Bengt Larson (S) 111

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Larson (S) 111"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3-4 Utsedd att justera Lena Eckerbom Wendel (M) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Maud Rudquist Ordförande... Marie Dahlin ej Bengt Larson (S) 111 Justerande... Lena Eckerbom Wendel ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet finns tillgängligt på kommunkansliet och på kommunens hemsida Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Maud Rudquist

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Närvarolista Beslutande Tjänstgör för Marie Dahlin (S) ej 111 Platsen tom (S) 111 Marie Dahlin (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Gunnar Lidell (M) Bo Carlsson (C) ej 111 Platsen tom 111 Bo Carlsson (C) Bengt Larson (S) Marika Isetorp (MP) Peter Göthblad (FP) Övriga deltagare Ekonomichefen Thomas Sannemalm Kanslichefen Katrin Siverby Kommunsekreteraren Maud Rudquist Internationella samordnaren Jessica Vacklid, 103 Praktikanten Emelie Szögi, 103 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Ärenden Sid 103 Ansökan om bidrag till VIP Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening Lich (Dnr KS 2015/159) 104 Delårsrapport april 2015 (Dnr KS 2015/12) Barn- och utbildningsnämnden med begäran om tilläggsanslag (Dnr KS 2015/61, 101) 106 Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ramökning avseende budget 2015 samt konsekvensbeskrivning om ramökning ej erhålls (Dnr KS 2015/220) 107 Anslag till Kommunstyrelsens disposition under kommunfullmäktiges sommaruppehåll 2015 (Dnr KS 2015/233) 108 Markförvärv, Kordan 2 Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/213) Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (Dnr KS 2015/59) 110 Antagande av föreskrifter om eldningsförbud (Dnr KS 2015/215) Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende 2014 (Dnr KS 2015/227) 112 Motion om fossilfri uppvärmning (Dnr KS 2014/161) Yttrande över Årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjningsprogram (Dnr KS 2015/117) 114 Tilläggsanslag avseende 2015 år löneavtal (Dnr KS 2015/191) Yttrande över Trafikstrategi 2015 Trollhättans stad (Dnr KS 2015/164) Detaljplan för kvarteren Furan 9, 10 och 11, Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/223) 117 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2015 (Dnr KS 2014/276) Yttrande över Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län (Dnr KS 2015/147) 119 Val av Kommunstyrelsen till uppdrag efter Lennart Niklasson (S) (Dnr KS 2015/40) 120 Uppdrag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund att teckna avtal med medlemskommuner och Västra Götalandsregionen avseende I väntan på ambulans IVPA (Dnr KS 2015/172) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 121 Yttrande över handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (Dnr KS 2015/224) 122 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen i Vänersborgs kommun (Dnr KS 2015/202) 123 Fiberstrategi Vänersborgs kommun (Dnr KS 2014/44) Noteras att budgetberedningen, som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott, berett fråga om Mål- och resursplan (Dnr KS 2015/11). Detta ärende kommer att behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 103 Dnr KS 2015/159 Justerandes sign Ansökan om bidrag till VIP Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening Lich Ärendebeskrivning Vänersborgs kommun har sedan fem år tillbaka en partnerskapsöverenskommelse med Lich i Tyskland. År 2011 bildades Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP). Föreningen bildades i huvudsak utifrån kommunens officiella överenskommelse med Lich. Föreningen har varit mycket aktiv med informationsträffar, kursverksamhet och personliga mötet mellan människor i de båda städerna. Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) har i ansökan redovisat att föreningen, för att stödja kommunens relationer med staden Lich, bland annat planerar kursverksamheter och deltagande i årliga möten både i Lich och i Vänersborg. Av skrivelsen framgår att föreningen arbetar för att utveckla medlemsaktiviteter inom olika områden där bland annat ett samarbete med Föreningen Norden har inletts. I skrivelsen anges att föreningens nuvarande verksamhet inriktats mot Lich men kommer att utvecklas i den takt som kommunens engagemang i nya partnerskapsavtal medger. Vänersborgs Internationella partnerskapsförening anhåller i ovan angivna skrivelse om ett bidrag från Vänersborgs kommun om kronor. Utvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att föreningen fyller en viktig funktion i att driva partnerskapsarbetet med Lich. I skrivelsen anges att föreningen nyligen genomgått en organisatorisk nystart vilket möjliggör ett mer aktivt medlems- och utvecklingsarbete. Av skrivelsen framgår att föreningens ansökan om kronor föreslås bifallas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Internationella samordnaren Jessica Vacklid informerade. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tilldela Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) ett ekonomiskt bidrag om kronor från de kommungemensamma medlen för internationalisering för innevarande år. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 103 Dnr KS 2015/159 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger internationella samordnarna i uppdrag att upprätta en formell överenskommelse med Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening (VIP) om att driva partnerskapsarbetet med Lich inom och för den civila sektorn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar slutligen att en utvärdering ska göras av 2015 års verksamhet för beslut om fortsatt ordning. Protokollsutdrag Internationella samordnarna Internationella Partnerskapsförening (VIP) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 104 Dnr KS 2015/12 Delårsrapport april 2015 Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport till och med april Ärendet har fortlöpande beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att notera att vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls. Därmed överlämnas delårsrapporten till Kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 105 Dnr KS 2015/61 och 101 Barn- och utbildningsnämnden med begäran om tilläggsanslag Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 9, beslutat begära ramökning om 23,4 Mkr hos Kommunfullmäktige, med anledning av ökat antal nyanlända inom grundskola, grundsärskola fritidshem och barnomsorg. Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 29, beslutade nämnden även att begära budgetmedel om 9 Mkr hos Kommunstyrelsen för personaltäthet inom förskola, grundskola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde , 25, att återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden med uppmaning att nämnden skulle redovisa vilka åtgärder man tänkte vidta för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom beslutad budget för Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, bland annat redovisat bakgrund, förslag till åtgärder inom förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år, grundskola F-9, fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år samt konsekvensbeskrivning, lagföljsamhet och nationella mål. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 57, bland annat beslutat godkänna och ställa sig bakom av förvaltningen upprättad konsekvensbeskrivning samt översända dokumentet som svar på återremissen. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse redovisat att i Kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan för har Barn- och ungdomsnämnden tillförts 10 Mkr i utökad budget till barnomsorg och 4 Mkr till grundskolan. Kommunfullmäktige avsatte dessutom ytterligare ett tillskott om 9 Mkr till Kommunstyrelsens förfogande avseende grundskolan. Av ovan angivna skrivelse framgår vidare att utifrån verksamhetsstatistik under årets tre första månader konstateras att antalet inskrivna barn inom barnomsorgen ligger på ungefär samma nivå 2015, som under motsvarande period såväl 2014 som Samtidigt kan det konstateras att den snabba volymökningen inom grundskola och fritidshem skapat ett hårt ekonomiskt tryck på Barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen sägs vidare att mot bakgrund av ett lågt budgeterat resultat i kommunens totala budget för 2015 och med hänsyn till att fler nämnder har svårigheter att nå Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 105 Dnr KS 2015/61 och 101 budgetbalans, kan det konstateras att Kommunfullmäktiges utrymme att tillföra ytterligare budgetmedel till Barn- och utbildningsnämnden är mycket begränsat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillföra Barn- och utbildningsnämnden en utökad budgetram på 9 Mkr till grundskolan från och med 2015, samt uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Finansiering sker via avsatta medel i Kommunstyrelsens budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 106 Dnr KS 2015/220 Kultur- och fritidsnämnden med anhållan om ramökning avseende budget 2015 samt konsekvensbeskrivning om ramökning ej erhålls Ärendebeskrivning Vid Kultur- och fritidsnämndens möte , 38, beslutade nämnden att av Kommunfullmäktige begära 6,5 Mkr i ramökning avseende budget 2015, samt att ställa sig bakom och till Kommunfullmäktige översända upprättad konsekvensbeskrivning gällande ramanpassning, om ramökning ej erhålls. Baserat på nämndens konsekvensbeskrivning fördelar sig dessa 6,5 Mkr per anslagsbindningsnivå med 6,1 Mkr på Arena-Fritid och resterande 0,4 Mkr på Musik & ungdom. Efter dialog i Kommunstyrelsens presidium har ärendet överlämnats till ekonomikontoret. Ekonomikontoret gavs i uppdrag att bereda och ta fram beslutsförslag i ärendet, samt att bedöma hur tillskottet skulle kunna finansieras genom omdisponering av innevarande års budget. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att i anslutning till arbetet med delårsrapport till och med april 2015 gör ekonomikontoret prognoser över centralt budgeterade poster, så som skatteintäkter, räntekostnader och avsatta medel till löneökningar. Mot bakgrund av dessa prognoser görs bedömningen att 6,5 Mkr kan omdisponeras från finansförvaltningens budget. Av ovan angiven skrivelse framgår också att efter avslutade lönrevisionsförhandlingar görs bedömningen att 4,5 Mkr kan omdisponeras från budgeten för centralt avsatta medel för löneökningar. Resterande 2 Mkr kan finansieras genom att budgeten för årets finansiella kostnader justeras ned med motsvarande belopp. Bakgrunden till den senare bedömningen är en kombination av framskjutna investeringar och ett lägre ränteläge än budgeterat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 106 Dnr KS 2015/220 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillföra Kultur- & fritidsnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 6,5 Mkr under 2015, fördelat på Arena-Fritid, 6,1 Mkr och Musik & ungdom, 0,4 Mkr. Finansiering kan ske genom omdisponering från finansförvaltningens budget för löneökningar och finansiella kostnader under Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 107 Dnr KS 2015/233 Anslag till Kommunstyrelsens disposition under Kommunfullmäktiges sommaruppehåll 2015 Ärendebeskrivning Under Kommunfullmäktiges sommaruppehåll kan ärenden, som inte utan olägenhet kan uppskjutas, uppkomma och medföra kostnader vartill anslag saknas. Kommunstyrelsen bör därför under fullmäktiges sommaruppehåll kunna disponera ett anslag för sådana ändamål. Täckning skall ske i samband med anmälan av styrelsens utnyttjande av bemyndigandet. Kommunkansliet har i skrivelse anhållit att Kommunfullmäktige skulle bemyndiga Kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet skall redovisas till Kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att disponera högst 5 Mkr för åtgärder, som inte utan olägenhet kan uppskjutas till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsen ska redovisa till Kommunfullmäktige om bemyndigandet har utnyttjats. Vid redovisningen ska framgå att kostnaderna täckts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 108 Dnr KS 2015/213 Markförvärv, Kordan 2 Vänersborgs kommun Ärendebeskrivning Fastigheten Kordan 2, som ägs av Vänersborgs kommun, ligger på Trestad Center industriområde. Fastigheten är på kvadratmeter och priset är fastställt av Kommunfullmäktige till kronor. En arkeologisk förundersökning är utförd på området och ingen slutundersökning krävs på Kordan 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat att Litab Lack äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kordan 1. För att kunna utveckla verksamheten önskar företaget förvärva grannfastigheten Kordan 2 av kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 64 föreslagit att kommunen skulle sälja Kordan 2 till Litab Lack för kronor under i beslutet angivna förutsättningar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar sälja fastigheten Kordan 2 till Litab lack för kronor under förutsättning att 1. Köpehandling tecknas inom tre månader från det att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 2. Att ansökan om bygglov kommit in till kommunen för Kordan 2 inom sex månader från det att köpehandling tecknats 3. Att Litab Lack står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet så som kostnader för vatten- och avlopp, eventuell förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet 4. Att avtalet för kommunens del tecknad av mark- och exploateringsingenjören. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 109 Dnr KS 2015/59 Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare Ärendebeskrivning Enligt en ny bestämmelse, 3 kap 19 b kommunallagen (1991:900) ska Kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat att med hänsyn till lagändringen har ett förslag till program tagits fram. Förslaget har tagits fram i samarbete med berörda förvaltningar och nämndsordföranden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare, enligt bilaga 1. Programmet ska gälla snarast när beslutet har vunnit laga kraft. Bilaga Bilaga 1 Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 110 Dnr KS 2015/215 Antagande av föreskrifter om eldningsförbud Ärendebeskrivning Av 2 kap. 7 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommuner är bemyndigade att meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har kommit in med förslag till Föreskrifter om eldningsförbud. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse redovisat att föreskrifterna har reviderats efter synpunkter från kommunjuristen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Föreskrifter om eldningsförbud enligt bilaga 2. Bilaga Bilaga 2 Föreskrifter om eldningsförbud Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 111 Dnr KS 2015/227 Fråga om ansvarsfrihet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avseende 2014 Ärendebeskrivning Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, har fastställt bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 inkluderande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2014 tillstyrkt att årsredovinsgen skulle godkännas samt att förbundsdirektionen skulle beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ordföranden Marie Dahlin (S) anmälde att hon inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med hänvisning till ovan redovisat utsågs Begnt Larson (S) till ordförande under denna paragraf. Noteras att även Kommunstyrelsens arbetsutskotts andre vice ordförande Bo Carlsson (C) anmälde j äv. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 112 Dnr KS 2014/161 Justerandes sign Motion om fossilfri uppvärmning Ärendebeskrivning Annalena Levin (C) m fl har lämnat in en motion. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen föreslås att Kommunfullmäktige skulle ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast, i samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, ersätta samtliga av kommunens oljepannor med det mest miljövänliga, ekonomiska och fossilfria alternativet för respektive byggnad. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 52, att remittera motionen till Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden, numera Barn- och utbildningsnämnden , 100 Ställer sig positiv till att uppvärmning sker med miljövänliga, ekonomiska och fossilfria alternativ. Förutsättningen är att förändringen inte överstiger minskade driftskostnader. Om så skulle vara fallet behöver nämnden kompenseras ekonomiskt Miljö- och hälsoskyddsnämnden , 29 Ställer sig positiv till att oljepannor i de kommunägda byggnaderna byts ut mot miljöanpassade fossilfria uppvärmningsalternativ inom de närmaste åren. Samhällsbyggnadsnämnden , 158 Under förutsättning att investeringsmedel tilldelas, är avsikten att konvertera en oljeuppvärmd skola per år till miljövänligare uppvärmningsalternativ. Konverteringen till miljövänligare uppvärmningsalternativ är avhängigt av Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsplaner för respektive skola. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtandet har tagits fram i samråd med byggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Av utlåtandet framgår antalet oljepannor samt vilka kommunens fastigheter som är berörda. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att oljepannorna i de kommunägda byggnaderna byts ut mot miljöanpassade fossilfria uppvärmningsalternativ inom de närmaste åren. Att byta ut oljeuppvärmning mot ett fossilfritt alternativ är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan. Kommunen har antagit miljömål och även en energiplan där minskad klimatpåverkan utgör en viktig del. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 112 Dnr KS 2014/161 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller motionen med noterande av de synpunkter som framgår av inkomna yttranden, Motionen är därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 113 Dnr KS 2015/117 Yttrande över Årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjningsprogram Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har för yttrande överlämnat Regionalt trafikförsörjningsprogram årlig avstämning. Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformen mellan region och kommuner ska programmet följas upp och stämmas av en gång per år. Trafikförsörjningsprogrammet är ett centralt styrdokument för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling fram till 2025, med ett etappmål Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat synpunkter på programmet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande , bilaga 3, att överlämnas till Västra Götalandsregionen som kommunens yttrande. Bilaga Bilaga 3 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 114 Dnr KS 2015/191 Tilläggsanslag avseende 2015 år löneavtal Ärendebeskrivning Förhandlingar avseende 2015 års löneavtal är avslutade. Nämndernas budgetramar för 2015 är baserade på 2014 års lönekostnadsnivå. Ekonomikontoret redovisar i tjänsteutlåtande att, baserat på underlag från personalkontoret har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Tilläggsanslagen inkluderar också budgetkompensation, för löneavtalens effekter på vissa köpta tjänster, samt kompensation för löneavtalets effekter på fördelade kostnader, för tjänsteenheten, politikerarvoden samt för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Kunskapsförbundet Väst. Löneökningarna belastar nämnderna från och med och får därmed helårseffekt från och med Vissa löneökningar gäller från och med och är beräknade utifrån det. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2015 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budgetanslag för 2014 utökas enligt följande: Nämnd Tkr Löneavtal under 2015 Tkr Löneavtalets effekt 2016 Tkr Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige 2 2 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revisionen 2 2 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Totalt, nämnderna, Tkr Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) Forts 114 Dnr KS 2015/191 Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutveckling i 2015 års budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för 2016 i enlighet med avtalets effekter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 115 Dnr KS 2015/164 Yttrande över Trafikstrategi 2015 Trollhättans stad Ärendebeskrivning Trollhättans stad har upprättat Trafikstrategi Strategin har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 73, redovisat att nämnden inte har några synpunkter på förslaget. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat synpunkter på strategin. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till Trollhättans stad som kommunens yttrande. Bilaga Bilaga 4 kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 116 Dnr KS 2015/223 Detaljplan för kvarteren Furan 9, 10 och 11, Vänersborgs kommun Ärendebeskrivning Fastigheterna Furan 9, 10 och 11 ligger i centrala Vänersborg i korsningen mellan Drottninggatan och Vallgatan. Planområdet ligger i anslutning till kulturaxeln vid Vänersborgs kyrka och Huvudnässkolans aula. Byggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om planbesked för ovan angivna fastigheter. Ansökan om fattar ombyggnad av före detta (ej nyttjade) församlingslokaler till bostäder samt nybyggnad av bostäder. I samband med detta avses befintligt hörnhus på Furan 10 att rivas för att möjliggöra tillgänglighetskrav för bostadsändamål. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Furan 9, 10 och 11. Beslutet har fatats med stöd av 5 kap 2 Plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen beslutar att syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för bostäder och centrumverksamhet inom planområdet. Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Kommunstyrelsen bedömer att detaljplanen kan antas hösten Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska teckna ett planavtal för detaljplan för Kv Furan 9, 10 och 11. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (33) 117 Dnr KS 2014/276 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2015 Ärendebeskrivning Melleruds kommun har tillskrivit övriga Dalslandskommuner med förslag om uppräkningsmodell för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Enligt förslaget ska årlig uppräkning, från och med budget 2017, basera sig på Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per april. Förslaget kan även enligt skrivelsen från Melleruds kommun innebära att stiftelsens ägardirektiv till kanalbolaget ses över och anpassas till den nya uppräkningsmodellen. Ärendet har diskuterats i Kommunstyrelsens presidium, som gett ekonomikontoret i uppdrag att bereda ärendet inför Kommunstyrelsens arbetsutskott. Noteras att Kommunstyrelsen i Melleruds kommun, vid sammanträde , 88, beslutat anta uppräkningsmodellen under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande konstaterat att förslaget, över tiden, och i jämförelse med om konsumentprisindex skulle användas, sannolikt innebär en högre kostnad för de kommuner som lämnar bidrag till stiftelsen, men har i övrigt inget att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen uppräkningsmodell enligt Sveriges kommuner och landstings PKV-index, för finansiering av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer