Rum ovan ytan - Havet Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rum ovan ytan - Havet Hus"

Transkript

1 Rum ovan ytan - Havet Hus Marcus Wendin och Hampus Regnér 21 Den marinekologiska djurparken Havets Hus utvecklar ett utbildningscenter integrerat med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som Havets Hus är förknippat med, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Genom en Ekodesignprocess så har vi tagit fram kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och skapat ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar. MILJÖGIRAFF Göteborg Fotograf Pontus Johansson

2 Rum ovan ytan - Havets Hus Förstudie 21 Sammanfattning Den marinekologiska djurparken Havets Hus startade processen för några år sedan, att ta fram ett utbildningscenter närmare havet. Syftet är att ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen med havet. För att vara säker på att värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke, så har fått i uppdrag att ta fram ett underlag. Målet är att ha ett förslag på lösning av utbildningscenter, som fyller sitt syfte och tar hänsyn till alla intressenter. har drivit en Ekodesignprocess som en förstudie. Resultatet är kunskap om krav och förväntningar, förståelse för intressenters aspekter som bör integreras i processen och ett inspel till utveckling av konceptuella förslag på lösningar som t ex: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar. Låt konstruktionen bryta ytan! Bjud in Intressenter. Satsa på en inspirerande bra bild! rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg i processen, visualisering. Tel: Fax: Datum: /31

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Innehållsförteckning Syfte och mål Metod - Ekodesign Funktionsanalys -> kravspecifikation Intressentanalys -> målgrupp onceptutveckling konceptuella förslag Visualisering -> Beskrivning Samråd -> Förankring Produktutveckling -> produktbeskrivning Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Riskanalys -> kontroll på avvikelser Resultat Funktion Intressenter Grannar till Havets Hus Ansökan om bygglov för osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Västerhavets fokus på utvecklingen onceptuella förslag på lösningar Rekommendationer Referenser Litteratur Personer Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Bilaga 2: ravspecifikation Bilaga 3: onceptutvärdering Pugh matris Bilaga 4: MB aspekter från oster naturrum Figur 1 Ekodesignmodell... 4 Figur 2: LCA metoden enligt ISO Figur 3: Omgivningar till Havets Hus Figur 4 osters Naturrum... 9 Figur 5 Havets Hus som knutpunkt... 1 Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter Tel: Fax: Datum: /31

4 Syfte och mål Syftet är att Havets Hus skall ha utrymme för egna föreläsningar och laborationer. Det skall ge intäkter spridda över året och öka interaktionen interaktion med havet. Målet är att ha a ett förslag på lösning av utbildningscenter, värna och kommunicera de miljövärden som är väldigt centrala för Havets Hus verksamhet och varumärke och tar hänsyn till alla intressenter. Metod - Ekodesign För att skapa ett bra underlag för utveckling av Rum Rum ovan ytan görs gör en förstudie. En metod används som kallas Ekodesign och har använts inom produktutveckling sedan ca 199, för att ta fram miljösmarta lösningar och minimera miljörisker. På det sättet som metoden används här bygger även mycket på egen utveckling hos tillsammans med Teknisk Design på Chalmers Teknologiska Högskola, sedan 25. Ekodesign fokuserar fokus på hållbar utveckling, ett livscykelperspektiv samt att vara kundorienterad.. Processen är uppdelad elad i åtta steg där varje steg ger ge ett resultat till nästa steg. På så sätt undviks att processen springer iväg i och att förhastade lösningar leder bort från målet. målet Metodens steg i processen för Rum ovan ytan följer cykeln enligt Figur 1. Förstudien omfattar steg 1, 2 och 3. Figur 1 Ekodesignmodell Tel: Fax: Datum: /31

5 Funktionsanalys -> kravspecifikation I ekodesignprocessen utgår arbetet först ifrån att definiera funktionerna för projektet och via dessa utveckla en kravspecifikation som kan ligga tillgrund för det vidare utvecklingsarbetet. Funktionerna listas utifrån samtal med produktansvarig (uppdragsgivare). Det gäller att innefatta alla möjliga funktioner som kan vara väsentliga vid det fortsatta arbetet. Målet är att veta vad som är funktionen, klargöra förväntningar och skapa ordning för prioriteringar, där huvudfunktionen listas överst och de som är av mindre vikt listas längre ner i hierarkin. Funktionerna beskrivs med hjälp av ett verb samt ett substantiv för att styra tankarna till att identifiera funktionella lösningar på behov. Det öppnar ofta för flera olika lösningar. Det skall vara enkelt och tydligt med en kort beskrivning. Viktningen av funktionerna sker utifrån om de ses som huvudfunktion (HF), nödvändiga (N), önskvärda samt onödig (O). Med funktionsanalysen som utgångspunkt tas sedan en kravspecifikation fram där aspekter, vilka definitivt bör innefattas i projektet, listas, beskrivs och viktas. Funktionerna fungerar som ett stöd för framtagningen av kraven vilka i sig till stor del är konkretiserade funktioner. Aspekterna är kategoriserade utifrån hur de kan spela roll för projektet. ravspecifikationen kommer att ligga tillgrund för det vidare arbetet och skall vägleda vid utveckling av Rum ovan ytan för att prioritera bland funktionerna. Intressentanalys -> målgrupp Vidare utförs analyser av vilka intressenter som finns samt hur projektet bör anpassas efter dessa, det kan även vara målgrupps- eller konkurrentanalyser. Genom att känna till och förstå målgruppen så kan produkten utformas på bästa sätt. Det gäller också att identifiera möjligheter till samverkan och förbereda intressenter som kommer att påverkas. En Mode board tas fram för att beskriva målgruppen med bilder på ett sätt som är relevant för projektet. onceptutveckling konceptuella förslag När grunden för projektet är relativt fastställd med klara krav och intressenter börjar arbetet med framtagning av konceptuella lösningar på projektet. Processen skall synliggöra olika sett att uppnå huvudfunktionen med fokus på målgruppen. Expertkompetens tillfrågas för att lyfta fram relevanta aspekter som kan bredda och fördjupa förslag på koncept. Förslagen kan utvärderas mot kravspecifikationen med en Pugh matris som poängsätter hur väl kraven nås. Visualisering -> Beskrivning Att en bild säger mer än tusen ord gäller verkligen även då produkten skall beskrivas, i sin kontext, på ett sätt som tilltalar målgruppen. Det kräver en fin balansgång mellan att förklara idén med tydlighet och känslor, utan att tillskriva målgruppen (betraktaren) värderingar eller åsikter som den inte har uttalat. Målet är att ha en beskrivning som målgruppen anser önskvärd och kan skriva under på. Tel: Fax: Datum: /31

6 Samråd -> Förankring Målgruppen bjuds in att ta del av underlaget och att bidra med konstruktiva idéer och åsikter. Dessa tas emot och följs upp på ett sätt så att målgruppen vet om utvecklingen och hur de kan påverka. Produktutveckling -> produktbeskrivning Förslag bland koncepten väljs ut och utvecklas vidare till en produkt. Hela livscykeln för produkten beskrivs som ett komplett produktsystem från tillverkning via användning, till sluthantering. Livscykelbedömning -> Hot spots miljöaspekter Produktsystemet et inventeras avseende miljöaspekter. Dessa modelleras för att beräkna flöden av material och energi så att potentiell miljöpåverkan kan bedömas. Metoden som används heter Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment Framework Goal and Scope Definition Inventory Analysis Impact Assessment Interpretation Direct Applications: - Product Development and improvement - Strategic plannning - Public policy making - Marketing - Other Figur 2: LCA metoden enligt ISO Riskanalys -> kontroll på avvikelser Tillsammans med alla berörda funktioner, så som projektledare, tillverkare, leverantörer, inköp och marknad, så utvärderas en produkt avseende miljöpåverkan, styrande dokument och externa intressenter. Brister i kunskap eller prestanda identifieras och justeras, innan produkten går vidare för lansering. Tel: Fax: Datum: /31

7 Resultat Funktion Utifrån samtal mellan och Havets Hus togs en grundlig lista fram angående de funktioner vilka Havets Hus ansåg viktiga att innefatta för att Rum ovan ytan skall bli fullgott för tänkt användningssyfte. Listan har utvecklats vidare, iterativt, under arbetsprocessen till det stadiet att Havets Hus ansett den fullgod för att uppfylla det krav de ställt på olika funktioner vilka bör innefattas. Funktionsanalysen i sin helhet kan skådas i Bilaga 1. Som huvudfunktion har det konstaterats att medge utbildning till besökare, elever samt kunder är grundstenen med hela utvecklingsprojektet. Utan att uppfylla huvudfunktionen faller hela projektet eftersom tanken med Rum ovan ytan är att förmedla den kunskapen och känslan för havet som Havets Hus har. Funktionerna kan uppnås via en lokal där besökarna skall kunna ta sig an informationen teoretiskt såväl som praktiskt. Här kommer då den näst viktigaste funktionen in där tanken är att erbjuda en interaktiv upplevelse som bidrar till att skapa kunskap och känsla för besökarna. Punkter som ansågs väsentliga för det fortsatta arbetet var i stora drag att ha fokus kring att erbjuda utbildning samt interaktion. Då fokus ligger på utbildning är det tydligt vad lokalens syfte är och hur den bör utformas. Utifrån att benchmarking gjorts över bland annat osters Nationalparks tänkta naturrum och dess MB listades punkter i kravspecifikationen vilka behandlar bygglovsmöjligheter. I och med att osters naturrum fallit på ett flertal punkter sågs vikten i att försöka anpassa Havets Hus Rum ovan ytan för att inte falla på motsvarande punkter. Viktiga punkter vilka även innefattades var hur konstruktionen skall vara ekonomiskt hållbar, uppfylla vissa konstruktionskrav samt hur den skall kunna anpassas för att uppfylla, av, ställda miljökrav. För vidare läsning se Bilaga 2. Intressenter För analys av intressenter samlades information från Havets Hus, projekt- och översiktsplanen för Lysekils kommun samt MB för osters naturrum. Vi har även använt brainstorm och sökt på nätet om Lysekil och Havets Hus, för att skapa en helhetsbild av den kontext som projektet finns i. Informationen som samlades in är väsentlig att beakta vid utveckling av Rum ovan ytan då den kan spela stor roll för hur projektet kommer att tas emot av berörda parter i Lysekil. Tel: Fax: Datum: /31

8 Figur 3: Omgivningar till Havets Hus. Grannar till Havets Hus Grannar är parter som kan komma att beröras och inverka på projekts möjligheter att lyckas. Vid den tänkta placeringen av Rum ovan ytan i Släggöbukten utanför Havets Hus lokaler har det under flera decennier legat ett antal privatägda båtar tillagda. Båtägarna har av utifrån gammal hävd menat att de har rätt att ha sina båtar förtöjda vid kajen men vid ett nyligen avlagt beslut från Lysekils kommun har slutsatsen dragits att marken tillhör Havets Hus. Det har inneburit att privatpersonerna i fråga inte längre har rätt att ha sina båtar där vilket möjliggjort för placeringen av Rum ovan ytan. Dock har det gjort att osämja mellan parterna uppstått. Emma Nohrén på Havets Hus menar att det är viktigt att hålla god dialog med båtägarna för att hitta den bästa lösningen för parterna. Eftersom Rum ovan ytan är planerat att ligga vid kajen i Släggöbukten utanför Havets Hus innebär det att den påverkar utsikten för boende i området passerande på kajstråket. Därför är det viktigt att ha en god dialog med grannar och allmänhet. Ansökan om bygglov för osters Naturrum oster naturrum har flera likheter med projektet, så har vi tagit del av deras Miljökonsekvensbeskrivning (MB). Det projektet har inte ännu beviljats bygglov då det har fått avslag på vissa punkter som vi kan beakta i projektet. Genom att tidigt igt poängtera väsentliga delar vilka kan påverka bygglov etc. försäkrar sig projektet om att det kommer att bli en hållbar process. Tel: Fax: Datum: /31

9 En viktig slutsats som vi gör efter att läst och diskuterat MB för oster naturrum är att projektet inte tillräckligt har lyckats göra de berörda lokalborna delaktiga. Genom att sammanställa de punkterna vilka ansågs vara väsentliga för utvecklingen av Rum ovan ytan utifrån MB över osters naturrum kan det vara a en god grund för hur dialog och utveckling bör anpassas. Listan med de väsentliga punkterna kan skådas i Bilaga 4. Figur 4 nedan visar hur det tänkta förslaget för osters naturrum är utformat. Figur 4 osters Naturrum Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan Lysekil kommuns projekt- och översiktsplan från 26 (ÖP, ref 6), är ett bra underlag för att förstå den kontext som Havets Hus Rum ovan ytan skulle komma att vara en del av. Genom att läsa väsentliga dokument som kan påverka utvecklingen av Rum ovan ytan kan det på ett tidigt skede tas hänsyn till punkter som annars kan ha skapat problem för bygglov etc. Lysekil har under den senaste tiden haft en svag men tydlig minskning av befolkningen. För att behålla boende i Lysekil så vill kommunen satsa på utbildning inom gymnasienivå, högskola och forskning. Lysekil har planer på att förlänga och förbättra kajstråket västerut. Det skulle ge allmänhet tillgång till mer av det havsnära läget och gynna turismen. Idag når de flesta besökare inte längre från centrum än till Havets Hus, meden det finns vackra och autentiska miljöer längre ut. Centrum tenderar att missa många tillfälliga besökare som istället söker sig till andra attraktiva platser och aktiviteter i Lysekil. Det är en väsentlig problematik eftersom många näringsverksamheter finns i centrum. Tel: Fax: Datum: /31

10 Västerhavets fokus på utvecklingen Här kan Havets Hus fungera som en knutpunkt mellan utbildning, forskning, utveckling, industri samt allmänhet. Rum ovan ytan är tänkt att utvecklas så att den kan sammankoppla dessa olika områden och fungera som en länk där utbildning är kärnpelaren. I Figur 5 nedan kan en karta över hur Havets Hus skall fungera som knutpunkt t mellan olika parter och aktörer skådas. Figur 5 Havets Hus som knutpunkt I dagsläget huserar tre universitet i kommunen med olika typer av utbildning och forskning. Fiskeriverket finns också representerade med lokaler där forskning och utveckling sker. Dessutom har Göteborgs Universitet och Fiskeriverket en gemensam forskningsstation på ristineberg vid Fiskebäckskil i Lysekils ommun. Gullmarsgymnasiet bedriver också utbildning inom marin biologi. Sysselsättningar är beroende av stora industriella arbetsgivare. Det har erbjudit många arbetstillfällen men samtidigt skapat känslighet för konjunkturer. Därför är det önskvärt att skapa förutsättningar för fler sorters näringar med möjlighet till hållbar utveckling. Man önskar skapa en kreativ miljö runt de marina näringarna. Till exempel företaget Seabased, från Uppsala, har utveckling inom vågenergi. De bedriver sin produktion samt har en teststation i Lysekil och vattnen utanför. Havet är Lysekil kommuns muns största tillgång. Det skapar möjligheter för näringsliv och god miljö. Mark och vattenområden skall reserveras för utveckling av turism (gästhamnar, campingplatser och stugbyar). Naturtillgångar skall skyddas från exploatering i kommunens Tel: Fax: Datum: /31

11 framtida planering. Gullmarsfjorden är ett riksintresse, Natura 2 och ett Naturreservat. Turismen till Bohuslän skall lockas till Lysekil både sommar och vinter. Lysekil skall vara regionens intressantaste kulturkommun. Man utarbetar ett tema kring Musslans stad på samma sätt som andra orter längs kusten. onceptuella förslag på lösningar ravspecifikationen tillsammans med intressentanalysen har nu lagt grunden för att ta fram förslag på lösningar. Inledningsvis var förstudien inställd på att utveckla förslaget baserat på konceptet flotte som beskrivs i ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, För att identifiera konceptuella aspekter så gjordes sökningar på nätet efter liknande lösningar, Figur 6. Det handlar om vattenburna, mobila lösningar som kan husera människor på ett säkert sätt och passa in i miljön. Figur 6: Sökningar bland mobila vattenburna lösningar. Vi kom då fram till ett koncept, ättingförankrad flytbrygga. Utbildningscentret som skall vara beläget utanför Havets Hus lokaler kommer att vara konstruerat på en flytbrygga av standardmått. För att konstruktionen skall vara lätt att flytta och underhålla är den förankrad med kättingar på botten vilka håller utbildningscentret på plats men ändå tillåter den att följa havets lodräta rörelser. Samtidigt igt ger landgången, vilken ger tillträde för besökarna, även den stabilitet och förankring i land. onstruktionslösningen innebär att nästan ingen vidare konstruktion under havet för förankring krävs, endast att kättingarna fästs i bergrunden. Muddring av området där utbildningscentret skall vara beläget är nödvändigt för att inte konstruktionen skall gå på grund vid lågvatten eller grov sjö samt för att underlätta och förbättra Tel: Fax: Datum: /31

12 interaktionsmöjligheterna. Tillträde till lokalen sker rakt söder ut framför Havets Hus huvudentré vilket möjliggör att utbildningscentret tydligt sammankopplas med HH. För att vidga perspektivet över utvecklingsarbetet med nya ögon och synvinklar genomfördes en workshop om att utveckla förlag på konceptuella lösningar för Rum ovan ytan. Gruppen bestod av marinbiolog ref 14, arkitekt ref 15, designer ref 16, miljökonsult ref 17, ref 18 och ref 19. Workshoppen behandlade utformningen av lokalen exteriört och interiört, anpassning till besökarna samt förhållning till omkringliggande miljöer och individer. Nedan är en sammanfattning anfattning av resultaten. Sammanfattning av Workshop 22 april 21: Fördjupa förståelsen av budskapet som Havets Hus har om människans förhållande till havets värden. Att förtydliga och konkretisera budskapet via kunskap om Västerhavet. Genom att skapa den rätta känslan finns möjligheten att skapa något som kan bistå Lysekils kommun något positivt och som kan hjälpa att bygga upp och stärka deras namn och produkt. Utvidga synvinkeln på möjliga lösningar genom att släppa tidigare begränsningar och se möjligheterna som går att åstadkomma om man bortser från detaljerade krav och restriktioner. Tänka att alla intressenter vill ha utvecklingen som Rum ovan ytan kan innebära. Maximera nyttan för alla intressenter istället för att minimera påverkan. Satsa på en väldigt bra bild! Skapa en story som inger en känsla av vad som kommer förmedlas med Rum ovan ytan. En bild kan skapa intresse för de berörda samt beslutstagarna utan att i ett tidigt skede binda sig vid specifika lösningar och koncept. Det ges en visuell bild av möjligheterna utan att specificera specifika lösningar via att skapa en beskrivande text som både är fakta- samt känsloorienterad. Specificera utformningen av utbildning avseende vad som ska förmedlas och hur, för att på så sätt kunna specificera idéerna efter vad som söks av lokalen. Bryt ytan! Genom att skapa en övergång mellan elementen där t.ex. Rum ovan ytan bryter ytan och tillåter besökarna att integrera med livet under havsytan skapas en unik möjlighet att sätta Lysekil och Havets Hus på kartan och erbjuda en attraktiv attraktion. Idéer kretsade kring en konstruktion som delvis är under vatten. Det kan vara en trappa från kajen som övergår i en inglasad trappa ner i vattnet. Erbjud en upplevelse! Rum ovan ytan kan förmedla något utöver det vanliga genom känslan av vågor eller gå att tilta under vatten för att underlätta interaktion eller liknande Tel: Fax: Datum: /31

13 Bjud in Intressenter. För att komma på god fot med lokalborna och inte stöta sig, likt vad som skett på koster, bör dessa tidigt få vara delaktiga i processen och få vetskap om samt ha åsikter angående projektet. Samtidigt bör inte lokalborna få för stort inflytande på besluten. Därför bör alla intressenter först bjudas in till presentation av visioner och uppmuntras att bidra med kommentarer. Sedan även bjudas in till presentation av konkreta förslag med möjlighet att kommentera och komplettera. Via samråd på ett tidigt skede kommunicera och förmedla vad Rum ovan ytan syftar till för lokalborna och politikerna för att få ett lokalt stöd där lokalborna ser nyttan istället för ett problem med projektet. Ha en tävling om idéer! För att komma vidare i utvecklingen och bredda synen på projektet kan en idétävling hållas där deltagarna inte får så fasta ramar utan ges möjligheten att skapa vilda och nyskapande idéer om utbildningscentret Rum ovan ytan. Efteråt kan idéerna sållas och utvärderas men då har tänkebanan vidgas och nya möjligheter troligtvis uppstått. Marknadsför Lysekil via möjligheterna med arkitektur och skapa ett mervärde för kommunen och Havets Hus. Akvarellmuseet har bidragit mycket till Skärhamns turism på det sättet. Att likt arkitekturen på ungdomshemmet i öpenhamn skapa ett mervärde ovanpå lokalen och via detta knyta samman strandpromenaden med piren och erbjuda ytterligare naturupplevelser som även kan gynna lokalbefolkningen, se Figur 7 och Figur 8. olla på arkitektur likt astrups havsbad för att få idéer och se hur detta kan skapa möjligheter, se Figur 9. Ha fokus på läget vid havet och satsa på den möjligheten som inte andra kan konkurera med, skiljer sig från mängden och skapar möjligheter. Tel: Fax: Datum: /31

14 Figur 7: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 8: Det Maritime Ungdomshus, öpenhamn, BIG och JDS Arkitekts. Figur 9: astrups Havsbad, White Arkitekter. Tel: Fax: Datum: /31

15 Rekommendationer Vi rekommenderar att Havets Hus tar till sig av resultaten från workshopen och går vidare till nästa steg (4) i processen, visualisering. Det innebär att sätta ord och bild på visionen. Projektet har diskuterats med en fotograf som kan gestalta visionen. Bilden ( ) på framsidan är gjord av fotografen ref 2 och syftar till att visa på möjligheten att visualisera en vision och känsla. För att skapa rätt bild så krävs också en berättelse om visionen och känslan. Nästa steg är samråd (5). Det bestå av en rad aktiviteter som börjar med en öppen inbjudan till allmänhet att ta del av visionerna. Sedan är det kan det vara lämpligt att utlysa en tävling till studenter om idéer och koncept. Parallellt kan ett samråd hållas där man bjuder in representanter från de viktigaste intressenterna. Med information från intressenterna och bidrag med idéer på koncept, så är det dags att välja ett förslag och utveckla till en färdig lösning (6). Det kan vara med stöd av en arkitekttävling. Lösningen utvärderas med LCA (7) för att identifiera relevanta miljöaspekter och ha förslag på åtgärder som kan minimera miljöbelastning. Innan första spadtaget tas och projektet går in i en byggfas, så är det lämpligt att bjuda in personer på centrala roller till genomgång av risker (8). Tel: Fax: Datum: /31

16 Referenser Litteratur ref 1: Maria Jämting, Rum Ovan Ytan Projektsammanfattning, Havets Hus, ref 2: Skisser Utbildningscentrum 1 och Utbildningscentrum 2 av arkitekt, ref 3: Miljökonsekvensbeskrivning osters naturrum ref 4: Projektplan kosters naturrum ref 5: Allmänt entré koster White ref 6: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, utställningshandling näringsliv sysselsättning, ref 7: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Vision 215, mål och utgångspunkter, ref 8: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Befolkning, bostäder och service, ref 9: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Behandling av riksintressen, ref 1: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, arta Lysekil, ref 11: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Delområde Lysekil, ref 12: Översiktsplan 6 Lysekils kommun, Naturvård, ref 13: astrups Havsbad, Personer ref 14: Emma Nohrén, Marinbiolog, Havets Hus. ref 15: Erik Linn, Arkitekt, Linnstudio. ref 16: Maja Jakobsson, Designer, Ludvigsvensson. ref 17: Hampus Regnér, Praktik inom ekodesign,. ref 18: Pär Andersson, Miljöingenjör, ref 19: Marcus Wendin, Miljöstrateg,. ref 2: Pontus Johansson, Fotograf, Tel: Fax: Datum: /31

17 Bilagor Bilaga 1: Funktionsanalys Funktion Verb Uppvisning Inneha Vara Innefatta Innefatta Innefatta Tåla Tåla Tåla Vara Vara Vara Vara lass: HF = Huvudfunktion N = Nödvändig Ö = Önskvärd O = Onödig lass Anmärkning (gränser) Substantiv (fri text för att förtydliga) Utbildning HF Erbjuda utbildning samt naturnära upplevelse kombinerat. Visualisering N Aktiv och tydlig informatör i frågor som berör rent vatten och rent hav. Visa på effekter av miljöpåverkan på ett interaktivt och lättillgängligt sätt. Visa livet i havet med tyngdpunkt på biologisk mångfald och rent vatten. (nyckelord för VG-regionen.) Inkomstkälla N Stadig inkomstkälla, utöka utbudet av aktiviteter, attraktivare upplevelsecenter och företag. Samarbete Ö Externa partners (Seabased, Gullmarsgymnasiet, BP, Fiskeriverket, Domstein Enghav). Sponsoravtal och testplats. Teknik Ö Visa upp ny teknik (solfångare etc.) lassrum N unna innefatta upptill 32 personer. Multifunktionellt Ö Undervisning, konferens samt utställning. Naturupplevelse N Naturnära upplevelse, interagera med västerhavet, underlätta undervisningen. Naturupplevelse N unna öppna upp vid varmt väder, kunna sluta in sig vid kallare väder. Elektricitet N Erbjuda anslutningar för el. Internet N Erbjuda anslutningar för bredband. Elektronik N Användning av datorer och andra lärohjälpmedel. omfort N omfortabel användning året om (värme, ventilation, ljus). Slitage N orrosion och blekning på material från salt. Slitage N Beväxning (musslor, alger, havstulpaner, skeppsmask). Slitage N Tåla vågrörelser, vind, sol. Tillgängligt N Lokalen bör vara tillgänglig för bruk året om, stärker varumärket. ostnadseffektiv Ö Standardmått på bryggor/pontoner. Lokalanpassat Ö onstruktionen bör smälta in i närmiljön. Spartanskt Ö Enkel inredning, inge en fältmässig känsla. Studieplats N Tillgång till sittplats och avlastningsyta per person. Interaktion N Akvarier, saltvattenrännor - visa upp djurliv, undervisningssyfte. ( Sommarvatten kan räcka) Tel: Fax: Datum: /31

18 Inneha Vara Inneha Interaktion Interaktion Maximering Dricksvatten Akvarievatten Hygienutrymme Lättillgängligt Ombordstigning Landgång Intrångsskydd Intrångsskydd Utevistelse Utsikt Tillgänglighet Säkerhet Guidning Ö Planlösning som erbjuder möjlighet till undervisning samt undervattensinteraktion (Luckan). Ö Muddra botten, sprängsten för att skapa ett rikare djurliv. Ö Optimera ytorna, använda utsideväggarna för information och interaktion. N Tillgång till dricksvatten. N Tillgång till rätt saltvatten för akvariebruk. Ö Toalett/Badrum. N Ligga i nära anknytning till HH s lokaler. N Landgång från strandpromenaden alt. bryggan. N Anpassad för rörelseförhindrade, minimera utrymmet av landgången på pontonen, hög- och lågvatten. N Skydda från obehöriga besökare vid önskad tidpunkt. N Undervisningslokalen skall vara otillgänglig fast bryggområdet runt om skall vara tillgängligt. N Röra sig på utsidan av konstruktionen på bryggorna utan medverkande från ansvarig personal. N Vägg/yta skall vara i transparent material - kunna ta del av den omkringliggande miljön. N Funktionshindrade skall kunna vistas i lokalen på samma villkor som icke funktionshindrade. N Enkel och säker evakueringsmöjlighet, (Brandsäkerhet, ambulanstransport, förstahjälpen). N Utbildningsrummet skall användas ihop med ansvarig personal. Tel: Fax: Datum: /31

19 Bilaga 2: ravspecifikation ravspecifikation Rum ovan ytan Havets Hus, projekt 179. riteriebeskrivning Anmärkning /Ö Funktion (F)( Erbjuda utbildning Visualisering ommunikation utsidan ommunikation utsidan Interaktion utsidan Interaktion insidan Interaktion insidan Huvudfunktion Innefatta en lokal där HH kan utföra undervisning. Lokalen bör vara anpassad för upp till 32 personer. Utbildningscentret bör tydligt kunna visualisera och undervisa om havet, miljöproblem mm. Erbjuda besökarna i att ta del av information via olika stationer. Erbjuda åskådare från kajen att ta del av information. Erbjuda interaktion med havet från utsidan av utbildningscentret. Interaktion med havet från insidan av lokalen i utbildningssyfte. Akvarier, saltrännor samt forskningsinstrument ska finnas att tillgå för att visa upp djurliv. Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

20 Naturupplevelse El Internet omfort Studieplats Vatten Närhet Sanitetsutrymme Tillstånd om bygglov(t) Erbjuda Mobilitet Lokalanpassat Lokalen bör vara anpassad för att erbjuda en nära naturupplevelse. Utformningen bör vara enkel och ge en fältmässig känsla. El för fullgod användning av lokalen ska finnas tillgängligt, interaktion, datorer etc. Internet ska vara tillgängligt för fullgod undervisning. Lokalen bör vara anpassad för att kunna användas året om. Sitt- och skrivmöjligheter för alla personer som lokalen håller. Vatten för hygien, dricka samt interaktion ska finnas att tillgå i lokalen. Tillträdet till lokalen ska vara i nära anslutning till HH. Tillgång till toalett och hygienutrymme. Utbildningscentret får inte vara stationärt. Lokalens arkitektur och utformning ska smälta in i lokalomgivningen. Ö Ö Ö Ö Tel: Fax: Datum: /31

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer