Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6)"

Transkript

1 Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning I Fastighetsmäklarutredningens slutbetänkande Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) ges förslag till en ny fastighetsmäklarlag. Syftet med den nya lagen sägs i första hand vara att förstärka konsumentskyddet vid köp av fastigheter, bostadsrätter m.m. De förslag som presenteras för att uppfylla detta syfte är inte alltför långtgående. De handlar främst om förbättrad informationsgivning till köparen inför ett köp och utvidgade jävsregler för mäklaren. Samtidigt kan det ifrågasättas om inte mera genomgripande åtgärder är erforderliga för att förbättra konsumentskyddet och stärka upp förtroendet för fastighetsmäklaryrket. Innan Fastighetsmäklarutredningens betänkande behandlas mera i detalj vill KTH ta upp några allmänna frågeställningar som skulle kunna medföra en förstärkning i båda dessa avseenden. Allmänna frågeställningar Jämförelse med konsumentskyddet vid köp av lösöre De flesta fastighetsförsäljningar och överlåtelser av bostadsrätt äger rum mellan privatpersoner. Vid sådana transaktioner är det inte fråga om någon näringsidkare-konsumentrelation utan vanliga köprättsliga regler är tillämpliga. När en fastighetsmäklare medverkar till försäljningen får dock relationen mellan köpare och säljare en mer professionell prägel till följd av att mäklaren är näringsidkare. Vid köp av lösöre, t.ex. en bil, där säljaren och köparen är privatpersoner tillämpas köplagen. Förmedlas köpet av en näringsidkare i dennes näringsverksamhet skall dock konsumentköplagen tillämpas (1 konsumentköplagen). Man ser här ett exempel på att en professionell mellanman som förmedlar köpet får till följd att köparen anses ha ett ökat skyddsbehov. Den som förmedlar köpet behöver inte vara ombud för säljaren, utan det räcker att han medverkar vid förhandlingarna (se NJA II 1990 s. 397 f.). Dessutom svarar den som förmedlar köpet solidariskt med säljaren för dennes förpliktelser mot köparen. Följden av att konsumentköplagen blir tillämplig i stället för köplagen är främst att konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån och att säljaren därför inte kan friskriva sig från ansvar för fel eller dröjsmål. Det är svårt att förstå varför den som köper en bil genom ett förmedlingsköp skall anses ha ett större skyddsbehov än den som köper en fastighet eller en bostadsrätt genom ett förmedlingsköp. Även vid fastighetsköp och köp av bostadsrätt bör köparen anses skyddsvärd, kanske mera så än vid köp av en bil. En fastighetsaffär är i regel en större affär än en bilförsäljning. Att åstadkomma en lösning är inte heller problematiskt när det gäller fastighetsköp. 4 kap. jordabalken innehåller regler som är tillämplig vid konsumentköp och dessa skulle kunna utsträckas till att omfatta även förmedlingsköp. Vid köp av bostadsrätt är förhållandet mer komplicerat, eftersom konsumentköplagen endast är tillämplig på lösöre (vilket en bostadsrätt inte är). En möjlighet skulle kunna vara att utsträcka konsumentköplagens tillämpningsområde till att även omfatta köp av bostadsrätt. Det skulle även få den positiva effekten att en konsument som förvärvar en bostadsrätt av en näringsidkare ges ett konsumentskydd (vilket annars får anses saknas). 1

2 En jämförelse kan även göras med lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Den lagen är tillämplig även på fastighetsköp och köp av bostadsrätt när köpet förmedlas av en fastighetsmäklare. Att fullfölja den linjen även i 4 kap. jordabalken och konsumentköplagen framstår som följdriktigt och konsekvent. Mäklarens opartiskhet En fastighetsmäklare skall i princip vara opartisk och beakta såväl säljarens som köparens intressen. Den utgångspunkten kan säkert vara hållbar om mäklaren har ett fast arvode och säljaren och köparen betalar hälften vardera. Mäklaren har då inte något särskilt starkt incitament att prioritera säljarens intressen framför köparens. Så brukar emellertid inte ersättningen till fastighetsmäklaren bestämmas. I regel har mäklaren rätt till provision på gjord försäljning. Provisionen kan då exempelvis uppgå till en viss procent på köpeskillingen. Det förekommer också att provisionen uppgår till en viss procent upp till en viss köpeskilling medan procentsatsen är högre eller betydligt högre på överskjutande köpeskilling, s.k. progressiv provisionsbaserad ersättning (jfr utredningen s. 236 f.). Syftet med ett sådant villkor är att skapa incitament för mäklaren att anstränga sig på marginalen. Med en sådan incitamentsprovision torde det dock vara problematiskt att vara opartisk. Mer eller mindre omedvetet finns det en risk att säljaren prioriteras på köparens bekostnad. Man kan fråga sig om mäklaren i ett sådant fall skall sträva efter opartiskhet eller om han skall ta en position som ligger närmare säljarens. Oavsett vilket talar denna typ av ersättning till mäklaren för att det finns behov av att stärka köparens ställning genom att införa konsumentskyddsregler för köpet. En möjlighet skulle kunna vara att förbjuda denna typ av klausuler. Att enbart informera köparen om hur ersättningen beräknas ger nog inte en tillräckligt stark signal om den risk för prioritering av säljarens intressen som föreligger vid progressiv provisionsbaserad ersättning. Ytterligare ett problem med sådana ersättningsvillkor är att det ligger i mäklarens intresse att brytpunkten för den progressiva ersättningen sätts så lågt som möjligt. Om brytpunkten är kopplad till ett uppskattat värde av fastigheten finns det en risk för att det uppskattade värdet sätts för lågt, vilket kan få oönskade återverkningar t.ex. vid marknadsföring av objektet. Formkravet vid köp av fastighet eller bostadsrätt För köp av fastighet eller bostadsrätt gäller vissa formkrav. Bl.a. skall avtalet ingås skriftligen och underskrivas av köparen och säljaren. Muntliga avtal är inte bindande. Inte heller är en utfästelse att i framtiden köpa eller sälja en fastighet bindande (se t.ex. NJA 2002 s. 467). Däremot är ett sådant avtal bindande i fråga om bostadsrätt, under förutsättning att avtalet ingås skriftligen (NJA 1992 s. 66). Formkraven medför komplikationer vid budgivningen. Den som lämnar ett bud är inte bunden av det och kan när som helst backa ur budgivningen. Det gäller även sedan budet godtagits av säljaren, så länge inte ett skriftligt avtal ingåtts. På motsvarande sätt kan säljaren välja om och i så fall vilket bud han vill anta. Han behöver inte välja det högsta budet, även om det oftast torde vara fallet. Denna obundenhet för parterna medför en risk för verkliga eller påstådda skenbud. Denna risk får i sin tur till följd att förtroendet för budgivningsprocessen minskar. Man bör överväga om inte säljaren skall kunna förbinda sig att sälja till högstbjudande (under förutsättning att ett reservationspris, t.ex. utropspriset uppnås) och att den som lämnar ett bud skall vara bunden av det under skälig tid eller till dess ett högre bud ges. Följdfrågan blir hur en sådan bundenhet skall sanktioneras. Man skulle kunna tänka sig en skyldighet att ingå avtal (och att vitesföreläggande skulle kunna komma i fråga) eller skadeståndsskyldighet. Oavsett vilken variant som väljs skulle följden bli ett ökat förtroende för budgivningen. 2

3 Undersökning av fastigheten före köpet Enligt 4 kap st. jordabalken får köparen inte som fel åberopa vad han kunnat upptäcka vid en undersökning av fastigheten. Denna undersökningsplikt är långtgående och köparen särskilt om han eller hon är en konsument har normalt inte tillräckliga kunskaper för att fullgöra undersökningen själv. Det medför att köparen löper risk för att drabbas av rättsförlust, om inte en undersökning av fastigheten görs av någon med erforderlig kompetens. Det sker ofta genom en s.k. jordabalksbesiktning av fastigheten i samband med köpet. En sådan besiktning kan utföras före köpet av säljaren eller efter att köpekontrakt har ingåtts av köparen. Vid fastighetsköp på vilka förslaget till ny fastighetsmäklarlag är tillämpligt skulle man kunna överväga att ålägga säljaren en skyldighet att låta besiktiga fastigheten före köpet. Det skulle få till följd att köpprocessen kan förkortas. I stället för att använda dubbla köpehandlingar skulle köpet i de flesta fall kunna fullbordas i ett sammanhang. Köpet skulle inte behöva hållas svävande och det skulle då endast krävas en köpehandling. Genom att en besiktning av fastigheten kommer till stånd minskar också risken för konflikter mellan köpare och säljare. Ett alternativ till att göra en jordabalksbesiktning obligatorisk i konsumentförhållanden men som i praktiken åstadkommer samma resultat är att ta bort köparens undersökningsplikt vid konsumentköp av fastigheter eller där köpet förmedlas av en fastighetsmäklare. För att minska utrymmet för felansvar skulle det ligga i säljarens intresse att verkställa en besiktning och redovisa resultatet av den för köparen. Detta bör naturligtvis fastighetsmäklaren ha en skyldighet att upplysa säljaren om. För vidare studier av köpprocesser och effektivitet, se vidare kapitlet Köp- och avstyckningsprocesser i Norden jämförelser av Hans Mattsson i boken Dannelse og transaktioner vedrörande fast ejendom i de nordiske lande, Kort- och Matrikelstyrelsen 2006, Copenhagen (i nämnda bok beskrivs dessutom köpprocesser i samtliga nordiska länder mer i detalj). Särskilt förhållandena i Finland är av intresse i detta sammanhang. Lockpriser och information om priser i annonser Frågan om lockpriser har debatterats intensivt under de senaste åren. Förekomsten av lockpriser, tänkbara förklaringar och effekter diskuteras i en ny rapport från KTH (Hungria-Gunnelin & Lind "Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter", KTH och Mäklarsamfundet 2008). Lockpriser, i betydelsen utgångspriser som ligger 30-40% under det slutliga priset, har varit vanligt i särkilt Stockholm och kan förklaras både med att både köpare och säljare har intresse av att många deltar i budgivningen, och att den enskilde mäklaren är rädd för att vara den förste som börjar höja sitt pris. Samtidigt finns en risk att lockpriserna lockar in hushåll i budgivningen och leder till att de köper till ett högre pris än de egentligen har råd med. Hur vanligt det är med ett sådant beteende är dock oklart och sannolikt rör det sig bara om enskilda fall. Vi delar utredningens uppfattning att det är svårt, och kanske inte ens önskvärt, att försöka tvinga bort lockpriser med direkta regler. Den lämpliga vägen tycks istället vara att förse de som ger sig in i en budgivning med bättre information om vad som är det sannolika priset. Utredningens förslag på denna punkt att är det redan i annonsen ska anges ett marknadsvärde för objektet. Eftersom marknadsvärdet definieras som mest sannolikt pris låter detta som ett logiskt förslag. Det finns emellertid flera sammanhängande problem med ett krav på att marknadsvärdet ska anges i objektsbeskrivningen. Det första är att uppskattningar av marknadsvärde är osäkra. Schablonmässigt brukar man säga att osäkerheten är +/- 10% men den är naturligtvis något mindre för likartade objekt 3

4 med stor omsättning och högre för unika objekt där det inte finns så mycket att jämföra med. För en villa med ett "marknadsvärde" på 3 miljoner innebär det att det korrekta vore att säga att marknadsvärdet ligger mellan 2,7 och 3,3 miljoner. Denna osäkerhet skapar ett utrymme för taktiskt beteende, dvs att värderaren kanske mer eller mindre medvetet lägger sig i den övre delen av intervallet. Detta kan bli ett problem om värderingarna uppfattas som mer objektiva och säkra än vad de egentligen är. En mindre seriös säljare/mäklare kan peka på ett optimistiskt uppskattat marknadsvärde och säga att försäljningsobjektet inte gärna kan säljas till ett pris under marknadsvärdet. I värderingslitteraturen påpekas också att värderingar tenderar att ligga lite efter marknaden vilket i kombination med osäkerhet kan påverka köpare på ett mindre bra sätt. Alternativet till att ange marknadsvärdet i objektsbeskrivningen är att mäklaren ska ange en lista på transaktioner som genomförts för liknande objekt inom det aktuella området. Vad som ska uppfattas som liknande och aktuella området måste avgöras från fall till fall, men för att minska risken för tendentiösa urval kan man tänka sig att mäklaren dels presenterar en bruttolista där alla objekt (minst 10) som uppfyller vissa kriterier redovisas och sedan väljer ut de tre som mäklaren anser mest liknar det aktuella objektet. Utifrån denna lista och annan information om aktuella händelser och tendenser på marknaden kan presumtiva köpare bilda sig en egen uppfattning om vad som är rimligt att betala. Om mäklaren gör tendentiösa urval för att ge sken av ett högre marknadsvärde ska det naturligtvis kunna leda till sanktioner. Fastighetsmäklarkommitténs lagförslag Fastighetsmäklarens uppdrag I förslaget finns bestämmelser om fastighetsmäklarens allmänna skyldigheter i 4 kap. 2, 4 kap. 6 1 st. och 4 kap. 6 2 st. Dessa bestämmelser är delvis överlappande. De innehåller onödiga upprepningar och bör redigeras om. Fastighetsmäklaren skall enligt förslaget 4 kap. 3 kontrollera vilka rättigheter som belastar en fastighet. Det väsentliga här synes vara att fastighetsmäklaren skall kontrollera de uppgifter som framgår av ett utdrag ur fastighetsregistret. Objektsbeskrivningen Informationsgivning i objektsbeskrivningen framstår som problematiskt. En köpare kan i regel förväntas utgå från att uppgifterna i objektsbeskrivningen är korrekta och det framstår också som rimligt att han skall kunna förlita sig på dem under förutsättning att det inte finns några reservationer angivna i objektsbeskrivningen. Mäklaren har inte ett generellt ansvar för att uppgifterna är riktiga. Han eller hon skall t.ex. normalt kunna förlita sig på uppgifter från säljaren. Det innebär att uppgifter kan vara felaktiga utan att mäklaren är ansvarig för dem. För att klargöra ansvarsfördelningen och underlätta ett utkrävande av ansvar i efterhand bör det klart framgå av objektsbeskrivningen vem som ansvarar för uppgifterna. (jfr härom utredningen s. 190 f.) Skälig reklamationsfrist I förslaget till 5 kap. 2 sägs att den som vill göra anspråk på skadestånd skall underrätta fastighetsmäklaren inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har uppkommit. Den angivna reklamationsfristen överensstämmer med vad som är brukligt, t.ex. i köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I konsumentskyddande lagstiftning 4

5 förekommer emellertid även bestämmelser av innebörd att en viss tid alltid skall anses vara inom skälig tid. Det gäller t.ex. reklamationsregeln i 23 konsumentköplagen. En reklamation som sker inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. En motsvarande bestämmelse skulle kunna försvaras i förslaget till 5 kap. 2. Det gäller framförallt gentemot den som har anlitat fastighetsmäklaren, dvs. normalt säljaren, men det är svårt att sakligt motivera varför regeln skulle vara annorlunda om den andre parten i köpeavtalet vill kräva skadestånd. En sådan regel stärker konsumentskyddet, dels genom att det klart framgår att en viss tid alltid är godtagbar, dels därför att reklamationsfristen kopplas till vetskap. Mäklarens ersättning I 6 kap. 1 i förslaget föreslås att mäklaren har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg om inte annat har avtalats. Utgångspunkten är således att mäklaren skall ha rätt till ersättning även om han eller hon inte lyckas få en förmedling till stånd. Skälet till denna bestämmelse synes närmast vara den allmänna rättsgrundsatsen om skälig ersättning som kommer till uttryck t.ex. i 45 köplagen. Strukturella skäl kan således anföras för en sådan bestämmelse. Kommittén hänvisar även till att en sådan ersättningsberäkning kan vara önskvärd. Man kan fråga sig om det är lämpligt att som utredningen gör ta utgångspunkt i en ersättningsberäkning som i praktiken är mycket sällsynt. Det torde vara en tämligen utbredd föreställning att ersättning till en mäklare utgår endast vid en lyckad förmedling. Det systemet bör avspegla sig även i det fallet att parterna inte har kommit överens om en särskild grund för ersättningens beräkning. I det fall förmedling har kommit till stånd bör mäklaren har rätt till skälig ersättning medan i annat fall rätt till ersättning inte föreligger (jfr utredningen s. 231 ff., särskilt s. 235). Att en utfyllande regel kan ha en begränsad normerande effekt bör inte i sig leda till att den införs (jfr utredningens uttalande, s. 238, att ersättningen i princip alltid regleras i uppdragsavtalet). Prisavdrag Enligt 6 kap. 4 i förslaget kan fastighetsmäklarens ersättning sättas ned, om mäklaren har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Bestämmelsen framstår som aningen märklig. Tanken med prisavdrag är i regel att återställa balansen i parternas prestationer. Om uppdragsgivaren får en tjänst som håller en lägre kvalitet än vad han har skäl att förvänta sig, sätts priset för tjänsten ned. Det är mot bakgrund av det rimligt att prisavdrag kommer i frågan när fastighetsmäklaren har åsidosatt sina skyldigheter mot uppdragsgivaren (vare sig det är köparen eller säljaren). Däremot framstår det som mindre lämpligt att prisavdrag skall kunna ske när mäklaren åsidosätter sina skyldigheter mot uppdragsgivarens motpart. Antag t.ex. att säljaren har anlitat mäklaren och att mäklaren brister i sin informationsgivning mot köparen. Är det då rimligt att säljaren skall få prisavdrag på grund av det (förutom att köparen eventuellt kan få skadestånd)? Upplysningar vid förmedling av bostadsrätt Enligt 7 kap. 2 i förslaget skall vid förmedling av bostadsrätt objektsbeskrivningen innehålla uppgift om aktuell årsavgift. Det är i och för sig den viktigaste löpande avgiften i föreningen. Men även insatsen och framför allt beslutade ändringar av den har stor betydelse för en köpare och det framstår därför som lämpligt att även denna avgift tas med i objektsbeskrivningen. Mäklaren skall enligt 7 kap. 3 i förslaget tillhandahålla köparen den senaste årsredovisningen och dess registrerade stadgar vid förmedling av bostadsrätt. Det finns ytterligare information av betydelse för en bostadsrättshavare som bör tillhandahållas köparen. Det gäller i första hand en kopia av upplåtelseavtalet men kanske även en kopia av den ekonomiska planen. 5

6 Sidoverksamhet och förtroendeskadlig sidoverksamhet Utredningen föreslår att förbudet mot förtroenderubbande sidoverksamhet upphävs och ersätts av registrering och informationsgivning (se kapitel ). Utredningen presenterar inte några bärande skäl för en annan intresseavvägning än vad som gjorts i tidigare lagstiftningsärende. Det bör tilläggas att hänsyn till säljaren (som i regel är en privatperson) talar emot att upphäva förbudet. Det gäller särskilt tjänster som riktar sig till köparen, såsom förmedling av lån och försäkring till köparen. Om mäklaren får ersättning från tredje man i form av provision uppkommer dubbla lojaliteter. Det finns vidare skäl att ifrågasätta utredningens bedömning av huruvida förmedling av besiktningsförrättares tjänster, stylingtjänster m.m. är förtroenderubbande. Så bör nog anses vara fallet så snart mäklaren får ersättning för förmedlingen av tredje man. Det finns då en risk att mäklaren prioriterar en viss tredje man på uppdragsgivarens bekostnad. Det kan vara tveksamt om informationsgivning är en tillräckligt tydlig åtgärd, för att klargöra den intressekonflikt som kan föreligga. Förhandsbesked Utredningens idé att en fastighetsmäklare skall kunna erhålla förhandsbesked är bra. Man kan dock fråga sig om inte en avgränsning av beskedets verkan är behövlig, så att det avser en viss transaktion eller en viss händelse, inte ett förfarande generellt. Innebörden av begreppet god mäklarsed är tänkt att vara ett dynamisk. Den skall kunna förändras över tiden och det är då viktligt att inte binda upp utvecklingen genom förhandsbesked som är bindande under alltför lång tid och lägger band på utvecklingen. Det framstår därför som rimligt att ett förhandsbesked skall kunna omprövas. En möjlighet att åstadkomma det är att begränsa den tid under vilken ett förhandsbesked är bindande, t.ex. till fem eller tio år. KTHs svar har utarbetats av Hans Lind, Hans Mattsson och Jonny Flodin, skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, institutionen för Fastigheter och Byggande. 6

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde Författningsförslag 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag innehåller bestämmelser om yrkesmässig fastighetsförmedling

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 5 OKTOBER 2017 DNR 17/17 SIDA 1 AV 6 Anmälare NN Motpart Mäklaren Ombud: Förbundsjuristen Louise Lundqvist Saken Skadestånd BESLUT Mäklaren rekommenderas att betala 25 000 kr till NN. YRKANDEN

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL ÖVERLÅTELSEAVTALET Säljare Charlotte Pontén 1/1-del Bissmarksgatan 5, 302 33 Halmstad Bostadstel: 0430-134 83, Mobiltel: 070-570 12 57 E-post: lotta.ponten@icloud.com Beteckning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och journal. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av en besiktningsklausul, liksom

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL Lagreglering 1. KöpL 1990 2. KköpL 1990 3. CISG 1980 (Internationella köplagen 1987) Gäller vid köp mellan två näringsidkare

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 5 OKTOBER 2017 DNR 36/17 SIDA 1 AV 7 Anmälare Makarna NN Motpart Mäklaren Saken Nedsättning av provision BESLUT Makarna NN har inte rätt till ersättning. YRKANDEN M.M. Makarna NN har yrkat att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL)

Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2483 av Mats Green och Cecilia Widegren (båda M) Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen (KkL) Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparna

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och återgångsvillkor. Prövning av fastighetsmäklarens underlåtenhet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva)

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Huvudsakligen två problemområden: Regler om ingående av ett köp formkrav samt möjligheter att ställa upp vissa villkor gränser för avtalsfriheten Felreglerna ofta i

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ

JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ JORDBRUKS-/SKOGSFASTIGHET - TIDAHOLM - BÄCK - PRIS: 870 000:- ELLER HÖGSTBJ Fastighet Fastigheten Tidaholm Bäck 13:2 Adress Jord och skog mellan Falköping -Tidaholm Belägen i Tidaholm kommun och Valstad

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt. AVTALET ÄR BINDANDE För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet ska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T 1834-15 KLAGANDE RN Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Ombud för 1 och 2: Advokat KH SAKEN Bättre rätt till del av fastighet

Läs mer

TILLFÄLLE 6 KONSUMENTRÄTT. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 6 KONSUMENTRÄTT. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 6 KONSUMENTRÄTT Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Lagreglering 1. Konsumenttjänstlagen 1985 (KtjL) 2. Konsumentköplagen 1990 (KköpL) 3. Konsumentkreditlagen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, överlåtelsehandlingar, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och journal.

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Steninge 8:283 med adress Marsgatan 31, 19558 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 1978

Läs mer

Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst

Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst 130 RÄTTSFALL Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst 1. Inledning Avtal som innebär dels leverans av en vara, dels att en tjänst företrädesvis installation av varan

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

B.O.E. Fastighetskonsult. B.O.E. Fastighetskonsults tjänster Bedömning, Besiktning, Utredning hjälper köparna i denna typ av situation

B.O.E. Fastighetskonsult. B.O.E. Fastighetskonsults tjänster Bedömning, Besiktning, Utredning hjälper köparna i denna typ av situation 1 År 2005 Fastighetsköparen fick pengar tillbaka från säljarens dolda felförsäkring FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N B.O.E. Fastighetskonsult Pengar tillbaka från säljarens dolda felförsäkring Här

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter om en gemensamhetsanläggning

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer