Rum ovan ytan - Havet Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rum ovan ytan - Havet Hus"

Transkript

1 Rum ovan ytan - Havet Hus Marcus Wendin och Hampus Regnér 21 Den marinekologiska djurparken Havets Hus utvecklar ett utbildningscenter integrerat med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som Havets Hus är förknippat med, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Genom en Ekodesignprocess så har vi tagit fram kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och skapat ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar. MILJÖGIRAFF Göteborg Fotograf Pontus Johansson

2 Rum ovan ytan - Havets Hus Förstudie 21 Sammanfattning Den marinekologiska djurparken Havets Hus startade processen för några år sedan, att ta fram ett utbildningscenter närmare havet. Syftet är att ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Målet är att ha ett förslag på lösning av utbildningscenter, som fyller sitt syfte och tar hänsyn till alla intressenter. har drivit en Ekodesignprocess som en förstudie. Resultatet är kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar som t ex: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar. Låt konstruktionen bryta ytan! Bjud in Intressenter. Satsa på en inspirerande bra bild! rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg i processen, visualisering. Tel: Fax: Datum: /31

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Innehållsförteckning Syfte och mål Metod - Ekodesign Funktionsanalys -> kravspecifikation Intressentanalys -> målgrupp onceptutveckling konceptuella förslag Visualisering -> Beskrivning Samråd -> Förankring Produktutveckling -> produktbeskrivning Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Riskanalys -> kontroll på avvikelser Resultat Funktion Intressenter Grannar till Havets Hus Ansökan om bygglov för osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Västerhavets fokus på utvecklingen onceptuella förslag på lösningar Rekommendationer Referenser Litteratur Personer Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Bilaga 2: ravspecifikation Bilaga 3: onceptutvärdering Pugh matris Bilaga 4: MB aspekter från oster naturrum Figur 1 Ekodesignmodell... 4 Figur 2: LCA metoden enligt ISO Figur 3: Omgivningar till Havets Hus Figur 4 osters Naturrum... 9 Figur 5 Havets Hus som knutpunkt... 1 Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter Tel: Fax: Datum: /31

4 Syfte och mål Syftet är att Havets Hus skall ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen interaktion med havet. Målet är att ha a ett förslag på lösning av utbildningscenter, värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke och tar hänsyn till alla intressenter. Metod - Ekodesign För att skapa ett bra underlag för utveckling av Rum Rum ovan ytan görs gör en förstudie. En metod används som kallas Ekodesign och har använts inom produktutveckling sedan ca 199, för att ta fram miljösmarta lösningar och minimera miljörisker. På det sättet som metoden används här bygger även mycket på egen utveckling hos tillsammans med Teknisk Design på Chalmers Teknologiska Högskola, sedan 25. Ekodesign fokuserar fokus på hållbar utveckling, ett livscykelperspektiv samt att vara kundorienterad.. Processen är uppdelad elad i åtta steg där varje steg ger ge ett resultat till nästa steg. På så sätt undviks att processen springer iväg i och att förhastade lösningar leder bort från målet. målet Metodens steg i processen för Rum ovan ytan följer cykeln enligt Figur 1. Förstudien omfattar steg 1, 2 och 3. Figur 1 Ekodesignmodell Tel: Fax: Datum: /31

5 Funktionsanalys -> kravspecifikation I ekodesignprocessen utgår arbetet först ifrån att definiera funktionerna för projektet och via dessa utveckla en kravspecifikation som kan ligga tillgrund för det vidare utvecklingsarbetet. Funktionerna listas utifrån samtal med produktansvarig (uppdragsgivare). Det gäller att innefatta alla möjliga funktioner som kan vara väsentliga vid det fortsatta arbetet. Målet är att veta vad som är funktionen, klargöra förväntningar och skapa ordning för prioriteringar, där huvudfunktionen listas överst och de som är av mindre vikt listas längre ner i hierarkin. Funktionerna beskrivs med hjälp av ett verb samt ett substantiv för att styra tankarna till att identifiera funktionella lösningar på behov. Det öppnar ofta för flera olika lösningar. Det skall vara enkelt och tydligt med en kort beskrivning. Viktningen av funktionerna sker utifrån om de ses som huvudfunktion (HF), nödvändiga (N), önskvärda samt onödig (O). Med funktionsanalysen som utgångspunkt tas sedan en kravspecifikation fram där aspekter, vilka definitivt bör innefattas i projektet, listas, beskrivs och viktas. Funktionerna fungerar som ett stöd för framtagningen av kraven vilka i sig till stor del är konkretiserade funktioner. Aspekterna är kategoriserade utifrån hur de kan spela roll för projektet. ravspecifikationen kommer att ligga tillgrund för det vidare arbetet och skall vägleda vid utveckling av Rum ovan ytan för att prioritera bland funktionerna. Intressentanalys -> målgrupp Vidare utförs analyser av vilka intressenter som finns samt hur projektet bör anpassas efter dessa, det kan även vara målgrupps- eller konkurrentanalyser. Genom att känna till och förstå målgruppen så kan produkten utformas på bästa sätt. Det gäller också att identifiera möjligheter till samverkan och förbereda intressenter som kommer att påverkas. En Mode board tas fram för att beskriva målgruppen med bilder på ett sätt som är relevant för projektet. onceptutveckling konceptuella förslag När grunden för projektet är relativt fastställd med klara krav och intressenter börjar arbetet med framtagning av konceptuella lösningar på projektet. Processen skall synliggöra olika sett att uppnå huvudfunktionen med fokus på målgruppen. Expertkompetens tillfrågas för att lyfta fram relevanta aspekter som kan bredda och fördjupa förslag på koncept. Förslagen kan utvärderas mot kravspecifikationen med en Pugh matris som poängsätter hur väl kraven nås. Visualisering -> Beskrivning Att en bild säger mer än tusen ord gäller verkligen även då produkten skall beskrivas, i sin kontext, på ett sätt som tilltalar målgruppen. Det kräver en fin balansgång mellan att förklara idén med tydlighet och känslor, utan att tillskriva målgruppen (betraktaren) värderingar eller åsikter som den inte har uttalat. Målet är att ha en beskrivning som målgruppen anser önskvärd och kan skriva under på. Tel: Fax: Datum: /31

6 Samråd -> Förankring Målgruppen bjuds in att ta del av underlaget och att bidra med konstruktiva idéer och åsikter. Dessa tas emot och följs upp på ett sätt så att målgruppen vet om utvecklingen och hur de kan påverka. Produktutveckling -> produktbeskrivning Förslag bland koncepten väljs ut och utvecklas vidare till en produkt. Hela livscykeln för produkten beskrivs som ett komplett produktsystem från tillverkning via användning, till sluthantering. Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Produktsystemet et inventeras avseende miljöaspekter. Dessa modelleras för att beräkna flöden av material och energi så att potentiell miljöpåverkan kan bedömas. Metoden som används heter Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment Framework Goal and Scope Definition Inventory Analysis Impact Assessment Interpretation Direct Applications: - Product Development and improvement - Strategic plannning - Public policy making - Marketing - Other Figur 2: LCA metoden enligt ISO Riskanalys -> kontroll på avvikelser Tillsammans med alla berörda funktioner, så som projektledare, tillverkare, leverantörer, inköp och marknad, så utvärderas en produkt avseende miljöpåverkan, styrande dokument och externa intressenter. Brister i kunskap eller prestanda identifieras och justeras, innan produkten går vidare för lansering. Tel: Fax: Datum: /31

7 Resultat Funktion Utifrån samtal mellan och Havets Hus togs en grundlig lista fram angående de funktioner vilka Havets Hus ansåg viktiga att innefatta för att Rum ovan ytan skall bli fullgott för tänkt användningssyfte. Listan har utvecklats vidare, iterativt, under arbetsprocessen till det stadiet att Havets Hus ansett den fullgod för att uppfylla det krav de ställt på olika funktioner vilka bör innefattas. Funktionsanalysen i sin helhet kan skådas i Bilaga 1. Som huvudfunktion har det konstaterats att medge utbildning till besökare, elever samt kunder är grundstenen med hela utvecklingsprojektet. Utan att uppfylla huvudfunktionen faller hela projektet eftersom tanken med Rum ovan ytan är att förmedla den kunskapen och känslan för havet som Havets Hus har. Funktionerna kan uppnås via en lokal där besökarna skall kunna ta sig an informationen teoretiskt såväl som praktiskt. Här kommer då den näst viktigaste funktionen in där tanken är att erbjuda en interaktiv upplevelse som bidrar till att skapa kunskap och känsla för besökarna. Punkter som ansågs väsentliga för det fortsatta arbetet var i stora drag att ha fokus kring att erbjuda utbildning samt interaktion. Då fokus ligger på utbildning är det tydligt vad lokalens syfte är och hur den bör utformas. Utifrån att benchmarking gjorts över bland annat osters Nationalparks tänkta naturrum och dess MB listades punkter i kravspecifikationen vilka behandlar bygglovsmöjligheter. I och med att osters naturrum fallit på ett flertal punkter sågs vikten i att försöka anpassa Havets Hus Rum ovan ytan för att inte falla på motsvarande punkter. Viktiga punkter vilka även innefattades var hur konstruktionen skall vara ekonomiskt hållbar, uppfylla vissa konstruktionskrav samt hur den skall kunna anpassas för att uppfylla, av, ställda miljökrav. För vidare läsning se Bilaga 2. Intressenter För analys av intressenter samlades information från Havets Hus, projekt- och översiktsplanen för Lysekils kommun samt MB för osters naturrum. Vi har även använt brainstorm och sökt på nätet om Lysekil och Havets Hus, för att skapa en helhetsbild av den kontext som projektet finns i. Informationen som samlades in är väsentlig att beakta vid utveckling av Rum ovan ytan då den kan spela stor roll för hur projektet kommer att tas emot av berörda parter i Lysekil. Tel: Fax: Datum: /31

8 Figur 3: Omgivningar till Havets Hus. Grannar till Havets Hus Grannar är parter som kan komma att beröras och inverka på projekts möjligheter att lyckas. Vid den tänkta placeringen av Rum ovan ytan i Släggöbukten utanför Havets Hus lokaler har det under flera decennier legat ett antal privatägda båtar tillagda. Båtägarna har av utifrån gammal hävd menat att de har rätt att ha sina båtar förtöjda vid kajen men vid ett nyligen avlagt beslut från Lysekils kommun har slutsatsen dragits att marken tillhör Havets Hus. Det har inneburit att privatpersonerna i fråga inte längre har rätt att ha sina båtar där vilket möjliggjort för placeringen av Rum ovan ytan. Dock har det gjort att osämja mellan parterna uppstått. Emma Nohrén på Havets Hus menar att det är viktigt att hålla god dialog med båtägarna för att hitta den bästa lösningen för parterna. Eftersom Rum ovan ytan är planerat att ligga vid kajen i Släggöbukten utanför Havets Hus innebär det att den påverkar utsikten för boende i området passerande på kajstråket. Därför är det viktigt att ha en god dialog med grannar och allmänhet. Ansökan om bygglov för osters Naturrum oster naturrum har flera likheter med projektet, så har vi tagit del av deras Miljökonsekvensbeskrivning (MB). Det projektet har inte ännu beviljats bygglov då det har fått avslag på vissa punkter som vi kan beakta i projektet. Genom att tidigt igt poängtera väsentliga delar vilka kan påverka bygglov etc. försäkrar sig projektet om att det kommer att bli en hållbar process. Tel: Fax: Datum: /31

9 En viktig slutsats som vi gör efter att läst och diskuterat MB för oster naturrum är att projektet inte tillräckligt har lyckats göra de berörda lokalborna delaktiga. Genom att sammanställa de punkterna vilka ansågs vara väsentliga för utvecklingen av Rum ovan ytan utifrån MB över osters naturrum kan det vara a en god grund för hur dialog och utveckling bör anpassas. Listan med de väsentliga punkterna kan skådas i Bilaga 4. Figur 4 nedan visar hur det tänkta förslaget för osters naturrum är utformat. Figur 4 osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan från 26 (ÖP, ref 6), är ett bra underlag för att förstå den kontext som Havets Hus Rum ovan ytan skulle komma att vara en del av. Genom att läsa väsentliga dokument som kan påverka utvecklingen av Rum ovan ytan kan det på ett tidigt skede tas hänsyn till punkter som annars kan ha skapat problem för bygglov etc. Lysekil har under den senaste tiden haft en svag men tydlig minskning av befolkningen. För att behålla boende i Lysekil så vill kommunen satsa på utbildning inom gymnasienivå, högskola och forskning. Lysekil har planer på att förlänga och förbättra kajstråket västerut. Det skulle ge allmänhet tillgång till mer av det havsnära läget och gynna turismen. Idag når de flesta besökare inte längre från centrum än till Havets Hus, meden det finns vackra och autentiska miljöer längre ut. Centrum tenderar att missa många tillfälliga besökare som istället söker sig till andra attraktiva platser och aktiviteter i Lysekil. Det är en väsentlig problematik eftersom många näringsverksamheter finns i centrum. Tel: Fax: Datum: /31

10 Västerhavets fokus på utvecklingen Här kan Havets Hus fungera som en knutpunkt mellan utbildning, forskning, utveckling, industri samt allmänhet. Rum ovan ytan är tänkt att utvecklas så att den kan sammankoppla dessa olika områden och fungera som en länk där utbildning är kärnpelaren. I Figur 5 nedan kan en karta över hur Havets Hus skall fungera som knutpunkt t mellan olika parter och aktörer skådas. Figur 5 Havets Hus som knutpunkt I dagsläget huserar tre universitet i kommunen med olika typer av utbildning och forskning. Fiskeriverket finns också representerade med lokaler där forskning och utveckling sker. Dessutom har Göteborgs Universitet och Fiskeriverket en gemensam forskningsstation på ristineberg vid Fiskebäckskil i Lysekils ommun. Gullmarsgymnasiet bedriver också utbildning inom marin biologi. Sysselsättningar är beroende av stora industriella arbetsgivare. Det har erbjudit många arbetstillfällen men samtidigt skapat känslighet för konjunkturer. Därför är det önskvärt att skapa förutsättningar för fler sorters näringar med möjlighet till hållbar utveckling. Man önskar skapa en kreativ miljö runt de marina näringarna. Till exempel företaget Seabased, från Uppsala, har utveckling inom vågenergi. De bedriver sin produktion samt har en teststation i Lysekil och vattnen utanför. Havet är Lysekil kommuns muns största tillgång. Det skapar möjligheter för näringsliv och god miljö. Mark och vattenområden skall reserveras för utveckling av turism (gästhamnar, campingplatser och stugbyar). Naturtillgångar skall skyddas från exploatering i kommunens Tel: Fax: Datum: /31

11 framtida planering. Gullmarsfjorden är ett riksintresse, Natura 2 och ett Naturreservat. Turismen till Bohuslän skall lockas till Lysekil både sommar och vinter. Lysekil skall vara regionens intressantaste kulturkommun. Man utarbetar ett tema kring Musslans stad på samma sätt som andra orter längs kusten. onceptuella förslag på lösningar ravspecifikationen tillsammans med intressentanalysen har nu lagt grunden för att ta fram förslag på lösningar. Inledningsvis var förstudien inställd på att utveckla förslaget baserat på konceptet flotte som beskrivs i ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, För att identifiera konceptuella aspekter så gjordes sökningar på nätet efter liknande lösningar, Figur 6. Det handlar om vattenburna, mobila lösningar som kan husera människor på ett säkert sätt och passa in i miljön. Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar. Vi kom då fram till ett koncept, ättingförankrad flytbrygga. Utbildningscentret som skall vara beläget utanför Havets Hus lokaler kommer att vara konstruerat på en flytbrygga av standardmått. För att konstruktionen skall vara lätt att flytta och underhålla är den förankrad med kättingar på botten vilka håller utbildningscentret på plats men ändå tillåter den att följa havets lodräta rörelser. Samtidigt igt ger landgången, vilken ger tillträde för besökarna, även den stabilitet och förankring i land. onstruktionslösningen innebär att nästan ingen vidare konstruktion under havet för förankring krävs, endast att kättingarna fästs i bergrunden. Muddring av området där utbildningscentret skall vara beläget är nödvändigt för att inte konstruktionen skall gå på grund vid lågvatten eller grov sjö samt för att underlätta och förbättra Tel: Fax: Datum: /31

12 interaktionsmöjligheterna. Tillträde till lokalen sker rakt söder ut framför Havets Hus huvudentré vilket möjliggör att utbildningscentret tydligt sammankopplas med HH. För att vidga perspektivet över utvecklingsarbetet med nya ögon och synvinklar genomfördes en workshop om att utveckla förlag på konceptuella lösningar för Rum ovan ytan. Gruppen bestod av marinbiolog ref 14, arkitekt ref 15, designer ref 16, miljökonsult ref 17, ref 18 och ref 19. Workshoppen behandlade utformningen av lokalen exteriört och interiört, anpassning till besökarna samt förhållning till omkringliggande miljöer och individer. Nedan är en sammanfattning anfattning av resultaten. Sammanfattning av Workshop 22 april 21: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Att förtydliga och konkretisera budskapet via kunskap om Västerhavet. Genom att skapa den rätta känslan finns möjligheten att skapa något som kan bistå Lysekils kommun något positivt och som kan hjälpa att bygga upp och stärka deras namn och produkt. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar genom att släppa tidigare begränsningar och se möjligheterna som går att åstadkomma om man bortser från detaljerade krav och restriktioner. Tänka att alla intressenter vill ha utvecklingen som Rum ovan ytan kan innebära. Maximera nyttan för alla intressenter istället för att minimera påverkan. Satsa på en väldigt bra bild! Skapa en story som inger en känsla av vad som kommer förmedlas med Rum ovan ytan. En bild kan skapa intresse för de berörda samt beslutstagarna utan att i ett tidigt skede binda sig vid specifika lösningar och koncept. Det ges en visuell bild av möjligheterna utan att specificera specifika lösningar via att skapa en beskrivande text som både är fakta- samt känsloorienterad. Specificera utformningen av utbildning avseende vad som ska förmedlas och hur, för att på så sätt kunna specificera idéerna efter vad som söks av lokalen. Bryt ytan! Genom att skapa en övergång mellan elementen där t.ex. Rum ovan ytan bryter ytan och tillåter besökarna att integrera med livet under havsytan skapas en unik möjlighet att sätta Lysekil och Havets Hus på kartan och erbjuda en attraktiv attraktion. Idéer kretsade kring en konstruktion som delvis är under vatten. Det kan vara en trappa från kajen som övergår i en inglasad trappa ner i vattnet. Erbjud en upplevelse! Rum ovan ytan kan förmedla något utöver det vanliga genom känslan av vågor eller gå att tilta under vatten för att underlätta interaktion eller liknande Tel: Fax: Datum: /31

13 Bjud in Intressenter. För att komma på god fot med lokalborna och inte stöta sig, likt vad som skett på koster, bör dessa tidigt få vara delaktiga i processen och få vetskap om samt ha åsikter angående projektet. Samtidigt bör inte lokalborna få för stort inflytande på besluten. Därför bör alla intressenter först bjudas in till presentation av visioner och uppmuntras att bidra med kommentarer. Sedan även bjudas in till presentation av konkreta förslag med möjlighet att kommentera och komplettera. Via samråd på ett tidigt skede kommunicera och förmedla vad Rum ovan ytan syftar till för lokalborna och politikerna för att få ett lokalt stöd där lokalborna ser nyttan istället för ett problem med projektet. Ha en tävling om idéer! För att komma vidare i utvecklingen och bredda synen på projektet kan en idétävling hållas där deltagarna inte får så fasta ramar utan ges möjligheten att skapa vilda och nyskapande idéer om utbildningscentret Rum ovan ytan. Efteråt kan idéerna sållas och utvärderas men då har tänkebanan vidgas och nya möjligheter troligtvis uppstått. Marknadsför Lysekil via möjligheterna med arkitektur och skapa ett mervärde för kommunen och Havets Hus. Akvarellmuseet har bidragit mycket till Skärhamns turism på det sättet. Att likt arkitekturen på ungdomshemmet i öpenhamn skapa ett mervärde ovanpå lokalen och via detta knyta samman strandpromenaden med piren och erbjuda ytterligare naturupplevelser som även kan gynna lokalbefolkningen, se Figur 7 och Figur 8. olla på arkitektur likt astrups havsbad för att få idéer och se hur detta kan skapa möjligheter, se Figur 9. Ha fokus på läget vid havet och satsa på den möjligheten som inte andra kan konkurera med, skiljer sig från mängden och skapar möjligheter. Tel: Fax: Datum: /31

14 Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter. Tel: Fax: Datum: /31

15 Rekommendationer Vi rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg (4) i processen, visualisering. Det innebär att sätta ord och bild på visionen. Projektet har diskuterats med en fotograf som kan gestalta visionen. Bilden ( ) på framsidan är gjord av fotografen ref 2 och syftar till att visa på möjligheten att visualisera en vision och känsla. För att skapa rätt bild så krävs också en berättelse om visionen och känslan. Nästa steg är samråd (5). Det bestå av en rad aktiviteter som börjar med en öppen inbjudan till allmänhet att ta del av visionerna. Sedan är det kan det vara lämpligt att utlysa en tävling till studenter om idéer och koncept. Parallellt kan ett samråd hållas där man bjuder in representanter från de viktigaste intressenterna. Med information från intressenterna och bidrag med idéer på koncept, så är det dags att välja ett förslag och utveckla till en färdig lösning (6). Det kan vara med stöd av en arkitekttävling. Lösningen utvärderas med LCA (7) för att identifiera relevanta miljöaspekter och ha förslag på åtgärder som kan minimera miljöbelastning. Innan första spadtaget tas och projektet går in i en byggfas, så är det lämpligt att bjuda in personer på centrala roller till genomgång av risker (8). Tel: Fax: Datum: /31

16 Referenser Litteratur ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, ref 2: Skisser Utbildningscentrum 1 och Utbildningscentrum 2 av arkitekt, ref 3: Miljökonsekvensbeskrivning osters naturrum ref 4: Projektplan kosters naturrum ref 5: Allmänt entré koster White ref 6: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, utställningshandling näringsliv sysselsättning, ref 7: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Vision 215, mål och utgångspunkter, ref 8: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Befolkning, bostäder och service, ref 9: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Behandling av riksintressen, ref 1: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, arta Lysekil, ref 11: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Delområde Lysekil, ref 12: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Naturvård, ref 13: astrups Havsbad, Personer ref 14: Emma Nohrén, Marinbiolog, Havets Hus. ref 15: Erik Linn, Arkitekt, Linnstudio. ref 16: Maja Jakobsson, Designer, Ludvigsvensson. ref 17: Hampus Regnér, Praktik inom ekodesign,. ref 18: Pär Andersson, Miljöingenjör, ref 19: Marcus Wendin, Miljöstrateg,. ref 2: Pontus Johansson, Fotograf, Tel: Fax: Datum: /31

17 Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Funktion Verb Uppvisning Inneha Vara Innefatta Innefatta Innefatta Tåla Tåla Tåla Vara Vara Vara Vara lass: HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd O = Onödig lass Anmärkning (gränser) Substantiv (fri text för att förtydliga) Utbildning HF Erbjuda utbildning samt naturnära upplevelse kombinerat. Visualisering N Aktiv och tydlig informatör i frågor som berör rent vatten och rent hav. Visa på effekter av miljöpåverkan på ett interaktivt och lättillgängligt sätt. Visa livet i havet med tyngdpunkt på biologisk mångfald och rent vatten. (nyckelord för VG-regionen.) Inkomstkälla N Stadig inkomstkälla, utöka utbudet av aktiviteter, attraktivare upplevelsecenter och företag. Samarbete Ö Externa partners (Seabased, Gullmarsgymnasiet, BP, Fiskeriverket, Domstein Enghav). Sponsoravtal och testplats. Teknik Ö Visa upp ny teknik (solfångare etc.) lassrum N unna innefatta upptill 32 personer. Multifunktionellt Ö Undervisning, konferens samt utställning. Naturupplevelse N Naturnära upplevelse, interagera med västerhavet, underlätta undervisningen. Naturupplevelse N unna öppna upp vid varmt väder, kunna sluta in sig vid kallare väder. Elektricitet N Erbjuda anslutningar för el. Internet N Erbjuda anslutningar för bredband. Elektronik N Användning av datorer och andra lärohjälpmedel. omfort N omfortabel användning året om (värme, ventilation, ljus). Slitage N orrosion och blekning på material från salt. Slitage N Beväxning (musslor, alger, havstulpaner, skeppsmask). Slitage N Tåla vågrörelser, vind, sol. Tillgängligt N Lokalen bör vara tillgänglig för bruk året om, stärker varumärket. ostnadseffektiv Ö Standardmått på bryggor/pontoner. Lokalanpassat Ö onstruktionen bör smälta in i närmiljön. Spartanskt Ö Enkel inredning, inge en fältmässig känsla. Studieplats N Tillgång till sittplats och avlastningsyta per person. Interaktion N Akvarier, saltvattenrännor - visa upp djurliv, undervisningssyfte. ( Sommarvatten kan räcka) Tel: Fax: Datum: /31

18 Inneha Vara Inneha Interaktion Interaktion Maximering Dricksvatten Akvarievatten Hygienutrymme Lättillgängligt Ombordstigning Landgång Intrångsskydd Intrångsskydd Utevistelse Utsikt Tillgänglighet Säkerhet Guidning Ö Planlösning som erbjuder möjlighet till undervisning samt undervattensinteraktion (Luckan). Ö Muddra botten, sprängsten för att skapa ett rikare djurliv. Ö Optimera ytorna, använda utsideväggarna för information och interaktion. N Tillgång till dricksvatten. N Tillgång till rätt saltvatten för akvariebruk. Ö Toalett/Badrum. N Ligga i nära anknytning till HH s lokaler. N Landgång från strandpromenaden alt. bryggan. N Anpassad för rörelseförhindrade, minimera utrymmet av landgången på pontonen, hög- och lågvatten. N Skydda från obehöriga besökare vid önskad tidpunkt. N Undervisningslokalen skall vara otillgänglig fast bryggområdet runt om skall vara tillgängligt. N Röra sig på utsidan av konstruktionen på bryggorna utan medverkande från ansvarig personal. N Vägg/yta skall vara i transparent material - kunna ta del av den omkringliggande miljön. N Funktionshindrade skall kunna vistas i lokalen på samma villkor som icke funktionshindrade. N Enkel och säker evakueringsmöjlighet, (Brandsäkerhet, ambulanstransport, förstahjälpen). N Utbildningsrummet skall användas ihop med ansvarig personal. Tel: Fax: Datum: /31

19 Bilaga 2: ravspecifikation ravspecifikation Rum ovan ytan Havets Hus, projekt 179. riteriebeskrivning Anmärkning /Ö Funktion (F)( Erbjuda utbildning Visualisering ommunikation utsidan ommunikation utsidan Interaktion utsidan Interaktion insidan Interaktion insidan Huvudfunktion Innefatta en lokal där HH kan utföra undervisning. Lokalen bör vara anpassad för upp till 32 personer. Utbildningscentret bör tydligt kunna visualisera och undervisa om havet, miljöproblem mm. Erbjuda besökarna i att ta del av information via olika stationer. Erbjuda åskådare från kajen att ta del av information. Erbjuda interaktion med havet från utsidan av utbildningscentret. Interaktion med havet från insidan av lokalen i utbildningssyfte. Akvarier, saltrännor samt forskningsinstrument ska finnas att tillgå för att visa upp djurliv. Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

20 Naturupplevelse El Internet omfort Studieplats Vatten Närhet Sanitetsutrymme Tillstånd om bygglov(t) Erbjuda Mobilitet Lokalanpassat Lokalen bör vara anpassad för att erbjuda en nära naturupplevelse. Utformningen bör vara enkel och ge en fältmässig känsla. El för fullgod användning av lokalen ska finnas tillgängligt, interaktion, datorer etc. Internet ska vara tillgängligt för fullgod undervisning. Lokalen bör vara anpassad för att kunna användas året om. Sitt- och skrivmöjligheter för alla personer som lokalen håller. Vatten för hygien, dricka samt interaktion ska finnas att tillgå i lokalen. Tillträdet till lokalen ska vara i nära anslutning till HH. Tillgång till toalett och hygienutrymme. Utbildningscentret får inte vara stationärt. Lokalens arkitektur och utformning ska smälta in i lokalomgivningen. Ö Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Design Open Johan Sundström & Emma Lagesson Wargentin Östersund

Design Open Johan Sundström & Emma Lagesson Wargentin Östersund Design Open 2015 Johan Sundström & Emma Lagesson Wargentin Östersund 1 Design Open Användningsområde för överflödig energi från serverhallar Vår idé till användning av den överflödiga värmen är för uppfödning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige.

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige. Bromangymnasiet Teknikprogrammet, design och produktutveckling åk.2 Johanna Ring Sixten Brännström Jon Bryngelsson Sofia Strandell Handeldare: Katarina Wilhelmsson Inledning Design Opens uppgift var att

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55

DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55 GEOTEKNISKT PM, del 1 DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55 2015-12-22 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för bedömningen... 4 4 Planerad/föreslagen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt.

Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Tidigare kunde fiskevård handla om att slå ihjäl så mycket storgädda som möjligt. Eller så sågs utsättningar av främmande arter/stammar som en viktig fiskevård. Idag vet de med intresse för fiskevård att

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Vinterträdgården hittills

Vinterträdgården hittills Vinterträdgården hittills Vi på Samhällsplanerarprogrammet och Samhällsvetarprogrammet T5, Umeå Universitet har i samarbete med Designhögskolan arbetat med Vinterträdgårdens funktion och innehåll på uppdrag

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Behovsbedömning 1(11) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 17 april 2015 SAMRÅDSHANDLING 2(11) 1 Behovsbedömningens syfte Enligt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER

7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER 7. SJÖFART, HAMNAR, ANLÄGGNINGAR, VERKSAMHETER Svinöra sommaren 2003 Foto: Eva Nyström Vision Piteå skall erbjuda ett bra företagsklimat för små och stora turistentreprenörer. Verksamheter knutna till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling 2011 Miljöaspekt: Tjänsteresor Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossilt koldioxid från resor i tjänsten, räknat per årsarbetskraft. Skapa möjligheter

Läs mer

Ansökan Dispens från strandskyddet

Ansökan Dispens från strandskyddet MILJÖFÖRVALTNINGEN Ansökan Dispens från strandskyddet Information om vad som krävs för att få dispens från strandskyddet finns på helsingborg.se/strandskydd. Där kan du även läsa om vilka särskilda skäl

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi )

Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi ) Verksamhetsplan (utdrag ur Marknadsstrategi 2016-2018) Döda Fallet med nya ögon Döda Fallet är både historia och framtid. Här kan vi lära av historien och skapa en ny hållbar framtid med hjälp av naturens

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer den 8 juni behandla Danderyds kommuns (tekniska kontorets) bygglovsansökan och ansökan om dispens från

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Vellinge kommun 235 81 Vellinge SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring

Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring Min syn på kvalitetssäkring av Produktutvecklingsprocessen En essä om kvalitetssäkring 2012-04-10 KPP306 Produkt- och Processutveckling 15hp Mikael Knutsson Inledning I kursen KPP 306 Produkt och Processutveckling

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer