Slutrapport 3 Aug 2010 ENERGIKALKYL 1.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 3 Aug 2010 ENERGIKALKYL 1.0."

Transkript

1 Slutrapport 3 Aug 2010 ENERGIKALKYL 1.0. Bengt- Erik Löfgren ÄFAB Ralfh Antonsson R&P Antonsson AB

2 FÖRORD Projektarbetet med PellSam:s beräkningsprogram version 1.0 är nu slutfört. Arbetet har dragit ut på tiden främst beroende på att det har varit svårt att få fram uppgifter för solvärmesidan och även att få fram underlag för en riskanalys. Programmet har varit tillgängligt för nedladdning i en betaversion sedan i januari 2010 och erfarenheterna från ett 15-tal användare har underhand arbetats in i programmet. Det grundläggande arbetet med programmet har varit omfattande och även om vi nu anser att det är färdigt så finns säkert ännu en del buggar som behöver rättas till samt möjligen också att lätta upp sidorna rent designmässigt. Detta är arbeten som vi räknar med att kommer att behöva genomföras mer eller mindre kontinuerligt. För att ekonomiskt kunna rätta till buggar och vidareutveckla programmet kommer vi att debitera en mindre årlig licensavgift. De förändringar som kommer till vår kännedom och som behöver göras kommer att integreras underhand, och uppdateringen av befintligt program kommer att ske per automatik när användaren är uppkopplad mot internet och en uppdatering finns tillgänglig. Vi kommer nu att satsa på att marknadsföra programmet för potentiella användare och hoppas på att få tillfälle att presentera programmet vid olika konferenser och sammankomster. Vi menar att programmet kan vara användbart för alla som jobbar med energi- och miljöfrågor i näringslivet, kommunala myndigheter och bland installatörer och energirådgivare. Vi tror att programmet även kan vara en god hjälp vid Energideklarering av Småhus som idag är ett krav vid försäljning av en fastighet och som exporthjälpmedel för företag som vill synliggöra den egna produktens prestanda. För att marknadsföringen skall bli så effektiv som möjligt kommer vi att ansöka om ytterligare medel hos Energimyndigheten. Vi har ansträngt oss att göra programmet så användarvänligt som möjligt. Det betyder bl a att placerat hjälpavsnittet som klickbara ikoner Hjälp direkt i programmet. Hjälpknappen finns

3 på alla sidor i programmet vilket betyder att man oberoende av var man är i programmet skall kunna få en vägledning om vad man kan göra. Vidare tror vi att det är viktigtt att användarna får komma till tals. Därför har vi skapat ett anmed ett vändarforum som man kan öppna via klickbar länk direkt på öppningssidan. Tanken Användarforum är att skapaa ett forum där användarna fritt kan kommunicera med varandra och komma med tips till förbättringar etc. Programmet finns för nedladdning från En demoversion av programmet funge- rar i 14 dagar helt utan kostnad. Bengt- Erik Löfgren Ralfh Antonsson

4 INLEDNING- ATT KOMMA IGÅNG Innann du börjar använda programmet kan det varaa bra att göra några grundinställningar som sedan gäller globalt i programmet. Genom att klicka underhåll System kom- mer du åt en Systemmeny där du fyller i dina använ- på daruppgifter så som du vill att de skall presenterass utskrifter etc. Här kan du välja sökvägar för programmet och lägga till din loggotype. Under systemmenyn kan du även välja hur du villl att programmet skall öppna och söka efter uppdateringar. Observera att du bara kan öppna programmet 25 ggr utan att vara anslutenn till internet, och ett meddelande om detta visas direkt som du öppnar programmet. Denna funktion är kopplad tilll att programmet själv söker efter aktuella uppdateringar, och om sådana finns meddelar detta. Uppdatering kan då göras med ett enda klick, vilket gör att alla i princip jobbar med den senaste versionen. Uppdateringen påverkar naturligtvis inte spaanvända. Det vill säga att programmet öppnar med som förslag. Du kan sedan i varje fastighet vid be- rat material. Här skall du också lägga in de aktuella energipriser som du vill att programmet skall hov ändra priserna så att de stämmer med de priser som gäller för just den fastigheten. När du första gången skapar en fastighet klickar du först på iko- där nen Skapa/Sök Fastigheter får du upp ett formulär där du uppe till höger klickar på Ny Fastighet. Då kommer det upp ett nytt formulär där du bland annat skall fylla i fastigheten energibehov. (Se bild t.h) När du fyllt i formuläret har pro- nettoenergibehov som redovisas med röda siffror och är baserat på grammet räknat ut ett uppskattat dina uppgifter om energibehov. Dessa uppgifter tar sedan pro- grammet med sig och använder i beräkningarna. Beräknat nettobehov kan du hela tiden se i huvudet på varje sida i programmet. Du kommer sedan vidare i programmet genom att klicka på dörr-ikonen Nu öppnas programmets viktigaste sida(-or). Först öppnas fliken Fastighet. (Övriga flikar inramad i rött på nästa sida öppnar programmet beräkningsmoduler) Här skall du fylla i upp- om gifterna så noggrant du kan då programmet använder dessa uppgifter för attt dels jämföra ditt beräknade nettoenergibehov är likvärdigt med vad en liknande fastighet i din region antas

5 förbruka normalt. Dina energi- och effektbehov beräknas utifrån det energibehov du angett för fastigheten med hänsyn taget till ålder och verkningsgraden på det fabrikat och modell av värmepanna du registrerat som befintlig panna (pil nr 3 nedan) När du fyllt i uppgifterna i den vänstra delen av sidan (1) beräknar programmet med uppgifter från bl a SCB vad ett liknande typhus (2) i din region med de ev åtgärder du utfört kan anses förbruka i normalfallet. Med dessa uppgifter kan du sedan jämföra (vid de gröna pilarna) om ditt hus har en lägre/högre förbrukning än normalhuset. Genom att på detta sätt analysera skillnaden kan man resonera sig fram till vilket energibehov som är det mest rimliga och ev också synliggöra att det kan finnas brister i en fastighets klimatskal etc. Observera att denna funktion skall ses som ett hjälpmedel för att avgöra om den uppgivna energiförbrukningen är rimlig. Jämförelsen sker mot ett standardhus byggd som en

6 låda, om det aktuella huset är tillbyggt eller har vinklar etc är kan skillnaden vara flera tusen kwh utan att angiven energi för den skull behöver vara felaktig. Om skillnaden är stor finns det anledning att försöka analysera orsaken. Är förbrukningen lägre kan det bero på att man glömt att ta upp exempelvis en lokaleldstad som man kanske eldar 2-3 kbm ved i. Då klickar man på ikonen redigera och kan då lägga till en lokaleldstad och 3 kmb ved. Är förbrukningen högre kan det bero på att man t ex har vinklar och utbyggnader, eller har en extrem varmvattenförbrukning etc. Notera att det alltid är det beräknade nettoenergibehovet som programmet kommer att använda i beräkningarna. Detta behov finns alltid synligt i rutan Beräknat energibehov bredvid knappen Redigera i den översta raden.

7 BERÄKNINGAR När du är nöjd med att beräkna din fastighets energibehov är det dags att börja dimensionera och göra beräkningar. Vad du vill göra bestämmer du från flikarna Ved/Ack, Pellet/Flis Sol etc. Nedan går vi igenom flikarna i tur och ordning. VEDELDNING/ACKUMULERING Här kan du beräkna storleken på din ackumulatortank och se vad som händer om du skulle byta panna etc. Genom att klicka på fliken Ved/Ack (1) öppnas beräkningsmoduler för Vedeldning och Ackumulering. Aktuell panna i fastigheten finns redan registrerad. Nu kan du lägga till en eller flera nya pannor genom att först klicka på Välj Fabrikat (2) och sedan Välj modell). Här öppnar du ÄFAB:s panndatabas med fler än 1300 värmekällor. Genom att klicka på vänsterpilen (3) lägger du till vald panna i beräkningsunderlaget. Beräkning utförs sedan genom att du väljer en pannaa genom att klicka på den. Därefter behö- med aktuell panna kopplad tilll beräknat energibehov. ver du välja Vedkvalitet och genom att klick på aktuell rad. Nu kan du se beräkningarna

8 I rutan Kapacitet beräknas energiproduktionen per vedinlägg med aktuell panna. Dessa uppgifter påverkar sedan i första hand valet av storlek på ackumulatortank men påverkar även antalet uppstarter per år och därmed även emissionerna. Under fliken Årsbehov beräknas vedåtgång och energikostnad. Här har hänsyn tagits till att ackumulatortanken har isolationsförluster (som inte nyttiggörs i fastigheten) och att ett större expansionskärl även det avger spillvärme än ett mindre kärl. På detta sätt har aktuell pannas pannverkningsgrad räknats om till en uppskattad Systemverkningsgrad vid dubbla medeleffekten. Vidare påverkar installationsmetoden verkningsgraden, varför vi redovisar vad som händer om man istället för en standardkoppling använder en metod som tar reda på pannans restvärme genom att först tömma pannan på energi innan man börjar ladda ur ackumulatortanken (s k återvinningskoppling). Skulle den panna du vill installera mot förmodan inte finnas med i ÄFAB s panndatabas kan du enkelt själv lägga till uppgifter genom att klicka på den grå knappen Lägg till Värmekälla och fylla i de uppgifter du känner till om pannan. Du kan nu lägga till pannan och fortsätta beräkningarna, men med den skillnaden att det i utskriften kommer att stå att beräkningarna är baserade på egna uppgifter. I och med att du använder detta fält får du även en fråga om du vill skicka dessa uppgifter som ett till RPAB. På så sätt hjälper du till att uppgradera panndatabasen, då vi kan kontrollera uppgifterna och lägga till dessa i databasen. Då kommer uppgifterna att bli tillgängliga för alla användare i samband med nästa uppgradering som läggs ut. Längst ned till höger finner du resultatet av gjorda Beräkningar. Här kan vi längst ned se en beräkning på lämplig ackumulatorvolym till vald panna. Den minsta tanken är baserad på att ta emot energiproduktionen från ett fullt vedmagasin minus energimängd som går åt att värma pannan - samtidigt som man inte har någon förbrukning. Detta motsvarar att elda enbart för tappvarmvatten vilket även brukar kallas för minsta fackmannamässigt dimensionerade ackumulatortank. Den största tanken är beräknad på vad vald panna klara av att värma på den vedmängd man kan ladda in inom en fyra- femtimmarsperiod (t ex mellan kl och 22.00/23.00), d v s den tid man har på sig att elda innan det är läggdags för de flesta. Beräkningen sker utifrån hur mycket ved som pannan förbrukat (beroende på panneffekt) och ytterligare ett fullt inlägg. Med andra ord man fyller pannan det sista man gör innan man går och lägger sig. I beräkningen är dock avdraget för förbrukad energi under tiden man eldar enligt medeleffektbehovet. Det kan med andra ord vara svårt att med vald vedkvalitet klara av att värma en större ackumulatorvolym än denna.

9 Den tredje kolumnen ger en Rekommenderad Volym som baseras på att man på förbrukningssidan i förhållande till energibehovet skall klara minst ett dygnsbehov vid dubbla effektbehovet (brukar inträffa vid 8-10 grader kallt i Mellansverige). Då klarar man två dygn vid temperaturer runt noll och kanske 3-4 dagar för enbart varmvatten. I det vänstra hörnet kan du se en beräkning av systemverkningsgrad och ekonomi vid det dubbla medeleffektbehovet. Vidare redovisas årsbehovet av ved (travat mått) vid två olika inkopplingsalternativ där en s k återvinningskoppling visas som minskat behov i förhållande till en s k standardkoppling. En återvinningskoppling innebär att man först tömmer pannan på restvärme innan man börjar ladda ur ackumulatortanken. Installationen blir lite dyrare men kan vara befogad framförallt i de fall där man har en panna med stor vattenvolym och/eller keramikvikt, eller i de fall där man medvetet har underdimensionerat en ackumulatorvolym. Det senare kan vara ett driftfall där man vill koppla en ackumulatortank till en befintlig dubbelpanna för att få bättre driftprestanda vid pelletseldning samtidigt som man vill förbättra kapaciteten vid vedeldning. PELLETS och FLISELDNING När man öppnar Pellet/Flis finns de pannor man valt sedan tidigare kvar i beräkningsrutorna, men man kan naturligtvis även här lägga till en panna på samma sätt som redovisas under Vedeldning/Ackumulering genom att klicka på i tur och ordning Pannor, Fabrikat, Modell och sedan Vänsterpil. (I bilden nedan har en Clean Burn Trading modell Catfire lagts till som värmepanna) Man kan koppla en eller flera fabrikat av pelletsbrännare till en vald panna genom att först klicka på den av pannorna man vill välja (1) och sedan klicka för Brännare (2). Detta öppnar databasen för pellets- och flisbrännare (3.) och man kan nu lägga till den eller de brännare man önskar genom att klicka på vald brännare och sedan koppla den till pannan genom att klicka på högerpil. Den svarta pilen framför panna och brännare visar vilken kombination som nedan visas upp i beräkningarna. Verkningsgraden som anges (51%) är den systemverkningsgrad som programmet beräknar i kombination med vald panna och normala stilleståndsförluster.

10 TC-panna i kombinatio k on med en Ariterm A pelleetsbrännaree beräkhär kann vi nu se att aktuell CT nas behöva 8,4 ton pellets för att täcka bruuttoenergib behovet. Viddare kan vi ddirekt utläsaa beräknade koostnader för olika energgialternativ. Lägg tilll storleken på det pelleetsförråd duu tänker anv vända (i rutaan Kapaciteet ) så beräknar program mmet utifrånn valt bränslle hur längee ditt förråd räcker vid dubbla meddeleffekten (vintertid). Duu kan ange storleken s anntingen i tonn eller volym m och progrrammet öveersätter det ena e till det andrra automatisskt. Program mmet redovvisar även hu ur många gåånger (ungeefär) din bräännare kommerr att starta och o stoppa per p dygn. g att t ex e använda en ackumuulatortank. Ä Även om denna inte Det senare kan mann påverka genom mulatortank betydande skillnaär nödvvändig för fuunktionen innnebär ävenn en relativt liten ackum der i anttalet start occh stopp villka i sin tur påverkar bååde verkninngsgrad och underhåll av a tekniken. Du D kan självv se vad som m händer med antalet start och stoppp under ettt dygn om du d klickar in till exem mpel 750 lit ackumulato a orvolym. An ntalet minskkar från 26 sst till endastt 7 st. Om du (från ( t ex veedeldningenn) dessutom kllickat i att du d vill använnda en ackumuulatortank påå t ex liter kommerr det upp enn liten inform mationstexxt som talar om att Ackumulatorvolym men är onöddigt stor.

11 Om vi sedan s tittar närmare n på uträkningarrna finner vi v att vald annläggning Befintlig CTC C modell 265 med enn Ariterm peelletsbrännaare skulle beehöva omkrring 8,5 ton pellets för att tillgodse behovet b i dennna fastigheet och potenntialen för kostnadsbes k paring i förrhållande tilll elvärme är unngefär kr per år för f denna faastighet. Men genom g att flyytta markeringen från CTC-pannan till Clean Burn B Catfiree ser vi att bbränslebeho ovet minskaar från 8,5 tton till 4,2 ton per år och att samma storlek på förrådet f komm mer att klara 155 vinterd dagar iställett för 68 dagar med den befintliga paannan. Vidaree kan vi se aatt den möjlliga kostnaadsbesparinggen mer än fördubblaas om man vväljer en meer lyckad utruustningskom mbination. Det är naturligtvis n möjligt att lägga l till anndra pannor och brännaare för att gööra jämförelser. I program mmet finns även ä en möjjlighet att i framtiden spärra/varna s a för olämplliga kombin nationer. SOLVÄ ÄRME Vi har använt a uppggifterna frånn SP:s P-määrkning för att a skapa enn databas som gäller förr solenergi och o vad olikka solfångarre ger i enerrgiutbyte. En databas soom man liktt panndatab basen kan öpppna och välja fabrikat och o modell. Därifrån haar vi sedan utgått u från dde beräkningsunderlag som s presentterats oss fråån solvärmeebranschen är det gälleer att göra beeräkningarn na. Beräkningarna gäller för s k kom mbisystem däär solvärmeen används både b till tapppvarmvatteen och v värmebeehov. Progrrammet berääknar inte i nuläget solfångare för enbart tapp pvarmtill ett viss vatten eller e solel.

12 Genom att välja lutning (1) och riktning (2) kan man påverka energiproduktionen från vald solfångare (3). Programmet beräknar sedan energiproduktionen månad för månad (5) och redovisar även en förväntad täckningsgrad i förhållande till fastighetens årsbehov i %. Vi redo- visa både den teoretiskt möjliga solvärmeproduktionen liksom det överskott (4) som kan vara svårt att utnyttja under sommaren. Det finns begränsningar för hur stor solfångaryta man bör installera. Skissen t h vill visa schematiskt att solinstrålningen är som störst samtidigt som energionödigt stor behovet är som lägst. Det betyder att en solfångaryta ger ettt obetydligtt tillskott i form av nyt- tiggjord energi eftersom merparten av energiproduk- tionen sker under den tidpunktt på året då energibeho- vet är lågt. Om man beräknar en större solfångaryta varnar pro- Redovisad Ej utnyttjad solenergi (4) skulle t ex kunna användas för torkning av ved, värma grammet för om ytan börjar bli onödigt stor. pool etc och behöver därför inte vara förluster. Men om vi tittar på nedanstående beräkning så utgår programmet från byggnadens nettoenergibehov för värme och varmvatten. Programmet beräknar även utifrån geografiskt läge en teoretisk fördelning av energiproduktionen i förhållande till behovet må- nad för månad (sediagram t.v.) För s k kombisystem där solvärmen ger både varmvatten och en viss del av värmebehovet är en lämplig dimensionering att strä- va efter att hamna på en täckningsgrad på runt 15-20% för en normalt settt optimal installation. En större solfångarareaa genere- rar som regel endast ett marginellt tillskott för värmebehov sam- tidigt som en större yta ger ett större överskott under sommaren som inte kan utnyttjas. FLIKEN MILJÖDATA Fliken miljödata bygger på uppgifter om emissioner som samlats in under Energimyndighe- tens BHM-program 1 och emissionsdata som levererats av SP i Borås. Motsvarande beräk- hänsyn till såväl vald bränslemix som emissioner i drift och för uppstart. Det senare betyder att det till ningar används av bl a SMHI inom web-verktyget SIMAIR-ved. I beräkningarna tas exempel är möjligt att synliggöra att en större ackumulatorvolymm ger färre uppstarter och därmed lägre emissioner totaltt sett. 1 BHM står för Biobränsle-Hälsa-Miljö

13 Vi har valt att redovisa OGC, CO och Stoft vilka har störst betydelse för omgivningens luftkvalitet. När det gäller vattenburen villavärme finns emissionskraven enbart som OGC, mege även dan de för kamminer anges i CO. Alla emissionsberäkningar redovisas i kg/år för att en lekman en bättre uppfattning om storleken på utsläppen. När man öppnar fliken visar sta- peldiagrammen finns alla valda värmekällor med, men programmet öppnar initialt med att visa befintlig pannaa (1) i kombination med den bränslemix som man angettt att fastigheten har, d v s redovisade emissioner i detta exempel är beräknade på att 3 m 3 olja (92 %) och kwh el (8 %) har använts för uppvärmning. Om man t ex skulle vilja se resultatet för aktuell panna om man istället skulle ha eldat 1000 % med ved får man ändra fördelningen enligt detta önskeblir som mål varefter de beräknade emissionerna visas t.h. Och eftersom det aktuella utsläppstalet är högre än gällande gränsvärde färgas stapel röd för att bättre åskådliggöra att man ligger utanför gälny utrust- lande norm. När det gäller att beräkna emissioner för ning antar programmet att man kommer att använda 100 % bioenergi. Om man kombinerar med sol- i procent såsom den vore elvärme för att värme t ex skall man ange solvärmens täckningsgrad synliggöra de lägre emissioner som blir följden med ett minskat energibehov. Notera att pro- förmodligen är högre under sommarperioden då solvärmen fungerar som bäst. Notera även att miljökraven i BBR för pannor enbart gäller för OGC, medan kravet för kami- grammet inte i nuläget tar någon hänsyn till att emissionerna per producerad kwh bioenergi ner enbart har CO som gränsvärde. Finns protokoll eller liknade uppgifter på emissioner så redovisar programmet emissioner från dessa tillgängliga värden, men ännu saknas verifierade beräkningsunderlagg för många av pannorna varför emissionsvärden från dessa är uppskattade.

14 Vi har ändå valt attt redovisa dessa då de ändå ger en fingervisning om hur emissionerna för- ändras med olika utrustningskombinationer. Genom att flytta pilen under rubriken Värmekällor kan du se vad som händer om du byter värmekälla till någon av de värmekällor du val under fliken Ved/Ack eller Pellets/Flis. Du kan också lägga se vad som händer med utsläppen om du använder en pellets- eller flis- brännare på aktuelll panna. Du växlar mellan att välja bränsle (1). Ved betyder att du använder aktuell panna som den är och Pellets/Flis växlar om till kombinationen vald panna och vald brännare (2). Du kan även notera vid (3) att emissionerna vid uppstart nu är så låga att programmet inte längre gör något tillägg för dessa. Notera sedan att staplarna för emissioner nu bytt färg och blivit gröna. Det betyder att aktuell kombination med pelletsbrännare uppfyller gällande miljökrav. Notera att det är många parametrar som påverkar emissionsresultaten och att det syvende och sist alltid är eldarens handhavande som avgör hur bra eller dåligt det slutgiltiga resultatet blir. Det betyder att även om beräkningarna redovisas i enheten kg/år så är dessa tal mer en fingervisning om inom vilken härad respektive produkt hamnar snarare än ett exakt utsläpps- eventuella misstag. På motsvarande sätt kan man enkelt växla mellan vald utrustningskombinationer och se hur tal. Men generellt gäller att ju bättre utrustning desto mer förlåtande är den för eldarens emissionerna påverkas. Moderna vedpannor har under drift mycket låga emissioner. Merpar- ten av de totala utsläppen kommer i stället från uppstart och nedeldning (till viss mån). Det betyder att en större ackumulatorvolym över en eldningssäsong ger färre uppstarter och däremis- med lägre emissioner. Till skillnad från andra beräkningar som bl a ligger till grund för sionskraven i BBR tar Energikalk hänsynn till ackumulatortankens storlek.

15 Notera gärna att även om en panna har har emissioner som uppfyller miljökraven i BBR (1) kan gräns- värdet lätt överskridas om ackumu- latortanken saknas eller är för liten. En alltför liten tank (3) ger många uppstarter (2) vilka i sin tur försämrar miljöprestandan (4). I fallet med Baxi Solo Innova bör ackumu- latorvolymen ökas till minst de rekommenderade liter för att man till fullo skall utnyttja pannans goda miljöprestanda. Antalet uppstarter per år minskar från 720 st till 144 st och utsläppen av oförbrända kolväten (OGC) minskar från 22,,5 kg till bara 4,7 kg per år. På detta sätt synliggör programmet även att storleken på ackumulatortanken har stor betyatt en delsee för emissionerna och viss minimivolym därför borde kopplas till aktuella miljökrav. FLIKEN RISKANALYS Anledningen till attt denna riskanalys finns med i programmet är att försäkringsbolagenn note- av bioenergi ökar i villor och lantbruk. Riskanalysenn skall i första hand ses som ett hjälpmedel att upptäcka utrustning och utrustningskombinationer som ger en ökad risk för allvarliga ska- rar ett ökande antal bränder och andra eldstadsrelaterade skador i takt med att användningen dor, och då i synnerhet kombinationer som ger ökad risk för överhettning och brand. Denna flik har tagits fram i samarbete med Lars Ove Anderssonn (LOA) Länsförsäkringar Bergslagen och Hasse Olsson Örebro Sotar n AB. Riskanalysen n innehåller för närvarande totalt 8 st anmärkningar inom tre huvudgrupper; Dimensionering, Miljö och BBR samt Brandrisk. Varningsflaggor tänds både för direkta risker och för risker som uppstått i sam- saknar relevanta upplysningar. Genom attt dubbelklicka på aktuell värmekälla kan man redige- band med valda utrustningskombinationer etc. En varningsflagga tänds även om databasen ra och lägga till värden. Vissa av varningsflaggorna tänds även direkt under andra flikar i programmet, t ex om man råkar välja en kombination av utrustning som fungerar mindre bra tillsammans.

16 När mann öppnar fliiken Riskaanalys redoovisar progrrammet riskkerna i tre huuvudgruppeer Dimensionnering, Miljjökrav och Brandrisk B fö vald utru för ustningskom mbination. Under Dimension nering jämför programmeet vald värmekkälla med ak ktuellt energibbehov och varnar v både föör om anläggningen är för liiten för bek kväma eldninggsintervall och o om anläggnningen tend derar att bli onödigt stor. Detta D gäller fför såväl värrmekälla som ackumulato orvolym. Uttgångspunk kten är att mann skall klaraa av att elda vidd ett tillfällee per dygn viid dubbla medelefm fektbehhovet. När det gäller Milljö har vi valt v att redovvisa OGC, CO C och Stooft vilka harr störst betyd delse för omggivningens luftkvalitet. l Programmeet varnar fö ör utrustningg och utrustnningskombiinationer som m inte uppfyller miljökrraven enligt BBR. Under fliken M Miljödata Liksom m på alla anddra flikar kaan man växla mellan produkter p o och produkttkombinatiooner genom att a klicka påå den pannna man villl visa. v I exempplet t.h. ser vi att ävenn en modernn vedpannna med rätt dimensiionerad ackkumulatorrtank får varrning på rökkanalenn och dess ålder. I detta fall f kopplat till att en röökkanal av stålrör s har en e kortare avvskrivningsstid än exem mpelvis en rökkanal av murrverk. En sttålrörskanal från 1970 finns f all anlledning att kkontrollera mer noggrannt innan mann godkänneer en installaation med en e ny värmeepanna. GA FLIKAR R ÖVRIG Flikarnaa Ekonomi, Offert, Serrvice och Nootering är eg gentligen innte med i prrojektet, men då det funnits ett uttalat önskemål fråån PellSamss medlemmaar om att kuunna göra ennklare finan nserings- och o kostnadsskalkyler hååller vi på att a under flik ken Ekonomi ta fram m ett beräkniingsunderlag som s kommeer att implem menteras i programmet p t längre fram m.

17 Vidare finns under fliken Offerter en redan idag en möjlighet för installatören att lägga in sina prisuppgifter och enkelt koppla dessa till en offert baserat på gjorda dimensioneringsunderlag. Ett första utkast finns färdigt under fliken. På motsvarande sätt kan man under fliken Service och under fliken Noteringar lägga upp fastigheten och notera vilka serviceåtgärder man utfört, om det finns serviceavtal etc. Denna del kan sedan göra sökbar så att man kan få ut en lista över aktuella avtalade servicebesök månad för månad. Under fliken Service finns även ett litet praktiskt beräkningsprogram som tar fram inmatad effekt baserat på skruvkapacitet och gångtider. Genom att först beräkna skruvkapaciteten genom att väga mängden pellet skruven har levererat på t ex 1 min kan man sedan genom att bestämma gångtider och paustider enkelt få fram vad brännarskruven ger i inmatade effekt och vad den skulle kunna ge om den gick kontinuerligt. Ett utmärkt hjälpmedel för den som arbetar med injustering, service utveckling etc.

18 UTSKRIFTER/RAPPORTER Till varje flik finns färdiga utskrifter som dels innehåller en allmän information och dels en sammanställning av de beräkningar som utförts. Nedan redovisas en klump utskrifter från de beräkningar som gjort medan vi gått igenom detta dokument. Det är möjligt att direkt i programmet skriva ett färdigt följebrev med egen förklarande text till beräkningarna. Ex Ved/Ack Vidare finns för varje flik en huvudsida med lite förklarande text (t.v.) och även förslag till inkoppling. Angivna förslag är vanliga s k standard lösningar som är tillämpbara i de flesta driftfall. Nedan visas en sammanställning av en av de valda pannorna från Ved/Ack-fliken.

19 Ex Pelleets/Flis På motssvarande sättt finns en innledande teext med ett inkopplinggsförslag äveen för pellettsoch fliseeldning (t.hh.). Notera att a om man vill v kombinnera med ackkumulatortaank och/elleer solvärme gäller g de insstallationsalternativ som m redovisas tillsammanns med solvärmen. Nedan ett e exempel på den sam mmanställninng som gjoort för Catfirre som är enn integreradd pelletspannna (där brännnaren redann från börjaan är inbyggdd i pannan) Ex Sol Den plaana solfångaaren är den vanligast v annvända solfå fångaren ochh anledninngen är säkert att konsttruktion är enkel e och attt den är driftsäkker. Det finnns flera moddeller av bygggsatser tilll solfångare som är avsedda a förr den händigge självbygggaren. Vakuum mrörsolfånggare användeer i regel saamma teknik k som en termosfflaska för attt få en isoleerande verkaan. Utstråln ningen av värme från f kollektoorytan är avvsevärt minddre än från en traditionell plann solfångaree vilket gör att man oftta kan tillåtaa en högre arbetsteemperatur änn plana solffångare har. m att utskrifften ger en övergripand ö de presentatiion av såväll Förutom plana- som s vakuum msolfångaree redovisas hur h beräknin ngen av prooduceradd solvärme baseras b på produktione p en i de tre zo oner som landet är ä indelat i. (se ( diagram m sid 12). Årsprodduktionen föördelad i proocent månaadsvis enligtt tabellen föör ett norm malår. Berräkningsmoodulen i proggrammet tarr hänsyn till solfångaarpanelens aktiva a yta, lutning l och riktning i förhållande f till södeer, och föruttsätter att soolpanelerna är placerad de så att de inte undder någon deel av året skkuggas av trräd, höga by yggnader eller anddra fasta förremål

20 Exempel på hur en beräkning ser ut finns nedan: I ett diagram (t.v.) visas schematiskt hur olika solfångarytor påverkar täckningsgraden av solvärme. Den röda sektorn visar på energibehovet för uppvärmning, medan den turkosa sektorn visar på ett tänkt varmvattenbehov. De gröna sektorerna visar hur mycket energi som 4 st olika stora solpaneler kan leverera. Det som ligger över den prickade linjen är ett överskott som inte utnyttjas. Notera att en större solfångararea ger ett marginellt ökat energiutbyte i verkligheten.

Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL

Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL Bengt- Erik Löfgren ÄFAB Ralfh Antonsson R&P Antonsson AB FÖRORD Arbetet med PellSam:s beräkningsprogram fortgår enligt planerna, om än något försenat främst beroende

Läs mer

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se ENERGIKALKYL 1.0 Ladda ner en gratis testversion av Energikalkyl 1.0 http://www.rphb.se Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB EnergiKalkyl 1.0 - Ett kraftfullt

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?)

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?) VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?) Med braskande rubriker i media trummas ett mantra in att vedeldning skulle vara hälsovådlig. Forskarna vid SCAC - Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade

Läs mer

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil

Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil Fallstudie: Uppföljning av solvärmeanläggning i nybyggd förskola i Kil När Kils Kommun skulle bygga den nya förskolan Skogsgläntan beslutades också att den också skulle få kommunens första solvärmeanläggning.

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Utvärdering/test av ViessmannVitola200 med BlueFlame pelletsbränare

Utvärdering/test av ViessmannVitola200 med BlueFlame pelletsbränare Äfab rapport 2-12 Utvärdering/test av ViessmannVitola2 med BlueFlame pelletsbränare Bengt- Erik Löfgren; Äfab Benny Windestål; Äfab 22-1-21 Innehållsförteckning 1. Uppdraget 3 2 Metod och genomförande

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden.

Energijournalen Max. Med Energijournalen Max kan du dessutom sätta alarm för om till exempel din energianvändning överskrider uppsatta gränsvärden. Energijournalen Max Energijournalen Max är en interaktiv tjänst där du enkelt kan följa din energianvändning dygn för dygn när det passar dig. Du registrerar dig genom att använda ditt kundnummer och kod

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11 Utgåva 1:1 2012-06-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torsås 1:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solvärme Teknik och olika applikationer och system. Mats Johansson KanEnergi Sweden AB

Solvärme Teknik och olika applikationer och system. Mats Johansson KanEnergi Sweden AB Solvärme Teknik och olika applikationer och system Mats Johansson KanEnergi Sweden AB Min presentation Kort om KanEnergi & Asplan Viak Solvärme generellt Solvärme för varmvatten och uppvärmning Ackumulering

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Miljömålsberedningens och SLF:s seminarium den 26 november 2015 Emissioner från småskalig vedeldning Lennart Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Omfattning

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Kalkyllådan. Användnings tips

Kalkyllådan. Användnings tips Kalkyllådan Kalkyllådan är ett projekt finansierat av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön Kompetens AB. Syftet är att ta fram kalkylhjälpmedel på Internet för prydnadsväxtodlare i växthus. Kalkyllådan finns

Läs mer

Vedpannor och ackumulatortankar

Vedpannor och ackumulatortankar Vedpannor och ackumulatortankar Det finns minst fyra olika typer av pannor som man kan använda för vedeldning. Det råder ofta en viss begreppsförvirring om vad som är vad bland dessa produkter. En enkelpanna

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Iseb Byggkonsult AB Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Cristel Karoline Wahlandt Fastighetsbeteckning: Partille Kåhög 107:8 Adress: Bykällevägen 82 Postadress: 43376 Jonsered Telefonnummer: 031-7959613

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

Enligt överenskommelse översändes härmed några kommentarer till den test av brännaren som utfördes i vårt labb den 9-13 juni 2003.

Enligt överenskommelse översändes härmed några kommentarer till den test av brännaren som utfördes i vårt labb den 9-13 juni 2003. Lidköping den 19 juni 23 BioNordic Söräng 713 821 93 BOLLNÄS Test av Viking 999 pelletsbrännare Enligt överenskommelse översändes härmed några kommentarer till den test av brännaren som utfördes i vårt

Läs mer

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (6) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TK2511 Tentamen ges för: En1, Htep2 Tentamensdatum: Tisdag 10/4, 2012 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus

Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Information om bidrag till förbättrad vedeldning i småhus Syftet med bidraget Vem kan få bidrag? Vad är ett småhus? Vad kan du få bidrag till? Vad du INTE kan få bidrag till! Byte till miljögodkänd vedpanna

Läs mer

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem.

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem. Chatable Denna snabbguide går igenom det du behöver kunna för att komma igång med appen Chatable. För dig som fått appen som ett förskrivet hjälpmedel från Region Skåne finns möjlighet att få vidare utbildning

Läs mer

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Sidan E. 1 E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Detta kapitel vill visa på möjligheter att konvertera befintliga system till vedeldning samt att visa att det finns många möjligheter att förbättra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB

Inger Christensen. Inger Christensen Grön kompetens AB Inger Christensen Inger Christensen Grön kompetens AB Energi för att få en bra produktion Temperatur utvecklingshastighet, färg och form Ljus- avgörande för tillväxt CO2 bättre utnyttjande av ljus och

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Manual till paketmärkningsverktyg

Manual till paketmärkningsverktyg Manual till paketmärkningsverktyg För beräkning av säsongsmedelverkningsgrad och energieffektivitetsklass för paket i enlighet med EUkommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 och 812/2013

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 CAMP 2050 Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 Detta vill jag berätta om Ekodesign och energimärkning uppvärmning Certifierad installatör Resumé av några tester

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp

Çrona Lön ppp. Startguide. Välkommen som användare av Crona Lön ppp Çrona Lön ppp Startguide Välkommen som användare av Crona Lön ppp Vi på DataVara AB vill hälsa Dig varmt välkommen som användare av Crona Lön ppp, pay per paper, vilket innebär att du endast betalar för

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (5) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N15A Tentamen ges för: En14, Htep13 Tentamensdatum: 2015-01-13 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar om 30 p

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer