KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning."

Transkript

1 KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden förändras naturligt, men den förändringen accelereras och byter bana, på grund av människans påverkan. Ett av de största miljöproblemen vi har att tampas med är den globala uppvärmningen. Mänskligheten utvinner årligen ca 6 miljarder ton fossila bränslen ur jordens inre. Användningen av fossila bränslen orsakar koldioxidutsläpp som leder till klimatförändringar. Under 2000-talet förväntas temperaturen öka mycket snabbare än under det föregående seklet - ökningen kan bli så stor som uppemot sex grader. Detta i sin tur kommer att få mycket stora konsekvenser. Miljarder människor kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Klimathotet är inte något som ligger i framtiden utan de konkreta konsekvenserna av klimatförändringarna idag är många. Havsnivån stiger dels på grund av att glaciärerna smälter, och dels på grund av att vattnet värms upp och får en större volym. Extremväder har blivit vanligare och perioder av torka, tropiska stormar och orkaner drabbar allt oftare hela regioner. Detta påverkar bland annat skördar, ekosystem och tillgången till dricksvatten. Idag är det fler människor som är på flykt på grund av naturkatastrofer än på grund av konflikter och sociala problem.

2 Om hela jordens befolkning skulle förbruka lika mycket resurser som vi i Sverige, skulle nästan fyra jordklot behövas. Idag förbrukar 20 procent av jordens befolkning 85 procent av världens resurser, de fattigaste 20 procenten lever i sin tur på ungefär 1 procent av resurserna. I klarspråk betyder det här att det är länderna i Nord som lever vidare av att länderna i Syd inte utnyttjar lika mycket resurser. Imperialismen har gjort det möjligt för västländerna att exportera sina miljöproblem och upprätthålla en ohållbar exploatering utan att direkt behöva konfrontera konsekvenserna. Trots befintlig kunskap om människans påverkan på miljön och försök till regleringar finns de miljöfarliga industrierna kvar, men flyttas till fattigare länder i Syd. Därmed svär sig de rika länderna fria från sitt ansvar för klimatkrisen. Den utvecklingen förstärks av den maktförskjutning som skett från nationella till överstatliga organ som EU, Världshandelsorganisationen, WTO och Världsbanken. Storföretagens allt hårdare motstånd mot nationell lagstiftning står i direkt motsättning till möjligheten att utkräva ett politiskt ansvar för utvecklingen, i de demokratiska församlingarna. Den överstatliga regleringen av handeln har också gjort det svårare att styra produktionen med skatter och lagstiftning. Den klimatpolitiska debatten har utvecklats raskt sedan den dök upp på allvar på 1990-talet. Inledningsvis var högerns hållning att klimatproblemen redan var lösta, eller skulle lösas i takt med att marknaden i sann nyliberal anda anpassade sig. I viss mån förnekade man att klimatet över huvud taget var hotat. Idag vill man visa sig handlingskraftig, men med åtgärder som i praktiken blir icke-lösningar. Genomgående är att borgerligheten säger sig representera och förmedla konsensus, där vi är de goda världsmedborgarna och fienden är enskilda miljöförstörande individer eller stater. Vänsterns roll har traditionellt varit att lyfta de kollektiva lösningarna på klimatproblemen, och att samtidigt ha ett rättviseperspektiv snarare än att prata om att alla sitter i samma båt. Diskussionsfrågor: 1. Var finns intressekonflikten i klimatfrågan? Vem tjänar på vad och varför? 2. Vilka är de viktigaste aktörerna för att lösa klimatfrågan? Är det individer, enskilda stater, mellanstatliga sammanslutningar eller företag? 3. Vad innebär ett rättviseperspektiv på klimatfrågan? Är det riktigt att alla ska förändra sin livsstil?

3 Sverige och klimatet Sveriges klimatpåverkan Sveriges klimatpåverkan är en omdebatterad fråga. Det stämmer att koldioxidutsläppen inom landet minskade med 10 % mellan åren 1990 och Det är positivt och beror till stora delar på vad som då var en framsynt klimatpolitik, till exempel i och med införandet av koldioxidskatten. Samtidigt döljer sig mer bakom Sveriges klimatpåverkan än vad de officiella siffrorna visar. Borgerliga debattörer framhäver gärna Sveriges minskade koldioxidutsläpp som ett bevis på att ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan är möjligt. Men det är en ytterst ensidig bild av vår påverkan på klimatet. Att göra kopplingen att ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan kan frikopplas varandra är att göra en tankevurpa. Det som konsumeras i Sverige men produceras någon annanstans hamnar till exempel inte på vårt klimatkonto, inte heller de miljöförstörande verksamheter som ägs av svenska företag men sker utanför nationsgränserna, och inte heller flygresor utomlands räknas med. Sverige är ett land som förvisso över lyckats minska de egna utsläppen inom landet, men om inte bara det som produceras, utan även det som konsumeras här så har utsläppen av växthusgaser ökat med ca 20 % mellan åren 1993 och Förutom denna aspekt så förstärks vår klimatpåverkan nu även inom nationens gränser. I Sverige ökar för första gången på tio år utsläppen av växthusgaser. I den internationella miljörörelsens jämförelse av länders klimatpolitik har Sverige på några få år rasat från tionde till tjugofjärde plats. Regeringens klimatpolitik Den klimatpolitik som regeringen bedriver kan i snällaste ordalag beskrivas som passiv. Regeringen lyfter ofta fram att Sveriges klimatpåverkan är relativt liten globalt. I direkta tal stämmer det. Om vi däremot tittar per person lever svenskarna precis som andra folk i världens i-länder långt över vad som är hållbart. Faktum är att regeringen stadigt försämrar klimatpolitiken på alla olika områden. Anslagen till miljön och klimatet har under den borgerliga regeringen sänkts rejält, och kommer att fortsätta göra så enligt höstbudgeten för I den aviseras att budgeten för miljö- och klimat kommer att minska stadigt fram till 2017, förutom de neddragningar som skett sedan Världens rikaste länder har till år 2020 lovat att höja klimatbiståndet till 100 miljarder dollar per år. Men istället för att bidra och höja klimatbiståndet har regeringen under perioden halverat klimatbiståndet, från 1 miljard till 500 miljoner kronor. Det är dessutom pengar som tagits från ordinarie biståndsbudget, och innebär alltså ingen höjning av det totala biståndet utan en styrning av det bistånd man ger.

4 Regeringens främsta strategi för att nå klimatmålen är att köpa utsläppskrediter. Det innebär att minskningen av utsläpp av växthusgaser inte behöver ske här, utan kan ske någon annanstans i världen. Poängen med utsläppsrätter är att rika länder köper till sig miljöutrymme i fattigare länder. Detta är dels en politik som bygger på en orättvis världsordning, där de rika länderna kan köpa sig fria från klimatansvar. Utsläpp av koldioxid är vad som har byggt upp välståndet i västvärlden, och en klimatomställning måste innebära att utsläppen minskar framförallt här. Utsläppskrediter är även ett osäkert och ineffektivt sätt för att minska människans påverkan på klimatet. Flera studier från olika länder visar att de utsläppsminskningar som sålts via utsläppskrediter i många fall skulle ha skett ändå. Regeringens målsättning för att sänka utsläppen av växthusgaser är 40 procent till år 2020 (räknat från 1990 års nivåer), varav en tredjedel ska göras genom uppköp av osäkra utsläppskrediter. Vänsterpartiet föreslår istället att de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska till 39,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till Det innebär en minskning med 52 procent. Detta ska ske genom klimatinvesteringar i Sverige, så väl som ett utbyggt klimatbistånd. Den rika världen ska betala för klimatomställningen. Den klimatpolitiska debatten Debatten kring klimatpolitiken har varierat mycket i intensitet och innehåll sedan den dök upp på 1990-talet. Högern har gått från att förneka klimatproblemen, till att försöka visa sig handlingskraftig genom att presentera individanpassade lösningar på klimatproblemen. Miljöbilspremier, ökad källsortering och lågenergilampor lyfts fram som svaren på klimatproblemen. Det är förslag som styr fokus bort från de stora åtgärder som behövs, och är ungefär lika effektiva som att ta en Alvedon när man har spetälska. Det parti som ofta ses som de mest miljömedvetna i svensk politik är föga förvånande Miljöpartiet. Miljöpartiet driver flera krav som även drivs av Vänsterpartiet (till exempel utbyggd en utbyggd järnväg och klimatanpassade bostäder), och deras miljöpolitik vore på många sätt verkningsfull. Samtidigt saknar de en förståelse för hur klimatproblem hänger ihop med det ekonomiska systemet, och lyfter hellre fram individuella lösningar än att ta i den intressekonflikt som finns kring klimatet både nationellt och internationellt. Diskussionsfrågor: 1. Hur uppfattar vi Sveriges och svenskarnas miljöpåverkan? Varför? 2. Vilka är de viktigaste politiska förslagen för att göra något åt klimatproblemen? 3. Vad bör vara Sveriges roll i klimatfrågan? 4. Hur kan vi komma fram med vår bild av klimatproblematiken i den svenska debatten?

5 Klimatet och kapitalismen Klimathotet har ett nära samband med det kapitalistiska samhällets framväxt. Industrialisering, masstillverkning och därmed masskonsumtion har gjorts möjlig tack vare möjligheten att utvinna energi genom förbränning av fossila bränslen. Människan har såklart länge haft kunskap om elden, men genom ångmaskinen och den moderna förbränningsmotorn fick vi helt nya möjligheter att ta tillvara energin. En ångmaskin kunde kopplas till hundratals eller tusentals maskiner och när elektriciteten blev mer effektiv har möjligheterna blivit nästan oändliga. För att driva dessa maskiner och motorer krävs bränslen som är effektivare än trä och det finner man i marken i form av bl a olja och kol som när det förbränns omvandlar syre till växthusgasen koldioxid. Industrialiseringens följder är egentligen något bra, det ökar produktiviteten enormt mycket och har ökat vår levnadsstandard och livskvalité, även om det skett över jorden på ett väldigt orättvist sätt. Ibland kan man höra att vi lever i en efterindustriell tid men industrialiseringen är inte något som redan är slutfört utan den sker fortfarande runt om i världen, tom i allt snabbare takt vilket också innebär ökade utsläpp. Men under de senaste decennierna har mycket olönsam industri lagts ner hos de rika länderna i nord och ofta flyttats till länder i syd. Kvar blir dock rättigheterna till teknologin, utvecklingen, mycket av den kunskapskrävande tillverkningen och inte minst kapitalisterna. Detta innebär en orättvis fördelning där vissa länder i nord lätt kan minska sina utsläpp men på bekostnad av att länder i syd måste öka sina. I takt med att kapitalismen och industrialiseringen sprider sig och växer ökar också antalet transporter vilket leder till ytterligare ökade utsläpp. Sedan 1800-talets mitt när industrialiseringen tog fart på allvar har andelen koldioxid i luften ökat med 35 %. Under klimattoppmöten som det i Warszawa i höst står konflikten ofta mellan länder i syd och nord, där de rika länderna i nord vill att alla länder gemensamt ska sänka sina utsläpp medan länderna i syd inte vill ha rätten att öka sina utsläpp för att ekonomiskt lyckas komma ikapp. Detta går tillbaka till kolonialismen och imperialismen där länder och företag från Europa och USA stulit och fortsätter att stjäla rikedomar och naturresurser och har drivit tillbaka utvecklingen för resten av världen. Den tydligaste följden av detta är att idag förbrukar 20 % av jordens befolkning 85 % av jordens resurser, de fattigaste 20 % förbrukar enbart 1 %. Men kapitalismen påverkar också i högsta grad hur industrin ser ut eftersom den alltid strävar efter profit. Vi transporterar idag både oss själv och varor mer med bil än med tåg och vi driver bilarna

6 med bensin snarare än elektricitet och vätgas. Det gör vi eftersom detta kortsiktigt är mer lönsamt för kapitalismen även om vi är på väg mot en stor katastrof. För kapitalismen kommer det aldrig att vara lönsamt att lösa klimatkrisen förrän det är försent. Visserligen görs försök, handeln med utsläppsrätter är tex tänkt att straffa företag som släpper ut för mycket och belöna dem som minskar sina utsläpp. Men utsläppsrätterna är i tex EU obegränsade och straffavgifterna ganska låga (10 euro per ton koldioxid), vilket driver ner priserna på utsläppsrätter och gör dem verkningslösa. För att lösa klimatkrisen behöver man lösa två problem: hur producerar vi energi utan att släppa ut för mycket växthusgaser och hur kan vi samtidigt förbättra välståndet för världens befolkning? I motsats till till kapitalismen som styrs av kortsiktig vinst och expansion står ett socialistiskt samhälle. Eftersom socialismen sätter social rättvisa och hållbar utveckling före profit innebär den också andra möjligheter att ta tag i klimatproblemen. Demokratisk styrning och gemensamt ägande ger bland annat utrymme för att sätta hårdare ramar för produktion och industri, och att planera mer långsiktigt. Diskussionsfrågor: 1. Hur kan man se till att välståndet ökar i fattiga länder utan att utsläppen blir större? 2. Skulle ett socialistiskt samhälle per definition vara mer hållbart ur ett klimatperspektiv? 3. Vad behövs för att hejda miljöförstöringen inom det kapitalistiska systemet?

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne

Hur vi kan leva hållbart 2030. Christer Sanne Hur vi kan leva hållbart 2030 Christer Sanne rapport 6524 november 2012 Hur vi kan leva hållbart 2030 Författare: Christer Sanne NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också!

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också! Utmaningen Sverige har något att ta itu med du också! 1 Vi har en uppgift. Världen är på väg in i en allvarlig konjunktursvacka. I många länder, däribland Sverige, ökar nu arbetslösheten igen efter en

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer