Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun"

Transkript

1 Piteå kommun År: Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1

2 räkning kommunen, tkr Jan- Okt Jan- Okt 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter Kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Jämförelsestörande poster ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Okt Jan- Okt 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 ets andel av skatter och generella statsbidrag 2.5% 3.2% 0.7% -0.2% 2.9% Kommunens månadsresultat, tkr 2

3 nämnder/styrelse, tkr Jan- Okt Jan- Aug Prognos helår helår 2013 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS gemensam KS förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden SAMHÄLLSBYGGNAD* Miljö- och byggnämnden* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Teknik- och servicenämnden Teknik och gator* Fastighets- och servicekontoret SUMMA NÄMNDER Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3

4 Kommentarer Ekonomiskt utfall Kommunen uppvisar ett överskott för perioden januari-oktober på 42,4 mkr och en prognos för helåret på 13,8 mkr. Samtliga nämnder förutom kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden uppvisar positiva resultat för perioden. Nämndernas samlade överskott till och med oktober uppgår till 31,8 mkr och årsprognosen visar överskott på 1,4 mkr. I förhållande till budgeten (-4,5 mkr) är kommunens prognostiserade resultat 18,3 mkr bättre. et i förhållande till skatter och generella statsbidrag är till och med oktober 2,5% och prognosen för helåret är 0,7% jämfört med budget -0,2%. Målvärdet för kommunen är ett resultat i förhållande till skatter och generella stadsbidrag på mellan 2 och 3%. Det prognostiserade överskottet har dels att göra med att årets löneökningar och arbetsgivaravgifter varit något lägre jämfört med budget. Även den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) över skatteavräkningen för 2013 och pekar på ett överskott jämfört med budget även om överskottet utifrån den senaste skatteprognosen är lägre jämfört med tidigare prognoser under året. Det låga ränteläget och avkastningen på kapitalförvaltningen påverkar prognosen för finansnettot negativ. Kommunen prognostiserar också med en fortsatt hög investeringstakt under året vilket också påverkar avkastningen negativt eftersom det försämrar kommunens likviditet. Fyra nämnder prognostiserar med underskott för året. Det är kommunfullmäktige (-0,4 mkr), kultur- och fritidsnämnden (-3,2 mkr), socialnämnden (-3,6 mkr) samt teknik- och servicenämnden (-3,0 mkr). Se respektive nämnds kommentarer nedan. Nämnderna månadsresultat samt prognos, tkr Socialnämnden Socialförvaltningen visar resultat för perioden på 5,5 mkr. Det är en förbättring med 1,0 mkr sedan föregående månad. Helårsprognosen visar resultat på -3,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med september på 1,2 mkr. Politik, förvaltningsledning och administration har i princip oförändrad prognos sedan föregående månad. Inom äldreomsorgen har prognosen förbättrats med 1,0 mkr. Inom stöd och omsorg har prognosen förbättrats med 0,1 mkr. Institutionsvård vuxna har försämrat prognosen med 1,3 mkr medan övriga områden har gjort mindre förbättringar. Försörjningsstöd har en förbättrad prognos med 0,1 mkr. För mer detaljerad information, se socialtjänsten Ekonomisk redovisning oktober som bifogas. 4

5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar resultat på -2,0 mkr för perioden och för helåret prognostiseras underskott på -3,2 mkr inklusive Studio Acusticum (SA). SA drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på -5,0 mkr för perioden och underskott om -5,7 mkr för helåret. Här ingår projektet Digital Live Arena (DLA) som slutredovisas och visar underskott med -2,8 mkr. Projektet har rönt stor framgång men uteblivna utlovade externa medel och ökade kostnader har gett negativt ekonomiskt resultat. Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar överskott för perioden på 3,0 mkr, varav kapitalkostnader 0,4 mkr. För övrigt består överskottet av medel avseende SM-veckan 2016 (SM2016) som till största delen kommer att användas under 2015, samt medel som är avsedda att användas till egna arrangemang under Kulturhuvudstadsåret. Dessa arrangemang sker löpande under hösten, varav några kvarstår. Sjukskrivningar och tjänstledighet medför överskott med 0,5 mkr. Det prognostiserade helårsresultatet exklusive SA uppgår till 2,5 mkr. I överskottet ingår kapitalkostnad med 0,4 mkr, större delen av medlen för SM2016 samt lägre lönekostnader. Av detta överskott kommer 0,7 mkr att överföras från drift till investering. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar överskott för perioden på 6,0 mkr varav kapitalkostnad 0,4 mkr. Överskottet beror på eftersläpning av drift- och underhållskostnader. För helåret prognostiseras - 2,9 mkr varav kapitalkostnad +0,1 mkr. Måltidsservice prognostiserar - 3,2 mkr på helåret, varav livsmedel -1,2 mkr samt förlorade intäkter från måltidskort -1,7 mkr. Prognosen för helåret är förbättrad med 0,6 mkr, varav verksamhet 0,3 mkr och semesterlöneskuld 0,3 mkr jämfört med augusti månads prognos. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar överskott på 0,1 mkr. För helåret prognostiseras underskott om -0,1 mkr. Att prognosen förbättrats något från augustiprognosen beror på att antalet larm normaliserats med undantag för antalet trafikolyckor som fortfarande är på en hög nivå. Flera kompetens- och befälsutbildningar har också genomförts under året. Barn- och utbildningsnämnden et per oktober visar överskott på 13,9 mkr. Det är en förbättring jämfört med augusti på 2,6 mkr och 3,8 mkr bättre än samma period Fortfarande är större delen (ca 5 mkr) av det positiva resultatet beroende på ett stort överskott avseende köp av gymnasieutbildning från andra huvudmän (interkommunal ersättning och köp från fristående gymnasieskolor). Antalet gymnasieungdomar som väljer andra skolor har minskat sen hösten 2013 och trenden håller i sig även läsåret /2015. Överskottet beror också på större intäkter än budgeterat, främst avgifter till förskola, ersättning för moms samt diverse bidrag som ej är budgeterade, bl.a. eftersläpning av bidrag från Migrationsverket. Förvaltningen har också lägre kostnader för skolskjuts och hyror än fjolåret. Helårsprognosen beräknas till överskott om 7 mkr. Överskottet beror på samma saker som är beskrivna ovan, dvs. främst det stora överskottet på köp av gymnasieutbildning från annan huvudman. Personalbemanningen har ökat under hösten både inom dansklassen och språkslussen pga. fler elever, samt inom högstadiet för att till viss del försöka säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. Vikariepoolen kommer också att förstärkas med övergång till heltidstjänster från nuvarande 80 procentiga tjänster. Antalet platser inom förskolan var i septembermätningen 57 fler än prognosen. Trots det ökade antalet platser inom förskolan kommer det inte att bli något större underskott tack vare effektiv resursplanering. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden januari-oktober underskott med 0,4 mkr. Underskottet beror på stora kostnader i samband med höstens val för valnämnden. Fullmäktige redovisar överskott beroende på att fullmäktige inte sammanträder under sommarmånaderna. Helårsprognosen indikerar ett mindre underskott. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-oktober på 7,3 mkr fördelat mellan kommunledningskontoret 4,3 mkr, strategiskt stöd 0,5 mkr och kommunstyrelsen gemensamt 2,5 mkr. Överskottet beror bland annat på att medel ur den tillväxtpolitiska reserven och den sociala investeringsfonden ännu inte tagits i anspråk samt överskott av kapitalkostnader på ej genomförda investeringar. Kommunstyrelsens förvaltningar prognostiserar överskott om 3,8 mkr fördelat på 2,2 mkr för kommunledningskontoret, -0,5 mkr för strategiskt stöd och 2,1 mkr för kommunstyrelsens gemensamma verksamhet. Främsta orsaken till att strategiskt stöd prognostiserar försämrat resultat på helår är stora kostnader för personalavdelningens uppdrag, rekrytering samt friskvård för kommunens personal. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnads prognostiserar överskott om 0,8 mkr för samtliga tre nämnder för helåret. Inga avvikelser rapporteras för perioden. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är relativt ny organisation och ett fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. 5

6 Miljö- och byggnämnden* Näringsliv och samhälle redovisar överskott på 0,3 mkr för perioden och prognostiserar lika stort överskott på helåret. Geografiskt informationssystem (GIS) väntas gå med underskott -0,4 mkr som beror på ökade driftkostnader till följd av investeringen av WebGIS och utökad verksamhet. Anslaget för landsbygdsutveckling kommer inte att kunna upparbetas då verksamheten är ansträngd av tilläggsuppdrag under året, som utförts utan personalförstärkning. Hela anslaget för projektet Ungdomslots kommer inte att upparbetas under, vilket medför behov av att anslag på 0,3 mkr överförs till Fysisk planering redovisar för perioden nollresultat och prognostiserar samma årsresultat. Bygglovsintäkterna har ökat något men ligger 0,3 mkr lägre än budget. Miljö och hälsa visar underskott om 0,2 mkr pga. ej full kostnadstäckning för alkoholhandläggning Älvsbyn och ökad utbildningskostnad pga. nyrekrytering. Årsprognosen bygger på förväntat anslag från planbudgeten för att täcka lönekostnader för planarkitekt. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Kompetensförsörjning redovisar överskott för perioden med 0,6 mkr och prognosen på helåret är också 0,6 mkr. Överskottet på helår beror på avslutade ESF-projekt och extra anslag för fixartjänst. Samtliga ungdomar som sökt feriearbete har erbjudits jobb men ett stort antal har tackat nej. De extra anslagen för kommunala ungdomsjobb samt arbete för personer med funktionsnedsättning kommer att användas. Verksamheten kommer inte att kunna upparbeta alla anslag då den redan är ansträngd av tilläggsuppdrag under året, som utförts utan personalförstärkning. De externa leverantörerna för upphandlad utbildning har svårt att erbjuda fler utbildningsplatser. Prognostiserat intäktsöverskott från ESF-projekt har möjliggjort fler ungdomsjobb. Utifrån osäker regeringssituation och förändrade statsbidrag har avdelningen påbörjat en riskanalys. Avdelningen avser att begära överföring av medel för fixartjänsten till Teknik och gator* Teknik och gator visar överskott på 0,5 mkr för perioden och underskott på 0,1 mkr för helåret. Periodens överskott beror på senarelagda investeringar. Avdelningen har fått utökad ram på 0,8 mkr samt priskompensation för ökade priser vilket har gett goda förutsättningar att kunna arbeta med eftersatt barmarksunderhåll samt offentlig renhållning, daglig skräpplockning och vid evenemang, vilket gett positiv respons från medborgare. Den utökade ramen har även medfört goda förutsättningar för att arbeta med långsiktig planering av framtida vägunderhåll. Årets prognos för vinterväghållningen visar underskott på -1,5 mkr utifrån tidigare års erfarenheter. Offentlig belysning visar överskott på 0,3 mkr för helåret då driftkostnaderna visat sig vara lägre än förväntat. Investeringar Investeringsbudgeten för år uppgår till 421,9 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 331,9 mkr skulle tas i anspråk under året. Per sista oktober har 234,5 mkr investerats. Helårsprognosen per augusti pekade på att 316,2 mkr kommer nyttjas, vilket utgör 75 procent av investeringsbudgeten (95 procent av kassaflödesbudgeten). Det innebär att 81,7 mkr ska upparbetas under årets resterande två månader. Nedan visas prognosen för ett antal större investeringsprojekt baserat på delårsrapporten per augusti. Investeringsprojekt Prognos per augusti (mkr) Statsberget/Löjan parkeringshus 83 Noliahall 1 24 Reinvestering Stadshuset 17 Reinvestering fastigheter 14 Reinvestering gator och vägar 14 Pitholms Sporthall 14 Ombyggnad Måltidsservice 10 Inre farledsprojektet 10 Reinvesteringar PC, 1:1 datorer 9 gymnasiet Ombyggnad skolor Infjärdenområdet 8 6

7 Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande mål är att Piteå år 2020 ska ha invånare. Statistik för september månad har ännu inte kommit från SCB varför siffrorna baserar sig på augusti månad. Antalet invånare uppgick till personer i augusti vilket är 207 personer fler jämfört med samma period förra året. Öppet arbetslösa Ett av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa år ska vara högst 4 procent. I september var den totala öppna arbetslösheten 2,5% jämfört med 2,6% samma period förra året. 7

8 Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Piteå kommun har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Andelen ungdomar i öppen arbetslöshet var 4,6% i september vilket är marginellt lägre jämfört med föregående år. Andelen ungdomar i program var 8,6% jämfört med 7,9% samma period Jämfört med länet har Piteå en högre arbetslöshet bland ungdomar till och med september månad. Arbetslöshet utrikesfödda Den öppna arbetslösheten bland den utrikesfödda befolkningen var i september månad 6% och andelen i program var 6,7%. Sammantaget var den totala arbetslösheten bland utrikesfödda 12,7% jämfört med 15,2% samma period

9 Sjukfrånvaro och frisknärvaro Sjukfrånvaro i procent Sjukfrånvaron är betydligt högre i september (7,1%) jämfört med september 2013 (5,5%). Sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar förutom inom strategiskt stöd och kultur, park och fritid. Frisknärvaro i procent Frisknärvaron har ökat något vilket kan förklaras med att de som varit sjuka har varit korttidssjuka. 9

10 Timanställda och försörjningsstöd Timanställda antal timmar Under årets första månader var antalet timmar utförda av timanställda lägre jämfört med föregående år. Från och med juli månad är antalet timmar utförda av timanställda på ungefär samma nivå som föregående år. Att antalet timmar utförda av timanställda ökar hänger troligen samman med att sjukfrånvaron har ökat även om den bilden inte stämmer inom alla förvaltningar. Till exempel inom utbildningsförvaltningen är sjukfrånvaron högre jämfört med Trots det är nyttjandet av timanställda lägre jämfört med Antal hushåll med försörjningsstöd ackumulerat Antalet hushåll i försörjningsstöd minskar i alla åldersgrupper förutom bland pensionärerna där antalet är ungefär samma som förra året.i oktober var det 237 hushåll under 25 år som hade försörjningsstöd jämfört med 281 hushåll i oktober Bland hushåll med personer över 25 år var samma siffra 418 vilket är en minskning med 35 hushåll. För pensionärer var det 35 hushåll som hade försörjningsstöd jämfört med 44 hushåll Förbättrad arbetsmarknad och aktiva insatser så som norrsken mm är troliga förklaringar till varför försörjningsstödet har minskat. Nettokostnaderna för försörjningsstöd är knappt 2,1 mkr lägre än vid samma tidpunkt ifjol. 10

11 Hemtjänst Antal personer Antal timmar Antalet personer med hemtjänst är på samma nivå som samma period föregående år. Antalet har varit ganska konstant under hela men är något lägre i oktober jämfört med i januari. Antalet hemtjänsttimmar har ökat från timmar i januari till timmar i oktober. Det motsvara en ökning av antalet timmar med 18% från januari till oktober trots att antalet personer med hemtjänst är något lägre i oktober jämfört med januari. 11

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter 262 836 255 156 439 984 368 464 514 893 Kostnader

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun

Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2014 Period: Mars Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Mar 2014 Jan- Mar 2013 Prognos helår 2014 Budget helår 2014 helår 2013 Intäkter 111 834 111 261 432 890 368 464

Läs mer

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2013 Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter 394 913 357 125 459 284 367

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017 Datum -04-14 Sida 1 (17) Månadsrapport april Ekonomi Kommunen (tkr) Utfall jan-apr Budget jan-apr Avvikelse jan-apr Prognos helår Budget helår Verksamhetens intäkter 193 235 242 868-49 633 577 120 386

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Piteå kommun År: 2015 Period: April. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2015 Period: April. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2015 Period: April Månadsrapport Piteå kommun 1 Månadsrapport april Från 2015 upprättas ekonomiska rapporter med utgångspunkt i Rådet för Kommunal Redovisnings, RKRs rekommendation 22,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer