Bengt Larson (S) 111

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Larson (S) 111"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3-4 Utsedd att justera Lena Eckerbom Wendel (M) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Maud Rudquist Ordförande... Marie Dahlin ej Bengt Larson (S) 111 Justerande... Lena Eckerbom Wendel ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på kommunkansliet och på kommunens hemsida Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Maud Rudquist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Närvarolista Beslutande Tjänstgör för Marie Dahlin (S) ej 111 Platsen tom (S) 111 Marie Dahlin (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Gunnar Lidell (M) Bo Carlsson (C) ej 111 Platsen tom 111 Bo Carlsson (C) Bengt Larson (S) Marika Isetorp (MP) Peter Göthblad (FP) Övriga deltagare Ekonomichefen Thomas Sannemalm Kanslichefen Katrin Siverby Kommunsekreteraren Maud Rudquist Internationella samordnaren Jessica Vacklid, 103 Praktikanten Emelie Szögi, 103 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Ärenden Sid 103 Ansökan om bidrag till VIP Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening Lich (Dnr KS 2015/159) 104 Delårsrapport april 2015 (Dnr KS 2015/12) Barn- och utbildningsnämnden med begäran om tilläggsanslag (Dnr KS 2015/61, 101) 106 Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ramökning avseende budget 2015 samt konsekvensbeskrivning om ramökning ej erhålls (Dnr KS 2015/220) 107 Anslag till Kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges sommaruppehåll 2015 (Dnr KS 2015/233) 108 Markförvärv, Kordan 2 Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/213) Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (Dnr KS 2015/59) 110 Antagande av föreskrifter om eldningsförbud (Dnr KS 2015/215) Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende 2014 (Dnr KS 2015/227) 112 Motion om fossilfri uppvärmning (Dnr KS 2014/161) Yttrande över Årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjningsprogram (Dnr KS 2015/117) 114 Tilläggsanslag avseende 2015 år löneavtal (Dnr KS 2015/191) Yttrande över Trafikstrategi 2015 Trollhättans stad (Dnr KS 2015/164) Detaljplan för kvarteren Furan 9, 10 och 11, Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/223) 117 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2015 (Dnr KS 2014/276) Yttrande över Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län (Dnr KS 2015/147) 119 Val av Kommunstyrelsen till uppdrag efter Lennart Niklasson (S) (Dnr KS 2015/40) 120 Uppdrag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att teckna avtal med medlemskommuner och Västra Götalandsregionen avseende I väntan på ambulans IVPA (Dnr KS 2015/172) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 121 Yttrande över handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (Dnr KS 2015/224) 122 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/202) 123 Fiberstrategi Vänersborgs kommun (Dnr KS 2014/44) Noteras att budgetberedningen, som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott, berett fråga om Mål- och resursplan (Dnr KS 2015/11). Detta ärende kommer att behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 103 Dnr KS 2015/159 Justerandes sign Ansökan om bidrag till VIP Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening Lich Ärendebeskrivning Vänersborgs kommun har sedan fem år tillbaka en partnerskapsöverenskommelse med Lich i Tyskland. År 2011 bildades Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP). Föreningen bildades i huvudsak utifrån kommunens officiella överenskommelse med Lich. Föreningen har varit mycket aktiv med informationsträffar, kursverksamhet och personliga mötet mellan människor i de båda städerna. Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) har i ansökan redovisat att föreningen, för att stödja kommunens relationer med staden Lich, bland annat planerar kursverksamheter och deltagande i årliga möten både i Lich och i Vänersborg. Av skrivelsen framgår att föreningen arbetar för att utveckla medlemsaktiviteter inom olika områden där bland annat ett samarbete med Föreningen Norden har inletts. I skrivelsen anges att föreningens nuvarande verksamhet inriktats mot Lich men kommer att utvecklas i den takt som kommunens engagemang i nya partnerskapsavtal medger. Vänersborgs Internationella partnerskapsförening anhåller i ovan angivna skrivelse om ett bidrag från Vänersborgs kommun om kronor. Utvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att föreningen fyller en viktig funktion i att driva partnerskapsarbetet med Lich. I skrivelsen anges att föreningen nyligen genomgått en organisatorisk nystart vilket möjliggör ett mer aktivt medlems- och utvecklingsarbete. Av skrivelsen framgår att föreningens ansökan om kronor föreslås bifallas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tilldela Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) ett ekonomiskt bidrag om kronor från de kommungemensamma medlen för internationalisering för innevarande år. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 103 Dnr KS 2015/159 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger internationella samordnarna i uppdrag att upprätta en formell överenskommelse med Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) om att driva partnerskapsarbetet med Lich inom och för den civila sektorn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar slutligen att en utvärdering ska göras av 2015 års verksamhet för beslut om fortsatt ordning. Protokollsutdrag Internationella samordnarna Internationella Partnerskapsförening (VIP) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 104 Dnr KS 2015/12 Delårsrapport april 2015 Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att notera att vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls. Därmed överlämnas delårsrapporten till Kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 105 Dnr KS 2015/61 och 101 Barn- och utbildningsnämnden med begäran om tilläggsanslag Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 9, beslutat begära ramökning om 23,4 Mkr hos Kommunfullmäktige, med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola fritidshem och barnomsorg. Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 29, beslutade nämnden även att begära budgetmedel om 9 Mkr hos Kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde , 25, att återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden med uppmaning att nämnden skulle redovisa vilka åtgärder man tänkte vidta för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom beslutad budget för Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, bland annat redovisat bakgrund, förslag till åtgärder inom förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år, grundskola F-9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år samt konsekvensbeskrivning, lagföljsamhet och nationella mål. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 57, bland annat beslutat godkänna och ställa sig bakom av förvaltningen upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremissen. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse redovisat att i Kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan för har Barn- och ungdomsnämnden tillförts 10 Mkr i utökad budget till barnomsorg och 4 Mkr till grundskolan. Kommunfullmäktige avsatte dessutom ytterligare ett tillskott om 9 Mkr till Kommunstyrelsens förfogande avseende grundskolan. Av ovan angivna skrivelse framgår vidare att utifrån verksamhetsstatistik under årets tre första månader konstateras att antalet inskrivna barn inom barnomsorgen ligger på ungefär samma nivå 2015, som under motsvarande period såväl 2014 som Samtidigt kan det konstateras att den snabba volymökningen inom grundskola och fritidshem skapat ett hårt ekonomiskt tryck på Barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen sägs vidare att mot bakgrund av ett lågt budgeterat resultat i kommunens totala budget för 2015 och med hänsyn till att fler nämnder har svårigheter att nå Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 105 Dnr KS 2015/61 och 101 budgetbalans, kan det konstateras att Kommunfullmäktiges utrymme att tillföra ytterligare budgetmedel till Barn- och utbildningsnämnden är mycket begränsat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillföra Barn- och utbildningsnämnden en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan från och med 2015, samt uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Finansiering sker via avsatta medel i Kommunstyrelsens budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 106 Dnr KS 2015/220 Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ramökning avseende budget 2015 samt konsekvensbeskrivning om ramökning ej erhålls Ärendebeskrivning Vid Kultur- och fritidsnämndens möte , 38, beslutade nämnden att av Kommunfullmäktige begära 6,5 Mkr i ramökning avseende budget 2015, samt att ställa sig bakom och till Kommunfullmäktige översända upprättad konsekvensbeskrivning gällande ramanpassning, om ramökning ej erhålls. Baserat på nämndens konsekvensbeskrivning fördelar sig dessa 6,5 Mkr per anslagsbindningsnivå med 6,1 Mkr på Arena-Fritid och resterande 0,4 Mkr på Musik & ungdom. Efter dialog i Kommunstyrelsens presidium har ärendet överlämnats till ekonomikontoret. Ekonomikontoret gavs i uppdrag att bereda och ta fram beslutsförslag i ärendet, samt att bedöma hur tillskottet skulle kunna finansieras genom omdisponering av innevarande års budget. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att i anslutning till arbetet med delårsrapport till och med april 2015 gör ekonomikontoret prognoser över centralt budgeterade poster, så som skatteintäkter, räntekostnader och avsatta medel till löneökningar. Mot bakgrund av dessa prognoser görs bedömningen att 6,5 Mkr kan omdisponeras från finansförvaltningens budget. Av ovan angiven skrivelse framgår också att efter avslutade lönrevisionsförhandlingar görs bedömningen att 4,5 Mkr kan omdisponeras från budgeten för centralt avsatta medel för löneökningar. Resterande 2 Mkr kan finansieras genom att budgeten för årets finansiella kostnader justeras ned med motsvarande belopp. Bakgrunden till den senare bedömningen är en kombination av framskjutna investeringar och ett lägre ränteläge än budgeterat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 106 Dnr KS 2015/220 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillföra Kultur- & fritidsnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 6,5 Mkr under 2015, fördelat på Arena-Fritid, 6,1 Mkr och Musik & ungdom, 0,4 Mkr. Finansiering kan ske genom omdisponering från finansförvaltningens budget för löneökningar och finansiella kostnader under Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 107 Dnr KS 2015/233 Anslag till Kommunstyrelsens disposition under Kommunfullmäktiges sommaruppehåll 2015 Ärendebeskrivning Under Kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av bemyndigandet. Kommunkansliet har i skrivelse anhållit att Kommunfullmäktige skulle bemyndiga Kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas till Kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsen ska redovisa till Kommunfullmäktige om bemyndigandet har utnyttjats. Vid redovisningen ska framgå att kostnaderna täckts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 108 Dnr KS 2015/213 Markförvärv, Kordan 2 Vänersborgs kommun Ärendebeskrivning Fastigheten Kordan 2, som ägs av Vänersborgs kommun, ligger på Trestad Center industriområde. Fastigheten är på kvadratmeter och priset är fastställt av Kommunfullmäktige till kronor. En arkeologisk förundersökning är utförd på området och ingen slutundersökning krävs på Kordan 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat att Litab Lack äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kordan 1. För att kunna utveckla verksamheten önskar företaget förvärva grannfastigheten Kordan 2 av kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 64 föreslagit att kommunen skulle sälja Kordan 2 till Litab Lack för kronor under i beslutet angivna förutsättningar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Kordan 2 till Litab lack för kronor under förutsättning att 1. Köpehandling tecknas inom tre månader från det att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 2. Att ansökan om bygglov kommit in till kommunen för Kordan 2 inom sex månader från det att köpehandling tecknats 3. Att Litab Lack står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet så som kostnader för vatten- och avlopp, eventuell förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet 4. Att avtalet för kommunens del tecknad av mark- och exploateringsingenjören. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 109 Dnr KS 2015/59 Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare Ärendebeskrivning Enligt en ny bestämmelse, 3 kap 19 b kommunallagen (1991:900) ska Kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat att med hänsyn till lagändringen har ett förslag till program tagits fram. Förslaget har tagits fram i samarbete med berörda förvaltningar och nämndsordföranden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare, enligt bilaga 1. Programmet ska gälla snarast när beslutet har vunnit laga kraft. Bilaga Bilaga 1 Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 110 Dnr KS 2015/215 Antagande av föreskrifter om eldningsförbud Ärendebeskrivning Av 2 kap. 7 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommuner är bemyndigade att meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har kommit in med förslag till Föreskrifter om eldningsförbud. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat att föreskrifterna har reviderats efter synpunkter från kommunjuristen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Föreskrifter om eldningsförbud enligt bilaga 2. Bilaga Bilaga 2 Föreskrifter om eldningsförbud Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 111 Dnr KS 2015/227 Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende 2014 Ärendebeskrivning Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, har fastställt bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 inkluderande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2014 tillstyrkt att årsredovinsgen skulle godkännas samt att förbundsdirektionen skulle beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ordföranden Marie Dahlin (S) anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med hänvisning till ovan redovisat utsågs Begnt Larson (S) till ordförande under denna paragraf. Noteras att även Kommunstyrelsens arbetsutskotts andre vice ordförande Bo Carlsson (C) anmälde j äv. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 112 Dnr KS 2014/161 Justerandes sign Motion om fossilfri uppvärmning Ärendebeskrivning Annalena Levin (C) m fl har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen föreslås att Kommunfullmäktige skulle ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast, i samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, ersätta samtliga av kommunens oljepannor med det mest miljövänliga, ekonomiska och fossilfria alternativet för respektive byggnad. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 52, att remittera motionen till Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden, numera Barn- och utbildningsnämnden , 100 Ställer sig positiv till att uppvärmning sker med miljövänliga, ekonomiska och fossilfria alternativ. Förutsättningen är att förändringen inte överstiger minskade driftskostnader. Om så skulle vara fallet behöver nämnden kompenseras ekonomiskt Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 29 Ställer sig positiv till att oljepannor i de kommunägda byggnaderna byts ut mot miljöanpassade fossilfria uppvärmningsalternativ inom de närmaste åren. Samhällsbyggnadsnämnden , 158 Under förutsättning att investeringsmedel tilldelas, är avsikten att konvertera en oljeuppvärmd skola per år till miljövänligare uppvärmningsalternativ. Konverteringen till miljövänligare uppvärmningsalternativ är avhängigt av Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsplaner för respektive skola. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtandet har tagits fram i samråd med byggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Av utlåtandet framgår antalet oljepannor samt vilka kommunens fastigheter som är berörda. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att oljepannorna i de kommunägda byggnaderna byts ut mot miljöanpassade fossilfria uppvärmningsalternativ inom de närmaste åren. Att byta ut oljeuppvärmning mot ett fossilfritt alternativ är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan. Kommunen har antagit miljömål och även en energiplan där minskad klimatpåverkan utgör en viktig del. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 112 Dnr KS 2014/161 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller motionen med noterande av de synpunkter som framgår av inkomna yttranden, Motionen är därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 113 Dnr KS 2015/117 Yttrande över Årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjningsprogram Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har för yttrande överlämnat Regionalt trafikförsörjningsprogram årlig avstämning. Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformen mellan region och kommuner ska programmet följas upp och stämmas av en gång per år. Trafikförsörjningsprogrammet är ett centralt styrdokument för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling fram till 2025, med ett etappmål Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat synpunkter på programmet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande , bilaga 3, att överlämnas till Västra Götalandsregionen som kommunens yttrande. Bilaga Bilaga 3 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 114 Dnr KS 2015/191 Tilläggsanslag avseende 2015 år löneavtal Ärendebeskrivning Förhandlingar avseende 2015 års löneavtal är avslutade. Nämndernas budgetramar för 2015 är baserade på 2014 års lönekostnadsnivå. Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande att, baserat på underlag från personalkontoret har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Tilläggsanslagen inkluderar också budgetkompensation, för löneavtalens effekter på vissa köpta tjänster, samt kompensation för löneavtalets effekter på fördelade kostnader, för tjänsteenheten, politikerarvoden samt för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Kunskapsförbundet Väst. Löneökningarna belastar nämnderna från och med och får därmed helårseffekt från och med Vissa löneökningar gäller från och med och är beräknade utifrån det. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2015 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2014 utökas enligt följande: Nämnd Tkr Löneavtal under 2015 Tkr Löneavtalets effekt 2016 Tkr Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige 2 2 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revisionen 2 2 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Totalt, nämnderna, Tkr Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 114 Dnr KS 2015/191 Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutveckling i 2015 års budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för 2016 i enlighet med avtalets effekter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 115 Dnr KS 2015/164 Yttrande över Trafikstrategi 2015 Trollhättans stad Ärendebeskrivning Trollhättans stad har upprättat Trafikstrategi Strategin har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 73, redovisat att nämnden inte har några synpunkter på förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat synpunkter på strategin. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till Trollhättans stad som kommunens yttrande. Bilaga Bilaga 4 kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 116 Dnr KS 2015/223 Detaljplan för kvarteren Furan 9, 10 och 11, Vänersborgs kommun Ärendebeskrivning Fastigheterna Furan 9, 10 och 11 ligger i centrala Vänersborg i korsningen mellan Drottninggatan och Vallgatan. Planområdet ligger i anslutning till kulturaxeln vid Vänersborgs kyrka och Huvudnässkolans aula. Byggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om planbesked för ovan angivna fastigheter. Ansökan om fattar ombyggnad av före detta (ej nyttjade) församlingslokaler till bostäder samt nybyggnad av bostäder. I samband med detta avses befintligt hörnhus på Furan 10 att rivas för att möjliggöra tillgänglighetskrav för bostadsändamål. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Furan 9, 10 och 11. Beslutet har fatats med stöd av 5 kap 2 Plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen beslutar att syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för bostäder och centrumverksamhet inom planområdet. Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Kommunstyrelsen bedömer att detaljplanen kan antas hösten Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska teckna ett planavtal för detaljplan för Kv Furan 9, 10 och 11. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 117 Dnr KS 2014/276 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2015 Ärendebeskrivning Melleruds kommun har tillskrivit övriga Dalslandskommuner med förslag om uppräkningsmodell för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Enligt förslaget ska årlig uppräkning, från och med budget 2017, basera sig på Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per april. Förslaget kan även enligt skrivelsen från Melleruds kommun innebära att stiftelsens ägardirektiv till kanalbolaget ses över och anpassas till den nya uppräkningsmodellen. Ärendet har diskuterats i Kommunstyrelsens presidium, som gett ekonomikontoret i uppdrag att bereda ärendet inför Kommunstyrelsens arbetsutskott. Noteras att Kommunstyrelsen i Melleruds kommun, vid sammanträde , 88, beslutat anta uppräkningsmodellen under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande konstaterat att förslaget, över tiden, och i jämförelse med om konsumentprisindex skulle användas, sannolikt innebär en högre kostnad för de kommuner som lämnar bidrag till stiftelsen, men har i övrigt inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen uppräkningsmodell enligt Sveriges kommuner och landstings PKV-index, för finansiering av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 1 (13) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 1 (13) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats 2015-06-10 1 (13) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 13.00-14.25. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Marie Dahlin (S) ANSLAG/BEVIS. Plats. Tid Måndagen den 7 februari 2011, kl

Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Marie Dahlin (S) ANSLAG/BEVIS. Plats. Tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 2011-02-07 1 (14) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 13.00-15.05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anne Sophie Aronsson Justeringens

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2017 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2016:154-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 december 2016 kl 13.00 Plats Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Tid Måndagen den 15 augusti 2016, kl Justerande... Lena Eckerbom Wendel, ej 125. Marika Isetorp, 125

Tid Måndagen den 15 augusti 2016, kl Justerande... Lena Eckerbom Wendel, ej 125. Marika Isetorp, 125 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (20) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 15 augusti 2016, kl 13.00-13.20. Beslutande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats 2015-11-02 1 (16) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 2 november 2015, kl 13.00-13.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 264/02, 101/03, 172/03 Reviderad av bun 43/11 Redaktionella ändringar av barn- och utbildning 2011-12-15 Reviderad kf 160/14 Skolbarnsomsorgsverksamheten

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-11-20 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 20 november 2012, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxan träder i kraft 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 VÄRMDÖ KOMMUN Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MAXTAXAN I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2017-01-01 1 Platsinnehavare Det är vårdnadshavare som ansöker om plats

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-09-24 Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 1 Avgifter 1.1 Beräkning av avgift Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003-12- 09

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2015-03-16, 27 Träder i kraft 2015-03-16 1. Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal förskola,

Läs mer

Dnr 2015/183

Dnr 2015/183 2016-03-11 Dnr 2015/183 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2016-04-01 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige och

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2016-02-18 1 (10) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-26 1 (27) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Marie Dahlin (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-26 1 (27) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Marie Dahlin (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-26 1 (27) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 26 mars 2012, kl 13.00-14.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för fritidshem i Österåkers kommun (fr o m 2011-09-01) ÖFS 2011:10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-08-29, 130 (dnr KS 2011/126-610) Ersätter författningssamling

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad Författningssamling i Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-09, reviderad 2016-10-19 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Avgifter förskola, pedagogisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Styrdokument Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 168 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun

Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 263/02, 171/03 Komplettering av kommunfullmäktige 152/07 Förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun Principer för erhållande av plats, taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer