Rum ovan ytan - Havet Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rum ovan ytan - Havet Hus"

Transkript

1 Rum ovan ytan - Havet Hus Marcus Wendin och Hampus Regnér 21 Den marinekologiska djurparken Havets Hus utvecklar ett utbildningscenter integrerat med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som Havets Hus är förknippat med, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Genom en Ekodesignprocess så har vi tagit fram kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och skapat ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar. MILJÖGIRAFF Göteborg Fotograf Pontus Johansson

2 Rum ovan ytan - Havets Hus Förstudie 21 Sammanfattning Den marinekologiska djurparken Havets Hus startade processen för några år sedan, att ta fram ett utbildningscenter närmare havet. Syftet är att ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Målet är att ha ett förslag på lösning av utbildningscenter, som fyller sitt syfte och tar hänsyn till alla intressenter. har drivit en Ekodesignprocess som en förstudie. Resultatet är kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar som t ex: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar. Låt konstruktionen bryta ytan! Bjud in Intressenter. Satsa på en inspirerande bra bild! rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg i processen, visualisering. Tel: Fax: Datum: /31

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Innehållsförteckning Syfte och mål Metod - Ekodesign Funktionsanalys -> kravspecifikation Intressentanalys -> målgrupp onceptutveckling konceptuella förslag Visualisering -> Beskrivning Samråd -> Förankring Produktutveckling -> produktbeskrivning Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Riskanalys -> kontroll på avvikelser Resultat Funktion Intressenter Grannar till Havets Hus Ansökan om bygglov för osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Västerhavets fokus på utvecklingen onceptuella förslag på lösningar Rekommendationer Referenser Litteratur Personer Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Bilaga 2: ravspecifikation Bilaga 3: onceptutvärdering Pugh matris Bilaga 4: MB aspekter från oster naturrum Figur 1 Ekodesignmodell... 4 Figur 2: LCA metoden enligt ISO Figur 3: Omgivningar till Havets Hus Figur 4 osters Naturrum... 9 Figur 5 Havets Hus som knutpunkt... 1 Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter Tel: Fax: Datum: /31

4 Syfte och mål Syftet är att Havets Hus skall ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen interaktion med havet. Målet är att ha a ett förslag på lösning av utbildningscenter, värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke och tar hänsyn till alla intressenter. Metod - Ekodesign För att skapa ett bra underlag för utveckling av Rum Rum ovan ytan görs gör en förstudie. En metod används som kallas Ekodesign och har använts inom produktutveckling sedan ca 199, för att ta fram miljösmarta lösningar och minimera miljörisker. På det sättet som metoden används här bygger även mycket på egen utveckling hos tillsammans med Teknisk Design på Chalmers Teknologiska Högskola, sedan 25. Ekodesign fokuserar fokus på hållbar utveckling, ett livscykelperspektiv samt att vara kundorienterad.. Processen är uppdelad elad i åtta steg där varje steg ger ge ett resultat till nästa steg. På så sätt undviks att processen springer iväg i och att förhastade lösningar leder bort från målet. målet Metodens steg i processen för Rum ovan ytan följer cykeln enligt Figur 1. Förstudien omfattar steg 1, 2 och 3. Figur 1 Ekodesignmodell Tel: Fax: Datum: /31

5 Funktionsanalys -> kravspecifikation I ekodesignprocessen utgår arbetet först ifrån att definiera funktionerna för projektet och via dessa utveckla en kravspecifikation som kan ligga tillgrund för det vidare utvecklingsarbetet. Funktionerna listas utifrån samtal med produktansvarig (uppdragsgivare). Det gäller att innefatta alla möjliga funktioner som kan vara väsentliga vid det fortsatta arbetet. Målet är att veta vad som är funktionen, klargöra förväntningar och skapa ordning för prioriteringar, där huvudfunktionen listas överst och de som är av mindre vikt listas längre ner i hierarkin. Funktionerna beskrivs med hjälp av ett verb samt ett substantiv för att styra tankarna till att identifiera funktionella lösningar på behov. Det öppnar ofta för flera olika lösningar. Det skall vara enkelt och tydligt med en kort beskrivning. Viktningen av funktionerna sker utifrån om de ses som huvudfunktion (HF), nödvändiga (N), önskvärda samt onödig (O). Med funktionsanalysen som utgångspunkt tas sedan en kravspecifikation fram där aspekter, vilka definitivt bör innefattas i projektet, listas, beskrivs och viktas. Funktionerna fungerar som ett stöd för framtagningen av kraven vilka i sig till stor del är konkretiserade funktioner. Aspekterna är kategoriserade utifrån hur de kan spela roll för projektet. ravspecifikationen kommer att ligga tillgrund för det vidare arbetet och skall vägleda vid utveckling av Rum ovan ytan för att prioritera bland funktionerna. Intressentanalys -> målgrupp Vidare utförs analyser av vilka intressenter som finns samt hur projektet bör anpassas efter dessa, det kan även vara målgrupps- eller konkurrentanalyser. Genom att känna till och förstå målgruppen så kan produkten utformas på bästa sätt. Det gäller också att identifiera möjligheter till samverkan och förbereda intressenter som kommer att påverkas. En Mode board tas fram för att beskriva målgruppen med bilder på ett sätt som är relevant för projektet. onceptutveckling konceptuella förslag När grunden för projektet är relativt fastställd med klara krav och intressenter börjar arbetet med framtagning av konceptuella lösningar på projektet. Processen skall synliggöra olika sett att uppnå huvudfunktionen med fokus på målgruppen. Expertkompetens tillfrågas för att lyfta fram relevanta aspekter som kan bredda och fördjupa förslag på koncept. Förslagen kan utvärderas mot kravspecifikationen med en Pugh matris som poängsätter hur väl kraven nås. Visualisering -> Beskrivning Att en bild säger mer än tusen ord gäller verkligen även då produkten skall beskrivas, i sin kontext, på ett sätt som tilltalar målgruppen. Det kräver en fin balansgång mellan att förklara idén med tydlighet och känslor, utan att tillskriva målgruppen (betraktaren) värderingar eller åsikter som den inte har uttalat. Målet är att ha en beskrivning som målgruppen anser önskvärd och kan skriva under på. Tel: Fax: Datum: /31

6 Samråd -> Förankring Målgruppen bjuds in att ta del av underlaget och att bidra med konstruktiva idéer och åsikter. Dessa tas emot och följs upp på ett sätt så att målgruppen vet om utvecklingen och hur de kan påverka. Produktutveckling -> produktbeskrivning Förslag bland koncepten väljs ut och utvecklas vidare till en produkt. Hela livscykeln för produkten beskrivs som ett komplett produktsystem från tillverkning via användning, till sluthantering. Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Produktsystemet et inventeras avseende miljöaspekter. Dessa modelleras för att beräkna flöden av material och energi så att potentiell miljöpåverkan kan bedömas. Metoden som används heter Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment Framework Goal and Scope Definition Inventory Analysis Impact Assessment Interpretation Direct Applications: - Product Development and improvement - Strategic plannning - Public policy making - Marketing - Other Figur 2: LCA metoden enligt ISO Riskanalys -> kontroll på avvikelser Tillsammans med alla berörda funktioner, så som projektledare, tillverkare, leverantörer, inköp och marknad, så utvärderas en produkt avseende miljöpåverkan, styrande dokument och externa intressenter. Brister i kunskap eller prestanda identifieras och justeras, innan produkten går vidare för lansering. Tel: Fax: Datum: /31

7 Resultat Funktion Utifrån samtal mellan och Havets Hus togs en grundlig lista fram angående de funktioner vilka Havets Hus ansåg viktiga att innefatta för att Rum ovan ytan skall bli fullgott för tänkt användningssyfte. Listan har utvecklats vidare, iterativt, under arbetsprocessen till det stadiet att Havets Hus ansett den fullgod för att uppfylla det krav de ställt på olika funktioner vilka bör innefattas. Funktionsanalysen i sin helhet kan skådas i Bilaga 1. Som huvudfunktion har det konstaterats att medge utbildning till besökare, elever samt kunder är grundstenen med hela utvecklingsprojektet. Utan att uppfylla huvudfunktionen faller hela projektet eftersom tanken med Rum ovan ytan är att förmedla den kunskapen och känslan för havet som Havets Hus har. Funktionerna kan uppnås via en lokal där besökarna skall kunna ta sig an informationen teoretiskt såväl som praktiskt. Här kommer då den näst viktigaste funktionen in där tanken är att erbjuda en interaktiv upplevelse som bidrar till att skapa kunskap och känsla för besökarna. Punkter som ansågs väsentliga för det fortsatta arbetet var i stora drag att ha fokus kring att erbjuda utbildning samt interaktion. Då fokus ligger på utbildning är det tydligt vad lokalens syfte är och hur den bör utformas. Utifrån att benchmarking gjorts över bland annat osters Nationalparks tänkta naturrum och dess MB listades punkter i kravspecifikationen vilka behandlar bygglovsmöjligheter. I och med att osters naturrum fallit på ett flertal punkter sågs vikten i att försöka anpassa Havets Hus Rum ovan ytan för att inte falla på motsvarande punkter. Viktiga punkter vilka även innefattades var hur konstruktionen skall vara ekonomiskt hållbar, uppfylla vissa konstruktionskrav samt hur den skall kunna anpassas för att uppfylla, av, ställda miljökrav. För vidare läsning se Bilaga 2. Intressenter För analys av intressenter samlades information från Havets Hus, projekt- och översiktsplanen för Lysekils kommun samt MB för osters naturrum. Vi har även använt brainstorm och sökt på nätet om Lysekil och Havets Hus, för att skapa en helhetsbild av den kontext som projektet finns i. Informationen som samlades in är väsentlig att beakta vid utveckling av Rum ovan ytan då den kan spela stor roll för hur projektet kommer att tas emot av berörda parter i Lysekil. Tel: Fax: Datum: /31

8 Figur 3: Omgivningar till Havets Hus. Grannar till Havets Hus Grannar är parter som kan komma att beröras och inverka på projekts möjligheter att lyckas. Vid den tänkta placeringen av Rum ovan ytan i Släggöbukten utanför Havets Hus lokaler har det under flera decennier legat ett antal privatägda båtar tillagda. Båtägarna har av utifrån gammal hävd menat att de har rätt att ha sina båtar förtöjda vid kajen men vid ett nyligen avlagt beslut från Lysekils kommun har slutsatsen dragits att marken tillhör Havets Hus. Det har inneburit att privatpersonerna i fråga inte längre har rätt att ha sina båtar där vilket möjliggjort för placeringen av Rum ovan ytan. Dock har det gjort att osämja mellan parterna uppstått. Emma Nohrén på Havets Hus menar att det är viktigt att hålla god dialog med båtägarna för att hitta den bästa lösningen för parterna. Eftersom Rum ovan ytan är planerat att ligga vid kajen i Släggöbukten utanför Havets Hus innebär det att den påverkar utsikten för boende i området passerande på kajstråket. Därför är det viktigt att ha en god dialog med grannar och allmänhet. Ansökan om bygglov för osters Naturrum oster naturrum har flera likheter med projektet, så har vi tagit del av deras Miljökonsekvensbeskrivning (MB). Det projektet har inte ännu beviljats bygglov då det har fått avslag på vissa punkter som vi kan beakta i projektet. Genom att tidigt igt poängtera väsentliga delar vilka kan påverka bygglov etc. försäkrar sig projektet om att det kommer att bli en hållbar process. Tel: Fax: Datum: /31

9 En viktig slutsats som vi gör efter att läst och diskuterat MB för oster naturrum är att projektet inte tillräckligt har lyckats göra de berörda lokalborna delaktiga. Genom att sammanställa de punkterna vilka ansågs vara väsentliga för utvecklingen av Rum ovan ytan utifrån MB över osters naturrum kan det vara a en god grund för hur dialog och utveckling bör anpassas. Listan med de väsentliga punkterna kan skådas i Bilaga 4. Figur 4 nedan visar hur det tänkta förslaget för osters naturrum är utformat. Figur 4 osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan från 26 (ÖP, ref 6), är ett bra underlag för att förstå den kontext som Havets Hus Rum ovan ytan skulle komma att vara en del av. Genom att läsa väsentliga dokument som kan påverka utvecklingen av Rum ovan ytan kan det på ett tidigt skede tas hänsyn till punkter som annars kan ha skapat problem för bygglov etc. Lysekil har under den senaste tiden haft en svag men tydlig minskning av befolkningen. För att behålla boende i Lysekil så vill kommunen satsa på utbildning inom gymnasienivå, högskola och forskning. Lysekil har planer på att förlänga och förbättra kajstråket västerut. Det skulle ge allmänhet tillgång till mer av det havsnära läget och gynna turismen. Idag når de flesta besökare inte längre från centrum än till Havets Hus, meden det finns vackra och autentiska miljöer längre ut. Centrum tenderar att missa många tillfälliga besökare som istället söker sig till andra attraktiva platser och aktiviteter i Lysekil. Det är en väsentlig problematik eftersom många näringsverksamheter finns i centrum. Tel: Fax: Datum: /31

10 Västerhavets fokus på utvecklingen Här kan Havets Hus fungera som en knutpunkt mellan utbildning, forskning, utveckling, industri samt allmänhet. Rum ovan ytan är tänkt att utvecklas så att den kan sammankoppla dessa olika områden och fungera som en länk där utbildning är kärnpelaren. I Figur 5 nedan kan en karta över hur Havets Hus skall fungera som knutpunkt t mellan olika parter och aktörer skådas. Figur 5 Havets Hus som knutpunkt I dagsläget huserar tre universitet i kommunen med olika typer av utbildning och forskning. Fiskeriverket finns också representerade med lokaler där forskning och utveckling sker. Dessutom har Göteborgs Universitet och Fiskeriverket en gemensam forskningsstation på ristineberg vid Fiskebäckskil i Lysekils ommun. Gullmarsgymnasiet bedriver också utbildning inom marin biologi. Sysselsättningar är beroende av stora industriella arbetsgivare. Det har erbjudit många arbetstillfällen men samtidigt skapat känslighet för konjunkturer. Därför är det önskvärt att skapa förutsättningar för fler sorters näringar med möjlighet till hållbar utveckling. Man önskar skapa en kreativ miljö runt de marina näringarna. Till exempel företaget Seabased, från Uppsala, har utveckling inom vågenergi. De bedriver sin produktion samt har en teststation i Lysekil och vattnen utanför. Havet är Lysekil kommuns muns största tillgång. Det skapar möjligheter för näringsliv och god miljö. Mark och vattenområden skall reserveras för utveckling av turism (gästhamnar, campingplatser och stugbyar). Naturtillgångar skall skyddas från exploatering i kommunens Tel: Fax: Datum: /31

11 framtida planering. Gullmarsfjorden är ett riksintresse, Natura 2 och ett Naturreservat. Turismen till Bohuslän skall lockas till Lysekil både sommar och vinter. Lysekil skall vara regionens intressantaste kulturkommun. Man utarbetar ett tema kring Musslans stad på samma sätt som andra orter längs kusten. onceptuella förslag på lösningar ravspecifikationen tillsammans med intressentanalysen har nu lagt grunden för att ta fram förslag på lösningar. Inledningsvis var förstudien inställd på att utveckla förslaget baserat på konceptet flotte som beskrivs i ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, För att identifiera konceptuella aspekter så gjordes sökningar på nätet efter liknande lösningar, Figur 6. Det handlar om vattenburna, mobila lösningar som kan husera människor på ett säkert sätt och passa in i miljön. Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar. Vi kom då fram till ett koncept, ättingförankrad flytbrygga. Utbildningscentret som skall vara beläget utanför Havets Hus lokaler kommer att vara konstruerat på en flytbrygga av standardmått. För att konstruktionen skall vara lätt att flytta och underhålla är den förankrad med kättingar på botten vilka håller utbildningscentret på plats men ändå tillåter den att följa havets lodräta rörelser. Samtidigt igt ger landgången, vilken ger tillträde för besökarna, även den stabilitet och förankring i land. onstruktionslösningen innebär att nästan ingen vidare konstruktion under havet för förankring krävs, endast att kättingarna fästs i bergrunden. Muddring av området där utbildningscentret skall vara beläget är nödvändigt för att inte konstruktionen skall gå på grund vid lågvatten eller grov sjö samt för att underlätta och förbättra Tel: Fax: Datum: /31

12 interaktionsmöjligheterna. Tillträde till lokalen sker rakt söder ut framför Havets Hus huvudentré vilket möjliggör att utbildningscentret tydligt sammankopplas med HH. För att vidga perspektivet över utvecklingsarbetet med nya ögon och synvinklar genomfördes en workshop om att utveckla förlag på konceptuella lösningar för Rum ovan ytan. Gruppen bestod av marinbiolog ref 14, arkitekt ref 15, designer ref 16, miljökonsult ref 17, ref 18 och ref 19. Workshoppen behandlade utformningen av lokalen exteriört och interiört, anpassning till besökarna samt förhållning till omkringliggande miljöer och individer. Nedan är en sammanfattning anfattning av resultaten. Sammanfattning av Workshop 22 april 21: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Att förtydliga och konkretisera budskapet via kunskap om Västerhavet. Genom att skapa den rätta känslan finns möjligheten att skapa något som kan bistå Lysekils kommun något positivt och som kan hjälpa att bygga upp och stärka deras namn och produkt. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar genom att släppa tidigare begränsningar och se möjligheterna som går att åstadkomma om man bortser från detaljerade krav och restriktioner. Tänka att alla intressenter vill ha utvecklingen som Rum ovan ytan kan innebära. Maximera nyttan för alla intressenter istället för att minimera påverkan. Satsa på en väldigt bra bild! Skapa en story som inger en känsla av vad som kommer förmedlas med Rum ovan ytan. En bild kan skapa intresse för de berörda samt beslutstagarna utan att i ett tidigt skede binda sig vid specifika lösningar och koncept. Det ges en visuell bild av möjligheterna utan att specificera specifika lösningar via att skapa en beskrivande text som både är fakta- samt känsloorienterad. Specificera utformningen av utbildning avseende vad som ska förmedlas och hur, för att på så sätt kunna specificera idéerna efter vad som söks av lokalen. Bryt ytan! Genom att skapa en övergång mellan elementen där t.ex. Rum ovan ytan bryter ytan och tillåter besökarna att integrera med livet under havsytan skapas en unik möjlighet att sätta Lysekil och Havets Hus på kartan och erbjuda en attraktiv attraktion. Idéer kretsade kring en konstruktion som delvis är under vatten. Det kan vara en trappa från kajen som övergår i en inglasad trappa ner i vattnet. Erbjud en upplevelse! Rum ovan ytan kan förmedla något utöver det vanliga genom känslan av vågor eller gå att tilta under vatten för att underlätta interaktion eller liknande Tel: Fax: Datum: /31

13 Bjud in Intressenter. För att komma på god fot med lokalborna och inte stöta sig, likt vad som skett på koster, bör dessa tidigt få vara delaktiga i processen och få vetskap om samt ha åsikter angående projektet. Samtidigt bör inte lokalborna få för stort inflytande på besluten. Därför bör alla intressenter först bjudas in till presentation av visioner och uppmuntras att bidra med kommentarer. Sedan även bjudas in till presentation av konkreta förslag med möjlighet att kommentera och komplettera. Via samråd på ett tidigt skede kommunicera och förmedla vad Rum ovan ytan syftar till för lokalborna och politikerna för att få ett lokalt stöd där lokalborna ser nyttan istället för ett problem med projektet. Ha en tävling om idéer! För att komma vidare i utvecklingen och bredda synen på projektet kan en idétävling hållas där deltagarna inte får så fasta ramar utan ges möjligheten att skapa vilda och nyskapande idéer om utbildningscentret Rum ovan ytan. Efteråt kan idéerna sållas och utvärderas men då har tänkebanan vidgas och nya möjligheter troligtvis uppstått. Marknadsför Lysekil via möjligheterna med arkitektur och skapa ett mervärde för kommunen och Havets Hus. Akvarellmuseet har bidragit mycket till Skärhamns turism på det sättet. Att likt arkitekturen på ungdomshemmet i öpenhamn skapa ett mervärde ovanpå lokalen och via detta knyta samman strandpromenaden med piren och erbjuda ytterligare naturupplevelser som även kan gynna lokalbefolkningen, se Figur 7 och Figur 8. olla på arkitektur likt astrups havsbad för att få idéer och se hur detta kan skapa möjligheter, se Figur 9. Ha fokus på läget vid havet och satsa på den möjligheten som inte andra kan konkurera med, skiljer sig från mängden och skapar möjligheter. Tel: Fax: Datum: /31

14 Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter. Tel: Fax: Datum: /31

15 Rekommendationer Vi rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg (4) i processen, visualisering. Det innebär att sätta ord och bild på visionen. Projektet har diskuterats med en fotograf som kan gestalta visionen. Bilden ( ) på framsidan är gjord av fotografen ref 2 och syftar till att visa på möjligheten att visualisera en vision och känsla. För att skapa rätt bild så krävs också en berättelse om visionen och känslan. Nästa steg är samråd (5). Det bestå av en rad aktiviteter som börjar med en öppen inbjudan till allmänhet att ta del av visionerna. Sedan är det kan det vara lämpligt att utlysa en tävling till studenter om idéer och koncept. Parallellt kan ett samråd hållas där man bjuder in representanter från de viktigaste intressenterna. Med information från intressenterna och bidrag med idéer på koncept, så är det dags att välja ett förslag och utveckla till en färdig lösning (6). Det kan vara med stöd av en arkitekttävling. Lösningen utvärderas med LCA (7) för att identifiera relevanta miljöaspekter och ha förslag på åtgärder som kan minimera miljöbelastning. Innan första spadtaget tas och projektet går in i en byggfas, så är det lämpligt att bjuda in personer på centrala roller till genomgång av risker (8). Tel: Fax: Datum: /31

16 Referenser Litteratur ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, ref 2: Skisser Utbildningscentrum 1 och Utbildningscentrum 2 av arkitekt, ref 3: Miljökonsekvensbeskrivning osters naturrum ref 4: Projektplan kosters naturrum ref 5: Allmänt entré koster White ref 6: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, utställningshandling näringsliv sysselsättning, ref 7: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Vision 215, mål och utgångspunkter, ref 8: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Befolkning, bostäder och service, ref 9: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Behandling av riksintressen, ref 1: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, arta Lysekil, ref 11: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Delområde Lysekil, ref 12: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Naturvård, ref 13: astrups Havsbad, Personer ref 14: Emma Nohrén, Marinbiolog, Havets Hus. ref 15: Erik Linn, Arkitekt, Linnstudio. ref 16: Maja Jakobsson, Designer, Ludvigsvensson. ref 17: Hampus Regnér, Praktik inom ekodesign,. ref 18: Pär Andersson, Miljöingenjör, ref 19: Marcus Wendin, Miljöstrateg,. ref 2: Pontus Johansson, Fotograf, Tel: Fax: Datum: /31

17 Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Funktion Verb Uppvisning Inneha Vara Innefatta Innefatta Innefatta Tåla Tåla Tåla Vara Vara Vara Vara lass: HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd O = Onödig lass Anmärkning (gränser) Substantiv (fri text för att förtydliga) Utbildning HF Erbjuda utbildning samt naturnära upplevelse kombinerat. Visualisering N Aktiv och tydlig informatör i frågor som berör rent vatten och rent hav. Visa på effekter av miljöpåverkan på ett interaktivt och lättillgängligt sätt. Visa livet i havet med tyngdpunkt på biologisk mångfald och rent vatten. (nyckelord för VG-regionen.) Inkomstkälla N Stadig inkomstkälla, utöka utbudet av aktiviteter, attraktivare upplevelsecenter och företag. Samarbete Ö Externa partners (Seabased, Gullmarsgymnasiet, BP, Fiskeriverket, Domstein Enghav). Sponsoravtal och testplats. Teknik Ö Visa upp ny teknik (solfångare etc.) lassrum N unna innefatta upptill 32 personer. Multifunktionellt Ö Undervisning, konferens samt utställning. Naturupplevelse N Naturnära upplevelse, interagera med västerhavet, underlätta undervisningen. Naturupplevelse N unna öppna upp vid varmt väder, kunna sluta in sig vid kallare väder. Elektricitet N Erbjuda anslutningar för el. Internet N Erbjuda anslutningar för bredband. Elektronik N Användning av datorer och andra lärohjälpmedel. omfort N omfortabel användning året om (värme, ventilation, ljus). Slitage N orrosion och blekning på material från salt. Slitage N Beväxning (musslor, alger, havstulpaner, skeppsmask). Slitage N Tåla vågrörelser, vind, sol. Tillgängligt N Lokalen bör vara tillgänglig för bruk året om, stärker varumärket. ostnadseffektiv Ö Standardmått på bryggor/pontoner. Lokalanpassat Ö onstruktionen bör smälta in i närmiljön. Spartanskt Ö Enkel inredning, inge en fältmässig känsla. Studieplats N Tillgång till sittplats och avlastningsyta per person. Interaktion N Akvarier, saltvattenrännor - visa upp djurliv, undervisningssyfte. ( Sommarvatten kan räcka) Tel: Fax: Datum: /31

18 Inneha Vara Inneha Interaktion Interaktion Maximering Dricksvatten Akvarievatten Hygienutrymme Lättillgängligt Ombordstigning Landgång Intrångsskydd Intrångsskydd Utevistelse Utsikt Tillgänglighet Säkerhet Guidning Ö Planlösning som erbjuder möjlighet till undervisning samt undervattensinteraktion (Luckan). Ö Muddra botten, sprängsten för att skapa ett rikare djurliv. Ö Optimera ytorna, använda utsideväggarna för information och interaktion. N Tillgång till dricksvatten. N Tillgång till rätt saltvatten för akvariebruk. Ö Toalett/Badrum. N Ligga i nära anknytning till HH s lokaler. N Landgång från strandpromenaden alt. bryggan. N Anpassad för rörelseförhindrade, minimera utrymmet av landgången på pontonen, hög- och lågvatten. N Skydda från obehöriga besökare vid önskad tidpunkt. N Undervisningslokalen skall vara otillgänglig fast bryggområdet runt om skall vara tillgängligt. N Röra sig på utsidan av konstruktionen på bryggorna utan medverkande från ansvarig personal. N Vägg/yta skall vara i transparent material - kunna ta del av den omkringliggande miljön. N Funktionshindrade skall kunna vistas i lokalen på samma villkor som icke funktionshindrade. N Enkel och säker evakueringsmöjlighet, (Brandsäkerhet, ambulanstransport, förstahjälpen). N Utbildningsrummet skall användas ihop med ansvarig personal. Tel: Fax: Datum: /31

19 Bilaga 2: ravspecifikation ravspecifikation Rum ovan ytan Havets Hus, projekt 179. riteriebeskrivning Anmärkning /Ö Funktion (F)( Erbjuda utbildning Visualisering ommunikation utsidan ommunikation utsidan Interaktion utsidan Interaktion insidan Interaktion insidan Huvudfunktion Innefatta en lokal där HH kan utföra undervisning. Lokalen bör vara anpassad för upp till 32 personer. Utbildningscentret bör tydligt kunna visualisera och undervisa om havet, miljöproblem mm. Erbjuda besökarna i att ta del av information via olika stationer. Erbjuda åskådare från kajen att ta del av information. Erbjuda interaktion med havet från utsidan av utbildningscentret. Interaktion med havet från insidan av lokalen i utbildningssyfte. Akvarier, saltrännor samt forskningsinstrument ska finnas att tillgå för att visa upp djurliv. Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

20 Naturupplevelse El Internet omfort Studieplats Vatten Närhet Sanitetsutrymme Tillstånd om bygglov(t) Erbjuda Mobilitet Lokalanpassat Lokalen bör vara anpassad för att erbjuda en nära naturupplevelse. Utformningen bör vara enkel och ge en fältmässig känsla. El för fullgod användning av lokalen ska finnas tillgängligt, interaktion, datorer etc. Internet ska vara tillgängligt för fullgod undervisning. Lokalen bör vara anpassad för att kunna användas året om. Sitt- och skrivmöjligheter för alla personer som lokalen håller. Vatten för hygien, dricka samt interaktion ska finnas att tillgå i lokalen. Tillträdet till lokalen ska vara i nära anslutning till HH. Tillgång till toalett och hygienutrymme. Utbildningscentret får inte vara stationärt. Lokalens arkitektur och utformning ska smälta in i lokalomgivningen. Ö Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Institutionen för naturvetenskap Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Stina Alriksson Marianne Henningsson Metodrapport baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer