Försenad eller utebliven pubertet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försenad eller utebliven pubertet"

Transkript

1 Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Försenad eller utebliven pubertet Framtaget av: Maria Elfving Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Anna-Karin Albin, Annelie Carlsson, Bengt Lindberg, Cecilia Andersson och Johan Svensson Publicerat: Giltigt t.o.m.: Detta vårdprogram är en vägledning till lämplig utredning och behandling av typfall. I det enskilda fallet måste diagnostiska överväganden och terapialternativ alltid individualiseras. Innehåll 1. Bakgrund 2. Klinisk bild 3. Utredning 4. Behandling och uppföljning 5. Överföring till vuxenmedicin 6. Patientinformation 7. Diagnoser 8. Referenser 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 1

2 1. Bakgrund Pubertetsutvecklingen innebär stora förändringar hos ett barn, sekundära könskarakteristika utvecklas, kroppsvikten ökar, kroppssammansättningen ändras och hormonellt sker en ökning av könssteroider, binjurebarkssteroider och tillväxthormon. Vilken betydelse det har för ett barn att vara sen i sin utveckling är inte helt känt, men det kan innebära en psykosocial belastning. Puberteten initieras av en ökande rytmisk insöndring av GnRH från hypothalamus. Detta stimulerar frisättning av FSH och LH från hypofysen, som i sin tur stimulerar gonaderna att växa och producera könshormon. Redan under fosterlivet finns mätbara halter av FSH och LH, med en stegring från 5:e till 20:e graviditetsveckan, för att sedan sjunka till låga värden i samband med födseln, troligen pga. av hormonell reglering från placenta och fostret, men även en ökad hämning från CNS hos fostret. Under barndomen kan man se en viss pulsatil insöndring av LH i gles frekvens och med låga amplituder. Vid pubertetsstarten släpper CNShämningen av GnRH-utsöndringen från hypothalamus. Initialt ses ökad pulsatil LHutsöndring nattetid, sedan ökar LH- och FSH frisättningen över dygnet och könshormonnivåerna stiger. Östradiol och testosteron har initialt en klar dygnsvariation med högre värden på morgonen. Könshormonhalterna inducerar en ökning av tillväxthormon och IGF-1, vilket resulterar i en tillväxtspurt. Östrogen behövs både hos pojkar och flickor för att avsluta längdtillväxten och stänga tillväxtzonerna. Könshormon har också betydelse för skelettmineraliseringen, som till stor del sker under och åren efter puberteten. Insulinets roll för tillväxt och pubertet är mer oklar, men insulin är ett anabolt hormon som troligen också stimulerar tillväxt, samtidigt som insulinresistensen ökar under puberteten. Figur 1. Bild över hypothalamus hypofys gonadaxeln. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 2

3 2. Klinisk bild Sen pubertet definieras hos pojkar som testikelstorlek < 4 ml vid 14 års ålder och hos flickor utebliven bröstutveckling vid 13 års ålder. En avvikelse på hypothalamus- hypofys- eller gonadnivå kan orsaka en försenad eller utebliven pubertet. Den vanligaste orsaken till sen pubertet är ärftliga faktorer, kvarstående CNS-inhibition anses vara en förklaring. Barnen kan ärva benägenheten att vara sen i puberteten både efter sin mamma och sin pappa. Medianålder för menarche är hos kvinnor ca 12,5 år i Sverige. Medianålder för pubertetsstart är ca 12 år för pojkar, där hos de flesta den maximala längdtillväxten sker vid 14 års ålder. Pappas pubertet beskrivs som tidig/medel/sen, de flesta brukar komma ihåg om de avvek från sina jämnåriga. Kroppens metabola situation påverkar tidpunkten för pubertetsstart. Vid svält eller kronisk sjukdom kan puberteten försenas. Om BMI är lågt signalerar kroppen bl.a. via leptin att substrattillgången är dålig, vilket leder till att puberteten inte tar fart. Hypofysnära tumörer kan ge en hypothalamus-hypofysskada med risk för utebliven eller avstannad pubertetsutveckling. Dessa barn har ofta ytterligare hormonella bortfall. Barn med medellinjedefekter kan också ha en hypothalamus-hypofysmissbildning som orsak till utebliven pubertet. Kallmans syndrom med avsaknad av funktionella GnRH-neuron i kombination med uteblivet eller defekt luktsinne leder till en utebliven pubertetsutveckling. Höga stråldoser mot CNS och hypothalamus-hypofysområdet kan ge försenad pubertet, men nästan aldrig helt utebliven pubertet. Kronisk sjukdom som celiaki, IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), njurinsufficiens, juvenil kronisk artrit kan också medföra en försenad pubertet. Hård fysisk individuell träning (mer än ca 10 timmar per vecka) är också förknippat med en försenad pubertet, liksom undervikt troligen pga hypothalamisk nedreglering. Skada på gonaderna leder också till utebliven pubertetsutveckling. Vid Turners syndrom (45,X) ses utebliven pubertet hos ca 85% av flickorna, ovarierna är ofta av streak-typ. Vid Klinefelters sydrom (47, XXY) är gonaderna skadade och puberteten ofta ofullständig, liknande ses vid mixed gonadal dysgenesi. Gonaderna kan också vara skadade av strålning och cytostatika. Orchit kan också ge en permanent gonadskada, men ses numera sällan efter införandet av vaccination mot parotit. Autoimmun ooforit är en ovanlig orsak till utebliven pubertet hos flickor. Både testiklar och ovarier kan sällsynt saknas pga t.ex. torsion. För översikt av orsaker till försenad pubertet, se Tabell 1. Man skiljer mellan hypogonadotrop hypogonadism, vilket innebär avsaknad av stimulering med LH och FSH från hypofysen och hypergonadotrop hypogonadism där gonaderna inte kan producera tillräckligt med könshormon vilket medför förhöjda basalnivåer av LH och FSH. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 3

4 Tabell 1. Orsaker till sen eller utebliven pubertet Hypogonadotrop hypogonadism Gonadotropinbrist Hypofysnära tumöreer Medellinjedefekt Kallmans syndrom CNS-strålning, Höga doser Kronisk sjukdom Inflammatorisk tarmsjukdom Njurinsufficiens Juvenil kronisk artrit Hård fysisk träning/undervikt Anorexi Malnutrition Hypergonadotrop hypogonadism Gonaddysgenesi Turner syndrom (45, X) Klinefelters syndrom (47 XXY) Ovotestikulär DSD Sekundär gonadskada Cytostatikabehandling (fr.a. akylerare) Strålbehandling direkt mot gonaderna Orchit efter parotit Autoimmun ooforit Annan gonadskada 3. Utredning Utredningen syftar till att klarlägga orsaken till den sena puberteten. Avsaknad av hereditet, försenad pubertet hos flickor samt avstannad pubertet s.k. pubertal arrest ökar utredningsbehovet. Dessa patienter ska alltid utredas och behandlas i samråd med HKC. Det kan ibland vara svårt att säkert skilja mellan försenad och helt utebliven pubertet av typ hypogonadotrop hypogonadism, ibland får pubertetsinduktion startas och behandlingen fortlöpande omprövas. Anamnes Föräldrarnas tidpunkt för pubertet, längd, eventuella kroniska sjukdomar. Hos patienten efterfrågas kronisk sjukdom, mediciner, viktnedgång, aptit, träningsmängd, andra symtom särskilt huvudvärk eller mag-tarm-besvär. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 4

5 Klinisk undersökning Leta efter tecken till syndrom, bedöm pubertetsskattning enligt Tanner, för flickor bröstutveckling och pubesbehåring, för pojkar testikelstorlek, pubesbehåring och genitalstadium. Bedöm tillväxtkurvan. Efterhör luktsinneskvalitet (svårt). Synfält enligt Donder, basal neurologisk undersökning förutom vanligt somatisk status. Utredning Vid klar hereditet för sen pubertet hos någon av föräldrarna är en initial utredning (nedan) tillräcklig i de flesta fall. Initial utredning FSH, LH, Morgonprov känsligt-östradiol (flickor), testosteron (pojkar) + SHBG Prolaktin, TSH, ft4, IGF1, IGF BP3, transglutaminas-ak Hb, ALAT, CRP, orosomucoid, kreat, U-stix Röntgen skelettålder Vidare utredning (se nedan) Kromosomanalys (framför allt flickor) AMH (flickor) Inhibin B (pojkar) MRT sella Ytterligare utredningar baseras på eventuella fynd eller misstankar vid klinisk undersökning, se nedan. Vidare utredning Vid avsaknad av hereditet eller sen pubertet hos en flicka är sannolikheten större för organisk orsak, då görs MRT hjärna med särskilda bilder över sella-området. Vid avstannad pubertetsutveckling, s.k. pubertal arrest ska alltid MRT göras. Vid misstanke på Kallmans syndrom kan patienten göra en luktsinnesundersökning på öronkliniken, vid MRT hjärna bör man fråga efter eventuellt underutvecklade luktbulber. Kromosomanalys med frågeställning Turners syndrom är aktuell för sena flickor, dessa flickor är ofta korta, men kan ha en normal längdtillväxt vid t ex mocaisim. Hos pojkar kan också kromosomanalys bli aktuell med frågeställning Klinefelters syndrom eller mixed gonadal dysgenesi. GnRH-test ger oftast ingen ytterligare information för att skilja upp om det rör sig om en försenad eller permanent utebliven pubertet, men kan ibland göras för att se om det finns någon aktivitet alls i hypothalamus-hypofys-gonad-axeln. GnRH-test bör alltid göras vid avstannad eller ofullständig pubertetsutveckling. Vid gonadskada bör inhibin-b kontrolleras som ett mått på germinalcellsfunktion och därmed förutsättning för spermieproduktion hos pojkar. AMH speglar ovarialreserven hos flickor, lägre vid Turners syndrom eller annan ovarialdysgenesi. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 5

6 4. Behandling och uppföljning Behandling av försenad eller utebliven pubertet bör ske i samråd med barnendokrinolog vid HKC, generella riktlinjer följer nedan, men behandlingen behöver ofta individualiseras beroende på det kliniska svaret och längdtillväxten. Konstitutionellt försenad pubertet, pojkar Vid konstitutionellt försenad pubertet hos pojkar kan puberteten induceras efter 14 års ålder om pojken är bekymrad, och längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år. Vid avvikelser från detta individuell bedömning. Sen pubertet är ibland en psykosocial belastning. Flera undersökningar visar att slutlängden inte förkortas om puberteten induceras efter 14 år för pojkar. Injektionslösning Testoviron depot (Schering Nordiska) är ett licens-läkemedel, enskild licens måste sökas för varje patient. Behandling: Injektion Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens), 0,3 ml = 75 mg intramuskulärt var 4:e vecka, totalt 6 injektioner. Uppföljning: Efter 3 månader kontroll längd, vikt, pubertetsbedömning hos endokrinsjuksköterska eller läkare. Återbesök läkare 2 månader efter sista injektionen, blodprov före besöket: testosteron, FSH, LH, IGF-1. Eventuellt ytterligare återbesök efter individuell bedömning. Konstitutionellt försenad pubertet, flickor Detta är ovanligare och därmed är utredningsbehovet större. Då östrogen i sig har en hämmande effekt på längdtillväxten måste man noga överväga om flickan ska behandlas, fr.a. om slutlängdsprognosen ser bekymmersam ut. Ännu finns det ingen bra östrogenberedning som med säkerhet ger så låga doser östrogen att inte längdtillväxten påverkas negativt. Diskutera alltid med HKC. Behandling: Om slutlängdsprognosen inte är kort kan man använda schemat nedan för östrogenbehandling av utebliven pubertet, men låga östrogendoser ska ges och behandlingen måste fortlöpande omprövas i samråd med HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad tills puberteten klart är igång. Hypogonadotrop hypogonadism, pojkar och flickor Vid klar gonadotropinbrist som orsak till utebliven pubertet kan puberteten induceras med något av scheman nedan. I praktiken är det ofta svårt att säkert skilja utebliven pubertet från en försenad pubertet som förr eller senare kommer igång spontant, anamnes på sen pubertet hos någon av föräldrarna är dock oftast vägledande. Vid oklarheter bör man vänta med pubertetsinduktion tills puberteten är definitionsmässigt sen, om det inte finns en klar organisk orsak, t.ex en hypofysnära tumör med bortfall av fler hypofyshormoner. Behandlas Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 6

7 patienten med tillväxthormon är det viktigt att inte inducera puberteten alltför sent då det kan leda till oönskat lång slutlängd. Hypergonadotrop hypogonadism, pojkar Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år kan puberteten induceras när pojken så önskar, lagom ålder ca 12 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos pojkar. Vid avsaknad av testiklar överväg testikelprotes vid 6 års ålder för optimal scrotumtillväxt. Behandling: Injektionslösning Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens) ges intramuskulärt i ökande dos, schemat nedan kan behöva modifieras beroende på kliniskt svar och längdtillväxt mg var 4:e vecka i 6-9 månader 75 mg var 4:e vecka i 6-9 månader 125 mg var 4:e vecka i 12 månader 200mg var 4:e vecka i 12 månader 250 mg var 3-4:e vecka fortsättningsvis, för övergång till vuxensubstitution se nedan. Nya testosteronberedningar provas för pubertetsinduktion eftersom Testoviron depot kommer att försvinna, men andra preparat får än så längd prövas med försiktighet via HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad. Figur 2. Dygnsvariation testosteron hos pojkar i olika pubertetsstadier. För bedömning av testosteron ta morgonblodprov. (Ankarberg-Lindgren, Norjavaara Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-57) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 7

8 Hypergonadotrop hypogonadism, flickor Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 130 cm och skelettmognad > 11 år kan puberteten induceras när flickan så önskar, lagom ålder ca 11 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos flickor, men individuell beömning görs med hänsyn till längdtillväxt och patientens önskemål. Transdermalt östrogen (Depotplåster Evorel) med naturligt 17-beta-östradiol används i första hand, östrogen är fördelat jämnt i plåstret, dosen anpassa genom att plåstret klipps i bitar. Överblivet plåster kan förvaras i öppnad förpackningen upptill en vecka. Behandling: Alternativ 1: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar Vikt Startdos B1 ->B2 B2->B3 B3->B4 Natt 9 mån Natt 6 mån Dos natt, halva dosen dag < 40 kg 1/8 3,1 mikrog 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog kg 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog > 55 kg 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog 3/4 18,8 mikrog Nivåerna av känsligt östradiol bör kontrolleras på morgonen innan nattplåstret tas av, i stadium B1->B2 bör det inte ligga över 40 pmol/l, i nästa stadium B2->B3 bör det inte överstiga 130 pmol/l. Beroende på bröstutveckling och tillväxtsvar behöver dosen individualiseras, känsligheten varierar mellan olika individer. Dosen ökas successivt upp till normal vuxendos 25 eller 50 mikrog/24 timmar. Efter månaders östrogenbehandling ges tillägg av gestagen under dagar varje eller varannan månad, Primolut-Nor 5 mg 1x2 alternativt Gestapuran 5 (-10) mg 1x1. (Källa: Ensio Norjavaara, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg) Alternativ 2: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar ¼ plåster natt 9 mån, starta med 1/8 plåster vid vikt < 40 kg, 1/6 vikt < 54 kg ½ plåster natt 9 mån ¾ plåster natt 9 mån ¾ plåster 50 mikrog/ 24 tim 9 mån Gestagentillägg, se ovan (Kapslar Etinylöstradiol kan användas för pubertetsinduktion, se nedan. Kapslar à 1 mikrog beställes via Apotekets Produktionsenhet, se ATL-boken.) 50 ng/kg/dag 9 mån mån mån mån Gestagen-tillägg (se ovan) vid dos mikrogram alternativt vid genombrottsblödning, senast 24 månader efter start Etinylöstradiol. (Källa Vårdprogram Turners syndrom) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 8

9 Figur 3. Östradiol hos flickor i olika pubertetsstadier. För bedömning av östradiol före ta morgonblodprov. (Norjavaara et al J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): ) Uppföljning: Efter start pubertetsinduktion återbesök efter 3-4 månader, för att se om dosen behöver justeras, sedan återbesök var 6:e månad. Fortsatt uppföljning och behandling Pojkar När puberteten är färdig och det finns indikation för fortsatt testosteronsubstitution finns det möjlighet att ge injektionslösning Nebido 1000 mg/4ml i.m. var 12:e vecka. Ett annat alternativ är gel Tostrex eller Testogel. Testosteron, östradiol, FSH, LH, Hb och leverstatus bör följas. Återbesök 1-2 gånger / år. Flickor Många flickor fortsätter med Evorel-plåster (25-) 50 mikrog/24 timmar dagligen + gestagentillägg, flickorna bör inte ha mens glesare än var 3:e månad. Ett annat alternativ är kombinationstablett Femasekvens (östrogen + gestagen). Ett tredje alternativ är kombinerade p-piller, (med den nackdelen att inget östrogen ges under den tablettfria veckan). Följ östradiol, FSH, LH. Återbesök 1-2 gånger / år. 5. Överföring till vuxenmedicin Vid 18 års ålder överremitteras de med fortsatt behov av substitutionsbehandling, i första hand till RMC (reproduktionsmedicinskt centrum) i Malmö via gemensam övertagningsmottagning. 6. Patientinformation Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 9

10 7. Diagnoser Pubertas tarda E30.0 Turners syndrom (45,X) Q 96.0 Turner (46,X iso Xq) Q96.1 Turner, mosaicism (t.ex 45X/46XX eller 45X/46XY) Q96.3 Turner, ospec Q96.9 Klinefelters syndrom (47, XXY) Q 98.0 Kallmans syndrom E 23.0 Ovarial svikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.4 Testikelsvikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.5 Ovarial dysfunktion, ospec, ej Turner E28.9 Androgenresistens E34.5 Testikelatrofi N Referenser Clinical Pediatric Endocrinology 2005, Brook (red) sid Vårdprogram vid Turners syndrom 2000, Svenska Turnerakademin. Changes of diurnal rhythm and levels of total and free testosterone secretion from pre to late puberty in boys: testis size of 3 ml is a transition stage to puberty Ankarberg-Lindgren C, Norjavaara E, Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-5) Diurnal rhythm of 17 beta-estradiol secretion throughout pubertal development in healthy girls: evaluation by a sensitive radioimmunoassay Norjavaara E, Ankarberg, C, Albertsson-Wikland K, J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): Induction and management of puberty in girls De Muinck Keizer-Schrama SM, Horm Res. 2007;68 Suppl Epub 2007 Dec 10. Pubertal androgen therapy in boys. Rogol AD, Pediatr Endocrinol Rev Mar;2(3): Induction of puberty in the hypogonadal girl practices and attitudes of pediatric endocrinologists in Europe. Kiess W, Conway G, Ritzen M, Rosenfield R, Bernasconi S, Juul A, van Pareren Y, de Muinck Keizer-Schrama SM, Bourguignon JP, Horm Res. 2002;57(1-2):66-71 Nocturnal Application of Transdermal Estradiol Patches Produces Levels of Estradiol that Mimic Those Seen at Onset of Spontaneous Puberty in Girls. Carina Ankarberg-Lindgren, Maria Elfving, Kerstin Albertsson-Wikland and Ensio Norjavaara. Clin Endocrinol Metab 2001;86: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 10

11 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Barn- och ungdomscentrum, SUS, Malmö Malmö Tel: E-post: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 11

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas?

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:19 Side 13 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 15-25 Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Barnkliniken, Karolinska

Läs mer

Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling

Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling klinisk översikt Pojke eller flicka gissa aldrig! Diagnostik och behandling av tillstånd med avvikande könsutveckling ANNA NORDENSTRÖM, med dr, överläkare, DEMO, Barnens sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten?

Martin Ritzén. bioscience explained Vol 7 No 2. Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Martin Ritzén Professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Pojke eller flicka vad är det som styr utvecklingen och hur kan det bli problem inom idrotten? Introduktion Under VM i fri idrott

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling

Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling Pediatrisk Endokrinologi 2008;28:25-36 Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Astrid Lindgrens Barnklinik, Karolinska

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2013 motionera bort din artros 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Läs mer

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335

Hjärttransplanterade barn Nyhetsbrev 335 Nyhetsbrev 335 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården Endometriosis in Young Women - experiences of school health service Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer