Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01"

Transkript

1 Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm

2 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 2

3 Förord Permanenta bostäder bättre och billigare än modulhus med tillfälliga bygglov Till följd av det akuta bostadsbehovet har regeringen bett Boverket undersöka möjligheterna att klara behovet för nyanlända genom modulbostäder, uppförda med tidsbegränsade bygglov. Boverket levererade under början av mars en delrapport (2015:10 Nyanländas boendesituation) med en strategi för att i ett första steg skapa cirka bostäder, varav ska vara hyresbostäder i anslutning till Sveriges växande stor- och regionstäder och asylbostäder. Ekonomiskt skulle Boverkets förslag ge rekordhöga hyror, sannolikt cirka dubbelt så höga som i normala, nyproducerade lägenheter. Kostnaden blir omöjlig att bära för den enskilde och kommer därför att drabba kommunerna. Även ur ett miljömässigt perspektiv, med en livslängd på år, är investeringen orimlig. Socialt skulle resultatet bli en ny sorts segregerade enklaver. Historiskt har sådana lösningar haft ett högt pris. Integrationspolitiskt skulle åtgärden bli kontraproduktiv och försvåra en effektiv integration i det svenska samhället. Bostäderna riskerar att bli permanenta, jämför skolpaviljonger, och integrationen skjuts då fram till nästa generation. Bostadsbyggande med tidsbegränsade bygglov kräver kort avskrivningstid och kostnaden under användningstiden blir därför mycket hög. Dessutom är processen för lovprövning inte snabbare för tillfälliga än för permanenta bostäder. Om det finns ett planstöd för ett byggande av modulbostäder är det i varje möjligt fall alltid bättre att istället bygga permanenta bostäder. Förutsättningen för detta är att gruppen ekonomiskt svaga hushåll får ekonomiska möjligheter att efterfråga dessa. Rapporten är framtagen av analysföretaget Evidens på uppdrag av JM, Veidekke och Sveriges Byggindustrier. Den visar att det finns starka motiv att på sociala, ekonomiska och integrationspolitiska grunder ifrågasätta Boverkets förslag. Vi anser att regeringen istället borde arbeta för att direkt stötta de ekonomiskt svaga hushållen att efterfråga permanenta bostäder. Björn Wellhagen Nancy Mattsson Lennart Weiss Näringspolitisk chef Chef Projektutveckling Kommersiell direktör Sveriges Byggindustrier JM Bostad Stockholm Veidekke Sverige 3

4 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 4

5 Bakgrund Boverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten att under kommande år möta det akuta bostadsbehov som uppstår för asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Boverkets analys omfattar perioden 2015 till 2018 och uppskattar omfattningen till ca personer per år. Totalt förväntas personer få uppehållstillstånd under åren 2015 och Boverket har uppskattat att detta resulterar i ett totalt bostadsbehov under de två åren om ca bostäder. För att möta det akuta bostadsbehovet har Boverket presenterat en 8-punktsstrategi. De båda första punkterna innefattar uppförande av bostäder i modulform. JM AB och Veidekke Bostad AB har i samverkan med Sveriges Byggindustrier uppdragit åt Evidens att utvärdera Boverkets förslag till byggande av bostäder i modulform. 5

6 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 6

7 Sammanfattning av Boverkets förslag Bakgrund Boverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten att under kommande år möta det akuta bostadsbehovet för asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Under perioden uppskattas antalet uppgå till ca personer per år. Resultatet av Boverkets utredning presenteras i rapporten Boverkets rapport 2015:10 Nyanländas boendesituation delrapport. Rapporten visar att personer för närvarande är förlagda i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunal placering. Men den kommunala placeringen är beroende av att det finns tillgängliga bostäder. Boverket uppskattar att för de personerna uppgår behovet till ca bostäder, baserat på att 1,43 personer förväntas bo i varje bostad. Ansvaret för flyktingmottagande och bosättning är uppdelat på flera myndigheter. Arbetsförmedlingen tar fram så kallade länstal, baserade på Migrationsverkets prognoser. Länsstyrelsen använder i sin tur länstalen för att teckna avtal med kommunerna om mottagande av nyanlända. Ytterst är de statliga aktörerna beroende av att kommunerna tar emot de personer som fått permanent uppehållstillstånd, som genom en kommunplacering kan få tillgång till arbetsförmedlingens etableringsinsatser är det fastställda behovet av kommunplatser , medan antalet anvisningsbara platser under 2015 endast uppskattas till Det ger ett underskott med platser uppskattas underskottet öka till platser. 7

8 Sammanfattning av Boverkets förslag Bakgrund, fortsättning Under perioden som asylsökande samt under boendetiden i Migrationsverkets anläggningsboenden, bär Migrationsverket kostnaderna för individen. Då personer fått permanent uppehållstillestånd och kommunplacering övergår ansvaret till kommunerna. Ett schablonbelopp betalas ut per individ (2015 = kr under 2 år) vilket ska täcka kommunens kostnader för boendeetablering, SFI och Samhällsorientering. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ordnar sedan etableringsinsatser för att individen ska etablera sig i samhället. Vid behov av bostadsbidrag är det Försökringskassan som bär kostnaden, medan eventuellt behov av försörjningsstöd ska betalas av kommunen. För individer med begränsade möjligheter att medverka i etableringsinsatserna, som exempelvis barn, sjuka och funktionshindrade, övergår hela försörjningsansvaret på kommunen. Kommunen kan i dessa fall årligen ansöka hos Migrationsverket för att få dessa kostnader täckta. Lediga bostäder finns framförallt i glesbygdskommuner med bristfälliga kommunikationer och service. Boverkets strategi är att tillföra lägenheter i tillväxtregioner. Boverket menar att det i första hand är tillgången till lediga lägenheter och nyanländas vilja att acceptera anvisningen som i praktiken styr till vilken kommun nyanlända som behöver hjälp med sin bosättning anvisas. På grund av bristen på bosättningsmöjligheter väljer många av de nyanlända i nuläget att ordna boende på egen hand, flytta till anhöriga eller bosätta sig via illegala förhyrningar. Detta innebär att många kommuner inte har kontroll över sin inflyttning. 8

9 Sammanfattning av Boverkets förslag Boverkets förslag Totalt förväntas personer få uppehållstillstånd under 2015 och Boverket har uppskattat det totala bostadsbehovet under de två åren till ca bostäder. Boverket har identifierat 8 strategier för att möta det akuta behovet, strategi 1 och 2 rör nytillskapande genom bostäder i modulform. I Boverkets strategi 1 och 2 uppskattas att bostäder kan skapas inom 2-6 månader genom uppförande av bostäder i modulform, genom direkta hyreslägenheter och genom att ABO-lägenheter (Asyl Boende Lägenheter som idag hyrs av Migrationsverket i befintligt bestånd) växlas mot nytillskapade asylboenden/lägenheter i modulform. För nyproducerade lägenheter i kommunerna ser Boverket primärt en statlig ägare, antingen i existerande form som exempelvis Statens Fastighetsverk eller genom en nyinstiftad myndighet. Motpartsansvaret (dvs. vem som ska garantera/betala hyran för dessa bostäder) har Boverket inte tagit ställning till, men de utgår från att kommunen eller staten kommer att bli tvungen att bära någon form av ansvar. 9

10 Sammanfattning av Boverkets förslag Boverket har utrett frågor om produktionskapacitet, planlagstiftning och planberedskap samt kostnader och hållbarhet Genom konsultbolaget Tyréns har marknaden för prefabricerade moduler belysts (rapport från Inventering av leverantörer av prefabricerade bostadsmoduler ) för att tydliggöra möjligheten att möta en nyuppkommen efterfrågan på bostadsmoduler. Produktionskapacitet, kostnader, marknad mm. har undersökts. Boverket belyser själva begränsande faktorer som tillgång på mark, planläggning, finansiering och bygglov. En viktig slutsats är att dagens PBL (plan och bygglag) kan behöva ändras då dagens regelverk har begränsingar vad gäller dels tidsbegränsade bygglov och dels möjligheterna till samutnyttjande av hygienutrymmen, kök, mm i olika boendeformer. Kommunernas planberedskap lyfts fram särskilt. Boverket konstaterade i sin rapport Kommunernas planberedskap 2012:10 att det är kommunernas uppfattning att detaljplaner från 1997 och framåt med outnyttjade byggrätter för bostadsändamål motsvarar ett begränsat antal eller inga alls. Några uppdaterade siffror finns dock inte, vilket gör att Boverket har begränsad möjlighet att uttala sig om dagens situation. Rapporten belyser också hållbarhetsfrågan vid byggande av temporära moduler ur både ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Man drar flera viktiga slutsatser. Byggande av ett stort bostadsbestånd med temporära bostäder kommer i stor utsträckning påverka den kringliggande miljön då mer eller mindre samma grundläggning och markarbeten krävs som för permanenta bostäder. Ekonomiskt gör de korta avtalstiderna att bostäderna måste skrivas av på kortare tid och att de sällan har en alternativanvändning vid nedmontering. Vidare är människors livskvalitet ur ett socialt perspektiv delvis beroende av boendemiljön. Större områden med modulbostäder kan på goda grunder befaras utgöra mycket torftiga boendemiljöer. 10

11 Sammanfattning av Boverkets förslag Boverket föreslår förändrat ansvar för olika myndigheter och ändring av lagstiftningen Boverket skriver att Riksrevisionen granskat hur de olika myndigheterna samverkar. Riksrevisionen konstaterar att det råder en bristande helhetssyn. Det handlar både om behovet av boende och om förekomst av konkurrens om lediga bostäder. Inom dessa områden fungerar ansvarsfördelningen dåligt mellan olika myndigheter. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för boende för samtliga nyanlända samlas hos en myndighet. På så sätt skulle boendeprocessen enligt Riksrevisionens bedömning, kunna effektiviseras och tilldelade resurser användas mer effektivt. Regeringens flyktingsamordnare delar Riksrevisionens slutsats och föreslår ett instiftande av en överordnad myndighet. Boverket pekar ut behov av lagändringar i rapporten, dessa omfattar frågor om: Markåtkomst Förutsättningar för markanvändning genom ny eller ändrad detaljplan Möjligheten att få bygglov för tidsbegränsad användning samt bestämmelser om liten avvikelse, Hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen Expropriationslagstiftningen Bostadsförsörjningslagstiftningen och eventuell ny bostadsanvisningslagstiftning 11

12 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 12

13 Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov - Process tidsbegränsat bygglov Förutsättning för tidsbegränsat bygglov Byggnadsnämnden i en kommun får besluta om tidsbegränsat bygglov om åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid och om sökanden begär det under en begränsad tid Den sökta åtgärden behöver då uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för bygglov, om samtliga förutsättningar för bygglov i plan- och bygglagen, PBL, är uppfyllda får tidsbegränsat bygglov inte ges Efter ansökan och om ansökan är komplett tilldelas sökande en handläggare, handläggaren handlägger ärendet och beslutar vilka remissinstanser och sakägande parter som får möjlighet att yttra sig i ärendet. Beroende på delegeringsordning i kommunen kan hanläggaren själv fatta beslut i ärendet alternativt tas beslut av Byggnadsnämnden. I Stockholms stad är handläggningstiden till beslut 10 veckor, om ärendet ska beslutas av Byggnadsnämnden förlängs tiden med 3-6 veckor. Processen för permanent bygglov eller tidsbegränsat bygglov är likvärdig. Tidsbegränsat bygglov ges för sammanlagt högst 15 år, högst tio år med högst förlängning om 5 år. Alla generella bestämmelser om handläggningen av lovärenden i Plan- och bygglagen gäller även för tidsbegränsade bygglov. Det betyder exempelvis att kommunens underrättelseskyldighet gäller. 13

14 Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov - Process tidsbegränsat bygglov Det enda tillfället då byggnadsnämnden är skyldig att ge ett tidsbegränsat bygglov är om åtgärden stämmer överens med en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Tidsbegränsade bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder och kan alltså även ges för exempelvis ändrad användning av en byggnad eller en del av en byggnad och för andra anläggningar än byggnader. Handlingsutrymme har skapats i lagen för att byggnadsnämnden ska kunna göra avvägningar, grundinställningen är dock att byggnaden inte ska störa trafiksäkerheten, utgöra fara eller olägenhet för omgivningen. 14

15 Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov - Process tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsade bygglov ska inte ges om den bygglovspliktiga åtgärden uppfyller samtliga förutsättningar för bygglov enligt PBL 9:33 om sökanden inte har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov utan har ansökt om ett permanent lov enligt PBL 9:33 om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet för att undgå planändring för åtgärder av mer eller mindre permanent karaktär som strider mot detaljplanen och inte kan betraktas som liten avvikelse för en byggnad eller anläggning som ska uppföras på ett sådant sätt att det är såväl praktiskt som ekonomiskt orimligt att riva den efter några få år. Det är exempelvis inte lämpligt att uppföra en komplicerad byggnad på mark som kräver omfattande och dyr grundläggning som pålning. Det är oftast inte rimligt att riva en sådan byggnad efter några få år. Att ta bort det som utförts med stöd av ett tidsbegränsat bygglov En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. För att en kommande avveckling ska bedömas vara trovärdig bör det redan i bygglovsansökan redovisas varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Byggherren bär sedan ansvaret för att avvecklingen sker i tid och för att platsen återställs. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa. 15

16 Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov - Process tidsbegränsat bygglov En väsentlig förutsättning enligt dagens PBL är att behovet för uppförande av byggnader med tidsbegränsat bygglov är tillfälligt. I förhållande till dagens lagstiftning bedöms det vara tveksamt om behovet av bostäder kan anses vara tillfälligt eller tidsbegränsat i regioner med stor efterfrågan och behov av alla typer av bostäder. Om tidsbegränsat bygglov ska vara möjligt att ges bör en tydlig plan redovisas för hur framtida behov ska lösas. Boverkets rapport tar upp ett rättsfall i Växjö som exempel: Mark- och Miljödomstolen i Växjö valde (mål P ) att avslå en ansökan om tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av 95 studentbostäder i modulform då domstolen finner att behovet av åtgärden inte enbart är tillfälligt Byggnadsnämnden beslutade att bevilja ett tidsbegränsat bygglov i fem år, beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog ärendet Mark och miljödomstolen framhåller att behovet verkligen ska vara tillfälligt. I aktuellt fall framgår att kommunen beviljats ekonomiskt stöd från Boverket för att arbeta med att inventera mark för byggande av studentbostäder och att det aktuella området har valts ut i ett första skede. Behovet av mindre lägenheter i marknaden är stort och intresse från byggherrar att bygga på platsen finns. Domstolen konstaterar det faktum att bygglovet har begränsad tid inte i sig är en bekräftelse på att behovet är enbart tillfälligt. Sökanden har inte heller visat att behovet av studentbostäder kommer att upphöra efter 5 år eller efter 15 år som är maximala tiden för tillfälligt bygglov. Dessutom framhålls synpunkten att påverkan på mark och närmiljö pga. markförberedelserna och infrastruktur trots att bostäderna uppförs i modulform är omfattande och därtill inte tillfällig. Domen från Mark- och Miljödomstolen i Växjö ger en inriktning för hur tillfälliga bostäder för asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige skulle kunna bedömmas. 16

17 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 17

18 Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Tyréns rapport Genom konsultbolaget Tyréns har en Inventering av leverantörer av prefabricerade bostadsmoduler belysts (rapport från ). Den sammanlagda produktionskapaciteten i Sverige hos tillfrågade leverantörer uppgår till kvm per år eller bostäder om 75 kvm per bostad. Leverantörerna hävdar dock att produktionskapaciteten inte är den begränsande faktorn utan att det i första hand är tillgången på mark, planläggning, finansiering och bygglov. Tyréns rapport delar in modulerna i fyra undergrupper: bodar med en användningstid om ca 0-2 år, byggnader för korttidsanvändning om ca 2-5 år, byggnader för långtidsanvändning om ca 4-10 år och permanenta byggnader. Av dessa är framförallt kategori 3 applicerbar för tillfälliga bostäder, både utifrån avskrivningstider men även i form av krav på standard, funktion och säkerhet. Exempelvis är kraven för byggnader för bostäder och tillfälliga bostäder olika, tillfälliga bostäder har bl.a. högre brandkrav men omfattas inte av bostadsutformningsreglerna vilket gör att vissa utrymmen kan samutnyttjas. Korta upplåtelseavtal innebär ofta stor osäkerhet eller höga initiala kostnader då tillfälliga byggnader i praktiken kräver samma markberedning, grundläggning, serviceanslutningar och vägstruktur som permanenta byggnader. Val av tomt har därför stor betydelse. 18

19 Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Tyréns rapport För moduler med långtidsanvändning varierar byggkostnaderna enligt Tyréns rapport mellan kr/kvm kr/kvm, exklusive mark, markkostnader och infrastruktur (markarbeten och serviceanslutningar), bygglov, byggherrekostnader och moms. Producenterna av dessa typer av moduler anger att leveranstiden ligger mellan 3-18 månader och den totala produktionskapaciteten hos de tillfrågade bolagen är ca kvm per år. I princip samtliga leverantörer agerar enbart som just leverantörer, vilket innebär att en entreprenör krävs för själva uppförandet. Moelven och Boklok är två aktörer som kan fungera både som leverantörer och entreprenörer. Tyréns belyser även aktörer med produktion i Kina och i Baltikum, där produktions- och leveransmöjligheter bedöms finnas. Viss osäkerhet finns om svenska krav (standard) kan uppfyllas, framförallt vid leveranser från Kina. För leveranser från Baltikum uppfattas detta problem som mindre. Tyréns rapport belyser också problem med en omfattande produktion av modulbostäder: marktillgången, bygglovsprocessen, tidsperspektivet i form av kostnadspåverkan och leverantörsperspektivet vid utformande av modulerna (eftersom i princip samma nybyggnadsregler gäller för temporär och permanent användning finner många producenter det mer lönsamt och mindre riskfyllt att producera sina moduler med en standard som är i linje med permanent bruk). 19

20 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 20

21 Kalkylerad hyreskostnad Kalkylförutsättningar: För moduler med långtidsanvändning varierar byggkostnaderna enligt Tyréns rapport mellan kr/kvm kr/kvm exklusive mark, markkostnader och infrastruktur (markarbeten och serviceanslutningar), bygglov, byggherrekostnader och moms Tyréns har angivit produktionskostnader i kvm BOA (bostadsyta) men inga tillkommande kostnader för allmän yta, som tex. trapphus, tvättstugor mm. Detta medför att yteffektiviteten (BOA/BTA) är närmare 100%. För att lösa entréer till bostäder i flera våningsplan skulle det i så fall krävas loftgångar eller liknande. Mer rimligt är en yteffektivitet om ca 90%, vilket skulle öka den totala investeringen med ca 10% och avspeglas i högre hyror. I exemplet i tabell 1 antas en produktion om bostäder i form av smålägenheter om 30 kvm, totalt kvm. Produktionskostnaden antas vara kr/ kvm BOA samt tillkommande kostnader för mark och infrastruktur, bygglov samt upp- och nedmontering, vilket summerar till totalt kr/kvm BOA. Moms tillkommer om 25% och byggherrekostnader antas vara 5%. (Evidens har antagit att staten i någon form ansvarar för upphandling och ägande av bostäderna vilket driver ned Byggherrekostnaderna, för marknadsaktörer uppskattas denna nivå annars till ca 7-8%). Driftkostnaden för dessa typer av bostäder antas vara högre än för permanenta bostäder och likställs mer med kostnaderna för studentbostäder, därav antas en löpande drift- och underhållskostnad om 500 kr/kvm BOA och år Marken antas vara kommunal eller statlig, utgångspunkten är att denna förhyrs. Markarrende eller motsvarande antas till 100 kr/kvm BOA och år. 21

22 modulbostäder kostar ca 7 miljarder kr att uppföra eller 23 tusen kr per kvm BOA Kalkyl uppförande av hyresbostäder i modulform Antal bostäder Kvm BOA 30 Totalt behov BOA * Kostnader kr/ kvm Totalt Produktionskostnad * Markarbeten & Infrastruktur (markarbeten och serviceanslutningar) Bygglov Upp och nedmontering Totalt produktion Moms 25% Totalt produktion inklusive moms Byggherrekostnader 5% Mark 0 0 Total investering Driftkostnad per år Avgäld hyra mark per år Tabell 1. Kalkyl uppförande av hyresrätter i moduler * Tyréns har angivit produktionskostnader i kvm BOA (bostadsyta) men inga tillkommande kostnader för allmän yta, som tex. trapphus, tvättstugor mm. Detta medför att yteffektiviteten (BOA/BTA) är närmare 100%. För att lösa entréer till bostäder i flera våningsplan skulle det i så fall krävas loftgångar eller liknande. Mer rimligt är en yteffektivitet om ca 90%, vilket skulle öka den totala investeringen med ca 10% och avspeglas i högre hyror. 22

23 Hyran för en 1:a i en modulbostad är ca till beroende på om 15 eller 10 års avskrivningstid tillämpas En byggherre som uppför hyresbostäderna i modulform kommer löpande kräva en avkastning som tar hänsyn till motpartrisken, betalningsförmåga och avtalslängd. Det råder i Boverkets förslag viss osäkerhet om vem som kommer bli motpart i hyresförhållandet och vem som kommer garantera hyresflödet vilket styr motpartsrisken och längden på avskrivningstiden. Evidens har dock valt att studera avtalsscenarier med en avskrivningstid om 15 år respektive 10 år med antagandet att kommunen eller staten garanterar hyresbetalningar över avskrivningstiden. Ett avkastningskrav eller ränta om 3.5%* valts baserat på antagande om statligt ägande. Driftkostnad om 500 kr/kvm BOA och markarrende om 100 kr/kvm BOA och år antas belasta hyreskalkylen. Hyran för en 1:a om 30 kvm skulle med antagande om avskrivningstid om 15 år bli ca kr/kvm/år eller med antagande om avskrivningstid om 10 år bli kr/kvm/år Hyreskostnad bostadsmoduler Avskrivning på 15 år Total investering Amortering/avskrivning inkl. ränta Driftkostnad per år Amortering/avskrivning inkl. ränta + drift / år Hyra per månad för en 1:a om 30 kvm Hyra per kvm/ år Avkastningskrav 3,5% Avskrivning på 10 år Total investering Amortering/avskrivning inkl. ränta Driftkostnad per år Amortering/avskrivning inkl. ränta + drift / år Hyra per månad för en 1:a om 30 kvm Hyra per kvm/ år Avkastningskrav 3,5% Tabell 2. Kalkyl för uppförande av hyresrätter i moduler. Tyréns har angivit produktionskostnader i kvm BOA (bostadsyta) men inga tillkommande kostnader för allmän yta, som tex. trapphus, tvättstugor mm. Detta medför att yteffektiviteten (BOA/BTA) är närmare 100%. För att lösa entréer till bostäder i flera våningsplan skulle det i så fall krävas loftgångar eller liknande. Mer rimligt är en yteffektivitet om ca 90%, vilket skulle öka den totala investeringen med ca 10% och avspeglas i högre hyror om ca 6%, det vill säga respektive kr/kvm och år. * Avkastningskrav på hyresrätter varierar utifrån geografisk marknad, byggnadsår, tekniskt skick och säkerhet i hyresbetalningar. Ett avkastningskrav om 3.5% är baserat på staten som ägare. Statens kapitalkostad och riskansats samt ett antagande om statligt eller kommunalt ansvarstagande för hyresbetalningarna ger ett sänkt avkastningskrav gentemot den övriga marknaden 23

24 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tillfälliga bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 24

25 Alternativ hyreskostnad Kalkylförutsättningar För att jämföra hyreskostnad för uppförande av bostäder i modulform har Evidens analyserat ett alternativ som innebär att staten istället förvärvar nyproducerade reguljära hyresrätter i tillväxtregioner. Frågan är vilken hyreskostad som dessa kan antas medföra? I detta alternativ antas hyresbostäder produceras och förvärvas. Antagen totalinvestering uttryckts i kr per kvm BTA (bruttoarea) för att vara jämförbar med byggbranschens nyckeltal. Två scenarier presenteras: 60% yteffektivitet baserat på byggande av små bostäder, 1:or respektive 2:or, respektive 70% med byggande av 2:or och 3:or. Snittlägenheten i scenario 1 är 30 kvm BOA och i scenario 2 40 kvm. I båda fallen tar trapphus och allmänna utrymmen upp yta. Total investering uppskattas till kr/ kvm BTA. För att vara jämförbart med kalkylen över tidsbegränsade bostäder i modulform antas tomträtt och en markhyra om 100 kr/kvm BOA och år. 25

26 Hyran för nyproducerade hyresbostäder är ca till kr/kvm/år beroende på lägenhetsstorlek, om de förvärvas till avkastningskrav om 4,5% Alternativ förvärva nyproducerade hyreslägenheter Antagande Antal bostäder Kvm BOA 30 Totalt behov BOA Yteffektivitet 60% Totalt behov BTA kr/ kvm Antagande om Total investering BTA Markavgäld hyra kr/ kvm BOA per år Jämförbart med moduler Antagande om Total investering BTA Löpande avkastning Årlig hyreskostnad, baserat på avkastning på Total investering Total markavgäld per år Total kostnad per år Årlig kostnadsreducering jämfört med moduler avskrivna på 15 år Årlig kostnadsreducering jämfört med moduler avskrivna på 10 år Hyra per månad Hyra per kvm / år ,50% Alternativ förvärva nyproducerade hyreslägenheter Antagande Antal bostäder Kvm BOA 40 Totalt behov BOA Yteffektivitet 70% Totalt behov BTA kr/ kvm Antagande om Total investering BTA Markavgäld hyra kr/ kvm BOA per år Jämförbart med moduler Antagande om Total investering BTA Löpande avkastning Årlig hyreskostnad, baserat på avkastning på Total investering Total markavgäld per år Total kostnad per år Årlig kostnadsreducering jämfört med moduler avskrivna på 15 år Årlig kostnadsreducering jämfört med moduler avskrivna på 10 år Hyra per månad Hyra per kvm / år ,50% Tabell 3. Kalkyl förvärv av reguljära hyresbostäder 26

27 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad och produktionskapacitet Kalkylerad hyreskostnad Alternativ hyreskostnad Slutsats 27

28 Slutsatser Tidsbegränsade bygglov kan inte ges om behovet är långsiktigt. Mycket talar för att bostadsbehovet i grunden är långsiktigt i tillväxtregioner Uppförande av tillfälliga bostäder i modulform förutsätter tidsbegränsade bygglov. Då tanken är att tillföra dessa bostäder i tillväxtregioner med redan idag stort bostadsunderskott och där bostadsbehovet förväntas växa över tiden, förefaller det tveksamt om argumentationen för ett tillfälligt behov är förenligt med nuvarande lagstiftning. Boverkets förslag till ett omfattande byggande av modulbostäder kräver lagändringar, vilket normalt tar tid. Tiden för lagändringar utraderar delvis tidsvinsten med att producera modulbostäder jämfört med reguljära hyresrätter. Trots föreslagna lagändringar riskerar bygglovsprocessen för tidsbegränsade bygglov ta relativt lång tid pga. sakägares möjligheter till överkalaganden Dagens bygglovsförfarande ger utrymme för ett stort antal sakägande parter att yttra sig. När det exempelvis gäller allmän plats mark kan antalet sakägare vara stort. Stor risk finns för överklaganden som i sin tur ger långa handläggningsprocesser. Boverkets förslag riskerar kräva lagändring för att vara genomförbart i en större skala. Men en lagändring av PBL kommer troligen ta tid och påverka tidsvinsten jämfört med produktion av reguljära hyresrätter. Tidplanen för tillskapande av bostäder inom 2-6 månader bedöms därför knappast realistisk. 28

29 Slutsatser Produktionskapacitet och mark finns knappast* Boverkets förslag förutsätter att det finns planberedskap eller ledig mark i kommunerna som snabbt kan göras tillgänglig för uppställning av tillfälliga modulbostäder. Enligt Boverkets bedömning 2012 är kommunernas planberedskap låg framförallt i tillväxtregionerna. Att situationen skulle förbättrats sedan dess bedömer Boverket själva som osannolikt. Den mark som troligen kommer ifråga är kommunal eller statlig mark, idag allmän platsmark, trafikstörd mark eller mark med sämre tillgänglighet och utan närhet till kommunal service. Detta kommer innebära stora utmaningar i relation till dagens lagstiftning och kostnader för anslutningar, infrastruktur och service Produktionskapaciteten i marknaden har bedömts av konsultbolaget Tyréns. I den uppskattade produktionskapaciteten ligger sannolikt begränsade outnyttjade resurser. För att möta en kraftigt förhöjd efterfrågan skulle dagens aktörer vara tvungna att mer eller mindre begränsa försäljning till övriga kunder och därutöver öka sin produktionskapacitet. Ett sådant scenario ses som mindre sannolikt. *Bostadsutvecklare menar dock att det finns mark som är planlagd men där marknadsvillkoren i nuläget är för svaga för att motivera nyproduktion av bostäder. Kan efterfrågan stärkas genom att hyresgäster ges bidrag skulle detta kunna möjliggöra produktion av vanliga bostäder med en rimlig planeringstid. 29

30 Slutsatser Omfattande modulbostadsmiljöer riskerar bli problematiska bostadsmiljöer Evidens bedömning är att uppförande av modulbostäder (framförallt beroende på korta avskrivningstider och att förutsättningar och krav för uppförande ligger nära eller i linje med permanenta bostäder) innebär att hyreskostaden för dessa bostäder blir mycket hög, i spannet kr/kvm. För att jämföra hyreskostnaden har Evidens valt att redovisa en kalkyl för nyproducerade små hyresbostäder i tillväxtregioner, vilket ger en hyresbild om ca till kr/kvm och år, en betydligt lägre hyreskostad som dessutom är en långsiktig och hållbar investering. Boverkets förslag riskerar att skapa undermåliga boendemiljöer till rekordhöga kostnader, ett samhällsbyggande som förefaller varken ekonomiskt, ekologiskt eller socialt hållbart. 30

31 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av våra unika databaser och prognosmodeller. Genom att översätta den makroekonomiska utvecklingen, villkoren på lokala marknader och kunders värderingar till konkreta bedömningar av framtida priser, hyror, vakanser eller andra tydliga beslutskriterier skapar vi ett försprång för våra kunder. Christofer Salmén Ted Lindqvist Evidens blw AB Sibyllegatan 30, 2 tr Stockholm Tfn växel:

Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01

Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01 Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande Stockholm 2015-04-01 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Sammanfattning av Boverkets förslag Process Regelverk för tidsbegränsat bygglov Marknad Produktionskostad

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist

Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist Hur ser bostadsefterfrågan ut från marknadens perspektiv? Ted Lindqvist TMR ÖPPET FORUM FÖR BOENDEPLANERING 215-6-17 1 Antal Varför så få hyresrätter? eventuell avveckling av ränteavdrag betyder mindre

Läs mer

Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Arbetsmaterial 2015-11-03

Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Arbetsmaterial 2015-11-03 Beräkningar/nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen Arbetsmaterial 2015-11-03 1 Skattning av lokalnytta vid Danderyd Norra Lokaler omfattar i denna beräkning i första hand handel och samhällsservice men

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

MOTPARTER i Timrå kommun

MOTPARTER i Timrå kommun Beslut Sida 1 av 6 KLAGANDE Tanja Levin Lundevägen 8 Jonny Levin Lundevägen 8 Kamilla Bäckström Lundevägen 17 Kenn Östman Klaman Lundevägen 17 Fredrik Berggren Lundevägen 15 Marie Nordqvist Lundevägen

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Östermalm 2:118, Östermalmstorg 2a, Östermalm. Tidsbegränsat bygglov i efterhand för serveringsbyggnad, Östermalmsgrillen

Östermalm 2:118, Östermalmstorg 2a, Östermalm. Tidsbegränsat bygglov i efterhand för serveringsbyggnad, Östermalmsgrillen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE BYGGLOVSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-05-20 du Handläggare: Klas Modin Tfn 08-508 27 189 Till Stadsbyggnadsnämnden Östermalm 2:118, Östermalmstorg 2a, Östermalm Tidsbegränsat

Läs mer

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 1 Har hushållen realistiska förväntningar på bostadsmarknaden? Ekonomipristagaren Robert Shiller: Jag tror att människor här i Sverige

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare

Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare 2016-04-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/49 Arbets- och företagsnämnden Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden noterar redovisning kring bostadsförsörjning

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden, Rågsved Styrelsebeslut ÄRENDE NR 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-05-31 DNR 2016/0694-1.2.1 2016-05-23 HANDLÄGGARE Per Andrén Projektchef Tfn 08-737 21 85 Per.andren@familjebostader.com Genomförandebeslut gällande

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala

Motion av Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala KF 47 27 februari 2017 Diarienummer KSN-2016-1905 Kommunfullmäktige Motion av Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Är det dags för en ny grön våg?

Är det dags för en ny grön våg? Är det dags för en ny grön våg? Kan man motverka urbaniseringen med pendlingsersättning? Ted Lindqvist 1 Innehåll Utvecklingen av Sveriges ekonomiska geografi Kort om undersökningen - respondenter Resultat

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142)

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 2016-04-12 Dnr sbf/2016:142 45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) beslutar att delegera till presidiet att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälligt

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060209 DOM 2014-03-24 Stockholm Mål nr P 9466-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-30 i mål nr P 2392-13, se bilaga KLAGANDE 1. D E 2. S

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB. Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017

Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Datum 2016-12-01 Diarienummer 3603/2016 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Begreppsförklaring Bostadsmarknadsenkäten 2017 Del 1. Begreppen balans och obalans: Vad som är balans och obalans

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:137

Regeringens proposition 2016/17:137 Regeringens proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Prop. 2016/17:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen

Plan- och markkontoret. Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun. Beslutad av kommunstyrelsen Plan- och markkontoret Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2016-10-04 En växande stad Borlänge tillhör det nya Dalarna. Här finns traditionen kvar, men fokus ligger

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera!

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Läs mer om de statliga stöd som finns för att bygga hyresrätter eller studentbostäder, bygga bostäder för äldre, renovera och energieffektivisera.

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-07 Ärende 14 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Kallelse till Samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse till Samhällsbyggnadsnämnden Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78 sandra.berwing@trosa.se Kallelse Datum 2017-11-14 Tid: Plats: Tisdagen den 21 november 2017 Kl. 14.00 Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp

En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Rapport 2015-04-27 En delrapport från Folkpartiets integrationsarbetsgrupp Folkpartiets förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande Syftet med denna rapport är att föreslå lösningar

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD REGION NORD Entreprenörskap Den fjärde upplåtelseformen Notholmen Hur vill du bo? ENTREPRENÖRSKAP Arbetsprocess

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Markanvisningstävling för

Markanvisningstävling för Markanvisningstävling för INBJUDAN TILL INTRESSEANMÄLAN FÖR MARKANVISNING för byggnation av hyresbostäder på kommunal mark Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning för byggnation av bostäder

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr P 7853-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-31 i mål nr P 240-13, se bilaga KLAGANDE 1. B J 2. K J

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Delar i processen/arbetet

Delar i processen/arbetet Västerviksmodellen Delar i processen/arbetet Bakgrund och motiv varför ny modell för samverkan mellan Migrationsverket och kommuner Så här tänkte vi i Västervik Boendet Integration hur jobbar vi när asylsökande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2016-09-07 Stockholm Mål nr P 1341-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-01 i mål nr P 3644-15, se bilaga A KLAGANDE F I MOTPARTER

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Sida 1 (6) 2014-09-03 Dnr E2014-01325 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Förslag

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Promemoria Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs en rad åtgärder för att möta det stora behovet av bostäder i landet. Bostadsbyggandet har under en

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer