Regeringens proposition 2008/09:165

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens proposition 2008/09:165"

Transkript

1 Regeringens proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Prop. 2008/09:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för hur en långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans ska skapas. Domstolarna har en mycket viktig roll i samhället och detta ställer höga krav på det arbete som utförs där. För att förtroendet för rättsstaten ska upprätthållas krävs väl fungerande och oberoende domstolar. Domstolarna måste därför ges möjlighet att utveckla sin verksamhet och vidmakthålla en hög kompetens. De förändringar som presenteras skapar förutsättningar för en verksamhet som håller en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet. Regeringen redovisar i propositionen följande bedömning av hur organisationen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans bör se ut i framtiden. Länsrätten i Stockholms län och Länsrätten i Gotlands län bör läggas samman till en domstol med kansli i Stockholm. Länsrätten i Uppsala län och Länsrätten i Västmanlands län bör läggas samman till en domstol med kansli i Uppsala. Till domstolen bör Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner föras. Länsrätten i Göteborg bör läggas samman med Länsrätten i Vänersborg och Länsrätten i Hallands län till en domstol med kansli i Göteborg. Länsrätten i Örebro län och Länsrätten i Värmlands län bör läggas samman till en domstol med kansli i Karlstad. Länsrätten i Dalarnas län och Länsrätten i Gävleborgs län bör läggas samman till en domstol med kansli i Falun. Länsrätten i Västernorrlands län och Länsrätten i Jämtlands län bör läggas samman till en domstol med kansli i Härnösand. Länsrätten i Östergötlands län bör läggas samman med Länsrätten i Södermanlands län till en domstol med kansli i Linköping. Till 1

2 domstolen bör Vimmerby och Västerviks kommuner föras. Länsrätten i Jönköpings län bör läggas samman med Länsrätten i Mariestad till en domstol med kansli i Jönköping. Till domstolen bör Bollebygds, Borås, Herrljunga, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner föras. Länsrätterna i Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län bör läggas samman till en domstol med kansli i Växjö. Inga förändringar av domkretsarna för Länsrätterna i Västerbottens län, Norrbottens län och Skåne län bör göras. Regeringen föreslår i propositionen att benämningen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans ändras från länsrätt till förvaltningsrätt. Det nya namnet på en allmän förvaltningsdomstol i första instans kommer att bli Förvaltningsrätten i följt av namnet på kansliorten. Sammanläggningarna bör genomföras den 15 februari Lagändringarna föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt. 2

3 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Lagtext Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Förslag till lag om ändring i föräldrabalken Förslag till lag om ändring i brottsbalken Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt Förslag till lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268) Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) Förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

4 2.23 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223) Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl

5 2.46 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning Förslag till lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll Förslag till lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) Förslag till lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204) Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) Förslag till lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281) Förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) Förslag till lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

6 2.70 Förslag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451) Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt Förslag till lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet Förslag till lag om ändring i lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher Förslag till lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst Förslag till lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Förslag till lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem Förslag till lag om ändring i lagen (2009:000) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Ärendet och dess beredning Utgångspunkter för det framtida förvaltningsdömandet i första instans Allmänna utgångspunkter Bakgrund De allmänna förvaltningsdomstolarnas nuvarande organisation Reformbehovet En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans En långsiktigt hållbar organisation

7 5.2 Bör förändringarna göras nu? En ny benämning på de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans En ny organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Domkretsar för de allmänna förvaltningsdomstolarna Länsrätterna i Stockholms och Gotlands län Länsrätterna i Uppsala och Västmanlands län Länsrätten i Skåne län Länsrätterna i Göteborg och Vänersborg samt i Hallands län Länsrätterna i Värmlands och Örebro län Länsrätterna i Dalarnas och Gävleborgs län Länsrätterna i Västernorrlands och Jämtlands län Länsrätterna i Västerbottens och Norrbottens län Länsrätterna i Södermanlands och Östergötlands län Länsrätterna i Jönköpings län samt i Mariestad och Vänersborg Länsrätterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Ikraftträdande och övergångsbestämmelser m.m Kostnader och andra konsekvenser Författningskommentar Allmänt om förslagen till lagändringar Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Bilaga 1 Sammanfattning av förslagen i Länsrättsutredningen (Domstolsverkets rapportserie 2008:2) Bilaga 2 Domstolsverkets lagförslag Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 mars

8 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 2. lag om ändring i rättegångsbalken, 3. lag om ändring i föräldrabalken, 4. lag om ändring i brottsbalken, 5. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 6. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 7. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., 8. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 9. lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, 10. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 11. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 12. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, 13. lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., 14. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 15. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 16. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160), 17. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268), 18. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, 19. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, 20. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade, 21. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 22. lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, 23. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 24. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 25. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., 26. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223), 27. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m., 28. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 29. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 30. lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, 31. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., 32. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 8

9 33. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), 34. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 35. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 36. lag om ändring i kommunallagen (1991:900), 37. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 38. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 39. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859), 40. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 41. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 42. lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, 43. lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, 44. lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation, 45. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 46. lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, 47. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 48. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, 49. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 50. lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt, 51. lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m., 52. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 53. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 54. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 55. lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204), 56. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 57. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 58. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 59. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, 60. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395), 61. lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden, 62. lag om ändring i tullagen (2000:1281), 63. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken, 64. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 65. lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården, 66. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 67. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 68. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168), 9

10 69. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, 70. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451), 71. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt, 72. lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, 73. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), 74. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 75. lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister, 76. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet, 77. lag om ändring i lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, 78. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, 79. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelseoch utvecklingsverksamhet, 80. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m., 81. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 82. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 83. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, 84. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 85. lag om ändring i lagen (2009:000) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 10

11 2 Lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 1 dels att 1, 8, 14 20, 21 och 28 ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 14 och 19 ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. 1 2 Regeringsrätten är enligt regeringsformen högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm. Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Regeringsrätten. Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping. Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en länsrätt. Regeringen kan bestämma att det i ett visst län skall finnas fler än en länsrätt. Regeringen förordnar om länsrätternas domkretsar. Förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammarrätterna. Regeringen meddelar föreskrifter om förvaltningsrätternas domkretsar. 8 3 Kammarrätt prövar 1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen, 2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen, 3. sådana ansökningar om 3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 regeringsformen resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 regerings- skall prövas av formen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet förvaltningsdomstol, om målet 1 Lagen omtryckt 1981: Senaste lydelse 1997: Senaste lydelse 2006:

12 eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet, 4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet, 5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag skall prövas av kammarrätt. Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar. Länsrätterna eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet, 4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och 5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag ska prövas av kammarrätt. Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar. Förvaltningsrätterna 14 4 Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning. Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. En länsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan länsrätt som handlägger sådana mål. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen. Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt. Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning. Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt som handlägger sådana mål. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan förvaltningsrätter. 4 Senaste lydelse 2001:26. 12

13 Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer på regeringen att avgöra skall länsrätten överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt a 5 Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer på regeringen att avgöra ska förvaltningsrätten överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt 9. I länsrätt skall det finnas lagman. Som en del i en administrativ samverkan får en länsrätt och en tingsrätt på samma ort ha gemensam lagman. Om regeringen inte bestämmer något annat skall det i länsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de länsrätter som regeringen bestämmer skall det också finnas en eller flera chefsrådmän. Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna. De utnämns av regeringen. En länsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om särskild sammansättning av länsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Länsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 17 a eller 18. Om en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän I förvaltningsrätt ska det finnas lagman. Som en del i en administrativ samverkan får en förvaltningsrätt och en tingsrätt på samma ort ha gemensam lagman. Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en förvaltningsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de förvaltningsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän. Lagman, chefsrådman och rådman ska vara lagfarna. De utnämns av regeringen En förvaltningsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman. Om särskild sammansättning av förvaltningsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, om inte annat följer av 17 a eller 18. Om en av nämndemännen får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän. 5 Senaste lydelse 1995: Senaste lydelse 2002: Senaste lydelse 1998: Senaste lydelse 2007:

14 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet. Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering och av vissa mål om elektronisk kommunikation finns, förutom i 18, bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) respektive lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fastställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län för tjänstgöring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fastställa hur många nämndemän som ska finnas inom varje förvaltningsrätts domkrets för tjänstgöring i domstolen. Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem. Länsrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) bestå av en lagfaren ledamot och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 b. Länsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 18 första och andra stycket samt fjärde stycket 1. Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje länsrätt. De särskilda ledamöterna skall ha god kännedom om kommunal verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år. 17 a 9 Förvaltningsrätten ska vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) bestå av en lagfaren ledamot och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 b. Förvaltningsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som anges i 18 första och andra stycket samt fjärde stycket b 10 Regeringen bestämmer antalet särskilda ledamöter för varje förvaltningsrätt. De särskilda ledamöterna ska ha god kännedom om kommunal verksamhet. De förordnas av regeringen för tre år. Om en särskild ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för den tid som återstår. Ändras antalet särskilda ledamöter, får en nytillträdande ledamot utses för kortare tid än tre år. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med Förvaltningsrätten fördelar tjänstgöringen mellan de särskilda ledamöterna efter samråd med 9 Senaste lydelse 1997: Senaste lydelse 1995:21. 14

15 dem. dem Länsrätt är domför med en En förvaltningsrätt är domför lagfaren domare ensam med en lagfaren domare ensam 1. när åtgärd som avser endast 1. vid åtgärd som avser endast måls beredande vidtages, måls beredande, 2. vid sådant förhör med vittne 2. vid förhör med vittne eller eller sakkunnig som begärts av sakkunnig som begärts av en annan länsrätt, annan förvaltningsrätt, 3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende 3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende och 4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak. Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid länsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som länsrätten. Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen. Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak. Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta. Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 1. mål av enkel beskaffenhet, 2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna, 3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 11 Senaste lydelse 2008:

16 vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 14 lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 första stycket och 33 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 första stycket 3 5 och 9 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., 4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna, 5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 7. mål enligt lagen (2004:629) 7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, om trängselskatt och 8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vissa bestämmelser om kammarrätt och länsrätt Vissa bestämmelser om kammarrätt och förvaltningsrätt Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses genom val. Val förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. När val av de nämndemän som ingår i länsrätt vid behandling av Nämndeman i kammarrätt och förvaltningsrätt utses genom val. Val förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. När val av de nämndemän som ingår i förvaltningsrätt vid 12 Senaste lydelse 2006:

17 mål om fastighetstaxering skall ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt skall väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän i hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd. Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid. behandling av mål om fastighetstaxering ska ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän i hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd. Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid. Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Valbar till nämndeman i kammarrätt och förvaltningsrätt är varje svensk medborgare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvaltningsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd. Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt. Nämndeman i förvaltningsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt. 13 Senaste lydelse 2007:

18 Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år. Domstolen prövar självmant den valdes behörighet. Nämndemän i kammarrätt och länsrätt utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder. Domstolen skall entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för Nämndemän i kammarrätt och förvaltningsrätt utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder. Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. uppdraget. Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämndemannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag under resten av mandatperioden. Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i länsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i förvaltningsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny nämndeman för den tid som återstår. Ändras antalet nämndemän inom domkretsen får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som följer av första stycket. Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall vara svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i kammarrätterna och länsrätterna gäller 20 och Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i kammarrätterna och förvaltningsrätterna gäller 20 och 14 Senaste lydelse 2006: Senaste lydelse 1988:

19 21. Ledamöter och föredragande i Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall allmän förvaltningsdomstol ska ha ha avlagt domared. avlagt domared. De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvaltningsdomstol Om ett mål eller ärende ska handläggas av länsrätt enligt bestämmelser i någon upphävd lag ska målet eller ärendet efter ikraftträdandet handläggas av förvaltningsrätt. 19

20 2.2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Härigenom föreskrivs att i 1 kap. 2 och 3 e rättegångsbalken 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av 1 kap :996 1 kap. 3 e 2005:

21 2.3 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 16 föräldrabalken 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Balken omtryckt 1995:974. Senaste lydelse av 6 kap :

22 2.4 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs att i 38 kap. 18 brottsbalken 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av 38 kap :

23 2.5 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) Härigenom föreskrivs att i 4 kap. 26 luftfartslagen (1957:297) 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Lagen omtryckt 1986:166. Senaste lydelse av 4 kap :

24 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring Härigenom föreskrivs att i 20 kap. 11 lagen (1962:381) om allmän försäkring 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Lagen omtryckt 1982:120. Senaste lydelse av 20 kap :

25 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Härigenom föreskrivs att i 26 d lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av 26 d 2005:

26 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Härigenom föreskrivs att i 36 lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 1 ordet länsrätten i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätten i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av :

27 2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling Härigenom föreskrivs att i 5, 6, 8 och lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : : : : : :

28 2.10 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Härigenom föreskrivs att i 23, 27, 29 och 30 kupongskattelagen (1970:624) 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : : : :

29 2.11 Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Härigenom föreskrivs att i 1, 6 a, 7, 9, 27, 33 och 34 a förvaltningsprocesslagen (1971:291) 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av :22 6 a 1998: : : : : a 1998:

30 2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar Härigenom föreskrivs att i 75 lagen (1972:262) 1 om understödsföreningar ordet länsrätten i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätten i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av :

31 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Härigenom föreskrivs att i 33 lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av :

32 2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt Härigenom föreskrivs att i 78 lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Lagen omtryckt 2007:

33 2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Härigenom föreskrivs att i 21 lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av :

34 2.16 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 7 arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Lagen omtryckt 1991:677. Senaste lydelse av 8 kap :

35 2.17 Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268) Härigenom föreskrivs att i 53 ransoneringslagen (1978:268) 1 ordet länsrätts ska bytas ut mot förvaltningsrätts. 1 Senaste lydelse av :44. 35

36 2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Härigenom föreskrivs att i 3, 6 8, 17, 18 och 20 lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : : : : : : :

37 2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting Härigenom föreskrivs att i 1 kap. 19 och 2 kap. 9 lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av 1 kap :46 2 kap :46. 37

38 2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade Härigenom föreskrivs att i 23 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Senaste lydelse av :47. 38

39 2.21 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) Härigenom föreskrivs att i 18 kap. 28, 30, 32 och 33, 20 kap. 11, 21 kap. 1, 6 och 8 10, 22 kap. 1 och 2, rubrikerna till 22 kap. och 30 kap. samt rubriken närmast före 21 kap. 8 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av 18 kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap : kap :

40 2.22 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden Härigenom föreskrivs att i 32 lagen (1981:533) om fiskevårdsområden 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Senaste lydelse av :

41 2.23 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) Härigenom föreskrivs att i 19 kap. 13 försäkringsrörelselagen (1982:713) 1 ordet länsrätten i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätten i motsvarande form. 1 Lagen omtryckt 1995:1567. Senaste lydelse av 19 kap :

42 2.24 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Härigenom föreskrivs att i 24 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Lagen omtryckt 1992:

43 2.25 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. Härigenom föreskrivs att i 8 lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av :

44 2.26 Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223) Härigenom föreskrivs att i 23 förvaltningslagen (1986:223) 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Lagen omtryckt 2003:

45 2.27 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Härigenom föreskrivs att i 17 lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av :

46 2.28 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Härigenom föreskrivs att i 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44 och 47 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : : : a 2005: : : : :

47 2.29 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank Härigenom föreskrivs att i 11 kap. 5 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Lagen omtryckt 1999:19. Senaste lydelse av 11 kap :

48 2.30 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst Härigenom föreskrivs att i 21 lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Senaste lydelse av :

49 2.31 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Härigenom föreskrivs att i 10 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. 1 ordet länsrätt ska bytas ut mot förvaltningsrätt. 1 Senaste lydelse av :

50 2.32 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Härigenom föreskrivs att i 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41 och 42 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : : : : :

51 2.33 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Härigenom föreskrivs att i 3 kap c, 4 kap. 12, 6 kap. 1, 7, 10, 13, 14, 19 och 24, 7 kap. 2 samt rubriken närmast före 6 kap. 10 taxeringslagen (1990:324) 1 ordet länsrätt i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätt i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av 3 kap :655 3 kap. 14 a 1994:467 3 kap. 14 b 1994:467 3 kap. 14 c 1994:467 6 kap :748 6 kap :655 6 kap :655 6 kap :655 6 kap :655 7 kap :

52 2.34 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. Härigenom föreskrivs att i 13 och 14 lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 1 ordet länsrätten i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätten i motsvarande form. 1 Senaste lydelse av : :

53 2.35 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Härigenom föreskrivs att i 21 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 1 ordet länsrätten ska bytas ut mot förvaltningsrätten. 1 Senaste lydelse av :

54 2.36 Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 1, 5 7, 13 och 14 kommunallagen (1991:900) 1 ordet länsrätten i olika böjningsformer ska bytas ut mot förvaltningsrätten i motsvarande form. 1 Lagen omtryckt 2004:93. 54

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar; SFS 2009:773 Utkom från trycket den 7 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:45

Regeringens proposition 2012/13:45 Regeringens proposition 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Prop. 2012/13:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Beatrice

Läs mer

Författningar om förfarandet. Del 1

Författningar om förfarandet. Del 1 Författningar om förfarandet Del 1 ISBN 978-91-86525-84-2 SKV 616 utgåva 2 Edita i Västerås 2013 Förord 3 Förord Denna författningssamling innehåller författningar om förfarandet och består av två delar.

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23394-8 XXX-XX-XX-XXXXX-X ISSN ISSN 0284-6012 XXXX-X ISBN XX-XX-XXXXX-X En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:4

Regeringens proposition 2002/03:4 Regeringens proposition 2002/03:4 Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt Prop. 2002/03:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2002 Göran Persson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:17

Regeringens proposition 1997/98:17 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Länsrättsutredningen. r apportserie 2008:2

Länsrättsutredningen. r apportserie 2008:2 Länsrättsutredningen Domstolsverkets r apportserie 2008:2 Producerad av Informationsavdelningen, Domstolsverket, diarienummer 1787-2007 Tryckt på Tabergs Tryckeri, Jönköping, maj 2008 Länsrättsutredningen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:181

Regeringens proposition 2009/10:181 Regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare Prop. 2009/10:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:169

Regeringens proposition 2013/14:169 Regeringens proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav Prop. 2013/14:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:174

Regeringens proposition 2016/17:174 Regeringens proposition 2016/17:174 Utökad samverkan mellan domstolar Prop. 2016/17:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson

Läs mer

En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna

En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m.

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Lagrådsremiss Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 maj 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:58

Regeringens proposition 2005/06:58 Regeringens proposition 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap Prop. 2005/06:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:23

Regeringens proposition 2003/04:23 Regeringens proposition 2003/04:23 Antalet ledamöter i Högsta domstolen Prop. 2003/04:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 2003 Margareta Winberg Thomas Bodström

Läs mer

En PDF från lagen.nu. Författningssamling i förvaltningsrätt Från lagen.nu

En PDF från lagen.nu. Författningssamling i förvaltningsrätt Från lagen.nu Författningssamling i förvaltningsrätt Från lagen.nu Allmän förvaltningsrätt Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar... 2 Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

17. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481), 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 mars 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman

Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman Pro Resultat Antal c SA A N D SD N/A B Ä 13 13 22 a/ Endast två nämndemän behövs 1 0 1 7 4 0 0 0 SA D SD D D D SD D SD SD D D N a2/ Om en nämndeman får förhinder räcker det med en 0 1 0 4 8 0 0 0 A D SD

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:101

Regeringens proposition 1997/98:101 Regeringens proposition 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m. Prop. 1997/98:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:27

Regeringens proposition 1994/95:27 Regeringens proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringens proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen m.m.

Läs mer

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m.

Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] SFS 1942:740 Källa: Rixlex. Utfärdad: 1942-07-18 FÖRSTA AVDELNINGEN. Uppdaterad: t.o.m. SFS 1942:740 Källa: Rixlex Utfärdad: 1942-07-18 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:401 Rättegångsbalk (1942:740) [Fakta & Historik] FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 Kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Författningsförslag. 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling Författningsförslag 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling Härigenom föreskrivs att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska införas en ny paragraf, 1 kap.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion; SFS 2005:1094 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Bilaga 4 173 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Uppgifter 1 Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om 1. skatter, 2. socialavgifter, 3. vägavgift för vissa

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Linda Billung (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Linda Billung (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 december 2016 Peter Hultqvist Linda Billung

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49 Kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Dir. 2013:49 Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013. Sammanfattning År 2010 genomfördes en omfattande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2013-10-07 AdmD-523-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-07-03 Ju2013/4701/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:44

Regeringens proposition 1999/2000:44 Regeringens proposition 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Prop. 1999/2000:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Mark- och miljödomstolar

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:95

Regeringens proposition 2016/17:95 Regeringens proposition 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess Prop. 2016/17:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 februari 2012 Anders Borg Christina Eng (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Lagrådsremiss. Val av ledamot i skattenämnd, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Val av ledamot i skattenämnd, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Val av ledamot i skattenämnd, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 februari 2005 Pär Nuder Stefan Holgersson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om nämndemän vid tingsrätterna 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 1 mom. i domstolslagen ( / ) avsedda nämndemän vid tingsrätterna.

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:21

Regeringens proposition 2011/12:21 Regeringens proposition 2011/12:21 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; SFS 2014:1158 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)...

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Reglemente för socialnämnden Antaget av fullmäktige 2010-06-09, 44 att gälla från och med 2011-01-01 Reviderat av fullmäktige 2013-09-18, 94, Dnr 2013/0408 KS.022 Reviderat av fullmäktige 2013-11-13,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2009:4. Ny allmän forumregel. för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Domstolsverkets r apportserie 2009:4. Ny allmän forumregel. för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Domstolsverkets r apportserie 2009:4 Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans ISSN: 0281-0484 Diarienummer 701-2009 Tryckt på Danagårds Grafiska, Ödeshög, juni 2009

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll

Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Socialdepartementet Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag till avvecklande av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2003:650 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 september 2016 Anders Ygeman Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry

Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry Law and Decree of 26/04/1974 on private security industry SFS nr: 1974:191 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet PO Rubrik: Lag (1974:191) om bevakningsföretag Utfärdad: 1974-04-26 Ändring införd:

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:99

Regeringens proposition 2005/06:99 Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten

Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer