att möta brukare på ett serviceinriktat och effektivt sätt attraktiva natur- och rekreationsområden samt lekplatser delta i kommunens översiktsplanarbete 8. UPPGIFTSMÅTT UNGDOM öppetkväll Öckerö fritidsgård antal besök fritidsgård, kvällstid BUDGET xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

34 enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet - trivsel och miljö - utbud och tillgänglighet - sociala behov - index inflytande, delaktighet och ansvarstagande meddelas i dec FÖRENING BUDGET bidragsberättigad förening 50 antal medlemmar bidragsberättigade föreningar - varav flickor 0-20 år - varav pojkar 0-20 år antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år BIBLIOTEK utlån media, endast Öckerö bibliotek aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek BUDGET utlån media, utlåningsstationer lån per invånare 8,8 % nöjda besökare % lån via självservice antal besök datakurser/workshops 30 antal läsecirklar antal besök läsecirklar 3 20 KULTURVERKSAMHET vuxna BUDGET antal utställningar 12 antal samarrangemang antal besök samarrangemang exkl. konstvågen antal filmvisningar antal besök filmvisningar xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

35 KULTURVERKSAMHET barn & ungdom antal föreställningar antal barn föreställningar antal filmvisningar antal besök filmvisningar antal workshops antal besök workshops IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga 2470 antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov BUDGET BUDGET översyn pågår meddelas januari nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga utomhusbad motionsspår motionsstig naturområde xx-xx Bilaga till Uppdrag 1

36 Bilaga 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska bygg- och miljönämnden Besluta i planärenden med enkelt planförfarande Besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL Ansvara för rådgivning och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria läkemedel och livsmedelssäkerhet Ansvara för lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö besluta i ärenden som omfattas av densamma Besluta om tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll och energideklarationer Besluta om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara Verksamheten skall bidra till att Kommunfullmäktiges vision kan förverkligas Kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i Kommunens särart lever kvar Kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls Goda förutsättningar skapas för näringslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning

37 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT - 4. MÅL OCH SATSNINGAR Har förutsättningarna för rättsäkra beslut ökat Genomföra fortlöpande fortbildning i nämnden genom dels deltagande i seminarier inom ramen för Ny PBL dels seminarier över överklagade beslut 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet BMN Enligt schema BMN Uppföljning och prognos KS Enligt schema KS Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr FRAMTID Bygg- och miljönämnden bedriver korrekt myndighetsutövning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling med en god bebyggelsemiljö, en god byggnadskultur och en god kustmiljö samt verkar för detta bland annat genom god rådgivning/information, goda relationer och tillsyn. Planläggningen ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning. Med stöd av en aktuell översiktsplan och en bostadsförsörjningsplan utvecklas kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt. Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas. Med stöd av en utvecklad hemsida och e-tjänster ges en ökad service samtidigt som förutsättningarna ökar för effektivare handläggning och korrekta beslut. 8. UPPGIFTSMÅTT BUDGET Antal registrerade bygglovsansökningar Varav delegationsärenden Varav nämndärenden 160 Antal beslut om brandfarlig vara 7 Antal beslut om explosiv vara 2 Antal beslut om obligatorisk ventilationskontroll 5

38 BUDGET Antal energideklarationer 100 Antal antagna detaljplaner med enkelt planförfarande 6 Antal överklaganden avseende bygglov och förhandsbesked 11

39 Öckerö kommun Bilaga 6 Budget 2014 Tilldelning Effektivisering KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomienhet Personalenhet Arbetsmarknadsenhet Centrala politiska organ varav revision, fem st revisorer Informationsenhet Näringslivsenhet Riskhantering Buffert SOLTAK Samsyn barn och ungdomsfrågor Allmänna val 2014, ej ramhöjande KS reserv, ramhöjande Feriearbetare, ramhöjande SOLTAK, ej ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnad, skattefin Ram Upprustning allmän platsmark, ramhöjande Extraturer Nordöarna, ramhöjande Flexlinje Effektiv % Tilldelning % Bygg- och miljönämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin

40 KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Barn- och utbildningsnämnd Ram Resursteam, ej ramhöjande Volymförändringar Infrastruktur IT, ramhöjande Hyra volym Björkö, fördelning från 2013, läggs in i ram för BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut Effektiv % Tilldelning % Socialnämnd Ram LASS, ramhöjande Björkö hemtjänst, ramhöjande Volymer Bergmans boende helårseffekt, ramhöjande Köpta tjänster, ramhöjande Samsyn barn och ungdomsfrågor Effektiv % Tilldelning % Kultur- och fritidsnämnd Ram Media, sarg och lekplatser, ramhöjande Effektiv % Tilldelning % Myndighetsnämnd Ram Effektiv % Tilldelning % Centrala poster Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) Försäkringar Medlemsagvifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen

41 KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Fördelningsposter ramhöjande BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler BUN Avställning Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten BUN Förstärkt förskola SN Avställning Bergmans boende SN Personal en avdelning demensboende Sohöjden SN Demensboende Solhöjden KS/SB En förskoleavdelning kost och städ Hyresökning ÖBO underhåll Ökad hyra om- och tillbyggnad Kompassenskolan Hyresökning ÖBO generell KFN Fritidsgård KFN Skatepark (200 tkr ökning) BUN Volym Björkö nytt beslut BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut Fördelningsposter ej ramhöjande SB ÖP SB Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund SB Förstudie linfärja Öckerö-Björkö Kommunens strategiska reserv Nettokostnader Beräknade avskrivn. o internränta Beräknade intern ränteintäkt Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -587,5 0,2-631,3-631,5-631,5 Beräknade avskrivningar -14,0-14, ,5-14,5 Nettokostnad -601,5-645,3-646,0-646,0 Skattenetto 603,7 11,6 623, ,6 636,6 Finansnetto 1,2-0,2 1,0 1,0 1,0 Beräknat resultat 3,4-20,7-8,4-8,4

42 3-årsplan budget 2014 plan Bilaga 7 Extern Resultaträkning 2,3% 2,3% ksau 29 oktober Budgetberedning maj 2013 Bok 2012 Bud 2013 Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -557,9-587,4-631,5-646,0-660,8 Avskrivningar -13,0-14,0-14,5-14,5-14,5 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -570,9-601,4-646,0-660,5-675,3 Skattenetto * 580,7 603,7 636,6 661,7 692,6 Finansnetto 0,3 1,2 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 10,1 3,5-8,4 2,2 18,3 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 11,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 11,3 8,0 16,6 10,0 10,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 4,3 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 * SKL cirkulär 13:53 (10 oktober) - skattenetto

43 Bilaga 8 Budget 2014 Förslag till fördelning av investeringsmedel skattefinansierad verksamhet: 6 mkr KS BUN SN KFN KS-reserv tkr 700 tkr 500 tkr tkr tkr Kommunchef/TH

44 Begäran om reservation mellan år 2013 och 2014 av ej påbörjade investeringar Bilaga 9 Nämnd: budget reserveras tkr tkr Inv.proj Benämning Kommentarer till äskandet 1820 Oljeskyddsberedskap Pga organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning 2013 önskas detta reserveras till Summa 0 180

45

46 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Håkan Samuelsson Ärende: Begäran om godkännande av miljöpolicy Diarienummer: 0308/13 Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik Förvaltningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik fastställs Bakgrund För att Båttrafiken skall kunna miljödiplomera sin verksamhet behövs en miljöpolicy. Miljöpolicyn skall vara ett styrdokument ämnad för berörd verksamhet. Detta är ett krav från diplomerande organ Göteborgs Stads miljöförvaltning. Båttrafikens verksamhet förväntas vara miljödiplomerad innan årsskiftet Ärende För att verksamheten skall kunna ha en miljöpolicy som visas offentligt krävs att policyn fastsälls av kommunfullmäktige. Namnet på dokumentet skall vara, Öckerö kommun: Miljöpolicy för Öckerö båttrafik: Öckerö Båttrafik bedriver person- och fordonstransporter med fartyg. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela verksamheten genom att: följa de lagar och krav som gäller för verksamheten sträva efter att sjötransporterna har minimal miljöpåverkan minska resursanvändning vid inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster all personal har en god kompetens inom miljöområdet tillsammans arbeta med ständiga förbättringar inom miljöarbetet Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Håkan Samuelsson Båttrafikchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN kf 2013-11-28 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA BARN OCH UTBILDNINGSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL HÖGÅSEN, BRATTELYCKAN OCH ÖCKERÖ FÖRSKOLA INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare

Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med kommunens byggare KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2013-09-11 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 17 september 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Restaurang, Trubaduren, Hönö Kl. 09.00-10.00 Frukostmöte med

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-10-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2013 OBS tid! kl 15.15 Kommunhuset - Lejonet OBS! tid! Öckeröalliansens

Läs mer

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13

Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Budget 2014 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 Innehåll God ekonomisk hushållning... 1 Finansiella mål... 1 Verksamhetsmässiga mål... 1 Taxor... 1 Skattesats... 1 Investeringsbudget...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 18 september 2013 kl 16.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte:

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Lejonet, Kommunhuset, Öckerö KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2013-10-30 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 5 november 2013, kl 08.15 (Föregås av strategigrupp med start kl 08.15) Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-09-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 24 september 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( )

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-10-22 ( ) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.15-17.15 Beslutande Utses att justera Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) Plats och tid Rörö Skola, klockan 16.00 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingvar Svensson

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-01-29 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 4 februari 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, Kommunhuset, Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) Plats och tid Hälsö skola, Öckerö, klockan 16.00 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer