Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun. Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref:"

Transkript

1 Beskrivning av detaljer inom strandskydd på Rödeneplatån i Alingsås kommun Author: Patrik Sjöö Date: 26 februari 2014 Ref:

2 Revision History Issue Date Author Nature And Location Of Change feb 2014 Patrik Sjöö First Created CONTENTS 1. INLEDNING BESKRIVNINGAR Detalj 1(Befintligt vägnät) Detalj 2 (Väg fram till T1 och uppställningsyta T1) Detalj 3 (uppställningsyta C31) Detalj 4 (Befintligt vägnät) Detalj 5 (Huvudsakligen förstärkning av befintlig väg) Detalj 6 (Ny väg) Detalj 7 (Uppställningsyta B29) Detalj 8 (Uppställningsyta T2) SLUTSATS... 17

3 1. INLEDNING Som tidigare beskrivits kommer den ansökta verksamheten endast i mycket liten utsträckning påverka strandskyddat område. I denna bilaga beskrivs de tänkta åtgärderna, respektive områdes naturvärde, skyddsåtgärder tillsammans med en sammanfattande bedömning av konsekvenserna för de intressen strandskyddet är satt att skydda. Dokumentet redovisar detaljstudier för de åtta platser där åtgärder planeras i anslutning till eller inom strandskyddet för aktuell sjö (se bilaga 5b i komplettering och figur nedan). I dokumentet hänvisas till tidigare ansökningshandlingar, särskilt MKB:s Bilaga 4 Naturvärdesinventering och Kompletteringens Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. p. 1

4 2. BESKRIVNINGAR 2.1. Detalj 1 (Befintligt vägnät) Beskrivning av detalj: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 120 m österut från T- korsning strax norr om strandskyddet till Hagesjön fram till utträde ur strandskyddet. Åtgärden innebär endast ett litet intrång i strandskyddat område. Blå linje= Ny väg Grön linje = Befintlig väg Röd linje = Alternativ lokalisering Naturvärden: Där själva intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Vägen ligger dock ca 80 m från Hagesjön (objekt 23) och ca 50 m väster om en tallmosse (objekt 25). Båda objekt klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Hagesjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns varierande strandlinje, vattenmiljön och de äldre tallskogarna på uddarna runt sjön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen lutar bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske till sjön. Tallmossen: Naturvärdet är kopplat till trädskiktet och hydrologin. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen lutar bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske mot det. Alternativ lokalisering: Ny brytning av väg, ca 200 m, parallellt strax norr om strandskydd (se röd linje i figur), då detta anses som ett större ingrepp i miljön har ansökt alternativ valts. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. Samt så långt möjligt förstärka på rätt sida av vägen, det vill säga på bortsidan från sjön. p. 2

5 p. 3 Slutsats: Genom att föreslagna skyddsåtgärder följs kommer inte intrånget påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda, varvid dispens bör ges.

6 2.2. Detalj 2 (Väg fram till T1 och uppställningsyta T1) Beskrivning av detalj: Förstärkning av befintlig väg på ca 200 m inom strandskyddet för Gärsjön. Ny väg på ca 100 m och uppställningsyta till turbinposition T1 inom samma strandskydd. Blå linje= Ny väg Grön linje = Befintlig väg Röd linje = Alternativ lokalisering Röd cirkel = Turbinens flexzon Naturvärden: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Vägen ligger på ca 80 m avstånd till Gärsjön (objekt 8) och ca 30 m avstånd till Stora Ulvesmosse (objekt 9). Gärsjön klassas som klass II och Stora Ulvesmosse klassas som klass I enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Gärsjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns kantzon och vattenmiljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkning respektive nyanläggning av väg. Vägen löper/kommer att löpa uppe på en vattendelare, dock i relativt flack terräng. Objektet kommer inte att påverkas hydrologiskt och material som skulle kunna orsaka grumling kommer inte att avrinna till sjön. Stora Ulvesmosse: Naturvärdet är kopplat till den orörda mossen och dess kantzon. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Vägen löper i flack terräng och objektet kommer inte att påverkas hydrologiskt. Alternativ lokalisering: Ny brytning av väg på ca 500 m från krysset vid T7 mellan de två mossarna (objekt 11, sumpskog och objekt 12, Krängs mosse) fram till position T1 (se röd linje i figur). Nackdel med detta alternativ är att man får anlägga 100 m längre ny väg än föreslaget alternativ då man nyttjar befintlig väg. En annan nackdel är att det är viss våt mark mellan sumpskogen och Krängs mosse vilket ger en mer komplicerad anläggning av väg samt större risk att påverka de två nämnda naturvärdesobjekten. p. 4

7 Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Komplettering. I möjligaste mån förstärka på rätt sida av vägen, det vill säga från sjön. Mötesplatsen (svart markering) skulle kunna förläggas utanför strandskyddsområdet. Slutsats: Genom att föreslagna skyddsåtgärder följs samt att området där intrånget sker redan är ianspråktaget i form av en befintlig väg, kommer inte intrånget påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda. Åtgärden är därför tillåtlig, således finns det grund för dispens. p. 5

8 2.3. Detalj 3 (uppställningsyta C31) Beskrivning av detalj: Uppställningsyta till turbinposition C31 som ligger på gränsen till strandskydd för Stora Bodasjön (svart/grå kvadrat på bilden till vänster). Endast marginellt intrång i strandskydd. Mellan intrång och sjön finns en befintlig väg varvid området får anses redan ianspråktaget. Blå linje= Ny väg Röd cirkel = Turbinens flexzon Rosa linje = elanslutnig (markbunden) Naturvärden: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Uppställningsytan ligger på ca 200 m avstånd till Stora Bodasjön (objekt 28). Bodasjön klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Stora Bodasjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns vattenmiljö. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen lutar bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske till sjön. Alternativ lokalisering: Flytta turbinposition C31 lite längre sydost från strandskyddet. Detta innebär dock problem då nuvarande position ligger uppe på en kam. Flyttar man positionen mer år sydväst kommer man av kammen (se figur till höger). Det innebär att man blir tvungen att till mycket högre grad spränga och schakta för att få en plan yta men också att man tappar höjd på positionen och därmed vind och produktionseffektivitet. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. Slutsats: Den planerade åtgärden påverkar endast strandskydd marginellt. Mellan ingreppet och sjön finns en befintlig väg. Mot denna bakgrund samt vid iakttagande av föreslagna skyddsåtgärder är det tydligt att intrånget ej kommer påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda, varvid dispens bör ges. p. 6

9 2.4. Detalj 4 (Befintligt vägnät) Beskrivning av detaljer: Detalj 4a: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 550 m från T-korsning strax norr om Fäbodstugan fram till tänkt korsning då ny väg planeras upp till turbinposition C31. Detalj 4b: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 300 m inom strandskyddet från T- korsning strax norr om Fäbodstugan fram till utträde ur strandskyddet norr om Stora Fäbodsjön. Detalj 4c: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 600 m inom strandskyddet från T- korsning strax norr om Fäbodstugan över en bäck och fram till utträde ur strandskyddet norr om Lilla Bodasjön. C A Naturvärden: B Blå linje= Ny väg Blå yta = breddning av väg Grön linje = Befintlig väg Röd linje = Alternativ lokalisering Röd cirkel = Turbinens flexzon Detalj 4a: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Vägen går på ca 100 m avstånd från Lilla Bodasjön (objekt 41) och ca 10 m avstånd till två skogskärr på vardera sidan av befintlig väg (objekt 39 och 40). Även en bäck (objekt 42) ligger i närheten ca 10 m från den befintliga vägen. Lilla Bodasjön, de två kärren och bäcken klassas som klass II enligt Enetjärn. Detalj 4b: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Vägen går på ca 80 m avstånd från Stora Fäbodsjön (objekt 55) och ca 30m avstånd till ett våtmarksområde (objekt 62). Stora Fäbodsjön klassas som klass I och våtmarksområdet klassas som klass II enligt Enetjärn. Detalj 4c: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Vägen går på ca 10 m avstånd från Lilla Bodasjön (objekt 41) och ca 50 m avstånd till en bäck som går från Stora Bodasjön till Stora Krökingen (objekt 29). Även en bäck (objekt 42) ligger i närheten ca 10 m från den befintliga vägen, vilken även korsar bäcken. Den övre bäcken i figuren (objekt 29) klassas som klass I medan Lilla Bodasjön och den nedre bäcken (objekt 42) klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: p. 7

10 Lilla Bodasjön: De höga naturvärdena är kopplade vattenmiljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen är relativt flack. Objektet kommer inte att påverkas hydrologiskt och åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till sjön. Skogskärr (objekt 39 och 40): Naturvärdet är kopplat till den blöta marken. Ingrepp sker inte i objekten och dessa bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen är flack och objekten bedöms inte påverkas hydrologiskt av vägförstärkningen. Bäck (objekt 42): Naturvärdet är kopplat till de vegetationsrika sträckorna. I 4a sker inget ingrepp i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen är relativt flack och åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till bäcken. I 4c passeras objektet av väg som ska förstärkas. Förstärkningen kommer att ske med stor hänsyn till bäcken genom att åtgärder vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till bäcken. Om ett trumbyte blir aktuellt kommer det att anmälas till länsstyrelsen enligt miljöbalken 11 kap 9 a. Stora Fäbodsjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns strandlinje och vattenmiljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen är flack och avståndet till objektet stort, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon ytavrinning inte kommer att ske till sjön. Bäck och våtmark (objekt 62): Naturvärdet är kopplat till de vegetationsrika sträckorna. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen är flack och avståndet till objektet så pass stort att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon ytavrinning inte kommer att ske till det. Bäck (objekt 29): Naturvärdet är kopplat till den vegetationsrika sträckan. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen sluttar mot objektet, men avståndet är så pass stort att någon ytavrinning inte kommer att ske till det. Alternativ lokalisering: Ny brytning av väg, ca 350m, mellan T9 och T10 strax öster om Spångatjärn (se röd linje i figur). Dessutom blir man blir tvungen att dra en ca 400m ny väg för C31 söderut till befintlig väg. Denna väg kommer sedan påverka strandskydden kring Lommasjön och Kroppetjärnen. Detta anses som ett större ingrepp i naturen och på så sätt större påverkan för miljön. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena och en hänsyn tas till aktuella bäckar i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. I möjligaste mån förstärka på rätt sida av vägen, det vill säga från sjöarna. Slutsats: Endast förstärkning av befintliga vägar varför området redan är ianspråktaget och strandskyddet konsumerat. Genom att ytterligare vidta föreslagna skyddsåtgärder så att avrinning etc. ej påverkar befintliga våtmarker etc. kommer de intrång som strandskyddet är satt att skydda ej påverkas. Grund för dispens finns således och åtgärderna är tillåtliga. p. 8

11 2.5. Detalj 5 (Huvudsakligen förstärkning av befintlig väg) Beskrivning av detaljer: Detalj 5a: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig österut ca 650 m från inträde i strandskyddet för Stora Krökingen strax nordväst om sjön fram till T-korsning norr om Stora Krökingen. Detalj 5b: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 200 m inom strandskyddet för Stora Krökingen från T-korsning strax norr om Stora Krökingen fram till utträde ur strandskyddet norr om Stora Krökingen. Detalj 5c: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 850 m inom strandskyddet för både Stora och Lilla Krökingen från T-korsning strax norr om Stora Krökingen, över bäcken mellan de båda sjöarna och söder om Lilla Krökingen. Sträckan avslutas vid T-korsning till turbinposition A26 Detalj 5d: Förstärkning av befintlig väg som sträcker sig ca 200 m inom strandskyddet från T- korsning strax norr om Store Trän och sydost om Lilla Krökingen, samt etablering av ny väg på ca 100 m ut ur strandskyddet. Uppställningsytan till turbinposition A26 tangerar samma strandskydd. Blå linje= Ny väg Blå yta = breddning av väg Grön linje = Befintlig väg Röd linje = Alternativ lokalisering Röd cirkel = Turbinens flexzon B A C D Naturvärden: Detalj 5a: Förstärkning av befintlig väg sker inom områden med enbart produktionsskog med låga naturvärden med undantag av korsningen av bäcken. Vägen går på ca 120 m avstånd till Stora Krökingen (objekt 47) och längs en bäck (objekt 29) på ett avstånd av ca 20 m fram till där vägen korsar bäcken. Vägen går vidare på ca 20 m avstånd från ett fuktstråk (objekt 31). Stora Krökingen och fuktstråket klassas som klass II och bäcken klassas som klass I enligt Enetjärn. Detalj 5b: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Befintlig väg går på ca 100 m avstånd till Stora Krökingen (objekt 47) och ca 200 m till Lilla Krökingen (objekt 49). Vägen har också ca 10 m till ett fuktstråk (objekt 31). Stora och Lilla Krökingen och fuktstråket klassas som klass II enligt Enetjärn. p. 9

12 Detalj 5c Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden med undantag av korsningen av bäcken. Den befintliga vägen går på ca 10 m avstånd till Stora Krökingen (objekt 47) och ca 50 m till Lilla Krökingen (objekt 49). Även en bäck (objekt 48) korsas av den befintliga vägen. Stora och Lilla Krökingen och bäcken klassas som klass II enligt Enetjärn. Detalj 5d Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Den befintliga vägen går på ca 200 m avstånd till Stora Krökingen (objekt 47) och ca 200 m till Lilla Krökingen (objekt 49). Uppställningsytan till turbin A26 har ca 200 m till Stora Krökingen. Stora och Lilla Krökingen klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Stora Krökingen: De höga naturvärdena är kopplade till vattenmiljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. I 5a lutar terrängen bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske till sjön. I 5c kommer åtgärder att vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till sjön. Lille Krökingen: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns strandlinje och vattenmiljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkning och nyanläggning av väg. I 5c sluttar terrängen mot objektet men avståndet är så pass stort att någon ytavrinning från vägförstärkningen inte kommer att ske till objektet. I 5d är avståndet till objektet ännu längre och varken förstärkning eller nyanläggning av väg kommer att påverka objektets hydrologi. Bäck (objekt 29): Naturvärdet är kopplat till den vegetationsrika sträckan. Där förstärkning av väg sker längs med objektet sker inget ingrepp i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen sluttar mot objektet men åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till bäcken. Objektet korsas också av vägen som ska förstärkas. Förstärkningen kommer att ske med stor hänsyn till bäcken genom att åtgärder vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till bäcken. Om ett trumbyte blir aktuellt kommer det att anmälas till länsstyrelsen enligt miljöbalken 11 kap 9 a. Fuktstråk (objekt 31): Naturvärdet är kopplat till den fuktiga miljön. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen sluttar mot objektet och åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att material från förstärkningen följer med eventuell ytavrinning. Förstärkningen av vägen kommer inte att påverka objektets hydrologiska förhållanden. Bäck (objekt 48): Naturvärdet är kopplat till både vatten och strandmiljön. Objektet passeras av väg som ska förstärkas. Bäcken planeras passeras med en stor halvtrumma och trumbytet kommer att anmälas till länsstyrelsen enligt miljöbalken 11 kap 9 a. Förstärkningen kommer att ske med stor hänsyn till bäcken genom att åtgärder vidtas för att förhindra att material som skulle kunna orsaka grumling avrinner till bäcken. Alternativ lokalisering: Alternativet är att nyetablera väg, ca 600m, rakt västerut från T14 till korsning norr om T8 (se röd linje i figur). Vilket innebär att man blir tvungen att ha en egen infart för turbinerna A24, A25, A26, B28 och B29. En sådan lösning kommer dock påverka strandskyddet kring Bergsjön. Vilket får anses som ett större ingrepp i naturen och på så sätt större påverkan för miljön. Vidare innebär alternativet att man då för in tunga transporter via mer än en infart i området. p. 10

13 Intrånget för uppställningsyta A26 är marginellt. Ett alternativ skulle vara att flytta turbinposition A26 lite längre sydost från strandskyddet. Dock uppstår då problem eftersom nuvarande position ligger uppe på en kam och flyttar man positionen mer åt sydväst blir man tvungen att i mycket högre grad spränga och schakta för att få en plan yta men också att man tappar höjd på positionen och därmed vind och produktionseffektivitet. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena och en hänsyn tas till aktuella bäckar i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. I möjligaste mån förstärka på rätt sida av vägen, det vill säga från sjöarna. Slutsats: Huvudsakligen rör det sig om förstärkning av befintliga vägar, och endast på en mycket kort sträcka nyanläggning av väg, varför området redan är ianspråktaget och strandskyddet konsumerat. Genom att ytterligare vidta föreslagna skyddsåtgärder så att avrinning etc. ej påverkar befintliga vattenmiljöer etc. kommer de intrång som strandskyddet är satt att skydda ej påverkas. Grund för dispens finns således och åtgärderna är tillåtliga. p. 11

14 2.6. Detalj 6 (Ny väg) Beskrivning av detaljer: Ny väg som sträcker sig nordost ca 400 m från plats strax intill infarten till stugan Varsjöslätt fram till utträde ur strandskyddet för Lille Krökingen. Mellan den föreslagna vägen och sjön går idag en befintlig väg. Blå linje= Ny väg Blå yta = breddning av väg Grön linje = Befintlig väg Ljusblå linje = Befintlig väg Svart kort linje = mötesplats Brun yta = Potentiell plats för grustäkt Röd cirkel = Turbinens flexzon Naturvärden: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Ny väg planeras på ca 70 m avstånd till Lilla Krökingen (objekt 49). Lilla Krökingen klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Lilla Krökingen: De höga naturvärdena är kopplade till Lilla Krökingens strandlinje och vattenmiljö. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av nyanläggning av väg. Terrängen lutar bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske till sjön. Alternativ lokalisering: Samma alternativ som för detalj 5, det vill säga: Nyetablering väg, ca 600m, rakt västerut från T14 till korsning norr om T8. Vilket innebär att man blir tvungen att ha en egen infart för turbinerna A24, A25, A26, B28 och B29. En sådan lösning kommer dock påverka strandskyddet kring Bergsjön, vilket får anses som ett större ingrepp i naturen och på så sätt större påverkan för miljön. Vidare innebär alternativet att man då för in tunga transporter via mer än en infart i området. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena och en hänsyn tas till aktuella bäckar i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. I möjligaste mån förstärka på rätt sida av vägen, det vill säga från sjöarna. Slutsats: Mellan den föreslagna nya vägen och sjön går en befintlig väg, till stugan Varsjöslätt, vilket innebär att där intrånget sker är det redan ianspråktaget i form av befintlig väg. Detta i p. 12

15 p. 13 kombination med att föreslagna skyddsåtgärder följs innebär att intrånget inte kommer att påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda, varvid dispens bör ges.

16 2.7. Detalj 7 (Uppställningsyta B29) Beskrivning av detalj: Uppställningsyta till turbinposition B29 som tangerar strandskydd för Bergsjön. Endast marginellt intrång. Blå linje= Ny väg Ljusblå linje = Befintlig väg Röd cirkel = Turbinens flexzon Naturvärden: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Uppställningsytan ligger på ca 100 m avstånd till Bergsjön (objekt 81). Vidare är den placerad på ca 50 m avstånd till nyckelbiotopsklassad bergsbrant (objekt 79) och ca 100 m avstånd till en rasbrant med hassel (objekt 80). Bergsjön och rasbranten med hassel klassas som klass II och nyckelbiotopen som klass I enligt Enetjärn. Det bör också nämnas att ett skogskärr (objekt 78) ligger alldeles utanför strandskyddet men att ingreppen ej gör intrång i kärret. Hur dessa naturvärden påverkas Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Bergsjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns vattenmiljö. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av anläggningen av uppställningsytan. Området där anläggningen planeras ske är flackt, men intill faller terrängen brant ner mot objektet. I området mellan anläggningen och objektet löper en befintlig väg. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att material inte kan sköljas, rasa etc. från anläggningen ner för sluttningen mot objektet. Nyckelbiotopsklassad bergsbrant (objekt 79): De mycket höga naturvärdena är kopplade till den långa kontinuiteten då terrängen är väldigt svårtillgänglig för skogsbruk. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av anläggningen av uppställningsytan. Området där anläggningen planeras ske är flackt, men intill faller terrängen brant ner mot objektet. I området mellan anläggningen och objektet löper en befintlig väg. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att material inte kan sköljas, rasa etc. från anläggningen ner för sluttningen mot objektet. Rasbrant med hassel (objekt 80): De höga naturvärdena är kopplade till den lodräta ytan och möjligheter att utveckla samma höga naturvärden som biotopen intill. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av anläggningen av uppställningsytan. p. 14

17 Området där anläggningen planeras ske är flackt, men intill faller terrängen brant ner mot objektet. I området mellan anläggningen och objektet löper en befintlig väg. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att material inte kan sköljas, rasa etc. från anläggningen ner för sluttningen mot objektet. Alternativ lokalisering: Flytta turbinposition B29 lite längre västerut från strandskyddet. Dock uppstår problem då nuvarande position ligger uppe på en höjd och flyttar man positionen mer åt väst kommer man av höjden. Det innebär att man blir tvungen att till mycket högre grad spränga och schakta för att få en plan yta men också att man tappar höjd på positionen och därmed vind och produktionseffektivitet. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. Vid byggnation markeras områden med naturvärden med hjälp av snitslar så att inte dessa kommer att beröras. Slutsats: Mellan den föreslagen turbinplacering och sjön med dess intilliggande biotoper går en befintlig väg. Vilket innebär att där intrånget sker är det redan ianspråktaget. Detta i kombination med att föreslagna skyddsåtgärder följs innebär att intrånget inte kommer att påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda, varvid dispens bör ges. p. 15

18 2.8. Detalj 8 (Uppställningsyta T2) Beskrivning av detalj: Uppställningsyta till turbinposition T2 som tangerar strandskydd för Stora Bodasjön. Naturvärden: Där intrånget sker finns enbart produktionsskog med låga naturvärden. Uppställningsytan ligger på ca 200 m avstånd till Stora Bodasjön (objekt 28). Bodasjön klassas som klass II enligt Enetjärn. Hur dessa naturvärden påverkas Blå linje= Ny väg Röd cirkel = Turbinens flexzon Rosa linje = elanslutnig (markbunden) Detta beskrivs i Ansökan, MKB, Bilaga 4 Naturvärdesinventering och i Kompletteringen, Bilaga 7 Yttrande angående konsekvenser för strandskyddet. Se sammanfattning nedan: Stora Bodasjön: De höga naturvärdena är kopplade till sjöns vattenmiljö. Ingrepp sker inte i objektet och detta bedöms inte heller påverkas indirekt av förstärkningen av vägen. Terrängen lutar bort från objektet, vilket innebär att det inte kommer att påverkas hydrologiskt och att någon avrinning inte kommer att ske till sjön. Alternativ lokalisering: Flytta turbinposition T2 lite längre norr från strandskyddet. Dock uppstår problem då nuvarande position ligger uppe på en kam och flyttar man positionen mer år norr kommer man av kammen (se figur till höger). Det innebär att man blir tvungen att till mycket högre grad spränga och schakta för att få en plan yta men också att man tappar höjd på positionen och därmed vind och produktionseffektivitet. Föreslagna skyddsåtgärder: Tillse att avrinning inte påverkar naturvärdena i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen. Slutsats: Mellan den föreslagna turbinpositionen och sjön går en befintlig väg (se pil i vänster figur), vilket innebär att där intrånget sker är det redan ianspråktaget. Detta i kombination med att föreslagna skyddsåtgärder följs innebär att intrånget inte kommer att påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda, varvid dispens bör ges. p. 16

19 3. SLUTSATS Genom att föreslagna skyddsåtgärder följs i enlighet med kapitel 2 i bilaga 6 Dränering för infrastruktur i Rödene vindkraftspark i Kompletteringen, kommer inte intrånget påverka de intressen som strandskyddet är till för att skydda. Dessutom kommer de intrång som föreslås till största del ligga på eller i skugga av redan ianspråktagen mark i form av befintliga vägar. Därför bör dispens från bestämmelserna av strandskydd kunna ges till föreslagen layout. p. 17

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA

PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA SCANERGY SOUTH AB PM TRAFIK VINDKRAFTVERK KÅNNA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Bild hämtad från Trafikverkets Transporter

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(6) Mottagare Skogsstyrelsen Samrådsanmälan Box 7 351 03 Växjö Enligt 12 kap 6 miljöbalken ska skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön

Läs mer

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3

Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 Vindpark Lyckås komplettering till ansökan, bilaga 3 - Aktuella höjdlägen, vägar vägområden tänkbar påverkan på dessa. 25 höjdlägen återstår som tänkbara för placering av turbiner. Jämfört med ansökan

Läs mer

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun 2013-03-07, s 1 (8) PM angående hantering av våtmarker inom i Sigtuna Kommun 2013-03-07 Christer Södereng, Elisabeth Mörner 2013-03-07, s 2 (8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 REKOMMENDATION OCH

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 Klient Rubrik Projekt Vattenfall Vindkraft AB, Anders Jansson Hydrologisk utvärdering, Grönhult, Store Mosse Grönhult Vindkraftpark Projektnr. 8H50080.120

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Var går egentligen Råstasjöns strandlinje?

Var går egentligen Råstasjöns strandlinje? Var går egentligen Råstasjöns strandlinje? Utdrag ur dokumentet Angående byggplaner vid Råstasjön. Dokumentet Angående byggplaner vid Råstasjön ingick sin helhet i vår överklagan till Markoch miljödomstolen.

Läs mer

La sanvisning till kartorna

La sanvisning till kartorna La sanvisning till kartorna Vilken information finns det i kartorna? Översiktskartan (Bilaga 1 Översiktskarta) visar utbredningen av det strandskydd som ingår i denna översyn inom aktuell kommun, samt

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samråd om vindpark Kyrkeröd

Samråd om vindpark Kyrkeröd Samråd om vindpark Kyrkeröd Naturskyddsföreningen på Orust har inbjudits att lämna synpunkter på planerad etablering av vindkraft NV om Hoga på Orust. Inbjudan till samrådet är daterad Rabbalshede 2010-04-19.

Läs mer

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK

BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA - FOTOMONTAGE BORDSJÖ VINDBRUKSPARK BILAGA TILL LANDSKAPSANALYS INFÖR EN PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID BORDSJÖ I ANEBY KOMMUN. Fotopunkter montage Vyer i montagen är riktade från respektive

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning

Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria Magnusson och Stig Swedberg Vindpark Botilsäter Kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning Maria

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Härryda kommun Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Göteborg Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Datum 2013-10-28 Uppdragsnummer 13200003328 Utgåva/Status Arbetsmaterial Kjell Norberg Kristoffer Larsson

Läs mer

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0

Metod Kalkmedel 2006 2007 2008 Antal ton. Hkp sjö Kalkmjöl 49,0 39,0 50,0 138,0. Hkp våtm Grov 0,2-0,8 170,0 161,0 161,0 492,0 EKSJÖ KOMMUN Planerade Kalkningar 2006-2008 Projektperioden är tre år och omfattar 2006-2008. Under treårsperioden 2007 reviderades kalkplanen beroende på minskade anslag från staten. Framförallt har nu

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap.

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. MARKAVVATTNING Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. 4 MB Ansökan om dispens enligt 11 kap. 14 MB Ansökan om tillstånd

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Kust till Kustbanan Göteborg-Borås

Kust till Kustbanan Göteborg-Borås Kust till Kustbanan Göteborg-Borås Analys av etappen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygds anslutning till etappen Bollebygd-Borås Bakgrund I samband med beslutet om val av alternativ i järnvägsutredningen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd

Läs mer

Dnr ; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås och Vårgårda kommuner

Dnr ; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås och Vårgårda kommuner Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöprövningsdelegationen YTTRANDE Dnr 551-23488-2012; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Dnr ; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås och Vårgårda kommuner

Dnr ; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås och Vårgårda kommuner Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-23488-2012; angående ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftanläggning på Rödeneplatån, Alingsås

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Möte i fält med Danderyds kommun gällande Bergrum Anneberg och påslag Anneberg

Möte i fält med Danderyds kommun gällande Bergrum Anneberg och påslag Anneberg Koncessioner och kommunikation Sofia Miliander 2015-11-02 MINNESANTECKNINGAR Möte i fält med Danderyds kommun gällande Bergrum Anneberg och påslag Anneberg 1 Deltagare Anthon Samuelsson (AS) Magnus Leander

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum Lerums kommun Kommunstyrelsen 443 80 LERUM Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 443 38 LERUM Lerum 2016-05-24 Kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på föreslagna

Läs mer

Mark de Blois/Behroz Haidarian Bilaga 9. Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB)

Mark de Blois/Behroz Haidarian Bilaga 9. Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB) H2OLAND Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 9 Sjöförlagda VA-ledningar från Sandviken, Orust kommun (Hydrogis AB) Orust kommun 2013-07-02 MKB Tångens ARV HYDROGIS AB SJÖFÖRLAGDA

Läs mer

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Innehåll 1. Sökande och fastighet... 2 2. Beskrivning av verksamheten... 3 3. Områdesbeskrivning... 3 3.1 Landskapsbild... 3 4. Berörda arter...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN FREGATTEN 16 M FL RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 1(7) Dnr 1504/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsavdelningen har ansökt om planändring för fastigheterna Fregatten 16, Råå

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ

Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000. Påverkan av olika alternativ PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000 Påverkan av olika alternativ TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Järnvägssträckning

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718

Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718 Kommunstyrelsen Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718 Naturskyddsföreningen i Sollentuna anser att detaljplanen inte ska antas i sin nuvarande form.

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter.

Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter. Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter. Bolum linje 1 Linje 1 utgår från den västra grindstolpen och rakt söderut, med uppehåll för åkerholmen. Torr mark på de 3-4

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer