Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012"

Transkript

1 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

2 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått) MWh Megawattimme (energimått) GWh Gigawattimme (energimått) GW Gigawatt (effektmått) PV Photovoltaics Solceller där solenergi omvandlas till elektrisk energi Feed in tariff (FIT) Inmatningstariff Solel Elektrisk energi producerad med hjälp av solinstrålning Byggnadsintegrerade system Solcellspaneler som används som byggnadselement, dvs. Istället för taktäckning/ytterväggsmaterial. Solcellssystem - Ett antal ihopkopplade enheter, som tillsammans utgör en fungerande elproducerande enhet, t.ex. solcellsmoduler, växelriktare batterier för lagring, installationstillbehör, kontrollelektronik, mm. Ej nätanslutna solcellssystem Solcellssystem som inte är inkopplat på det allmänna elnätet. Nätanslutna lokala solcellssystem System kopplade mot lokala lågspänningsnät i byggnad eller liknande. Nätanslutna centraliserade solcellssystem System kopplade mot elnätet och där elproduktionen inte är bunden till en specifik användare. Förlustersättning Ersättning som betalas av nätbolag till producent av el som en följd av den minskade förlusten av el på nätet som den decentraliserade inmatningen leder till. Kan även kallas för produktionsersättning, nätersättning, överföringsersättning och ersättning för nätnytta. Valutaomräkning Vid omräkning från annan valuta till svenska kronor (SEK) har följande värden använts (Juni, 2012): Euro US dollar Brittiska pund 9.29 SEK 7.38 SEK SEK 1

3 Sammanfattning Solelproduktionen har globalt sett ökat starkt under de senaste åren. Bara i Europa nådde den installerade effekten över 51 MW (EPIA, 2012). Nära hälften av denna kapacitet (24.5 GW) finns i Tyskland. I Sverige kan produktionen uppgå till ca kWh/installerad kw och år. Trots detta är den installerade effekten per capita nära 200 gånger större i Tyskland jämfört med i Sverige. Jämfört med många andra EU-länder har Sverige länge haft låga elpriser, vilket missgynnat investeringsviljan i solel. Ett antal stödsystem har under de senaste åren funnits för den som vill investera i solel i Sverige. Dessa system har dock varit mycket kortsiktiga och gällt perioder på ett fåtal år åt gången. I nuläget (juli 2012) vet vi fortfarande inte om det nuvarande stödet till solelsinvesteringar kommer att förlängas efter årsskiftet 2012/13. Då priserna på solceller sjunkit kraftigt under senare år har man idag ett gyllene läge att till mycket låga kostnader skapa incitament som skulle öka intresset för solelsproduktion rejält i landet. I Sverige finns redan idag ett antal företag som producerar solcellssystem. En ökad satsning på solel kan därför också skapa inhemska arbetstillfällen inte sällan i glesbyggdsområden. Trots att ett flertal statliga utredningar redan visat på att nettodebittering kan vara ett mycket lyckosamt sätt att stödja småskalig solelsproduktion och sådana system redan idag används i andra EU-länder, tvekar Sverige fortfarande till att införa ett sådant system. Det är dags att den som vill satsa på solel får långsiktiga spelregler och att Sverige fortsätter en tradition av att gå före inom miljö och klimatfrågor inom EU och inte, som idag, halkar efter. 2

4 Solel i världen en allt viktigare del av elproduktionen Solelproduktionen har globalt sett ökat starkt under de senaste åren. Bara i Europa nådde den installerade effekten över 51 MW (EPIA, 2012). Nära hälften av denna kapacitet (24.5 GW) finns i Tyskland. Även Japan (5 GW), Italien, Spanien och USA (samtliga drygt 4 GW vardera) ligger långt framme när det giller solel. Ökningstakten i utbyggnaden var år 2011 högst i Italien, Tyskland och Frankrike, som samtliga installerade över 1 GW ny effekt under året (EPIA, 2012). Sett till enbart europeiska länder är det tydligt att ett fåtal länder dominerar helt när det gäller total installerad effekt (Figur 1). Hur mycket energi som produceras varierar i olika delar av världen, beroende på solförhållandena över året. I Sverige kan produktionen uppgå till ca kwh/installerad kw och år. Detta ligger i nivå med norra Tyskland. Trots detta är den installerade effekten per capita nära 200 gånger större i Tyskland jämfört med i Sverige. Figur 1. Kumulativ installerad effekt solel i europeiska länder vid slutet av 2011 (MW) samt total installerad effekt per capita (W/capita). Observera att Italien och Tysklands stablar är brutna (EPIA, 2012). Effektiviteten i solelsystem system ökar ständigt. Nya material och produktionsmetoder ökar effektiviteten och minskar energi och resursförbrukningen i tillverkningsprocessen. Tunnfilmsceller växte starkt fram till år 2009, då de stod för nära 20% av världsmarknaden, men har sedan dess backat till ca 11% under 2011, till stor del på grund av den kraftiga kostnadsminskningen för produktion av kristallina, kiselbaserade solceller. Nya varianter, främst CIGS-varianter som innehåller bland annat koppar, indium och gallum förväntas öka framöver (GTM, 2012). Produktionen av solcellsystem sker främst i Kina, som har över 50 % av den globala marknaden. Tyskland och Japan har vardera drygt 10 %. Utvecklingen har under senare år pressat ner priserna på solcellssystem. Priserna för installation av solel varierar dock stort 3

5 mellan olika länder och kunde under 2010 uppgå till mellan 2,3-10 euro per installerad Watt för nätanslutna system (IEA, 2011). Utvecklingen går dock snabbt och enligt en nyligen utkommen tysk rapport kan kostnaden per installerad Watt istället ligga mellan 1,7-2,2 euro för system kring 10kW och 1,5-1,7 euro/watt för system över 1MW (Fraunhofer, 2012). Ej nätanslutna system är i allmänhet dyrare per installerad Watt, eftersom det tillkommer kostnader för lagringsenheter (batterier). Solel kan användas lokalt i ej nätanslutna (off-grid) system eller kopplas in på elnätet. För drygt 15 år sedan var andelen nätanslutna system (off-grid) dubbelt så stor som andelen nätanslutna globalt sett. Sedan dess har förhållandet förändrats markant. I många länder uppgår andelen nätanslutna system till nära 100 %. Solel i Sverige Den installerade effekten solel i Sverige uppgick i slutet av 2011 enligt Energimyndigheten till ca 14 MW, vilket ger knappt 1,6 Watt/capita. Sverige har bra solförhållanden: ca 900 fullasttimmar/år. Enligt IEA (2002) finns det en möjlighet att installera solceller på fasader och tak i goda lägen på ett sätt som skulle möjliggöra en produktion av 22 TWh solel i Sverige (IEA, 2002), vilket motsvarar omkring 15 % av den svenska elkonsumtionen år Av denna potential realiseras i nuläget dock endast en bråkdel. Till skillnad från många andra europeiska länder har ej nätanslutna solcellssystem länge varit dominerande på den svenska marknaden; endast 50 % av den totala installerade kapaciteten i Sverige är idag nätansluten. Ett antal svenska företag prodocerar och säljer idag solceller. I flera fall handlar det om mindre företag som verkar i glesbygdsområden och därmed har stor betydelse för det lokala näringslivet och arbetsmarknaden. Trots att produktionen ökade något under 2010 och uppgick till totalt 181 MW samma år, upplever flera av företagen svårigheter. Detta främst genom den hårda konkurrensen med låglöneländer (främst Kina). Konkurrensen har visat sig i sjunkande priser, som i Sverige liksom i övriga Europa har sjunkit kraftigt under senare år. Nivån i Sverige idag, ca SEK/Watt, beroende på orderstorlek (IEA Sverige, 2011). Exempel finns dock på nyligen upphandlade system med ännu lägre kostnad per installerad effekt (omkring 12 SEK/Watt enligt Knivsta Energi, 2012). I flera fall har svenska företag inriktat sig på designade och skräddarsydda lösningar för byggnadsintegrerade solceller. Under 2010 etablerades även två företag som producerar och installerar kombinerade solcells- och solvärmemoduler i Sverige. Produktionen är ännu liten, men båda företagen anser sig ha förutsättningar att öka sin produktion, förutsatt en stabil efterfrågan. Ett antal systemkomponentproducenter finns också i Sverige, där ABB är den överlägset största. Branschen är liten och omsatte år 2008 ca 4,5 miljarder SEK, men bidrar idag till både arbetstillfällen (ca 650 personer under 2010) och exportintäkter, då nästan alla modulerna exporterades till den europeiska marknaden (Elforsk, 2010). I Sverige bedrivs forskning inom solcellsteknik främst genom Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Forskning bedrivs dock även vid andra lärosäten, bland annat KTH, LTH och Linköpings Universitet. Fokus ligger på forskning inom tunnfilmsområdet, integration av solceller/solvärme, byggnadsintegrerade system, polymera och organiska solceller och färgämnessensiterade solceller. Ytterligare initiativ krävs dock för att överbrygga glappet mellan forskningen, industriell produktion, kommersialisering och applikationen av solceller i Sverige. År 2010 satsades 59.5 miljoner SEK på forskning i Sverige, men endast 3 miljoner på demo/fälttest (IEA, Sverige 2011). Incitament för solel 4

6 Genom EUs direktiv om förnybar energi (Direktiv 2009/28/EC) åtog sig samtliga EU medlemsländer år 2009 bindande målsättningar för att öka andelen förnybar energi i den nationella elmixen. Länderna åtog sig också att undanröja administrativa barriärer och förenkla accessen till elnätet för förnybara energikällor. Detta i kombination med EUs målsättningar inom klimatområdet och intresset för ett ökat energioberoende har lett till ökade satsningar på solel i många europeiska länder under senare år. I flera fall har nationella målsättningar för utveckling av solel som en del i ett hållbart energisystem tagits fram. För att stimulera utvecklingen har många länder också specifika ekonomiska stödsystem för solel. Nedan ges en överblick av ett antal olika marknadsstödjande åtgärder som idag används för att stödja solelens utveckling Inmatningsersättning (Feed-in Tariff, FIT) En förutbestämd ekonomisk ersättning som betalas till den som producerar solcellsel. Vanligen betalas det ut av elbolagen till ett pris per kwh som är högre än det vanliga elpriset som kunderna betalar. Överskottet betalas ut till kunden (IEA, Sverige 2011). Investeringsstöd Direkta finansiella stöd ämnade att reducera investeringskostnaden vid inköp av solcellssystem. Kan begränsas till specifik utrustning eller arbetskostnad. Grön el Elkunder erbjuds av elbolagen att köpa el från förnybara energikällor, oftast till ett pris som är högre än för vanlig el. Tillgodoräknande av inkomstskatt Möjlighet att dra av kostnader för solcellsinstallation från inkomstskatt. Kan ofta ske upp till en viss maxnivå. Elcertifikatsystem (Renewable portfolio standards, RPS) Krav på elbolagen att en viss del av den genererade elektriciteten ska komma från förnybara energikällor (ofta är dessa krav ganska breda, vilket gör att de främst gynnar de för närvarande billigaste energikällorna som vattenkraft, vindkraft och bioeldade kraftverk). Kvoterade elcertifikatsystem Krav på elbolagen att en viss andel av den förnybara elen ska komma från tekniker som ännu är i utvecklingsfas, t.ex. solceller. Nettomätning Elmätaren går baklänges om ett hushåll periodvis producerar mer el än det förbrukar så att producenten får lika mycket betalt för egenproducerad el som man betalar för att köpa el (inklusive skatter och rörliga nätavgifter). Kunden betalar endast för nettoförbrukningen. Nettodebitering - Inmatad el på elnätet kvittas mot den el man konsumerar över tiden, exempelvis varje månad eller en gång om året. Nettoavräkning Elektricitet från nätet och elektricitet som matats in på nätet mäts separat. Avdrag görs för den el som matats in, men i flera fall till en lägre summa per kwh än kostnaden för den el som köps från nätet. 1 Ersättning för minskade nätförluster Inmatning av solel på nätet ökar inte bara den tillgängliga mängden el utan minskar även nätförlusterna. Ersättningen betalas av elnätsbolag. 1 Som ett exempel kan nämnas att företaget Utsikt ger microproducenter en ersättning som under 2011 uppgick till 3.75 och 62.5 öre/kwh i ersättning för nätnytta och köp av överskottsproduktion respektive (ppam.se, 2012). 5

7 Fördelaktiga lån Specifika lån med lägre ränta eller speciella avbetalningsvillkor för investeringar i solcellssystem. Solceller som en del i normer för hållbart byggande Kan kopplas till avtal vid försäljning av kommunal mark eller vid upphandling av byggnader för offentligt bruk. Nationella målsättningar Nationella målsättningar inom förnybar energiproduktion finns i många länder. Dessa kan också vara teknikspecifika, t.ex. tidigare norska mål på 3 TWh vindkraft till 2010, den svenska målsättningen om 10 TWh vindkraftsproducerad el år 2015 och den senare planeringsramen för 30 TWh vindkraft år Feed-in Premium (FiP) Kombination av marknadsbaserad ersättning och inmatningsersättningssystem. Producenten erhåller en marknadsbaserad ersättning plus en fastställd premium för nettoproducerad solel. Premien utgår under en på förhand fastställd tidsrymd. Stöd till solel i EU-länder Mot bakgrund av internationella klimatavtal, EUs direktiv om förnybar energiproduktion och energisäkerhetsaspekter har en rad europeiska länder under senare år inrättat olika typer av ekonomiska och institutionella system för att stödja utvecklingen av solel. I tabell 1 ges en överblick av de olika stödsystem som används i 23 olika europeiska länder. Sammanställningen visar att en övervägande del av dessa 23 länder använder sig av inmatningsersättningar för att stödja solelutvecklingen i landet. Feed-insystemen kan dock vara utformade på olika sätt. Några exempel: - I Tyskland anpassas inmatningsersättningen årligen utifrån en på förhand projicerad utbyggnadstakt. Om utbyggnadstakten överskrider den projicerade sjunker ersättningen, för att öka om utbyggnadstakten sjunker i relation till projiceringen. Ersättningen anpassas även till marknadspriset på PV-system. På grund av en ökad utbyggnadstakt och sjunkande marknadspriset har ersättningsnivån sjunkit med ca 30 % från 2009 till början av Antalet år som en installation kan få ersättning varierar mellan 8 år till 28 år i Spanien. - I flera länder, bland annat Italien och Tjeckien varierar ersättningen för olika typer av solcellsinstallationer, där takplacerade och/eller byggnadsintegrerade moduler får en högre inmatningsersättning än markplacerade. - I ett flertal länder erhåller även mindre system (t.ex. <20kW i Spanien) en högre ersättning per proucerad kwh jämfört med större system. - I Spanien har ett tak införts för det totala antalet timmar el som kan levereras mot inmatningsersättning; 1250 timmar/år för vanliga system och 1707 timmar/år för följande solelsystem. Fom kommer denna gräns att differentieras för olika instrålnings- och klimatzoner i landet. - I Frankrike är inmatningstarifferna styrande mot byggnadsintegrerade lösningar. - I Storbritannien är inmatningsersättningen uppdelad i en genereringsdel och en exportdel så att producenten får en högre ersättning för överskott som matas in på nätet än den del som förbrukas av producenten själv. Den brittiska regeringen har även föreslagit att producenter som lever upp till en viss nivå av energieffektivisering ska få en högre ersättning för att på så sätt länka stöd till förnyba energiproduktion till minskad total energiförbrukning. I oktober 2011 fattades beslut om att sänka inmatningsersättningen kraftigt i Storbritannien, vilket kritiserats kraftigt från både branschen och miljörörelsehåll. 6

8 - I Tjeckien ökade den totala installerade effekten i landet från 3 till 54 MW år 2008, samma år som ett inmatningsersättningssystem infördes i landet. Ersättningsnivån har sedemera dragits ned och kan nu erhållas enbart för takplacerade eller byggnadsintegrerade installationer <30 kw. - I Belgien och Grekland minskas ersättningen årligen enligt en på förbestämd kurva fram till år 2018 respektive Flera europeiska länder använder ävern nettodebitering/nettomätning som ett sätt att främja produktionen av förnybar el. - I Nederländerna är samtliga elbolag skyldiga att kvitta förbrukad el mot egenproducerad el upp till en nivå av 3000 kwh/år. Flera företag har dock gått längre och kvittar upp till 5000kWh/år. Införandet av systemet år 2008 ledde till att den installerade effekten solel i landet ökade markant efter att ha varit oförändrat sedan 2003 då tidigare stödsystem avbrutits. - Danmark införde nettomätning för privatpersoner och institutioner med system upp till 6 kw redan Systemet blev permanent år Danska elbolag annonserade även år 2010 att de inte kommer att ta ut avgifter för utmatning av solel på nätet. Ett stort antal danska bolag tar inte heller ut någon avgift för installation av de mätare som är nödvändiga för nettomätning. Nettomätningen ledde till en 50 % ökning i utbyggnadstakten av solel i Danmark mellan åren (IEA, 2010). Under 2011 nådde ersättningen motsvarande ca 30 euro cent/kwh, vilket gjorde att installationstakten ökade med 120% under samma år. - I Belgien har nettomätning från solcellsystem under 3 kw varit tillåtet sedan I Italien höjdes gränsen för anläggningar med rätt till nettomätning år 2009, från 20 till 200 kwp. Detta har lett till en nära 50 % ökning av anläggningar i storleken kwp i landet (PV Legal, 2010). - I Storbritannien förekommer både nettomätning och nettodebitering för producenter av solel. Ersättningen varierar mellan olika företag och låg 2008 på mellan p/kwh (IEA UK, 2009). Även investeringsstöd används bland ett flertal EU-länder. - I Österrike infördes 2008 ett investeringsstöd för privatpersoner som installerade system på upp till 5 kw effekt. År 2010 erhöll varje installerad kw i snitt 1680 euro i stöd (IEA, 2010). - I Nederländerna har sju regioner infört regionala investeringsstöd till solel (se nedan Lokala incitament för mer solel ). - I Storbritannien har både privatpersoner, aktörer i den offentliga sektorn (t.ex. skolor) och företag kunnat få investeringsstöd upp till 50 % av den totala kostnaden med ett maxbelopp på motsvarande 2378 SEK/installerad kw. I sammanhanget kan även några andra intressanta incitament lyftas fram: - I Nederländerna kan företag som investerar i solelanläggningar dra av upp till 44 % av de totala kostnaderna för inköp och installationen av solceller från företagets nettovinst och därmed få en skattelättnad alternativt kvitta investeringen mot arbetsgivaravgifter. Här kan även privata solelproducenter kvitta mellan kwh/år producerad el mot konsumerad (IEA Netherland, 2010). - I Danmark införlivades EUs direktiv om energiförbrukning i byggnader år I den danska lagtexten lyfts solel upp specifikt och all el som produceras med hjälp av solel ges en faktor 2,5. Detta innebär att satsningar på solel blivit ett attraktivt sätt att förbättra byggnaders energideklaration. Enligt IEA har detta börjat få effekt under senare år genom 7

9 ett ökande intresse för och användning av byggnadsintegrerade solcellsystem bland alltfler danska arkitekter och byggherrar. - I Frankrike kan man den privatperson som installerar solelsystem göra avdrag på 23 % av beloppet (tidigare 50 %) från sin inkomstskatt. Maxavdrag på 8000 euro/person råder dock. - I Polen förbereds förändringar i elcertifikatsystemet för att ta hänsyn till en tekniks mognadsgrad. Enligt det nuvarande förslaget ska solel ges rätt till två certifikat per producerad MWh under 15 år efter installation. I Rumänien ges solel 6 certifikat, vilket kan jämföras med biomassa och biogas som erhåller 2 certifikat per producerad MWh el (PV-NMS, 2011). Nationell strategi Kommentar Tabell 1 Översikt över stödsystem till solel i 23 europeiska länder. Land Inmatnings -ersättning År 2 Nettomätning/ debitering Investeringsstöd Lån 1 Byggnorm Skatteavdrag Belgien x i.u. x Inmatningsersättning sänkt under senare år Bulgarien x 25 x Inmatningsersättning för anläggningar upp till 10 MW. Systemet revideras i nuläget Danmark x x x PV el räknas med faktorn 2.5 i byggnaders elkonsumtion Frankrike x i.u. x Inmatningsersättning styrande mot byggnadsintegrerade system Grekland x 20 Gradvis sänkning av inmatningsersättning Irland Inga specifika stöd finns Italien x 30 Makedonien x 20 Malta x 8 Nederländerna x 15 x x x (företag) Norge Inga specifika stöd finns Polen x x x Portugal x 15 5% av inmatningsersättningsstödet reserverat för offentliga byggnader Rumänien Erhåller 6 elcertifikat/mwh under 15 år efter installation Schweiz x 25 x Slovakien x 15 Slovenien x 15 Spanien x 25 X Undantas från ny skatt på elproduktion under de 3 första åren Storbritannien x 25 x x x x Upp till 50% i statligt investeringsstöd Serbien x 12 Tjeckien x 20 x Tidigare obeskattad, nu beskattas all elproduktion med 26-28% Tyskland x 20 x x (lokalt) Österrike x 13 x Tvingande kvot förnybar el (betalas av distributör) 1 Förmånliga lån till investeringar i solelanläggningar (se definitioner av incitamentsystem ovan) 2 Antal år med inmatningsersättning. I figur 2 åskådliggörs ersättningsnivåerna bland de 18 länder där solelproducenter erhåller inmatningsersättning. Ersättningen varierar i många fall för olika typer av installationer och är i många fall t.ex. högre för byggnadsintegrerade system. Dessutom är ersättningen i de flesta fall beroende av installationens storlek; småskaliga producenter erhåller i nära nog samtliga fall en högre ersättning jämfört med storskaliga anläggningar. Figuren visar därför lägsta och högsta möjliga ersättningsnivå. 8

10 Figur 2 Inmatningsersättning till solel i 18 europeiska länder, inklusive genomsnitt år 2012 (Euro cent/kwh) enligt PV-Tech (2012). Den ekonomiska bärigheten i en solcellsinvestering beror i hög grad även på alternativkostnaden för inköpt el från nätet. Höga elpriser kan därför ses som ett indirekt sätt att stödja solelutveckling. I figur 3 jämförs elpriset i ett antal europeiska länder. Sammanställningen visar att elpriset i Sverige under 2011 låg strax över genomsnittet inom EU27 länderna. 16 europeiska länder hade år 2011 ett lägre elpriser än Sverige. Förutom undantagen Frankrike, Danmark och Finland var detta länder som antingen tillhört forna Sovjetunionen eller östblocket inom Europa eller länder med stora ekonomiska problem (Grekland och Portugal). Detta gör att kostnaden för el i relation till medelinkomst troligen är långt högre i dessa länder jämfört med i Sverige. I figur 3 återges även ett relativt elpris som priset för 1 GWh som medelvärde för första och andra halvåret 2011 genom respektive EU- lands BNP/capita under samma period. 9

11 Figur 3 Elpriser i EU länder i euro/kwh som medelvärde för första och andra halvåret 2011, samt relativt elpris som priset för 1 GWh under denna period genom respektive EU-lands BNP/capita under samma period, enligt Eurostat (2012). Lokala incitament för mer solel På flera håll i Europa har lokala aktörer på egen hand beslutat sig för att stödja solelutvecklingen. Några av dessa regionala och lokala initiativ presenteras nedan. Skive och Bornholm kommun - Danmark I Danmark har den installerade effekten solel stigit från 3,5 MW år 2008 till nära 14 MW år En nationell strategi för solel finns men den viktigaste faktorn bakom framgången är det nettomätningssystem som Även nya byggnormer har varit viktiga för solelens tillväxt. Byggnormerna baseras på behovet att minska byggnadernas carbon footprint (koldioxidavtryck) och solelen är det billigaste och mest effektiva sättet att nå de krav som ställs i normerna. Flera danska kommuner har genom lokala satsningar blivit ledande inom solelanvändning som en del i lokala strategier för nollutsläpp av koldioxid. Skive kommun har tilldelats 22 miljoner DKK med målet att nå en installerad effekt av 1.5 MW av främst byggnadsintegrerade PV system under 2011 (IEA Danmark, 2011). Bornholms kommun jobbar mot målsättningen att 10 % av elanvändningen i kommunen ska baseras på solkraft och väntas nå en installerad effekt av 3 MW inom kort, bland annat med hjälp av 20 miljoner DKK i statligt stöd (IEA Danmark, 2011). Den fokuserade satsningen på solel i dessa kommuner har gett internationell uppmärksamhet och bidragit it till många positiva sidoeffekter så som green-tech turism. Friesland och Leeuwarden - Nederländerna Provinsen Friesland och staden Leeuwarden i Nederländerna formulerade under 2009 målsättningar om installation av 50 och 15 MW solel respektive till år I båda fallen skapades även roadmaps med tidssatta delmål för hur målsättningen skulle uppnås. Firesland har även ett regionalt investeringsstöd till solel på 0.5euro/installerad watt. I andra 10

12 delar av Nederländerna är investeringsstödet ännu högre: 1-2,5 euro/watt i Zeeland, Limburg, Noord Brabant och Hoord Holland samt 20 % av installations och systemkostnaderna i Drenthe och Groningen (IEA Netherlands, 2010). Basel Stadt och Geneve - Schweiz I Basel och Geneve (Schweiz) har lokala beslutsfattare gått före och introducerat egna och mer fördelaktiga inmatningsersättningssystem för att ytterligare driva på utvecklingen för förnybar energi i dessa båda kantoner. London Borough of Merton Storbritannien Enligt the Merton rule ska alla större nybyggnationer använda sig av lokalt producerad energi för att minska sina CO 2 -utsläpp med en på förhand bestämd procentsats (vanligen %) för att få bygglov. Regeln infördes i London Borough of Merton redan 2005 och har sedan dess adopterats av mer än 70 kommuner runt om i Storbritannien. Solel är en av de mest frekvent använda lösningarna för att erhålla denna utsläppsminskning. Sala-Heby - Sverige I Sala-Heby kommun finns ett lokalt inmatningssystem med fyra andelsägda anläggningar. Anläggningarna ägs och drivs av Solel i Sala och Heby Ekonomiska Förening, som 2012 har ca 200 medlemmar. Medlemsinsatsen ligger sedan årsskiftet 2011/12 på 5000 SEK. Överskottet från produktionen, som inte används av delägarna, köps av det kommunalägda elbolaget Sala-Heby Energi AB till ett pris av 3.2 SEK/kWh (Solelisalaheby.se, 2012). Telge energi - Sverige Telge Energi erbjuder solavtal med elkonsumenter i hela landet och kan nu erbjuda kunder att köpa solel till ett pris utöver det normala elpriset på 21 SEK/100kWh solel per månad. Då efterfrågan enligt bolaget är större än utbudet kan varje kund endast sluta avtal om 500kWh solel/månad. Utsikt- Sverige På månadsbasis avräknar Utsikt mikroproducentens produktion från konsumtionen. Differensen rapporteras till mikroproducentens elhandlare som fakturerar kunden utifrån detta värde. Eventuell nettoproduktion sammanställs på årsbasis och producenten ersätts för den el som matats in. Ersättningen motiveras med den nätnytta den ger. Genom att avräkning görs innan inrapportering till elhandlare och den producerade elen aldrig hanteras på elmarknaden. På detta sätt menar bolaget att man undviker ca 50% av de administrativa kostnader som rapportering av timmätning innebär. Dessutom kan en producerad kwh kvittas mot en köpt kwh, utan att producenten behöver stå för kostnader för elnätsavgift och energiskatt, förutsatt att producenten köper mer el än den levererar. Bolaget säger sig vara mycket nöjda med arrangemanget, men anser att det svenska regelverket snarast borde tillåta nettodebitering på årsbasis. Bolaget har även märkt ett starkt intresse för denna typ av avtal. Sedan årsskifetet 2011/12 tom början av juni 2012 hade 15 avtal slutits (Abrahamsson, 2012). Stöd till solel i Sverige År 2005 introducerades det första investeringsstödet för solel i Sverige, riktat enbart till offentliga institutioner med nätansluten produktion. Detta medförde en viss ökning av andelen nätansluten solel i landet. Stödet löpte ut i december Den 1 juli 2009 infördes ett nytt investeringsstöd, riktat både till privata och offentliga aktörer som genom detta kunde få % av investeringskostnaderna återbetalda av staten. Stödet gällde både material och arbetskostnad. Det rådde länge tvekan kring den eventuella förlängningen av 11

13 detta stöd. Först i september 2010 fattade regeringen beslut om att förlänga stödet men med en rad förändringar. Stödet gäller nu endast för installationer slutförda den 31 december I nuläget täcks endast 45% av kostnaderna och max 1,5 miljoner/system samt SEK/installerad kw (tidigare 2 miljoner och SEK/installerad kw) (Figur 4). Så sent som i juni 2012 fanns ännu ingen information kring eventuell fortsättning på solcellsstödet att tillgå. Frågan ligger på Näringsdepartementets bord, och Energimyndigheten hoppas på att få mer information under början av hösten Detta är ett tydligt exempel på den brist på långsiktighet som länge präglat solelsutbyggnaden i Sverige. Figur 4 Investeringsstöd till solel i Sverige i de tre tidsbegränsade perioder som hittills varit aktuella. Det finns ett tydligt samband mellan de statliga stöd som getts för solelinstallationer och ökningen av installerad effekt. Ett tydligt avbräck i ökningstakten i Sverige under 2009 sammanfaller med perioden mellan stödsystemen (Figur 5). Detta visar tydligt att den svenska marknaden för solceller fortfarande har varit starkt beroende av statligt stöd för att fortsätta utvecklas och så småningom stå på egna ben. Figur 5 Total installerad effekt solel i Sverige , samt den årliga ökningstakten under samma period. Situationen för solelproducenter och solelbranschen i Sverige i relation till övriga EUländer Trots att Sverige bedriver en hel del forskning inom flera typer av solcellstekniker, har höga målsättningar inom klimatområdet och på många andra områden är ett föregångsland inom 12

14 miljö och förnybar energi ligger vi långt efter många andra EU länder när det gäller både total installerad effekt solel samt installerad effekt per capita. Nedan presenteras flera faktorer som tillsammans försvårar utvecklingen av solelproduktion i Sverige. Produktionen av solel är som störst i Sverige under april-augusti Detta leder ofta till en överskottsproduktion som i ej nätanslutna system kan lagras genom batterier eller matas in på elnätet i nätanslutna system. På grund av det geografiska läget är svenska solelproducenter därför än mer beroende av goda förutsättningar för leverans av solel till nätet än många andra europeiska länder. Möjligheten att få ersättning avgörs i hög grad av producentens elhandlarbolag eller nätägare och deras praxis. Ett ökande antal elhandlare köper solel till fastpris av privatpersoner som även är nätkunder och nettokonsumenter (bland andra Ringsjö energi, Kreab, och Lunds Energi köper el för 1 SEK/kWh från produktionsanläggningar på max 10kW). Även ett ökande antal nätbolag erbjuder ersättning för producerad solel, som i detta fall används för att täcka nätförluster. Ersättningsmodell och nivå varierar mellan fastpris (1 SEK/kWh t.ex. Borlänge Energi) till NordPools spotpris minus ett avdrag på 4 öre/kwh (t.ex. Fortum Distribution). I dessa fall krävs dock att du till hör bolagets nätområde, samt i många fall är nettokonsument. Uppdelningen av landet i olika elprisområden gör därför också att ersättningen kan variera stort mellan producenter i olika delar av landet. För att leverera el till nätet krävs en elmätare med aktiverade räkneverk för inmatad och utmatad el. Tidigare fick producenten betala ett inmatningsabonemang för mätning, avläsning och rapportering av mätvärden till Svenska Kraftnät. Genom en lagändring år 2010 måste nu nätägaren stå för denna kostnad. Nettokonsumenter av el slipper sedan 2010 även betala avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som nätbolaget utför och producenten slipper därmed den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget. I vissa fall utgår dock en årlig avgift för inmatningsabonemang på omkring 2000 SEK i de fall som kunden i fråga är nettoproducent. I många fall har elbolagen även tagit ut en avgift för att hantera både handel med solel och de elcertifikat som producenten kan sälja i samband med sin produktion (Elforsk, 2011). Enligt lag ersätts producenter av el dock som en följd av den minskade förlusten av el på nätet som den decentraliserade inmatningen leder till (förlustersättning). Denna uppgår idag vanligtvis till 4-8 öre/kwh (inklusive moms). Solelproducenter kan ansöka om rätt till elcertifikat för den el som levereras till nätet under de första 15 åren efter installationen. 1 MWh levererad el ger rätt till 1 elcertifikat som kan säljas till en köpare som producenten själv får hitta. För att kunna sälja elcertifikat krävs godkännande från Energimyndigheten samt registrering av Cesar-konto hos Svenska Kraftnät mot en årlig avgift av minst 200 SEK (i praktiken har dock denna avgift inte tagits ut). Priset på elcertifikat har under senare år legat strax över 200 SEK/MWh, vilket gör att det krävs en relativt stor överskottsproduktion för att det ska vara meningsfullt att ansöka om elcertifikatsförsäljningsrätt. I figur 3 framgår tydligt att det svenska elpriset ligger under flertalet andra europeiska länder relativt sett i förhållande till samma länders BNP/capita. Det gör att den ersättning som producenter av solel kan få för det överskott som levereras är lågt med dagens system, där elbolagen ofta använder sig av spotpriset som bas för ersättning. När solelproducenten istället köper el från nätet tillkommer dock skatter och avgifter samt moms, då en elanvändare betala energiskatt på all el som matas ut från nätet enligt Skatteverket. Den el som kunden köper är därför långt dyrare än del el densamme får ersättning för vid produktionsöverskott. Detta omöjliggör en verklig nettodebitering, eftersom producenten av solel betalar skatt på den el som tas från nätet, men inte får någon kompensation för detta när el matas in på nätet. Skatteverket har tidigare angivit att det inte är möjligt att slopa 13

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Utredning av hur utvecklingen av kraftsystemet utanför Sveriges gränser påverkar behovet av smarta elnät i Sverige Slutrapport NEPP report December 213 Rapport till Samordningsrådet

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer