Försenad eller utebliven pubertet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försenad eller utebliven pubertet"

Transkript

1 Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Försenad eller utebliven pubertet Framtaget av: Maria Elfving Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Anna-Karin Albin, Annelie Carlsson, Bengt Lindberg, Cecilia Andersson och Johan Svensson Publicerat: Giltigt t.o.m.: Detta vårdprogram är en vägledning till lämplig utredning och behandling av typfall. I det enskilda fallet måste diagnostiska överväganden och terapialternativ alltid individualiseras. Innehåll 1. Bakgrund 2. Klinisk bild 3. Utredning 4. Behandling och uppföljning 5. Överföring till vuxenmedicin 6. Patientinformation 7. Diagnoser 8. Referenser 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 1

2 1. Bakgrund Pubertetsutvecklingen innebär stora förändringar hos ett barn, sekundära könskarakteristika utvecklas, kroppsvikten ökar, kroppssammansättningen ändras och hormonellt sker en ökning av könssteroider, binjurebarkssteroider och tillväxthormon. Vilken betydelse det har för ett barn att vara sen i sin utveckling är inte helt känt, men det kan innebära en psykosocial belastning. Puberteten initieras av en ökande rytmisk insöndring av GnRH från hypothalamus. Detta stimulerar frisättning av FSH och LH från hypofysen, som i sin tur stimulerar gonaderna att växa och producera könshormon. Redan under fosterlivet finns mätbara halter av FSH och LH, med en stegring från 5:e till 20:e graviditetsveckan, för att sedan sjunka till låga värden i samband med födseln, troligen pga. av hormonell reglering från placenta och fostret, men även en ökad hämning från CNS hos fostret. Under barndomen kan man se en viss pulsatil insöndring av LH i gles frekvens och med låga amplituder. Vid pubertetsstarten släpper CNShämningen av GnRH-utsöndringen från hypothalamus. Initialt ses ökad pulsatil LHutsöndring nattetid, sedan ökar LH- och FSH frisättningen över dygnet och könshormonnivåerna stiger. Östradiol och testosteron har initialt en klar dygnsvariation med högre värden på morgonen. Könshormonhalterna inducerar en ökning av tillväxthormon och IGF-1, vilket resulterar i en tillväxtspurt. Östrogen behövs både hos pojkar och flickor för att avsluta längdtillväxten och stänga tillväxtzonerna. Könshormon har också betydelse för skelettmineraliseringen, som till stor del sker under och åren efter puberteten. Insulinets roll för tillväxt och pubertet är mer oklar, men insulin är ett anabolt hormon som troligen också stimulerar tillväxt, samtidigt som insulinresistensen ökar under puberteten. Figur 1. Bild över hypothalamus hypofys gonadaxeln. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 2

3 2. Klinisk bild Sen pubertet definieras hos pojkar som testikelstorlek < 4 ml vid 14 års ålder och hos flickor utebliven bröstutveckling vid 13 års ålder. En avvikelse på hypothalamus- hypofys- eller gonadnivå kan orsaka en försenad eller utebliven pubertet. Den vanligaste orsaken till sen pubertet är ärftliga faktorer, kvarstående CNS-inhibition anses vara en förklaring. Barnen kan ärva benägenheten att vara sen i puberteten både efter sin mamma och sin pappa. Medianålder för menarche är hos kvinnor ca 12,5 år i Sverige. Medianålder för pubertetsstart är ca 12 år för pojkar, där hos de flesta den maximala längdtillväxten sker vid 14 års ålder. Pappas pubertet beskrivs som tidig/medel/sen, de flesta brukar komma ihåg om de avvek från sina jämnåriga. Kroppens metabola situation påverkar tidpunkten för pubertetsstart. Vid svält eller kronisk sjukdom kan puberteten försenas. Om BMI är lågt signalerar kroppen bl.a. via leptin att substrattillgången är dålig, vilket leder till att puberteten inte tar fart. Hypofysnära tumörer kan ge en hypothalamus-hypofysskada med risk för utebliven eller avstannad pubertetsutveckling. Dessa barn har ofta ytterligare hormonella bortfall. Barn med medellinjedefekter kan också ha en hypothalamus-hypofysmissbildning som orsak till utebliven pubertet. Kallmans syndrom med avsaknad av funktionella GnRH-neuron i kombination med uteblivet eller defekt luktsinne leder till en utebliven pubertetsutveckling. Höga stråldoser mot CNS och hypothalamus-hypofysområdet kan ge försenad pubertet, men nästan aldrig helt utebliven pubertet. Kronisk sjukdom som celiaki, IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), njurinsufficiens, juvenil kronisk artrit kan också medföra en försenad pubertet. Hård fysisk individuell träning (mer än ca 10 timmar per vecka) är också förknippat med en försenad pubertet, liksom undervikt troligen pga hypothalamisk nedreglering. Skada på gonaderna leder också till utebliven pubertetsutveckling. Vid Turners syndrom (45,X) ses utebliven pubertet hos ca 85% av flickorna, ovarierna är ofta av streak-typ. Vid Klinefelters sydrom (47, XXY) är gonaderna skadade och puberteten ofta ofullständig, liknande ses vid mixed gonadal dysgenesi. Gonaderna kan också vara skadade av strålning och cytostatika. Orchit kan också ge en permanent gonadskada, men ses numera sällan efter införandet av vaccination mot parotit. Autoimmun ooforit är en ovanlig orsak till utebliven pubertet hos flickor. Både testiklar och ovarier kan sällsynt saknas pga t.ex. torsion. För översikt av orsaker till försenad pubertet, se Tabell 1. Man skiljer mellan hypogonadotrop hypogonadism, vilket innebär avsaknad av stimulering med LH och FSH från hypofysen och hypergonadotrop hypogonadism där gonaderna inte kan producera tillräckligt med könshormon vilket medför förhöjda basalnivåer av LH och FSH. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 3

4 Tabell 1. Orsaker till sen eller utebliven pubertet Hypogonadotrop hypogonadism Gonadotropinbrist Hypofysnära tumöreer Medellinjedefekt Kallmans syndrom CNS-strålning, Höga doser Kronisk sjukdom Inflammatorisk tarmsjukdom Njurinsufficiens Juvenil kronisk artrit Hård fysisk träning/undervikt Anorexi Malnutrition Hypergonadotrop hypogonadism Gonaddysgenesi Turner syndrom (45, X) Klinefelters syndrom (47 XXY) Ovotestikulär DSD Sekundär gonadskada Cytostatikabehandling (fr.a. akylerare) Strålbehandling direkt mot gonaderna Orchit efter parotit Autoimmun ooforit Annan gonadskada 3. Utredning Utredningen syftar till att klarlägga orsaken till den sena puberteten. Avsaknad av hereditet, försenad pubertet hos flickor samt avstannad pubertet s.k. pubertal arrest ökar utredningsbehovet. Dessa patienter ska alltid utredas och behandlas i samråd med HKC. Det kan ibland vara svårt att säkert skilja mellan försenad och helt utebliven pubertet av typ hypogonadotrop hypogonadism, ibland får pubertetsinduktion startas och behandlingen fortlöpande omprövas. Anamnes Föräldrarnas tidpunkt för pubertet, längd, eventuella kroniska sjukdomar. Hos patienten efterfrågas kronisk sjukdom, mediciner, viktnedgång, aptit, träningsmängd, andra symtom särskilt huvudvärk eller mag-tarm-besvär. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 4

5 Klinisk undersökning Leta efter tecken till syndrom, bedöm pubertetsskattning enligt Tanner, för flickor bröstutveckling och pubesbehåring, för pojkar testikelstorlek, pubesbehåring och genitalstadium. Bedöm tillväxtkurvan. Efterhör luktsinneskvalitet (svårt). Synfält enligt Donder, basal neurologisk undersökning förutom vanligt somatisk status. Utredning Vid klar hereditet för sen pubertet hos någon av föräldrarna är en initial utredning (nedan) tillräcklig i de flesta fall. Initial utredning FSH, LH, Morgonprov känsligt-östradiol (flickor), testosteron (pojkar) + SHBG Prolaktin, TSH, ft4, IGF1, IGF BP3, transglutaminas-ak Hb, ALAT, CRP, orosomucoid, kreat, U-stix Röntgen skelettålder Vidare utredning (se nedan) Kromosomanalys (framför allt flickor) AMH (flickor) Inhibin B (pojkar) MRT sella Ytterligare utredningar baseras på eventuella fynd eller misstankar vid klinisk undersökning, se nedan. Vidare utredning Vid avsaknad av hereditet eller sen pubertet hos en flicka är sannolikheten större för organisk orsak, då görs MRT hjärna med särskilda bilder över sella-området. Vid avstannad pubertetsutveckling, s.k. pubertal arrest ska alltid MRT göras. Vid misstanke på Kallmans syndrom kan patienten göra en luktsinnesundersökning på öronkliniken, vid MRT hjärna bör man fråga efter eventuellt underutvecklade luktbulber. Kromosomanalys med frågeställning Turners syndrom är aktuell för sena flickor, dessa flickor är ofta korta, men kan ha en normal längdtillväxt vid t ex mocaisim. Hos pojkar kan också kromosomanalys bli aktuell med frågeställning Klinefelters syndrom eller mixed gonadal dysgenesi. GnRH-test ger oftast ingen ytterligare information för att skilja upp om det rör sig om en försenad eller permanent utebliven pubertet, men kan ibland göras för att se om det finns någon aktivitet alls i hypothalamus-hypofys-gonad-axeln. GnRH-test bör alltid göras vid avstannad eller ofullständig pubertetsutveckling. Vid gonadskada bör inhibin-b kontrolleras som ett mått på germinalcellsfunktion och därmed förutsättning för spermieproduktion hos pojkar. AMH speglar ovarialreserven hos flickor, lägre vid Turners syndrom eller annan ovarialdysgenesi. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 5

6 4. Behandling och uppföljning Behandling av försenad eller utebliven pubertet bör ske i samråd med barnendokrinolog vid HKC, generella riktlinjer följer nedan, men behandlingen behöver ofta individualiseras beroende på det kliniska svaret och längdtillväxten. Konstitutionellt försenad pubertet, pojkar Vid konstitutionellt försenad pubertet hos pojkar kan puberteten induceras efter 14 års ålder om pojken är bekymrad, och längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år. Vid avvikelser från detta individuell bedömning. Sen pubertet är ibland en psykosocial belastning. Flera undersökningar visar att slutlängden inte förkortas om puberteten induceras efter 14 år för pojkar. Injektionslösning Testoviron depot (Schering Nordiska) är ett licens-läkemedel, enskild licens måste sökas för varje patient. Behandling: Injektion Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens), 0,3 ml = 75 mg intramuskulärt var 4:e vecka, totalt 6 injektioner. Uppföljning: Efter 3 månader kontroll längd, vikt, pubertetsbedömning hos endokrinsjuksköterska eller läkare. Återbesök läkare 2 månader efter sista injektionen, blodprov före besöket: testosteron, FSH, LH, IGF-1. Eventuellt ytterligare återbesök efter individuell bedömning. Konstitutionellt försenad pubertet, flickor Detta är ovanligare och därmed är utredningsbehovet större. Då östrogen i sig har en hämmande effekt på längdtillväxten måste man noga överväga om flickan ska behandlas, fr.a. om slutlängdsprognosen ser bekymmersam ut. Ännu finns det ingen bra östrogenberedning som med säkerhet ger så låga doser östrogen att inte längdtillväxten påverkas negativt. Diskutera alltid med HKC. Behandling: Om slutlängdsprognosen inte är kort kan man använda schemat nedan för östrogenbehandling av utebliven pubertet, men låga östrogendoser ska ges och behandlingen måste fortlöpande omprövas i samråd med HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad tills puberteten klart är igång. Hypogonadotrop hypogonadism, pojkar och flickor Vid klar gonadotropinbrist som orsak till utebliven pubertet kan puberteten induceras med något av scheman nedan. I praktiken är det ofta svårt att säkert skilja utebliven pubertet från en försenad pubertet som förr eller senare kommer igång spontant, anamnes på sen pubertet hos någon av föräldrarna är dock oftast vägledande. Vid oklarheter bör man vänta med pubertetsinduktion tills puberteten är definitionsmässigt sen, om det inte finns en klar organisk orsak, t.ex en hypofysnära tumör med bortfall av fler hypofyshormoner. Behandlas Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 6

7 patienten med tillväxthormon är det viktigt att inte inducera puberteten alltför sent då det kan leda till oönskat lång slutlängd. Hypergonadotrop hypogonadism, pojkar Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år kan puberteten induceras när pojken så önskar, lagom ålder ca 12 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos pojkar. Vid avsaknad av testiklar överväg testikelprotes vid 6 års ålder för optimal scrotumtillväxt. Behandling: Injektionslösning Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens) ges intramuskulärt i ökande dos, schemat nedan kan behöva modifieras beroende på kliniskt svar och längdtillväxt mg var 4:e vecka i 6-9 månader 75 mg var 4:e vecka i 6-9 månader 125 mg var 4:e vecka i 12 månader 200mg var 4:e vecka i 12 månader 250 mg var 3-4:e vecka fortsättningsvis, för övergång till vuxensubstitution se nedan. Nya testosteronberedningar provas för pubertetsinduktion eftersom Testoviron depot kommer att försvinna, men andra preparat får än så längd prövas med försiktighet via HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad. Figur 2. Dygnsvariation testosteron hos pojkar i olika pubertetsstadier. För bedömning av testosteron ta morgonblodprov. (Ankarberg-Lindgren, Norjavaara Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-57) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 7

8 Hypergonadotrop hypogonadism, flickor Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 130 cm och skelettmognad > 11 år kan puberteten induceras när flickan så önskar, lagom ålder ca 11 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos flickor, men individuell beömning görs med hänsyn till längdtillväxt och patientens önskemål. Transdermalt östrogen (Depotplåster Evorel) med naturligt 17-beta-östradiol används i första hand, östrogen är fördelat jämnt i plåstret, dosen anpassa genom att plåstret klipps i bitar. Överblivet plåster kan förvaras i öppnad förpackningen upptill en vecka. Behandling: Alternativ 1: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar Vikt Startdos B1 ->B2 B2->B3 B3->B4 Natt 9 mån Natt 6 mån Dos natt, halva dosen dag < 40 kg 1/8 3,1 mikrog 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog kg 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog > 55 kg 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog 3/4 18,8 mikrog Nivåerna av känsligt östradiol bör kontrolleras på morgonen innan nattplåstret tas av, i stadium B1->B2 bör det inte ligga över 40 pmol/l, i nästa stadium B2->B3 bör det inte överstiga 130 pmol/l. Beroende på bröstutveckling och tillväxtsvar behöver dosen individualiseras, känsligheten varierar mellan olika individer. Dosen ökas successivt upp till normal vuxendos 25 eller 50 mikrog/24 timmar. Efter månaders östrogenbehandling ges tillägg av gestagen under dagar varje eller varannan månad, Primolut-Nor 5 mg 1x2 alternativt Gestapuran 5 (-10) mg 1x1. (Källa: Ensio Norjavaara, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg) Alternativ 2: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar ¼ plåster natt 9 mån, starta med 1/8 plåster vid vikt < 40 kg, 1/6 vikt < 54 kg ½ plåster natt 9 mån ¾ plåster natt 9 mån ¾ plåster 50 mikrog/ 24 tim 9 mån Gestagentillägg, se ovan (Kapslar Etinylöstradiol kan användas för pubertetsinduktion, se nedan. Kapslar à 1 mikrog beställes via Apotekets Produktionsenhet, se ATL-boken.) 50 ng/kg/dag 9 mån mån mån mån Gestagen-tillägg (se ovan) vid dos mikrogram alternativt vid genombrottsblödning, senast 24 månader efter start Etinylöstradiol. (Källa Vårdprogram Turners syndrom) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 8

9 Figur 3. Östradiol hos flickor i olika pubertetsstadier. För bedömning av östradiol före ta morgonblodprov. (Norjavaara et al J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): ) Uppföljning: Efter start pubertetsinduktion återbesök efter 3-4 månader, för att se om dosen behöver justeras, sedan återbesök var 6:e månad. Fortsatt uppföljning och behandling Pojkar När puberteten är färdig och det finns indikation för fortsatt testosteronsubstitution finns det möjlighet att ge injektionslösning Nebido 1000 mg/4ml i.m. var 12:e vecka. Ett annat alternativ är gel Tostrex eller Testogel. Testosteron, östradiol, FSH, LH, Hb och leverstatus bör följas. Återbesök 1-2 gånger / år. Flickor Många flickor fortsätter med Evorel-plåster (25-) 50 mikrog/24 timmar dagligen + gestagentillägg, flickorna bör inte ha mens glesare än var 3:e månad. Ett annat alternativ är kombinationstablett Femasekvens (östrogen + gestagen). Ett tredje alternativ är kombinerade p-piller, (med den nackdelen att inget östrogen ges under den tablettfria veckan). Följ östradiol, FSH, LH. Återbesök 1-2 gånger / år. 5. Överföring till vuxenmedicin Vid 18 års ålder överremitteras de med fortsatt behov av substitutionsbehandling, i första hand till RMC (reproduktionsmedicinskt centrum) i Malmö via gemensam övertagningsmottagning. 6. Patientinformation Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 9

10 7. Diagnoser Pubertas tarda E30.0 Turners syndrom (45,X) Q 96.0 Turner (46,X iso Xq) Q96.1 Turner, mosaicism (t.ex 45X/46XX eller 45X/46XY) Q96.3 Turner, ospec Q96.9 Klinefelters syndrom (47, XXY) Q 98.0 Kallmans syndrom E 23.0 Ovarial svikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.4 Testikelsvikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.5 Ovarial dysfunktion, ospec, ej Turner E28.9 Androgenresistens E34.5 Testikelatrofi N Referenser Clinical Pediatric Endocrinology 2005, Brook (red) sid Vårdprogram vid Turners syndrom 2000, Svenska Turnerakademin. Changes of diurnal rhythm and levels of total and free testosterone secretion from pre to late puberty in boys: testis size of 3 ml is a transition stage to puberty Ankarberg-Lindgren C, Norjavaara E, Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-5) Diurnal rhythm of 17 beta-estradiol secretion throughout pubertal development in healthy girls: evaluation by a sensitive radioimmunoassay Norjavaara E, Ankarberg, C, Albertsson-Wikland K, J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): Induction and management of puberty in girls De Muinck Keizer-Schrama SM, Horm Res. 2007;68 Suppl Epub 2007 Dec 10. Pubertal androgen therapy in boys. Rogol AD, Pediatr Endocrinol Rev Mar;2(3): Induction of puberty in the hypogonadal girl practices and attitudes of pediatric endocrinologists in Europe. Kiess W, Conway G, Ritzen M, Rosenfield R, Bernasconi S, Juul A, van Pareren Y, de Muinck Keizer-Schrama SM, Bourguignon JP, Horm Res. 2002;57(1-2):66-71 Nocturnal Application of Transdermal Estradiol Patches Produces Levels of Estradiol that Mimic Those Seen at Onset of Spontaneous Puberty in Girls. Carina Ankarberg-Lindgren, Maria Elfving, Kerstin Albertsson-Wikland and Ensio Norjavaara. Clin Endocrinol Metab 2001;86: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 10

11 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Barn- och ungdomscentrum, SUS, Malmö Malmö Tel: E-post: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 11

Pubertet normal och onormal

Pubertet normal och onormal Pubertet normal och onormal Martin Ritzén Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Disposition Puberteten en stormig period Hormoner som är inblandade Somatiska pubertetstecken

Läs mer

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Tidig pubertet Framtaget av: Anna-Karin Albin Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Maria Elfving, Annelie

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla Företrädare: Elisabeth Rehnman SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 Handbok om POJKAR Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 FÖRORD Denna broschyr vill öka kunskapen om den hormonella utvecklingen av

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33 Barnets tillväxt och utveckling Health Department, Innehållsförteckning Barnets tillväxt och utveckling......3 Längdtillväxten...3 Tillväxtens faser...3 Intrauterin fas Infancy fas (spädbarnsåret) Childhood

Läs mer

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Endokrinologi G Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Upplägg Översikt av menstruationscykeln Organ och hormoner involverade i menstruationscykeln Den hormonella regleringen

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Ann Christin Lindgren, MD, PhD Enheten för Pediatrisk Endokrinolog, Institutionen för Kvinnor och Barn hälsa Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Testosteronbrist Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Bakom utarbetandet av dessa behandlingsrekommendationer står följande: Leif Abramsson, Umeå Stefan Arver, Stockholm Jan-Erik Damber, Göteborg

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas?

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:19 Side 13 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 15-25 Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Barnkliniken, Karolinska

Läs mer

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 1 Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Januari - 2015 Lars Westberg Sektionen för farmakologi Inst för neurovetenskap

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

Handläggning av endokrina symtom sekundärt till AAS-missbruk. Örebro-konferens 2014-10-15 Thord Rosén

Handläggning av endokrina symtom sekundärt till AAS-missbruk. Örebro-konferens 2014-10-15 Thord Rosén Handläggning av endokrina symtom sekundärt till AAS-missbruk. Örebro-konferens 2014-10-15 Thord Rosén Question to 200 Olympics in 1996: Would you take a banned performanceenhancing substance if it would

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förstår man menscykeln förstår man allt

Förstår man menscykeln förstår man allt Förstår man menscykeln förstår man allt SFOG augusti 2015 Mats Hammar Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Obstetrik & gynekologi, Linköpings Universitet VECKAN 2015 Jävsdeklaration Jag har

Läs mer

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren.

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Patientinformation Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Varför ska jag ta Testogel? Testogel används

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN bristande androgeneffekt TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN Manlig hypogonadism kan ses vid t ex typ 2-diabetes, hjärt kärlsjukdom och övervikt således inte bara vid klassiska endokrina

Läs mer

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning nafarelin Synarela 1 Innehåll Detta är Synarela 4 Hormonbehandling i två steg 5 Vad händer i kroppen vid behandling med Synarela? 6 Kan Synarela ge biverkningar?

Läs mer

Antikonception, HRT och androgener. Steroidhormon. Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider. Olle Bergman

Antikonception, HRT och androgener. Steroidhormon. Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider. Olle Bergman Antikonception, HRT och androgener Olle Bergman Inst för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Steroidhormon Östrogener Progestiner Androgener Glukokortikoider hormon

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö

Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 14-11-12 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Patient case Hans och Greta är 39 and 38

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL

HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL HISTRELIN VID BEHANDLING AV PROSTATACANCER & CENTRAL TIDIG PUBERTET AV: IREM BAYKAL MASTERPROGRAMMET I LÄKEMEDELSUTVECKLING BIOLOGISKT AKTIVA NATURPRODUKTER I LÄKEMEDELSUTVECKLING 7,5 hp VT 2011 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Tentamen 070604.

Hälsouniversitetet i Linköping, Läkarutbildningen termin 11, Pediatrik, Obstetrik & Gynekologi och Akuta verksamheter. Tentamen 070604. SKRIFTLIG TENTAMEN 4 juni 2007 T11 Skrivningen består av följande fall Fall Totalt Delpoäng Amanda, 16 år 27 p 2+1+3+3+2+3+2+3+6+2 Birgitta, 22 år 21 p 2+2+1+3+4+3+2+4 Emma, 14 år 18 p 4+2+2+2+2+2+2+2

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Normal och avvikande pubertet hos pojkar1284 8

Normal och avvikande pubertet hos pojkar1284 8 MEDISIN OG VITENSKAP Oversiktsartikkel Normal och avvikande pubertet hos pojkar1284 8 Sammendrag Bakgrunn. Pojkars pubertet är mer «svårstartad» än flickornas och den mest frekventa pubertetsavvikelsen

Läs mer

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Utredning - neonatal hypoglykemi Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Vilka barn ska utredas? Svår hypoglykemi Glukosbehov > 12-15 mg/kg/min Hypoglykemisk kramp Långdragen hypoglykemi Glukosbehov

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Tillväxthormon vid idiopatisk kortvuxenhet hos barn

Tillväxthormon vid idiopatisk kortvuxenhet hos barn Tillväxthormon vid idiopatisk kortvuxenhet hos barn Publicerad 02-02-11 Reviderad 03-06-04 Version 2:0 Alerts bedömning Metod och målgrupp: När syntetisk framställning av tillväxthormon i mitten av 1980-talet

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet

Ett barn blir till. Äggstockens funktioner. Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ett barn blir till Gunnar Selstam Professor Institutionen för cell- och molekylärbiologi Umeå universitet Ibland hör man att den enda uppgift vi människor har är att fortplanta oss. Så är det kanske. Men

Läs mer

Vårdprogram vid Turners syndrom 2012. Svenska Turnerakademin

Vårdprogram vid Turners syndrom 2012. Svenska Turnerakademin Vårdprogram vid Turners syndrom 2012 Svenska Turnerakademin 1 Innehåll: Förord... 3 Introduktion... 4 Genetik... 6 Barn 9 Vuxna... 17 Fertilitet vid Turners syndrom..24 Psykosociala aspekter... 28 Odontologi...

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från observationsschema. Turners syndrom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från observationsschema. Turners syndrom Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Turners syndrom Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Livet efter barnleukemi

Livet efter barnleukemi Livet efter barnleukemi Arja Harila-Saari 28.11.2014 ALL i 3 års åldern 1974 Kraniospinal strålbehandling 25 Gy Stroke 33 åå Metabol syndrom 35 åå 2 Meningiom 37åå + 2 40 åå Epilepsi 38 åå Fatique Kognitiva

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Mikropenis E Martin Ritzén 1

Mikropenis E Martin Ritzén 1 Pediatrisk Endokrinologi 2006; 20: 14-20 Mikropenis E Martin Ritzén 1 Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, Stockholm,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär

Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär Klinefelter syndrom -9-9 Orofacial funktion hos personer med Klinefelter syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson. Inledning

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson. Inledning Bli frisk med T3 - av Paul Robinson Inledning Jag är inte en professionell författare. Inte heller är jag en läkare, en medicinsk forskare eller en biokemist. Jag är helt enkelt en man som har sett sitt

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen 1

Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen 1 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 66-77 Nordisk förening för pediatrisk hematologi och onkologi (NOPHO) Arbetsgruppen för seneffekter Förslag till Nordiska Riktlinjer för: Uppföljning av gonadfunktion

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Klinefelters syndrom

Klinefelters syndrom Värt att veta om Klinefelters syndrom Denna broschyr är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Tel 08-580 223 00 Nr L.SE.10.2012.0718 Grafisk form och original (ej illustrationer): Adekvat Form, Tollered,

Läs mer

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Noonans syndrom. Lättläst om Noonans syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Noonans syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Noonans syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga syndrom.

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Williams syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Williams syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe Barnonkologen Skånes universitetssjukhus, Lund Distribution by type of cancer in children under 15 years Akut lymfatisk leukemi hos barn 1 Den vanligaste formen

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist

Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Testosteronbehandling av män vid åldersrelaterad hormonbrist Publicerad 02-09-10 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Kroppens produktion av manliga könshormon (androgener) avtar med tilltagande

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vetenskapliga slutsatser och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s rekommendation

Vetenskapliga slutsatser och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s rekommendation Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning på vissa villkor och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Följande föreläsare har medverkat till framställningen av detta nyhetsbrev:

Följande föreläsare har medverkat till framställningen av detta nyhetsbrev: Kraniofaryngeom Nyhetsbrev 394 Sedan 2006 arrangerar Barncancerfonden och Ågrenska vistelser för barn och ungdomar som drabbats av en cancersjukdom och deras familjer. Under en femdagars vistelse får familjerna

Läs mer

Störning av könsidentiteten (Gender Identity Disorder GID) hos ungdomar

Störning av könsidentiteten (Gender Identity Disorder GID) hos ungdomar Störning av könsidentiteten (Gender Identity Disorder GID) hos ungdomar Wiliam Skotte Olsen Danish painter Olle Söder Professor i pediatrik, KI Barnendokrinolog, Astrid Lindgren s Barnsjukhus Man eller

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer