ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare"

Transkript

1 ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare

2 Innehållsförteckning Inledning Anställning av professor, lektor och biträdande lektor Projektplan Inrättande av anställning och förslag på anställningsprofil (se även anställningsordningen) Beslut om anställningsprofil Annonsering om anställning och ansökningsförfarandet Särskild handläggningsordning Sakkunnigbedömning (se även 14 anställningsordningen) Kalla till intervju och inbjudan till skolbesök Intervju och förslag på vem som bör anställas (se även 15 anställningsordningen) Beslut (se även 16 och 17 anställningsordningen) Anställning av adjungerad professor Allmänt om anställningen Kostnad Hur ett ärende förbereds Anhållan Beredning Beslut Förnyelse av anställningen Avtal om samverkan Anställning av gästprofessor Hur ett ärende förbereds Anhållan Beredning inför beslut Beslut Förnyelse av anställningen Anställning av professor genom kallelse Hur ett ärende förbereds Anhållan om kallelse Beredning inför beslut Beslut Anställning av adjunkt Generellt om anställningen Anhållan (se även 11 anställningsordningen) Anställningsprofil (se även 12 anställningsordningen) Annonsering Beredning och adjunktskommitté Beslut Anställning av konstnärlig adjunkt... 9

3 6.1. Anhållan (se även 11 anställningsordningen) Anställningsprofil (se även 12 anställningsordningen) Annonsering Beredning och adjunktskommitté Beslut Förnyelse av anställningen Befordran till professor och lektor Ansökningsförfarandet och CV-mall Befordran till professor Befordran till lektor Ämnesområde (se även 22 anställningsordningen) Generella och särskilda bedömningsgrunder för biträdande lektorer Sakkunnigbedömning (se även 24 anställningsordningen) Förslag på beslut angående ansökan om befordran (se även 25 anställningsordningen) Beslut (se även 26 anställningsordningen)...11 Bilaga A - Anvisningar för förslag på inrättande av anställning inom tenure track...12 Bilaga B - Anställningsprofil...14 Bilaga C - Regler för rekryteringskommittéer och rekryteringsnämnder...15 Bilaga D - Regler för befordringsnämnden...17

4 Inledning Till anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan finns det sedan den 10 december 2013 (se V ) anvisningar om beredningen av anställnings- och befordringsärenden som fakultetsrådet beslutar om. Vid vissa anvisningar anges det inom parentes den bestämmelse i anställningsordningen som anvisningen grundar sig på. Anställningsordningen och anvisningarna ska läsas tillsammans. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 1

5 1. Anställning av professor, lektor och biträdande lektor I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen för anställning av professor, lektor och biträdande lektor. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas. Varje läraranställningsärende handläggs av en rekryteringsnämnd som bildas för det specifika ärendet, se bilaga C. Inleda rekrytering 1.1. Projektplan Rekryteringsnämndens ordförande ska före påbörjad handläggning av ett ärende upprätta en projektplan med preliminära mötestider och vilka personer som ingår i nämnden. Ordförande ansvarar för att ärendet bereds på ett ändamålsenligt och tidseffektivt sätt Inrättande av anställning och förslag på anställningsprofil (se även anställningsordningen) Rekryteringsnämnden tar fram förslag på inrättande av anställning (inkl. anställningsprofil) i enlighet med anvisningarna i bilaga A och bilaga B. Förslaget ska godkännas av skolchefen före nämnden lämnar in det till fakultetsrådet som bereder ärendet. Rektor fattar beslut om inrättande. Om det under handläggningen uppstår behov av att anställa fler sökande än vad inrättandebeslutet avser ska rekryteringsnämnden, eller skolchefen om nämnden har lämnat över anställningsärendet för slutligt beslut, lämna in ett förslag på inrättande av ytterligare anställning till fakultetens dekanus. Rektor fattar beslut om inrättande av ytterligare anställning Beslut om anställningsprofil Anställningsutskottet beslutar om anställningsprofil för anställning som inrättats Annonsering om anställning och ansökningsförfarandet Rektor har beslutat om riktlinjer för annonsering, se särskilt styrdokument. När anställningen är annonserad ska rekryteringsnämnden informera de möjliga sökande, som identifierats i inrättandeförslaget, om annonsen. Nämnden ska också aktivt söka och informera ytterligare möjliga sökande. För att underlätta ansökningsförfarandet beslutar anställningsutskottet om en särskild CV-mall för sökande Förlängning av ansökningsperiod Rekryteringskommitténs ordförande avgör om annonsering av en anställning ska förlängas före ansökningstidens slut. Denna uppgift kan inte delegeras. Förlängning bör göras om antalet behöriga sökande är färre än fem eller om det inte finns behöriga sökande av underrepresenterat kön. Beslutet måste vara meddelat personalavdelningens annonseringshandläggare näst sista vardagen före ansökningstidens slut. Om ansökningstiden förlängs ska rekryteringskommitténs ordförande informera fakultetens dekanus. Beredning av ansökan 1.5. Särskild handläggningsordning Anställningsutskottet bör besluta om en särskild handläggningsordning för det aktuella ärendet om utlysningen har genererat ett betydande antal sökande. Denna kan exempelvis omfatta möjlighet till tvåstegsförfarande i syfte att lyfta fram toppkandidater för fördjupad sakkunniggranskning Sakkunnigbedömning (se även 14 anställningsordningen) I varje ärende ska minst två sakkunniga utses att granska de sökandes samlade skicklighet (vetenskapliga och pedagogiska samt övriga meriter). Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Skälen ska redovisas i skolans förslag och det ska framgå vilka personer som tillfrågats och varför de inte föreslagits. (Om synnerliga skäl, se sid i Högskoleverkets rapport (2007:55 R) befordran till professor och lektor en rättslig översikt.) Därutöver kan även en pedagogisk sakkunnig utses för fördjupad bedömning av de sökandes pedagogiska skicklighet. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 2

6 Kompetenskrav på sakkunnig Den sakkunnige ska vara särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och vara vetenskapligt/konstnärligt och pedagogiskt meriterad väl över kraven som gäller för den befattning som den aktuella anställningen gäller. Pedagogiskt sakkunnig ska ha särskild erfarenhet av bedömning av pedagogisk skicklighet på aktuell befattningsnivå. Varje sakkunnig hämtas utanför lärosätet Fråga om jäv Varje föreslagen sakkunnig ska vara tillfrågad och ska själv meddela om det finns, eller inte finns, någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne Utlåtande av sakkunnig Varje sakkunnig ska utarbeta ett enskilt skriftligt utlåtande om sökandes skicklighet. Utlåtandet betraktas som allmän och offentlig handling när det expedieras eller när ärendet har slutbehandlats. I ärenden med två eller fler sökande ska de sakkunniga redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen och motivera ställningstagandet. Sökande som bedöms mindre meriterade kan behandlas kortfattat men måste nämnas vid namn. Fördjupade instruktioner till sakkunniga beslutas av anställningsutskottet Förslag på sakkunniga Rekryteringsnämnden tar fram förslag på sakkunniga. Förslaget ska godkännas av skolchefen och nämnden ska därefter lämna in det till anställningsutskottet senast 15 arbetsdagar efter ansökningsperiodens slut Beslut om sakkunniga Anställningsutskottet utser sakkunniga. Uppdraget som sakkunnig gäller från dagen för utskottets beslut och längst till och med dagen då rekryteringsnämnden beslutar om vem som föreslås för anställningen (se 1.8 nedan). Uppdraget får avslutas i förtid genom beslut av fakultetens dekanus Kalla till intervju och inbjudan till skolbesök Rekryteringsnämnden beslutar om att kalla de främsta sökande till intervju och provföreläsning/annat arbetsprov när sakkunnigbedömningen är gjord. Beslutet ska protokollföras. De sökande som kallats till intervju bör i anslutning till denna även bjudas in av skolan för möte med, och visning av, skolan Intervju och förslag på vem som bör anställas (se även 15 anställningsordningen) Rekryteringsnämnden intervjuar sökande som kallats till intervju och anordnar provföreläsning/annat arbetsprov samt beslutar om vem som föreslås för anställningen. Beslutet ska protokollföras och motiveras. Normalt används sakkunnigbedömningarna som motivering. Om nämnden är av annan åsikt än sakkunniga eller om sakkunniga inte är samstämmiga ska nämnden motivera sitt beslut. Motiveringen ska knyta an till anställningsprofilen, vara kortfattad, tydlig och innehålla väsentliga skäl som varit avgörande för beslutet. Om flera sökande föreslås för anställningen ska nämnden rangordna de främsta. Om det bara finns obehöriga sökande ska det föreslås att anställningen inte tillsätts. Sakkunnigbedömningarna i slutlig utformning ska vara rekryteringsnämnden tillhanda senast fem arbetsdagar efter nämndens sista sammanträde. Protokollet bör vara justerat inom tio arbetsdagar efter sammanträdet. Förslaget (beslutet) lämnas till rektor vid anställning av professor och till skolchefen vid den aktuella skolan vid anställning av lektor och biträdande lektor. Före beslut om anställning görs referenstagning enligt personalavdelningens rutiner Beslut (se även 16 och 17 anställningsordningen) Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 3

7 2. Anställning av adjungerad professor I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen för anställning av adjungerad professor. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas Allmänt om anställningen En adjungerad professor ska bidra med kunskap och erfarenheter från sitt specialistområde samt med externa nätverk, för att stärka utbildning och forskning av hög internationell kvalitet vid KTH. En adjungerad professor ska, liksom övriga professorer, ha sin verksamhet inom forskning, utbildning samt samverkan. En adjungerad professor har som regel sin huvudsakliga verksamhet förlagd till det företag eller den organisation som finansierar anställningen (fortsättningsvis benämnd samverkanspart). KTH ska på ett tidigt stadium försäkra sig om att kandidaten har den kompetens som krävs. En anställning på två år rekommenderas (se även 5 anställningsordningen) Kostnad Vid anställning som adjungerad professor fordras lägst ersättning för egen lön samt för den vetenskapliga verksamheten. Finansieringen ska i huvudsak ske med externa medel. Skriftlig garanti för finansieringen ska inges av samverkanspart/finansiär. Vid finansieringsgarantin ska behov av tjänsterum och eventuell laboratorieutrustning beaktas av skolan Hur ett ärende förbereds Innan en formell anhållan lämnas ska informell kontakt tas mellan förslagsställaren, skolchef och dekanus. Dekanus bör ha tillgång till kandidatens CV och särskilt ska följande diskuteras: Ämnesområdet med hänsyn till KTH:s planer för förnyelse av verksamheten och framtida forskningsprofil, Om kandidaten har den kompetens som krävs för anställning som adjungerad professor enligt bilaga 4 i KTH:s anställningsordning för lärare, samt Samverkanspartens vilja att under perioden upplåta kandidatens tid för verksamhet vid KTH enligt överenskommelse. Vid skolan ska följande förberedelser göras före anhållan lämnas in: Skolchef, ledningsgrupp och avdelningschef informeras av förslagsställaren. Diskussion genomförs utifrån skolans strategiska inriktning och identifierade behov av önskad tillförd kompetens, samt Samtal mellan förslagsställaren och kandidaten om bl.a. arbetsuppgifter, vetenskaplig kompetens, finansiering, arbetsplats vid KTH, eventuellt behov av särskild utrustning samt den ordinarie arbetsgivarens synpunkter. Strategiska mervärden lyfts fram för båda parter Anhållan Skolchefen anhåller om att få anställa kandidaten. Anhållan ska innehålla följande underlag Skolans underlag Förslag på ämnesområde samt skrivelse om hur anställningen speglar verksamhetens strategiska inriktning och vad förslagsställaren vid KTH vill uppnå med anställningen, Uppgift om finansiering, Uppgift om anställningens längd och omfattning i procent (se 5 anställningsordningen), Skriftligt accepterande från kandidaten, Yttrande från samverkansparten av dennes intresse för anställningen, hur den speglar samverkanspartens strategiska inriktning. Skriftlig bekräftelse på finansiering, anställningens längd och omfattning eller kopia på avtal om samverkan enligt 2.8. Förslag på två sakkunniga enligt anvisningarna i Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 4

8 Kandidatens underlag Kandidatens CV (som speglar bedömningskriterier i bilaga 4 till anställningsordning för lärare, KTH:s CV-mall kan användas), samt Kortfattad skriftlig redogörelse om vad den sökande vill uppnå med anställningen Redogörelsen ska även innehålla beskrivning av hur sökanden vill bedriva forskning och utbildning i framtiden inom ramen för anställningen vid KTH Beredning Fakultetens dekanus bereder ärendet. I detta ingår att dekanus beslutar om ämnesområde och utser sakkunniga om kandidaten ska sakkunnigbedömas. Vid behov kan dekanus lämna över ärendet till skolans rekryteringskommitté för prövning av kandidaten. När ärendet är utrett lämnas förslag på beslut till rektor Beslut Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning. Utöver beslut om anställning ska avtal om samverkan ingås mellan KTH och samverkansparten/finansiären enligt Förnyelse av anställningen En anhållan om förnyelse av anställningen ska lämnas in sex månader före anställningens utgång. Skolchefen, eller den skolchefen utser, lämnar in anhållan till dekanus som bereder ärendet inför rektors beslut. Anhållan ska ha följande innehåll: beskrivning av vad som har åstadkommits under anställningstiden, redogörelse för skolans behov av att anställningen förnyas, samverkanspartens skriftliga bekräftelse på finansiering, anställningens längd och omfattning i procent (se 5 anställningsordningen) eller kopia på förnyat avtal om samverkan enligt 2.8., samt yttrande från professorn om fortsatt intresse för anställningen eller kopia på förnyat avtal om samverkan enligt 2.8. Den tillåtna sammanlagda anställningstiden för en adjungerad professor föreskrivs i 4 kap. 11 högskoleförordningen Avtal om samverkan Skolan ansvarar för att det mellan KTH och samverkansparten träffas avtal angående samverkan. Avtalsmallen avtal vid anställning av adjungerad professor ska användas. I samband med prövning av frågan om förnyad anställning av den adjungerade professorn ska även frågan om förlängning av villkoren i avtal om samverkan prövas. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 5

9 3. Anställning av gästprofessor I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen för anställning av gästprofessor. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas Hur ett ärende förbereds Förslag på en gästprofessur kan initieras på skolnivå. Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska i förberedelsestadiet ta kontakt med dekanus och diskutera den tänkta gästprofessuren. Skolchefen, eller den skolchefen utsett, ska före detta möte lämna in ett diskussionsunderlag som har det innehåll som specificeras i 3.2. Vid mötet ska det diskuteras om en gästprofessor bör anställas och om kandidaten i så fall bör sakkunniggranskas. I normalfallet bör den kandidat som föreslås vara utnämnd professor. Om kompetensprövning inte har gjorts tidigare ska det göras utifrån bilaga 1 till anställningsordningen. Om en gästprofessor bör anställas ska skolan färdigställa underlaget Anhållan Skolchefen, eller den skolchefen utsett, ställer anhållan till rektor och lämnar in den till dekanus. Anhållan ska ha följande innehåll: beskrivning av skolans behov av anställningen, skälen till varför anställning bör ske genom en gästprofessur, förslag på anställningsprofil (ämnesområdet ska anges med hänsyn till KTH:s planer för förnyelse av verksamheten och framtida forskningsprofil) enligt anvisningarna i bilaga B, anställningens längd och omfattning i procent (se 6 anställningsordningen), redogörelse av ekonomiska förutsättningar för den föreslagna perioden (finansiering av anställningen och kringkostnader), förslag på sakkunniga (om dekanus begärt det) enligt anvisningarna i , samt presentation av kandidaten (CV och publikationslista) och yttrande från kandidaten om att han/hon är intresserad av en gästprofessur Beredning inför beslut Fakultetens dekanus bereder ärendet. I detta ingår att dekanus beslutar om anställningsprofil och utser sakkunniga om kandidaten ska sakkunnigbedömas. Vid behov kan dekanus lämna över ärendet till skolans rekryteringskommitté för prövning av kandidaten. När ärendet är utrett lämnas förslag på beslut till rektor Beslut Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning Förnyelse av anställningen En anhållan om förnyelse av anställningen ska lämnas in sex månader före anställningens utgång. Skolchefen, eller den skolchefen utser, lämnar in anhållan till dekanus som bereder ärendet inför rektors beslut. Anhållan ska ha följande innehåll: beskrivning av vad som har åstadkommits under anställningstiden, redogörelse för skolans behov av att anställningen förnyas, en ekonomisk plan för den fortsatta anställningen, samt yttrande från gästprofessorn om att han/hon fortsatt är intresserad av anställningen. Den tillåtna sammanlagda anställningstiden för en gästprofessor föreskrivs i 4 kap. 12 högskoleförordningen. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 6

10 4. Anställning av professor genom kallelse I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen vid anställning av professor genom kallelse. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas. I 4 kap. 7 högskoleförordningen (1993:100) föreskrivs följande om kallelseförfarandet: 7 En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning, ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras. Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 får anställas genom kallelse. Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 ska tillämpas. (SFS 2010:1064) 4.1. Hur ett ärende förbereds Ett kallelseförfarande kan initieras av att en skolchef tar kontakt med rektor. Rektor sammankallar därefter dekanus, personalchef och skolchefen till ett inledande möte. Eftersom kallelseförfarandet ska användas restriktivt ska det vid mötet diskuteras om ett sådant förfarande bör inledas och om kandidaten i så fall bör sakkunniggranskas. Skolchefen ska före detta möte lämna in ett diskussionsunderlag som har det innehåll som specificeras i 4.2. Om ett kallelseförfarande ska inledas ska skolan färdigställa underlaget Anhållan om kallelse Skolchefen ställer anhållan om ett kallelseförfarande till rektor och lämnar in anhållan till dekanus. Anhållan ska ha följande innehåll: beskrivning av skolans behov av anställningen, skälen till varför anställningen av kandidaten är av särskild betydelse för verksamheten, förslag på anställningsprofil enligt anvisningarna i bilaga B, redogörelse av ekonomiska förutsättningar (finansiering och kringkostnader), förslag på sakkunniga (om dekanus begärt det) enligt anvisningarna i 1.6., presentation av kandidaten (CV och publikationslista) och yttrande från kandidaten om att han/hon är intresserad av att kallas till en professur Beredning inför beslut Fakultetens dekanus bereder ärendet. I detta ingår att dekanus beslutar om anställningsprofil och utser sakkunniga om kandidaten ska sakkunnigbedömas. Vid behov kan dekanus kalla till intervju för prövning av kandidaten. När ärendet är utrett lämnas förslag på beslut till rektor Beslut Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 7

11 5. Anställning av adjunkt I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen för anställning av adjunkt. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas Generellt om anställningen Adjunkter är normalt icke-disputerade akademiska lärare som undervisar på grundnivå främst inom högskoleingenjörsutbildningen, arkitektutbildningen, tekniskt basår samt språk- och pedagogikutbildning inom ECE-skolan. Adjunkter kan därutöver tillföra specialkompetens inom tillämpade ämnesområden. För att en lärare ska anställas som adjunkt vid KTH ska det finnas ett behov av lärare inom området för anställningen, och det ska också finnas en långsiktig planering och tillgängliga resurser inom den skola där anställningen ska vara placerad. En adjunkt kan, om det är till nytta för KTH, inom ramen för sin anställning ha mindre antal undervisningstimmar till förmån för pedagogiskt utvecklingsarbete, förnyade kontakter med arbetsliv, forskning eller utvecklingsarbete inom sitt ämnesområde Anhållan (se även 11 anställningsordningen) Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska i en anhållan redogöra för behovet av anställningen inom grundutbildningen och hur den ska finansieras samt redovisa en helhetsbild av skolans och verksamhetens befintliga adjunkts- och fakultetsanställningar och en planering för skolans kompetensförsörjning på utbildningssidan. Anhållan lämnas till fakultetsrådet. Om en adjunkt ska anställas för begränsad tid med stöd av 5 lagen om anställningsskydd (1982:80) ska anhållan enligt första stycket lämnas till fakultetens dekanus. Dekanus beslutar om anhållan och om prövningen av sökande ska göras enligt 5.4. eller på ett förenklat sätt. Rektor beslutar om inrättande av anställningen. Om det under handläggningen uppstår behov av att anställa fler sökande än vad inrättandebeslutet avser ska skolchefen, eller den skolchefen utser, lämna in ett förslag på inrättande av ytterligare anställning till fakultetens dekanus. Rektor beslutar om inrättandet av ytterligare anställning Anställningsprofil (se även 12 anställningsordningen) När anställningen är inrättad ska skolchefen, eller den skolchefen utser, lämna förslag på anställningsprofil till anställningsutskottet Annonsering Rektor har beslutat om riktlinjer för annonsering, se särskilt styrdokument Beredning och adjunktskommitté Efter ansökningsperiodens slut lämnar ordförande för skolans rekryteringskommitté förslag, enligt andra stycket nedan, på en adjunktskommitté till skolchefen för beslut. Anställningsutskottet ska informeras om beslutet. Adjunktskommittén ska bestå av en pedagogisk sakkunnig och två lärarrepresentanter (varav minst en särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och minst en med lägst lektorskompetens). Den pedagogiskt sakkunnige kan hämtas från lärosätet och lärarrepresentanterna kan hämtas från avdelningen där anställningen ska vara placerad. En av lärarrepresentanterna utses till ordförande. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot (som utses i enlighet med 7 studentkårsförordningen(2009:769)). Adjunktskommittén ska redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen, ange ordningen mellan dem samt motivera ställningstagandet. Sökande som bedöms mindre meriterade kan behandlas kortfattat. Kommitténs arbete ska protokollföras Beslut Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 8

12 6. Anställning av konstnärlig adjunkt I detta avsnitt anges vad som gäller för beredningsprocessen för anställning av konstnärlig adjunkt. De generella reglerna för rekrytering som föreskrivs i KTH:s anställningsordning för lärare ska tillämpas Anhållan (se även 11 anställningsordningen) Skolchefen, eller den skolchefen utser, ska i en anhållan redogöra för behovet av anställningen inom grundutbildningen och hur den ska finansieras samt redovisa en helhetsbild av skolans och verksamhetens befintliga adjunkts- och fakultetsanställningar och en planering för skolans kompetensförsörjning på utbildningssidan. Anhållan lämnas till fakultetsrådet. Rektor beslutar om inrättandet av anställningen. Om det under handläggningen uppstår behov av att anställa fler sökande än vad inrättandebeslutet avser ska skolchefen, eller den skolchefen utser, lämna in ett förslag på inrättande av ytterligare anställning i enlighet med första stycket Anställningsprofil (se även 12 anställningsordningen) När anställningen är inrättad ska skolchefen, eller den skolchefen utsett, lämna förslag på anställningsprofil till anställningsutskottet Annonsering Rektor har beslutat om riktlinjer för annonsering, se särskilt styrdokument Beredning och adjunktskommitté Efter ansökningsperiodens slut lämnar ordförande för skolans rekryteringskommitté förslag, enligt andra stycket nedan, på en konstnärlig adjunktskommitté till skolchefen för beslut. Anställningsutskottet ska informeras om beslutet. Adjunktskommittén ska bestå av en sakkunnig och två lärarrepresentanter (varav minst en särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och minst en med lägst lektorskompetens). En av lärarrepresentanterna utses till ordförande. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot (som utses i enlighet med 7 studentkårsförordningen (2009:769)). Normalt används en sakkunnig vid tillsättning, men det bör finnas fyra föreslagna sakkunniga i rangordning (två kvinnor och två män). Sakkunniga kan hämtas från lärosätet. Adjunktskommittén ska redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen, ange ordningen mellan dem samt motivera ställningstagandet. Sökande som bedöms mindre meriterade kan behandlas kortfattat eller nämnas vid namn. Kommitténs arbete ska protokollföras Beslut Beslut om anställning fattas enligt KTH:s delegationsordning Förnyelse av anställningen Vid önskad förnyelse av anställningen ska avdelningschefen beskriva vad som har åstadkommits under anställningstiden, redogöra för grundutbildningens fortsatta behov av anställningen, hur den i fortsättningen ska finansieras och redogöra för huruvida adjunkten genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vidare ska det finnas ett yttrande från adjunkten om att han/hon är fortsatt intresserad av anställningen. Skrivelsen lämnas till skolchefen som beslutar. Den tillåtna sammanlagda anställningstiden för en konstnärlig adjunkt föreskrivs i 4 kap. 10 högskoleförordningen. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 9

13 7. Befordran till professor och lektor I detta avsnitt anges vad som gäller för befordran till professor och lektor. Ansökan om befordran 7.1. Ansökningsförfarandet och CV-mall Anvisningar för ansökan finns i 7.2. eller 7.3. nedan och därutöver lämnas information om ansökningsförfarandet på KTH:s webbplats. För att underlätta ansökningsförfarandet beslutar anställningsutskottet om en särskild CV-mall för sökande Befordran till professor Ansökan om befordran till professor lämnas in i januari. Varje enskild lektor får lämna in en ansökan vartannat år. Om ansökan kommer in under annan tid, eller oftare än vartannat år, kommer den att avvisas av anställningsutskottet. Undantag från denna bestämmelse kan vid anförande av synnerliga skäl beslutas av dekanus. Anhållan om undantag görs skriftligen av skolchefen. Ansökan lämnas in till skolan. Skolan överlämnar ansökan, skolans utlåtande (enligt ) samt förslag på sakkunniga (enligt 7.6.) till anställningsutskottet före ansökningsperiodens utgång. Anställningsutskottet eller befordringsnämnden prövar ansökan om befordran Skolans utlåtande vid ansökan om befordran till professor Skolchefen och prefekten/avdelningschefen ska utarbeta ett utlåtande med följande innehåll: (1) verksamhetens bedömning av på vilket sätt befordran av lektorn till professor svarar mot dess långsiktiga behov och är av betydelse för KTH, (2) sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet, (3) sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete, samt (4) sökandes skicklighet i att leda och utveckla personal samt förmåga till samarbete Befordran till lektor Ansökan om befordran till lektor lämnas in i januari, april eller september. Ansökan lämnas in till skolan. Skolan överlämnar ansökan, skolans utlåtande (enligt ) samt förslag på sakkunniga (enligt 7.6.) till anställningsutskottet före ansökningsperiodens utgång. Anställningsutskottet eller befordringsnämnden prövar ansökan om befordran Skolans utlåtande vid ansökan om befordran till lektor Skolchefen och prefekten/avdelningschefen ska utarbeta ett utlåtande med följande innehåll: (1) sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet, (2) sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete, samt (3) sökandes skicklighet i att leda och utveckla personal samt förmåga till samarbete. Beredning av ansökan och beslut 7.4. Ämnesområde (se även 22 anställningsordningen) Anställningsutskottet ska fastställa att den sökande har ett beslutat ämnesområde. Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes innevarande anställning. Om ämnesområde saknas ska anställningsutskottet besluta om ett (inkl. ämnesbeskrivning). Ett beslutat ämnesområde får ändras om det finns synnerliga skäl, såsom att ämnesområdets aktualitet har förändrats. Skolchefen lämnar förslag på ändring (inkl. ämnesbeskrivning) till fakultetens dekanus. Det ska ske i samband med att ansökan om befordran överlämnas. Dekanus bereder ärendet och lämnar förslag på beslut till rektor. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 10

14 7.5. Generella och särskilda bedömningsgrunder för biträdande lektorer Utöver de generella bedömningsgrunder som anges i bilaga 2 till anställningsordningen ska det också för den specifika anställningen finnas särskilda bedömningsgrunder för befordran i den biträdande lektorns anställningsprofil. Om sådana bedömningsgrunder saknas ska anställningsutskottet besluta om vilka särskilda bedömningsgrunder som ska gälla Sakkunnigbedömning (se även 24 anställningsordningen) Sakkunnigbedömning om den sökandes skicklighet ska hämtas in. Sakkunnigbedömning kan i visst fall vara uppenbart obehövlig, exempelvis om en sökandes skicklighet nyligen prövats i relaterat sammanhang. Anställningsutskottet beslutar om sakkunnigbedömning (se 7.7. nedan) och utser sakkunniga. Vid sakkunnigbedömning utses minst två sakkunniga som granskar den sökandes samlade skicklighet (vetenskapliga och pedagogiska meriter samt övriga meriter). Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Skälen ska redovisas i skolans förslag och det ska framgå vilka personer som tillfrågats och varför de inte föreslagits. (Om synnerliga skäl, se sid i Högskoleverkets rapport (2007:55 R) befordran till professor och lektor en rättslig översikt.) Därutöver kan även en pedagogisk sakkunnig utses för bedömning av den sökandes pedagogiska skicklighet Kompetenskrav på sakkunnig Varje sakkunnig ska vara särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och vara meriterad över kraven som gäller för den befattning som ansökan om befordran gäller. Sakkunniga hämtas utanför lärosätet. Pedagogiskt sakkunnig ska ha särskild erfarenhet av bedömning av pedagogisk skicklighet på aktuell befattningsnivå. Den sakkunnige hämtas från eller utanför lärosätet Tidigare uppdrag som sakkunnig En sökande får sakkunniggranskas av en sakkunnig maximalt två gånger. Om flera personer föreslås som sakkunniga i samma ärende och om de tidigare har granskat en och samma sökande får endast en av personerna utses till sakkunnig Förslag på sakkunniga Skolchefen, eller den skolchefen utser i det specifika ärendet, lämnar förslag på sakkunniga. Varje föreslagen sakkunnig ska vara tillfrågad och ska själv meddela om det finns, eller inte finns, någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne Utlåtande av sakkunnig Varje sakkunnig ska utarbeta ett enskilt skriftligt utlåtande om den sökandes skicklighet. I yttrandet ska bedömning göras om hur den sökande står sig i förhållande till behörighetskraven för den befattning som ansökan gäller. Sakkunnig lämnar ingen rekommendation om sökande ska befordras eller inte Förslag på beslut angående ansökan om befordran (se även 25 anställningsordningen) Befordringsnämnden lämnar förslag på beslut i befordringsärenden. Om anställningsutskottet finner att det är uppenbart obehövligt för befordringsnämnden att pröva ärendet kan anställningsutskottet lämna förslag på beslut i ett tidigare skede av handläggningen Beslut (se även 26 anställningsordningen) Beslut om befordran fattas enligt KTH:s delegationsordning. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 11

15 Bilaga A - Anvisningar för förslag på inrättande av anställning inom tenure track För att tas upp av fakultetsrådet behöver förslag på en ny läraranställning innehålla de fyra delar som beskrivs nedan. Förslaget ska utgå från planen för strategisk fakultetsutveckling och densamma, eller utdrag ur den, ska bifogas ett förslag på en ny läraranställning. Förslaget på inrättande följer med i den fortsatta handläggningen av anställningsärendet. 1. Koppling till KTH:s strategiska fakultetsutveckling Beskriv verksamheten och motivera behovet av anställningen. Redogör för nyttan av anställningen, vad gäller forskning och utbildning, både för skolan och KTH överlag. - Motivera vald nivå på anställningen och specificera ämnesområdet för anställningen. - Presentera en omvärldsanalys med hänsyn till ämnesområdets nuvarande ställning och potentiella utveckling. - Beskriv hur detta ämnesområde passar in i övrig verksamhet på avdelnings-, skol- och KTH-nivå. - Beskriv verksamhetens befintliga adjunkts- och fakultetsanställningar och en planering för skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning. - Beskriv huvudsakliga arbetsuppgifter inom forskning och utbildning samt fördelningen däremellan. - Redovisa avdelningens och enhetens samlade basanslag (Gru+FoFu) i förhållande till befintligt antal fakultetsanställningar och adjunktsanställningar. Beskriv utrymme för tillkommande fakultetsanställning och eventuella särskilda förutsättningar vad gäller tillgång till och fördelning av basanslag. - Belys ämnesområdet ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta kan beröra sådana aspekter på såväl ämnets inriktning som aktuell och historisk könsbalans bland studenter, forskare och fakultet. - Belys ämnesområdet ur ett hållbarhetsperspektiv (KTH:s övergripande Hållbarhetsmål , Forskning). - Ange hur/var anställningen ska utlysas (utöver KTH:s minimikrav för annonsering, se riktlinje för annonsering). Bifoga förslag på anställningsprofil enligt anvisningarna i bilaga B samt den upprättade projektplanen för handläggningen av anställningsärendet enligt anvisningarna i 1.1. Beskriv rekryteringsnämndens arbete med att identifiera möjliga sökande. Presentera en lista på fyra till tio möjliga sökande som kan vara aktuella för den tilltänkta anställningen. För lektorat och biträdande lektorat ska skolan redogöra för de sökandes doktorsexamen (examensår och lärosäte) samt vilket lärosäte/annat de för närvarande är aktiva vid. De möjliga sökande ska informeras om den kommande utlysningen. En jämn könsfördelning ska eftersträvas bland de möjliga sökande. Om ett kön är underrepresenterat inom ämnesområdet ska aktiva åtgärder vidtas i rekryteringsprocessen, en sådan åtgärd är att skolan uppmanar personer som tillhör det underrepresenterade könet att söka anställningen. Presentera en lista på möjliga sakkunniga. Dessa behöver inte vara tillfrågade. Listan ska vara jämställt sammansatt, såvida det inte föreligger synnerliga skäl. 2. Planering av basfinansiering och arbetsuppgifter för de första fyra åren Redogör för finansiering för vart och ett av de fyra första åren avseende löne- och kringkostnader. Finansiering ska innefatta resurser som görs tillgängliga för anställningen. Se även punkten 4 nedan. En översiktlig budget för finansiering av den totala lönekostnaden och en plan för arbetsuppgifter under de första fyra åren efter tillsättning ska redovisas. Hela finansieringsbilden ska framgå inklusive intäkter från grundutbildning, och anknyta till planen för strategisk fakultetsutveckling för den avdelning som berörs. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 12

16 Medverkan i utbildning bör omfatta minst 20 och högst 60 procent av arbetstiden och i fråga om anställning som biträdande lektor förutsätts denna medverka i utbildning om högst 30 procent av arbetstiden. I normalfallet ska en fakultetsanställning kunna finansieras med grundutbildnings- och fakultetsanslag under en överblickbar framtid och inte vara beroende av externa intäkter. Om planen innehåller finansiering från externa medel ska skälen till detta särskilt anges. Följande schablonbelopp gäller som miniminivåer för garanterad finansering ur grundutbildnings- och fakultetsanslag under anställningens första fyra år: - Biträdande lektor 1,0 mkr - Lektor 1,5 mkr - Professor 2,0 mkr Basfinansieringsplan År Grundutbildningsmedel Befintliga fakultetsmedel Extern finansiering (ange skäl) Annat (specificera) Summa Översiktlig planering av arbetsuppgifter (anges i procent av heltidsanställning) År Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Forskning Övrigt (specificera) Om anställningen omfattar mindre än 100 procent ska summan av arbetsuppgifterna bli densamma som anställningens omfattning. Bifoga sammanfattning av verksamhetens utveckling för den avdelning där föreslagen anställningen ska vara placerad. Sammanfattningen hämtas från skolans plan för strategisk fakultetsutveckling (baserad på central anvisning V ). 3. Planering för perioden 4-8 år efter anställning Planen ska visa att det med de förutsättningar och den inriktning som kan förutses, och med stöd i skolans utvecklingsplan och andra styrdokument finns finansiering, och relevanta arbetsuppgifter för den som anställs. Fortsatt finansiering utifrån grundutbildnings- och fakultetsmedel ska kunna förutses. Denna beskrivning ska utgå från planen för strategisk fakultetsutveckling för den berörda avdelningen, och ta hänsyn till pensioneringar och annan personalomsättning som kan förutses. 4. Startpaket vid nyanställning på fakultetsanställning Ett startpaket ska erbjudas då det är fråga om en nyanställning på en fakultetsanställning (alltså inte befordran från exempelvis biträdande lektor till lektor). Startpaketets omfattning och innehåll är föremål för förhandling med den som ska anställas men ett riktmärke kan vara kostnaden för att anställa en doktorand. Startpaket kan inte användas till personens egen lön. Se anvisningen överenskommelse om anställningens innehåll för vidare instruktioner. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 13

17 Bilaga B - Anställningsprofil En anställningsprofil ska innehålla följande rubriker: - Ämnesområde - Ämnesbeskrivning - Arbetsuppgifter - Behörighet - Bedömningsgrunder - Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor (gäller endast biträdande lektor) Vid viktning av bedömningsgrunder används följande begrepp i en fallande numrerade skala: (på svenska) 1. av högsta betydelse är att den sökande har 2. av näst högsta betydelse är att den sökande har 3. det är även av betydelse att den sökande har (på engelska) 1. of highest importance is the applicant s 2. of second highest importance is the applicant s 3. it is also important that the applicant has Mallar för anställningsprofiler beslutas av anställningsutskottet. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 14

18 Bilaga C - Regler för rekryteringskommittéer och rekryteringsnämnder Rekryteringskommitté, uppgifter och ledamöter 1.0. Rekryteringskommitté och uppgifter Varje skola ska ha en egen, eller med annan skola gemensam, rekryteringskommitté med ansvar för beredning av läraranställningsärenden, i första hand anställning av professor, lektor och biträdande lektor. Kommittén ska i detta arbete verka för att KTH:s personalpolicy uppfylls vid rekrytering av lärare. Särskild vikt ska läggas vid att verka för att jämställdhets- och mångfaldsaspekter genomgående beaktas i processen. Rekryteringskommittén ska bestå av en ordförande, vice ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenterna har rätt att vara representerade (se 1.2 och 1.4). Förslag på rekryteringskommitté och hur den utses 1.1. Förslag på rekryteringskommitté Skolchefen lämnar ett förslag på rekryteringskommitté till fakultetsrådet. Förslaget ska innehålla en förteckning på ledamöter. I de fall två eller fler skolor delar på en rekryteringskommitté ska förslaget innehålla representanter för de samarbetande skolorna och en ordförande. Respektive skolchef ska ställa sig bakom förslaget. Utgångspunkter för förslaget på rekryteringskommitté Minst tre ledamöter som kan vara verksamhetsrepresentanter ska föreslås. Exempel på verksamhetsrepresentanter är prefekt, avdelningschef eller motsvarande. Minst tre ytterligare ledamöter ska föreslås. Bland dessa ska en ordförande, det bör vara skolans fakultetsförnyelseansvarige, och minst en vice ordförande föreslås. Varje ledamot, som utses genom fakultetsrådets beslut, ska ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens (se 2 kap. 6 högskolelagen). Samtliga ledamöter kan av ordförande utses till verksamhetsrepresentant eller lärarrepresentant i en enskild rekryteringsnämnd. En verksamhetsrepresentant i ett ärende kan vara lärarrepresentant i ett annat ärende, men aldrig inneha båda rollerna i samma ärende. Detsamma gäller för lärarrepresentanter i omvänd ordning. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte synnerliga skäl talar emot det. Varje ledamot ska genomgå den utbildning som anges nedan Utseende av ledamöter Fakultetsrådet utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter (verksamhetsrepresentanter och lärarrepresentanter) för en mandatperiod om högst fyra år. Under pågående mandatperiod kan fakultetsrådet utse ytterligare ledamöter, efter förslag från skolchefen. Om kommittén är delad mellan flera skolor ska respektive skolchef ställa sig bakom förslaget. Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter (som utses i enlighet med 7 studentkårsförordningen (2009:769)) i rekryteringskommittén. Beredning av läraranställningsärenden 1.3. Rekryteringsnämndens sammansättning Varje läraranställningsärende ska i sin helhet beredas i en rekryteringsnämnd som består av ledamöter från rekryteringskommittén och sakkunniga. Rekryteringsnämnden ska ha en sådan sammansättning att den har förutsättning att bedöma såväl den vetenskapliga/konstnärliga som den pedagogiska skickligheten. Kommitténs ordförande utser lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter samt beslutar om ordförandeskap för varje enskild rekryteringsnämnd. Varken verksamhetsrepresentanterna eller lärarrepresentanterna (inkl. ordförande) får vara fler än tre ledamöter vardera. Både kvinnor och män ska vara representerade i nämndens arbete, om inte synnerliga skäl talar emot det. Anställningsutskottet utser sakkunniga som ska ingå rekryteringsnämnden vid prövningen av sökanden. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 15

19 Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter i rekryteringsnämnden. Rekryteringsnämnden kan vid behov utökas med ytterligare adjungerad ledamot, särskilt för att erhålla tillräcklig ämnesmässig bredd och djup i arbetet med inrättandeförslaget Nämndens beslutsförhet Rekryteringsnämnden är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden, en annan lärarrepresentant, en verksamhetsrepresentant och en sakkunnig Beslut Som beslut gäller den mening som de flesta enas om eller, vid lika röstetal, ordförandens mening. Den som vid ett avgörande beslut inte ställer sig bakom detta kan reservera sig genom att låta anteckna avvikande mening. Avvikande mening måste dessutom klart redovisas genom en särskild skrivelse som biläggs protokollet. Den som inte anmäler avvikande mening ska anses stå bakom beslutet. Utbildning av ledamöter och administrativ personal 1.6. Utbildning av ledamöter och administrativ personal Varje ordförande, vice ordförande, ledamot (studeranderepresentant inkluderad) och administrativ personal ska genomgå sådan utbildning som fakultetsrådet beslutar om. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 16

20 Bilaga D - Regler för befordringsnämnden Fakultetsrådet har inrättat en befordringsnämnd som handlägger ansökningar om befordran till lektor och professor och lämnar förslag på beslut Nämndens uppgifter Befordringsnämnden har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande befordran till professor och lektor. Som utgångspunkt för arbetet i befordringsnämnden ska följande gälla: Det ska finnas kontinuitet och en tydlig process i beredning av befordringsärenden. Det ska finnas en handläggningsordning om hur ett befordringsärende bereds. Varje befordringsärende ska handläggas så enkelt och snabbt som möjligt utan att kvaliteten eftersätts Ordförandes uppgifter Ordförande ansvarar för att (1) befordringsnämnden får en sammansättning av lärarrepresentanter som är lämplig för att behandla det enskilda ärendet med avseende på ämneskunskap etc., (2) att jävsförhållanden beaktas, samt (3) att både kvinnor och män är representerade vid befordringsnämndens möten, om inte synnerliga skäl talar emot det. Det ankommer på ordföranden att se till att ärendena bereds på ett ändamålsenligt och tidseffektivt sätt och att nämndens ledamöter har tillgång till information om gällande regelverk. I detta arbete är nära kontakt med ansvarig handläggare vid personalavdelningen en förutsättning Ledamöternas uppgifter Ledamoten ska utifrån handlingarna i ärendet och vad som övrigt framkommit ta ställning i ärendet Hur nämndens ledamöter utses Fakultetsrådet utser ordförande, vice ordförande och ledamöter för en angiven mandatperiod. Anställningsutskottet utser sakkunniga som ingår i nämnden i det aktuella ärendet Förslag på ny ledamot Förslag på ny ledamot i befordringsnämnden lämnas till fakultetsrådet. Det kan göras kontinuerligt Nämndens sammansättning vid möte Befordringsnämnden ska ha en sådan sammansättning att den har förutsättning att bedöma såväl den vetenskapliga så som den pedagogiska skickligheten. Bland ledamöterna ska kvinnor och män vara jämställt representerade om inte synnerliga skäl föreligger. Befordringsnämnden ska bestå av ordförande, lärarrepresentanter och sakkunniga. Vid förhinder utser ordföranden vice ordförande bland ledamöterna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter. Skolan, till vilket ärendet hör, har genom en representant (ej ledamot) rätt att närvara och yttra sig innan överläggning och beslut Lärarrepresentant Lärarrepresentanterna ska vara representerade med upp till fyra ledamöter (ordförande inräknad). Den som är ledamot i en rekryteringskommitté (se bilaga C) eller i anställningsutskottet kan också vara ledamot (lärarrepresentant) i befordringsnämnden i enskilda ärenden, efter godkännande av befordringsnämndens ordförande Sakkunnig Varje sakkunnig i ett befordringsärende ingår som ledamot i befordringsnämnden som handlägger det aktuella ärendet. Detta gäller från dagen då personen utses som sakkunnig till och med dagen för nämndens beslut i ärendet, eller till den dag då beslut tas om att ärendet avbryts. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 17

21 Studeranderepresentant Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter (som utses i enlighet med 7 studentkårsförordningen (2009:769)). På studentkårens initiativ kan också en studerande adjungeras till nämnden i t.ex. utbildningssyfte. Den adjungerade studentrepresentanten har närvaro- och yttranderätt. Befordringsnämnden ska verka för att det finns studeranderepresentation vid varje möte Skolans representant Skolchefen, till vilket ärendet hör, utser en representant (ej ledamot) som har rätt att närvara och yttra sig innan överläggning och beslut. Skolans representant ska vara fakultetsförnyelseansvarige eller någon annan med insikt i verksamheten Beslutsförhet Befordringsnämnden är beslutsför när minst 5 ledamöter är närvarande, varav 1 ordförande, minst 2 lärarrepresentanter (se 1.2.1) och minst 1 sakkunnig Sammanträdesordning Befordringsnämnden sammanträder normalt en gång per ärende. Till sammanträdet ska den sökande kallas till intervju, om det inte uppenbarligen är obehövligt Befordringsnämndens beslut och motivering Som beslut gäller den mening som de flesta enas om eller, vid lika röstetal, ordförandens mening. Den som vid ett avgörande beslut inte ställer sig bakom detta kan reservera sig genom att i protokollet låta anteckna avvikande mening. Avvikande mening måste dessutom klart redovisas genom en särskild skrivelse som biläggs protokollet. Det ska ha gjorts före protokollet justeras. Den som inte anmäler avvikande mening anses ha biträtt beslutet. Befordringsnämnden ska i sitt beslut föreslå om sökande ska befordras eller inte. I de fall kraven inte är uppfyllda ska det i protokollet framgå vilket eller vilka krav som inte är uppfyllda Sakkunnigbedömning och justering av protokoll Sakkunnigbedömning i slutlig utformning ska vara befordringsnämnden tillhanda fem arbetsdagar efter nämndens sista sammanträde. Sammanträdesprotokollet bör vara justerat inom tio arbetsdagar efter sammanträdet. Anvisningar till anställningsordning för lärare (V ) 18

Anvisningar till anställningsordning för lärare

Anvisningar till anställningsordning för lärare Anvisning Gäller från och med Diarienummer: 2016-01-01 V-2015-0732 Fakultetsrådet 2015-12-08, bilaga 2 Anvisningar till anställningsordning för lärare Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Anställning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (25) 2012-04-20 Dnr SU 601-1218-12 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-04-20. Ersätter tidigare

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet ANVISNING Gäller från och med 2010-04-22 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet Gäller fr o m 2010-04-22 Anvisningen grundar sig på: Rektorsbeslut UF-212, Dnr V-2010-0249, Doss 10 Intern föreskrift och handläggningsordning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning Dnr: CF-P 1.3.1 381/10 2012-04-04 Handläggare Marie Eriksson Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Fastställd av högskolestyrelsen den 14 maj 2012. 1. Inledning Vid tillsättning

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10).

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10). PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 96 Revidering av anställningsordning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa anställningsordning. Ärendets behandling Ärendet föredras av Marie

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 6

Läs mer

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4.

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11. Reviderad 2016-06-21, 2016-08-30 (p 4.3) Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 Reviderad av högskolestyrelsen 2016-06-13 Reviderad av högskolestyrelsen

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap 2011-12-12 Till Humanistiska fakultetsnämnden Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap Med hänvisning till nedan redovisat underlag anhåller Institutionen för kulturvetenskaper härmed

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap

Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Redogörelse för anställning av professor i vårdvetenskap Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland med campus i Åbo,

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer