Granskning kontanthantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning kontanthantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink

2 Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning Bakgrund och revisionsfrågor Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Metod Granskningsresultat Riktlinjer och regler Intern kontroll Stickprov... 5

4 1 Revisionell bedömning Revisorerna har beslutat att granska den interna kontrollen av väsentliga rutiner gällande tillförlitlighet och säkerhet. Tillförlitliga rutiner för intern kontroll i den kommunala verksamheten är viktiga och då särskilt för kontanthanteringen. Bl.a. för att säkerställa att de intäkter som rätteligen tillhör kommunen också kommer kommunen tillgodo samt att personalen inte utsätts för onödig riskexponering Revisorerna i Mjölby kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kontanthantering. Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi bedömningen att berörda nämnder har tillfredsställande rutiner på de besökta enheterna avseende redovisning, insättning av kontanter samt avstämning för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vi föreslår dock Service- och entreprenadstyrelsen som har de större volymerna av kontanter att de bör överväga om insättning/bankning av kontanter kan ske på ett säkrare sätt. Idag sker bankning av egen personal vilket utgör risk för personal med betydliga belopp och tar tid i anspråk. Vi kan konstatera att kommungemensamma riktlinjer finns för kontanthanteringen i kommunen. Vi bedömer utifrån genomförd granskning att nämndernas tillämpning av riktlinjerna är tillräcklig men kan förbättras bl.a. när det gäller kontroller och uppföljning. De kommungemensamma riktlinjerna bör kompletteras med exempelvis kassaansvarigs roll och ansvar, instruktioner avseende moms, nivåer för kontanter som förvaras på enheter samt att veckorapporten ska kompletteras med periodutslag (Z2) ur kassaregister. Vi förslår också att respektive nämnd och förvaltning överväger om verksamheter med större volym av kontanthantering skall dokumentera riktlinjer och rutiner för kontanthantering beslutar och ger direktiv om vilken prispolicy som gäller för respektive försäljningsområde utvecklar rutinerna och gör systematisk uppföljning av försäljningsintäkter dess inköp och kostnader för respektive försäljningsställe 1

5 2 Bakgrund och revisionsfrågor 2.1 Bakgrund På olika ställen i kommunen förekommer kontanthantering. Av erfarenhet vet vi att rutiner inte alltid finns eller följs för en säker hantering. Risk att verksamheten förlorar i förtroende om oegentligheter eller slarv upptäcks. Revisorerna har beslutat att granska den interna kontrollen av väsentliga rutiner gällande tillförlitlighet och säkerhet. Tillförlitliga rutiner för intern kontroll i den kommunala verksamheten är viktiga och då särskilt för kontanthanteringen. Bl.a. för att säkerställa att de intäkter som rätteligen tillhör kommunen också kommer kommunen tillgodo samt att personalen inte utsätts för onödig riskexponering 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen har inriktats på att ge svar på följande revisionsfråga: Har Mjölby kommun tillfredsställande rutiner avseende redovisning, insättning av kontanter samt avstämning för att säkerställa en god intern kontroll? I steg 1 har kartläggning skett avseende omfattningen av kontanthanteringen samt om dokumenterade rutiner finns för dessa. I steg två har avgränsning skett till fyra verksamheter som hanterar kontanter d v s Kungshögaskolans cafeteria, Kungshögahemmets restaurang, Mjölby fritidsgård samt Norrgårdens café. Granskning har där skett via intervju samt kontrollmålsteknik med stickprov av om Kassaansvarig finns utsedd Dokumenterade dagliga rutiner finns för kassavstämningar Försäljningsbelopp redovisas med korrekt belopp och utan dröjsmål Utgående moms redovisas på korrekt sätt Kontanter hanteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst Här utöver är syftet att säkerställa att Mjölby kommuns interna regler samt relevant lagstiftning (KRL) efterlevs på ett tillfredsställande sätt. 2.3 Metod För att besvara ovanstående frågor har intervjuer skett med handläggare/kassaansvariga vid berörda verksamheter samt kassaansvarig centralt. Vi har via nämndernas ekonomer 2

6 tagit del av riktlinjer och volymer avseende kontanthanteringen. I samband med intervjuer har stickprov genomförts gällande dagrapporter, veckorapporter förvaring m.m. 3 Granskningsresultat Inom kommunens nämnder finns kontanthantering inom flera områden. I samband med granskningens kartläggning om var kontanthantering (utöver handkassor, privata medel och simhall) sker inom respektive nämnd har vi tagit del av följande information; Byggnads- och räddningsnämnden Försäljning av flytvästar samt brandmaterial Förskole- och skolnämnden Caféverksamhet Blåklintskolan Miljönämnden Försäljning av bok Naturguide Kultur- och fritidsnämnden Fritidsgårdar Bibliotek Skogssjöbaden Kulturskolan Service och entreprenadstyrelsen Kostservice Skolrestauranger Restauranger vid äldreboenden Stadshuscafeterian Några förskolor Omsorgs- och socialnämnd Handikappomsorg Daglig verksamhet vid ett flertal platser Utbildnings- och arbetsmarknad Dackeskolan Hotell och restaurangprogram, café Receptionen, elevservice Kungshögaskolan Caféverksamhet Lundby Arbetscentrum 3

7 Enligt redovisning från 2008 finns de större volymerna inom restaurangverksamhet kost och restaurang (service och entreprenadstyrelsen), caféverksamhet (flera nämnder) samt inom fritidsverksamheten. 3.1 Riktlinjer och regler Mjölby kommun har sedan 2001 en kommungemensam instruktion/rutinbeskrivning för hur intäktsredovisning med kassaapparat skall ske. I rutinbeskrivningen framgår bl.a. Att kassaapparat skall användas vid all löpande försäljning Hur redovisning skall ske via dagrapport och veckorapport (vad som ska framgå, attester, förvaring, hur ofta bankning, info till kassan etc.) Hantering av medlemskort och eventuella kuponger Prissättning, kontroll och lagerhantering Bilagor/blankett för intäktsredovisning Vad gäller rutiner för kontanthantering finns det enligt de intervjuade på berörda förvaltningar inga egna ytterligare dokumenterade riktlinjer utan man hänvisar till att man tilllämpar de kommungemensamma. Vår kommentar Vi kan konstatera att det finns kommungemensamma riktlinjer för hur kontanthantering och intäktsredovisning skall ske. Vi bedömer dessa som tydliga och skapar förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. För att utveckla de kommungemensamma riktlinjerna ytterligare bör de kompletteras med ansvar och kassaansvarigs roll, instruktioner avseende moms, nivåer för kontanter som förvaras på enheter, att inköp skall ske hos företag med ramavtal samt att eventuella utlägg skall hanteras via handkassa eller faktura. Inom respektive nämnd och förvaltning bör det också övervägas om verksamheter med större volym av kontanthantering skall dokumentera riktlinjer och rutiner för kontanthantering. Detta för att säkerställa en enhetlig hantering och information vid exempelvis semestrar, personalbyten etc. 3.2 Intern kontroll Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet, ekonomi och att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att det är styrelser och nämnder själva, som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 4

8 verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner, som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. I samband med granskningen har frågor ställts om respektive nämnds förvaltning genomfört några kontroller avseende kontanthanteringen på dessa platser. Enligt riktlinjerna skall överordnad kontrollera att försäljning har skett till fastställda priser. Enligt de intervjuade har det inte skett några sådana kontroller de senaste åren. Samtidigt hänvisar de till att centrala ekonomer följer upp kontantinsättningar, dess underlag, statistik på antal lunch etc. samt att ekonomisk uppföljning sker löpande. Inom Kostservice sker en extra kontroll av respektive veckoredovisning med dess underlag innan de skickas till kassan. I Kultur- och fritidsnämndens antagna internkontrollplan för 2009 finns kontroller avseende kontanthantering med. Dessa ska utföras på bibliotek samt inom kulturskolan. 3.3 Stickprov Resultatet avseende stickprovskontrollerna vid besökta enheter i samband med intervjuerna redovisas nedan. Finns kassaansvarig utsedd? Kassaansvarig skall bl.a. tillse att kassarutinerna är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. Några dokumenterade underlag/beslut på utsedda kassansvariga finns inte på de besökta enheterna. De intervjuade hänvisar till att formellt kassaansvarig är berörd rektor etc. men att de själva är ansvariga för handläggningen. Attestering av insättningar/veckorapporter m.m. sker av rektor, fritidsgårdsansvarig, köksansvarig eller arbetsledare. Dokumenterad beskrivning av innebörden att vara kassaansvarig saknas. Vid Kungshögaskolan finns det en användare/handläggare av kassan i cafeterian, vid Kungshögahemmet och vid Mjölby fritidsgård fyra samt vid Norrgårdens café ca fem. Skiftande behörigheter finns inte utan samtliga handläggare har samma tillgång till systemen. Korrigering av felslag etc. sker av samtliga användare. Finns dokumenterade rutiner för dagliga kassavstämningar? Som tidigare nämnts finns det kommunövergripande dokumenterade rutiner för kontanthantering och kassaredovisning. De beskriver för den dagliga avstämningen bl.a. redovisning på dagrapport ska ske dagligen och ska sparas i två år 5

9 vad som ska framgå av dagrapporten att kontanter ska räknas av kassaansvarig varje dag och signeras av två personer att veckorapport skall tas fram och sammanställas - kvitto ska bifogas (periodutslag - Z2) att kassadifferenser ska framgå av veckorapporten att kontrollremsa skall med samtliga transaktioner skall tas fram ska sparas i två år vilken dokumentation som ska skickas till kassan mm (sparas centralt i kommunen) Vi bedömer att efterlevnaden av dessa riktlinjer i allt väsentligt är tillräcklig. Några avvikelser har dock noterats bl.a. att enbart en person räknar och attesterar dagrapport på en av de besökta enheterna, periodutslag (Z2)görs inte på någon enhet i samband med redovisning av veckorapport (istället bifogas dagsutslagen - Z1) samt att kontroller av försäljning av överordnad inte har skett av att försäljning skett till fastställda priser. Vi bedömer det som riktigt att förvaring av veckorapporter och dess underlag/kvitton ska förvaras centralt i kommunen eftersom det utgör räkenskapsmaterial och ska sparas i 10 år. Kontrollremsan där alla transaktioner registrerats samt dagrapporten bör förvaras i ett brandsäkert utrymme i minst två år. Kungshögaskolans elevcafeteria Cafeteriaförsäljningen registreras löpande i kassaapparat som finns i anslutning till cafeterian. Vid dagens slut konstateras att Z1 avstämning genomförs (dagsutslag och nollställer kassaapparaten efter dagens försäljning). Inga periodutslag (Z2) görs veckovis. Enbart en kassahandläggare räknar kassa och stämmer av med försäljningssumma och dokumenterar på dagrapport och kommunens veckomall för intäktsredovisning. Vid inlämnande av veckorapport attesteras denna av rektor samt av kassahandläggare. Försäljningssummorna läggs dagligen i ett värdehanteringsskåp som enbart säkerhetsföretag har tillgång till efter inlämnande av dagskassor. Förvaring av försäljningssummorna bedöms ske i säkert utrymme. Nycklar till förråd innehas av ett fåtal personer. När hämtning av kontanter skett inväntas beräkningsunderlag från bank via fax. När denna erhållits och stämts av överlämnas den tillsammans med veckorapport och Z1 kvitton till kassan. Enligt de intervjuade sker inga utlägg ur cafeteriakassan för vissa inköp. Inga avvikelser noterade i samband med stickprovsgranskningen. Viss internfakturering sker. Eventuella felslag/differens ska redovisas i veckorapporten. 6

10 Uppdelning av 12 % moms respektive 25 % moms görs. Priser i cafeterian sätts enligt de intervjuade av personal i cafeterian. Policyn för prissättning är enligt de intervjuade självkostnadspris personal och lokalkostnad skall inte påverka priserna. Månatliga ekonomirapporter tas fram för Kungshögaskolan. Någon uppföljning av cafeterians inköp mot försäljningsintäkter görs enligt uppgift inte systematiskt utan en övergripande ekonomisk uppföljning genomförs. Kungshögahemmet Försäljningen registreras löpande i kassaapparat som finns i anslutning till restaurangen. Vid dagens slut konstateras att Z1 avstämning genomförs (nollställer kassaapparaten efter dagens försäljning). Inga Z2-utlslag görs veckovis. Två kassahandläggare räknar kassa och stämmer av med försäljningssumma och dokumenterar på kommunens veckomall för intäktsredovisning som signeras. Vid köksansvarigs frånvaro attesterar en person. Mall för statistik, antal sålda kuponger, kaffe etc. fylls i. Försäljningssummorna läggs dagligen i låsbart kassaskåp. Förvaring av försäljningssummorna samt kuponger bedöms ske i säkert utrymme. Nycklar till förråd och kassaskåp innehas av ett ca fem personer. Bankning sker av egen personal varje vecka. Enligt de intervjuade enbart av en personal. Eftersom kommunen bedriver ett flertal liknande restauranger med relativt mycket kontanthantering bedömer vi att Service och entreprenadstyrelsen / Kostservice bör utreda om bankning kan ske på ett säkrare sätt. När fax från bank erhållits sammanställs denna tillsammans med veckorapport, insättningskvitton och Z1-kvitton. Skickas sedan till Kostservice ekonomer för ytterligare kontroll av underlag. Dessa överlämnar sedan till kassan för bokföring. Enligt de intervjuade sker inga utlägg ur cafeteriakassan för vissa inköp. Inga avvikelser noterade i samband med stickprovsgranskningen. Viss internfakturering sker. Eventuella felslag/differens ska redovisas i veckorapporten. Uppdelning av 12 % moms respektive 25 % moms görs och framgår av kassaregister och kommungemensam mall för intäktsredovisning. Policyn för prissättning är enligt de intervjuade självkostnad och skall vara lägre än motsvarande på den öppna markanden. Priserna tas fram av kostenheten. Samma prisnivå skall gälla på samtliga äldreboenden där Kostservice står för verksamheten. Resultatrapporter där Kungshögahemmet och där restaurangen ingår tas fram varje månad. Vid behov på slagnivå. Månatlig statistik tas fram på volymer avseende luncher, kaffe mm. 7

11 Enligt riktlinjerna skall överordnad kontrollera att försäljning har skett till fastställda priser. Viss övergripande kontroll bedöms ske i samband med ekonomisk uppföljning. Mjölby fritidsgård Försäljningen (café, arrangemang, medlemskort, entréavgifter mm) registreras löpande i kassaapparat som finns i anslutning till cafeterian. Dagrapporten för fritidsgårdar delas upp i dag och kvällsförsäljning. Klockan två varje dag slås kassan ut och kassabehållning/försäljning stäms av. Dagrapport används där summan enligt utslagskvitton anges och signeras. Eventuell differens registreras. När kvällen är avslutad tas rapport ut för hela dagen d v s en Z1- rapport. Beräkning görs, signeras på dagrapport som förvaras i pärm. Kontanter läggs i kassaskåp som förvaras i låst utrymme. Samtlig personal har tillgång till nycklar till kassaskåp samt förvaringsutrymme. När veckorapporteringen görs (av gårdsansvarig) inhämtas dagrapporter och kontanter för kontroll, beräkning och kontering. Veckorapporten sammanställs, fax, insättningskvitto och Z1-utslagen bifogas veckorapporten och signeras av två personer. Eventuella differenser bokas upp på separat konto. Bankning sker av egen personal varje vecka. Enligt de intervjuade enbart av en personal. Ibland sker utlägg ur kassan för vissa inköp. Kvitton bifogas dagrapporten när direktinköp gjorts. Förfaringssättet får till resultat att intäkter och kostnader blandas på en ur redovisningssynpunkt felaktigt sätt (nettoredovisning). Inköp skall ske via faktura eller om kontanter behövs via handkassa. Kultur- och fritidsnämnden eller dess fritidsgårdar har ingen policy på pränt gällande prissättning. En rekommendation som tillämpas av fritidsgårdarna är att ha ett påslag på ca. 30%. Vidare strävar man efter att så långt som möjligt ha samma priser på de olika gårdarna. I vissa fall väljer man att ha ett lägre påslag, ex. vill man premiera försäljning av nyttiga produkter framför godis och läsk. Någon systematisk kontroll av överordnad att kontrollera att försäljning skett till fastställda priser sker enligt uppgift ej. Ekonomiska uppföljningsrapporter distribueras till varje enhet månadsvis. Uppföljning/prognos lämnas av enheterna till förvaltningskontoret i samband med de centrala uppföljningarna kvartalsvis. Norrgårdens café Cafeteriaförsäljningen registreras löpande i kassaapparat som finns i anslutning till cafeterian. Vid dagens slut konstateras att Z1 avstämning genomförs (nollställer kassaapparaten efter dagens försäljning). Inga Z2-utlslag görs veckovis. 8

12 Det finns ett flertal kassahandläggare (daglig verksamhet) under dagen men det är två arbetsledare som stämmer av kassan gentemot försäljningssumma och dokumenterar på kommunens veckomall för intäktsredovisning. Vid inlämnande av veckorapport attesteras denna av arbetsledarna. Veckorapporten bifogas med Z1-utslag per dag. Under februari 2009 har cafeterian bytt kassasystem. Stickproven visar att stora differenser redovisades under de första månaderna. Orsaken är bl.a. att personalen fått information av kassaleverantör om att utslag av försäljning kunde göras tidigare under dagen vilket det senare framkom att det inte var möjligt. Dessutom har inte samtlig försäljning registrerats i kassaregister men kontanter har erhållits. Stickproven visar att sedan juni har differenserna minskat. Försäljningssummorna läggs dagligen i ett låsbart dokumentskåp. Förvaring av försäljningssummorna bedöms kunna ske i ett mer säkert utrymme. Nycklar till skåp innehas av två personer. Bankning sker av egen personal en gång per vecka. När kvitto och fax erhållits från bank och stämts av överlämnas den tillsammans med veckorapport och Z1 kvitton till kassan. Veckorapporten skall vara attesterad av två personer. Kontroll sker centralt av kassan. Enligt de intervjuade sker inga utlägg ur cafeteriakassan för vissa inköp. Inga avvikelser noterade i samband med stickprovsgranskningen. Eventuella differenser redovisas i veckorapporten. Enligt de intervjuade finns ingen kupongförsäljning. Uppdelning av 12 % moms respektive 25 % moms görs. Priser i cafeterian sätts enligt de intervjuade av personal i cafeterian. Prisnivån är enligt de intervjuade lägre än marknaden. Caféet ska dock inte konkurrera med övriga marknaden. Enligt de intervjuade sker ekonomiuppföljning och utfallet diskuteras i samband med personalträffar. Enligt de intervjuade sker inte någon systematisk uppföljning av exempelvis inköp kopplat till försäljningsintäkter. Försäljningsbelopp redovisas med korrekt belopp och utan dröjsmål Stickproven på samtliga besökta enheter visar att försäljningsbeloppen stämmer med bankning och veckorapporter/dagrapporter med några avvikelser. Differensen som gällde Mjölby fritidsgård korrigerades nästkommande redovisning. När det gäller identifierade differenser på Norrgårdens café som avser mer kontanter än inslaget belopp (försäljning) så har dessa nu minskat. Nytt kassasystem har installerats vilket varit en av orsakerna till uppkomna differenser. Ansvariga arbetsledare har nu fått information om när dagrapport skall tas fram på dagen samt arbetar med berörd kassapersonal så att dessa registrerar samtlig försäljning. 9

13 Bankning bedöms ske löpande på samtliga besökta enheter. Kommunen erhåller därmed sina intäkter utan alltför långa dröjsmål. Enligt kassaansvarig på centralt ekonomikontor (som stämmer av kommunens likvidkonton) stämmer insättningar huvudsakligen med underlag som faxas till avdelningen från berört café, restaurang, fritidsgård med avvikelser för Norrgårdens café. Kassaansvarig beskriver också att de kontaktar berörda enheter med kontanthantering löpande om underlag inte skulle stämma samt vid kontoavstämning delårsbokslut och bokslut. Mot bakgrund av de stickprov som genomförts bedöms att samtliga försäljningssummor också registreras och bankats. Utgående moms redovisas på korrekt sätt Av stickproven bedöms att utgående moms redovisas korrekt. Momsnivåer finns inlagda i kassaregistren. Uppdelning av försäljning 12 % respektive 25 % sker hos samtliga besökta enheter. Kontanter hanteras/förvaras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst Förvaring av kontanter sker på de besökta enheterna antingen i kassaregister, kassaskåp eller värdeskåp mellan bankningarna vilket vi bedömer som tillräcklig. Förvaringen som sker i låsbart dokumentskåp bör dock förbättras. 10

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Daniel Brandt Melleruds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.1.1. Syfte, genomförande och

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Intern kontroll Kultur och livsmiljö Håbo kommun

Intern kontroll Kultur och livsmiljö Håbo kommun www.pwc.se Intern kontroll Kultur och livsmiljö Granskning av intern kontroll har på uppdrag av kommundirektör utfört en granskning av den interna kontrollen inom: Avdelningen Kultur och livsmiljö, verksamheterna

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet. Tjänsteskrivelse 1 (4) 2013-01-24 SN 2012.0026 Handläggare: Anette Lundh Socialnämnden Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-24 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Kerstin Sikander, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisions PM Källbybadet, september 2003

Revisions PM Källbybadet, september 2003 2003-12-17 Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisions PM Källbybadet, september 2003 Kommunrevisionen har granskat rutinerna för försäljning på Källbybadet. Granskningen syftar till att säkerställa

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering"

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-11-02 17 (25) 198 Dnr 2010/186 Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" INLEDNING

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 5 Internkontrolluppföljning 2014, fritidsnämnden (FN 2014.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden

Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Servicenämnden Landstinget Halland Datum 2006-08-07 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Elisabet Håkansson 2003-11-11 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/UTFÖRT ARBETE... 4 3 LÖPANDE GRANSKNING AV UTBETALNINGAR VIA DATASYSTEMET SOFIA...

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelning Ärende nr: 3 Datum: 2012-09-04 Ärende: Delrapport om internkontrollarbetet för år 2012 Sammanfattning: Fritidsnämnden beslutade 2012-02-23

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer