Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar utifrån Utredning om framtida bad- och friskvårdsanläggning den 21 januari 2015 att ge kommundirektören följande uppdrag: 1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och badanläggning 2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och badanläggning 3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november 2015 Bakgrund Kommunstyrelsen i Kalmar beslutade den 6 maj 2014, 98, att ge VD i Kalmar Familjebad fortsatt uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida simhall. Uppdraget skulle omfatta framtida verksamhet i ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Det fortsatta utredandet skulle också ta hänsyn till andra aktörers intresse av att hyra ytor i en framtida simhall. Uppdraget skulle vara klart senast den 30 november Historik Kalmars simhall byggdes år 1970 och har passerat en teknisk livslängd med över tio år. Utförda undersökningar i simhallen har visat på brister med behov utav omfattande renoveringar och ökade underhållskostnader som i värsta fall Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2015/ (3) kan tvinga kommunen att stänga anläggningen. Anläggningens ålder, status och skick i kombination med platsbrist för bland annat motionssim och simundervisning har gett upphov till vidare utredning av en ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Nuvarande simhall har idag cirka besökare per år fördelade inom skolor, föreningar och allmänheten vilket gör den till en av kommunens mest välbesökta idrottsanläggningar. En ny simhall med ökat utbud av bad, motionssim, simträning, simundervisning, rekreation mm kan vara ett tillskott till det regionala fritidsutbudet vilket kan höja attraktionen för Kalmar. Placering En viktig fråga i utredningsarbetet har varit placering utav den nya simhallen. Utredningen visar att byggnation på befintlig plats innebär bland annat stora begränsningar i utformningen av simhallsytor och långvariga driftsbrott som påverkar anläggningens besökare. Nuvarande simhallslokaler föreslås därmed till annan verksamhet kopplat till idrott och hälsa. Anläggningens förutsättningar behöver utredas vidare i samband med simhallsprojektet men det finns goda möjligheter att sammankoppla nuvarande inriktningar med framtida behov inom idrott, hälsa och kultur. Förslag som motorikhall, idrottshall med inriktning mot gymnastik och drill, utökad skolidrott och samlat kampsportcenter är några av de inriktningar som diskuterats för ett framtida Kalmar Sportcenter. Utformning Kalmars framtida simhall bör ta hänsyn till nuvarande behov med framtidsaspekter inom badbranschens utveckling. Anläggningen bör minst innehålla de attraktioner som erbjuds idag med fokus på ökade ytor inom motionssim, simträning och simundervisning. Kalmars simhall skall vara flexibel och användbar för en bred målgrupp, därför föreslås två 25-metersbassänger med ökad kapacitet för motionssim och simträning. Genom att bygga fler bassängrum ökar möjligheten att t.ex. bedriva parallella aktiviteter utan att störa varandra, arrangera simtävlingar samtidigt som motionssim kan erbjudas för allmänheten samt minska sårbarheten vid stängning, haveri eller reparation då det finns två bassänger för simhallens besökare. För simundervisning föreslås en avdelningsbar 25-metersbassäng med fyra banor. Bassängen installeras med höj- och sänkbar botten vilket gör att simundervisning kan ske med varierande målgrupper i olika undervisningsrum samt användas till motionssim vid de tillfällen behov uppstår. För baby- och småbarnsim samt för egenvårdspatienter byggs en rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten och som kan erbjuda minst 33 graders värme i vattnet. Den moderna bad- och friskvårdsanläggningen föreslås även innehålla ett aktivitetsbad för barn och ungdomar främst för ökad vattenvana samt en relaxavdelning för avslappning och rekreation. Inom simsporten bör hänsyn tas för möjliggörande av simtävlingar och därför föreslås att en utav bassängerna vara tävlingsutrustad med 10 banor och ca 300 fasta läktarplatser. Om möjligt och vid behov bör simhallen kunna bereda plats för en portal läktarställning med ytterligare 150 platser. I övrigt föreslås att bad- och friskvårdsanläggningen även kan erbjuda lokaler för träning och välmående, café och restaurang, reception, konferenslokaler, kontor m.m. Etappindelning

3 KS 2015/ (3) Investeringen föreslås fördelas över fem år genom att dela upp byggnationen i tre etapper med byggstart år Fösta etappen koncentreras till tränings- och tävlingsbassängen, undervisningsbassängen, rehabiliteringsbassängen, friskvårdslokaler, delar av omklädningsrum och personal- och föreningsytor. I andra etappen byggs entré med café och restaurang, butiker och hyreslokaler, Äventyrsbad, relaxavdelning samt resterande delar för att kunna erbjuda en komplett och modern bad- och friskvårdsanläggning. Vid den tredje och sista etappen byggs den andra motionssimsbassängen där storlek på bassäng och motionssimsbanor anpassas efter det behov som utformats under byggnationstiden av Kalmars nya simhall. Upplägget om etapper ger Kalmar kommun ekonomiska möjligheter att bygga en optimal bad- och friskvårdsanläggning och samtidigt kunna erbjuda en öppen simhall utan driftsbrott under hela byggprocessen. Fortsatt arbete Arbetet fram till detta läge har varit inriktat på vad och var vi ska bygga för att möta identifierade behov. Nästa steg blir att titta på hur vi ska bygga och säkerställa placeringen. I samband med vidare utredning om förutsättningar för det nya badet i Kalmar bör även en utredning tillsättas kring möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. Susanne Söderberg Benny Wennberg Enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningschef Bilaga: Utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning

4 Utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning Kalmar kommun Susanne Söderberg,

5 Innehållsförteckning 1.Sammanfattning Bakgrund Kalmar Familjebad Statusbesiktning av anläggningen Uppdragsbeskrivning Metod Nulägesanalys Kalmar Familjebads anläggning Besöksstatistik Öppethållande Prislista Parkering Kalmar Sportcenter/Äventyrsbadet Personal och drift Aktiva Föreningar på Kalmar Familjebad Kalmar Sportcenter Ekonomisk rapportering Behovsanalys Analys från undersökningar i anläggningen Intervjuer med fokus på behov och efterfrågan Idrottsturism Kalmar Läns Landstings behov av framtida behandlingsbad Medborgarundersökning Analys medborgarundersökning Framtida behov utifrån ett befolkningsperspektiv

6 5.1 Befolkningsprognos Analys av befolkningsprognos Omvärldsanalys Jämförelse med andra kommuner Sveriges 50-meters inomhusbassänger Badhusboom! Svenska badmästarförbundet utvärderar nybyggda simhallar Information studiebesök Helsinborg, Växjö, Avesta och Karlstad Linneuniversitetet Konkurrensanalys Beskrivning av närliggande sim- och badanläggningar samt planerade byggnationer Analys av konkurrenssituationen Marknadsanalys Badmarknadens trender Byggnation av nya simhallar i Sverige Förslag ny bad- och friskvårdsanläggning Simhallsförslag utifrån behovs- och konsekvensanalyser Upplägg för byggnation och tidsplan Förslag på lokalisering Förslag på framtidens Kalmar Sportcenter/befintlig anläggning Förslag till nya öppettider Förslag till ny prislista Förslag till verksamhetsomfattning och personal Ekonomiska konsekvenser Energiförbrukning ny simhall

7 10.2 Vattenförbrukning ny simhall Sammanfattad Intäktsanalys Investering Befintlig anläggning Förslag till fortsatt arbete Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

8 1. Sammanfattning Kalmars simhall byggdes år 1970 och har passerat en teknisk livslängd med över tio år. Utförda undersökningar i simhallen har visat på brister med behov utav omfattande renoveringar och ökade underhållskostnader som i värsta fall kan tvinga kommunen att stänga anläggningen. Anläggningens ålder, status och skick i kombination med platsbrist för bland annat motionssim och simundervisning har gett upphov till vidare utredning av en ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Nuvarande simhall har idag cirka besökare per år fördelade inom skolor, föreningar och allmänheten vilket gör den till en av kommunens mest välbesökta idrottsanläggningar. En ny bad- och friskvårdsanläggning med ökat utbud av motionssim, simträning, simundervisning, rekreation mm kan vara ett tillskott till det regionala fritidsutbudet vilket kan höja attraktionen för Kalmar. En viktig fråga i utredningsarbetet har varit placering utav den nya anläggingen. Utredningen visar att byggnation på befintlig plats innebär bland annat stora begränsningar i utformningen av simhallsytor och långvariga driftsbrott som kommer att påverkar anläggningens besökare, därför föreslås placering på annan plats i Kalmar. Vid valet utav placering av framtida bad- och friskvårdsanläggning är det viktigt att få ett sammanhang med övrig idrott, hälsa och rekreation, och att området bland annat kan erbjuda utvecklingsmöjligheter, närhet till natur och uteaktiviteter, tillgänglighet samt ha goda förutsättningar för parkering. Nuvarande simhallslokaler föreslås därmed till annan verksamhet kopplat till idrott och hälsa. Anläggningens förutsättningar behöver utredas vidare i samband med simhallsprojektet men det finns goda möjligheter att sammankoppla nuvarande inriktningar med framtida behov inom idrott, hälsa och kultur. Förslag som motorikhall, idrottshall med inriktning mot gymnastik och drill, utökad skolidrott och samlat kampsportcenter är några av de inriktningar som diskuterats för ett framtida Kalmar Sportcenter. Kalmars framtida simhall bör ta hänsyn till nuvarande behov med framtidsaspekter inom badbranschens utveckling. Anläggningen bör minst innehålla de attraktioner som erbjuds idag med fokus på ökade ytor inom motionssim, simträning och simundervisning. Kalmars simhall skall vara flexibel och användbar för en bred målgrupp, därför föreslås två 25-metersbassänger med ökad kapacitet för motionssim och simträning. Genom att bygga fler bassängrum ökar möjligheten att t.ex. bedriva parallella aktiviteter utan att störa varandra, arrangera simtävlingar 5

9 samtidigt som motionssim kan erbjudas för allmänheten samt minska sårbarheten vid stängning, haveri eller reparation då det finns två bassänger för simhallens besökare. För simundervisning föreslås ytterligare en avdelningsbar 25-metersbassäng med fyra banor och därmed erbjuder Kalmars nya simhall tre flexibla 25-meters bassänger. Bassängen installeras med höj- och sänkbar botten vilket gör att simundervisning kan ske med varierande målgrupper i olika undervisningsrum samt användas till motionssim vid de tillfällen behov uppstår. För baby- och småbarnsim samt för egenvårdspatienter byggs en rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten vilken kommer att erbjuda minst 33 graders värme i vattnet. Den moderna bad- och friskvårdsanläggningen föreslås även innehålla ett aktivitetsbad för barn och ungdomar främst för ökad vattenvana samt en relaxavdelning för avslappning och rekreation. Inom simsporten bör hänsyn tas för möjliggörande av simtävlingar och därför föreslås att en utav bassängerna ska vara tävlingsutrustad med tio banor och ca 300 fasta läktarplatser. Om möjligt och vid behov bör simhallen kunna bereda plats för en portal läktarställning med ytterligare 150 platser. I övrigt föreslås att bad- och friskvårdsanläggningen även kan erbjuda lokaler för träning och välmående, café och restaurang, reception, konferenslokaler, kontor mm. Investeringen föreslås genomföras i tre etapper med byggstart år Första etappen koncentreras till tränings- och tävlingsbassäng, undervisningsbassäng, rehabiliteringsbassäng, friskvårdslokaler, delar av omklädningsrum samt personal- och föreningsytor. I andra etappen byggs entré med café och restaurang, butiker och hyreslokaler, aktivitetsbad, relaxavdelning samt resterande delar för att kunna erbjuda en komplett och modern bad- och friskvårdsanläggning. Vid den tredje och sista etappen byggs den andra motionssimsbassängen där storlek på bassäng och motionssimsbanor anpassas efter det behov som utformats under byggnationstiden av Kalmars nya simhall. Upplägget om etapper ger Kalmar kommun ekonomiska möjligheter att bygga en optimal bad- och friskvårdsanläggning och samtidigt kunna erbjuda en öppen anläggning utan driftsbrott under hela byggprocessen. Arbetet fram till detta läge har varit inriktat på vad och var vi ska bygga för att möta identifierade behov. Nästa steg blir att titta på hur vi ska bygga och säkerställa placeringen. I samband med vidare utredning om förutsättningar för den nya bad- och friskvårdsanläggingen i Kalmar bör även en utredning tillsättas kring möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. 6

10 2. Bakgrund 2.1 Kalmar Familjebad Kalmars simhall byggdes år 1970 och bestod utav en motionsbassäng, undervisningsbassäng, relaxavdelning med tvagning, omklädningsrum och en mindre reception. Under 90-talet kom intresset för upplevelsebaden starkt i Sverige och många simhallar satsade på Äventyrsbad. År 1991 stod så även Kalmars nya Äventyrsdel klar med rutschkana, vågmaskin, bubbelpool och ett mindre lekland. Kalmar Simsällskaps förening växte samtidigt som intresset för motionssim ökade kraftigt i början på 2000-talet och år 2003 byggdes ytterligare en motionsbassäng med fyra banor. Kalmar Familjebad har även satsat på att öka hälsan i Kalmar med hjälp utav externa samarbetspartners och år 2000 byggdes ett gym som idag kan erbjuda totalt 850 kvm träningsyta med varierande inslag av träning. Dessutom finns hyresgäster i anläggningen som bedriver café, sjukgymnastik, spa, dykcenter samt två idrottsföreningar. 2.2 Statusbesiktning av anläggningen Det ursprungliga badet är 44 år gammalt, en siffra som passerat en normal livslängd för denna typ av teknisk anläggning med över tio år. Denna insikt tillsammans med hur bolaget skulle minska energikostnader blev starten år 2008 till en teknisk utredning som beskriver anläggningens status och skick. Utförda undersökningar i simhallen har visat på brister i stort sett i hela anläggningen och de största problemen har identifierats främst i takkonstruktioner, korrosionsskador på metallkonstruktioner och skador på ytbeläggningar i olika byggnadsdelar. Regelbundna besiktningar av anläggningens status görs årligen för att säkerställa säkerheten i att vistas i nuvarande simhall. Kalmar kommuns simhall är i stort behov utav omfattande renoveringar och ökade underhållskostnader som i värsta fall kan tvinga kommunen att stänga anläggningen. 2.3 Uppdragsbeskrivning Anläggningens ålder, status och skick har gett upphov till att utreda frågan kring Kalmars framtida simhall gällande ombyggnation alternativt nybyggnation. Kommunstyrelsen i Kalmar har därmed den 6 maj 2014 beslutat att ge VD i Kalmar Familjebad fortsatt uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler 7

11 och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida simhall. Uppdraget ska omfatta framtida verksamhet i ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Den fortsatta utredningen ska också ta hänsyn till andra aktörers intresse av att hyra ytor i en framtida simhall. Uppdraget skall vara klart den 30 november Kalmar Familjebads entré före ombyggnationen 2011 till Kalmar Sportcenter 2.4 Metod Kalmar Familjebad har på tjänstemannanivå utfört ett utredningsarbete gällande Kalmars framtida simhall under perioden maj till december Utifrån detta arbete har alternativa simhallsförslag tagits fram med fokus på framtida verksamhet i ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Kalmar Familjebad har noggrant beskrivit nuvarande anläggning och de verksamheter som bedrivs för att identifiera nuläget. Därefter utifrån jämförelser med andra bad och simhallar i Sverige, ett antal studiebesök, intervjuer med intressegrupper, tidigare enkätundersökningar av behov och efterfrågan, medborgarsundersökning, faktabaserad statistik osv. har en behovsanalys kunnat genomföras. I samarbete med arkitekter har sedan alternativa förslag av simhallsmodeller tagits fram för att kunna urskilja fördelar och nackdelar med respektive förslag. Arbetet har genomförts med regelbundna avstämningar och diskussioner med berörda förvaltningschefer, stadsarkitekt och Destination Kalmar. 8

12 Förstudien har därefter mynnat ut i en rekommendation av framtida simhall med placering kopplat till framtida förutsättningar. Bakgrund Nulägesanalys Behovsanalys Intervjuer/ Undersökning Omvärlds- analys Konkurrensoch marknadsanalys Förslag till nytt bad Ekonomiska konsekvenser Förslag till fortsatt arbete 3. Nulägesanalys 3.1 Kalmar Familjebads anläggning 25-meters bassäng Bassängen med sju simbanor är från simhallens ursprung 1970 och gynnar idag målgrupper som motionärer, skolor, simskolor och föreningar. Bassängen är öppen i snitt 90 h/vecka vilket ger ett hårt slitage på material och underhåll. För tio år sedan byttes kakel ut mot en bassängmatta på grund av problem med att kakel lossnade från bassängen. Området kring bassängen är mycket slitet och det finns inte mycket utrymme till åskådarplatser vid simtävlingar och uppvisningar. Bassängen har ett hopptorn med tre avsatser 1, 3 och 5 meter. I hallen kring bassängen finns även en vaktkur för personalen vilken renoverades år I denna lokal har även en tillbyggnad skett där ett övre plan byggts för utrymme till träning, personalrum, hyreslokal och solarier. Bassängerna i simhallen är fyllda med bräckt vatten från Kalmarsund som har påverkat hallens material och byggnad med rost och slitage från saltet i både vattnet och i luften. Nya motionssimsbassängen Motionsbassängen är den senaste tillbyggnaden i simhallens lokaler. Bassängen med omnejd byggdes år 2003 främst för att skapa mer utrymme till simklubben i Kalmar. Bassängen är 25 meter med fyra simbanor, även denna klädd med bassängmatta. Bassängen nyttjas sju dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll, då främst av Kalmar Simsällskap men även av skolor och allmänhet. Lokalen är byggd med en avskild vägg (tidigare yttervägg) mellan de två bassängerna vilket ger intryck av en lugnare miljö. Lokalen har tyvärr visat på stora brister från byggnationen där man konstaterat fuktskador på väggar och dålig gjuten bassängplatta vilket gett upphov till kratrar (sprickor) på golv då vatten tränger igenom samt bruk som släpper alltmer från bassängkanterna. 9

13 Äventyrsbadet Äventyrsbadet byggdes år 1991 och är väldigt unikt i Sverige. Lokalen är byggd för att kunna öppnas upp under sommartid med hjälp utav fjärrstyrd teknik. Väggen öppnas i tre sektioner och därmed kan bad erbjudas både inomhus och utomhus under sommarperioden. Då marken under de öppningsbara sektionerna har satt sig och kostnaden för renovering är väldigt hög har anläggningen numera inte möjlighet att erbjuda denna facilitet. Äventyrsbadet är ansluten med den gamla 25-metersbassängen via en vattenpassage och de aktiviteter som erbjuds är vågmaskin, rutschkana, klättervägg, vattenbomb, ett mindre vattenfall samt en vattenspruta. Äventyrsbadet har en liten avskild enhet för små barn (ålder 3-6 år) men behöver i framtiden en mer stimulerande och säker vattenmiljö för denna målgrupp. Äventyrsbadet har en bubbelpool anpassad till ca åtta personer och är belägen något högre i lokalen med trappavsats. Undervisningsbassängen Denna bassäng ligger i anslutning till omklädningsrummen och är från simhallens ursprung. På vardagar används bassängen ca 75 h per vecka till babysim/simskolor och på helgerna öppnas den upp till allmänheten. Bassängen är ca 15 meter och har en anpassad temperatur till babysim dvs. 33 grader vilket ställer högre krav på rening och underhåll av bassängen. Lokalens skick med fönster och väggar är undermåliga och ger ett tråkigt första intryck när man träder in i Kalmars simhall. Tabell 1. Bassänginformation Bassäng Banor Temperatur Djup Volym Gamla motionsbassängen Nya motionsbassängen Undervisnings- Bassängen 7 28 C 0,9 3,8 m 950 m C 0,9 1,8 m 300 m 3 33 C 0,3 0,7 m 80 m 3 Bubbelpool 1 Äventyret 37 C 30 m 3 Bubbelpool 2 Relaxen 37 C 30 m 3 Äventyrsbad 28 C 400 m 3 10

14 Omklädningsrum Omklädningsrummen är även dessa från 1970 och har genomgått några mindre renoveringar under årens lopp. Den senaste satsningen gjordes år 2008 då golven byttes ut, nya skåp sattes in, renovering av bastur, målning av tak etc. Rummens storlekar är bra men kan om möjligt anpassas bättre efter varierande målgruppers behov och tillgänglighet. Dam och herravdelningarna har idag 434 Z-skåp (installerade 2008) samt 208 mellanskåp (halva skåp, används främst till skolor), 30 mellanskåp till KS och 27 helskåp i relaxavdelningen. Totalt inklusive relaxavdelningen och mellanrum har Kalmar Familjebad 630 skåp vilket är det maxantal man beräknar för insläpp i anläggningen samtidigt. Personalomklädning sker på andra våningen i simhallen där lokalerna är slitna och trånga. Relaxavdelningen Kalmar Familjebad har en relaxavdelning som även den byggdes år Lokalen byggdes som den ses i nuvarande stil men en kallvattenbassäng har bytts ut till en bubbelpool och en ångbastu har installerats under åren. Lokalen är idag anpassad för ca 25 personer och är placerad i anslutning till receptionen. Lokalen håller inte en bra standard och är gammal och sliten. Idag används relaxen alla dagar mellan för damer/herrar (varannan dag) och mix på söndagar. Relaxavdelnings driftskostnader kan idag inte täckas med nuvarande relaxentréer och för att attrahera fler besökare och försöka öka lönsamheten erbjuds sedan april 2014 varierande bokningsbara relaxpaket fredagar, lördagar och söndagar. Hyresgäster Zoma Massage SPA Lokalen ligger i anslutning till Relaxavdelningen på entréplan och är även en del utav den gamla anläggningen från Lokalen hyrs ut till hyresgäst och innefattar 110 kvm. Hyresgästen bedriver Spa och massage. Active Sport och Rehab Företaget befinner sig på första plan i simhallsdelen. Företaget disponerar endast ett rum och nyttjar en del utav gymmet för sin sjukgymnastik. Lokalen hyrs ut till hyresgäst och innefattar ca 20 kvm. Hyresgästen efterfrågar större lokal för sin verksamhet. 11

15 Octopus Dykcenter Butiken ligger i entréplan i nära anslutning till receptionen. Vid ombyggnationen utav Kalmar Sportcenter byggdes en ny butik till Octopus Dykcenter. Lokalen hyrs ut till hyresgäst och innefattar 25 kvm. Hyresgästen bedriver dykkurser och försäljning av dykmaterial i anläggningen. Äventyrscaféet Lokalen ligger i anslutning till den gamla 25-metersbassängen. Logistiskt sett är den felplacerad för simhallsbesökarna men en fördel för besökare från gatan. De besökare som vill köpa mat/fika från badet är oftast besökare till Äventyrsdelen vilket gör att de behöver passera längs med motionsbassängen genom hallen om de önskar besöka caféet. I anslutning till caféet ligger ett konferensrum för Kalmar Familjebad (plats ca 25 personer). Lokalen hyrs ut till hyresgäst och innefattar 167 kvm. Hyresgästen upplever att läget för caféet har försämrats i takt med den utveckling som skett dvs. byggnation av gymmet och den nya entrén som båda skymmer caféets läge för spontana besök. Taekwondo och Boxning Lokalerna är placerade i källaren i den gamla delen av anläggningen med ingång från baksidan. Lokalerna till Boxarklubben och Taekwondon hyrs av Kalmar kommun, Kultur och Fritidsförvaltningen, vilka är ansvariga för föreningarna. Lokalerna innefattar sammanlagt 466 kvm och är undermåliga och slitna. Actic Gym och Gruppträning I samband med byggnationen utav Kalmar Sportcenters entré renoverades och utökades lokaler i den befintliga verksamheten på Kalmar Familjebad. På entréplan byggdes ett spinningsrum och ett gruppträningsrum. Gymmet flyttades upp till första plan där nya ytor skapades för träning vilka är väldigt fräscha och tillgängliga. I källaren där gruppträningen tidigare utövats erbjuds nu ett rum med fria vikter tillhörande befintligt gym. Träningslokal och övriga utrymmen i källaren är även från 1970 och i anslutning till lokalerna finns omklädningsrum och duschrum i en mycket sliten miljö. I samband med entréns tillkomst fick även anläggningen en hiss upp till första plan i anslutning till gymmet. Actic AB efterfrågar ytterligare ytor för att utveckla både gym och gruppträning och är villiga att hyra större ytor vid en eventuell till- alternativt nybyggnation. En sådan satsning gynnar även Kalmar Familjebad då avtalet mellan parterna bygger delvis på en omsättningsbaserad hyra. 12

16 3.2 Besöksstatistik Antalet besök per kommuninvånare är ett vanligt sätt att analysera en kommunal friskvårdsanläggning. Besöksfrekvensen per kommuninvånare ger en fingervisning av nyttjande i förhållande till kommunens befolkningsstorlek och ger samtidigt ett beräkningsunderlag för verksamhetens framtida intäkter. Kalmar Familjebads målgrupper delas upp i skolor, föreningar, allmänhet (inkl. simskola) och träningskunder med badkort. Tabell 2. Antal besök i Kalmar Familjebads simhall räknat utifrån allmänhetens bad År Antal besök Antal invånare Besök/invånare/år , , ,7 Badgästerna består till 60 % av vuxna med något fler kvinnliga besökare än män och 40 % av barn/ungdomar under 18 år. Vad det gäller barn och ungdomar kan vi se en relativt jämn fördelning mellan könen förutom vid arrangerade aktiviteter i simhallen då fler killar än tjejer besöker anläggningen. Badbesök KF 2012 Badbesök KF Allmänhet Föreningar Skolor Actic Actic Gym Bad Barn Bad Dam Bad Herr Bad Familj Badbesöksfördelningen i Kalmar simhall 2012 Målgruppsindelning besökare till simhallen

17 3.3 Öppethållande En av förutsättningarna för att en modern bad- och friskvårdsanläggning ska kunna tillgodose en bred målgrupp och deras önskemål är att hålla goda öppettider. Kalmar Familjebads kunder är enligt enkätundersökningar relativt nöjda men ser gärna ännu fler tidiga morgnar och längre öppethållande på helgerna. Helgerna efter är uppbokade till simklubb och föreningar. Tabell 3. Kalmar Familjebads öppettider jämfört med andra simhallar i Kalmar och Kronobergs län. Kalmar Oskarshamn Nybro Växjö Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Stängt Antal h/vecka 88, Prislista En badanläggning har normalt flest besökare sena eftermiddagar samt under helger och skollov. Genom att erbjuda något billigare motionssimspriser på tidig förmiddag och sen eftermiddag/kväll kan man minska trycket på anläggningen och belastningen blir lägre. Kalmar Familjebad har höjt entréavgifterna två gånger under en period utav sju år. År 2008 justerades alla priser och år 2011 ökade badentrén endast för vuxna, båda gånger i samband med ombyggnation/nybyggnation. Tabell 4. Kalmar Familjebads entré priser jämfört med andra simhallar i Kalmar och Kronobergs län. Kalmar Oskarshamn Nybro Växjö Vuxen 65/80 kr 60 kr 50 kr 60/80 kr Barn (- 10 år) 40 kr 0 kr (- 3 år) 25 kr 45 kr Ungdom (11-) 40/55 kr 40 kr (4-17) 25 kr 50 kr Student 45/60 kr 60 kr 50 kr 60/80 Pensionär 45/60 kr 60 kr 50 kr 60/80 14

18 Entréavgiften för Kalmars och Växjös simhall varierar mellan två priser beroende på om man väljer tidigare morgnar och sena kvällar då det är något billigare att besöka simhallen. Argumentet för Kalmar är även att man då inte har tillgång till Äventyrsbadet som öppnar kl och stänger kl alla vardagar. 3.5 Parkering Kalmar Sportcenter/Äventyrsbadet År 2011 i samband med tillbyggnationen av Kalmar Sportcenters entré utförde Kalmar Familjebad en enkätundersökning där 500 personer fick svara på två frågor kring parkeringsmöjligheter i området. 1. Hur upplever du parkeringsmöjligheterna hos oss på Äventyrsbadet? Namn Antal % A. Bra 48 9,7 B. Mindre bra ,3 Total Svarsfrekvens 99,2% (496/500) 2. Var parkerar du oftast din bil? Namn Antal % A. Lars Kagg parkeringen med omnejd ,8 B. På gatorna runt Äventyrsbadet ,8 C. Jenny Nyströms parkering efter 38 kl ,6 D. Linneuniversitetets parkering efter ,7 Total Svarsfrekvens 99,4% (497/500) 15

19 3.6 Personal och drift Kalmar Familjebad har idag 20 årsanställda och 12 timanställda för att sköta den dagliga driften i anläggningen. Arbetsområdena är fördelade mellan badverksamhet, reception/kassa, teknik/underhåll samt administration. Några av Kalmar Familjebads anställda arbetar även med gruppträningsklasser och gym i Actics organisation. Driften för anläggningens teknik och underhåll sköts utav Kalmar Familjebads egen personal med två heltidstjänster. Den 30 december 2013 överläts fastigheten till Serviceförvaltningen, Kalmar kommun. Övergången innebar inga större förändringar gällande driften mer än att Serviceförvaltningen tagit över ansvaret för den yttre delen av fastigheten. Den inre och mer omfattande driften sköts utav Kalmar Familjebads egen personal. Städning av anläggningen sköts utav den befintliga personalen flera gånger dagligen men kräver även köpta städtimmar utav extern part, i detta fall från Serviceförvaltningen. Personalkostnaderna exklusive ekonomitjänst beräknas uppgå till 8,6 mkr enligt budget för år Aktiva Föreningar på Kalmar Familjebad Kalmar Simsällskap Kalmar Simsällskap startade 1920 och är Kalmar Familjebads största förening i anläggingen med ca 800 medlemmar. Inom klubben har aktiviteter som vattenpolo, simhopp, konstsim och simning erbjudits men idag består verksamheten till största del utav simundervisning och träningssimning för barnoch ungdomar. Kalmar Simsällskap arrangerar varje år olika tävlingar och mästerskap som ex. microsim för de yngre, klubbmästerskap för tävlingssimmarna och även mästerskapstävlingar för Smålands ungdomssimmare. Tävlingar som arrangeras av Kalmar Simsällskap är väl genomförda men tyvärr saknar Kalmars simhall plats för åskådare. Kalmar Kanotklubb Kalmar kanotklubb bildades 1933 och år 1990 togs det nya klubbhuset i bruk vilket resulterade i en snabb medlemsökning för klubben från 75 till 325 medlemmar. Klubben är idag aktiv på bred 16

20 front och erbjuder allt från prova på paddling, motionspaddling, turpaddling, havskajakpaddling, kanotskola för ungdomar, tävlingspaddling och uthyrning av canadensare. Kalmars simhall har under många år varit en nödvändig anläggning för Kalmars paddlare på tävlingsnivå eftersom de behöver träna inomhus på vinterhalvåret. Dykarklubben/Undervattenrugby Dykarklubben Kalmarsund är en aktiv klubb för ungdomsaktiviteter. Huvudinriktningarna är dykning och undervattensrugby och båda disciplinerna utövas i Kalmars simhall under veckorna. Klubben bokar ca 18 timmar/vecka i simhallen för sin förening och intresset för idrotten har ökat de senaste åren. UV-rugbyn spelas i den djupa delen av bassängen med utrustning av fenor, cyklop, snorkel samt vita eller blå mössor och badkläder. För att utföra sporten krävs ett vattendjup på minst fyra meter. 5-kamparna Föreningens målsättning är att bedriva modern femkamp för i första hand ungdomar. Klubben organiserar och bedriver träning i de fem grenar som ingår i sporten dvs. fäktning, simning, ridning, löpning och skytte. Föreningen startade år 1990 i Kalmar och har idag 25 medlemmar som utövar alla grenar. Föreningen bedriver även tävlingsverksamhet och sedan starten 1990 har KM5 erövrat 42 SM-guld. SPF Sveriges pensionärsförening i Kalmar utövar vattengympa i Kalmars simhall varje vecka. Besökarna är medlemmar i SPF och köper vattenträningskortet via sin förening som i sin tur har avtal med Kalmar Familjebad. Träningen utförs av instruktör utsedd utav SPF och så även medlem. Flundror och Spättor Flundror och Spättor är en förening bestående utav män och kvinnor i blandade åldrar. Föreningens syfte är hälsa och välmående bestående utav både motionssim och socialt umgänge. Varje tidig lördagsmorgon före ordinarie öppethållande besöker föreningen simhallen och efter 17

21 ett härligt träningspass i vattnet avslutar medlemmarna i konferensrummet med frukost och socialt umgänge. Badkarlarna Liksom Flundror och Spättor har även denna förening existerat länge i simhallens anläggning och har ett ungefärligt lika upplägg som flundror och spättor. Varje tidig onsdagsmorgon träffas medlemmarna för bad, relax och socialt umgänge. Tabell 5. Aktiva föreningar på Kalmar Familjebad Förening Antal medlemmar Antal bantimmar/vecka Kalmar Simsällskap 800 Snitt 165 (sommar/vinter) + undervisningsbassängen 40 under sommarmånaderna Modern 5-kamp 25 8 Kalmar Kanotklubb 325 Vid behov vintertid Dykarklubben/undervattensrugby SPF 40 4 Badkarlarna 15 7 Flundror och Spättor 48 7 Brandkåren Kalmar Sportcenter Kalmar Sportcenter ska inspirera och engagera besökare på varierande sätt utifrån ett hälsoperspektiv. I området finns idag ishallar, sporthall och äventyrsbad. Under våren 2011 har Kalmar kommun byggt en gemensam välkomnande miljö för alla besökare men framförallt en social plattform för alla målgrupper. Hälsotorget ska ge möjlighet att nyttjas för hälsoaktörer (föreningar och externa aktörer) som önskar profilera sin verksamhet men även skapa utrymme för befintliga besökare att nyttja hälsotorget utifrån behov och önskemål. Idag erbjuder Kalmar Sportcenter allt från konstutställningar, föreläsningsstunder, teater, hälsorådgivningar till idrottsloppis och tipspromenader i anläggningen. Aktivitetsprogram och information för Kalmar 18

22 Sportcenter finns på Äventyrsbadets hemsida. Parallellt med badets utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning pågår en klassificering över befintliga anläggningar i kommunen. Underlaget ska vara vägledande i framtida kommunalt idrottsrelaterat beslutsfattande. Utredningen som tas fram utav Bo Eklinder år 2014 är viktig för Kalmar Sportcenters framtida innehåll av aktiviteter och kommer att vara ett användbart verktyg för en övergripande syn utav framtida Kalmar Sportcenter. 3.9 Ekonomisk rapportering I nedan tabell kan utläsas Kalmar Familjebads omsättning och resultat för åren I tabellen redovisas intäkterna i två grupper där nettointäkterna består utav intjänade medel från simhallsbesök, Actic och övrig försäljning. Intäkter övrigt redovisar intäkter från hyresgäster och kostnadsersättning från kommunen för köp utav simskolor och bad till skolor och föreningar i Kalmar kommun. Kostnaderna är specificerade utifrån de poster som belastar bolaget störst som personal, uppvärmning, reparation och underhåll. Tabell 6. Ekonomisk rapport Kalmar Familjebad AB Intäkter Netto Övrigt Summa Kostnader Personal El Fjärrvärme Rep/Underhålll Räntekostnad Avskrivning Övrigt Summa Resultat Verksamhetens nettoförsäljning uppgår år 2013 till mkr där intäktsposterna visar följande fördelning; Babysim och simskola för allmänheten 13 % Bad och Motionssim 36 % Actic Gym och Gruppträning 42 % Övrig försäljning 9 % 19

23 4. Behovsanalys 4.1 Analys från undersökningar i anläggningen Kalmar Familjebad har under åren genomfört regelbundna enkätundersökningar med syftet om att skapa en välkomnande, inspirerande och tillgänglig miljö. Dessutom har personal och styrelse arbetat aktivt med att identifiera de brister som idag anläggningen visar och vad som bör göras för att tillfredsställa behov och efterfrågan. Nedan kan utläsas de områden som har identifierats som specifika behov och områden för framtiden; - Bassäng för barn i åldrarna 3-6 år med inspirerande och lekfull miljö - Sittvänlig varmvattenbassäng som kan nyttjas av fler personer och alla målgrupper - Mer yta för motionssim, simskolor och simträning/simtävling (idag 11 simbanor) - Läktarplatser till simtävlingar (kan byggas som förrådsutrymmen) - Rehabiliteringsbassäng/babysim (32-34 grader) Viktigt är att tänka på tillhörande omklädningsrum med liftar och stora utrymmen. Omklädningsrum ska vara placerade direkt i anslutning till rehabiliteringsbassängen för att underlätta transport - Aktivitetsbassäng/Äventyrsbad som tillfredsställer barn/ungdomar - Relaxavdelning i simhallsmiljön med bastur, lounge (lugnare miljö och kanske i anslutning till varmvattenbassängen) - Centrerad övervakningsfunktion vaktkur med god överblick, censorer på botten av bassäng (se över ny teknik för ökad säkerhet) - Alla bassänger skall kunna ansluta till nuvarande lyftsystem (hcp) - Anpassa tillgängligheten för olika målgrupper i samhället, öppen planlösning så få avsatser som möjligt - Ljus och öppen miljö, högt i tak (fönster) - Belysning i bassänger (led) för ökad säkerhet - Ny teknik för effektivisering av olika system - I nära anslutning till bassängerna skall det finnas bra och stora utrymmen till förvaring - Duschutrymmen skall inte vara öppna som idag. Att bygga duschbås med ex. saloondörrar löser problem med hygien (fler duschar/tvättar sig), kulturella värderingar samt intigritet - Omklädningsrum skall anpassas till alla/musik i omklädningsrum 20

24 - Omklädningsrum separat för skolklasser/föreningar skapar en lugnare atmosfär för övriga besökare - Fullt utrustade omklädningsrum för personer med funktionshinder - Ökad yta för träning (gym och gruppträning), större lokalyta - Caféets placering i framtiden måste gynna både interna och externa besökare tillgänglig till alla kunder i området - Arbetsmiljövänliga ytor lättstädat! Tänk på lutningar - Ventilation i mark/bassängnivå för att undvika inandning av gaser från kemiska ämnen (se Helsingborg) - Separata områden för baby/föräldrar i omklädningsrummen - Parkeringsmöjligheter 4.2 Intervjuer med fokus på behov och efterfrågan Kalmar Simsällskap/Triathlon Kalmar Simsällskap är en av de klubbar som ökar sin verksamhet mest i Östsvenska Simförbundet menar ordförande för Kalmar Simsällskap Pelle Fredriksson. Kölistan för de yngre ungdomarna som vill börja simträna är oacceptabel och en väntelista på 250 ungdomar är inte ovanligt för simklubben. Därtill kommer det ökande intresset för thriatlongrupperna som idag ligger under föreningen. Intresset för vuxna att lära sig crawla som motionsform ökar både för simklubben i Kalmar och i övriga landet vilket är mycket bra för folkhälsan. Kalmar simsällskaps efterfrågar en 50-meters bassäng för att täcka deras behov för en effektiv träning. Simklubben menar även att satsningen på Triathlon som stor sport i Kalmar kräver denna typ utav bassäng. Valet är lätt, en 50-meters bassäng med plats för flyttbar läktare så att ytan kan effektiviseras och användas till andra aktiviteter. Avslutningsvis menar simklubben att en simhall inte enbart är ett måste för kommunen utan en nödvändighet för regionen. Mer information gällande Kalmar Simsällskaps utlåtande om framtida simhall går att läsa i bilaga 4. 21

25 Actic Sverige AB Actic har idag ca aktiva medlemmar i anläggningen vilka alla har tillgång till gym, gruppträning, bad och motionssim. Medlemmarna anser det är viktigt att kunna kombinera träning och bad/simning vilket är unikt i många sammanhang. Trenden visar att allt fler seniorer besöker Actics anläggningar och andelen medlemmar som är äldre än 60 år varierar mellan % där den äldste medlemmen idag på Actic är 101 år! För äldre blir bad- och friskvårdsanläggningen en viktig social träffpunkt där man träffar vänner och möter nya bekanta. Den äldre målgruppen är även den mest lojala dvs. det är enbart en liten andel som byter träningsanläggning när de väl börjat träna. Actic har idag 850 kvm träningsyta för gym och gruppträning i anläggningen men efterfrågar större yta om möjligt vid en kommande nybyggnation. Nya målgrupper och idéer kring träning växer fram och det gäller att möta kunders behov och efterfrågan inom varierande hälsogrupper. 4.3 Idrottsturism I Kalmar finns 116 aktiva idrottsföreningar som bedriver såväl elitidrott som en omfattande bredd- och ungdomsidrott. Nationella och internationella mästerskapstävlingar arrangeras med jämna mellanrum i Kalmar vilka ger ett stort ekonomiskt och PR-värde för kommunen och regionen med dess näringsliv. Varje år arrangeras dessutom ett stort antal mindre arrangemang som ungdomstävlingar, motionslopp och ungdomscuper som leder till ökad folkhälsa och ett ökat intresse för idrotten. I Kalmar pågår en ständig utveckling av arenor för idrott, en del i renoveringsbehov och andra kräver nybyggnation. Destination Kalmar har fått i uppdrag att arbeta med att öka idrottsturismen och att därmed även förlänga turistsäsongen i Kalmar. Genom en väl uttalad strategi, förhållningssätt och arbetssätt ska Kalmar sträva efter nya men även stödja befintliga evenemang för att utveckla idrotten i Kalmar. Mini-thriatlon och Ironman är två av Kalmars initiativ till utveckling av idrottsturismen i Kalmar. 22

26 4.4 Kalmar Läns Landstings behov av framtida behandlingsbad Kalmar län har idag tio behandlingsbad vilka skall föreslås minska med hälften. Landstinget i Kalmar har idag två bassänger för behandlingsbad och patienter som har tillgång till anläggningen är besökare från Kalmar och Södra Öland. Aktiviteterna som utförs är rehabiliteringsbad, habiliteringsbad, egenvårdsträning samt uthyrning till patientgrupper och andra hyresgäster. Statistiken visar att landstinget genomför ca 50 behandlingsbad per vecka vilka är uppdelade med 35 polikliniska patienter, 10 habiliteringspatienter och 5 inneliggande patienter. Uthyrningen till patient- och idrottsföreningar beräknas till tre timmar per dag på vardagar och sju timmar per helgdag. Den totala besöksstatistiken för Kalmar läns behandlingsbad uppgår till per år. Behandlingsbadet på Kalmars sjukhus är i stort behov utav renovering alternativt nybyggnation och eftersom Kalmar inte föreslås vara en utav de behandlingsbad som ska läggas ner behöver sjukhuset nu se över alternativa lösningar för framtiden. Rapporter visar att behandlingsbaden är den mest uppskattade behandlings- och träningsformen enligt patienterna, ändå föreslås en minskning med 50 % inom en kort framtid. Anledningen är inte bara en ekonomisk angelägenhet utan trenden för rehabiliteringsträning i framtiden går allt mer mot landträning vilket anses ge ett bättre resultat för patienten. Landstinget i Kalmar visar ett intresse för ett eventuellt framtida samarbete med Kalmar kommun gällande planerna om en ny simhall. Tanken är viktig, dock finns det en del aspekter som bör uppmärksammas. - Kraven för ett väl fungerande behandlingsbad är betydligt större än en vanlig simhallsmiljö inte minst med de tekniska funktionerna vilket man bör ta i beaktande vid framtida diskussioner om en eventuell gemensam simhall/bad i Kalmar. - Vi blir äldre och därmed kommer behovet för rehabilitering att öka och minskar behandlingsbaden i Kalmars omnejd kommer Kalmars behov av behandlingsbad att öka - Uthyrning av behandlingsbad/bassäng till landstinget kommer troligtvis att kräva merarbete för Kalmar Familjebad (planering, ökade framtida krav på utrustning etc.) - Inneliggande patienter, ca 250 per år kommer att kräva planering för transport mellan sjukhus och simhall. Vilka extra krav ställs för att kunna ta emot dessa patienter? 23

27 Kalmar Familjebad avser att bygga en rehabiliteringsbassäng vilken kommer att motsvara nuvarande undervisningsbassäng och ska bland annat kunna erbjuda egenvårdspatienter möjlighet till träning i en varmvattensbassäng, något som tyvärr inte kan erbjudas idag på grund utav platsbrist. En framtida planering av nya bassänger och teknik gör det möjligt att omorganisera simskolegrupper till större bassänger med höj- och sänkbar botten och därmed bereda plats till andra målgrupper. En tidigare utredning av Kalmars framtida simhall visar att rehabiliteringsbassängen kommer att kunna nyttjas enligt följande; - Babysimsgrupper - Egenvårdspatienter (bokade tider för allmänheten) - Patientgrupper som idag nyttjar landstingets bassänger men som egentligen kan vara i kommunens anläggning - Idrottsgrupper som idag nyttjar landstingets bassänger men som egentligen kan vara i kommunens anläggning - Grupper med särskilda behov Då simhallens egna aktiviteter, eventuellt övertagna patientgrupper från landstinget samt egenvårdspatienter tar plats i den allmänna simhallens rehabiliteringsbassäng kan det bli svårt att bereda plats och tid för ytterligare 50 behandlingsbad i veckan. Då det ej heller finns någon direkt uttalad säkerhet om ett minskat antal av rehabiliteringsbad, snarare tvärtom då en del bad läggs ner, kan det eventuellt kräva fler tider. Detta innebär att simhallen bör planera för ytterligare en bassäng som kan leva upp till de behov behandlingsbadet kräver nu och i framtiden. Detta innebär alltså två rehabiliteringsbassänger i Kalmars nya simhall. Kalmar läns landstings framtida behov av en ny rehabiliteringsbassäng bör självklart diskuteras mellan parterna (landstinget och kommunen) men först bör en vidare utredning redovisas till Kalmar kommun (Äventyrsbadet) om huruvida landstingets personal som idag arbetar med behandlinsgsbaden anser om att kunna genomföra behandlingar för alla patienter i en anläggning som inte är ansluten till Kalmars sjukhus. 24

28 4.5 Medborgarundersökning 2014 Under hösten har Kalmar Familjebad låtit göra en medborgarsundersökning med frågor som är relevanta att ta hänsyn till i den behovsanalys som presenteras i rapporten. Enkätundersökningen har genomförts utav idrottsföreningen Kalmar Södra och ca 1000 enkäter är besvarade av Kalmar kommuns invånare. 25

29 Om det byggs en ny simhall i Kalmar Skala Håller inte alls med 5- Håller helt med 26

30 Om det byggs en ny simhall i Kalmar Skala Håller inte alls med 5- Håller helt med 27

31 28

32 4.6 Analys medborgarundersökning Enkäterna är besvarade utav 498 kvinnor och 515 män vilket ger oss ett bra svarsunderlag utifrån båda könen. Flest besvarade är målgruppen ungdomar upp till 25 år (personer under 16 år har ej besvarat enkäten) med 46 %, en siffra som är intressant med tanke på att det är den målgrupp som idag är svårast att attrahera till simhallar. Gruppen och år är relativt jämnt och är idag en välbesökt målgrupp i simhallen. Sammanfattningsvis kan vi utläsa i undersökningen att framtida simhall i Kalmar bör byggas centralt med goda förbindelser gällande allmänna färdmedel. Enkätundersökningen visar även att en relaxavdelning bör finnas. Vad det gäller simtävlingar i Kalmar visar enkäten på ett blandat svarsunderlag där staplarna 3-5 pekar något högre än 1-3 vilket betyder att frågan är viktig i sammanhanget. I frågan om hur ofta svaranden besöker simhallen ser vi att ca 73 % besöker simhallen någon gång under året och ca 86 % utav dessa kommer eller kan tänkas sig fler besök om Kalmar bygger en ny simhall. 5. Framtida behov utifrån ett befolkningsperspektiv 5.1 Befolkningsprognos Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, Under prognosperioden antas befolkningen öka med drygt 2,1 miljoner, eller 22 procent till 11,6 miljoner. Befolkningsökningen beror både på att det antas födas fler än det dör och att invandringen antas vara större än utvandringen. I framtiden förväntas befolkningens åldersstruktur förändras. Befolkningen kommer att öka i alla tre åldersklasserna: 0-19, och 65 år och äldre. Störst är ökningen i den äldsta åldersklassen och 2060 förväntas det vara drygt 1 miljon fler i dessa åldrar än det är idag. Antalet barn och unga och antalet i de mest förvärvsaktiva åldrarna kommer att öka med ungefär en halv miljon vardera. I Landstingets rapport om framtida behandlingsbad redovisas även Kalmar läns befolkningsprognos fram till år 2030 fördelat i alla tre åldersklasser. Analysen är framtagen utav Tillväxtanalys (statlig myndighet under Näringsdepartementet). 29

33 Enligt Tillväxtanalysen kommer befolkningen i Kalmar län fram till och med år 2020 att öka för att sedan minska mellan år 2020 och år Totalt sett förutspås befolkningsutvecklingen öka med 0,15 % mellan år 2014 och år 2030 vilket motsvarar ca personer totalt i Kalmar län under perioden 2014 till Slutsatsen ses därför som att befolkningsstorleken totalt sett kommer att vara relativt oförändrad i Kalmar län jämfört med idag. Nedan kan utläsas länets framtida befolkningsförändring mellan olika åldergrupper ; Åldersgrupp 0-19 år Antalet unga kommer att öka något fram till 2025 och därefter avta till ungefär den ursprungliga nivån 2030 Åldergrupp Antalet invånare bedöms minska kraftigt mellan år 2014 och Totalt uppskattas minskningen med ca individer Åldergrupp 65 + Ökar med 25 % vilket utgör 30 % av den totala befolkningen i Kalmar län år 2030 med personer Tabell 7. Befolkningsprognos för åren Kalmar län Ålder Inv. 31/ Prognos 2030 Förändring inv. Förändring % ,4 % ,5 % ,1 % Totalt ,15 % Tabell 8. Förändring befolkningsprognos Kalmar med nära kommuner i länet Kommun Inv. 31/ Prognos 2030 Förändring inv. Förändring % Kalmar ,9 % Nybro ,1 % Borgholm ,3 % Mönsterås ,03 % Oskarshamn ,2 % 30

34 5.2 Analys av befolkningsprognos Analys av den totala befolkningsprognosen fram till år 2030 visar en relativt oförändrad kurva jämfört med idag. Dock ökar Kalmar kommun mest av länets kommuner med ca invånare under 16 år vilket snittar ca 300 invånare per år. Statistiken visar därmed inga behov av att utöka simhallsytorna på grund utav ökad befolkningsprognos, dock bör man ta hänsyn till ökad attraktivitet och fler besökare när kommuner bygger en ny simhall. 6. Omvärldsanalys 6.1 Jämförelse med andra kommuner Kalmar kommuns invånare skall öka till invånare enligt kommunens vision Denna vision är viktig att ta hänsyn till i all planering för framtida projekt i kommunen inte minst för en framtida bad och simanläggning med tillhörande träningsytor. Nedan kan utläsas Kalmars ytor för inomhusbassänger jämfört med andra kommuner med liknande invånarantal. Informationen är hämtad från kommunernas hemsida och exkl. bassänger inom sjukvård och privata aktörer. Tabell 9. Kommuners erbjudande utav simytor. Statistik folkmängd enligt SCB december Kommun Folkmängd Antal simhallar/bad Inomhusbassänger i kommunen Kalmar meter (4 banor) 25-meter (7 banor + hopptorn) Äventyrsbassäng Undervisningsbassäng Östersund meter (6 banor) Äventyrsbad Undervisningsbassäng Karskrona meter (7 banor) Undervisningsbassäng Varmbadhus Mölndal meter (8 banor) Undervisningsbassäng Äventyrsbad Varberg meter Undervisningsbassäng Antal

35 Av Sveriges drygt 400 kommunala badanläggningar är de flesta byggda under 60- och 70-talet. Detta innebär att renoveringsbehovet är stort eftersom livslängden på en badanläggning normalt är mellan 40 till 50 år. Med ett stort antal byggprojekt i landet och att man idag bygger anläggningar med ett bredare utbud till en bredare målgrupp, förväntas tillväxten av antalet besökare i Sverige öka. 6.2 Sveriges 50-meters inomhusbassänger Enligt en förstudie framtagen av Ernst & Young i september 2013 finns det 16 inomhusbassänger som är 50 meter långa. De är belägna i följande kommuner; Tabell 10. Antal 50-meters bassänger (inomhus) i Sverige Kommun Folkmängd (2013) Avstånd till Kalmar / km Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Västerås Örebro Jönköping Umeå Lund Borås Täby Mölndal Falkenberg Gislaved Burlöv Älvdalen Badhusboom! Kommunalt finansierade badhus blir ofta betydligt dyrare än först beräknat. De tär på ekonomin och riskerar nedskärningar eller skattehöjningar. Det är en av slutsatserna i Philip Lerulfs, ombudsman för slöseri med skattepengar, nya rapport från 2012 badhusboom slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder. I rapporten granskas badhusprojekt i nio svenska kommuner och resultatet av genomgången pekar på flera illavarslade tendenser när kommuner renoverar eller bygger nytt. Några av anledningarna som framkommer i rapporten är; 32

36 - Ambitioner om att sätta kommunen på kartan trollbinder lokala beslutsfattare på bekostnad av en ansvarsfull hantering av de gemensamma skatteresurserna - Bristande omvärldsbevakning riskerar att skapa en betydande överetablering av badanläggningar - Byggkostnaderna blir ofta två till tre gånger högre än vad initiala uppskattningar visade - Driftskostnaderna blir ofta oväntat höga och har i vissa kommuner föranlett till diskussioner om skattehöjningar - Det finns kommuner som planerar nedskärningar inom andra områden (skolan) när de upptäcker att det nya badhuset rusat i höjden Idag är många av Sveriges badanläggningar byggda mellan och är i behov av omfattande renovering. Trots att badhusen inte längre i första hand motiveras som ett sätt att förbättra folks hygien, är det slående i vilken utsträckning badhusen fortfarande är en symbol för det moderna och framtidstillvända Sverige menar Philip Lerulf. Hygien har ersatts av begrepp som hälsa och badhuset, inte sällan med en äventyrsdel, beskrivs av politiker och tjänstemän som en plats för familjerekreation och som en mötesplats över generations- och sociala gränser. Rapporten är viktig i ett kommande planeringsarbete för Kalmar kommun. Nio simhallar finns representerade i rapporten, anläggningar som kan informera om både bra och sämre erfarenheter i planerings- och byggnationsfasen av en ny simhall. Hela rapporten finns att läsa på; 6.4 Svenska badmästarförbundet utvärderar nybyggda simhallar Svenska badmästarförbundet jobbar för utveckling av anläggningar för badverksamheter samt verkar för utveckling och utbildning av personal som arbetar inom branschen. Badmästarförbundet samverkar med många andra förbund, myndigheter och föreningar som kan ge stöd och information till badbranschen i Sverige. Idag planeras, projekteras, byggs och avslutas många nya bad och simhallar i Sverige. Svenska badmästarförbundet har gjort en mindre undersökning där tre relativt nybyggda simhallar har svarat på frågan när premiärens lampor har släckts efter en nybyggnation vad händer sedan? Frågan ställdes till Metropolen i Avesta, Himlabadet i Sundsvall och Gustavsbergsbadet på Värmdö. 33

37 Tabell 11. Vad hände sedan? Avesta, Metropolen Byggd och Invigd? Byggdes 2005 och invigdes 2007 Kostnad för byggprojektet? Budget för byggprojektet Besöksmål? Hur gick det år 2010? Vad säger kunderna? Vad skulle kunder velat ha annorlunda? Brister och fel? Vad tycker medarbetarna? Vad kan bli bättre? Tips till kommande nybyggare av simhallar Vad är framtiden i er anläggning? Himlabadet i Sundsvall 92 mkr 90 mkr /år besök Bra personal, varm och trivsam miljö, priserna i caféet är bra, ångbastun ett plus, överskådligheten i badet är bra, upplevs familjevänligt Bastu vid omklädningsrummen och utomhusbad Hala golv, trångt i duschutrymmen, avsaknad av dricksfontän Fått ett mer varierande jobb, trevligt med fler besökare Bemanningstätheten att brister inom garantibesiktningar åtgärdas Tänk på att uppstart och inkörning av en ny simhall tar tid och kräver tålamod och engagemang. Tänk på hur man bemöter kunderna i krävande situationer när saker inte fungerar! Utveckla uteområdet och ökad samverkan med andra anläggningar i området, idrott, skatepark, teater, folkpark mm Byggd och Invigd? Byggt och invigt juni 2010 Kostnad för byggprojektet? Budget för byggprojektet Besöksmål? Hur gick det år 2010? Vad säger kunderna? Vad skulle kunder velat ha annorlunda? Brister och fel? Vad tycker medarbetarna? Vad kan bli bättre? Tips till kommande nybyggare av simhallar Vad är framtiden i er 440 mkr 405 mkr /år Redovisar första halvåret = besökare Helheten, ett komplett bad för alla Fler kassor, framförallt vid hög belastning Önskar att man planerat in fler attraktioner Badet inbjuder till en varierande arbetsplats, rotation och en fräsch anläggning att arbeta i Är i utveckling och kan inte svara i nuläget på frågan Se på unika attraktioner, upplevelser som inte finns i andra simhallar! Himlabadet satsade på en surf stream vilket har gett eko runt om i världen och nu hålles SM i inomhussurf i Sundsvall Viktigt att hela tiden utveckla anläggningen och att vara uppdaterad på 34

38 anläggning? kundens behov i framtiden. Gustavsbergsbadet Värmdö Byggd och Invigd? Byggstart 2005 och invigd feb 2008 Kostnad för byggprojektet? 131 mkr Budget för byggprojektet 128 mkr Besöksmål? /år Hur gick det år 2010? besök Vad säger kunderna? Lagom stort bad och att allt är toppen! Vad skulle kunder velat ha Större omklädningsrum, större bastu och fler duschar annorlunda? Brister och fel? Skulle tänkt på att bygga större gym och större äventyrsbad (poster som ger störst intäkter) Vad tycker medarbetarna? Flexibel arbetsmiljö, ren och fräsch miljö som gör det roligare, trevliga kunder idag! Vad kan bli bättre? Snabbheten i att rätta till byggfel, större personalomklädningsrum Tips till kommande nybyggare Se till att en controller/ekonom noggrant följer projektet under av simhallar byggnationen och som håller ihop projektets alla delar till minst ett år efter projektets/byggets avslut. Att tidig informera kommun/besökare om förändringarna som kommer att ske. En ordentlig systemprovning med alla leverantörer för att upptäcka fel och brister (en plan). Risk att detta dras ut på tiden och aldrig åtgärdas. Hämta information från andra simhallar, ta referenser, säkerställ upphandlingsunderlag mm. Vad är framtiden i er En utmaning är att behålla det höga besöksantalet, att försöka stärka anläggning? och förfina vår anläggning och vara med i utvecklingen av nya bad och friskvårdsanläggningar. 6.5 Information studiebesök Helsinborg, Växjö, Avesta och Karlstad Under våren 2014 har fyra besök genomförts på andra simhallar i Sverige i form utav studiebesök. Simhallarna är noga utvalda eftersom varje enskild simhall har specifika egenskaper som kan vara till nytta för Kalmars framtida planering av ny simhall. Tre utav simhallsbesöken presenteras mer innehållsrikt och kan utläsas i förstudiens bilagor. Besöken under våren föll på Filbornabadet i Helsingborg, Växjö kommun, Sundstabadet i Karlstad och Metropolen i Avesta. 35

39 Filbornabadet i Helsinborgs ägs och drivs utav simklubben och målet med besöket var att hämta kunskaper kring denna typ utav drift samt att lära kring byggnation utav en simhall byggd mer specifikt utifrån ett tävlingsperspektiv. Växjö kommuns simhall och bad bedrivs idag utav privata aktörer (Medley) men fastigheten ägs och sköts utav Växjö kommun. Målet med besöket var att få en uppfattning och information gällande deras planer om en ny simarena som planeras byggas i Arenastaden år Mer information om besöket kan läsas i bilaga 1. Karlstads nya simhall, Sundstabadet, invigdes i december Efter tre års byggnation stod en simhall klar på samma plats som tidigare bad byggt Målet med besöket var att hämta erfarenhet kring upplägg, planering, logistik, upplevelser mm i en byggnation som genomförts i etapper. Mer information om besöket kan utläsas i bilaga 2. Avestas simhall Metropolen är en simhall som skiljer sig något i utförandet från övriga simhallar i Sverige. Uppdraget att bygga en ny simhall i Avesta gick till en tysk entreprenör för ett lägre pris av 30 % (ca 25 mkr) jämfört med Skanskas bud vilket är väldigt intressant utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Målet med besöket var att få information kring upphandlingsförfarandet, kontakt och informationsuppgifter men också att lyssna på deras erfarenheter av att arbeta med ett utländskt företag, fördelar och nackdelar. Mer information om besöket kan utläsas i bilaga Linneuniversitetet Idag verkar Linnéuniversitetet på Kalmar Sportcenter med sin idrottsvetenskapliga inriktning Idrott och Hälsa. Universitetet hyr kontorslokaler av serviceförvaltningen med plats till 20 medarbetare samt en idrottslokal som nyttjas ca 25 timmar/vecka. Resterande tider står tomma eller är uthyrda av universitetet i andra hand. Universitetet samarbetar med Kalmar kommun och bedriver även forskning i testlabbet som ligger i Lars Kaggs lokaler en bit ifrån Kalmar Sportcenter. Linnéuniversitetet ska bygga nya lokaler för sina verksamheter i hamnen och det första spadtaget ska tas inom kort. Detta betyder att all verksamhet för Linnéuniversitetet ska flyttas till hamnen, så även den idrottsvetenskapliga inriktningen när byggnationen är klar vilket man räknar år Kontraktet för universitetets lokaler och idrottslokal löper ut år 2016 och åren mellan behöver parterna finna en lösning. 36

40 Linnéuniversitetet arbetar med två inriktningar vilka är infrastruktur (genomförande av utbildningar) och forskning. Lokalerna som byggs är ändamålsenliga och skall passa skolans behov inom varierande utbildningar. Vad det gäller Linnéuniversitetets framtida behov utav simoch träningsanläggningar så har det inte någon betydelse om simanläggningen har en 25- meter eller en 50- meters bassäng, bara det finns plats till tider under dagarna för bokning som tidigare. När de tittar på träningsanläggningen så är universitetet i behov utav en träningshall men kan samtidigt inte idag säga vilket behov som finns år Det optimala för Linnéuniversitetet vore om det fanns en träningshall att hyra i anslutningen till hamnen, kanske i kombination med en simhall. 7. Konkurrensanalys 7.1 Beskrivning av närliggande sim- och badanläggningar samt planerade byggnationer Kalmars största konkurrenter i dagsläget är simhallarna Nybro, Mönsterås, Borgholm och Emmaboda. 37

41 Nybro Kommun Nybros simhall kan ses som en konkurrent även om simhallarna har ett bra samarbete genom olika nätverk. Anläggningen innehåller en 25-meters bassäng med hopptorn samt en undervisningsbassäng. År 2012 renoverades anläggningen och bl.a. investerade Nybro i ett barnlandskap vilket familjerna uppskattar. Besöksantalet ökade första året från till besökare (28 %). Avståndet till Nybro är ca 3 mil, ungefär 25 minuters bilresa Mönsterås kommun Vattenpalatset i Mönsterås kan ses som en konkurrent även om simhallarna har ett bra samarbete genom olika nätverk. Anläggningen innehåller en 25-meters bassäng, undervisningsbassäng, bubbelpool och relaxpool. Vattenpalatsets senaste investering togs i bruk sommaren 2009 då en längre och högre vattenrutschbana invigdes. Avståndet till Mönsterås är ca 4 mil, ungefär 35 minuters bilresa. Borgholms kommun Borgholms badhus kan ses som en konkurrent även om simhallarna har ett bra samarbete genom olika nätverk. Anläggningen innehåller en 25-meters bassäng med avdelad aktivitets/undervisning samt en vattenrutschbana. Under sommarmånaderna kan besökarna även ta del utav två utomhusbassänger som delas mellan simhallsbesökare och campingen. Borgholms senaste tillskott är barnlandskap som invigdes år Avståndet till Borgholm är ca 3 mil, ungefär 35 minuters bilresa. Emmaboda kommun Emmabodas badhus kan ses som en konkurrent även om simhallarna har ett bra samarbete genom olika nätverk. Anläggningen innehåller en 25-meters bassäng, undervisningsbassäng och en hoppbassäng. Anläggningen är liten men upplevs som väldigt familjär och lugn. Avståndet till Emmaboda är ca 5 mil, ungefär 45 minuters bilresa. 7.2 Analys av konkurrenssituationen Ovan angivna simhallar konkurrerar med Kalmar av främst två skäl, ett är satsningarna på barnlandskap/vattenlek för familjer mellan 3-6 år och dels för att simhallarna upplevs som varmare och mysigare. Kalmar har idag inte attraktioner för denna målgrupp och trots lika luft- 38

42 och vattentemperatur upplevs Äventyrsbadet som kallare då det är större och funktionen att bevara värmen inte fungerar optimalt. Övriga simhallar som även attraherar besökare från Kalmar är Oskarshamn, Västervik och Växjö. Arena Oskarshamn byggdes år 2006 och har en attraktiv aktivitetsbassäng med spaceball, två rutschkanor, bubbellagun etc. Växjös äventyrsbad byggdes år 2004 med forsränna, rutschkanor, vattengrottor samt möjlighet att simma utomhus via passage mellan inom- och utomhusbassängen. Dessutom planerar Växjö kommun att bygga ny Simarena med tillgång till 50-meters bassäng i arenastaden, beräknad invigning år Avståndet till övriga simhallar är mellan 7-14 mil, ett avstånd som familjer kan tänka sig åka för en härlig badupplevelse. Västerviks nuvarande simhall saknar idag plats för aktiviteter och därför har Västerviks kommun beslutat att bygga ett separat Äventyrsbad/Resort som öppnar i september Badet består av en inom- och utomhusdel och är tänkt att vara en uppskattad destination för hela familjen med vattenrutschbanor, relaxavdelning, olika bastutyper, varmvattenkällor och ett äventyrsberg med lekmöjligheter för barn. Upplevelsebadet hämtar sin inspiration från Medelhavet med restauranger, arkitektur och upplevelser från Grekland, Turkiet, Spanien och Italien. Det är indelat i tre sektioner, varav två kommer att hålla öppet året runt och en tredje håller öppet sex månader om året. Västervik Resort har även satsat på en äventyrsgolfbana vars utformning inspirerats av asiatiska trädgårdar. Hela upplevelsebadet på sammanlagt drygt kvadratmeter förses med glastak, vilket medför en byggnadsteknisk utmaning eftersom det är svårare att täta glastak än traditionella tak. Tanken är att stora delar av anläggningen ska vara öppningsbara och ansluta till den utomhuspool på tvåhundra kvadratmeter som ingår i projektet. Västerviks satsning på Resort och Äventyrsbad år

43 8. Marknadsanalys 8.1 Badmarknadens trender Inom badmarknaden är det vanligt förekommande att beskriva branschens utveckling i fyra steg, så kallade generationer År 1800 År 1900 År 2000 Första generationen Under industrialismens framväxt i början 1800-talet tar den moderna badhistorian sin början. Då byggdes baden i syfte för tvagning och tvättning, innan rinnande varm- och kallvatten fanns i hemmet. Istället för i bassänger badade man i badkar med hytter. Denna generation sträcker sig fram till och med andra världskriget. Andra generationen I mitten av 1900-talet utvecklades simhallarna från att enbart fokusera på renlighetsaspekten till en mer motions- och träningsinriktad verksamhet med måttdefinierade bassänger. Vid denna tid skedde en snabb utbyggnad av baden och mellan år ökade antalet badanläggningar i Sverige från 43 till 260 stycken. Detta skapade mycket goda förutsättningar för olika föreningsoch idrottsaktiviteter. Tredje generationen Till följd av en ökad konkurrenssituation på fritidsområdet i samhället minskade badens attraktionskraft allt mer. Besökarna efterfrågade något mer än renlighet, träning och motion. I mitten av 1980-talet utvecklades simhallarna till en mer komplett mötesplats med aktiviteter som äventyrsbad, gym och friskvård, solarier m.m. Fjärde generationen Nuvarande generationens bad- och friskvårdsanläggningar har förutom allt ovanstående börjat utformas med en separat avdelning i harmonisk och lugn miljö med exempelvis servering, öppen 40

44 spis och vilstolar. En relaxavdelning vänder sig till gäster som söker avkoppling och en möjlighet att kunna slå sig ner i lugn och ro och ta något att äta och dricka. Den senaste tidens trender visar även på att öppethållandena är mer generösa och att besökarna önskar en högre vattentemperatur för en behagligare badupplevelse. En högre vattentemperatur innebär också att det går att bedriva fler typer av verksamheter som exempelvis babysim och rehabiliteringsbad. Dessa båda aktiviteter har också inneburit att fler och fler anläggningar investerar i bassänger med höj- och sänkbart mellangolv för ett ökat användningsområde. 8.2 Byggnation av nya simhallar i Sverige Tabell 12. Information om nybyggda simhallar i Sverige innehållande bad, upplevelsebad, friskvård, relax Karlstad Kumla Finspång Avesta Värmdö Invigning Byggkostnad 250 mkr 200 mkr 184 mkr 90 mkr 131 mkr Badets storlek kvm kvm kvm kvm kvm Friskvård 700 kvm 550 kvm 800 kvm 800 kvm 330 kvm Kostnad/kvm Byggare PEAB PEAB PEAB Metz PEAB Tyskland Badbesök

45 9. Förslag ny bad- och friskvårdsanläggning 9.1 Simhallsförslag utifrån behovs- och konsekvensanalyser I detta avsnitt föreslås en modell för Kalmars framtida simhall samt placering. Simhallens förslag till utformning och innehåll är baserad på information som framkommit i utredningen men framförallt med målet om att bygga en simhall som gynnar en bred målgrupp. I planeringen för framtida simhall har främst hänsyn tagits till att utöka ytor för motionssim och undervisning med flexibla och effektiva lösningar för allmänhetens besök, föreningar och övriga intressenter i anläggningen. Därtill ser vi även att både Äventyrsbad och rekreation är viktigt för lek och vattenvana, säkerhet, hälsa och välmående. Nedan beskrivs de objekt som föreslås för anläggningen med tillhörande motivering för respektive förslag; Två 25-meters bassänger istället för en 50-meters bassäng Motionssim, Tränings- och Tävlingsbassäng 1-25-meters bassäng byggd för simtävling med tillhörande utrustning - 10 banor med mått 2,5 meter/bana (ger 15 simbanor) - Djup 2 meter, (4 meters djup i del av bassäng) - Läktarplatser (300 fasta och om möjligt ytterligare platser för mobil läktare) - Hopptorn och svikt (1, 3 och 5 meter) Motionssim och Träningsbassäng 2-25 meters bassäng - Mått 2,5 meter/bana - Antal banor efter behov Motivering Det viktigaste i uppdraget har varit att se över framtidens behov utav antalet motionssimsbanor och att både föreningar, skolor och allmänhetens besök kan tillfredsställas så långt som möjligt. Dessa behov kan tillgodoses både med en 50-meters bassäng eller två 25-metersbassänger, därför har anläggningens möjlighet till flexibilitet och användningsområden blivit det avgörande för föreslagen simhallsmodell. Några av de viktigaste motiven som styrker föreslaget är; 42

46 - Två simhallsområden ger en lugnare miljö för alla besökare - Olika aktiviteter kan pågå samtidigt utan att störa övriga besökare (ex simträning och vattengympa med musik etc.) - Det finns möjlighet att inrikta en av bassängerna mot föreningsaktiviteter med direkt koncentrerade omklädningsrum, ingång mm. Föreningarna kan få en lättare logistik till simhallen - Vid simtävlingar finns möjlighet att hålla en bassäng öppen för motionssim för allmänheten tillsammans med övriga erbjudande i simhallen - Vid haveri alternativt rengöring av motionsbassängerna drabbas enbart en bassäng av stängning vilket minskar sårbarheten för alla verksamheter - Att bygga bassängerna i olika etapper ger möjlighet till att följa utvecklingen inom badbranschen och simhallsbesöken under något år. Detta gör att vi kan säkra behovet av framtida simyta ännu bättre när vi bygger ytterligare en motionssimsbassäng Undervisningsbassäng - 25-meters bassäng med 4 simbanor - Avdelningsbar (två undervisningsrum) - Höj- och sänkbar botten i båda sektionerna - Avskilda områden/platser för medföljande besökare till simskolor Motivering Genom att bygga en avdelningsbar bassäng för simundervisning kan vi tillgodose ett större nyttjande utav bassängen. Med hjälp utav avskärmning kan flera undervisningsgrupper vara igång samtidigt eftersom bassängen delas av som egna rum. Denna skiljevägg kan även tas bort och bassängen kan då även nyttjas som en 25-meters bassäng med fyra banor till motionssim och simträning vid behov. Detta gör att vi kan vara flexibla med erbjudandet utav fler motionssimsbanor när vi inte har simundervisning i bassängen. Bassängen skall även förses med höj och sänkbar botten delad i två sektioner vilket gör att vi kan anpassa bassängens djup till olika målgrupper. 43

47 Rehabiliteringsbassäng - Bassäng 12,5 x 6 meter - Bassängdjup 110 cm 155 cm - Höj- och sänkbar botten - Utrustad med lyft - Bassängens temperatur för behandlingsbad och babysim, grader Motivering Bassängen är en behandlingsbassäng främst för träning i varmvattensbassäng som ger uppmjukning och smärtlindring samtidigt som träningen är avlastande och ökar rörligheten. Bassängen ska kunna erbjuda träning för ex. egenvårdspatienter, patientgrupper och möjlighet till avskild träning både individuellt och i grupp. Bassängen kommer även att nyttjas till babysimsundervisning, en aktivitet som idag pågår fem dagar i veckan och vid behov kommer denna bassäng även att kunna nyttjas till övrig simundervisning. Genom att bygga flexibla lösningar av bassänger med avdelningsbara rum samt höj- och sänkbara bottnar i bassängerna kommer simhallen att nyttjas optimalt. Äventyrs- Aktivitetsbad - Aktivitetsbad för varierande målgrupper - Särskilt område för barn i ålder 3-6 år (barnbassäng) - Aktiviteter som rutschkana, klättervägg, vågor mm föreslås - Äventyrsbad kopplat till café/restaurang Motivering Aktivitetsbassäng föreslås främst i syfte av lek, rörlighet och vattenvana. Barn och ungdomar bör känna lust att besöka simhallen och ett aktivitetsbad är lockande för alla målgrupper. Kalmars barnfamiljer skall i framtiden kunna erbjudas en härlig vattenmiljö och en social plattform. I övrigt föreslås även följande innehåll; - Relaxavdelning för rekreation och välmående - Lokaler för Gym och Gruppträning - Reception och foajé - Café/Restaurang - Butik - Lokaler för uthyrning - Kontor och konferensrum - Utökade omklädningsrum 44

48 9. 2 Upplägg för byggnation och tidsplan Kalmars nya simhall föreslås att byggas i tre etapper med mål om start senare del av år Hänsyn har tagits till de områden som är i störst behov av att byggas dvs. motionssimsbanor och undervisningsyta vilka kommer att byggas i första etappen. Genom att bygga simhallen på annan plats och i etapper har Kalmar kommun möjlighet att erbjuda samma utbud som idag utan driftsbrott för verksamheterna. Tabell 13. Information arbetsgång och planering samt förslag på tidsplan för Kalmars framtida simhall År Aktiviteter Utredning anläggning/statusbesiktningar 2012 Kalkyler och idéskisser ombyggnation 2013 Kostnadsutredningar/övergång av fastigheten till Serviceförvaltningen 2014 Uppdrag från kommunstyrelsen om förstudie/vidare utredning steg Kalmar Familjebads verksamhet läggs över till Kultur och Fritidsförvaltningen Beslut och projekt/vidare utredning steg Byggnation av Kalmars nya simhall med planering i 3 etapper Nedan presenteras vyer på framtida simhallsmiljöer utan koppling till nuvarande förslag. Vy bassäng 25-meter, 10 banor 45

49 Vy Äventyrsbad/Aktivitetsbad Vy Gym och Gruppträning 46

50 Vy foajé 9.3 Förslag på lokalisering Förstudien har haft som mål att undersöka ny simhall lokaliserad utifrån befintlig plats (Kalmar Sportcenter) och på oberoende plats. Utredningen visar att byggnation på befintlig plats innebär bland annat stora begränsningar i utformningen av simhallsytor och ger ingen direkt ekonomisk vinning. Den största problematiken är långvariga driftsbrott som kommer att påverka allmänhetens besök, medlemmarnas avtal, föreningarnas verksamheter, skolornas krav av simundervisning och personalens arbetsmiljö. Därför föreslås lokalisering på annan plats i Kalmar. Vid valet utav placering av framtida bad- och friskvårdsanläggning är det viktigt att få ett sammanhang med övrig idrott, hälsa och rekreation i Kalmar därför är det viktigt att området bland annat kan erbjuda; - Möjlighet till utveckling av hälsoinriktade aktiviteter - Närhet till natur och uteaktiviteter - En central placering i Kalmar - Ha goda förbindelser av kollektivtrafik - Goda förutsättningar för parkering 47

51 9.4 Förslag på framtidens Kalmar Sportcenter/befintlig anläggning Vid en byggnation av ny simhall på annan plats föreslås att nuvarande simhallens lokaler nyttjas till annan verksamhet kopplat till idrott och hälsa. Anläggningens förutsättningar behöver utredas vidare i samband med simhallsprojektet men det finns goda möjligheter att sammankoppla nuvarande inriktningar med framtida behov inom idrott, hälsa och kultur. Förslag som motorikhall, idrottshall med inriktning mot gymnastik och drill, utökad skolidrott och samlat kampsportcenter är några av de inriktningar som diskuterats för ett framtida Kalmar Sportcenter. 9.5 Förslag till nya öppettider Idag har Kalmars simhall öppet 88,25 tim/vecka vilket är bra med tanke på den rekommenderade kvoten för liknande storlek på badhus (80 tim/vecka). Dock finns fortfarande en stor efterfrågan på ytterligare tidiga morgontider vardagar (tisdagar och torsdagar)samt bättre öppethållande under sommarmånaderna. Vid en kommande förändring av ny bad- och friskvårdsanläggning bör dessa behov tillgodoses. Det bör även räknas med ett ökat intresse för besök i anläggningen när en ny simhall står klar i Kalmar. Öppettiderna som föreslås som ökning är vintertid 210 tim/år och sommartid 80 tim/år, totalt 290 tim/år. Förslaget bygger på att personalstyrkan utökas och att föreningslivets träningstider kan tillgodoses. Tabell 14. Vecka (höst, vinter och vår) Föreslagna öppettider i framtiden för KF Veckodag Öppettider allmänheten Antal timmar/dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt per vecka 93 48

52 Tabell 15. Vecka (sommartid) Föreslagna öppettider i framtiden för KF Veckodag Öppettider fallmänheten Antal timmar/dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt per vecka Förslag till ny prislista I samband med nyrenovering eller nybyggnation kan man höja entrépriserna utan att förlora besökare. Att höja priserna är dock inte något mål, då anläggningen bör vara tillgänglig för så många som möjligt av kommunens befolkning. Nedan angivna prisökningar har jämförts med liknande simhallar i Sverige och trots föreslagen prisökning ligger Kalmar Familjebad i många jämförelser under många simhallars entréavgifter. Nedan angivna tabeller visar enbart entréavgift per gång men simhallen erbjuder även kort med rabatter. Tabell 16. Kalmar Familjebads badavgifter idag Målgrupp Motionssim Äventyrsbad Relaxavdelning Vuxen 65 kr 80 kr 120 kr Barn 2-10 år 40 kr 40 kr Ungdom år 40 kr 55 kr Student 45 kr 60 kr Pensionär 45 kr 60 kr Tabell 17. Kalmar Familjebads badavgifter med ny simhall Målgrupp Motionssim Äventyrsbad Relaxavdelning Vuxen 70 kr 90 kr 180 kr Barn 2-10 år 45 kr 45 kr Ungdom år 45 kr 65 kr Student 50 kr 70 kr Pensionär 50 kr 70 kr 49

53 Förslagen prisökning i kombination med ökad besöksstatistik kan öka simhallens intäkter för bad/motionssim och Äventyrsbad med ca % 9.7 Förslag till verksamhetsomfattning och personal Då simhallsytan med omklädningsrum och relax förväntas öka med ny simhallsmodell och yta ser vi ett behov av att öka personalresurser i badet för att klara bevakningen, hygien och säkerhet. Nya och utökade kurser (simskolor) samt beräknad ökad besöksstatistik kommer också att kräva utökade personalresurser främst inom bad och receptionsverksamheterna. När det gäller drift och teknik minskar behovet av reparation och underhåll jämfört med dagens anläggning men dock krävs minst två tjänster som i framtiden kan planeras mer flexibelt med simhallsverksamheten. Delar av administrationen kommer att förändras med övergången av bolaget till Kultur och Fritidsförvaltningen vilket ger en något mindre kostnad för badets resultat. Nedan anges en beräkning och förslag till ökad tjänstekvot vid en byggnation av en ny simhall. Tabell 18. Förslag till verksamhetsomfattning beräknat på antal tjänster Verksamhet Tjänst/kvot Rek Tjänst/kvot ny simhall Badbevakning 6,1 7,1 Simundervisning 1,3 1,5 Städning 1 1,3 Reception/kassa 4,5 5,5 Adm/värdinna/ chef 2,75 2,25 Drift/teknik och underhåll 2 2 Totalt 17,65 19,65 Informationen i kombination med föreslagna förlängda öppettider gör att den totala operativa verksamheten behöver öka med ca två heltidstjänster med beräknad kostnad på 800 tkr. Dock är det viktigt att påpeka att ökade öppettider, större utbud av aktiviteter, fler simskoleplatser samt en attraktivare anläggning kommer att generera ökade intäkter vilket kompenserar den ökade personalkostnad som tillkommer i en ny och större simhall. 50

54 10. Ekonomiska konsekvenser 10.1 Energiförbrukning ny simhall Kalmar Familjebads totala yta idag är ca kvm för hela anläggningen. Teknik för uppvärmning och ventilation är ursprungligen sedan anläggingen byggdes år Under åren har anläggningen förändrats genom olika tillbyggen och viss teknik är därmed något mer effektivare. Anläggningens totala energiförbrukning ligger rejält över svenska simhallars medelvärde per kvadratmeter på grund utav gammal och uttjänt teknik. Vid utbyte av äldre ventilationssystem till moderna och mer effektiva kan man normalt återhämta uppåt 50 % av den tidigare värmeenergiförbrukningen. Anläggningens utformning med lokalplaceringar och material har betydelse för beräkning utav energibesparingar men enligt information från diverse leverantörer utav behovsanpassade klimatsystem till simhallar i Sverige så kan en besparing beräknas med minst 30 % med ny teknik. Tabell 19. Statistik energiförbrukning på Kalmar Familjebad (2013) Statistik Energiförbrukning Fjärrvärme El Sammanlagd energiåtgång Energiförbrukning (kwh) Energiförbrukning/kvm (kwh) Svenska simhallars medelvärde energiförbrukning/kvm (kwh) Energiförbrukning på Kalmar Familjebad jämfört med svenska medelvärden år 2013 Energikostnader KF År 2013 (tkr) + 42 % + 27 % + 42 % Tabell 20. Statistik energiförbrukning ny simhall Statistik Energiförbrukning Fjärrvärme El Sammanlagd energiåtgång Energiförbrukning (kwh) Energiförbrukning/kvm (kwh) Svenska Simhallars medelvärde Skillnad jmf med medelvärde + 11 % 32 % 1 % Energikostnader ny simhall (tkr) Statistik för energiförbrukning ny simhall är beräknad utifrån 30 % lägre energikostnader, 25 % ökad besöksstatistik samt en ökning av 4000 kvm anläggningsyta. 51

55 10.2 Vattenförbrukning ny simhall Kalmar Familjebad förbrukar idag ca m 3 vatten till bassänger, duschar och WC. Hälften av volymen, m 3 tas direkt från Kalmarsund vilket ger simhallen bräckt och gratis vatten. Detta har medfört att simhallen har varit generös med påfyllnad och byte av vatten i bassängerna. Rekommendation av vattenförbrukning per badande är 30 liter per dag och Kalmars simhall har medvetet förbrukat det dubbla. Resterande volym är sötvatten till bubbelpooler, dusch och WC. Bräckt vatten har sina ekonomiska fördelar gällande inköp av vattenvolymer, dock ger saltet i vattnet (och därmed i luften) angrepp på materialet i hallen i form utav rostskador. Detta betyder även att endast rostfria material kan användas vilket är mer kostsamt på längre sikt. I kalkylen nedan anges en beräkning av inköpt vatten till alla bassänger, duschar och WC. Kemikalieförbrukningen är beräknat med ca 30 % ökning för ökad bassängyta men är en osäker kalkyl då vi i nuläget inte känner till vilka effekter ny teknik av reningsverk ger. Tabell 21. Förbrukning och kostnader för vatten, vattenrening (CO2), klor, kem och flock Vattenförbrukning m 3 Nuvarande Simhall Framtida Simhall Driftskostnader (tkr) Förbrukning vatten till bassänger m 3 (bräckt vatten) m 3 Förbrukning vatten till m m 3 bubbelpooler, dusch och WC Förbrukning vatten totalt m m 3 Kostnad vatten totalt Kostnad kem till vattenrening Summa vatten och kem Vatten till bassänger redovisas med 45 % lägre förbrukning än nuvarande simhall trots ökning av bassängytor. Detta beror på att Kalmar Familjebad idag förbrukar dubbelt så mycket vatten än vad som rekommenderas pga. gratis vatten. Då vi enbart har betalt för vatten till dusch, Wc och bubbelpooler och i framtiden räknar även med bassängerna, kommer kostnaden öka för vatten och avlopp samt kem med ca 38 % Sammanfattad Intäktsanalys Föreslagen simhall är beräknad med fler bassänger, större ytor samt fler attraktioner vilket kommer att resultera i ökat besöksantal. Kommuner som har satsat på nya simhallar eller ökat attraktionsvärdet med nya aktiviteter etc. kan uppvisa ett ökat intäktsflöde. För Kalmars nya anläggning kan vi med hjälp utav andra kommuners statistik beräkna en ökad besöksstatistik på 52

56 ca 25 % inom bad, motionssim och gym. Då vi idag har kö till vår simundervisning och ser att dessa barn och vuxna i framtiden kan beredas plats beräknar vi att öka med ca 50 %. Tabell 22. Nedan angiven tabell är nettointäkter (exkl. Kalmar kommuns kostnadsersättning och hyror) Intäkter (tkr) 2013 Prognos ökning % Prognos ökning kr Intäkter ny simhall Babysim/Simskola % Bad och Motionssim % Gym och Gruppträning % Övrig försäljning % Ny Relaxavdelning % Totalt Investering Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning förslås byggas i 3 etapper Etapp 1 - Motionsbassäng + hopptorn - Avdelningsbar undervisningsbassäng - Rehabiliteringsbassäng - Gym och träningslokaler - Omklädningsrum - Personalutrymmen - KS-kansli - Teknik - Övriga sammankopplade ytor Etapp 2 - Entré med reception och butik - Kök med Café/Restaurang - Äventyrsbad med serveringsyta - Resterande delar av omklädningsrum - Lokaler till hyresgäster - Relaxavdelning (rekreation) - Teknik - Övriga sammankopplande ytor Etapp 3-25 meters bassäng 53

57 10.5 Befintlig anläggning Befintlig anläggning föreslås tömmas i etapper vilket innebär parallell drift i ny och befintlig anläggning under 2-3 år. Tidigare har beskrivits vilka möjligheter som finns för utveckling av anläggningen. Nettokostnaden för befintlig anläggning beror på de hyror man kan få in och vilka investeringar som är nödvändiga. 11. Förslag till fortsatt arbete Arbetet fram till detta läge har varit inriktat på vad och var vi ska bygga för att möta identifierade behov. Nästa steg blir att titta på hur vi ska bygga och säkerställa framtida placering. En modern bad- och friskvårdsanläggning är en komplex byggnad med mycket teknik. Anläggningen ska handlas upp i enlighet med LOU och formen för upphandlingen bör utredas närmare. Förslag till placering behöver utredas vidare, likaså bör ett större grepp tas för framtida område för att skapa ett sammanhang. I samband med vidare utredning om förutsättningar för den nya bad- och friskvårdsanläggningen i Kalmar bör även en utredning tillsättas kring möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. En ny bad- och friskvårdsanläggning tar en stor del av investeringsbudgeten i anspråk även om den fördelas över flera år. Underlaget för investering i ny anläggning läggs in i framtida investeringsbehov och beslut om tidpunkt för projektstart föreslås tas i samband med budget

58 Bilaga 1 Studiebesök Växjö kommun, Växjö är en expansiv kommun med höga mål och ambitioner. Årligen växer kommunen med ca 1000 invånare och befolkningsprognosen framöver tyder på en fortsatt befolkningstillväxt. Kommunen och föreningslivet har satsat på olika idrottsanläggningar och arenor för att nå högt ställda mål om att skapa förutsättningar för såväl bredd- som elitidrott. Arenastaden i sydvästra delen av tätorten skapar möjligheter för idrottsutövande och motion inom flera områden. Sedan 2009 har det byggts en ny ishockeyarena, fotbollsarena, inomhus-friidrottsarena, gymnastikhall samt ett träningscenter. Nästa steg i utvecklingen är att se över befintlig simhall. Frågan om att bygga om eller bygga nytt är här liksom i många andra kommuner ett välkänt begrepp. Växjö har idag en simhall med en 25-meters bassäng, ett äventyrsbad, relax och undervisningsbassäng. Därtill finns lokaler för gruppträning och gym samt ett café. Fritidsnämnden i Växjö har tecknat avtal med den privata aktören Medley AB som idag driver verksamheten i simhallen. Avtalet är reglerat så att kommunens krav på ex öppettider och tillgänglighet mm. följs på ett ändamålsenligt sätt. Trycket på bassängerna är stort och simhallen skall tillgodose många målgrupper inom både idrottsverksamheten och allmänheten. Av denna anledning tillsammans med att anläggningens status och skick inom vissa delar är undermåligt ser nu Växjö över sina behov. Växjös idrottssatsningar är viktiga för staden och liksom för andra idrotter har man nu gjort en inventering och konstaterat att nuvarande simhall är underdimensionerad och kan inte uppfylla målet om att satsa på simsportens alla grenar dvs. simning med alla discipliner, simhopp, vattenpolo och konstsim. Ett av målen är att Växjö simsällskap i framtiden skall kunna arrangera SM och Ungdoms-OS. Växjö vill satsa på simsportens alla grenar och därmed tillgodose simklubben bättre tider, plats och träningsmöjligheter. Konstsim och vattenpolo erbjuds idag i mindre skala vilka man vill utveckla som idrottsgrenar. Simhopp från 10-meters avsats är en inriktning som Växjö kommer att satsa på med hjälp utav Anna Lindberg, en legend inom simhopp och numera bosatt i Växjö. Simhallens skall ha kapacitet till mästerskap och tävlingar med läktarplats enligt nationella krav. Den planerade bassängen innefattar 50x25 meter med delbar och flexibel vägg samt höj- och sänkbar botten. Därtill planeras alla övriga nödvändiga simbassänger och lokaler. 55

59 Växjös strävan efter utveckling av simsporten kräver annan yta än den som kan erbjudas på befintlig plats. Därför diskuteras en nybyggnation utav simarena ute vid Arenastaden, dels för behovet utav större yta men även närheten av andra idrottsanläggningar som ger upphov till positiva synergieffekter. Vad som skall göras med den nuvarande simhallen är beroende av hur mycket simytor kommunen totalt anser sig behöva samt dimensioneringen utav den nya anläggningen. Växjö anser att Äventyrsbad är ett mervärde för medborgarna men att det nödvändigtvis inte behöver vara kommunen som ska äga denna typ utav anläggning. Likaså är Växjö inte främmande för att låta externa aktörer äga framtida Arena, ex Växjö simsällskap liksom Medley AB.Växjös planer för en ny simarena är väl förankrade bland politiker och andra berörda parter i kommunen. Steget härnäst är att göra en närmare utredning på vilka krav som måste uppfyllas för avsatta mål, vilket behov som finns med den utveckling som Växjö ser för framtiden samt önskemål från medborgare i kommunen. En tidsplan finns för kommande investering enligt följande; 2014 Interna utredningar skall genomföras om lokalisering, krav, behov och önskemål 2015 Arkitekttävling, plan och bygglov 2016 projektering och upphandling Byggnation 2019 intrimning Sammanfattning; Susanne Söderberg 56

60 Bilaga 2 Studiebesök på Sundstabadet i Karlstad 26 maj 2014 Tio minuters gångväg från centrum, i det fina grönområdet vid Sundstatjärn, ligger Sundstabadet - Karlstads nya upplevelsebad kopplat till sporthallen. Karlstads tidigare simhall byggdes 1979 och bestod utav en 25-meters bassäng med 8 banor och en mindre aktivitetsbassäng med tillhörande omklädningsrum. Karlstad som idag har ca invånare har länge haft behov utav en ny simhall och år 2010 beslutade kommunen att satsa på en ny anläggning. Diskussioner fördes i kommunen gällande placering av den nya simhallen men närheten till city, tillgänglighet för skolor och föreningar samt sammankoppling till övrig idrott var starka argument för att titta på möjligheter att bygga på befintlig plats. Beslutet som fattades blev en kombination utav ombyggnation och tillbyggnation utav befintlig anläggning med en budget på 250 mkr. Karlstads behovsanalys av ytor och innehåll resulterade till en simhall på samma plats som tidigare med en utökning utav ca kvm för relaxavdelning och upplevelsebad. I den övriga anläggningen byggdes allt om från grunden, endast stommen/betongen av den ursprungliga 25- meters bassängen blev kvar i ombyggnationen. Karlstads krav i upphandlingen var att kunna hålla öppet både gym och simhall under hela om- och tillbyggnationen vilket resulterade till en längre och grundligare planering samt en byggnation i etapper under 3 års tid. Då simhallens ytor blev större och aktiviteterna fördubblades i simhallen ökade även driften med 6 personal. Tidigare hade simhallen en privat caféägare vars kontrakt man avslutade i samband med ombyggnationen. Idag äger och driver kommunen all verksamhet i sporthall, simhall och café i syfte om att vilja ha ett helhetsgrepp över service, bemötande och prissättning i anläggningen. Kommunens initiativ i att äga caféet kan dock ifrågasättas i framtiden utifrån ett konkurrensperspektiv. Den enda hyresgästen som huserar i anläggningens område är Actic AB som har ca 700 kvm med gym och gruppträning. Kommunen diskuterade även vid tillfällen fler hyresgäster för ökad lönsamhet men varken yta, bygglov eller syfte med anläggning matchade dessa önskemål. Byggnationen genomfördes i 3 etapper där den nya delen för relaxavdelning och upplevelsebad stod klart först. Då övrig anläggning var öppen som tidigare förändrades inte personalsituationen dvs. all personal var på plats under hela byggtiden. Därefter byggdes resterande simhall om och 57

61 under ombyggnationen erbjöds en hel del tillfälliga rum/områden till kunder som sedan fick rivas, en kostnad som måste medräknas i budgeten. Erfarenheten säger dock att allt inte kunde förutses utan en del förändrades under byggtiden. Intäktsförlusterna påverkades under byggtiden med 1,5 mkr/år för minskat besöksantal. Badet är byggt för alla vilket betyder att man inte tagit särskilt hänsyn till exempelvis simklubb eller vattensporterna i Karlstad. Det byggdes ytterligare en bassäng med 6 banor vilka skulle tillgodose både allmänhet och simträningen. Även om simklubben hade önskemål/krav om att få en simhall med tävlingskapacitet så byggdes varken en 50-meters-bassäng eller läktare i simhallen. Argumenten är simpla menar Thomas Holmberg, före detta fritidschef med 30 års erfarenhet i badbranschen och numera biträdande förvaltningschef i Karlstad. Att bygga en 50-meters bassäng ger enbart upphov till problem, några av Thomas argument är följande; - En 50-meters bassäng gynnar enbart några få elitidrottare - Tävlingar i Sverige fördelas mellan simhallarna, en simhall kanske högst får ta emot en till två tävlingar/år, konkurrensen är hård! - En 50-meters bassäng innebär ständiga diskussioner om att kunna dela upp för olika aktiviteter i samma bassäng, varför bygga en 50-meters bassäng när man hela tiden delar av i 2 stycken 25-metersbassänger? - En 50-metersbassäng kan leda till ökad säkerhetsrisk i form av längre simsträckor - Många aktiviteter i en och samma bassäng resulterar till en stimmig miljö och mycket oljud - En 50-meters bassäng kostar ca 40 mkr mer att bygga än en 25 meters bassäng Nyttiga slutsatser Karlstads erfarenhet av om- och nybyggnation av simhallen har lett till bra och viktig information för Kalmars kommande planering av framtida bad; - Att bygga på samma plats som tidigare kräver en grundligare planering och realistiska tidsramar. Vid ombyggnation stöter man på hinder som inte är med i kalkylen - Se till att det i upphandlingsförfarandet framkommer tydligt att uppdraget skall genomföras av arkitekter med väldigt god erfarenhet av badprojekt i Sverige 58

62 - För att klara budget krävs oftast ett partnerskap istället för totalentreprenad för att övervaka byggnationen och inte bara överlämna den till byggbolaget. Partnerskap för Karlstad resulterade i en byggnation som klarade budgeten pga god övervakning och ett naturligt samarbete med byggbolaget. - En 50-meters bassäng handlar om mer problemlösning än nytta, det är antal simyta/banor som skall utökas på ett optimalt sätt - Ställ alltid frågan, för vem bygger vi? - Bygg för framtiden, om det inte finns möjligheter nu så förbered för kommande satsningar och planera tidsramar för implementering Idag har Karlstad en modern anläggning med motions- undervisning- och rekreationsbad samt gym och relaxavdelning. Karlstad ser idag att satsningen genererat ett stort antal besökare till simhallen och målet är besökare/år. Upplevelsebadet är det område som genererar de största intäkterna till simhallen och med facit i hand skulle detta område gärna få kunna vara något större än den yta som erbjuds idag. Kommunens kostnader uppgår till 15 mkr/år i driftkostnader för att kunna erbjuda ett bad för alla i Karlstad kommun. Sammanfattning: Susanne Söderberg 59

63 60

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar 5 FEBRUARI 2015, STADSHUSET MÖTE MED ANNA RHEYNEUCLAUDES KIHLMAN (M) OCH CARL-JOHAN SCHILLER (KD) JAN W. SJÖSTRÖM, STYRELSELEDAMOT OCH

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet

Tjänsteskrivelse. Prislista Hylliebadet SIGNERAD 2015-05-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-05-15 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare daniel.x.olsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Prislista Hylliebadet FRI-2014-4090

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sundstabadet. Kund- och brukarundersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Karlstads kommun

Sundstabadet. Kund- och brukarundersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Karlstads kommun Sundstabadet Kund- och brukarundersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Karlstads kommun 2013 SYFTE MÅLGRUPP BAKGRUND Syftet med undersökningen är att kartlägga besökarnas uppfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

USM Simhopp Lund maj 2017

USM Simhopp Lund maj 2017 USM Simhopp Lund 26-28 maj 2017 Välkomna till Lund Simklubben Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar deltagare och ledare välkomna till Ungdoms-SM i simhopp. Vi hoppas att våra gäster kommer att trivas

Läs mer

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 Utredning bad Kävlinge Kommun Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 AGENDA Kostnadsindikation Driftkostnader Personalkostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader TRE ALTERNATIV 1. Alternativ

Läs mer

Verksamhetsplan VARBERGS SIM

Verksamhetsplan VARBERGS SIM Verksamhetsplan 2015-2017 VARBERGS SIM VARBERGS SIM Föreningens syfte: VARBERGS SIM ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning VARBERGS SIM

Läs mer

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport

Bad och friskvård Klippan. Standardrapport Bad och friskvård 2014 Standardrapport Procent Antal Man 42 108 Kvinna 58 149 Svarande 257 Inget svar 17 Procent Antal 15-19 5,6 15 20-29 8,6 23 30-39 7,1 19 40-49 11,6 31 50-59 15,4 41 60-65 10,5 28 över

Läs mer

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden 2013-10-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/153 Fritidsnämnden Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden bedömer att det finns ett permanent

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2013

Kvalitetsundersökning Medley 2013 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN , STADSHUSET, LIDINGÖ

MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN , STADSHUSET, LIDINGÖ MOTION TILL ÅRSMÖTET AV MODERATERNA PÅ LIDINGÖ ANGÅENDE NY SIMHALL PÅ LIDINGÖ ATT BEHANDLAS DEN 2016-03-13, STADSHUSET, LIDINGÖ TILL: Daniel Källenfors, Ordförande, daniel.kallenfors@yahoo.se Ulf Geijer,

Läs mer

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap

Stockholms Kappsimningsklubb. Bromma Simsällskap. Spårvägen Simförening. Kanaans Simsällskap Denna presentation är sammanställd av 4 simklubbar i Västerort. Stockholms Kappsimningsklubb Bromma Simsällskap Spårvägen Simförening Kanaans Simsällskap Stockholm 2012-11-01 1 (11) Sammanfattning. Under

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad

Redovisning av utredningsuppdrag Maserhallen och Tunets bad 2016-05-17 2016/1276 1(6) Vår adress Kommunfastigheter Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Anders Berg anders.berg@borlange.se Nämnd Datum Redovisning

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15

Ärende nr 6. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0538/15 Ärende nr 6 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-18 Diarienummer 0538/15 Planering och utredning Gösta Malmryd Telefon 031-368 21 10 E-post: gosta.malmryd@ioff.goteborg.se Sammantagen strategi för badhus

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn (1)

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn (1) Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Rehn 2016-01-20 2015-5739 1(1) YTTRANDE Kommunfullmäktige Ärende: Medborgarförslag - Engagera Kalmar kommuns invånare avseende placering av kommunens nya simhall

Läs mer

Dubbelrum -Totalt:33 nätter x 2 pers. = ca 66 gästnätter. Stuga: 4-Bädd: Totalt:122 nätter x ca 3 pers. = ca 366 gästnätter

Dubbelrum -Totalt:33 nätter x 2 pers. = ca 66 gästnätter. Stuga: 4-Bädd: Totalt:122 nätter x ca 3 pers. = ca 366 gästnätter Statistik 2013 Nossebrobadet Teambana: 6 tillfällen SISU Kanot uthyrning: Totalt:29 tillfällen Lägenhet: Dubbelrum -Totalt:33 nätter x 2 pers. = ca 66 gästnätter Enkelrum Totalt:61 nätter Stuga: 4-Bädd:

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

En arena för alla. Invigning sommaren 2015.

En arena för alla. Invigning sommaren 2015. En arena för alla. Invigning sommaren 2015. Välkommen till nordens största multisportarena. Öppnar sommaren 2015 för alla. Elit som motionär. 270 RESTAURANGPLATSER Sju våningar sport, med allt från längdskidåkning

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2016-05-09 KFN 2016/0115 förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Alla får inte plats

Alla får inte plats 2012-05-22, Rev C 1 Under vårens soligaste och varmaste dag såg det ut så här i simhallen - från tidig morgon till kväll. Notervärt är att många stod utanför och luftade sig för ventilation på läktaren

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss Dnr KFN-2013-422 Dpl 45 sid 1 (7) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2013-10-02 Thomas Holmberg, thomas.holmberg@karlstad.se Öppettider, avgifter och aktiviteter för Sundstabadet-återremiss

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2013-10-18 SFN 2013/0888 0480-450505 Servicenämnden Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset

Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset Styrdokument Stöd & Process 2015-11-19 Hanna Björklund 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:428 hanna.bjorklund@upplandsvasby.se Taxor och prioriteringsordningar för lokaler i Messingen/kulturhuset

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen Karin Hjertén Jonas Hägerhäll Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen www.babysimfotografen.se EN SIMKLUBB FÖR ALLA SS04 vision och värdegrund sedan 2004 Svenska Simförbundets Simlinje Perioden före puberteten

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2016-04-05 KS 2016/0342 50044 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum Förslag till beslut

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING WHITE BUILDING VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING En ljus och välkomnande entré Här finns möjlighet att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Norrviken. Fastigheten är strategisk placerad

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i stadsdelen Nälsta i Stockholm Dp 2010-04976

Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i stadsdelen Nälsta i Stockholm Dp 2010-04976 STADSBYGGNADSKONTORET UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Renoir Danyar SID 1 (5) Tfn 08-50826659 2012-05-21 Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i

Läs mer

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-08-17 KS 2017/0601 Kommunfullmäktige Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall Verksamhetsbeskrivning 2014-08-01 20134-09-10 Medley Näckenbadet och Nacka simhall MEDLEY Nacka 2014-09-10 1 Inledning Som utförare av uppdraget att driva Nacka simhall och Näckenbadet skall det, enligt

Läs mer

SYDPOOLENS SIMHALLSREGLER

SYDPOOLENS SIMHALLSREGLER ALLMÄNNA SIMHALLSREGLER SYDPOOLENS SIMHALLSREGLER Barn under 12 år måste alltid ha en badande ansvarig över 18 år med sig när de besöker simhallen. Spring ej - halkrisken är stor. Bad får endast ske i

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Plan för Vara Badhus under 2015

Plan för Vara Badhus under 2015 Plan för Vara Badhus under 2015 Utkast och underlag av Nathalie Winquist våren 2014 Reviderad och kompletterad av Jonas Hägg hösten 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL FAX E-POST HEMSIDA Vara kommun

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Föreningsenkät anläggningar

Föreningsenkät anläggningar Enkät via webben Utskick till 81 föreningar/förbund registrerade i Väsby (kultur, idrott, övriga) 40 inkomna enkätsvar (50%) Har ni tvingats säga nej till intresserade barn och unga pga brist på lokaler/ytor?

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014

SIMHOPPSVERKSAMHETEN I MALMÖ SIMSÄLLSKAP OCH MALMÖ KAPPSIMNINGSKLUBB 2014 HOPPSKOLA vit och rosa (termin 1 och termin 2) Nybörjarhoppskolan består av hoppskola termin 1 (HS vit 1-4) och hoppskola termin 2 (HS rosa 1-3). I nybörjarhoppskolan tränar man en gång i veckan. Alla

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

SPORTCENTER MED BADHUS

SPORTCENTER MED BADHUS SPORTCENTER MED BADHUS Här är en bild på hur det kommer se ut inifrån badhuset med Hudiksvalls hamn i bakgrunden. TE14 Bromangymnasiet 2015 2016 Vi har valt att använda spillvärmen till att värma upp ett

Läs mer

Fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut. Fastighetskontorets förslag till beslut. Idrottsförvaltningens förslag till beslut

Fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut. Fastighetskontorets förslag till beslut. Idrottsförvaltningens förslag till beslut Fsk dnr 4.3-540/2016 Idf dnr 08.02.01/191/2016 Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Fastighetskontoret Åke Söderberg Projektavdelningen Telefon: 08-508 260 09 ake.soderberg@stockholm.se Till Fastighetsnämnden

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 387 1230 kvm, Inre Hamnen Jörgen Kocksgatan 9 Inre Hamnen Ledig yta: 387 1230 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 70 Tillträde: Enligt överenskommelse Konferens

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

1.Allmänt Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4

1.Allmänt Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning 1.Allmänt... 3 2.Träning och tävling... 3 Träningar... 3 Träningsdagar/helger... 3 Läger... 3 Tävling... 4 3. Utbildning/Utveckling... 4 4.Klubbmästerskap... 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Sim och idrottshall i Skarpnäck

Sim och idrottshall i Skarpnäck Vi vill att denna byggnad och dess innehåll skall stimulera alla, även dom som inte ingår i organiserade idrottsklubbar, att komma i kontakt med idrott och motion. Hallen kan med rätt innehållsmässig mix

Läs mer