Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN"

Transkript

1 Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN Spridningsdiagrammen nedan representerar samma korrelationskoefficient, r = 0, Det finns dock två tydliga skillnader mellan diagrammen som korrelationskoefficienten inte lyckas beskriva: 1) Datamolnet i det vänstra diagrammet lutar brantare än datamolnet i det högra. 2) Datamolnet i det vänstra diagrammet ligger på en högre nivå än datamolnet i det högra. För att beskriva dessa två egenskaper hos ett samband nivå och lutning använder vi regressionslinjen.

2 y 4. 1 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING Regressionslinjen är en linje som är anpassad för att beskriva data så bra som möjligt: x Vi kan beskriva den här linjen genom funktionen för en rät linje: y = a + bx. I figuren ovan ges regressionslinjen av: y = 8 + 2x Vi använder här en hatt (^) ovanför y:et. På det viset gör vi en distinktion mellan regressionslinjen (y ) och de faktiska värdena på y-variabeln (y). Om vi istället skrev y = 8 + 2x så skulle detta inte stämma för varje observation i data, utan enbart för de observationer som råkar ligga exakt på linjen. Värdet 8 i den här ekvationen kallas för interceptet och visar var linjen skär y-axeln. Genom att variera interceptet flyttar vi linjen upp och ner i diagrammet:

3 Värdet 2 i den här ekvationen (y = 8 + 2x) kallas för koefficienten för x. Den visar hur mycket y förändras då x ökar med en enhet. Här har koefficienten för x värdet 2: Då x ökar med en enhet så ökar y med 2 enheter. Genom att variera koefficienten för x så ändrar vi linjens lutning: Beroende och oberoende variabel Exempel: Vi vill analysera sambandet mellan antalet sovrum och hyrespriser i Brooklyn, New York. Totalt täcker data 44 lägenheter:

4 Hyra (dollar) Lägenhet Sovrum Hyra Hyrespriser, Brooklyn (NY) Sovrum Vi kallar y-variabeln (hyra) för beroende variabel eller utfallsvariabel; x-variabeln (sovrum) kallas för oberoende variabel. Terminologin kommer från att hyran beror av antalet sovrum. När vi gör en regression tänker vi oss att en variabel (x) kan påverka eller prediktera en annan (y). I det här exemplet är det antalet sovrum som predikterar hyrespriset. Därför är hyrespriset beroende variabeln och antalet sovrum oberoende. Här är ytterligare två exempel: Vi studerar sambandet mellan rökning under graviditeten och barnets födelsevikt. Rökning är då oberoende variabel (x) och barnets födelsevikt beroende (y). Vi studerar sambandet mellan arbetserfarenhet och lön. Arbetserfarenhet då oberoende variabel (x) och lön beroende (y). Att beräkna regressionslinjen minsta-kvadratmetoden Exempel fortsättning: Spridningsdiagrammet nedan visar sambandet mellan antalet sovrum och hyrespriser i Brooklyn:

5 Hyra (dollar) Hyra (dollar) Hyrespriser, Brooklyn (NY) Sovrum Hur kan vi på bästa sätt anpassa en linje till detta datamaterial? Minsta-kvadratmetoden ger den linje som går möjligast nära snittet för y för olika värden på x. I figuren nere ges den linjen i svart: Hyrespriser, Brooklyn (NY) Sovrum Såhär räknar vi fram värdena för a och b i regressionslinjen (hyra = a + b sovrum): b = s xy s x 2 kovariansen mellan x och y = variansen för x a = y bx I detta exempel är kovariansen mellan antalet sovrum och hyran är 767,87; variansen för antalet sovrum är 1,28: b = kovariansen variansen för x = 767,87 1,28 600

6 Genomsnittlig hyra (y ) är 3025,93 och genomsnittligt antal sovrum (x ) är 2,5: a = y bx = 3025,93 600,37 2, Regressionslinjen ges då av: hyra = sovrum Regressionslinjens tolkning Exempel fortsättning. Vi hade regressionslinjen: hyra = sovrum. Så vad säger den? hyra är den predikterade hyran och ger oss en uppskattning av hur genomsnittlig hyra varierar med antalet sovrum. hyra är också vår bästa gissning: Om vi vet att en lägenhet har, säg, två sovrum uppskattas hyran vara 2725 dollar: hyra = sovrum = dollar är alltså en uppskattning av hur mycket det i snitt kostar att hyra en lägenhet i Brooklyn med två sovrum. Vi kan också få en sådan uppskattning genom att direkt beräkna det genomsnittliga hyrespriset bland alla lägenheter med två sovrum. Men regressionslinjen är en förbättring på den uppskattningen eftersom vi nu tar hjälp av hela vårt datamaterial för att uppskatta hyrespriset för en lägenhet med två rum. Detta bygger dock på att förhållandet mellan hyrespriset och antal sovrum också är linjärt. På motsvarande sätt kan vi räkna ut att den predikterade hyran för en lägenhet med tre rum är 3325 dollar: =2 hyra = sovrum = 3325 Och att den predikterade hyran för en lägenhet med fyra sovrum är 3925 dollar: =3 hyra = sovrum = 3925 Vi kan till och med prediktera hyran för en lägenhet med fem sovrum trots att vi inte har en enda sådan lägenhet i data: =4

7 hyra = sovrum = 4525 =5 Exempel fortsättning: Visa att hyran predikteras öka med 600 dollar då antalet sovrum ökar med ett. Predikterad hyra för en lägenhet med k antal rum: hyra = k Predikterad hyra för en lägenhet med k+1 antal rum: hyra = (k + 1) Skillnaden: [ (k + 1)] [ k] = är koefficienten för antalet sovrum; den visar att hyran i snitt ökar med 600 dollar för varje ytterligare sovrum. Det här gäller för alla regressionslinjer. Koefficienten b visar att då x ökar med en enhet så ökar y i snitt med b enheter. Exempel: Spridningsdiagrammet nedan visar sambandet mellan sysselsättningsgrad och självmordsfrekvens bland män i 169 länder. Variabeln sysselsättning mäter procenten sysselsatta män; variabeln självmord mäter antalet självmord per hundratusen män. Regressionslinjen ges av: självmord = 32,6 0,25 sysselsättning

8 Då sysselsättningsgraden ökar med en procentenhet så minskar antalet självmord i snitt med 0,25 per hundratusen män. Eller med andra ord: Då sysselsättningsgraden ökar med tio procentenheter så minskar antalet självmord i snitt med 2,5 per hundratusen män. Här är det bra att vara noggrann med enheten för sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden mäts i procent och enheten för procent är procentenheter. Här är ett exempel på skillnaden: I Finland är sysselsättningsgraden 59 procent. Om sysselsättningsgraden ökar med 10 procentenheter så blir den 69 procent; om sysselsättningsgraden ökar med 10 procent så blir den 64,9 procent (dvs. 59*1,1 = 64,9). Residualer Exempel: Vi ska återgå till exemplet med hyrespriser i Brooklyn. Vi såg tidigare hur vi kan prediktera hyran för lägenheter med olika antal sovrum. I tabellen nedan har vi predikterat hyran för varje lägenhet i data: Lägenhet Sovrum Hyra Predikterad hyra Exempelvis ser vi att lägenhet #2 har en hyra på 4600 dollar men en predikterad hyra på 3325 dollar. Den här lägenheten kostar alltså 1275 dollar mer än predikterat utifrån antalet sovrum. Vi kallar den här skillnaden för residualen. Residualen visar felet ; hur mycket lägenhetens faktiska hyra avviker från den predikterade. Residualen för lägenhet #1 är -325 dollar; lägenheten kostar 325 dollar mindre än predikterat. I tabellen nedan visas residualen för varje lägenhet i data:

9 Lägenhet Sovrum Hyra Predikterad hyra Residual Medelvärde: 2, Om vi beräknar medelvärdet för alla residualer så kommer vi att se att det blir noll; regressionslinjen överskattar hyran för vissa lägenheter och underskattar den för andra, men i genomsnitt har regressionslinjen rätt. På motsvarande sätt så är snittet för de predikterade hyrorna lika med snittet för de faktiska. Det är ett annat sätt att säga samma sak; regressionslinjen har rätt i genomsnitt. Det här innebär inte att regressionslinjen inte kan göra brutalt felaktiga prediktioner ibland. Detta kan hända eftersom vi lever i en komplex värld som inte låter sig predikteras så lätt. Detta kan också hända om förhållandet mellan y och x inte är linjärt trots att vi beskriver det så. Vi ska återkomma till den punkten i avsnitt 4.4. Varför minsta-kvadrat? Vi sa tidigare att regressionslinjen beräknas med hjälp av en metod som kallas för minsta-kvadratmetoden, och att detta ger en linje som går möjligast nära snittet för y för olika värden på x. Men vad betyder det här mer konkret? Jo, rent tekniskt handlar det om att välja en linje som gör så att summan av de kvadrerade residualerna (dvs. kvadrerade felen) blir så liten som möjligt. Och därifrån kommer namnet minsta-kvadratmetoden. Ofta förkortar vi denna med OLS vilket kommer från engelskans ordinary least squares. Övningsuppgifter: Se här.

10 4. 2 REGRESSIONER MED DUMMYVARIABLER Exempel: Vi ska fortsätta med exemplet gällande hyrespriser i Brooklyn. Anta nu att vi enbart valt ut en- och tvårummare till vår analys. Det finns inget som hindrar oss från att göra en regressionslinje trots att x-variabeln enbart har två värden. Såhär ser data då ut: Lägenhet Sovrum Hyra Variabeln sovrum kallas nu för en dummy-variabel; den antar enbart två olika värden. Dummy-variabler brukar dock kodas med värdena 0 och 1 (det underlättar tolkningen av resultaten). Så låt oss döpa om variabeln sovrum till tvåa; variabeln tvåa antar värdet 1 om lägenheten har två sovrum och värdet 0 om lägenheten har ett sovrum: Lägenhet Tvåa Hyra Regressionslinjen ges av: hyra = tvåa. predikterade hyran för en tvåa är då 2828 dollar: Den hyra = tvåa = = 2828 =1 Och att den predikterade hyran för en etta är 2115 dollar: hyra = tvåa = 2115 =0 I det här fallet är prediktionen för en tvårummare (2828 dollar) den genomsnittliga hyran bland tvårummarna i data. Prediktionen för en etta (2115 dollar) är den genomsnittliga

11 Hyra (dollar) hyran bland enrummarna i data. Regressionslinjen går med andra ord exakt genom snittet för en- och tvårummare. Koefficienten för tvåa (713 dollar) är den genomsnittliga skillnaden i hyra mellan två- och enrummare. Hyrespriser, Brooklyn (NY) Tvåa Exempel: Vi har frågat 20 stycken sista årets läkarstuderande om deras lönekrav på första jobbet, dvs. vilken är den lägsta lön de kunde tänka sig att acceptera? Tabellen nedan visar lönekraven och personernas kön (variabeln kvinna som antar värdet 1 för kvinnor och 0 för män): Id Kvinna Lönekrav Genomsnittligt lönekrav bland männen är 3300 euro och bland kvinnorna 3100 euro. Regressionslinjen ges då av: lönekrav = kvinna

12 Koefficienten för kvinna visar att lönekravet i snitt är 200 euro lägre bland kvinnorna än bland männen. Övningsuppgifter: Se här.

13 4. 3 FÖRKLARINGSGRADEN Om vi kör en regression i ett program som kan hantera statistiska data så får vi fram ett resultat som ser ut ungefär såhär: Den här regressionen är gjord i Excel, men regressionsutskriften är uppbyggd på liknande sätt oavsett vilket dataprogram du använder. Data är Brooklyn hyresdata som vi är bekanta med från tidigare (här har vi inkluderat lägenheter med ett till fyra sovrum). Som vi ser innehåller utskriften många siffror. I det här skedet ska vi bara koncentrera oss på några av dem. För det första: Var syns regressionslinjen i den här utskriften? Eller med andra ord: Var syns värdena för a och b i uttrycket hyra = a + b sovrum? Jo, vi hittar dem i den tredje tabellen, i kolumnen Koefficienter : Det som kallas för Konstant i tabellen är interceptet (a) som har värdet 1525,09... ; koefficienten för antal sovrum (b) har värdet 600, Vi ska också titta lite mer på en annan siffra ur regressionsutskriften, nämligen förklaringsgraden som betecknas R 2 :

14 Förklaringsgraden anger andelen av variation i y som kan förklaras av x. Vi har R 2 = 0,25: 25 procent av variationen i hyrespriser kan förklaras av antalet sovrum. Förklaringsgraden antar värden mellan 0 och 1. Då förklaringsgraden har värdet 0 så kan variationen i y inte alls förklaras av x. Då förklaringsgraden har värdet 1 så betyder det att all variation i y kan förklaras av x. Eller med andra ord: Då vi använder regressionslinjen, hyra = sovrum, för att prediktera hyran för en lägenhet så får vi alltid ut lägenhetens faktiska hyra. Det här skulle betyda att residualen är exakt lika med noll för varje lägenhet i data. (Kom ihåg att residualen är skillnaden mellan lägenhetens faktiska hyra och den predikterade.) Förklaringsgraden kan beräknas som kvadraten på Pearsons korrelationskoefficient. Men för att se vad som händer bakom beräkningarna så kan följande formel vara till större nytta: R 2 variansen i residualerna = 1 variansen i y Om variansen i residualerna är stor så innebär det att de faktiska hyrespriserna ofta är mycket större eller mycket mindre än predikterat. I extremfallet är variansen i residualerna lika stor som variansen i faktiska hyrespriser. Då blir kvoten i uttrycket ovan 1 och R 2 blir 0.

15 Om variansen i residualerna är liten så betyder det att de faktiska hyrespriserna ligger nära det som predikterats utifrån antalet rum. I extremfallet är variansen i residualerna 0 (alla residualer har värdet 0) och R 2 blir då 1. Övningsuppgifter: Se här.

16 4. 4 LOGARITMERAD SKALA Exempel: I avsnitt 4.1 tittad vi på sambandet mellan sysselsättningsgrad och självmord bland män i 169 länder: Variabeln sysselsättning mäter procenten sysselsatta män; variabeln självmord mäter antalet självmord per hundratusen män. Från spridningsdiagrammet kan man ana sig till att sambandet kunde beskrivas bättre av en linje om vi loggade y- variabeln. Här visas sambandet då självmorden beskrivs på en logaritmisk skala: Vi räknar ut regressionslinjen på samma sätt som tidigare, bara att den beroende variabeln nu är ln(självmord) istället för självmord. Ett utdrag av data ges nedan:

17 Land Sysselsättning Självmord ln(självmord) Afghanistan 83,4 4,8848 1, Albanien 61,6 9, , Algeriet 65,4 5, ,63803 Angola 83,0 21,473 3, Finland 59,2 28,1194 3, Zimbabwe 75,3 18,836 2, Regressionslinjen ges av: ln (självmord) = 3,5 0,015 sysselsättning Då sysselsättningsgraden ökar med en procentenhet så minskar den naturliga logaritmen av självmordsfrekvensen i snitt med 0,015 enheter. Eller med andra ord: Då sysselsättningsgraden ökar med en procentenhet så minskar självmordsfrekvensen i snitt med 1,5 procent. Som du märker så får vi en procentuell effekt (istället för absolut) då utfallet är loggat. Hur kommer det sig? Jo, vi har tidigare sett (avsnitt 2.2) att skillnaden mellan två loggade värden representerar den procentuella skillnaden mellan värdena. Exempel: Om ln(självmord) ökar med 0,01 enheter så representerar detta en enprocentig ökning i självmordsfrekvensen. Och om ln(självmord) minskar med 0,015 enheter så är det en 1,5-procentig minskning i självmordsfrekvensen => Då sysselsättningsgraden ökar med en procentenhet så minskar självmordsfrekvensen i snitt med 1,5 procent. Exempel: I avsnitt 3.2 tittade vi på förhållandet mellan inkomst och livslängd i världens länder:

18 Där inkomst mäter inkomst per person i landet; livslängd mäter genomsnittlig livslängd i landet. Vi såg också att vi här kan logga inkomsterna för att få ett linjärt samband: Här ges regressionslinjen av: livslängd = 19,0 + 5,8 ln(inkomst) Då den naturliga logaritmen av inkomst ökar med en enhet ökar livslängden i snitt med 5,8 år. Eller med andra ord: Då inkomsterna ökar med en procent så ökar livslängden i snitt med 0,058 år. Som du ser så beskriver vi nu inkomstökningar i procent (och inte i absoluta tal). Hur kommer det sig? Jo, vi vet att skillnaden mellan två loggade värden representerar den procentuella skillnaden mellan värdena. Exempel: Om ln(inkomst) ökar med 0,01 enheter så är det en enprocentig ökning i inkomster => Då inkomsterna ökar med en procent så ökar livslängden i snitt med 0,058 år (0,01*5,8 = 0,058).

19 I tabellen nedan visas hur koefficienterna tolkas i olika fall, dvs. beroende på om y är loggad, om x är loggad, eller om bägge är loggade: ln (y) = 2 + 0,1 x Då x ökar med en enhet så ökar y med 0,1 100 = 10 procent. ln (y) = 2 + 0,1 ln (x) Då x ökar med en procent så ökar y med 0,1 procent. y = 2 + 0,1 ln (x) Då x ökar med en procent så ökar y med 0,1/100 = 0,001 enheter. De här tolkningarna gäller dock enbart ungefärligt, och då de procentuella effekterna blir allt större så blir dessa approximationer allt sämre. Om y ökar eller minskar med mer än ~10 procent så kan man istället använda exakta omvandlingsformler. I regressioner med loggat utfall och ologgad x-variabel så är detta inte ovanligt. Anta exempelvis att vi får följande resultat: ln (y) = 2 + 0,2 x Den exakta omvandlingen: Om x ökar med en enhet så ökar y med (e 0,2 1) procent. I kapitlets Appendix (A.1: Log-procenter) visas de exakta omvandlingsformlerna för alla tre fall, dvs. beroende på om y loggats, x loggats eller bägge. Övningsuppgifter: Se här.

20 Appendix A.1: Log-procenter ln (y) = 2 + 0,1 x Då x ökar med en enhet så ökar y med (e 0,1 1) ,5 procent. ln (y) = 2 + 0,1 ln (x) Då x ökar med en procent så ökar y med (0,01 0,1 1) 100 0,11 procent. y = 2 + 0,1 ln (x) Då x ökar med en procent så ökar y med 0,1 ln(1,01) 0,001 enheter.

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING 1. En av regressionslinjerna nedan beskrivs av ekvationen y = 20 + 2x; en annan av ekvationen y = 80 x; en tredje av ekvationen y = 20 + 3x

Läs mer

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Regressionsanalys handlar om att estimera hur medelvärdet för en variabel (y) varierar med en eller flera oberoende variabler (x). Exempel: Hur

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 3 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Samband mellan två kvantitativa variabler Matematiska samband Statistiska samband o Korrelation Svaga och starka samband När beräkna korrelation?

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 7 TIDSSERIEDIAGRAM OCH UTJÄMNING 1. En omdebatterad utveckling under 90-talet gäller den snabba ökningen i VDlöner. Tabellen nedan visar genomsnittlig kompensation för direktörer

Läs mer

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet 4.1 Oberoende (x-axeln) Kön Kön Längd Ålder Dos Dos C max Parasitnivå i blodet Beroende (y-axeln) Längd Vikt Vikt Vikt C max Sänkningen av parasitnivåerna i blodet Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Läs mer

Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING

Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING När vi gör en regressionsanalys så bygger denna på vissa antaganden: Vi antar att vi dragit ett slumpmässigt sampel från en population

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ATT KONTROLLERA FÖR BAKOMLIGGANDE FAKTORER 1. Regressionen nedan visar hur kvinnors arbetsmarknadsdeltagande varierar beroende på om de har småbarn eller inte. Datamaterialet

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 6 ATT KONTROLLERA FÖR BAKOMLIGGANDE FAKTORER 1. Regressionen nedan visar hur kvinnors arbetsmarknadsdeltagande varierar beroende på om de har småbarn eller inte. Datamaterialet

Läs mer

INNEHÅLL DEL II: STATISTISK INFERENS SLUMPMÄSSIGA SAMPEL

INNEHÅLL DEL II: STATISTISK INFERENS SLUMPMÄSSIGA SAMPEL INNEHÅLL 1. Vad är statistik? DEL I: ATT BESKRIVA DATA 2. Att beskriva en variabels fördelning 3. Sambandet mellan två variabler: Korrelationer 4. Sambandet mellan två variabler: Regressionslinjen 5. Statistiska

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Korrelation och regression Innehåll 1 Korrelation och regression Spridningsdiagram Då ett datamaterial består av två (eller era) variabler är man ofta intresserad av att veta om det nns ett

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 8 SAMPEL KONTRA POPULATION 1. Nedan beskrivs fyra frågeställningar. Ange om populationen är ändlig eller oändlig i respektive fall. Om ändlig, beskriv också vem eller vad som ingår

Läs mer

Statistiska samband: regression och korrelation

Statistiska samband: regression och korrelation Statistiska samband: regression och korrelation Vi ska nu gå igenom något som kallas regressionsanalys och som innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010)

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1. Variabler I det aktuella exemplet ingår följande variabler: (1) life.sat, anger i vilket utsträckning man är nöjd med livet;

Läs mer

1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet

1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet 1/31 REGRESSIONSANALYS F1 Linda Wänström Statistiska institutionen, Stockholms universitet 2/31 Kap 4: Introduktion till regressionsanalys. Introduktion Regressionsanalys är en statistisk teknik för att

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 12

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 12 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 12 ANOVA I EN MULTIPEL REGRESSION 1. I en amerikansk studie samlade man in data för 601 gifta personer, och mätte hur många utomäktenskapliga affärer de haft under det senaste

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet May 4, 2015 Wänström (Linköpings universitet) F1 May 4, 2015 1 / 25 Regressions- och tidsserieanalys,

Läs mer

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Användning Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Kimmo Sorjonen Sektionen för Psykologi Karolinska Institutet Kärt barn har många namn: (1) Random coefficient models; () Mixed effect models; (3)

Läs mer

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION

Korrelation kausalitet. ˆ Y =bx +a KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION KAPITEL 6: LINEAR REGRESSION: PREDICTION Prediktion att estimera "poäng" på en variabel (Y), kriteriet, på basis av kunskap om "poäng" på en annan variabel (X), prediktorn. Prediktion heter med ett annat

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

Laboration 4 R-versionen

Laboration 4 R-versionen Matematikcentrum 1(5) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 VT13, lp3 Laboration 4 R-versionen Regressionsanalys 2013-03-07 Syftet med laborationen är att vi skall bekanta oss med lite av de funktioner

Läs mer

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Detta kapitel är en liten matematisk vägledning om att beräkna tillväxttakten i Excel. Här visas exempel på potenser och logaritmer och hur dessa funktioner beräknas

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 9 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Regression Regressionsmodell Signifikant lutning? Prognoser Konfidensintervall Prediktionsintervall Tolka Minitab-utskrifter o Sammanfattning Exempel

Läs mer

Föreläsning 10, del 1: Icke-linjära samband och outliers

Föreläsning 10, del 1: Icke-linjära samband och outliers Föreläsning 10, del 1: och outliers Pär Nyman par.nyman@statsvet.uu.se 19 september 2014-1 - Sammanfattning av tidigare kursvärderingar: - 2 - Sammanfattning av tidigare kursvärderingar: Kursen är för

Läs mer

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts.

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts. Spridningsdiagram (scatterplot) En scatterplot som visar par av observationer: reklamkostnader på -aeln and försäljning på -aeln ScatterplotofAdvertising Ependitures ()andsales () 4 Fler eempel Notera:

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Blandade problem från elektro- och datateknik

Blandade problem från elektro- och datateknik Blandade problem från elektro- och datateknik Sannolikhetsteori (Kapitel 1-10) E1. En viss typ av elektroniska komponenter anses ha exponentialfördelade livslängder. Efter 3000 timmar brukar 90 % av komponenterna

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION.

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. MATEMATISKA INSTITUTIONEN Tillämpad statistisk analys, GN STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2011 Avd. Matematisk statistik GB 2011-04-13 DATORLABORATION 3: MULTIPEL REGRESSION. Under Instruktioner och data på

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström October 31, 2010 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Fråga nr a b c d 2 D

Fråga nr a b c d 2 D Fråga nr a b c d 1 B 2 D 3 C 4 B 5 B 6 A 7 a) Första kvartilen: 33 b) Medelvärde: 39,29 c) Standardavvikelse: 7,80 d) Pearson measure of skewness 1,07 Beräkningar: L q1 = (7 + 1) 1 4 = 2 29-10 105,8841

Läs mer

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys)

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25,

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Medicinsk statistik II

Medicinsk statistik II Medicinsk statistik II Läkarprogrammet termin 5 VT 2013 Susanna Lövdahl, Msc, doktorand Klinisk koagulationsforskning, Lunds universitet E-post: susanna.lovdahl@med.lu.se Dagens föreläsning Fördjupning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn SM Matematisk statistik Datum LP - Material Laboration Kursexaminator Adam Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys

Prediktera. Statistik för modellval och prediktion. Trend? - Syrehalt beroende på kovariater. Sambands- och trendanalys Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren Prediktera Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/28 Statistik för modellval

Läs mer

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys

Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Excel och Minitab för att 1. få en visuell uppfattning om vad ett regressionssamband

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 9 STOKASTISKA VARIABLER 1. Ange om följande stokastiska variabler är diskreta eller kontinuerliga: a. X = En slumpmässigt utvald person ur populationen är arbetslös, där x antar

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 9 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 (kap. 20) Introduktion I föregående föreläsning diskuterades enkel linjär regression, där en oberoende variabel X förklarar variationen hos en

Läs mer

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007 Lunds universitet Kemometri Lunds Tekniska Högskola FMS 210, 5p / MAS 234, 5p Matematikcentrum VT 2007 Matematisk statistik version 7 februari Datorlaboration 3 1 Inledning I denna laboration behandlas

Läs mer

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Mahamed Saeid Ali Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2016:11 Matematisk statistik Juni 2016

Läs mer

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen När utfallsrummet för en slumpvariabel kan anta vilket värde som helst i ett givet intervall är variabeln kontinuerlig. Det är väsentligt att utfallsrummet

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson Skriftlig omtentamen på momentet Statistisk dataanalys III (SDA III, statistiska metoder) 3 högskolepoäng, ingående i kursen Undersökningsmetodik

Läs mer

Laboration 4 Regressionsanalys

Laboration 4 Regressionsanalys Matematikcentrum Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 VT14, lp4 Laboration 4 Regressionsanalys 2014-05-21/23 Syftet med laborationen är att vi skall bekanta oss med lite av de funktioner som finns

Läs mer

Statistik och epidemiologi T5

Statistik och epidemiologi T5 Statistik och epidemiologi T5 Anna Axmon Biostatistiker Yrkes- och miljömedicin Dagens föreläsning Fördjupning av hypotesprövning Repetition av p-värde och konfidensintervall Tester för ytterligare situationer

Läs mer

Multipel regression och Partiella korrelationer

Multipel regression och Partiella korrelationer Multipel regression och Partiella korrelationer Joakim Westerlund Kom ihåg bakomliggande variabelproblemet: Temperatur Jackförsäljning Oljeförbrukning Bakomliggande variabelproblemet kan, som tidigare

Läs mer

Föreläsning 4. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 4. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 4 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Dagens föreläsning o Icke-parametriska test Mann-Whitneys test (kap 8.10 8.11) Wilcoxons test (kap 9.5) o Transformationer (kap 13) o Ev. Andelar

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk)

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk) Poissonregression En lämplig utgångspunkt om vi har en beroende variabel som är en count variable, en variabel som antar icke-negativa heltalsvärden med ganska liten variation E(y x1, x2,.xn) = exp( 0

Läs mer

Resursfördelningsmodellen

Resursfördelningsmodellen PCA/MIH Johan Löfgren Rapport 25-6-26 (6) Resursfördelningsmodellen Växjös skolor våren 25 Inledning Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2 24. Registret

Läs mer

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen Statistiska Institutionen Handledare: Rolf Larsson Kandidatuppsats VT 2013 Den svenska arbetslöshetsförsäkringen En undersökning av skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar som kvinnor respektive

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström April 8, 2011 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer

Algebra, exponentialekvationer och logaritmer Höstlov Uppgift nr 1 Ge en lösning till ekvationen 0 434,2-13x 3 Ange både exakt svar och avrundat till två decimalers noggrannhet. Uppgift nr 2 Huvudräkna lg20 + lg50 Uppgift nr 3 Ge en lösning till ekvationen

Läs mer

Föreläsningsmanus i matematisk statistik för lantmätare, vecka 5 HT06

Föreläsningsmanus i matematisk statistik för lantmätare, vecka 5 HT06 Föreläsningsmanus i matematisk statistik för lantmätare, vecka 5 HT06 Bengt Ringnér September 20, 2006 Inledning Detta är preliminärt undervisningsmaterial. Synpunkter är välkomna. 2 Väntevärde standardavvikelse

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

Tidsserier, forts från F16 F17. Tidsserier Säsongrensning

Tidsserier, forts från F16 F17. Tidsserier Säsongrensning Tidsserier Säsongrensning F7 Tidsserier forts från F6 Vi har en variabel som varierar över tiden Ex folkmängd omsättning antal anställda (beroende variabeln/undersökningsvariabeln) Vi studerar den varje

Läs mer

Instruktioner till Inlämningsuppgift 1 och Datorövning 1

Instruktioner till Inlämningsuppgift 1 och Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2005 Statistiska institutionen 2005-10-14 MC Instruktioner till Inlämningsuppgift 1 och Datorövning 1 Kurs i Ekonometri, 5 poäng. Uppgiften ingår i examinationen för kursen och

Läs mer

Facit till Extra övningsuppgifter

Facit till Extra övningsuppgifter LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Statistik, ANd 732G71 STATISTIK B, 8hp Civilekonomprogrammet, t3, Ht 09 Extra övningsuppgifter Facit till Extra övningsuppgifter 1. Modellen är en

Läs mer

a) Anpassa en trinomial responsmodell med övriga relevanta variabler som (icketransformerade)

a) Anpassa en trinomial responsmodell med övriga relevanta variabler som (icketransformerade) 5:1 Studien ifråga, High School and beyond, går ut på att hitta ett samband mellan vilken typ av program generellt, praktiskt eller akademiskt som studenter väljer baserat på olika faktorer kön, ras, socioekonomisk

Läs mer

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3 Föreläsning 4 Kap 5,1-5,3 Multikolinjäritetsproblem De förklarande variablerna kan vara oberoende (korrelerade) av varann men det är inte så vanligt. Ofta är de korrelerade, och det är helt ok men beroendet

Läs mer

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret.

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. NAN: KLASS: Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. 1) a) estäm ekvationen för den räta linjen i figuren. b) ita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Johan Andersson Skriftlig tentamen på momentet Statistisk dataanalys III (SDA III, statistiska metoder) 3 högskolepoäng, ingående i kursen Undersökningsmetodik

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs B, kapitel 2 Kapitel.1 101, 10 Exempel som löses i boken. 103 Testa genom att lägga linjalen lodrätt och föra den över grafen. Om den på något ställe skär grafen i mer än en punkt så visar grafen inte en funktion.

Läs mer

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2

Algebra & Ekvationer. Svar: Sammanfattning Matematik 2 Algebra & Ekvationer Algebra & Ekvationer Parenteser En parentes När man multiplicerar en term med en parentes måste man multiplicera båda talen i parentesen. Förenkla uttrycket 42 9. 42 9 4 2 4 9 8 36

Läs mer

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1

Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1 Tillämpad statistik (A5), HT15 Föreläsning 10: Multipel linjär regression 1 Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2015-11-19 Motivering Vi motiverade enkel linjär regression som ett

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik Grundläggande statistik Påbyggnadskurs T1 Odontologisk profylaktik FÖRELÄSNINGSMATERIAL : KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING t diff SE x 1 diff SE x x 1 x. Analytisk statistik Regression & Korrelation Oberoende

Läs mer

2 Dataanalys och beskrivande statistik

2 Dataanalys och beskrivande statistik 2 Dataanalys och beskrivande statistik Vad är data, och vad är statistik? Data är en samling fakta ur vilken man kan erhålla information. Statistik är vetenskapen (vissa skulle kalla det konst) om att

Läs mer

Inlämningsuppgift-VT lösningar

Inlämningsuppgift-VT lösningar Inlämningsuppgift-VT lösningar A 1. En van Oddset-spelare har under lång tid studerat hur många mål ett visst lag gör i ishockeymatcher och vet att sannolikheterna beskrivs av följande tabell: Mål 0 1

Läs mer

Lösa ekvationer på olika sätt

Lösa ekvationer på olika sätt Lösa ekvationer på olika sätt I denna aktivitet ska titta närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt. I kurserna lär du dig att lösa första- och andragradsekvationer exakt med algebraiska metoder.

Läs mer

Regression med Genetiska Algoritmer

Regression med Genetiska Algoritmer Regression med Genetiska Algoritmer Projektarbete, Artificiell intelligens, 729G43 Jimmy Eriksson, jimer336 770529-5991 2014 Inledning Hur många kramar finns det i världen givet? Att kunna estimera givet

Läs mer

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 1 Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 Dessa instuderingsfrågor är främst tänkta att stämma överens med innehållet i föreläsningarna,

Läs mer

Experimentella metoder 2013, Räkneövning 3

Experimentella metoder 2013, Räkneövning 3 Experimentella metoder 2013, Räkneövning 3 Problem 1: Fem studenter mätte längden av ett rum, deras resultat blev 3,30 m, 2,90 m, 3,70 m, 3,50 m, och 3,10 m. Inga uppgifter om mätnoggrannheten är kända.

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA Linda Wänström Linköpings universitet 12 December Linda Wänström (Linköpings universitet) LONGITUDINELLA DATA 12 December 1 / 12 Explorativ Faktoranalys

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband Experimentella metoder, FK3001 Datorövning: Finn ett samband 1 Inledning Den här övningen går ut på att belysa hur man kan utnyttja dimensionsanalys tillsammans med mätningar för att bestämma fysikaliska

Läs mer

1.1 Polynomfunktion s.7-15

1.1 Polynomfunktion s.7-15 1.1 Polynomfunktion Vad är då en funktion? En funktion är en regel i matematiken som beskriver sambandet mellan två storheter. T.ex. Hur många hjul har 3 bilar? 3 4 = 12 Hur många hjul har 4 bilar? 4 4

Läs mer

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse

Del A: Begrepp och grundläggande förståelse STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM KH/CW/SS Tentamensskrivning i Experimentella metoder, 1p, för kandidatprogrammet i fysik, /5 01, 9-14 Införda beteckningar skall förklaras och uppställda ekvationer motiveras

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl Karlstads universitet Avdelningen för nationalekonomi och statistik Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl 08.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling, approximationsschema

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning i Fysikexperiment, 7,5 hp, för FK2002 Onsdagen den 15 december 2010 kl. 9-14. Skrivningen består av två delar A och B. Del A innehåller enkla frågor och

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

Justeringar och tillägg till Svar till numeriska uppgifter i Andersson, Jorner, Ågren: Regressions- och tidsserieanalys, 3:uppl.

Justeringar och tillägg till Svar till numeriska uppgifter i Andersson, Jorner, Ågren: Regressions- och tidsserieanalys, 3:uppl. LINKÖPINGS UNIVERSITET 73G71 Statistik B, 8 hp Institutionen för datavetenskap Civilekonomprogrammet, t 3 Avdelningen för Statistik/ANd HT 009 Justeringar och tillägg till Svar till numeriska uppgifter

Läs mer

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Statistiska metoder för säkerhetsanalys F10: Intensiteter och Poissonmodeller Frågeställningar Konstant V.v.=Var Cyklister Poissonmodeller för frekvensdata Vi gör oberoende observationer av de (absoluta) frekvenserna n 1, n 2,..., n k från den

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

2.1 Minitab-introduktion

2.1 Minitab-introduktion 2.1 Minitab-introduktion Betrakta följande mätvärden (observationer): 9.07 11.83 9.56 7.85 10.44 12.69 9.39 10.36 11.90 10.15 9.35 10.11 11.31 8.88 10.94 10.37 11.52 8.26 11.91 11.61 10.72 9.84 11.89 7.46

Läs mer

Kvantitativ forskning C2. Viktiga begrepp och univariat analys

Kvantitativ forskning C2. Viktiga begrepp och univariat analys + Kvantitativ forskning C2 Viktiga begrepp och univariat analys + Delkursen mål n Ni har grundläggande kunskaper över statistiska analyser (univariat, bivariat) n Ni kan använda olika programvaror för

Läs mer

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp)

Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) Uppsala universitet Statistiska institutionen A5 2014-08-26 Tentamen Tillämpad statistik A5 (15hp) 2014-08-26 UPPLYSNINGAR A. Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Formelsamlingar: A4/A8 Tabell- och formelsamling

Läs mer