FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR"

Transkript

1 FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar i sin föräldraroll Kontakt och gemenskap Dokumentet är framtaget av barnhälsovårdens vårdutvecklingsgrupp

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Flik 2 Föräldrastöd inom barnhälsovården i Blekinge Flik 3 Praktisk planering Flik 4 Översikt/checklista Flik 5 Träff 1 Flik 6 Träff 2 Flik 7 Träff 3 Flik 8 Träff 4 Flik 9 Träff 5 Flik 10 Träff 6 Flik 11 Träff 7 Flik 12 Materialförslag och lästips Flik 13 Folkhälsans målområden Flik 14 Föräldrastöd kopplat till folkhälsans målområden Flik 15 Referenser Flik 16 Tips för att prata barns rättigheter i föräldragrupperna Flik 17 Flik 18 Flik 19 Flik 20 Flik 21 Flik 22 Flik 23 2

3 Inledning Detta dokument är framtaget av Barnhälsovårdens vårdutvecklingsgrupp i Landstinget Blekinge i samarbete med länets barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-ssk) och barnhälsovårdspsykologer (BHV-psykol). Innehållet är kopplat till aktuella nationella och lokala riktlinjer och styrdokument för verksamheten med FN:s barnkonvention och folkhälsans målområden som genomgripande röd tråd. Dokumentet är tänkt som ett underlag och stöd för den enskilda BHV-ssk i hennes arbete med det universella föräldrastödet i grupp under barnets första levnadsår. Detta universella (generella) stöd inom barnhälsovården kan behöva kompletteras med selektivt (riktat) till familjer som behöver extra stöd, eventuellt i samarbete med exempelvis förskolan. Detta selektiva stöd berörs inte specifikt i detta dokument. Arbetet med föräldrastöd i grupp kan formas på olika sätt och att föreslå en helt entydig modell är inte möjlig. Innehållet måste få anpassas till de lokala förutsättningar som finns och de familjer man möter i sin grupp. I grupper där föräldrarna inte har det svenska språket kan man behöva använda sig av tolk och eventuellt hälsokommunikatör. Att med hjälp av detta dokument arbeta efter gemensamma teman innebär att föräldrar oavsett boendeort i Blekinge ändå kan få ett likartat föräldrastöd i grupp. Detta betyder dock inte att man måste arbeta med dessa teman på exakt samma sätt överallt. Att utvärdera verksamheten är en förutsättning för att den ska utvecklas och bli bättre. Det finns idag en brist på väl genomförda utvärderingar av barnhälsovårdens föräldrastöd i grupp. För att kunna kvalitetssäkra vår verksamhet behöver vi få reda på om de nationella målen med föräldrastöd i grupp uppnås eller inte. Som bilaga finns därför ett för Blekinges barnhälsovård gemensamt utvärderingsformulär som föräldrarna ombeds fylla i vid sista gruppträffen. Samtliga utvärderingsformulär sparas och samlas in centralt i slutet av varje år som en del i den länsövergripande verksamhetsuppföljningen. Vid frågor kontakta din representant i vårdutvecklingsgruppen alternativt barnhälsovårdssamordnaren, vilka också ansvarar för regelbunden revidering av dokumentet. 3

4 Föräldrastöd inom barnhälsovården i Blekinge Barnhälsovårdens arbete utgår bland annat från nationella riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen. Målet för verksamheten är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling (Socialstyrelsen, 1991). Barnhälsovården i Blekinge strävar till att ge bästa möjliga föräldrastöd, hälsovägledning och hälsoövervakning till barnfamiljerna i Blekinge. Med FN:s barnkonvention som värdegrund utför barnhälsovården i Blekinge en universell hälsoövervakning av alla barn, noll till sex år, och ger individuellt stöd och rådgivning till dessa barns familjer utifrån deras egna behov. Barnhälsovårdens huvudområden är hälsoövervakning, vaccinationer, hälsovägledning, samt föräldrastöd individuellt och i grupp. Det moderna förebyggande arbetet med barn och deras familjer förutsätter nära kontakt och samarbete med ett flertal verksamheter, exempelvis barnomsorgen. Barnhälsovården har en central roll i Blekinges folkhälsoarbete (Landstinget Blekinge, 2008 a). Det finns en lång tradition av föräldrastödsarbete inom barnhälsovården i Blekinge. Föräldrastödet är kärnan i barnhälsovårdens arbete och är integrerat i varje möte med barnfamiljen och sker individuellt, i grupp, vid hembesök och vid besök på BVC samt i samverkan med andra samhällsaktörer. Dessa arbetssätt kompletterar varandra och är delvis överlappande. Föräldrastödet inom barnhälsovården utgår från FN:s barnkonvention och är nära kopplat till de nationella folkhälsomålen (Collberg P, Gunnarsson, E, m.fl., 2007). Barnhälsovårdens övergripande uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Barnhälsovården är en kostnadsfri och frivillig verksamhet och når i princip alla oberoende av socioekonomisk bakgrund. Styrkan med föräldrastödet inom barnhälsovården är att det är ett universellt stöd, det vill säga det vänder sig till alla föräldrar. Samtliga nyblivna föräldrar har rätt till föräldrastöd via barnhälsovården både individuellt och i grupp. (Landstinget Blekinge, 2008 b) Syftet med föräldrastödet är att ge kunskap om barns behov och rättigheter, bidra till att stärka föräldrarna i sin föräldraroll samt att skapa möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar (SOU 2008:131). Det tidiga föräldrastödet definieras som det stöd som ges till föräldrarna under graviditeten inom mödrahälsovården och under barnets första två år inom barnhälsovården. Det individuella stödet från barnhälsovården fortsätter dock under hela förskoleåldern, även om det efter det första ett och ett halvt åren är mer glest mellan träffarna. Det tidiga föräldrastödet inom barnhälsovården 4

5 är en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling och stärka föräldrars förmåga att möta det nyfödda barnet (Collberg P, Gunnarsson, E, m.fl., 2007). Samverkan Sjuksköterskan inom barnhälsovården ska aktivt medverka till att utveckla fungerande samarbetsformer med olika aktörer i verksamheter kring barnfamiljen. Samverkan ska i första hand vara av övergripande natur. Stödinsatser organiseras genom samverkan med bland annat barnomsorg, skola, socialtjänst, barn- och ungdomsklinik, tandvård, barnpsykiatrisk klinik och barnhabilitering. Föräldrarna ska informeras och samtycka till alla kontakter som tas på individnivå (Landstinget Blekinge, 2008 a). Det individuella föräldrastödet Föräldraskapet och den tidiga anknytningen ska uppmärksammas och stödjas. Barnets signaler ska uppmärksammas och samspelet mellan förälder och barn ska bejakas. Det positiva i föräldraskapet ska förstärkas. Särskilt stöd ska ges till mödrar som vid två-månaderssamtalet (EPDS-screening genomförs) visar sig ha ökad risk för depression samt till familjer med särskilda behov. Hembesök är på många sätt en överlägsen arbetsmetod. Alla nyblivna föräldrar ska inom två veckor efter hemkomsten från BB/neonatalavdelning erbjudas hembesök av distriktssköterskan (Socialstyrelsen, 1991). Även nyinflyttade barnfamiljer och föräldrar till adoptivbarn ska erbjudas hembesök. Vid åtta månaders ålder ska också hembesök erbjudas för hälsosamtal, skadeprevention, utvecklingsbedömning samt samtal kring föräldra-barn-relationen., Hembesök används frikostigt vid behov. Alla föräldrar ska erbjudas hälsovägledning utifrån basprogrammet. Områden som ska behandlas är amning, rökning, kost, fysisk aktivitet, barns utveckling, behov och rättigheter, relations- och samlevnadsfrågor, lekmiljö, olycksfallsprofylax, tandhälsa och alkohol. Vid varje möte med föräldrar och barn måste barnhälsovårdspersonalen vara lyhörd och låta samtalet utgå från den aktuella familjens kunskap och behov. Hälsovägledningen bör utformas och genomföras på ett sätt som stärker föräldraskapet och med respekt för föräldrarnas medinflytande och självbestämmande (Landstinget Blekinge, 2008 a). Föräldrastöd i grupp År 1979 beslutades att föräldrar i samband med barnets födelse och under barnets första levnadsår ska erbjudas föräldrautbildning. Det universella föräldrastödet har därefter behandlats i 5

6 ett antal utredningar genom åren. Begreppet föräldrautbildning har ersatts med stöd i föräldraskapet och omfattar föräldrar till barn ända upp till 18 års ålder. Det universella föräldrastödet i grupp inom barnhälsovården ser idag väldigt olika ut mellan olika distriktssköterskor och olika primärvårdsområden. Att leda föräldragrupper är en kvalificerad uppgift. En förutsättning för god kvalitet är att gruppledarna har tillgång till regelbunden fortbildning, handledning, ändamålsenliga lokaler, bra arbetsmaterial, tid till förfogande för förberedelser och efterarbete och inte minst stöd och uppmuntran från arbetsledning och kollegor. Utredningen Stöd i föräldraskapet betonar vikten av att föräldrarnas egna frågor och intressen ligger till grund för diskussioner i föräldragrupperna. Tanken är att föräldrastödet ska utgå från det gemensamma föräldraskapet och utformas så att män och kvinnor i lika stor utsträckning vill medverka (Socialdepartementet, 1997). Utvecklingsområden Följande utvecklingsområden har identifierats i den lokala kartläggningen av Blekinges föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovården (Landstinget Blekinge, 2009): Spridning av manualerna för föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovården. Föräldrastödsutredningen (SOU 2008:131) förespråkar ett ökat utbud av strukturerade och evidensbaserade metoder inom ramen för mödra- och barnhälsovårdens verksamheter. Föräldrastöd har under en längre tid varit en naturlig del av mödra- och barnhälsovården. Föräldrastödet är väl inarbetat och baseras på den samlade professionens beprövade erfarenheter och ett brukarperspektiv. Professionen framhåller att det finns starka skäl att behålla och vidareutveckla det befintliga tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården, snarare än att implementera nya metoder. De program som rekommenderas för bred spridning inom mödra- och barnhälsovården har enligt Collberg m.fl. (2007) inte blivit tillräckligt utvärderade i Sverige. Det finns en mängd studier gjorda inom mödra- och barnhälsovårdens verksamhetsområden. Det finns dock en brist på systematisk och generaliserbar dokumentation avseende det tidiga föräldrastödet, vilket försvårar möjligheten till en vetenskapligt grundad uppfattning av det svenska föräldrastödet. Det är därför angeläget att väl genomförda utvärderingar kommer till stånd (Collberg m.fl. 2007). 6

7 Att främja en trygg anknytning är en viktig del av innehållet i det föräldrastöd som erbjuds inom mödra- och barnhälsovården i Blekinge. Föräldrastödet inom barnhälsovården innefattar även andra viktiga teman; relationer, utveckling, barns rättigheter, kost, rörelse/lek/stimulans, sömn, tänder, alkohol, förebyggande av barnolycksfall, egenvård etcetera. Detta dokument ska ses som ett underlag och ett verktyg för BHV-sjuksköterskan i sitt arbete med föräldrastöd i grupp i Blekinges barnhälsovård. Målet är att alla föräldrar i Blekinge, oavsett boendeort, ska erbjudas ett likartat utbud av gruppverksamhet. Kompetensutveckling i samtals- och gruppdynamik för barnmorskor och BHVsjuksköterskor som är intresserade av att hålla i föräldragrupper. Kompetensutveckling i samtals- och gruppdynamik efterfrågas av personalen inom mödraoch barnhälsovården i Blekinge. Gruppledarens pedagogiska skicklighet är av stor betydelse för resultatet av föräldragrupperna. Verksamma inom mödra- och barnhälsovården saknar vanligen pedagogisk utbildning. Alla barnmorskor och distriktssköterskor är inte intresserade av att hålla i föräldragrupper. För att uppnå ett föräldrastöd av bra kvalitet är det av stor vikt att gruppledarna vill hålla i föräldragrupper och känner sig trygga i sin roll som gruppledare. Sträva efter sammanhållna grupper från mödra- till barnhälsovården i den mån det är möjligt. Föräldrastödsutredningen (2008:131) rekommenderar att föräldragrupper som startar inom ramen för mödrahälsovårdens verksamhet fortsätter inom ramen för barnhälsovårdens verksamhet. Sammanhållna grupper från mödra- till barnhälsovården är optimalt bland annat med hänsyn till den gemenskap föräldrarna får under denna period. Verksamheterna i Blekinge har under en längre period prövat olika tillvägagångssätt i strävan efter sammanhållna föräldragrupper. I praktiken är det av organisatoriska skäl svårt att förverkliga: Barnhälsovårdens verksamhet är områdesindelad. Upptagningsområdena i vissa kommundelar har visat sig vara för små för att få ihop en hel föräldragrupp inom mödrahälsovården. 7

8 Det finns, trots organisatoriska hinder, stora fördelar med sammanhållna grupper från MHV till BHV. Att etablera familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter är ett annat tillvägagångssätt för att underlätta för sammanhållna grupper från mödra- till barnhälsovården. Uppmuntra etablering av familjecentraler alternativt familjecentralsliknande verksamheter. Familjecentraler definieras som en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Den familjecentralsliknande verksamheten definieras som minst barnhälsovård samlokaliserad med öppen förskola eller socialtjänst. Föräldrastödsutredningen (SOU 2008:131) rekommenderar kommuner och landsting att etablera fler familjecentraler alternativt familjecentralsliknande verksamheter. Familjecentralen verkar vara en lovande plattform för att i nära samverkan utveckla ett starkt föräldrastöd. Utveckla verksamheterna efter såväl mäns som kvinnors behov. Ett genusperspektiv ska genomsyra verksamheten. Under senare år deltar papporna mer frekvent på BVC än tidigare, även om snedfördelningen mellan män och kvinnor fortfarande är stor. Verksamheten behöver utformas efter såväl mäns som kvinnors behov och ett genusperspektiv ska genomsyra verksamheten. Det behöver göras en inventering av pappors önskemål av föräldrastöd från mödra- och barnhälsovården samt utbilda personal inom barnhälsovården i genusfrågor. Den fysiska miljön på barnmorskemottagning och BVC behöver ses över så den tilltalar även pappor liksom tillgängligheten till mödra- barnhälsovårdens verksamheter (Landstinget blekinge, 2009). 8

9 Praktisk planering för det universella föräldrastödet i grupp på BVC Barnfamiljerna i Blekinge erbjuds att i barnhälsovårdens regi delta i föräldragrupp under barnets första levnadsår. Erbjudandet är en del i det universella, frivilliga, kostnadsfria utbud av hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds av barnhälsovården till familjer med barn i förskoleåldern. Detta dokument Arbetet med föräldrastöd i grupp kan formas på olika sätt och att föreslå en helt entydig modell är inte möjlig. Innehållet måste få anpassas till de lokala förutsättningar som finns och de familjer man möter i sin grupp. Detta dokument är tänkt som ett stöd för den enskilda BHV-ssk i planering av gruppverksamheten. Att arbeta efter gemensamma teman innebär att föräldrar oavsett boendeort i Blekinge erbjuds ett likartat föräldrastöd i grupp. Detta betyder dock inte att man måste arbeta med dessa teman på exakt samma sätt överallt. Inbjudan Inbjudan sker gärna både muntligt och skriftligt. Använd gärna den länsgemensamma inbjudan som bifogas i detta dokument. Lokal Lokal anpassad för ändamålet är en förutsättning för att kunna bedriva föräldragruppsverksamhet, där föräldrar, barn och äldre syskon kan vistas samtidigt. Tänk på genusperspektivet i planering av lokal. Gruppledare BHV-ssk är ledare för föräldragruppsverksamheten i barnhälsovårdens regi. Gruppledaren har huvudansvaret för såväl innehåll som grupprocess. Att leda föräldragrupper är en kvalificerad uppgift. En förutsättning för god kvalitet är att gruppledarna har tillgång till regelbunden fortbildning, handledning, bra arbetsmaterial samt tid till förfogande för förberedelser och efterarbete. Gruppen Föräldrastöd i grupp riktar sig till både kvinnor och män. Föräldrarna har rätt att samtidigt få föräldrapenning för att delta i barnhälsovårdens föräldragrupper. En god rekommendation är en grupp med 5-8 barn med föräldrar. Det är viktigt att gruppen känns lagom stor för att det ska 9

10 bli ett erfarenhetsutbyte och för att föräldrarna ska våga delta i diskussionerna. Hur grupperna sätts samman får bero på de lokala förutsättningarna. Antal träffar Alla familjer erbjuds 7-8 grupptillfällen på vardera minst 1½ timme. Tänk på att lägga till tid för för- och efterarbete. De första träffarna kan med fördel ligga ganska tätt tidsmässigt för att gruppdeltagarna ska lära känna varandra. För 7 av träffarna finns fastlagda teman att diskutera kring. Ett åttonde grupptillfälle kan läggas till om BHV-sjuksköterskan har något särskilt intresseområde som hon vill lyfta med föräldrarna alternativt om föräldrarna själva har särskilt önskemål om innehåll utöver ordinarie teman. Eventuellt fika Fika behöver inte förtäras vid gruppträffarna. Om man ändå väljer detta är det frukt och vatten/kaffe/te som serveras enligt barnhälsovårdens policy Grunda sunda vanor samt Livsmedelsverkets råd. Tänkt då också på att lägga till extra tid för gruppträffen. Utvärdering Att utvärdera verksamheten är en förutsättning för att den ska kunna utvecklas och bli bättre. Vi behöver få reda på om målen med föräldrastöd i grupp nås genom de metoder vi använder. Efter varje avlutad föräldragrupps-serie ombedes föräldrarna att fylla i bifogad utvärderingsblankett. Detta ger BHV- sjuksköterskan en direkt återkoppling av föräldrarnas synpunkter. Blanketterna sparas sedan för den länsgemensamma utvärderingen efter årets slut, som BHV-enheten sammanställer. 10

11 Översikt/ checklista föräldrastöd i grupp under barnets första levnadsår Träff 1: Träff 2: Träff 3: Träff 4: Träff 5: Träff 6: Träff 7: Introduktion och presentation. Den första tiden. Det nyfödda barnet och dess behov. Föräldrauppgifter. Att trösta spädbarn. Upplevelser och känslor om föräldraskapet. Den första tiden. Det nyfödda barnet och dess behov. Att bli förälder; omställning, förväntningar och svårigheter. Barnkonventionen- Artikel 3. Relationer. Parrelation i förändring. Den jämställda familjen, finns den? Att gå skilda vägar. Föräldra- barn-relation. Syskonrelationer. Grunda sunda vanor. Att främja en god hälsa hos barn. Barnkonventionen- Artikel 12. Barnsäkerhet, föräldraskap och alkohol. Barnsäker miljö; inomhus och utomhus. Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Barnkonventionen- Artikel 6. Barn, infektioner, egenvård och antibiotika. Sjuka barn. Barns behov och utveckling. Upplevelser och känslor i föräldraskapet. Familj och omgivning. Barns behov och utveckling. Att planera barnomsorg. Barnkonventionen- Artikel 2. Avslutning och utvärdering. 11

12 Träff 1: Introduktion och presentation Vid första mötet handlar det mycket om att skapa en god atmosfär i gruppen. Här har du en viktig uppgift som gruppledare. Detta gör du exempelvis genom att förbereda dig och rummet, vara i god tid, hälsa välkommen samt se och bekräfta varje deltagare. Ibland känner gruppen varandra sedan tiden på mödrahälsovården, ibland är det bara nya ansikten. Presentera dig och berätta om syftet med gruppträffarna, dina tankar samt förväntningar, tider och ramar. Fråga vad föräldrarna har för förväntningar och önskemål. En del deltagare kanske är vana vid att prata inför andra personer, medan andra är mer försiktiga och tycker detta är jobbigt. Ett sätt att få en grupp att komma igång att prata är att använda sig av bilder vid presentationen. Du lägger fram ett antal foton eller urklipp med olika motiv där varje deltagare får välja en bild som tilltalar dem. När de sedan presenterar sig och sitt barn berättar de även om bilden och varför de valde just den. På detta sätt kommer vi ifrån prestationstänkandet och möts istället med våra känslor och intressen. Läs och inspireras av Nyström m.fl. (2008). Den första tiden/ det nyfödda barnet och dess behov/ föräldrauppgifter Det lilla barnet är en unik liten varelse som ytterst vaksamt försöker fokusera och alltmer innefatta sig själv i sin nära omvärld. Det kallas att knyta an. Den förmågan är medfödd. Utvecklingens tidigaste och främsta uppgift är att väcka impulser av beskydd och omvårdnad hos den nära omgivningen gentemot barnet. Förälderns första uppgift i sin anknytning till barnet är att vara lyhörd för barnets signaler, sträva efter att lära sig förstå sitt barns sätt att uttrycka sina behov och att försöka tolka dessa för att vara barnet till hjälp och stöd. 12

13 Barnets förmågor utvecklas i det nära samspelet med föräldrarna och familjen. Det blir den trygga plattform från vilken barnet söker sig ut i allt vidare cirklar i sin omvärld. Den största utmaningen därefter ligger i att få hjälp att förstå sig på sig själv och sin närmaste omvärld. Förälderns egna uppriktiga reaktioner är det bästa redskapet för att lära barnet skillnaden på förälder och sig själv, att de är från varandra fristående individer, om än i ett nära samspel. Detta är en av utvecklingens mest centrala uppgifter. Barnet kommer härefter att försöka lära känna igen sig i en vidare omvärld utifrån vad barnet dittills fått uppleva och erfara. Mammas och pappas "karta", stämmer den med verkligheten? Barnet behöver ännu mycket stöd i detta tolknings- och förståelsearbete. Hur hänger världen samman? Varför gör och reagerar människor som de gör? Barnet bygger successivt upp en inre erfarenhets- och kunskapsbank utifrån sina upplevelser. Världen utmanas och utprovas, synas i sina sömmar. Barnet ställer sina frågor, kommer med sina påståenden och provocerar allt för att testa hållfastheten i berättelsen om hur allt hänger samman (www.growingpeople.se). 13

14 De första gruppträffarna bör samtal om barns utveckling, behov och rättigheter kopplat till föräldrauppgifterna uppta stor del av tiden. Det är viktigt att prata om: Barnets primära behov av trygghet och omsorg (anknytning). Vad gör barn trygga? Barnets behov av spegling och samspel; att utvecklas i en relation. Föräldrauppgifterna i denna period som bland annat handlar om att hjälpa barnet med affekterna, att lära känna barnet; vad det vill och känner. Filmen Kärlekens dialog är en film som på ett mycket bra och enkelt sätt lyfter ovanstående punkter och är en bra utgångspunkt för fortsatt samtal. Att trösta spädbarn Alla barn skriker; en del lite, andra skriker mycket. Som förälder är det lätt att känna sig ledsen och otillräcklig när man inte kan lugna sitt barn och det kan väcka känslor av frustration och vanmakt. Det är bra att ha en strategi för hur man ska hantera situationer när barnet är otröstligt. En sak som är mycket viktig att komma ihåg är att man aldrig ska skaka sitt barn då detta kan skada barnet allvarligt! Diskutera gärna i gruppen: Vad vill ditt barn förmedla med sina skrik? Vad kan man göra för att trösta ett spädbarn? Vad är svårast/jobbigast Vilka strategier kan man ha när man blir arg och frustrerad på sitt barn? 14

15 Träff 2: Upplevelser och känslor om föräldraskapet Börja gärna denna träff med att följa upp filmen Kärlekens dialog. Har föräldrarna provat något hemma med sina barn exempelvis att härmas? Den första tiden/ det nyfödda barnet och dess behov De första gruppträffarna bör samtal om barns utveckling, behov och rättigheter uppta stor del av tiden. Fortsätt även vid denna gruppträff att samtala om: Barnets primära behov av trygghet och omsorg (anknytning). Vad gör barn trygga? Barnets behov av spegling och samspel; att utvecklas i en relation. Föräldrauppgifterna i denna period som handlar om att lära känna barnet; vad det vill och känner. Att bli förälder; omställning, förväntningar och svårigheter Det är en stor omställning att bli förälder och föräldraskapet kan väcka många olika känslor. Föräldragruppen är ett forum där olika tankar kan lyftas och diskuteras med andra som kanske befinner sig i liknande situationer. Samtala gärna i gruppen om: Hur har den första tiden varit? Blev det som du förväntade sig? Svårare eller lättare än du tänkt dig? Trötthet, sömnbrist. Glädjeämnen 15

16 Använd dig gärna av materialet av Nyström m.fl. (2008) som hjälp när ni ska prata om känslor i föräldragruppen. Bra exempel är anslagstavlan där varje deltagare får två post-it- lappar att skriva ner känslor el tankar inför temat, gärna ett ord på varje lapp. Lapparna samlas sedan in och sätts upp på anslagstavlan och diskuteras. Exempel på tema kan vara att bli förälder och här kan många olika ord komma upp som panik!, trötthet!, underbart, hjälp! m.m. Graffiti är ett annat verktyg att använda sig av där stora blädderblockspapper tillsammans med pennor läggs ut i rummet. På varje papper skriver föräldrarna upp olika ämnen de vill tala om. Du kan på ett papper skriva Barnkonventionen- barns bästa i första rummet (artikel 3). Föräldrarna går sedan runt och skriver och reagerar på det som står skrivet, för att sedan stanna vid det ämne som de vill diskutera och samtalen kan börja i grupperna. Efter en stund ber du grupperna dela med sig av vad de pratar om. Barnkonventionen- Barnets bästa (artikel 3) Enligt konventionen skall barnets bästa komma i främsta rummet". Konventionen sätter alltså det enskilda barnet i fokus. Det är viktigt att konventionen gäller varje enskilt barn! När centrala eller lokala myndigheter ska besluta om frågor som på något sätt berör barn ska dessa myndigheter fundera extra noga på de effekter som deras beslut innebär för de berörda barnen. Genom beslutet ska barnets intressen tillgodoses. Att älska ett barn är inte bara en fråga om instinkt och känsla utan lika mycket ett konsekvent värnande om barnets rättigheter. I förhållandet mellan föräldern och barnet är jämbördighet aldrig möjlig. Det lilla barnet växer upp helt och hållet på sina föräldrars villkor. Det är beroende av föräldrarnas omsorg och kärlek både för sin materiella och känslomässiga överlevnad. Ett spädbarn som inte får kärlek kan utveckla en depression, sluta växa och till och med dö. Att bli förälder är att få hand om en liten människa som kommer att vara fullständigt beroende av en under många år framåt. En förälders behöver vara den någorlunda trygge vuxne som kan 16

17 reflektera över sitt liv och sitt föräldraskap och som inser att ansvaret för att förhållandet till barnet ska fungera helt och hållet vilar på den vuxne. Vi kan aldrig bli perfekta föräldrar men vi måste, för att tala som den engelske barnläkaren Donald Winnicott, försöka bli good enough. Barnets behov ligger först och främst i att bli sedd och bekräftad för den barnet är med sina unika förutsättningar. Det innebär ett godkännande, att inte behöva skämmas för den man är, utan tvärtemot få uppleva stolthet över sig själv(www.growingpeople.se) Diskutera gärna med föräldrarna: Vad innebär det för dig att vara en tillräckligt bra förälder? Vad känner du till om barnkonventionen och barns rättigheter? Hur kan Barnkonventionens artikel 3 omsättas till vardagslivet med era barn i er familj och i det samhälle där ni bor? Använd dig gärna av materialförslaget på föregående sida för att komma igång med diskussionen. 17

18 Träff 3: Relationer Parrelation i förändring Bilden av en familj bär vi alla inom oss. En familj kan se ut på många olika sätt exempelvis mamma-pappa-barn, mamma-barn eller pappa-barn, mamma-mamma-barn eller pappa-pappabarn. Ibland räknas andra släktingar och vänner in i familjen. Att bli förälder är en stor glädje men också ett stort ansvar. Varje förälder önskar väl att deras barn ska känna sig älskade och känna trygghet, men också att den egna kärleken mellan föräldrarna ska bestå. Men att få ett förhållande att fungera är inte alltid lätt. Minst var fjärde äktenskap slutar i skilsmässa. Barn mår bra av att växa upp i en familj där föräldrarna älskar varandra. Därför är det klokt att lägga ner tid på att vårda relationerna till dem vi älskar (Svensson, 1998). Att gå skilda vägar Att gå ifrån varandra är ibland nödvändigt. Vanligaste orsaken till en skilsmässa är att oenigheten och konflikterna i det dagliga livet har blivit för många och för stora. Konflikterna kan handla om arbetsfördelning i hemmet, ekonomi, prioritering av fritidsintressen och oenighet om barnen och hur de ska uppfostras. Härtill kommer en upplevelse av att man glidit isär och utvecklats ifrån varandra. En skilsmässa innebär stora omställningar och inte sällan mycken oro för ett barn. Ofta har skilsmässan föregåtts av en tids känslomässig obalans och oro även hos föräldrarna och det är inte konstigt om barnet också känner av detta. När föräldrarna väl bestämt sig kommer beslutet som en bekräftelse för barnet, det kan till och med känna en viss lättnad över att ovissheten är över. Barn är känsliga och har lätt för att ta på sig ansvar. Det är viktigt att tydliggöra att det inte är deras fel att föräldrarna skiljer sig. Ett barn får heller inte under några omständigheter bli spelbrickor eller budbärare i de vuxnas schism. Idag är gemensam vårdnad det vanliga och naturliga efter en skilsmässa (www.growingpeople.se). 18

19 Samtala gärna kring följande frågor: Vem ingår i min familj? Hur kan man vårda kärleken? Hur får man tid till varandra? Hur kan man visa att man älskar varandra? Vad uppskattar ni hos varandra? Hur kan man hantera konflikter? Vad kan göra en arg och besviken? Att tala olika språk. Hur kan man få ett rikt samliv även efter man fått barn? Att gå skilda vägar. Inspireras gärna av Svensson, A (1998). Håll kärleken levande. Relamore media. Malmö. Även här kan du använda dig av Nyström m.fl, (2008) som tipsar om olika pedagogiska metoder för att prata om föräldraskap och relationer exempelvis vad pratar mannen respektive kvinnan om? eller jag-vi-barn. Den jämställda familjen, finns den? I regeringens faktablad om jämställdhet står att "regeringens mål för jämställdhetspolitiken är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden". En sådan demokratisk rättviseprincip är det få som ifrågasätter och all forskning visar också att jämställdhetsfrågan inte är särskilt omtvistad. Att vara mamma och att vara pappa är inte samma sak, jämställdhetslag och föräldraförsäkring till trots. Föräldraskapet betyder mer än att dela på ansvaret för ett barn. Föreställningar om kvinnlighet, manlighet och barns behov ger olika anvisningar till mammor och pappor. Koderna för vad som är tillräckligt bra föräldraskap ser olika ut för kvinnliga respektive manliga föräldrar och det påverkar vad vi gör och hur vi mår inom familjen. För såväl pappor som mammor handlar vardagslivet i hög utsträckning om att skapa sådana dagliga rutiner att det blir så mycket tid som möjligt över för barnen (www.growingpeople.se). Använd dig gärna av temabilderna från Nyström m.fl. (2008). Temabilderna är bra för att minnas, fantisera och associera och kan vara bra när man inte hittar ord för att prata om ovana eller svåra saker som exempelvis relationer, trötthet eller sex. Lägg ut bilderna och låt deltagarna välja en bild och sedan inför de andra delge sin tolkning av bilden. 19

20 Diskutera gärna kring följande: Hur ser arbetsfördelningen ut hos er? Respekterar ni varandras sätt att ta hand om hem och barn? Hur ser ni på begreppen kvinnlighet, manlighet, mammaroll och papparoll, vuxenroll och föräldraroll? Hur tänker ni kring delad föräldraledighet? Föräldra-barn-relation Att vara en social varelse innebär att man är beroende av den sociala omgivningen för sin utveckling. Den bild vi har av oss själva, vår jaguppfattning, är beroende av vårt samspel med omgivningen. Vår bild av oss själva formas av hur vi bemöts av andra och hur vi känner att andra människor reagerar på oss. Dessa reaktioner är naturligtvis i sin tur inte oberoende av hur vi själva är och beter oss mot andra. Somliga barn tycks mycket tidigt hamna i en sådan positiv cirkel, tack vare att de har fått en grundtrygghet genom varma och positiva kontakter med de människor som står dem nära. Det är således mycket viktigt att bli accepterad, älskad och uppmärksammad. Målet för barnets utveckling är att en dag stå på egna ben och känna en egen visshet om sin omvärld, nog för att kunna förutse och förutsäga vad som kommer att ske till följd av vad man själv gör eller inte gör. Barnet kan först utifrån detta uppnå en full tillgång till sina sociala kompetenser, spela spelet väl och anpassat. Detta är grunden för att kunna erfara ett värde bland andra människor, skapa en grund för en solid självkänsla och tilltro till sig själv (www.growingpeople.se). 20

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer