Försenad eller utebliven pubertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försenad eller utebliven pubertet"

Transkript

1 Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Försenad eller utebliven pubertet Framtaget av: Maria Elfving Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Anna-Karin Albin, Annelie Carlsson, Bengt Lindberg, Cecilia Andersson och Johan Svensson Publicerat: Giltigt t.o.m.: Detta vårdprogram är en vägledning till lämplig utredning och behandling av typfall. I det enskilda fallet måste diagnostiska överväganden och terapialternativ alltid individualiseras. Innehåll 1. Bakgrund 2. Klinisk bild 3. Utredning 4. Behandling och uppföljning 5. Överföring till vuxenmedicin 6. Patientinformation 7. Diagnoser 8. Referenser 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 1

2 1. Bakgrund Pubertetsutvecklingen innebär stora förändringar hos ett barn, sekundära könskarakteristika utvecklas, kroppsvikten ökar, kroppssammansättningen ändras och hormonellt sker en ökning av könssteroider, binjurebarkssteroider och tillväxthormon. Vilken betydelse det har för ett barn att vara sen i sin utveckling är inte helt känt, men det kan innebära en psykosocial belastning. Puberteten initieras av en ökande rytmisk insöndring av GnRH från hypothalamus. Detta stimulerar frisättning av FSH och LH från hypofysen, som i sin tur stimulerar gonaderna att växa och producera könshormon. Redan under fosterlivet finns mätbara halter av FSH och LH, med en stegring från 5:e till 20:e graviditetsveckan, för att sedan sjunka till låga värden i samband med födseln, troligen pga. av hormonell reglering från placenta och fostret, men även en ökad hämning från CNS hos fostret. Under barndomen kan man se en viss pulsatil insöndring av LH i gles frekvens och med låga amplituder. Vid pubertetsstarten släpper CNShämningen av GnRH-utsöndringen från hypothalamus. Initialt ses ökad pulsatil LHutsöndring nattetid, sedan ökar LH- och FSH frisättningen över dygnet och könshormonnivåerna stiger. Östradiol och testosteron har initialt en klar dygnsvariation med högre värden på morgonen. Könshormonhalterna inducerar en ökning av tillväxthormon och IGF-1, vilket resulterar i en tillväxtspurt. Östrogen behövs både hos pojkar och flickor för att avsluta längdtillväxten och stänga tillväxtzonerna. Könshormon har också betydelse för skelettmineraliseringen, som till stor del sker under och åren efter puberteten. Insulinets roll för tillväxt och pubertet är mer oklar, men insulin är ett anabolt hormon som troligen också stimulerar tillväxt, samtidigt som insulinresistensen ökar under puberteten. Figur 1. Bild över hypothalamus hypofys gonadaxeln. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 2

3 2. Klinisk bild Sen pubertet definieras hos pojkar som testikelstorlek < 4 ml vid 14 års ålder och hos flickor utebliven bröstutveckling vid 13 års ålder. En avvikelse på hypothalamus- hypofys- eller gonadnivå kan orsaka en försenad eller utebliven pubertet. Den vanligaste orsaken till sen pubertet är ärftliga faktorer, kvarstående CNS-inhibition anses vara en förklaring. Barnen kan ärva benägenheten att vara sen i puberteten både efter sin mamma och sin pappa. Medianålder för menarche är hos kvinnor ca 12,5 år i Sverige. Medianålder för pubertetsstart är ca 12 år för pojkar, där hos de flesta den maximala längdtillväxten sker vid 14 års ålder. Pappas pubertet beskrivs som tidig/medel/sen, de flesta brukar komma ihåg om de avvek från sina jämnåriga. Kroppens metabola situation påverkar tidpunkten för pubertetsstart. Vid svält eller kronisk sjukdom kan puberteten försenas. Om BMI är lågt signalerar kroppen bl.a. via leptin att substrattillgången är dålig, vilket leder till att puberteten inte tar fart. Hypofysnära tumörer kan ge en hypothalamus-hypofysskada med risk för utebliven eller avstannad pubertetsutveckling. Dessa barn har ofta ytterligare hormonella bortfall. Barn med medellinjedefekter kan också ha en hypothalamus-hypofysmissbildning som orsak till utebliven pubertet. Kallmans syndrom med avsaknad av funktionella GnRH-neuron i kombination med uteblivet eller defekt luktsinne leder till en utebliven pubertetsutveckling. Höga stråldoser mot CNS och hypothalamus-hypofysområdet kan ge försenad pubertet, men nästan aldrig helt utebliven pubertet. Kronisk sjukdom som celiaki, IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), njurinsufficiens, juvenil kronisk artrit kan också medföra en försenad pubertet. Hård fysisk individuell träning (mer än ca 10 timmar per vecka) är också förknippat med en försenad pubertet, liksom undervikt troligen pga hypothalamisk nedreglering. Skada på gonaderna leder också till utebliven pubertetsutveckling. Vid Turners syndrom (45,X) ses utebliven pubertet hos ca 85% av flickorna, ovarierna är ofta av streak-typ. Vid Klinefelters sydrom (47, XXY) är gonaderna skadade och puberteten ofta ofullständig, liknande ses vid mixed gonadal dysgenesi. Gonaderna kan också vara skadade av strålning och cytostatika. Orchit kan också ge en permanent gonadskada, men ses numera sällan efter införandet av vaccination mot parotit. Autoimmun ooforit är en ovanlig orsak till utebliven pubertet hos flickor. Både testiklar och ovarier kan sällsynt saknas pga t.ex. torsion. För översikt av orsaker till försenad pubertet, se Tabell 1. Man skiljer mellan hypogonadotrop hypogonadism, vilket innebär avsaknad av stimulering med LH och FSH från hypofysen och hypergonadotrop hypogonadism där gonaderna inte kan producera tillräckligt med könshormon vilket medför förhöjda basalnivåer av LH och FSH. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 3

4 Tabell 1. Orsaker till sen eller utebliven pubertet Hypogonadotrop hypogonadism Gonadotropinbrist Hypofysnära tumöreer Medellinjedefekt Kallmans syndrom CNS-strålning, Höga doser Kronisk sjukdom Inflammatorisk tarmsjukdom Njurinsufficiens Juvenil kronisk artrit Hård fysisk träning/undervikt Anorexi Malnutrition Hypergonadotrop hypogonadism Gonaddysgenesi Turner syndrom (45, X) Klinefelters syndrom (47 XXY) Ovotestikulär DSD Sekundär gonadskada Cytostatikabehandling (fr.a. akylerare) Strålbehandling direkt mot gonaderna Orchit efter parotit Autoimmun ooforit Annan gonadskada 3. Utredning Utredningen syftar till att klarlägga orsaken till den sena puberteten. Avsaknad av hereditet, försenad pubertet hos flickor samt avstannad pubertet s.k. pubertal arrest ökar utredningsbehovet. Dessa patienter ska alltid utredas och behandlas i samråd med HKC. Det kan ibland vara svårt att säkert skilja mellan försenad och helt utebliven pubertet av typ hypogonadotrop hypogonadism, ibland får pubertetsinduktion startas och behandlingen fortlöpande omprövas. Anamnes Föräldrarnas tidpunkt för pubertet, längd, eventuella kroniska sjukdomar. Hos patienten efterfrågas kronisk sjukdom, mediciner, viktnedgång, aptit, träningsmängd, andra symtom särskilt huvudvärk eller mag-tarm-besvär. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 4

5 Klinisk undersökning Leta efter tecken till syndrom, bedöm pubertetsskattning enligt Tanner, för flickor bröstutveckling och pubesbehåring, för pojkar testikelstorlek, pubesbehåring och genitalstadium. Bedöm tillväxtkurvan. Efterhör luktsinneskvalitet (svårt). Synfält enligt Donder, basal neurologisk undersökning förutom vanligt somatisk status. Utredning Vid klar hereditet för sen pubertet hos någon av föräldrarna är en initial utredning (nedan) tillräcklig i de flesta fall. Initial utredning FSH, LH, Morgonprov känsligt-östradiol (flickor), testosteron (pojkar) + SHBG Prolaktin, TSH, ft4, IGF1, IGF BP3, transglutaminas-ak Hb, ALAT, CRP, orosomucoid, kreat, U-stix Röntgen skelettålder Vidare utredning (se nedan) Kromosomanalys (framför allt flickor) AMH (flickor) Inhibin B (pojkar) MRT sella Ytterligare utredningar baseras på eventuella fynd eller misstankar vid klinisk undersökning, se nedan. Vidare utredning Vid avsaknad av hereditet eller sen pubertet hos en flicka är sannolikheten större för organisk orsak, då görs MRT hjärna med särskilda bilder över sella-området. Vid avstannad pubertetsutveckling, s.k. pubertal arrest ska alltid MRT göras. Vid misstanke på Kallmans syndrom kan patienten göra en luktsinnesundersökning på öronkliniken, vid MRT hjärna bör man fråga efter eventuellt underutvecklade luktbulber. Kromosomanalys med frågeställning Turners syndrom är aktuell för sena flickor, dessa flickor är ofta korta, men kan ha en normal längdtillväxt vid t ex mocaisim. Hos pojkar kan också kromosomanalys bli aktuell med frågeställning Klinefelters syndrom eller mixed gonadal dysgenesi. GnRH-test ger oftast ingen ytterligare information för att skilja upp om det rör sig om en försenad eller permanent utebliven pubertet, men kan ibland göras för att se om det finns någon aktivitet alls i hypothalamus-hypofys-gonad-axeln. GnRH-test bör alltid göras vid avstannad eller ofullständig pubertetsutveckling. Vid gonadskada bör inhibin-b kontrolleras som ett mått på germinalcellsfunktion och därmed förutsättning för spermieproduktion hos pojkar. AMH speglar ovarialreserven hos flickor, lägre vid Turners syndrom eller annan ovarialdysgenesi. Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 5

6 4. Behandling och uppföljning Behandling av försenad eller utebliven pubertet bör ske i samråd med barnendokrinolog vid HKC, generella riktlinjer följer nedan, men behandlingen behöver ofta individualiseras beroende på det kliniska svaret och längdtillväxten. Konstitutionellt försenad pubertet, pojkar Vid konstitutionellt försenad pubertet hos pojkar kan puberteten induceras efter 14 års ålder om pojken är bekymrad, och längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år. Vid avvikelser från detta individuell bedömning. Sen pubertet är ibland en psykosocial belastning. Flera undersökningar visar att slutlängden inte förkortas om puberteten induceras efter 14 år för pojkar. Injektionslösning Testoviron depot (Schering Nordiska) är ett licens-läkemedel, enskild licens måste sökas för varje patient. Behandling: Injektion Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens), 0,3 ml = 75 mg intramuskulärt var 4:e vecka, totalt 6 injektioner. Uppföljning: Efter 3 månader kontroll längd, vikt, pubertetsbedömning hos endokrinsjuksköterska eller läkare. Återbesök läkare 2 månader efter sista injektionen, blodprov före besöket: testosteron, FSH, LH, IGF-1. Eventuellt ytterligare återbesök efter individuell bedömning. Konstitutionellt försenad pubertet, flickor Detta är ovanligare och därmed är utredningsbehovet större. Då östrogen i sig har en hämmande effekt på längdtillväxten måste man noga överväga om flickan ska behandlas, fr.a. om slutlängdsprognosen ser bekymmersam ut. Ännu finns det ingen bra östrogenberedning som med säkerhet ger så låga doser östrogen att inte längdtillväxten påverkas negativt. Diskutera alltid med HKC. Behandling: Om slutlängdsprognosen inte är kort kan man använda schemat nedan för östrogenbehandling av utebliven pubertet, men låga östrogendoser ska ges och behandlingen måste fortlöpande omprövas i samråd med HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad tills puberteten klart är igång. Hypogonadotrop hypogonadism, pojkar och flickor Vid klar gonadotropinbrist som orsak till utebliven pubertet kan puberteten induceras med något av scheman nedan. I praktiken är det ofta svårt att säkert skilja utebliven pubertet från en försenad pubertet som förr eller senare kommer igång spontant, anamnes på sen pubertet hos någon av föräldrarna är dock oftast vägledande. Vid oklarheter bör man vänta med pubertetsinduktion tills puberteten är definitionsmässigt sen, om det inte finns en klar organisk orsak, t.ex en hypofysnära tumör med bortfall av fler hypofyshormoner. Behandlas Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 6

7 patienten med tillväxthormon är det viktigt att inte inducera puberteten alltför sent då det kan leda till oönskat lång slutlängd. Hypergonadotrop hypogonadism, pojkar Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 140 cm och skelettmognad > 12 år kan puberteten induceras när pojken så önskar, lagom ålder ca 12 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos pojkar. Vid avsaknad av testiklar överväg testikelprotes vid 6 års ålder för optimal scrotumtillväxt. Behandling: Injektionslösning Testoviron depot 250 mg/ml (licensläkemedel, enskild licens) ges intramuskulärt i ökande dos, schemat nedan kan behöva modifieras beroende på kliniskt svar och längdtillväxt mg var 4:e vecka i 6-9 månader 75 mg var 4:e vecka i 6-9 månader 125 mg var 4:e vecka i 12 månader 200mg var 4:e vecka i 12 månader 250 mg var 3-4:e vecka fortsättningsvis, för övergång till vuxensubstitution se nedan. Nya testosteronberedningar provas för pubertetsinduktion eftersom Testoviron depot kommer att försvinna, men andra preparat får än så längd prövas med försiktighet via HKC. Uppföljning: Återbesök var 6:e månad. Figur 2. Dygnsvariation testosteron hos pojkar i olika pubertetsstadier. För bedömning av testosteron ta morgonblodprov. (Ankarberg-Lindgren, Norjavaara Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-57) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 7

8 Hypergonadotrop hypogonadism, flickor Vid hypergonadotrop hypogonadism ses stegrade basala FSH och LH som tecken till att puberteten vill starta. Vid längd > 130 cm och skelettmognad > 11 år kan puberteten induceras när flickan så önskar, lagom ålder ca 11 år, dvs medianålder för pubertetsstart hos flickor, men individuell beömning görs med hänsyn till längdtillväxt och patientens önskemål. Transdermalt östrogen (Depotplåster Evorel) med naturligt 17-beta-östradiol används i första hand, östrogen är fördelat jämnt i plåstret, dosen anpassa genom att plåstret klipps i bitar. Överblivet plåster kan förvaras i öppnad förpackningen upptill en vecka. Behandling: Alternativ 1: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar Vikt Startdos B1 ->B2 B2->B3 B3->B4 Natt 9 mån Natt 6 mån Dos natt, halva dosen dag < 40 kg 1/8 3,1 mikrog 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog kg 1/6 4,2 mikrog 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog > 55 kg 1/4 6,2 mikrog 1/2 12,5 mikrog 3/4 18,8 mikrog Nivåerna av känsligt östradiol bör kontrolleras på morgonen innan nattplåstret tas av, i stadium B1->B2 bör det inte ligga över 40 pmol/l, i nästa stadium B2->B3 bör det inte överstiga 130 pmol/l. Beroende på bröstutveckling och tillväxtsvar behöver dosen individualiseras, känsligheten varierar mellan olika individer. Dosen ökas successivt upp till normal vuxendos 25 eller 50 mikrog/24 timmar. Efter månaders östrogenbehandling ges tillägg av gestagen under dagar varje eller varannan månad, Primolut-Nor 5 mg 1x2 alternativt Gestapuran 5 (-10) mg 1x1. (Källa: Ensio Norjavaara, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg) Alternativ 2: Depotplåster Evorel 25 mikrog/24 timmar ¼ plåster natt 9 mån, starta med 1/8 plåster vid vikt < 40 kg, 1/6 vikt < 54 kg ½ plåster natt 9 mån ¾ plåster natt 9 mån ¾ plåster 50 mikrog/ 24 tim 9 mån Gestagentillägg, se ovan (Kapslar Etinylöstradiol kan användas för pubertetsinduktion, se nedan. Kapslar à 1 mikrog beställes via Apotekets Produktionsenhet, se ATL-boken.) 50 ng/kg/dag 9 mån mån mån mån Gestagen-tillägg (se ovan) vid dos mikrogram alternativt vid genombrottsblödning, senast 24 månader efter start Etinylöstradiol. (Källa Vårdprogram Turners syndrom) Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 8

9 Figur 3. Östradiol hos flickor i olika pubertetsstadier. För bedömning av östradiol före ta morgonblodprov. (Norjavaara et al J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): ) Uppföljning: Efter start pubertetsinduktion återbesök efter 3-4 månader, för att se om dosen behöver justeras, sedan återbesök var 6:e månad. Fortsatt uppföljning och behandling Pojkar När puberteten är färdig och det finns indikation för fortsatt testosteronsubstitution finns det möjlighet att ge injektionslösning Nebido 1000 mg/4ml i.m. var 12:e vecka. Ett annat alternativ är gel Tostrex eller Testogel. Testosteron, östradiol, FSH, LH, Hb och leverstatus bör följas. Återbesök 1-2 gånger / år. Flickor Många flickor fortsätter med Evorel-plåster (25-) 50 mikrog/24 timmar dagligen + gestagentillägg, flickorna bör inte ha mens glesare än var 3:e månad. Ett annat alternativ är kombinationstablett Femasekvens (östrogen + gestagen). Ett tredje alternativ är kombinerade p-piller, (med den nackdelen att inget östrogen ges under den tablettfria veckan). Följ östradiol, FSH, LH. Återbesök 1-2 gånger / år. 5. Överföring till vuxenmedicin Vid 18 års ålder överremitteras de med fortsatt behov av substitutionsbehandling, i första hand till RMC (reproduktionsmedicinskt centrum) i Malmö via gemensam övertagningsmottagning. 6. Patientinformation Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 9

10 7. Diagnoser Pubertas tarda E30.0 Turners syndrom (45,X) Q 96.0 Turner (46,X iso Xq) Q96.1 Turner, mosaicism (t.ex 45X/46XX eller 45X/46XY) Q96.3 Turner, ospec Q96.9 Klinefelters syndrom (47, XXY) Q 98.0 Kallmans syndrom E 23.0 Ovarial svikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.4 Testikelsvikt efter medicinsk behandling, kirurgi eller strålbehandling E 89.5 Ovarial dysfunktion, ospec, ej Turner E28.9 Androgenresistens E34.5 Testikelatrofi N Referenser Clinical Pediatric Endocrinology 2005, Brook (red) sid Vårdprogram vid Turners syndrom 2000, Svenska Turnerakademin. Changes of diurnal rhythm and levels of total and free testosterone secretion from pre to late puberty in boys: testis size of 3 ml is a transition stage to puberty Ankarberg-Lindgren C, Norjavaara E, Eur J Endocrinol Dec;151(6):747-5) Diurnal rhythm of 17 beta-estradiol secretion throughout pubertal development in healthy girls: evaluation by a sensitive radioimmunoassay Norjavaara E, Ankarberg, C, Albertsson-Wikland K, J Clin Endocrinol Metab Nov;81(11): Induction and management of puberty in girls De Muinck Keizer-Schrama SM, Horm Res. 2007;68 Suppl Epub 2007 Dec 10. Pubertal androgen therapy in boys. Rogol AD, Pediatr Endocrinol Rev Mar;2(3): Induction of puberty in the hypogonadal girl practices and attitudes of pediatric endocrinologists in Europe. Kiess W, Conway G, Ritzen M, Rosenfield R, Bernasconi S, Juul A, van Pareren Y, de Muinck Keizer-Schrama SM, Bourguignon JP, Horm Res. 2002;57(1-2):66-71 Nocturnal Application of Transdermal Estradiol Patches Produces Levels of Estradiol that Mimic Those Seen at Onset of Spontaneous Puberty in Girls. Carina Ankarberg-Lindgren, Maria Elfving, Kerstin Albertsson-Wikland and Ensio Norjavaara. Clin Endocrinol Metab 2001;86: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 10

11 9. Kontakt Barnendokrinologiskt Centrum Region Skåne Barn- och ungdomscentrum, SUS, Malmö Malmö Tel: E-post: Barnendokrinologiskt Centrum i Region Skåne Tel E-post 11

Pubertet normal och onormal

Pubertet normal och onormal Pubertet normal och onormal Martin Ritzén Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Disposition Puberteten en stormig period Hormoner som är inblandade Somatiska pubertetstecken

Läs mer

Pubertas praecox & Pubertas tarda hos barn och ungdomar - Utredning och Behandling-

Pubertas praecox & Pubertas tarda hos barn och ungdomar - Utredning och Behandling- Pubertas praecox & Pubertas tarda hos barn och ungdomar - Utredning och Behandling- Olle Söder Professor i Pediatrik Barnendokrinologiska Enheten Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Astrid Lindgren

Läs mer

Seminarium tillväxtavvikelser Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus

Seminarium tillväxtavvikelser Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Seminarium tillväxtavvikelser 2013 Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Fall 1 5½-årig flicka, inremitterad från BVC p g a avplanande längdtillväxt. Haft upprepade

Läs mer

Barn & Ungdoms endokrinologi

Barn & Ungdoms endokrinologi Barnendokrinologi Barn & Ungdoms endokrinologi (Tillväxt) Pubertetsstörningar Medfödda endokrina rubbningar Bengt Lindberg, SUS RTG Skelettålder Prematur telarche Prematur telarche Isolerad bröstutveckling

Läs mer

Normal tillväxt och utveckling Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken SUS

Normal tillväxt och utveckling Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken SUS Normal tillväxt och utveckling Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken SUS Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. För att tidigt upptäcka tillväxtavvikelser

Läs mer

Diagnostik av tidig Pubertet

Diagnostik av tidig Pubertet Diagnostik av tidig Pubertet Inte alltid så enkelt! Johan Svensson Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne Normal pubertet Adrenarche vs. Gonadarche Flickor Pojkar Gonadarche Bröstutveckling Ökad tillväxthastighet

Läs mer

Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling. Marianne Jarfelt 151112

Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling. Marianne Jarfelt 151112 Gonadfunktion och fertilitet efter barncancerbehandling Marianne Jarfelt 151112 90% av alla vuxna kan få barn 70% av barncancerpatienter har normal förmåga att få barn Normal pubertet hos pojkar Definition

Läs mer

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med

Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne Vårdprogram för omhändertagande av barn och ungdomar med Tidig pubertet Framtaget av: Anna-Karin Albin Granskat av: Ulf Westgren, Åsa Löfgren, Maria Elfving, Annelie

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

Hypogonadism hos män. Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset

Hypogonadism hos män. Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset Hypogonadism hos män Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset 68-årig man Återkommer till Sverige från Thailand, där han bor med sin andra fru sedan 20 år.

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Central pubertas precox hos flickor och pojkar

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Central pubertas precox hos flickor och pojkar Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16078 su/med 2015-01-22 2 Innehållsansvarig: Hans Fors, Överläkare, Barn- och ungdomsklinik läkare (hanfo1) Godkänd av: Ralph Bågenholm, Verksamhetschef,

Läs mer

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla Företrädare: Elisabeth Rehnman SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052

Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 Handbok om POJKAR Denna bok är utgiven av Bayer Healthcare Pharmaceuticals Primary Care Tel 08-580 223 00 L.SCAN.05.2011.0052 FÖRORD Denna broschyr vill öka kunskapen om den hormonella utvecklingen av

Läs mer

Aromatashämmare och tillväxt - Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden Lars Hagenäs 11

Aromatashämmare och tillväxt - Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden Lars Hagenäs 11 Pediatrisk Endokrinologi 2007; 21: 40-44 Aromatashämmare och tillväxt - Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden Lars Hagenäs 11 Barnendokrinologiska Enheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

Läs mer

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö

Manlig infertilitet. Katarina Link Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö Jävsdeklaration Konsult för Bayer 2011-2012 Deltagare i flertal expertgrupper inom andrologi och föreläser inom andrologi, endokrinologi och transsexualism i regi av ett flertal läkemedelsbolag verksamma

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Ann Christin Lindgren, MD, PhD Enheten för Pediatrisk Endokrinolog, Institutionen för Kvinnor och Barn hälsa Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

Läs mer

Barnendokrinologi - pubertetsavvikelser. Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus

Barnendokrinologi - pubertetsavvikelser. Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Barnendokrinologi - pubertetsavvikelser Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Prematur telarche Isolerad bröstutveckling hos flickor, vanligen 1½ - 2½ års ålder.

Läs mer

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet

Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hormonproblem vid optikushypoplasi Professor Lars Sävendahl Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hypothalamus-hypofys 3 veckor 8 veckor Hypofysbakloben Hypofysstjälken Hypofysframloben ACTH-celler

Läs mer

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33 Barnets tillväxt och utveckling Health Department, Innehållsförteckning Barnets tillväxt och utveckling......3 Längdtillväxten...3 Tillväxtens faser...3 Intrauterin fas Infancy fas (spädbarnsåret) Childhood

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Tillväxtstörningar hos barn

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Tillväxtstörningar hos barn Barn och ungdomsklinikerna Tillväxtstörningar hos barn 1(6) Tillväxtstörningar hos barn 1. Bakgrund 2. Riktlinjer för utredning 3. Vårdnivå 1. Bakgrund Vid bedömning av tillväxten hos barn måste både längdutvecklingen

Läs mer

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Endokrinologi G Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Upplägg Översikt av menstruationscykeln Organ och hormoner involverade i menstruationscykeln Den hormonella regleringen

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

MEQ Gynekologi T

MEQ Gynekologi T MEQ Gynekologi T8 2005-12-21 Du arbetar som underläkare på en gynekologisk mottagning. Kristina Berggren, 43 år, söker dig för utebliven mens sedan hon slutade med p-piller för 3 månader sedan. Hon är

Läs mer

AMH och Inhibin B. Equalis användarmöte i Endokrinologi september Charlotte Becker Labmedicin Skåne Klinisk kemi

AMH och Inhibin B. Equalis användarmöte i Endokrinologi september Charlotte Becker Labmedicin Skåne Klinisk kemi AMH och Inhibin B Equalis användarmöte i Endokrinologi 13-14 september 2010 Charlotte Becker Labmedicin Skåne Klinisk kemi Anti-Mülleriskt Hormon (AMH) eller Müllerian Inhibiting Substance (MIS) och Inhibin

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att läkemedlet Undestor Testocaps, kapslar, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att läkemedlet Undestor Testocaps, kapslar, ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ORGANON AB Fiskhamnsgatan 6A 414 58 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Manlig Hypogonadism Dr Jarl Hellman

Manlig Hypogonadism Dr Jarl Hellman Manlig Hypogonadism 161020 Dr Jarl Hellman Från internet. http://theibody.com/services/testosterone-pellet-therapy/ Metabolism Testosteron DHT = Dihydrotestosteron; 5αR= 5-alfa reduktas; AR= Androgen receptor

Läs mer

Vetenskapen bakom igro

Vetenskapen bakom igro Vetenskapen bakom igro igro är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa läkare utvärdera tillväxtresultat för patienter som får behandling med tillväxthormon (GH). Dessa sidor ger en översikt över begreppen

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Inledning Om du är över 40 år har du kanske upplevt förändringar i din kropp och din allmänna hälsa, till exempel viktökning, nedstämdhet, sömnstörningar och minskat intresse

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Testosteronbrist Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Bakom utarbetandet av dessa behandlingsrekommendationer står följande: Leif Abramsson, Umeå Stefan Arver, Stockholm Jan-Erik Damber, Göteborg

Läs mer

Tillväxtavvikelser vad ska remitteras? Anna-Karin Albin 2012-10-17

Tillväxtavvikelser vad ska remitteras? Anna-Karin Albin 2012-10-17 Tillväxtavvikelser vad ska remitteras? Anna-Karin Albin 01-10-17 10 Puberty Pubertetsfasen Längd (cm) 10 100 80 60 Infancy Spädbarnsfasen 0 0 6 9 1 15 18 Ålder (år) Childhood Barndomsfasen ICP Karlberg,

Läs mer

DUGGA. Utveckling. Fredag 22/3. Skrivtid: Max: 33 p. Godkänt: 21 p. Lycka till! LÄRAREX

DUGGA. Utveckling. Fredag 22/3. Skrivtid: Max: 33 p. Godkänt: 21 p. Lycka till! LÄRAREX DUGGA Utveckling Fredag 22/3 Skrivtid: 15.00-16.00 Max: 33 p Godkänt: 21 p Lycka till! LÄRAREX 1) Ange tre positiva effekter av feber på kroppens immunförsvar. (3 p ) Svar: Minskad/hämmad tillväxt av bakterier

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Tidig pubertet. Tidig Pubertet. Johan Svensson Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne

Tidig pubertet. Tidig Pubertet. Johan Svensson Barnendokrinologiskt centrum Region Skåne Tidig Pubertet Jhan Svenssn Barnendkrinlgiskt centrum Regin Skåne Nrmal pubertet Flickr Adrenarche CRH GNRH Gnadarche - ACTH LH + FSH Hypfys Binjurar DHEAS DHEA Andrstendin Äggstckar Teststern Dihydrteststern

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning , Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning , Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Zomacton 10mg/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10.9.2015, Version 5.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Inledning Om du är över 40 år har du kanske upplevt förändringar i din kropp och din allmänna hälsa, till exempel viktökning, nedstämdhet, sömnstörningar och minskat intresse

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Råd angående handläggning av patienter med HYPERHIDROS - Hudkliniken

Råd angående handläggning av patienter med HYPERHIDROS - Hudkliniken Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-41836 Fastställandedatum: 2012-02-13 Giltigt t.o.m.: 2016-02-13 Upprättare: Anette E Edlund Fastställare: Lars Åke Berndalen Råd angående handläggning

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se

Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Dopning i ett samhällsperspektiv. Kurt Skårberg Dopningsmottagningen Rådgivningstelefon: 019-6023360 Kurt.skarberg@orebroll.se Doping eller dopning Med doping avses inom idrottsrörelsen fusk genom tillsatser

Läs mer

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare Primär och sekundär binjurebarksvikt Eva Ekerstad överläkare Innehåll 1. Basal anatomi, fysiologi 2. Primär binjurebarksvikt a) Etiologi b) Klinisk bild c) Utredning d) Behandling 3. Sekundär binjurebarksvikt

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Tillväxt på BVC. Varför mäter vi barn? Integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxt på BVC Höst 2017 Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Linda Håkansson/Anette Karsch Vårdutvecklare/Distriktssköterska Kunskapscentrum barnhälsovård Region Skåne Varför mäter vi barn? Integrerat

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma?

Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma? Hur påverkas fertilitet och resultaten av fertilitetsbehandling av övervikt och fetma? Snorri Einarsson Gynekolog, subspecialist i Reproduktionsmedicin ART Medica Island / Sahlgrenska Akademin Innehåll

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

Menstruationscykel Ovulationscykel. Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013 1 Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring

Läs mer

2011-01-24. Översikt av endokrina systemet och dess sjukdomar. Flercelliga organismer måste ha kontrollsystem

2011-01-24. Översikt av endokrina systemet och dess sjukdomar. Flercelliga organismer måste ha kontrollsystem Översikt av endokrina systemet och dess sjukdomar Olle Söder Flercelliga organismer måste ha kontrollsystem Encellig organism: Ex. bakterie Flercellig organism: Ex. människa, 10 14 celler, 200 celltyper

Läs mer

Den utvecklingsmässiga betydelsen av flickors pubertetsutveckling. Therése Skoog, Fil Dr

Den utvecklingsmässiga betydelsen av flickors pubertetsutveckling. Therése Skoog, Fil Dr Den utvecklingsmässiga betydelsen av flickors pubertetsutveckling Therése Skoog, Fil Dr Jag vill börja med att tacka Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet Martin Ritzén, professor

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas?

Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:19 Side 13 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 15-25 Människans pubertetstillväxt - kan den påverkas? Lars Hagenäs 1 Barnendokrinologiska Enheten, Barnkliniken, Karolinska

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi

Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Könshormoners farmakologi, del II: Androgener, Antiandrogener Manlig antikonception Anabola steroider Sexuell farmakologi Januari - 2015 Lars Westberg Sektionen för farmakologi Inst för neurovetenskap

Läs mer

Klinefelters syndrom Rapport från observationsschema

Klinefelters syndrom Rapport från observationsschema Klinefelters syndrom MUN-H-CENTER 215-12-2 Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Klinefelters syndrom Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas

Läs mer

Hypofyshormoner. Detta kan ge förhöjt prolaktin. Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH. Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin

Hypofyshormoner. Detta kan ge förhöjt prolaktin. Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH. Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin Hypofys och Binjurar Inger Friberg 2014 03 07 Hypofyshormoner Adenohypofysen Prolaktin LH,FSH ACTH TSH GH Neurohypofysen ADH, Vasopressin Oxytoxin Detta kan ge förhöjt prolaktin prolaktinom graviditet/amning

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E Vad är det som inte fungerar? Sexuell lust - motivation, intresse, drömmar, fantasier Kroppens sexuella gensvar bli tänd, bli blöt, få stånd Orgasm, utlösning

Läs mer

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!!

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!! DUGGA kull 2 Moment Utveckling Fredagen den 28/10-2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 30 p Godkänt: 20 p Poäng: Namn: Lycka till!! 1. Utifrån ett barns föräldralängder kan man, som bekant, beräkna förväntad

Läs mer

Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset. Transsexualitet

Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset. Transsexualitet Magnus Isaksson Specialistläkare Endokrin- och diabetessektionen Akademiska sjukhuset Transsexualitet Patientfall Biologisk kvinna. Uppvuxen på landet. 4 Syskon. Somatiskt väsentligen frisk. Kontakt med

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Testosteronets betydelse för kvinnor

Testosteronets betydelse för kvinnor Testosteronets betydelse för kvinnor Angelique Flöter Rådestad Docent Gynekolog Karolinska Universitetssjukhuset Sektionen för tumörkirurgi angelique.floter-radestad@ki.se Serumnivåer av testosteron sjunker

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Diabetes hos barn Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Typer av barndiabetes Typ 1 Autoimmun Insulinbrist Alltid insulin Sekundär: CF, steroidbehanding MODY: Maturity Onset Diabetes in the Young;

Läs mer

Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö

Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Reproduktion Klinisk Kemisk Diagnostik 15-11-24 Aleksander Giwercman Molekylär Reproduktionsmedicin, och Reproduktionsmedicinskt Centrum Lunds Universitet Malmö Patient case Hans och Greta är 39 and 38

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation. Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet

Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation. Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet Energitillgänglighets påverkan på neuromuskulär prestation Åsa Tornberg Lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) Psychological Reproductive

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Giltighet 2013-08-16 2014-08-16 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Turners syndrom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Turners syndrom 5-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Turners syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Problem med mage och tarm. Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare

Problem med mage och tarm. Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare Problem med mage och tarm Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare 6 veckors gosse med konstant skrik Skrik Började för en vecka sedan Skriker mest på eftermiddagar o kvällar Otröstlig Ammas, äter bra Ökar

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE

IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE (palbociklib) DOSERINGSGUIDE IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt och fetma Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt & Fetma ÖVERVIKT En riskfaktor för fetma Prevention Kost Motion Levnadsvanor FETMA En sjukdom E66.0 Behandling Beteendeförändring

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren.

Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Patientinformation Du har ordinerats behandling med Testogel mot testosteronbrist. Innan Du startar behandlingen rekommenderas att Du läser igenom broschyren. Varför ska jag ta Testogel? Testogel används

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela

Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning. nafarelin. Synarela Till dig som behandlas inför provrörsbefruktning nafarelin Synarela 1 Innehåll Detta är Synarela 4 Hormonbehandling i två steg 5 Vad händer i kroppen vid behandling med Synarela? 6 Kan Synarela ge biverkningar?

Läs mer

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN bristande androgeneffekt TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN Manlig hypogonadism kan ses vid t ex typ 2-diabetes, hjärt kärlsjukdom och övervikt således inte bara vid klassiska endokrina

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi.

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi. BASAL UTREDNING VID EPILEPTISKA ANFALL OCH EPILEPSI (Martin Lindberger) En noggrann anamnes inklusive vittnesuppgifter är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. MRT är en mer känslig metod för att

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer