Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län"

Transkript

1 Rapport Datum: Författare: Lena Adem Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län En kartläggning med länets kommuner 2016 Foto: Mia Eklund

2 Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Lena Adem

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund, syfte och frågeställningar Målgrupp och metod Resultat... 6 De som har besvarat enkäten... 6 Tillgång till professionell kultur i förskola/skola... 6 Årskurser som får ta del av professionell kultur... 6 Den professionella kultur som ges tillgång till... 8 Finansiering... 9 Samordning Kommunala mål Systematik Svårigheter och hinder Övriga synpunkter Slutsatser Bilaga 1. Enkät i undersökningen Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar Örebro läns Kulturplan har fokus på barn och ungas rättighet att ta del av kultur. Ett viktigt utvecklingsmål inom området handlar om att verka för att öka den professionella kulturens roll i förskola och skola. För att nå barn och unga och öka kulturens roll i förskola/skola är en utveckling viktig. En kulturgaranti behövs i länet. Ett förslag ska tas fram av Region Örebro län i samarbete med länets kommuner. Viktiga parter är Region Örebro län, länets kommuner, fristående huvudmän samt sakkunniga inom olika kulturområden så som länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner och andra professionella aktörer. Under 2016 ska ett förslag till regional kulturgaranti tas fram av Region Örebro län i samverkan med relevanta aktörer. En del i arbetet med att skapa ett sådant förslag innebar att kartlägga hur länets kommuner arbetar med kultur i skolan idag. En enkätundersökning har därför genomförts med länets samtliga kommuner och presenteras i denna rapport. Viktiga frågeställningar är: Hur ser tillgången till olika slags professionell kultur för barn och unga i förskola/skola ut idag i länets kommuner? Hur mycket medel viks för ändamålet? Finns en samordning av kultur i skolan och vem har i så fall samordningsansvar? Finns kommunala mål för området? Får barn och unga i förskola/skola del av professionell kultur på ett systematiskt sätt inom kommunerna och i så fall hur? Vilka svårigheter finns om alla barn och unga i förskola/skola i länet ska få del av professionell kultur på ett systematiskt och regelbundet sätt genom en regional kulturgaranti? 4 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

5 1.2 Målgrupp och metod Målgrupp i undersökningen är kommunförvaltningar med kunskap om tillgången till professionell kultur i förskola och skola. Enkäten skapades av Region Örebro län och testades på en kommun före utskick. Enkäten skickades ut som ett ifyllbart Worddokument (se bilaga) till kulturförvaltning eller motsvarande via e-post 9 februari. Bifogat med enkäten fanns ett missiv där mottagaren ombads att vid behov skicka vidare enkäten till annan ansvarig person/förvaltning. Sista svarsdatum var 2 mars. Samtliga kommuner besvarade enkäten. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

6 2. Resultat De som har besvarat enkäten De flesta enkäter har besvarats av kulturchefer och kultursekreterare, men i några fall har skolförvaltning alternativt verksamhetschefer på förskola/skola varit med och besvarat enkäten. De som har besvarat enkäterna Befattningar Antal kommuner Kulturchef och/eller kultursekreterare 7 Kulturförvaltning i samråd med skolförvaltning 2* Kulturförvaltning i samråd med verksamhetschefer på förskola/skola Skolförvaltning i samråd med verksamhetschefer på förskola/skola *i ett fall ingår de i samma förvaltning. 2 1 Tillgång till professionell kultur i förskola/skola Årskurser som får ta del av professionell kultur Samtliga kommuner anger att barn i deras kommun får ta del av professionell kultur genom förskola och grundskola. Även förskoleklass och särskola får i flertalet kommuner tillgång till professionell kultur 1. I Örebro och Lindesberg får också gymnasieelever ta del av professionell kultur. Övriga kommuner i länet med gymnasieskolor är Hallsberg, Kumla, Hällefors och Karlskoga. Vi frågade också hur stor andel barn i de olika årskurserna/stadierna som får tillgång till professionell kultur och svaren tyder på att det är i stort sett samtliga i förskoleklass och grundskola. Andel med tillgång till professionell kultur minst en gång/läsår Årskurs Procent (medelvärde) Förskola 62 % Förskoleklass 97 % Särskola 98 % Årskurs % Årskurs % Årskurs % Gymnasiet Oklart 2 1 Undantag är Hallsberg och Nora gällande förskoleklass och Hallsberg gällande särskola. 2 Endast Örebro kommun har besvarat frågan och angett 70%. Övriga kommuner med gymnasieskolor har inte svarat. 6 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

7 Kommentarer till svaren är bland annat: att genom skapande skola ska alla elever mellan 6-15 få ta del av professionell kultur. Förskola och gymnasium får teater vartannat läsår dvs var femte termin. En kommun påpekar att årskurs 7-9 har dåligt med tid för kultur och att man därför väljer att tacka nej till kultur i högstadiet. Flertalet kommuner påpekar att de inte har några gymnasieskolor alternativt att dessa inte ingår i de satsningar som görs. När det gäller förskolan svarar kommunerna följande: den inte ingår i satsningen att de allra yngsta (1-3 år) inte ingår att det finns en begränsad budget kopplad till förskolan. den satsning som görs på professionell kultur i förskolan är att ge en bok till 5-åringar. biblioteket står för den kultur som erbjuds förskolan alternativt egna initiativ från förskolorna. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

8 Den professionella kultur som ges tillgång till Samtliga kommuner ger i någon mån professionell teater till barn i förskola och skola. Tabellen nedan visar vilka kommuner som ger tillgång till vad. I frågan som ställdes gavs möjlighet att ange eventuella ytterligare kulturslag i förskola/skola. Ingen kommun har valt att ange ytterligare kulturslag än de som angavs i enkäten. Professionell kultur som ges tillgång till. Kommun Teater Dans Litteratur Konst Musik Film Kulturarv Slöjd Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Totalt antal kommuner (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

9 Finansiering Nedan visas hur den professionella kulturen i skola/förskola finansieras och hur stor budgeten var 2016 alternativt läsår 2015/2016. Kommunernas finansiering av kultur i skolan 2015/2016 alternativt 2016 Kommun Skapande skolamedel Kulturbudget Skolbudget Andra medel Totalt Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas Totalt Degerfors kommun påpekar att det kan finnas en skolbudget eller andra medel för professionell kultur i skola/förskola som den svarande (kulturchef/bildningschef) inte känner till. Askersunds kommun svarar att detta är den fasta budgeten, men att det ibland förekommer att barn- och utbildningsförvaltningen också använder medel till kultur. Nora kommun anger att de inte har en separat kulturbudget utan att kulturaktiviteter sker inom ordinarie skolbudget. Gratisföreställningar som är regionalt finansierade går ibland via kulturförvaltningen. Örebro kommun har inte kunnat besvara frågan om hur mycket medel som används förutom skapande-skolamedel. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

10 Samordning Samordningen av den professionella kulturen i förskola och skola sker främst genom kulturförvaltning och/eller skolförvaltning. Nedan beskrivs de variationer som finns i länet. Samordning av den professionella kulturen i förskola/skola Kommun Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Samordning av professionell kultur i förskola och skola Kulturförvaltningen. Det finns en samordning mellan kulturassistent och barnbibliotekarie som täcker upp för dem som inte får kultur genom Skapande skola. Början på samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen finns också. Kulturförvaltning och skolförvaltning. Kulturgrupp med representanter från samtliga skolor, stadier, musikskolan, bibliotek, rektorsgrupp och kulturchef. Bildningsförvaltningen, där kulturavdelningen finns Kulturskolan, under bildningsförvaltningen har i uppdrag att samordna och arrangera. Kulturförvaltningen. Skolkulturgruppen genom Kulturskolan. Skolförvaltningen. Temusgruppen bestående av lärarrepresentanter och kulturskolchef träffas regelbundet för att fördela kulturaktiviteter mellan årskurserna. Chef för kulturavdelningen deltar också i gruppen. Kulturförvaltningen och skolförvaltningen Kulturförvaltning och skolförvaltning. Styrgrupp finns för planering, genomförande och ansökan av Skapande skola. Medlen är samlade hos kultur- och fritidsförvaltningen. Kulturförvaltningen. Den administrativa samordningen av Skapande Skola, skolteater och skolbio sker via kultursekreteraren och utbildningsförvaltningen. En fast administration styr så att pengar används enligt reglerna samt fungerar som informationskanal mellan skolorna för kulturutbudet. En referensgrupp, bestående av lärarrepresentanter från samtliga skolor, träffas med administration i början av terminen och går igenom riktlinjer för arbetet med skolteater, skolbio och Skapande skola. Gruppens uppgift är bl.a. att förmedla information åt båda håll mellan kollegor och administration, att söka och förmedla tips om intressanta kulturupplevelser som skolorna kan samverka kring. Referensgruppen har också en viktig uppgift att involvera eleverna i arbetet för att främja elevengagemang och underifrånperspektiv. Vissa skolor har kulturråd. Skolförvaltningen. Kulturgrupp med representation från förskola, förskoleklass, de två grundskolorna samt kulturskolan. Skolförvaltningen. Rektor på högstadiet och musiklärare övrigt. Ingen samordning sker, skolan ansvarar. 10 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

11 Kommunala mål Samtliga kommuner utom Lekeberg och Ljusnarsberg har kommunala mål när det gäller professionell kultur för barn och unga i förskola/skola. De mål som kommunerna beskriver i sina svar har fokus på en eller två kulturupplevelser per år för grundskolan: Målet är att få ett varierat utbud med blandning av musik, teater, dans och konst samt litteratur. Varje barn från förskoleklass till årskurs 9 ska erbjudas minst två professionella kulturaktiviteter per år. Den politiska viljan är att erbjuda barn och unga 1-2 kulturupplevelser per år. Alla elever ska få se en professionell föreställning minst en gång per läsår. Att varje elev i grundskolan får ta del av minst en kulturupplevelse per läsår. Systematik Frågan ställdes om barn och unga i förskola/skola får del av professionell kultur på ett systematiskt sätt genom någon slags kulturgaranti eller embryo till en sådan. De flesta kommuner beskriver att de arbetar systematiskt med grundskolan och förskolan. Kommuner som har ett systematiskt sätt att arbeta med professionell kultur i förskola, skola Antal kommuner Kommuner I förskolan 8 Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg I grundskolan 9 Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg I gymnasiet 1 Lindesberg Inte alls 3 Örebro, Nora, Lekeberg Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

12 Kommunerna fick beskriva hur det systematiska arbetet ser ut, vilket redovisas i tabellen nedan. Det är tydligt att fokus finns på 1-2 kulturupplevelser per år, kultur för grundskolan och varierad kultur. Beskrivning av systematiskt arbetssätt vad gäller professionell kultur i förskola och skola Kommun Askersund Vi har sett till att det finns kulturkontaktpersoner på varje skola. Vi erbjuder och betalar och tar emot teatrar, sköter beställande och logistik med bussar. Alla från och med förskoleklass får del av kulturen. Förskolorna får en bit av kakan då vi ger årliga bidrag till Folkets hus-föreningen i kommunen som handhar och beställer teaterföreställningar och annat för just förskoleåldern. En vilja finns att erbjuda alla olika konstformer. Vi arbetar med en modell som ska leda till ett samarbete för att få en bättre kontinuitet och system för att kunna erbjuda alla barn och ungdomar kultur, men det är fortfarande i startgroparna och tankeprocessen har bara precis kommit igång. Hallsberg Hällefors Karlskoga Den politiska viljan är att erbjuda 1-2 kulturupplevelser/år och vi lyckas i princip alltid med det tack vare befintlig budget. Det skulle inte gå utan medel från t.ex. Kulturrådet (Skapande skola), Svenska filminstitutet etc. Vi ser till att alla elever i grundskolan F-klass - årskurs 9 får två upplevelser per år. Vi jobbar för att få mer kultur i förskolan. När det gäller äldre ungdomar är det svårare. Vi har en kulturombudsgrupp på grundskolan och en i förskolan. De får ta del av utbudet och vara med och bestämma/önska. Det gäller alla barn från 3 år upp till åk 9. Inom Kulturförvaltningen (Kulturskolan) finns en samordnare för kultur som träffar Skolkulturgruppen minst fyra gånger per år. Skolkulturgruppen består av kulturombud från varje skola F-6 samt 7-9 och ett antal representanter för förskolan. Där diskuteras ett utbud till skolorna under läsåret. Målet är att få variation med blandning av musik, teater, dans och konst samt litteratur. Skapande skola ingår från december 2016 i Skolkulturgruppens ansvar. Med detta kombinerade uppdrag tar vi nytta av varandra och samordnar delar av utbudet. Kumla TEMUS-gruppen ansvarar för att fördela professionella kulturupplevelser till alla barn i grundskolan och ser till att barnen får uppleva olika konstarter under sin grundskoletid. Förskolan och gymnasiet ingår inte i TEMUS-gruppens ansvar. Bibliotekets kulturpedagog anordnar mycket verksamhet för förskolorna men det som når samtliga förskolebarn är bibliotekets gåvoböcker till fem- och sexåringar. TEMUS-gruppens verksamhet finansieras av skolan, de administrerar Skapande skola. Kulturavdelningen ansvarar för medel till gåvoböcker och skolteater. TEMUS-gruppen fungerar mycket bra och ser till att kulturupplevelser fördelas rättvist över alla årskurserna. Laxå Alla elever från åk 3 till åk 9 får teater en gång per år. 12 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

13 Lindesberg Det närmaste en kulturgaranti vi har är skolteatern (teater och dans). Den har vi på ett rullande schema med ett stadium per termin från förskola upp till gymnasium, även friskolorna är inbjudna. Skolteatern är budgeterad med kr/ år. Den kostnaden delar Skolförvaltningen och Kulturenheten på och då ingår även resor till och från föreställningar. Vi når alla barn från 1-19 år i vår kommun. I skolteater räknar vi också dansföreställningar. Vi väljer föreställningar utifrån flera olika kriterier som: föreställningar som passar åldersgruppen, kvalité, behov av lokaler, kostnad per föreställning. Ljusnarsberg Vi har inom kulturgruppen satt upp mål om minst en professionell kulturupplevelse för alla barn i våra verksamheter. Kulturgruppen deltar tillsammans med ett antal elever på utbudsdagar. Urvalet görs sedan av deltagarna i gruppen, det finns ingen speciell policy runt detta. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

14 Svårigheter och hinder Kommunerna beskrev också vilka svårigheter och hinder de ser finns för att alla barn och unga i förskola/skola i vårt län ska få del av professionell kultur på ett systematiskt och regelbundet sätt genom en regional kulturgaranti. De vanligaste svårigheter och hinder som beskrivs är kopplat till kostnad för transporter, tidsåtgång för transporter och samordning med skolans verksamhet och behov. Ekonomiska förutsättningar och tillgång till scener som fungerar är ett annat problem. En kommun påpekar vikten av mångfald av kultur, även om en samordning över kommungränser sker. Svårigheter och hinder för att alla barn och unga i förskola/skola i Örebro län på ett systematiskt och regelbundet sätt ska få del av professionell kultur. 1. Kommun Svårigheter och hinder Askersund Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Logistiken! Problem med bussar är det svåraste att lösa då kommunen har många småorter. Att vi är för få som arbetar med det är också ett problem. Storlek på befintliga teater- /musikscener har hittills varit en stötesten då många uppsättningar av olika slag inte kan komma hit pga att teaterarrangörerna kräver för stora ytor. Det kommer att lösas med vårt fina nybygge i Askersund, men i småorterna kommer det fortfarande att vara problem. Teaterensemblerna skulle behöva sätta upp mindre föreställningar så att de kunde var ute i skolornas utrymmen. En stor del av budgeten går åt till bussresor för att elever ibland ska kunna få se en föreställning i Örebro. Även inom kommunen måste vi slussa elever från kransorterna in till Hallsberg. Sen har vi inte tillräckligt med pengar för att erbjuda alla barn och unga rakt över. Det blir punktinsatser, först till kvarnen-aktiviteter osv för förskolebarn och äldre ungdomar över 15 år. Svårigheten i att få en mångfald, om det ställs krav på att alla kommuner ska se samma föreställning. Fungerande logistik och långsiktig planering som matchar skolans planering och behov. Större kontakt och nätverk behövs också kring utbudet. Det finns framförallt två svårigheter: ekonomi och skolans sätt att förhålla sig till kulturverksamhet. Av den anledningen så krävs ett politiskt beslut där skolan tvingas att prioritera kulturverksamhet både innehållsmässigt och ekonomiskt. Därför krävs också ett beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige om vi ska nå ända fram med kulturgarantin. En regional kulturgaranti måste också inkludera resekostnader samt vikariekostnader, för att ordinarie lärare ska kunna åka med. Laxå Viktigt att samarbete mellan skola och kultur och fritid fungerar. Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Ekonomi, bussresor/kommunikationer En stor del av arbetet rör förflyttningar. Det är faktiskt ett av de största bekymren. Att få rätt antal elever på rätt plats vid rätt tillfälle. Innan man själv har arbetat med det förstår man nog inte hur svårt det är. Det är luncher, skolskjutsar och antal platser som måste stämma. Varje stadium har också sina begränsningar. De yngre åldrarna kan inte gå så långt och har mindre tid mellan skolskjutsar och lunch. Åk 3,5 och 9 har sina nationella prov att anpassa sig till. Förskolan kan ta sig väldigt korta sträckor och att förflytta sig med buss brukar de helst inte vilja (15 småttingar med lite personal). Svårt med en regional kulturgaranti. Det är ju ändå till slut upp till kommunerna vad gäller finansieringen. Men kan vara bra för att stimulera kulturaktiviteter i skolan. 14 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

15 Nora Regionen kan bidra till utjämnande av sociogeografiska skillnader genom bidrag till logistik och transport eller en "kulturbuss" som exempelvis glesbygdsskolor kan nyttja. Örebro Svårigheter med transporter. Tar tid från ordinarie undervisning. Ekonomiska förutsättningar. Övriga synpunkter Kommunerna fick möjlighet att ge ytterligare synpunkter gällande professionell kultur för alla barn och unga genom förskola/skola. Flera lyfte förslag om regionalt samordnade turnéer, subventionerade föreställningar och regional satsning för att förflytta barn. Andra synpunkter är att länets institutioner ska bli mer synliga och finnas till för och verka i hela länet, samt att kulturkonsulenter mer aktivt bidrar till den kommunala kulturen i förskola och skola. Det anges också som viktigt med anpassning av uppsättningar till de lokala förutsättningarna. Bra organisation, tydliga riktlinjer och god samordning och samverkan med skolan beskrivs viktigt för att lyckas liksom att se till de olika kommunernas behov. Övriga synpunkter gällande professionell kultur för alla barn och unga genom förskola/skola. Askersund Hallsberg Hällefors Kulturbussar vore toppen. Geografiskt ska det inte betyda något var du bor för att få del av kultur. Ett flexiblare kulturkort kanske? Regional samordning av turnéer m.m. vore en bra sak. Inte glömma vissa kulturformer som författarbesök och annat när det är utbudsdagar etc. Till exempel värderas inte eget skrivande lika högt som övriga kulturutövanden. Det behöver lyftas även regionalt. En regional satsning för "förflyttning" av barn och unga vid föreställningar och liknande. Mer turneringar runt om i länet för t.ex. svenska kammarorkestern och teatrar. Gemensamma inköp av aktörer där man bokar upp en aktör en längre period och delar på resekostnader/hotell. Det borde göra att man kan få ner priserna om en kulturaktör fick uppdrag längre perioder. Länets institutioner har inte tillräckligt stort utbud och kan inte komma till oss (frånsett länsteatern). Utbudet av musikarrangemang begränsas av kammarorkestern. Portabla utställningar, vi saknar möjligheten att kunna visa konst. Vi saknar hjälp och stöd från kulturkonsulenterna. Det har endast varit danskonsulenten som aktivt tagit kontakt och bidragit till verksamhet. Önskvärt om produktionerna kunde vara mer anpassade efter de lokala förutsättningarna, vad gäller föreställningsrum, takhöjd m.m. Förlägg en kommande barnkulturcentral i Hällefors. Kulturbuss till länet. En kommande organisation bör också omsluta barn och unga på asylboenden och liknande där behovet är stort. Stora och mer krävande uppsättningar bör kunna förläggas ute i länet och att man samordnar skjutsar dit. Ekonomisk subvention, så kallad arrangemangstöd, för kostnader kring föreställningar så som övernattningar, busstransporter m.m. för kommuner långt från större orter. Detta kan hanteras från ett barnkulturcentrum. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

16 Karlskoga Lindesberg Nora I Örebro finns länsteatern, länsmusiken och länsmuseet. Respektive institution har ett uppdrag från ägaren, oavsett om det är ett aktiebolag eller inte, att prioritera barn och ungdomar. Det uppdraget fullföljs inte särskilt väl enligt Karlskogas uppfattning på grund av svårigheten att komma ut i länet och möta barn och unga i deras miljö. Någon institution har höga kostnader, andra vill inte komma utanför de egna lokalerna. Institutionerna är med andra ord starkt Örebro-fixerade Jag tror att en bra organisation och tydliga riktlinjer är avgörande för att en kulturgaranti ska bli framgångsrik. Vi väljer att inte räkna in Skapande skola som en del i en kulturgaranti. Skapande skola är ett bidrag från staten och i dess regler så står det klart och tydligt att bidraget inte ska räknas in i den ordinarie skolbudgeten. Risken finns att den dagen Skapande skola försvinner, försvinner också en stor del av kulturen till barn och unga. Man skulle i sådana fall kunna påstå att alla barn mellan 6-15 år i vår kommun får ta del av ett professionellt kulturutbud redan. En kulturgaranti för alla barn 1-19 år skulle för vår kommun innebära att st (2015 års siffror) barn och unga skulle få ta del av professionell kultur. Det betyder att vi skulle behöva ha en person som administrerar detta. Att erbjuda professionell kultur till skolorna är inte svårt om man gör allt jobb. Jag ser egentligen inga problem med att ha ett rullande schema för varje årskurs eller stadium, med olika kulturyttringar som passar deras behov. Vi har Länsbiblioteket, Länsmusiken, Länsteatern och Martin Mutter, Länsmuseet, Konstfrämjandet Bergslagen, aktiva dansare samt filmare. Det betyder att vi har de flesta konstarter i vårt närområde så det är ju inte helt omöjligt med årslånga turnéer. Det vore intressant att veta hur mycket det skulle kosta. Att både uppleva och själv skapa kultur är viktiga element för barns framtida välbefinnande. Alla dessa delar är bra att ha i beaktande. Skolan är den plats där man kan vara säker på att alla barn blir delaktiga eftersom den är obligatorisk. Det är ett strategiskt val att vända sig mot skolan. Det viktiga i det förfarandet är att skolan också är intresserad av att erbjuda kultur till sina elever och för att få med sig skolan gäller det att väcka lärarnas intresse. Jag har många gånger tänkt att jag skulle behöva en morot, som att kunna erbjuda gratisbiljetter eller något annat till mina lärare som är engagerade. Att de känner sig sedda och lite priviligierade. När engagerade lärare slutar märks det snabbt och det krävs arbete att få nya samarbeten. Vissa skolor är alltid på tå medan andra får man kontakta om och om igen utan att få svar. Vi har nog alla märkt av den större arbetsbördan i kommunens skolor (detta läsår har vi ca 200 fler elever än beräknat). Skolorna blir mer slutna och fokuserade på sina huvudsakliga uppgifter, trots att vi vet att med hjälp av kultur utvecklas eleverna fortare. Vår modell bygger på ett underifrånperspektiv, vi vill ha med oss lärarna, att de ska känna att kulturen är viktig och en tillgång för undervisningen. Det innebär dock mer administrativt arbete på kulturenheten och det har varit svårt att få till bra kontakter med ledningsgruppen inom skolförvaltningen. Vi skulle behöva ha tillgång till en administratör inom skolförvaltningen. Viktigt att institutionerna med länsuppdrag kommer ut i länet. Flera kommuner har svårt att hinna komma in till Örebro för föreställningar. Utbudsdagarna är jättebra och att man får ta med barn (viktigt att bevaka när nationella prov är så att det inte krockar). Det måste finnas en samordningsgrupp för att se behoven i de olika kommunerna. Erbjud gärna fler gratisföreställningar eller ge bidrag till föreställningar. Det är viktigt att informera i god tid (gärna terminen innan) för att det ska kunna ingå i skolornas planering (idag kan information om erbjudanden komma två veckor innan). Förskolorna tycker att det är ledsamt att de inte kan ta del av Skapande skola-bidrag. 16 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

17 3. Slutsatser Flertalet kommuner har politiska mål för professionell kultur i grundskolan och förskoleklass. Ofta handlar de om att alla barn ska få del av minst en till två kulturupplevelser per år. Enkätsvaren visar också att de flesta elever i grundskolan och förskoleklass får del av professionell kultur (utöver ordinarie skolundervisning) minst en gång per läsår. Den professionella kultur det handlar om är teater (som alla kommuner menar att de tillhandahåller) samt dans, litteratur, konst, musik och film (som flertalet kommuner tillhandahåller). Kulturarv förekommer ibland, medan slöjd sällan ingår i kommunernas satsningar. I gymnasiet och förskolan är inte kultur lika allmänt förekommande. Även om det är positivt att professionell kultur förekommer regelbundet i grundskolan framgår av svaren att Skapande skola-medlen är en förutsättning för detta och en mycket stor del av de totala medlen av kommunernas satsning utgörs av skapande-skola-medel. Det kan också konstatateras att kulturmedel i de allra flesta kommuner utgör en större del än skolmedlen. Det framgår också tydligt att ekonomin är en central fråga för kommunerna när det handlar om kultur i skolan. Kommunerna efterfrågar exempelvis regional finansiering av resor, subventioner av föreställningar, gratisföreställningar etc. för att kunna utöka kulturen i skolan. Även regional samordning av turnéer ses som ett sätt att skapa mer kultur för befintliga medel. Organisering och samordning av kulturaktiviteterna i skolan sker genom kulturförvaltning och/eller skolförvaltning. Det varierar hur organisation och samordning ser ut. Vissa beskriver samordningsgrupper över förvaltningsgränserna medan andra inte har en samverkan mellan kultur och skola. Samordning mellan kultur och skola lyfts i enkätsvaren som centralt för att en kulturgaranti ska fungera. Det handlar om långsiktig planering kopplat till skolans verksamhet och behov samt praktiska förutsättningar så som möjligheten att förflytta sig. Exempelvis har förskolan svårt att förflytta sig på grund av hämtnings- och lämningstider. Skolor utanför Örebro måste passa in lunchtider och kulturbusskortets tider. Vissa skolor tackar nej till kultur för att de inte upplever sig hinna med. Utifrån det förordas nära samverkan med skolan, kultur anpassad till lokaler i hela länet och att länets institutioner finns närvarande i hela länet. De flesta kommuner menar att de ger tillgång till professionell kultur på ett systematiskt sätt. Vad som läggs in i det begreppet skiftar dock. Det vanligaste verkar vara ett mål om en till två kulturupplevelser per år i grundskolan. Några kommuner nämner också varierad kultur och ambitionen att barnen ska få uppleva olika konstarter under sin skoltid. Detta lyfts också fram av flera kommuner som en viktig del i en eventuell framtida regional satsning. Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

18 Det är viktigt att tänka vidare kring vad professionell kultur en gång per år innebär i praktiken. Om samtliga kulturslag ingår i en kulturgaranti med en till två kulturupplevelser per år, skulle det till exempel innebära att teater förekommer en eller ett par gånger under ett barns hela skoltid. Frågan är om det är tillräckligt och vad som annars skulle vara tillräckligt? I diskussionerna är det viktigt att beakta att det finns ett stort antal barn i länet 3 och att kultur för alla dessa, inom flera olika kulturområden, flera gånger per år, förutom mer medel kräver större och genomtänkta administrativa lösningar fanns över barn mellan 0 och 19 år i Örebro län. 18 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

19 4. Bilaga 1. Enkät i undersökningen Till Örebro läns kommuner Professionell kultur för barn och unga i förskola/skola Hej, Det finns en enighet bland länets kommuner att barn och unga har rätt till kulturupplevelser. Det framkom inte minst under senaste mötet inom den regionala samrådsgruppen för kultur. Länets nya regionala kulturplan börjar gälla 2016 och ett viktigt första steg är att se över barns möjlighet att ta del av professionell kultur i vårt län idag. Muntlig informationsinsamling påbörjades redan på samrådsmötet. Nu går vi vidare med mer detaljer. Vi ber att du/din kommun tar er tid att besvara enkäten. Det är viktigt för oss att svaren blir så tillförlitliga som möjligt eftersom vi använder dem som grund för fortsatt arbete. Det kan betyda att flera olika enheter inom din kommun behöver samråda om svaren. Vi skickar enkäten till kulturchefer och kultursekreterare i länet (eller motsvarande) men tror att en del av er behöver besvara enkäten tillsammans med exempelvis skolförvaltningen. I enkäten utgår vi från barn och unga 0-19 år som går i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola eller gymnasium. I denna enkät benämnt förskola/skola. Vi behöver era svar senast 2 mars Skicka ditt svar till Återkom gärna med frågor eller synpunkter till Lena Adem eller Lena Backlund. Med vänlig hälsning Rikard Åslund Kulturchef Region Örebro län Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

20 Kontaktpersoner: Lena Adem, Lena Backlund, Svar senast: 2 mars Enkätsvar skickas till: Alt. via post till: Region Örebro län, Lena Adem Box Örebro Frågor 1. Vilken kommun svarar du för? 2. Vem/vilka har besvarat enkäten 3. Får barn i din kommun ta del av professionell kultur genom förskola/skola? Med professionell kultur menar vi kulturupplevelser/kulturaktiviteter som utförs av professionella aktörer. Bortse från verksamhet inom ordinarie skolverksamhet. Ja Nej, eftersom 4. Vilka får ta del av professionell kultur i förskola/skola i din kommun? Förskola Förskoleklass Särskola Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Gymnasiet Annat: 5. Vilken slags professionell kultur ges tillgång till genom skola/förskola? 20 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

21 Teater Musik Dans Film Litteratur Konst (bild och form) Slöjd Kulturarv (museum, arkiv och liknande) Annat: 6. Ungefär hur stor del av barnen i förskola/skola i din kommun bedömer du får del av professionell kultur minst en gång per läsår? Om du har svårt att besvara frågan eller delar av frågan kommentera detta i kommentarsrutan. A Förskola % Vet ej B Förskoleklass % Vet ej C Särskola % Vet ej D Årskurs 1-3 % Vet ej E Årskurs 4-6 % Vet ej F Årskurs 7-9 % Vet ej G Gymnasiet % Vet ej 7. Kommentar: Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

22 8. Hur finansieras den professionella kulturen i skola/förskola och hur stor är budgeten 2016? (Ange förra årets siffror om inte 2016 års finns klara. Om du har svårt att besvara frågan eller delar av frågan kommentera i kommentarsrutan.) A. Skapande skola medel kr B. Kulturbudget (ej skapande skola medel) kr C. Skolbudget (ej skapande skola medel) kr D. Andra medel kr Kommentar: 10. Finns en samordning av den professionella kultur som kommer barn i förskola/skola till del i kommunen? Ja (Beskriv) Nej 11. Vem ansvarar för samordningen? Kulturförvaltning Skolförvaltning Annat 12. Finns kommunala mål när det gäller professionell kultur för barn och unga i förskola/skola? Ja (Beskriv) Nej 13. Får barn och unga i förskola/skola del av professionell kultur på ett systematiskt sätt i din kommun? Det vill säga finns det någon slags kulturgaranti eller embryo till en sådan? Ja, i förskola Ja, i grundskola Ja, i gymnasiet Nej 22 (23) Enkät med länets kommuner inför en möjlig regional kulturgaranti Författare: Lena Adem Datum: Region Örebro län

23 14. Om din kommun arbetar med att ge barn och unga i förskola/skola tillgång till professionell kultur på ett systematiskt sätt genom en kulturgaranti eller liknande ber vi att du beskriver det nedan (eller i bilaga som bifogas enkäten). Vi är intresserade av frågor så som: Organisation till exempel skolornas roll, skolförvaltningens roll, kulturförvaltningens roll? Samvekan dem emellan? Arbetar man med styrgrupp, kulturombud på skolorna, eller något annat? Vilka får del av kulturen? Alla eller bara några, i så fall vilka och varför? Vilka kulturslag ingår? Varför? Hur väljs kulturen ut? Finns det svårigheter? Finansiering? Vilka fördelar och nackdelar finns mer er modell? Annat du/ni bedömer viktigt för att vi ska förstå hur ni arbetar? 15. Vad ser du för svårigheter om alla barn och unga i förskola/skola i vårt län ska få del av professionell kultur på ett systematiskt och regelbundet sätt genom en regional kulturgaranti? Finns det något som behöver förändras? Utgå gärna från din egen kommun i svaret. 16. Har du fler synpunkter gällande professionell kultur som rättighet för alla barn och unga genom förskola/skola? Ge gärna förslag på en lösning för vårt län. Det var allt. Tack för att du tog dig tid! Region Örebro län Professionell kultur i förskola och skola i Örebro län Författare: Lena Adem Datum: (23)

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 17 maj 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 17 maj 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 17 maj 2016, kl 14.00-16.00 Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Vid protokollet Mia Eriksson Justerat den: 20 maj 2016 Bengt Storbacka - - Ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra 1 2015 Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra Bakgrundsfakta Lindesbergs kommun har fyra tätorter, Fellingsbro, Frövi,

Läs mer

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Lena Adem 2017-11-01 Innehåll Om undersökningen... 5 Resultat... 6 Vilka får gåvoböcker i Örebro

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra 1 2014-01-29 Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra Bakgrundsfakta Lindesbergs kommun har fyra tätorter, Fellingsbro,

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Lena Adem. Några ungas syn på förslaget om kulturgaranti i skolan

Rapport Datum: Författare: Lena Adem. Några ungas syn på förslaget om kulturgaranti i skolan Rapport Datum: 2016-11-14 Författare: Lena Adem Några ungas syn på förslaget om kulturgaranti i skolan kulturpanelen för unga 2016 Några ungas syn på förslaget om kulturgaranti i skolan En undersökning

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra

Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra 1 2013-02-05 Skapande skola handlingsplan Planerade åtgärder listas i slutet av handlingsplanen under rubriken Upptäcka Uppleva - Utföra Bakgrundsfakta Lindesbergs kommun har fyra tätorter, Fellingsbro,

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön 1 (5) Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 24 november 2016, kl 14.00-16.00 Plats: Sjöängen, Askersund. Lokal Aspön Vid protokollet Mia Eriksson Justerat den: 2 december 2016 Behcet Barsom

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Specifikt samverkansråd för kultur Tid: 15 september 2016, kl 14.00-16.00 Plats: Lärken, Eklundavägen 1, Vid protokollet Mia Eriksson Justerat den: 20 september 2016 Bengt Storbacka Ordförande

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kulturgaranti - stormöte 12 november

Kulturgaranti - stormöte 12 november 1 (9) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Kultur och ideell sektor, Mia Eriksson 2015-11-12 Minnesanteckningar Kulturgaranti - stormöte 12 november Specifika samverkansrådet Kultur, Chefsgrupp,

Läs mer

Uppföljande granskning av kulturen i skola

Uppföljande granskning av kulturen i skola Tjänsteskrivelse 1 (5) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Uppföljande granskning av kulturen i skola Sammanfattning Kommunrevisorerna gör regelbundet uppföljande granskningar av tidigare

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Inledande ord Denna text visar en sammanställning över deltagandet i Kulturnyckeln läsår 2014/15, vilket är fjärde året med Kulturnyckeln och sjunde

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Samtalsledare, Daniel Eriksson, Örebro kommun Dokumentatör: Jerry Eriksson, Örebro läns landsting Dokumentation FAKTA Vad säger utvecklingsområdena

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING AV BIDRAG 2014/2015 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

1. Uppdrag och tillvägagångssätt sidan 5 1.1 Uppdrag 5 1.2 Utredare och referensgrupp 6 1.3 Genomförande 6

1. Uppdrag och tillvägagångssätt sidan 5 1.1 Uppdrag 5 1.2 Utredare och referensgrupp 6 1.3 Genomförande 6 1 Texten i utredningen får gärna citeras men källa måste anges. Innehåll 1. Uppdrag och tillvägagångssätt sidan 5 1.1 Uppdrag 5 1.2 Utredare och referensgrupp 6 1.3 Genomförande 6 2. Tidigare tankar om

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Skolkulturplan Mörbylånga kommun läsåret

Skolkulturplan Mörbylånga kommun läsåret Dokumentansvarig Inga-Lena Herrmann, 0485-470 95 inga-lena.herrmann@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunstyrelsens 278 2015-12-08 1(5) Dnr 2015/000749-862 Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Monika Lundgren 2010-06-09 0480-45 30 16 Barn- och ungdomsnämnden Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen på strategiförslag Barn och ungdomsnämnden har fått

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Skolförvaltningen SKAPANDE SKOLA Datum Referens Sida 1(5) 2013-01-01 Lis Landeman lis.landeman@kristinehamn.se HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Bakgrund I skolplanen för Kristinehamns kommun

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. ANSÖKAN OM BIDRAG SKAPANDE SKOLA För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11.

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Foto: Ing-Marie Fransson. Kulturgaranti för barn och ungdom. bild dans musik litteratur film teater

Foto: Ing-Marie Fransson. Kulturgaranti för barn och ungdom. bild dans musik litteratur film teater Foto: Ing-Marie Fransson Kulturgaranti för barn och ungdom bild dans musik litteratur film teater Kulturgarantin alla barns rätt till kultur Vimmerby kommun garanterar alla barn i förskolan och skolan

Läs mer

Handlingsplan 2014-15 för hur kulturens roll ska stärkas i skolan i Falu Kommun

Handlingsplan 2014-15 för hur kulturens roll ska stärkas i skolan i Falu Kommun 1 (13) Tjänsteställe Skolförvaltningen Datum 2014-02-02 Ärendenr Handläggare Tomas Olsson, Skolförvaltningen, grundskolechef Daniela Johansson, Skolförvaltningen, utvecklingsstrateg Harriet Sjögren, Skolförvaltningen,

Läs mer

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Vision Den innevarande kultursatsningen ska på sikt leda till en kulturprofil där det är väl synligt att skolan prioriterar detta område sammantaget med

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Gr Borås Stad har i flera år arbetat med kollegialt lärande på olika sätt. Vi brukar skoja och säga att matematiken kokar i Borås stad, säger Maria Maschmann

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344 KUN 2013-09-26, p 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344 Handläggare: Margaretha Häggroth Yttrande över Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Genom våra skolinvesteringar

Läs mer

Några ungas synpunkter

Några ungas synpunkter Rapport Datum: 2015-06-11 Några ungas synpunkter Utvecklingsmålen i remissversionen av den regionala kulturplanen 2016-2019 Några ungas synpunkter på utvecklingsmålen i remissversionen av den regionala

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017

Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti 2015-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision 3 Bakgrund 3 Emmaboda kommuns mål för barn- och ungdomskultur 3 Kulturgaranti 4 Skolkulturgaranti 4 Kultur

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN 2007 2009 VISION Gullspångs kommun ska i samverkan med föreningslivet ha ett stort utbud av kulturaktiviteter, vilka ska präglas av bredd och kvalitet

Läs mer

Kulturplan för barn och unga

Kulturplan för barn och unga Kulturplan för barn och unga 2015-2018 Antagen av kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden Dokumenttyp: Beslutad av: Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Gäller för:

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Skolkontoret. en sammanfattning

Skolkontoret. en sammanfattning Skolkontoret en sammanfattning Skolkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar

Läs mer

Verksamhetsplan Kulturskolan

Verksamhetsplan Kulturskolan 1(9) 2016-09-08 NLL 2016/304 Nämnd för livslångt lärande Verksamhetsplan Kulturskolan 2016-2017 Fastställd av Nämnd för livslångt lärande 2016-09-08, 90 Innehållsförteckning 2(9) Inledning... 3 Utbildning

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

1. Inledning: uppdrag och tillvägagångssätt 3. 2. Bakgrund 5. 3. Så fungerar Blekingemodellen 6. 4. Så upplevs modellen av olika aktörer 13

1. Inledning: uppdrag och tillvägagångssätt 3. 2. Bakgrund 5. 3. Så fungerar Blekingemodellen 6. 4. Så upplevs modellen av olika aktörer 13 1 Innehåll 1. Inledning: uppdrag och tillvägagångssätt 3 2. Bakgrund 5 3. Så fungerar Blekingemodellen 6 4. Så upplevs modellen av olika aktörer 13 5. Blekinges kulturpolitiska mål 16 6. Utblick med exempel

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Örebro läns elever förtjänar bättre!

Örebro läns elever förtjänar bättre! Örebro läns elever förtjänar bättre! Elever i länets samtliga kommuner går ut åk 9 med sämre betyg än riksgenomsnittet Örebro läns elever förtjänar bättre! Rapporten är skriven av: Elisabeth Svantesson

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Regional samordning av barns och ungas tillgång till kultur i förskolan och skolan, i Östergötland

Regional samordning av barns och ungas tillgång till kultur i förskolan och skolan, i Östergötland utredning av Regional samordning av barns och ungas tillgång till kultur i förskolan och skolan, i Östergötland april 2015 Annika Wallin, Blira Konsult Lena Josefsson, Aspasia Talarakademin Annmari Kastrup,

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Tjänsteställe, handläggare Datum Kultur och ideell sektor, Lena Adem 2016-06-28 Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron.

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Behövs en regional digital kulturportal?

Behövs en regional digital kulturportal? Lena Adem, Kulturenheten Behövs en regional digital kulturportal? En enkätundersökning med kulturlivet i Örebro län Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer