Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25"

Transkript

1 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004 MEDDELANDE NR 2005:25

2 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2004

3 Meddelande 2005:25 Referens Margareta Johansson, Sociala avdelningen, Maj 2005 Kontaktperson Ethel Werning, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Direkttelefon , e-post Beställningsadress Länsstyrelsen i Jönköpings län, Sociala avdelningen, Jönköping Telefon Webbplats ISSN ISRN LSTY-F-M 05/25--SE Upplaga 80 ex. Tryckt på Länsstyrelsen, Jönköping 2005 Miljö och återvinning Rapporten är tryckt på Svanenmärkt papper och omslaget består av PETplast, kartong, bomullsväv och miljömärkt lim. Vid återvinning tas omslaget bort och sorteras som brännbart avfall, rapportsidorna sorteras som papper Länsstyrelsen i Jönköpings län

4 Förord Vårdnadshavarna, i regel föräldrarna, har ett ansvar för att barn får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vid sidan av vårdnadshavarna har socialnämnden ett särskilt ansvar för att barns behov blir tillgodosedda. Nämnden kan som regel i frivilliga former inom socialtjänsten ge föräldrar och barn det stöd och den hjälp som de behöver. Om ett barn är i behov av samhällets bistånd men föräldrarna och i vissa fall barnets medverkan inte kan erhållas, kompletterar lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över de barn och ungdomar som under 2004 var föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om beredande av vård enligt LVU. Sammanställningen redovisas i denna rapport. Iris Dovrén Råsbrant Socialdirektör 3

5 Innehållsförteckning Förord (alltid högersida)... 3 Innehållsförteckning... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund.7 Föräldraansvaret.7 Socialnämndens ansvar för barn och ungdom 7 Vård enligt LVU 7 Antal barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård enligt LVU...9 Omedelbart omhändertagande Vårdansökan.. 12 Överklagade beslut 14 Små barn som är föremål för insatser enligt LVU Länsstyrelsens kommentarer

6 Sammanfattning Under 2004 var sammanlagt 71 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är det högsta antalet sedan länsstyrelsen började föra denna statistik. Det är framförallt antalet barn som blev föremål för åtgärder på grund av förhållanden i hemmiljön som var ovanligt stort. De 53 barn som var aktuella i miljöärendena kom från sammanlagt 39 familjer. Många av barnen var spädbarn, som misshandlats eller saknade omvårdnad på grund av föräldrarnas missbruk. Omedelbara omhändertaganden Antalet barn och ungdomar som blev omedelbart omhändertagna uppgick till 54, varav 36 på grund av brister i hemmiljön och 18 på grund av eget beteende. Länsrätten fastställde omhändertagandena i 31 miljöfall och 18 beteendefall. I fem kommuner, Aneby. Gnosjö, Habo, Sävsjö och Vaggeryd, gjordes inga omedelbara omhändertaganden. Ansökan om beredande av vård Antalet barn och ungdomar som var föremål för ansökan om beredande av vård uppgick till 60, varav 39 miljöfall och 21 beteendefall. Kommunen återtog ansökan i två fall. Länsrätten avslog vårdansökan i fyra miljöärenden och i ett beteendeärenden. Länsrätten beslutade att 53 barn och ungdomar skulle bli föremål för vård enligt LVU. Kammarrätten ändrade länsrättens dom i fem fall. Överklaganden 23 länsrättsdomar överklagades till kammarrätten av den enskilde. Åtta av dessa domar överklagades till Regeringsrätten: o Fem ärenden ändrades i kammarrätten så att länsrättens dom om LVU-vård upphävdes. I de övriga ärendena ändrade kammarrätten inte i något av fallen länsrättens domar. o Den enskilde överklagade åtta ärenden till Regeringsrätten, som inte meddelade prövningstillstånd. Sammanlagt erhöll 48 barn och ungdomar slutligt vård enligt LVU, jämfört med 44 för år Det är det högsta antalet under de 10 år som Länsstyrelsen fört statistik. 5

7 6

8 Bakgrund Föräldraansvaret I 6 kap föräldrabalken (FB) ges de grundläggande bestämmelserna till skydd för barn. I 1 föreskrivs att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Socialnämndens ansvar för barn och ungdom Vid sidan av vårdnadshavarna har socialnämnden ett särskilt ansvar för barn och ungdom. Socialtjänstlagen har kompletterats med en bestämmelse om att när åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Denna bestämmelse svarar mot innehållet i artikel 3 i barnkonventionen. I 5 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) föreskrivs att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och att nämnden ska sörja för att barn och ungdom som riskerar en ogynnsam utveckling får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa kräver det, vård och fostran utanför det egna hemmet. Vård enligt LVU Socialnämnden kan som regel i frivilliga former inom socialtjänsten ge föräldrar och barn det stöd och den hjälp som de behöver. Om ett barn är i behov av samhällets bistånd men föräldrarnas och i vissa fall den unges medverkan inte kan erhållas, kompletterar LVU. Denna lag ska tillämpas först när det inte går att få samtycke till den vård som är nödvändig. LVU kan dock bli tillämplig även om det finns ett formellt samtycke. Har nämnden grundad anledning att anta att föräldrarnas samtycke inte är allvarligt menat eller det finns skäl att tro att den unge själv inte kommer att medverka till den vård som han har förklarat sig införstådd med, kan vård enligt LVU komma ifråga. Vård med stöd av LVU kan bli aktuell i två huvudfall, dels när brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet medför en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (de s.k. miljöfallen, 2 ), dels när den unge utsätter sig för en sådan risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (de s.k. beteendefallen, 3 ). 2 Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 7

9 3 Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Det är länsrätten som beslutar om vård enligt LVU och det är bara socialnämnden som kan ansöka om sådan vård. 4 Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grunden för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna. Om ett barn behöver tas omhand akut finns det bestämmelser i 6 LVU om omedelbart omhändertagande. 6 Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och rättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet ska anmälas vid nästa sammanträde. När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även länsrätten besluta att den unge omedelbart ska omhändertas. Om socialnämnden har beslutat att någon ska omhändertas omedelbart ska beslutet underställas länsrätten inom en vecka annars upphör det att gälla. Om länsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet ska socialnämnden ansöka om vård inom fyra veckor från det att omhändertagandet verkställdes. Länsrätten får medge förlängning annars upphör omhändertagandet efter denna tid. Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet ska socialnämnden besluta att det ska upphöra. Länsrättens domar i LVU mål kan överklagas till kammarrätt och regeringsrätt. För att regeringsrätten ska ta upp ärendet krävs att man beviljar prövningstillstånd. Socialnämndens beslut att låta omhändertagandet upphöra kan däremot inte överklagas. 8

10 Antal barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård enligt LVU Underlaget för statistiken har hämtats från länsrätts- och kammarrättsdomar som Länsstyrelsen haft tillgång till. I materialet ingår de ärenden angående omedelbart omhändertagande och beredande av vård som varit föremål för avgörande av Länsrätten i Jönköpings län under Sammanlagt har 71 barn och ungdomar varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller beslut om vård enligt LVU. Siffrorna inom parentes i tabellerna avser uppgifter för Tabell 1: Barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och /eller ansökan om beredande av vård fördelade efter kön och indikation Miljö Beteende Pojkar 25 (13) 13 (15) Flickor 23 (13) 10 (17) Summa 48 (26) 23 (32) Antalet barn och ungdomar som varit föremål för LVU-åtgärder var ovanligt högt Det var framför allt många barn som på grund av förhållanden i hemmiljön blev föremål för åtgärder enligt LVU. Fem barn har varit omhändertagna på både miljö- och beteendeindikationerna. Dessa barn är redovisade under beteendeindikationen. Tabell 2: Barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård fördelade efter kön och indikation under åren År Flickor Pojkar Miljö Beteende Miljö Beteende Totalt under perioden

11 Barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård enligt miljö- och beteendeindikationerna Pojkar Flickor Barn som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård i miljöärenden Flickor Pojkar

12 Barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård på grund av eget beteende Flickor Pojkar Tabell 3: Antal aktuella barn per familj i miljöärendena Antal familjer Antal barn De 53 barn i miljöärendena kom från sammanlagt 39 familjer. Fem barn var omhändertagna både på miljö- och beteendeindikationen och är medräknade i tabell 3. Tabell 4: Födelseår på de barn och ungdomar som varit föremål för omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård fördelade efter indikation Födelseår Miljö Beteende

13 Summa Fem ungdomar födda 1987, 1988, 1989, 1991 och 1991 är omhändertagna enligt både 2 och 3 LVU och redovisas endast under beteendeärenden. Det har blivit vanligare att socialnämnden för de äldre barnen ansöker om LVU- vård med hänvisning både till miljö- och till beteendeindikationen. Mest påfallande är ändå att så många spädbarn var föremål för åtgärder enligt LVU under Omedelbart omhändertagande Enligt 6 LVU kan socialnämnden omhänderta den unge i avvaktan på att länsrätten prövar frågan om vård med stöd av lagen. Bestämmelsen kan tillämpas om det finns ett omedelbart behov av vård eller det av utredningsskäl behövs ett omedelbart omhändertagande. Tabell 5: Antal omedelbart omhändertagna barn och ungdomar fördelade efter kön och indikation Kön Miljö Beteende Pojkar 16 (11) 11 (11) Flickor 20 (9) 7 (14) Summa 36 (20) 18 (25) Sammanlagt var 54 (45) barn omedelbart omhändertagna någon gång under Tabell 6: Antal barn och ungdomar som omhändertagits omedelbart fördelade efter kommun och indikation Kommun Miljö Beteende Aneby 0 (0) 0 (0) Eksjö 2 (1) 1 (3) Gislaved 3 (0) 1 (1) Gnosjö 0 (1) 0 (1) Habo 0 (1) 0 (0) Jönköping Centrum 8 (2) 3 (5) Jönköping Söder 0 (3) 3 (2) Jönköping Väster 0 (2) 1 (2) Jönköping Öster 1 (1) 5 (2) Mullsjö 0 (0) 1 (1) Nässjö 8 (0) 2 (2) 12

14 Sävsjö 0 (6) 0 (0) Tranås 6 (0) 0 (3) Vaggeryd 0 (0) 0 (0) Vetlanda 1 (0) 1 (1) Värnamo 7 (2) 0 (2) Summa 36 (19) 18 (25) Sammanlagt har 54 barn och ungdomar varit föremål för omedelbart omhändertagande varav 36 på grund av brister i hemmiljön och 18 på grund av eget beteende. I Jönköping Öster, Mullsjö och Nässjö har ett barn i varje kommun varit omhändertaget enligt både miljö- och beteendeindikationen och är medräknade endast under beteendeindikationen. I Aneby, Gnosjö, Habo, Sävsjö och Vaggeryds kommuner blev inga barn eller ungdomar föremål för omedelbart omhändertagande. Antal omedelbart omhändertagna barn åren Antal barn Över tiden har antalet omedelbara omhändertaganden visat en tendens att öka. Tabell 7: Antal omedelbara omhändertaganden som beslutats i domstol fördelade efter indikation Miljö Beteende Fastställda av länsrätten 31 (16) 18 (24) Upphävda av länsrätten 3 (4) 1 (0) Summa 34 (20) 19 (24) Länsrätten upphävde fyra omedelbara omhändertaganden i miljöärenden. Av de 49 omedelbara omhändertaganden som fastställts av länsrätten gjordes vårdansökan i 40 ärenden. Vårdansökan Tabell 8: Ansökan om beredande av vård fördelade efter kommun och indikation Kommun Miljö Beteende 13

15 Aneby 1 (0) 0 (0) Eksjö 0 (3) 1 (4) Gislaved 3 (0) 2 (1) Gnosjö 1 (3) 0 (1) Habo 1 (1) 0 (0) Jönköping Centrum 4 (3) 2 (5) Jönköping Söder 0 (3) 2 (2) Jönköping Väster 0 (1) 2 (4) Jönköping Öster 1 (1) 5 (4) Mullsjö 0 (0) 1 (1) Nässjö 9 (0) 3 (2) Sävsjö 4 (2) 0 (0) Tranås 5 (0) 0 (2) Vaggeryd 0 (0) 1 (1) Vetlanda 3 (0) 2 (3) Värnamo 7 (2) 1 (1) Summa 39 (19) 21 (29) Sammanlagt gjordes vårdansökan för 60 (48) barn och ungdomar, varav 39 miljöfall och 21 beteendefall. I fem ärenden gjordes ansökan både på miljö- och beteendeindikation men är endast medräknade som beteendeärenden. I Nässjö och Värnamo ansökte kommunerna om vård för en ungdom var (beteende), men återtog sina ansökningar, varför länsrätten avskrev målen. Tabell 9: Ansökan om beredande av vård fördelade efter indikation för åren År Miljö Beteende Totalt Under 2004 låg ansökningarna om LVU vård på grund av barnens hemmiljö på en mycket hög nivå. Antalet ansökningar av miljöskäl fördubblades i förhållande till året innan. Beslut i länsrätten Tabell 10: Avslag av länsrätten på vårdansökningar fördelade efter kommun och indikation Kommun Miljö Beteende Aneby 1 Nässjö 2 1 Vetlanda 1 14

16 Summa 4 1 Länsrätten avslog ansökan om vård i fyra miljöärenden och i ett beteendeärende. Länsrätten beslutade om LVU-vård för 53 barn och ungdomar, 35 på grunder av brister i hemmiljön och 20 på grund av den unges eget beteende. Två ansökningar återtogs av socialnämnder i två kommuner. Tabell 11: Avslag av länsrätten på vårdansökningar fördelade efter indikation för åren År Miljö Beteende Totalt Vi har tidigare uppmärksammat att antalet ansökningar om LVU-vård som avslås har ökat i länet. Det har särskilt gällt ansökningar i miljöärenden. Antalet vårdansökningar som avslogs 2004 var inte anmärkningsvärt högt. Överklagade beslut Tabell 12: Beslut som överklagats till kammarrätten Ändring Ej ändring Miljö 5 16 Beteende 0 2 Summa 5 18 Sammantaget ansöktes om vård enligt LVU i 60 ärenden. Länsrätten beslutade om vård av 53 barn och ungdomar och avslog ansökan om vård i fem ärenden. Nässjö och Värnamo kommuner ansökte om vård i var sitt ärende men återtog sina ansökningar och länsrätten avskrev ärendena. Det var 23 domar som överklagades av den enskilde till kammarrätten. Åtta av kammarrättens domar överklagades till Regeringsrätten. o Fem ärenden ändrades i kammarrätten så att länsrättens dom om LVU-vård upphävdes. I de övriga ärendena ändrade kammarrätten inte i något av fallen länsrättens domar. o Den enskilde överklagade åtta ärenden till Regeringsrätten, som inte meddelade prövningtillstånd. Således erhöll 48 (44) barn och ungdomar slutligt vård enligt LVU. 15

17 Antal barn som fick LVU-vård åren Antal barn Antalet barn som vårdas enligt LVU visar en tendens till att öka. Det är framför allt barn antalet som fick vår på grund av brister i hemmiljön som ökade under Små barn som är föremål för insatser enligt LVU Under 2004 var det 16 barn som var födda 2003 eller 2004 som blev föremål för tvångsåtgärder. För nio av barnen innebar det att de fick vård enligt LVU. För de övriga var det fråga om omedelbara omhändertaganden som upphörde eller ansökningar om vård som avslogs av länsrätten. Varje barns situation är unik, men för att tydliggöra de livsöden som döljer sig bakom statistiken kan det vara av intresse att lyfta fram några exempel, som gäller just små barn. Även om varje barns situation är unik kan man i huvudsak skönja två typer av omständigheter till grund för socialtjänsten och domstolarnas agerande när det gäller spädbarn. Den ena typen gäller barn till föräldrar som är kända sedan tidigare för att ha allvarliga psykiska problem och/eller missbruksproblem. Ett exempel är ett två månader gammalt barn som lämnas av sina båda missbrukande föräldrar. Ibland finns äldre syskon som placerats i unga år. Modern till ett av de omhändertagna spädbarnen hade tidigare fött sex barn, men inget av dessa barn fanns i hennes vård. Moderns situation präglades av missbruk, liksom faderns. 16

18 Den andra typen av omständigheter som föranleder ingripanden är att barnen i späd ålder utsatts för misshandel. Ett exempel rör ett sex veckor gammalt barn med skallskador, som vid flera tillfällen utsatts för våld, sannolikt av sin far. Några av spädbarnen hade äldre syskon som var nära i ålder. Tre syskon som var 5 månader, 1½ respektive 3 år omhändertogs omedelbart. Barnen ansågs ha ett akut skyddsbehov eftersom det yngsta barnet uppvisat skallskador, som tillfogats honom. Länsrätten beslutade senare att alla tre barnen skulle beredas vård med stöd av LVU. Länsrättens dom överklagades till kammarrätten som fastställde länsrättens dom när det gällde det yngsta barnet. Kammarrätten fann att barnet varit utsatt för fysiskt övervåld av allvarligt slag och att det förelåg stor risk för att misshandeln skulle upprepas. När det gällde hans äldre syskon upphävde kammarrätten länsrättens förordnande om vård. Syskonet som var 1½ år hade visserligen haft en typ av armbrott som förekommer vid barnmisshandel, men det kunde ha uppkommit på ett annat sätt som föräldrarna angav. Kammarrätten fann inte att det fanns en sådan påtaglig risk för att de båda äldre barnens hälsa och utveckling skulle skadas som är förutsättningen för att LVU ska vara tillämplig. Våldet är inte alltid riktat mot barnet självt. I ett ärende beslutar länsrätten att tre syskon 1 år, 2½ år och 3½ år ska beredas vård med stöd av LVU. Anledningen var att barnens pappa utsatte mamman för hot och våld. Barnen placerades tillsammans med sin mor. Länsstyrelsens kommentarer När man studerar statistiken för LVU-vården i Jönköpings län 2004 är det tre förhållanden som är anslående, dels att det är ett stort antal barn som blivit föremål för olika åtgärder enligt LVU, dels att miljöfallen är så dominerande, dels att det ofta är fråga om små barn. Det finns inte några givna förklaringar till att det förhåller sig på det här sättet. Det finns en allmän trend i landet att flera barn är i behov av placeringar och den utvecklingen har vi också kunnat iaktta i vårt län. Vi har i länet också kunnat se en tendens till att det blir mera vanligt att man lyfter fram förhållandena i hemmiljön när man ansöker om LVU-vård för äldre tonåringar och det har blivit vanligare att man åberopar både miljö- och beteendeindikationen. Det kan vara ett utslag för att man inom socialtjänsten blivit bättre på att allsidigt utreda tonåringarnas förhållanden och bättre på att inta barnets perspektiv. Det är svårt att spekulera kring orsakerna till att ett så stort antal spädbarn blivit föremål för åtgärder enligt LVU. En förutsättning för att spädbarn som utsätts för våld ska få skydd är att man inom hälso- och sjukvården är uppmärksam på indikationer på barnmisshandel. När det gäller 17

19 de barn som beretts vård på grund av att de utsatts för våld har det föregåtts av anmälningar från vården. När det gäller spädbarn i missbruksmiljöer har det rört familjer som redan tidigare har varit kända av socialtjänsten. 18

20 LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN Från sociala avdelningen tidigare utkomna rapporter under 2003, 2004 och :5 Länsstyrelsen och barnkonventionen, Januari :7 Det sociala innehållet i hemtjänsten, Februari :8 Var kommer barnen in, Februari :13 Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre, Februari :22 Årsrapport över socialtjänsten i Jönköpings län 2002, April :25 Familjehemsvård i Jönköpings län 2002, Juni :27 Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov. Juni :33 Barn i första hand 4-månadersregeln i barnavårdsutredningar. Augusti :34 Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer. Augusti :44 Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen. November :46 Äldreomsorgen i Jönköpings län. November :48 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2002, December :49 Vård enligt LVM i Jönköpings län 2002, December :2 Kommunernas planering för psykiskt funktionshindrade i Jönköpings län, Januari :4 Skyddat boende m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, Februari :5 Mitt hem är min borg, Februari :6 Äldres behov av ekonomiskt bistånd, Februari Hur tillgänglig är familjerätten i Jönköpings län? Mars :19 Årsrapport över socialtjänsten i Jönköpings län 2003, April :23 Socialtjänsten gjorde vad de kunde, April :28 Hur stöttas den som hjälper? Juni :37 LVU-vård som inte blev av barn mellan tvång och frivillighet, Augusti :39 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2003, September :43 Korttidsplatser ur ett brukarperspektiv, Oktober :48 Vård enligt LVM i Jönköpings län 2003, November :49 Familjehemsvård i Jönköpings län 2003, November :14 Familjehemsvård i Jönköpings län 2004, Mars Social tillsyn år 2004, April

MEDDELANDE NR 2009:11. Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008

MEDDELANDE NR 2009:11. Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 MEDDELANDE NR 2009:11 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008 MEDDELANDE NR 2009:11 Meddelande nr 2009:1 Referens Margareta Johansson, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-17828-2008 FÖRORD Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet

Läs mer

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m)

Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård , aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) Omedelbara omhändertaganden enligt 6 LVU och ansökningar om LVU-vård 1982-2002, aritmetiska värden (a) och glidande medelvärde (g m) 120 100 Antal 80 60 40 a, 6 LVU a, Ansökan gm6 LVU g m, ansökan 20 0

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

MEDDELANDE NR 2008:15. Familjehemsvård i Jönköpings län 2007

MEDDELANDE NR 2008:15. Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 MEDDELANDE NR 2008:15 Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 Familjehemsvård i Jönköpings län 2007 MEDDELANDE NR 2008:15 Meddelande nr 2008:15 Referens Brigitta Berglund Åhgren, Rättsavdelningen, Sociala

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Lex Sarah i äldreomsorgen

Lex Sarah i äldreomsorgen MEDDELANDE NR 2006:26 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar som gjordes i socialnämnderna i Jönköpings län under 2005 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar

Läs mer

Socialtjänstens öppenvård för barn och unga samt hem för vård eller boende (HVB)

Socialtjänstens öppenvård för barn och unga samt hem för vård eller boende (HVB) MEDDELANDE NR 2007:04 Socialtjänstens öppenvård för barn och unga samt hem för vård eller boende (HVB) Sammanställning av enkät Socialtjänstens öppenvård för barn och unga samt hem för vård eller boende

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Äldres behov av ekonomiskt bistånd

Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd Äldres behov av ekonomiskt bistånd MEDDELANDE NR 2004: 6 2 ÄLDRES BEHOV AV EKONOMISKT BISTÅND Titel Författare Äldres behov av ekonomiskt bistånd Maj Karlsson Fotografier

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Barnen i första hand 4-månadersregeln i barnavårdsutredningar

Barnen i första hand 4-månadersregeln i barnavårdsutredningar Barnen i första hand 4-månadersregeln i barnavårdsutredningar Barnen i första hand 4- månadersregeln i barnavårdsutredningar MEDDELANDE NR 2003:33 Titel Författare Barnen i första hand 4-månadersregeln

Läs mer

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004

Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2004 RAPPORT 2005 : 4 Statistikrapport LVU och LVM i 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2005-02-03 701-886-05 Förord Länsstyrelsen har sammanställt de beslut/domar

Läs mer

LVU-vård som inte blev av. Barn mellan tvång och frivillighet

LVU-vård som inte blev av. Barn mellan tvång och frivillighet LVU-vård som inte blev av Barn mellan tvång och frivillighet LVU-vård som inte blev av Barn mellan tvång och frivillighet MEDDELANDE NR 2004:37 2 Titel Författare Beställningsadress Webbplats Kontaktperson

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. HFD 2016 ref. 12 Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291), 40 tredje stycket

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Gävle kommun Box 803 801 30 Gävle MOTPARTER 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. BB 2.

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS?

MEDDELANDE NR 2007:03. Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Överförs insatser från SoL till LSS? Överförs insatser från SoL till LSS? MEDDELANDE NR 2007:03 Meddelande nr 2007:03 Referens Iris Dovrén Råsbrant, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Svensk författningssamling 1990:52 SFS nr: 1990:52 Ändrad: t.o.m. SFS 2012:777 Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Inledande bestämmelse 1 Insatser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen

Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen MEDDELANDE

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2009-05-18 Dnr 4500-2007 Sid 1 (6) Handläggningen av ett ärende enligt LVU; fråga bl.a. om det förelegat förutsättningar för nämndens ordförande att fatta

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Bengt Olof Bergstrand

Bengt Olof Bergstrand Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Annika Staaf Socialtjänstlagen 2015 Till läsaren Till läsaren I denna upplaga har ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) tagits med t.o.m. SFS 2014:761. Detta innebär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 8 december 2011 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 (vårdnadshavarna) och av dessa befullmäktigat ombud för CC: DD Offentligt biträde

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende Allmänna bestämmelser om vård utanför

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Jur. kand. Oskar Friling Advokatfirman Schmidt & Co AB Järnvägsgatan

Läs mer

Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre

Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre SOCIALA AVDELNINGEN Camilla Seitl Kerstin Claesson FEBRUARI 2003 Meddelande 2003:13 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum: Diarienummer: Justitieombudsmannen Kerstin André

Bakgrund. Beslutsdatum: Diarienummer: Justitieombudsmannen Kerstin André Beslutsdatum: 2003-02-06 Diarienummer: 4433-2002 Justitieombudsmannen Kerstin André Initiativärende angående Socialnämndens i Oskarshamns kommun handläggning av ett ärende rörande vård enligt lagen (1990:52)

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Lisa Olsson Advokatbolaget Molander Björkdal HB Klostergatan 10 222 22 Lund

Läs mer

SiS statistik år 2009

SiS statistik år 2009 SiS statistik år 2009 Linda Knudsdotter Vanström Sofie Mörner Mats Sonefors Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr INLEDNING... 6 BEGREPP... 8 UNGDOMSVÅRD ÅR 2009... 10 Platser och beläggning

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remissyttrande

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2000-09-29 Dnr 1144-1999 Sid 1 (6) En pojke hade beretts vård enligt 2 LVU. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU i samband

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

SOCIALNÄMNDERNAS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN ENLIGT LVU

SOCIALNÄMNDERNAS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN ENLIGT LVU Rapport 2009:13 Länsstyrelsen Västernorrland Välfärdsavdelningen SOCIALNÄMNDERNAS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN ENLIGT LVU LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND ISSN 1403-624X Layout: Reklambyrån AB Tryck: Tryckeriet

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Initiativärende. Fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 LVU

Initiativärende. Fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 LVU BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-10-21 Dnr 229-2013 Sid 1 (7) Initiativärende. Fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 LVU Beslutet i korthet: En 17-årig rumänsk

Läs mer

Barnens bästa i socialtjänsten

Barnens bästa i socialtjänsten 1999 Barnens bästa i socialtjänsten En kartläggning av hur bestämmelserna om barnets bästa fått genomslag i socialtjänstens utredningar rörande barn och ungdomar 2 1999-03-17 502-7236/98 FÖRORD Socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten bl.a. följande.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten bl.a. följande. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2003-02-26 Dnr 1341-2001 Sid 1 (6) Beslut angående tillämpningen av 6 LVU, fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 12 14 april 2011 av Socialnämnden i Västerviks kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 12 14 april 2011 av Socialnämnden i Västerviks kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 2099-2011 Sid 1 (9) Inspektion den 12 14 april 2011 av Socialnämnden i Västerviks kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen Lilian

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län

Övervikt och fetma iso-bmi i Jönköpings län Övervikt och fetma iso-bmi 4 -åringar samt Elever årsklasser; F-klass, år 4, år 7 alt.8 samt gymn. år 1 Läsåren 24/25, 25/26, 26/27 samt 27/28 Definition av Body Mass Index - BMI BMI beräknas som vikten

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval.

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval. Övergripande lagstiftning Frivilliga målinriktade ramlagar - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL -, SoL Förvaltningsrättslig översikt Hälso- och sjukvård Socialt arbete Offentlighet och sekretess Annika Staaf

Läs mer

Maja går till ungdomsmottagningen Linus har kontaktperson

Maja går till ungdomsmottagningen Linus har kontaktperson MEDDELANDE NR 2006:12 Maja går till ungdomsmottagningen Linus har kontaktperson Stöd i öppna former för barn och familjer i Gislaveds kommun Maja går till ungdomsmottagningen Linus har kontaktperson Stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den HFD 2016 ref. 74 Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort. 14 andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 8 februari 2016 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Mikael Andersson Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun PROTOKOLL Datum Dnr 5601-2013 Aktbil Sid 1 (5) Inspektion den 14 16 oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen Carl-Gustaf Tryblom,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 18 november 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Hanna Söderberg Wallin Advokatbyrå AB Norra Skeppsbron 7 b 803 10

Läs mer

Barnets rätt och LVU. Om barnet i rättsprocessen

Barnets rätt och LVU. Om barnet i rättsprocessen Barnets rätt och LVU Om barnet i rättsprocessen Artikelnr 2009-126-182 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord År 1995 granskade Socialstyrelsen 1993 års domar i fyra länsrätter och i samtliga

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer