Fälthäfte i. Bonitering. Värmlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fälthäfte i. Bonitering. Värmlands län"

Transkript

1 Fälthäfte i Bonitering S Värmlands län

2 Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram, Interceptmetoden 8 Bonitering med ståndortsegenskaper 10 Markfuktighetsklass 10 Rörligt markvatten 10 Jordartens textur 11 Jorddjup 11 Markslag 12 Typarter för högörttyp (HÖ) och lågörttyp (LÖ) 13 Typarter för starr-fräkentyp (STA-FRÄ) 13 Flödesschema 14 Avvikande ståndorter Tabeller, Tall, Fastmark 17 Tabeller, Gran, Fastmark 28 Tabeller, Tall och Gran, Torvmark 32 Sundsvall Mora Gävle Användningsområde Boniteringshäftet för S-län Göteborg Karlstad Jönköping Uppsala Stockholm Malmö Länsgräns Fälthäfte i bonitering används vid praktisk bonitering i fält. Häftet är ett komplement till Handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem, författad av Björn Hägglund och Jan-Erik Lundmark. I denna finns utförligare definitioner och anvisningar om hur man ska bonitera. 2

3 Bonitering med höjdutvecklingskurvor Används i medelålders och äldre bestånd om beståndet är i gott skick och höjdutvecklingen är ostörd. Samtliga nedanstående krav måste vara uppfyllda. Beståndet på provytan... K1: domineras av det bonitetsvisande trädslaget K2: är likåldrigt och skillnaden mellan öh-trädens åldrar i brösthöjd är högst 15 år K3: är ej hugget uppifrån K4: har massaslutenhet 0.5 eller högre. Granbestånd skall dock hålla minst slutenet 0.7 om de inte nyligen låggallrats K5: ligger inom kurvornas tillämpningsområden vad gäller ålder och ståndortsindex K6: har inte hammats i sin ungdomsutveckling K7: har inte godslats eller dikats. Engångsgödsling i äldre skog är dock tillåten Övrehöjdsträden skall... K8: vara oskadade K9: båda tillhöra det bonitetsvisande trädslaget Härutvöver skall... K10: det lösa jordlagret vara mäktigt på provytor i yngre bestånd Övre höjd är den aritmetiska medelhöjden för de två grövsta träden (öhträden) på en provyta med 10 m radie. Bonitering med interceptmetoden Kan användas i tall- och granbestånd som är yngre än 30 år i brösthöjd och i tillämpliga delar uppfyller kraven K1-K10. Särskilt gäller att det bonitetsvisande trädslaget skall uppta minst 75 % av grundytan kraven K7 och K8 gäller utvecklingen endast tills dess att de årsskott som utgör interceptet utbildats jordlagret måste vara mäktigt, dvs. mer än 70 cm. Interceptet är längden av de 5 årsskott som följer omedelbart över 2.5 meters höjd. 3

4 Höjdutvecklingskurvor Tall TALL hela Sverige Övre höjd, m STÅNDORTSINDEX H100, m T 30 T 28 T T T T T T T 14 T 12 T Brösthöjdsålder, år Ståndortsindex År till brösthöjd T14 T T T T T T T

5 Höjdutvecklingskurvor Gran GRAN södra Sverige Övre höjd, m G 38 G 36 STÅNDORTSINDEX H100, m G 34 G 32 G 30 G 28 G G G G G Brösthöjdsålder, år Ståndortsindex G G G G G G 28 G 30 G 32 G 34 G 36 År till brösthöjd

6 Höjdutvecklingskurvor Vårtbjök VÅRTBJÖRK Svealand och södra Norrland Övre höjd m STÅNDORTSINDEX H50, m B 28 B B B B B B Brösthöjdsålder, år 6

7 Höjdutvecklingskurvor Ek, Contortatall EK Övre höjd m 32 STÅNDORTSINDEX H100, m EK EK EK EK EK EK EK Total ålder, år Antal år till brösthöjd för övrehöjdsträden Trädslag Bok Ek Ståndortsindex H 100 m CONTORTATALL norra Sverige Övre höjd m STÅNDORTSINDEX H50, m C C 28 C C C C C C Brösthöjdsålder, år Norra Sverige: Norrland och Kopparbergs län 7

8 Interceptmetoden Tall TALL STÅNDORTSINDEX H100, m Örttyper, Mark utan fältskikt och Grästyper oberoende av klass för rörligt markvatten Övriga markvegetationstyper med rörligt markvatten (klass K eller L) Höjd över havet 100 m 500 m Intercept, dm TALL STÅNDORTSINDEX H100, m 28 Ristyper, Starr-fräkentyp och Lavmarkstyper då rörligt markvatten saknas (klass S) Höjd över havet 100 m 500 m Intercept, dm 8

9 Interceptmetoden Gran GRAN N STÅNDORTSINDEX H100, m Örttyper, Mark utan fältskikt och Grästyper oberoende av klass för rörligt markvatten Övriga markvegetationstyper med rörligt markvatten (klass K eller L) Höjd över havet 0-0 m 300 m 400 m Intercept, dm GRAN N STÅNDORTSINDEX H100, m Ristyper, Starr-fräkentyp och Lavmarkstyper då rörligt markvatten saknas (klass S) Höjd över havet 0-0 m 300 m 400 m Intercept, dm 42 9

10 Bonitering med ståndortsegenskaper Används på kalmark och i bestånd där övrehöjdsträden inte svarar mot växtplatsens bördighet dvs. där de andra metoderna inte kan användas. Markfuktighetsklass Torr mark Grundvattnet djupare än 2 m. Plan mark på mäktiga isälvsavlagringar. Kullar, markerade krön och åsryggar. Platåer och flacka, högt belägna terrängavsnitt med hällar eller grov jordart. Rörlligt markvatten saknas. Frisk mark Grundvattenytan på ett djup av 1-2 m under markytan. Plan mark och sluttningar. Inga vattensamlingar i markytan. Fuktig mark Grundvattenytan närmare markytan än 1 m och i extrema fall synlig i markerade svackor. Plan mark i låg terräng. Nedersta delen av längre sluttningar och plan mark närmast intill dessa. Sommartid kan man gå torrskodd om man utnyttjar tuvor. Träden växer ofta på socklar. Ofta bevuxen med sumpmossor. Blöt mark Grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan. Man kan inte gå torrskodd. Tall och gran kan endast undantagsvis uppträda beståndsbildande. Rörligt markvatten a) Stark lutning >3: (<15 %) Krön S K 0 30 m b) Svag lutning 1-3: (5-15 %) Krön S m c) Plan mark omedelbart nedanför sluttning med K eller L 100 m K K eller L L 150 m K resp L 25 m S = Saknas K = Kortare perioder L = Längre perioder S L

11 Jordartens textur ST: Sten Mineraljordspartier med kornstorlek mindre än 2 cm i diametersaknas på provytan (räknat ned till ca 0.5 m från markytan). Morän Sediment GR: Grusig morän Rik på gruskorn Kornstorlek Grus (diam 2- mm) 2- mm. fattig på mindre partiklar än sand. Ofta stenrik. SA: Sandig morän Kan ej formas eller Kornstorlek Grovsand rullas mm. Sandpartiklar dominerar. Vanligen måttligt rik på sten och block. SM: Sandig-moig Kan formas. Kornstorlek morän Finare fraktioner mm. Mellansand-Grovmo av SM kan även Finare fraktioner rullas, dock ej av SM (grovmo tunnare än 4 mm mm) kan Måttligt mycket formas, men ej sand kvar i handen rullas. vid blötning. FM: Finjordrik morän Kan rullas till 4 mm Kornstorlek mindre Finmo-Mjäla-Lera eller tunnare. än 0.06 mm. Kan Obetydligt med sand rullas till 6 mm kvar i handen vid eller tunnare. blötning. Jorddjup Mäktigt jorddjup Tämligen grunt jorddjup Grunt jorddjup Mycket varierande jorddjup Mer än 70 cm. Inga synliga hällar. Mellan och 70 cm. Enstaka hällar. Ståndorter på plan eller svagt sluttande mark med riklig förekomst av skenhälla. Mindre än cm. Rikligt med hällar. Brottytor i berggrunden delvis synliga. 11

12 Flödessfhema för bestämning av SUMPMOSSLOKAL sumpmossor = björnmossor + vitmossor Täcker bottenskiktet (samtliga mossor och lavar) mer än 1 % av provytan? Nej Ja Täcker bottenskiktet mer än 1/8 av provytan? Nej Ja Täcker sumpmossarna mer än 1/8 av provytan? Utgör sumpmossorna mer än halva bottenskiktet? Ja Nej Ja Nej Sumpmosslokal Ej sumpmosslokal Sumpmosslokal Ej sumpmosslokal Markslag Fastmark Torvmark Någonstans inom provytan finns mineraljord eller häll inom 30 cm:s djup från markytan. På provytan förekommer torvjord vars tjocklek inom hela ytan överstiger 30 cm. Flödesschema för bestämning av bottenskiktstyp på TORVMARK 12 Nej MOSSOR + LAVAR Täcker befintligt bottenskikt mer än 1 % av beaktad provyteareal? Ja Täcker lavar mer än 1/2 av befintligt bottenskikt? Nej Täcker vitmossarter mer än 1/2 av befintligt bottenskikt? Nej Varken vitmosstyp eller lavtyp Ja Ja Vitmosstyp eller lavtyp

13 Typarter för högörttyp (HÖ) och lålgörttyp (LÖ) Allmän tämligen allmän Mindre allmän, enstaka eller saknas Högörter Brudborste Trolldruva Busk-stjärnblomma Skogsbingel Brännässla Älgört Gulplister Smörblommor Kärrtistel Ängssyra Gulsippa Sårläka Midsommarblomster Högvuxna ormbunkar Kirskål Tandrot Ormbär (utom örnbräken) Kärrfibbla Tolta Rödblära Lund-stjärnblomma Tvåblad Skogssallat Myskmadra Stinksyska Nordisk stormhatt Strätta Ramslök Lågörter Blåsippa Ekbräken Harsyra Humleblomster Hultbräken Vitsippa Lungört Nunneörter Svalört Vårlök Vårärt Lågörter om det finns minst en av ovanstående arter Daggkåpa Smörblommor Gullviva Ekorrbär Veronikor Violer (vissa) Hönsbär Violer (vissa) Stenbär Smultron 1) Arten räknas ej som lågört om stark kulturpåverkan föreligger eller om ståndorten bär tydliga spår av att tidigare under senaste 50-årsperioden ha nyttjats för jordbruk eller varit inhägnad betesmark. Härom vittnar bl.a. närliggande husgrunder, stenrösen, rester av stängsel m.m. Lågörter som tillkommer på torvmark Blodrot Slåtterblomma Björnbrodd Kärrfräken Dvärglummer Orkidéer (Jungfru Marie nycklar) Orkidéer (vissa) Typarter för starr-fräkentyp (STA-FRÄ) Halvgräs Skogsfräken Vattenklöver Hjortron (Räknas till starr-fräkentypen endast om skogsfräken eller vattenklöver ingår i fältskiktet eller om det bland halvgräsen finns någon art, vars blad fullt utvecklade och lodrätt upphållna når mer än 50 cm över markytan. Obs! gäller inte de blombärande strånas höjd. På försommaren bör man mäta på fjolårets bladverk). 13

14 BÖRJA HÄR Täcker BB mer än 1% av BPY? Täcker lavar mer än 1/4 av BB? LAVMARK MOSSMARK Finns typarter för HÖ eller LÖ? Finns minst 3 typarter för HÖ? Täcker typarter för HÖ+LÖ mer än 1% av BPY och är de spridda över mer än 1/4 av provytan? Finns någon typart för HÖ? Finns enstaka exemplar av typarter för HÖ el. LÖ i luckor inom i övrigt slutet planterat granbestånd? Täcker BF mer än 1/ av BPY? Finns 2 typarter för HÖ som tillsammans täcker mer än 1/ av BF? Finns minst 2 typarter för LÖ eller 1 för HÖ+1 för LÖ som tillsammans täcker mer än 1/ av BF? Täcker en typart för HÖ minst 1/8 av BPY? Täcker 1 typart för LÖ (blåsippa - vårärt) mer än 1/8 av BPY? Täcker stormhatt eller totalt mer än 1/ av BPY? Högörttyp HÖ ÖRTTYPER Lågörttyp LÖ Mark utan fältskikt UF Täcker ris mindre än 1/4 av BPY? Är blåbär dominerande ris? 14 Örttyp utan ris HÖUR resp. LÖUR Örttyp med blåbärsris HÖMR/BLÅ resp. LÖMR/BLÅ UNDERORDNADE ÖRTTYPER Örttyp med ris utom blåbär HÖMR/EJ BLÅ resp. LÖMR/EJ BLÅ 1) Om ståndorten har ett slutet planterat granbestånd är enstaka förekomst av typarter för HÖ alt LÖ utslagsgivande, dvs. kravet på täckning åsidosätts i ett sådant fall.

15 Täcker lavar mer än 1/2 av BB? Lavrik typ LAVRIK Lavtyp LAV LAVMARKSTYPER Flödesschema För bestämning av markvegetationstyp på fastmark Ja Nej Täcker gräs+ örnbräken + örter mer än 1/4 av BF? Täcker starrfräkentyparterna mer än 1/4 av BF? Gå vidare Är täckningen större för bredbladiga gräs+ örnbräken + typarter för HÖ och LÖ än för smalbladiga gräs + övriga örter? Har blåbärsriset större täckning än de lågvuxna halvgräsen då dessa dominerar bland typarterna? Täcker följande typarter minst 1/2 av BF? örter + gräs + ormbunkar + lummerväxter + blåbär? + lingon + mjölon? Ackumulering av ar ternas täckning + kråkbär + ljung? + odon + skvattram + rosling + tranbär? Bredbladig grästyp + örnbräken BRGR Smalbladig grästyp SMGR GRÄSTYPER Starrfräkentyp STA-FRÄ BLÅ LING Blåbärstyp Lingontyp Kråkbärljungtyp KRÅK-LJU RISTYPER Fattigristyp FA-RIS Förkortningar BPY = Beaktad provyteareal BF = Befintligt fältskikt BB = Befintligt bottenskikt HÖ LÖ = Högörttyp = Lågörttyp Täckningsgrader Andel av hel provyta med 10 m radie 1% 2 3 m 1/ m 1/ 1/2 1 1/8 40 1/

16 Avvikande ståndorter Olika typer av avvikande ståndorter på produktiv skogsmark klassificeras enligt nedan, varefter ståndortsindex skattas på vanligt sätt. Avvikande ståndortstyp Lavmarkstyp med örtrikt fältskikt Torr mark med sumpmossfläckar Klassificeras som Lavmarkstyp Frisk mark Torr mark med grandominerat Frisk mark bestånd Fuktig mark med lavmarkstyp Sumpmosslokal med starrfräkentyp Frisk mark med lavmarkstyp och Lingontyp och sämre ristyper grandominerat bestånd Minska SI med % Torv och häll på samma provyta Tall på torr mark med tämligen grunt jorddjup. Minska SI med 10 % Grunt jorddjup eller mycket varie- Tall på torr mark med tämligen rande jorddjup och/eller jordar- grunt jorddjup. Minska SI med tens textur angiven som sten 10 % Undantag: Sluttningar med Jordart anges som grus och SI växtlig skog som uppenbarligen beräknas på vanligt sätt påverkas av rörligt markvatten Blöt mark utan rörligt markvatten Sumpmosslokal på fuktig mark klass S utan rörligt markvatten. Minska SI med 30 % Blöt mark med rörligt markvatten Sumpmosslokal på fuktig mark under längre perioder klass L utan rörligt markvatten klass S VAR SÄRSKILT KRITISK VID BONITERING AV AVVIKANDE STÅND- ORTER. ÄR ERHÅLLNA VÄRDEN RIMLIGA? JÄMFÖR MED NORMALA STÅNDORTER I OMGIVNINGEN!

17 Tall på torr mark Tall på torr mark meter över havet S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Texturklass SM SA GR SM SA GR Breddgrad Höjd över havet, m Örttyper eller Bredbladig grästyp Mark utan fältskikt, Smalbladig grästyp eller Blåbärstyp Lingontyp, Kråkbär-Ljungtyp eller Fattigristyp Lavrik typ Lavtyp

18 Tall på torr mark Tall på torr mark meter över havet S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Texturklass SM SA GR SM SA GR Höjd över havet, m Örttyper eller Bredbladig grästyp Mark utan fältskikt, Smalbladig grästyp eller Blåbärstyp Lingontyp, Kråkbär-Ljungtyp eller Fattigristyp Lavrik typ Lavtyp

19 Höjdutvecklingskurvor Tall på frisk mark Gran Tall på frisk mark Örttyper, Mark utan fältskikt och Grästyper S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Höjd över havet, m Breddgrad Högörttyp utan ris eller Högörttyp med blåbär Lågörttyp utan ris, Lågörttyp med blåbär eller Grästyper Örttyp med ris utom blåbär eller Mark utan fältskikt

20 Tall på frisk mark Tall på frisk mark Ristyper meter över havet Rörligt markvatten klass S och klass K S-län Ståndortsindex H100, M Breddgrad Markvegetationstyp Blåbärstyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Texturklass FM SM SA GR SM SA GR Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Lingontyp Kråkbär-Ljungtyp Fattigristyp

21 Höjdutvecklingskurvor Tall på frisk mark Gran Tall på frisk mark Ristyper meter över havet Rörligt markvatten klass L S-län Ståndortsindex H100, M Breddgrad Markvegetationstyp Blåbärstyp Lingontyp Kråkbär-Ljungtyp Fattigristyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Texturklass FM SM SA GR SM SA GR Höjd över havet, m LRörligt markvatten

22 Tall på frisk mark Tall på frisk mark Ristyper meter över havet. Endast S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup Texturklass FM SM SA GR SM SA GR Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Blåbärstyp Lingontyp Kråkbär Ljungtyp Fattigristyp L Blåbärstyp Lingontyp Kråkbär Ljungtyp Fattigristyp

23 Höjdutvecklingskurvor Tall på frisk mark Gran Tall på frisk mark Lavmarkstyper meter över havet S-län Ståndortsindex H100, M Breddgrad Markvegetationstyp Plan mark klass S Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup No sluttning Övrig mark Plan mark klass S Höjd över havet, m No sluttning Övrig mark Rörligt markvatten S, K Lavrik typ Lavtyp L Lavrik typ Lavtyp

24 Tall på frisk mark Tall på frisk mark Lavmarkstyper meter över havet. Endast S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Plan mark klass S Mäktigt jorddjup Täml. grunt jorddjup No sluttning Övrig mark Plan mark klass S No sluttning Övrig mark Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Lavrik typ Lavtyp L Lavrik typ Lavtyp

25 Höjdutvecklingskurvor Tall på fuktig mark Gran Tall på fuktig mark meter över havet Ej sumpmosslokal Markvegetationstyp Örttyper S-län Ståndortsindex H100, M Ej sumpmosslokal Texturklass FM SM SA GR Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Kråkbär Ljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Kråkbär Lljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper Breddgrad L

26 Tall på fuktig mark Tall på fuktig mark meter över havet Sumpmosslokal Markvegetationstyp Örttyper S-län Ståndortsindex H100, M Sumpmosslokal Texturklass FM SM SA GR Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Kråkbär Ljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Kråkbär Lljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper Breddgrad L

27 Tall på fuktig mark Tall på fuktig mark meter över havet. Endast S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp 500 Sumpmosslokal Texturklass FM SM SA GR FM SM SA GR Höjd över havet, m Rörligt markvatten S, K Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Kråkbär Ljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp L Kråkbär Ljungtyp eller Fattigristyp Starr Fräkentyper

28 Gran på frisk mark Gran på frisk mark 1) S-län meter över havet Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Ej sumpsmosslokal Sumpmosslokal Rörligt markvatten klass S K L S K L Breddgrad Höjd över havet, m Högörttyp utan ris Lågörttyp utan ris Örttyper med ris eller Mark utan fältskikt Grästyper Blåbärstyp Lingontyp och Sämre ristyper ) Tabellvärden sänks med 5 % på torr/mäktig mark. med 10 % på frisk/tämligen grund mark. med 15 % på torr/tämligen grund mark. 28

29 Gran på frisk mark Gran på frisk mark 1) S-län meter över havet. Endast Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Ej sumpmosslokal Sumpmosslokal Rörligt markvatten klass S K L S K L Höjd över havet, m Högörttyp utan ris Lågörttyp utan ris Örttyper med ris eller Mark utan fältskikt Grästyper Blåbärstyp Lingontyp eller Sämre typer ) Tabellvärden sänks med 5 % på torr/mäktig mark. med 10 % på frisk/tämligen grund mark. med 15 % på torr/tämligen grund mark. 29

30 Gran på fuktig mark Gran på fuktig mark meter över havet Odikat. (på dikad yta höj ståndortsindex med 1 meter för värden på H100 meter eller bättre, annars ingen höjning). S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Ej sumpsmosslokal Sumpmosslokal Rörligt markvatten klass S K L S K L Breddgrad Höjd över havet, m Högörttyp utan ris Mark utan fältskikt Lågörttyp utan ris Örttyp med ris eller Grästyper Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyper

31 Gran på fuktig mark Gran på fuktig mark meter över havet Odikat (På dikad yta höj ståndortsindex med 1 meter för värden på H100 meter eller bättre, annars ingen höjning). S-län Ståndortsindex H100, M Markvegetationstyp Ej sumpmosslokal Sumpmosslokal Rörligt markvatten klass S K L S K L Höjd över havet, m Högörttyp utan ris Mark utan fältskikt Lågörttyp utan ris Örttyper med ris eller Grästyper Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyper

32 Tall på torvmark Tall på torvmark meter över havet S-län Ståndortsindex H100, M Fältskiktstyp 100 Bottenskikt Varken vitmosstyp eller lavtyp Texturklass S, K L S, K L Höjd över havet, m Bottenskikt Vitmosstyp eller lavtyp Dikningsingrepp Breddgrad Dikat Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyp Odikat Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyp OBS! Värdena är svagt underbyggda och endast tillämpbara på trädbevuxen torvmark som är produktiv skogsmark. 32

33 Tall på torvmark Tall på torvmark meter över havet. Endast S-län Ståndortsindex H100, M Dikningsingrepp Fältskiktstyp Bottenskikt Varken vitmosstyp eller lavtyp S, K Rörligt markvatten klass Höjd över havet, m Bottenskikt Vitmosstyp eller lavtyp L S, K L Dikat Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyp Odikat Örttyper Mark utan fältskikt, Grästyper, Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyp OBS! Värdena är svagt underbyggda och endast tillämpbara på trädbevuxen torvmark som är produktiv skogsmark. 33

34 Gran på torvmark Gran på torvmark meter över havet Odikat. (På dikad yta höj ståndortsindex med 1 meter). S-län Ståndortsindex H100, M Fältskiktstyp Bottenskikt Ej vitmosstyp Bottenskikt Vitmosstyp Rörligt markvatten klass S K L S K L Höjd över havet, m Breddgrad Örttyper utan ris eller Mark utan fältskikt Grästyper Örttyper med ris, Blåbärstyp eller Lingontyp Lingontyp och Sämre ristyper OBS! Värdena är svagt underbyggda och endast tillämpbara på trädbevuxen torvmark som är produktiv skogsmark. 34

35 Gran på torvmark Gran på torvmark meter över havet. Endast Odikat. (På dikad yta höj ståndortsindex med 1 meter för värden på H meter eller bättre, annars ingen höjning). S-län Ståndortsindex H100, M Fältskiktstyp Bottenskikt Ej vitmosstyp Rörligt markvatten klass S K L S K L Höjd över havet, m Bottenskikt Vitmosstyp Örttyper utan ris eller Mark utan fältskikt Grästyper Örttyper med ris, Blåbärstyp eller Lingontyp Sämre ristyper eller Starr-Fräkentyper OBS! Värdena är svagt underbyggda och endast tillämpbara på trädbevuxen torvmark som är produktiv skogsmark. 35

36 Byte av bonitetsvisande trädslag GRAN TALL Nomogram 56- Breddgrad N Ståndortstyp A BC D F E H100, m Höjd över havet H100, m Ståndortsindex TALL Ståndortsindex GRAN Ståndortstyp Klimatområde markfuktighetsklass Markvegetationstyp Örttyper Övriga typer Lokalkontinentala områden torr mark A C frisk, fuktig och blöt mark B E Övriga områden torr mark B E frisk, fuktig och blöt mark D F 36

37 Byte av bonitetsvisande trädslag TALL GRAN Nomogram BreddgradºN Ståndortstyp I H G Ståndortstyp Höjd över havet H100, m H100, m Ståndortsindex TALL Ståndortsindex GRAN Klimatområde Markfuktighetsklass Torr mark Frisk, fuktig och blöt mark Lokalkontinentala områden G H Övriga områden H I 37

38 Från ståndortsindex till bonitet STÅNDORTSINDEX H100, M TRÄD- MARKVEGETATIONS- SLAG TYP M.M BONITET M 3 SK/HA OCH ÅR TALL Kråkbär-Ljungtyp och sämre Lingontyp och bättre GRAN Örttyper, Grästyper 3.6 och Mark utan fältskikt Blåbärstyp och sämre 1,

39 39

40 Handledning i Bonitering Boniteringssystemet Höjdutvecklingskurvor Övre höjd Interceptmetoden Ståndortsegenskaper Brösthöjdsålder, år Ståndortsindex H100 eller H50 m Skogsstyrelsen Bonitet m sk /ha och år Del 1 Definitioner och anvisningar Presenterar grunderna för skogshögskolans boniteringssystem. Del 2 Diagram och tabeller Används för att bestämma ståndortsindex och bonitet. Del 3 Markvegetationstyper - Skogsmarksflora Används för att bestämma markvegetationstypen vid bonitering med ståndortsegenskaper eller för andra syften. Del 4 Torvmark Praktiska anvisningar för att bestämma dikningsbonitet. Omslagsbild: Michael Ekstrand Förlag: Skogsstryelsen Jönköping Tel: (dir) (vx) Handledning i bonitering och de länsvisa fälthäfterna kan beställas hos Skogsstyrelsen, Jönköping

Fälthäfte i T, U. Bonitering. Örebro och Västmanlands län

Fälthäfte i T, U. Bonitering. Örebro och Västmanlands län Fälthäfte i Bonitering T, U Örebro och Västmanlands län Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram, Interceptmetoden

Läs mer

K, L, M. Fälthäfte i. Bonitering. Blekinge, Kristianstad och Malmöhus län

K, L, M. Fälthäfte i. Bonitering. Blekinge, Kristianstad och Malmöhus län Fälthäfte i K, L, M Bonitering Blekinge, Kristianstad och Malmöhus län Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram,

Läs mer

Fälthäfte i. Bonitering. Östergötlands län

Fälthäfte i. Bonitering. Östergötlands län Fälthäfte i E Bonitering Östergötlands län Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram, Interceptmetoden 8 Bonitering

Läs mer

Fälthäfte i. Bonitering. Västerbottens län

Fälthäfte i. Bonitering. Västerbottens län Fälthäfte i Bonitering AC Västerbottens län Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram, Interceptmetoden 8 Bonitering

Läs mer

B, C, D. Fälthäfte i. Bonitering. Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

B, C, D. Fälthäfte i. Bonitering. Stockholm, Uppsala och Södermanlands län Fälthäfte i Bonitering B, C, D Stockholm, Uppsala och Södermanlands län Innehåll Användningsområde 2 Bonitering med höjdutvecklingskurvor och interceptmetoden 3 Diagram, Höjdutvecklingskurvor 4 Diagram,

Läs mer

Inväxningsrutiner etablerad skog

Inväxningsrutiner etablerad skog Inväxning Kenneth Nyström 2006-01-16 Version: 1 8 sidor Inväxningsrutiner etablerad skog Ingår i projektet för Produktionsmodeller Allmänt om modell Modell Syfte och beskrivning Inväxnings modellen består

Läs mer

fakta skog Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering 14 2013 Rön från Sveriges lantbruksuniversitet

fakta skog Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering 14 2013 Rön från Sveriges lantbruksuniversitet fakta skog 14 2013 Rön från Sveriges lantbruksuniversitet Ulf Johansson Per Magnus Ekö Björn Elfving Tord Johansson Urban Nilsson Foto Ulf Johansson och Göran Snygg Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

RBP renbetestyper: Bestämningsnyckel, definitioner och foton

RBP renbetestyper: Bestämningsnyckel, definitioner och foton RBP renbetestyper: Bestämningsnyckel, definitioner och foton Version 24 februari 2017 Henrik Hedenås 1 Inledning Renbruksplaner används i dag både som planeringsverktyg inom renskötseln och som ett underlag

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Gallringsriktlinjer & gallringsmallar

Gallringsriktlinjer & gallringsmallar Gallringsriktlinjer & gallringsmallar 2 Innehåll Riktlinjer för gallring inom Norra Skogsägarna 4 Stödtabeller för uppskattning av medelstam 6 7 Ordförklaringar 8 Mallar för tall Höjdutvecklingskurvor

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem

NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN. Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Västra Lund, Kohagen, Tellekullen, Djupvik, Frejhem NATURVÄRDESINVENTERING AV SKOGSMARK INOM MOTALA KOMMUN Uppdraget Uppdraget omfattade en naturvärdesinventering

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter

Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD. sönderdelningsprodukt av berggrund. växt- och djurrester. Sorterade jordar sedimentärajordarter Jordas indelning MINERALJORD ORGANISKJORD sönderdelningsprodukt av berggrund växt- och djurrester Sorterade jordar sedimentärajordarter Osorterade jordar - moränjordarter Torv Dy Gyttja Hållfasthets- och

Läs mer

Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg

Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg Riksskogstaxeringen Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg Beskrivning av data TaxWebb Analysverktyg - Beskrivning av data Utgivningsår: 2015, Umeå Utgivare: Riksskogstaxeringen,

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN 2012

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN 2012 NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN 2012 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Arctan, Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering inför etablering och uppförande

Läs mer

Skogsfastighet i Ängesträsk

Skogsfastighet i Ängesträsk Skogsfastighet i Ängesträsk ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱę ȱ Ȭȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ Ĵȱª ȱ ª ȱ ǯŗŗȱ ȱ ª ȱ ȱ ȱ Řřȱ ȱ ª ȱ ª ªǯȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ã ǯȱ Areal och skogsuppgifter şřȱ ȱ ȱ ŚȱŘŖŖȱ ȱ ã ª ȱ ȱ ȱ Begärt pris şŗŗȱŗŗŗȱ ȱ ȱ ã ǯ Ĵȱ ȱşŗŗȱŗŗŗȱ

Läs mer

Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7

Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7 PM 1(19) Datum 2013-03-05 Enheten för geografisk information Lennart Svensson lennart.svensson@skogsstyrelsen.se Tfn 26131 Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7 Innehåll

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Skog, jakt och fiske vid Fjätälven i Särna

Skog, jakt och fiske vid Fjätälven i Särna Skog, jakt och fiske vid Fjätälven i Särna Älvdalen Öjvasseln 11:2 En obebyggd skogsfastighet gränsande till natursköna Fjätälven norr om Särna om totalt 37,8 ha. Den produktiva skogsmarken uppgår till

Läs mer

Elevblad biologisk mångfald

Elevblad biologisk mångfald Elevblad biologisk mångfald Ekologi i skogen Hur fungerar naturen och vilka samband finns mellan olika organismer? En ekologisk undersökning ger oss svar på dessa frågor. Varje ekologiskt system har sina

Läs mer

RAPPORT 18 2005. Klassning av renbete med hjälp av ståndortsboniteringens vegetationstypsindelning. Anna-Karin Thun

RAPPORT 18 2005. Klassning av renbete med hjälp av ståndortsboniteringens vegetationstypsindelning. Anna-Karin Thun RAPPORT 18 2005 Klassning av renbete med hjälp av ståndortsboniteringens vegetationstypsindelning Anna-Karin Thun Skogsstyrelsen november 2005 Författare Anna-Karin Thun Fotograf Leif Jougda Layout Elisabet

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Län: ÄFO: Områdets areal, (ha) 145300 Värmland Bergslagskanalen Inventeringen av detta område koordineras av Skogforsk med finansiering av skogsbruket. Skogsstyrelsen står

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

INSTRUKTION för fältinventering vid Återväxtuppföljning

INSTRUKTION för fältinventering vid Återväxtuppföljning INSTRUKTION för fältinventering vid Återväxtuppföljning Versionshantering Versionsnr. Datum Ändring och orsak Ansvarig 0.1 2008-02-18 Upprättande Morgan Johansson 1.0 2008-10-23 Fastställande inventeringssäsong

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Att få växter att trivas och utvecklas i olika livsmiljöer och ståndorter

Att få växter att trivas och utvecklas i olika livsmiljöer och ståndorter Att få växter att trivas och utvecklas i olika livsmiljöer och ståndorter Anders Folkesson landskapsarkitekt, universitetsadjunkt vid SLU Alnarp. Moviums rådgivare i design med bygg-och växtmaterial i

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Institutionen för skogsskötsel. Examensarbeten Anna-Karin Thun. Institutionen för skogsskötsel

Institutionen för skogsskötsel. Examensarbeten Anna-Karin Thun. Institutionen för skogsskötsel Institutionen för skogsskötsel Examensarbeten 2005-14 Klassning av renbete med hjälp av ståndortsboniteringens vegetationstypsindelning Classification of reindeer forage by using site index vegetation

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013

NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013 NATURVÄRDESINVENTERING TÄNNDALEN JULI 2013 Naturriddarna HB 1 Innehåll Uppdrag... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning... 3 Berggrund... 4 Jordarter... 4 Topografi... 4 Vegetationsbeskrivning... 4 Värdefulla

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-1333-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Ekeskogs 1:6 RAÄ 160 Hejde socken

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra

Skogsinventering maj Olle Linder. Ägarförhållanden. Jens Andersson Mossebo Norrgården Hestra Skogsinventering Planens namn Uttersmad 1:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 maj 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion.

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. En inventering av området gjordes under sommaren 2013. Nedan följer en översiktlig beskrivning och indelning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÄLTARBETET VID RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR

INSTRUKTION FÖR FÄLTARBETET VID RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR INSTRUKTION FÖR FÄLTARBETET VID RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR 1987 9 AN V SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SKOGSTAXERING 90183 U ME Å I INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 ALLMÄNT. INSTRUKTIONENS UPPBYGGNAD

Läs mer

INSTRUKTION RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR 1983 FÖR FÄLTARBETET VID

INSTRUKTION RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR 1983 FÖR FÄLTARBETET VID INSTRUKTION FÖR FÄLTARBETET VID RIKSSKOGSTAXERINGEN ÅR 1983 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SKOGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN INSTITUTIONEN F SKOGSTAXERING 901 83 UMEÅ INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 ALLMÄNT. INSTRUKTIONENS

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 33,2 92 Myr/kärr/mosse 2,3 6 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Efterbehandling av torvtäkter

Efterbehandling av torvtäkter Efterbehandling av torvtäkter Tall och gran, 17 år efter plantering vid Spjutaretorpsmossen i Kronobergs län. Produktiv skogsmark inklusive förna lagret binder c:a 1600 kg CO2/ha och år. Genom att aktivt

Läs mer

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor.

Linnéstigen. ärenden än att undersöka våra vägkanters blommor. Linnéstigen VÄGAR OCH VATTENDRAG är betydelsefulla spridningsvägar för växter. Dagens användning av vägsalt har dock utarmat mycket av vägkanternas växtlighet längs de hårt trafikerade stråken. Kvar finns

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Höryda 5:8 mfl Fridlevstad Karlskrona Blekinge län. Rune Fremlin Sturegatan Stockholm Jonas Kromnow

Höryda 5:8 mfl Fridlevstad Karlskrona Blekinge län. Rune Fremlin Sturegatan Stockholm Jonas Kromnow Fastighet Församling Kommun Län Höryda 5:8 mfl Fridlevstad Karlskrona Blekinge län Ägare Adress Rune Fremlin Sturegatan 18 11436 Stockholm Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013-11 2013-2022

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

En liten krysslista för stora och små

En liten krysslista för stora och små En liten krysslista för stora och små Träd 1. ASP Aspen får sprakande höstfärger. De har en mycket rak stam och det finns aspar som blivit hela 35 meter höga. Det brukar heta att asplöven darrar och det

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stigsjö GeoBio Stefan Grundström Jag har besökt myrarna vid

Läs mer

EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR. Bokskog

EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR. Bokskog EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR Praktisk del - Utförs på Fredriksdal Bokskog I södra Sverige bildar boken naturligt stora skogar. Redan tidigt på våren kan man skilja de smala bladknopparna från de tjockare

Läs mer

Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008

Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008 Institutionen för skoglig resurshushållning 2009-01-30 Sören Wulff Per Hansson Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomförde för andra året i rad en riktad

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun

Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun Naturinventering i Gläborg 4:23, Munkedals kommun utförd för Orama AB, Lysekil Lysekil Thomas Andersson www.ekonatura.se Maj 2012 2 Inledning och metodik Syftet med denna inventering är att undersöka vegetationens

Läs mer

Naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat

Naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat Naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR ORRKOJGÖLARNAS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB. 2015-09-17 Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av Hållsdammsbäcken Den nya sträckningen av Hållsdammsbäcken kommer att påverka naturvärdesobjekt A1,

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd

Skams hål. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE Bevarandeplanen reviderad/fastställd Bevarandeplan för Natura 2000-område Skams hål Områdeskod SE0310728 Bevarandeplanen reviderad/fastställd 2016-12-12 2005-10-18 Beteckning 0600-40-0728 Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor

Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Miljökonsekvensbeskrivning vindpark Marhult Bilaga C2 Natur- och kulturmiljöintressen i tabeller och kartor Tabell 1. Naturvärden utpekade av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt naturvärdesinventering

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR FÅGELMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Ny standard Data om skog och brukande av skog. Johan Sonesson & Andreas Barth

Ny standard Data om skog och brukande av skog. Johan Sonesson & Andreas Barth Ny standard Data om skog och brukande av skog Johan Sonesson & Andreas Barth Introduktion Förstudie 2009 Svensk standard Informationsstandard Gränssnitt för kommunikation av geodata mellan skogliga planeringssystem

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset

Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Område 5: Tallskogen med bronsåldersröset Allmänt Läge Följer du stigen från ingången till den s.k. södra slingan i ca 400 meter så kommer du att upptäcka att den stiger upp för en markerad höjd den sista

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer