Kallelse till Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (5) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, klockan 13:00 Plats Sessionssalen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information om bokslutskommuniké - Handlingar läggs på bordet 3 Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet KS-2014/ Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Södertörns Energi AB innefattande direktiv till ombudet KS-2014/1680 1/5

2 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (5) 5 Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet KS-2014/ Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB innefattande direktiv till ombuden KS-2014/ Huddinge kommuns ombud på 2015 års föreningsstämmor i Föreningen Arena Huddinge innefattande direktiv till ombudet KS-2015/18 8 Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås - svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking (KF) KS-2012/260 9 Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen (KF) KS-2014/ Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken (KF) KS-2014/1038 2/5

3 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (5) 11 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 i Hörningsnäs (KF) KS-2014/ Detaljplan del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola - beslut om godkännande KS-2013/ Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby (KF) KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för område vid Hälsovägen i Flemingsberg KS-2014/ Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KF) KS-2014/1305 3/5

4 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 4 (5) 17 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) (KF) KS-2014/ Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett Mångkulturellt bokslut - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) (KF) KS-2014/ Granskning av intern kontroll 2014 i Huddinge kommun - svar på revisionsrapport KS-2014/ Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KS-2014/ Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen KS-2014/ Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II, i Huddinge kommun KS-2015/1 23 Äldreombudsmannens rapport - juli till september 2014 KS-2014/665 4/5

5 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 5 (5) 24 Valärenden 25 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2015 KS-2014/ Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2015 KS-2014/1718 Huddinge den 14 januari 2015 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare 5/5

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Karl Henriksson (KD) utses till ombud för Huddinge kommun vid Huge Fastigheter AB:s bolagsstämmor under år Vid dennes förhinder inträder i första hand Malin Danielsson (FP) som kommunens ombud och i andra hand Vesna Jovic. 2. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Fastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma år 2015 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning. 3. När det gäller eventuellt förslag till beslut om ändring av Huge Fastigheter AB:s bolagsordning får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämma rösta i enlighet med av kommunfullmäktige fattat beslut rörande bolagsordningen. 4. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Fastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma 2015 rösta för följande årsarvoden till följande sysslomän i Huge Fastigheter AB: Ordförande* kr Vice ordförande* kr Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr *Om ordförande- eller vice ordförandeuppdraget tilldelas förtroendevald med heltidsuppdrag reduceras arvodet med 2/3- delar och med 1/3 om uppdraget tilldelas förtroendevald som har deltidsuppdrag. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Angivna begränsade årsarvoden gäller från den 1 januari För varje påföljande år räknas arvodet upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. 5. När det gäller val av revisor och revisorssuppleant vid ordinarie bolagsstämma 2015 i Huge Fastigheter AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och den revisorssuppleant väljs, som tilldelats uppdragen i samband med av Huge Fastigheter AB företagen upphandling av revisor och revisorssuppleant i bolaget. 6. När det gäller arvode till revisor och revisorssuppleant får ombudet i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Huge Fastigheter AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Regler om sådant ombud finns i 7 kap. 3 aktiebolagslagen. Bestämmelsen innebär att en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. De beslut som ska förekomma på Huge Fastigheter AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid bolagsstämma i Huge Fastigheter AB, dels beslutar ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 6 i ovanstående förslag. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun äger samtliga aktier i Huge Fastigheter AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) På ordinarie bolagsstämma i Huge Fastigheter AB ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling: Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter, val av revisor och revisorssuppleant, samt anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter. Utöver anteckning av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter borde anteckning även ske av kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 9 kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Beträffande frågan om arvoden till styrelse och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige fattat beslut i kommunens arvodesreglemente. Detta ska också beslutas av bolagsstämman. De i arvodesreglementet angivna begränsade årsarvodena gäller från och med den 1 januari För varje påföljande år räknas arvodet upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. Enligt bolagsordningen förutsätts att även val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp av årsstämman. Lars Olof Wallén och Jenny Erika Nobrand har efter upphandling tilldelats uppdraget som bolagets revisor respektive revisorssuppleant. Uppdraget till kommunens ombud på årsstämman är att rösta för att dessa personer även väljs till dessa uppdrag. När det gäller arvode till revisorn och revisorssuppleanten bör ombudet få i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingås mellan Huge Fastigheter AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling. Mot bakgrund av 3 kap. 17 kommunallagen har en revidering av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB föreslagits. För det fall ett sådant förslag skulle anammas bör kommunens ombud på bolagsstämman få i uppdrag att vid bolagsstämman rösta i enlighet med fullmäktiges beslut i denna del. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Kommunens ombud på Huge Fastigheter AB:s bolagsstämma Huge Fastigheter AB

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (4) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Södertörns Energi AB innefattande direktiv till ombudet Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Malin Danielsson (FP) utses till ombud för Huddinge kommun vid Södertörns Energi AB:s bolagsstämmor under år Vid dennas förhinder inträder i första hand Jelena Drenjanin (M) som kommunens ombud och i andra hand Vesna Jovic. 1. Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi AB:s ordinarie bolagsstämma år 2015 rösta i enlighet med bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning. 2. När det gäller förslag om ändring av Södertörns Energi AB:s bolagsordning får ombudet i uppdrag att på bolagsstämman rösta i enlighet med av kommunfullmäktige fattat beslut rörande bolagsordningen. 3. Beträffande utseende av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Södertörns Energi AB för tiden från årsstämman år 2015 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2016 uppdras åt ombudet att vid årsstämman rösta för att dessa uppdrag tillsätts i enlighet med särskild överenskommelse som träffats i denna del mellan ägarkommunerna. 4. Ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2015 rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse. 5. I förekommande fall får ombudet i uppdrag att vid årsstämman 2015 rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt att valet sker till slutet av den årsstämma som äger rum år POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (4) Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på Södertörn Energi AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid bolagsstämma i Södertörn Energi AB, dels beslutar ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 6 i ovanstående förslag. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun äger hälften av samtliga aktier i Södertörns Energi AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma i Södertörns Energi AB ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling: Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, d) fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna, e) i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant, f) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, g) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (4) med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det kan antecknas att Södertörns Energi AB är skyldigt att upprätta koncernredovisning och att det vid årsstämman ska finnas med ett ärende om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Styrelsen väljs av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppdragen som ordförande och vice ordförande i styrelsen ska enligt uppgift från Södertörns Energi AB växla mellan de två ägarkommunerna. För tiden från årsstämman år 2015 intill dess ordinarie årsstämma hållits år 2016 föreslås det att uppdrag ges åt ombudet att rösta för att Daniel Dronjak Nordqvist (M) utses som vice ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun ska utses som ordförande. Årsstämman väljer revisor och revisorssuppleant. Enligt bolagsordningen ska revisorns och suppleantens uppdrag gälla till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant som Södertörns Energi AB vederbörligen upphandlat väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant i bolaget. Bolagsordningen för Södertörns Energi AB har inte varit föremål för någon översyn sedan år Kommunfullmäktige beslöt den 13 januari 2014 att ge kommunstyrelsen uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningarna för Södertörns Energi AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls. Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med företrädare för Botkyrka kommun upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning. Förslaget, som godkänts av kommundirektörerna i

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (4) Botkyrka och Huddinge kommuner har under hand remitterats till verkställande direktören för Södertörns Energi AB. Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Enligt uppgift från Södertörns Energi AB tillämpas vägledande regler som tagits fram av Botkyrka kommun i denna del. Huddinge kommun har accepterat denna ordning under en rad år. Kommunens ombud bör mot denna bakgrund få i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som på angivet sätt tagits fram. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Kommunens ombud och ersättare för ombud Södertörns Energi AB Botkyrka kommun

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Daniel Dronjak Nordqvist (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor under år Vid dennes förhinder inträder i första hand Karl Henriksson (KD) som kommunens ombud och i andra hand Vesna Jovic. 2. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s årsstämma år 2015 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning. 3. När det gäller förslag om ändring av SRV återvinning AB:s bolagsordning liksom förslag till ägardirektiv för bolaget får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämma rösta i enlighet med av kommunfullmäktige den 9 juni 2014, 36, fattat beslut rörande innehållet i dessa handlingar. 4. Ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2015 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse. 5. I ärende om val av revisor vid årsstämma 2015 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Mazar SET revisionsbyrå AB ska vara ansvarigt revisionsbolag för SRV återvinning AB. 6. Det uppdras åt ombudet att rösta för följande uppdrag vid bolagsstämma: Styrelsen i SRV återvinning AB ska i varje årsredovisning på bolagets vägnar uttala sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, som i förekommande fall är tillämpliga för bolaget. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

15 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) 7. Det uppdras åt ombudet att vid bolagsstämma rösta för att de av ägarkommunerna utsedda lekmannarevisorerna i SRV återvinning AB får i särskilt uppdrag att göra en kontroll av om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de för bolaget i förekommande fall gällande kommunala befogenheterna. 8. Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från årsstämman år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2016 uppdras åt ombudet att rösta för att representant i styrelsen för Botkyrka kommun utses som ordförande, att en representant i styrelsen för Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Bengt Säberg (M) representerande Huddinge kommun ska utses som 2:e vice ordförande i styrelsen. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på SRV återvinning AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid bolagsstämma i SRV återvinning AB, dels beslutar ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 2 8 i ovanstående förslag. Punkterna 6 och 7 har tagits med för att kommunen ska få ett underlag för ett beslut enligt 6 kap. 1 a kommunallagen (beslut huruvida den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna). Beskrivning av ärendet Huddinge kommun äger 31,53 % av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma i SRV återvinning AB ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, d) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, e) redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och revisorer samt ersättare för dessa, f) val av revisor och revisorsersättare, g) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 9 kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. SRV återvinning AB:s bolagsordning ändrades på bolagets eget förslag vid årsstämman år Ändringarna registrerades inte hos bolagsverket. Ett nytt beslut om ändring av 5 bolagsordningen togs av bolagsstämman den 11 november Kommunfullmäktige beslöt den 9 juni 2014, 36, om ett aktieägaravtal, en ny bolagsordning samt om ägardirektiv för SRV återvinning AB. Kommunen ombud föreslås få i uppdrag att rösta för att bolagsordningen respektive ägardirektiven antas av bolagsstämman. En förutsättning för att beslut om dessa dokument ska kunna tas av bolagsstämman är dock att ägarkommunerna är eniga om innehållet i nämnda dokument.

17 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. År 2011 beslöts att följande arvoden skulle gälla till ordinarie bolagsstämma år 2015: Ordförande kr 1:e vice ordförande kr 2:e vice ordförande kr Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr. Dessutom beslöt bolagsstämman om följande sammanträdesersättningar till sysslomän i SRV återvinning AB: För de första 2 timmarna 630 kr Därefter påbörjad timme 250 kr Vid kurser och konferenser förlagda utanför kommunen kr Ledamot har rätt till ersättning motsvarande styrkt löneavdrag om det överstiger sammanträdes- och konferensersättningar ovan Samma beslut togs av bolagsstämman den 27 maj Enligt det förslag som kommunstyrelsens förvaltning fått från SRV återvinning AB ska ovan nämnda arvoden räknas upp med 10 % för tiden från årsstämman Kommunens ombud vid SRV återvinning AB:s årsstämma bör få i uppdrag att rösta för att ovan angivna arvoden inklusive föreslagen uppräkning fastställs. Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den ordinarie bolagsstämman. Enligt protokollet från årsstämman 2014 antecknas, att Mazars SET Revisionsbyrå valts som ansvarigt revisionsbolag. Uppdraget grundas på en upphandling. Uppdraget gäller till och med räkenskapsår SRV återvinning AB:s styrelse föreslår att årsstämman att förlänga befintligt avtal med revisionsfirman Mazars att omfatta även räkenskapsår Förslaget enligt punkterna 6 och 7 i förslaget till beslut motiveras med att kommunen ska få underlag för ett beslut enligt 6 kap. 1 a kommunallagen (beslut huruvida den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna). Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Ordförande i styrelsen är för närvarande Bengt Sä-

18 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) berg representerande Huddinge kommun. Förste vice ordförande är Birgitta Mörk, som representerar Botkyrka kommun, och andre vice ordförande är Sven Gustafsson som representerar Haninge kommun. Mot denna bakgrund föreslås att kommunens ombud röstar för att representant i styrelsen för Botkyrka kommun utses som ordförande, att en representant i styrelsen för Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att en representant i styrelsen för Huddinge kommun ska utses som 2:e vice ordförande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Huddinge kommuns ombud på SRV återvinning AB: sbolagsstämmor SRV återvinning AB Botkyrka kommun Haninge kommun Nynäshamns kommun Salems kommun

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB innefattande direktiv till ombuden Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Lars Björkman (HP) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor under år Vid dennes förhinder utses till ombud Vesna Jovic. 2. Fredrik Kristoffersen (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid AB Vårljus bolagsstämmor under år Vid dennes förhinder inträder i första hand Katharina Wallenborg (DP) som kommunens ombud och i andra hand Vesna Jovic. 3. Katharina Wallenborg (DP) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor under år Vid dennas förhinder inträder i första hand Christian Ottosson (C) som kommunens ombud och i andra hand Vesna Jovic. 4. Kommunens ombud vid årsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB år 2015 får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning. 5. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s årsstämma 2015 får i uppdrag att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att när det gäller val av revisor i förekommande fall rösta för att Eva Fällén väljs till uppdraget som bolagets revisor i bolaget, samt att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning. 6. Kommunens ombud vid AB Vårljus ordinarie bolagsstämma 2015 får i uppdrag POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (5) att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning. 7. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s ordinarie bolagsstämma 2015 får i uppdrag att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, att rösta för de arvoden till sysslomän i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms kommun alternativt av moderbolaget Stockholm Vatten Holding AB. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB:s årsstämmor framgår av respektive bolagsordning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid respektive bolags ordinarie bolagsstämma och dels beslutar ge respektive ombud uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 4 7 i ovanstående förslag. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun innehar 8,85 % av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämnt SRF). I AB Vårljus äger kommunen 10,5 % av aktiekapitalet. Slutligen äger kommunen 2 % av aktierna i Stockholm Vatten AB. Inför årsstämma och andra bolagsstämmor under år 2015 måste kommunen ha ett ombud.

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (5) Årsstämma hålls i SRF och AB Vårljus inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. För Stockholm Vatten AB:s del hålls årsstämman i maj månad. I samtliga tre bolag ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt val av revisor och revisorssuppleant. Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Som ombud och ersättare för ombud i bolagsstämmor i följande bolag år 2015 föreslås följande förtroendevalda: Stockholmsregionens Försäkring AB: Ombud:. Ersättare för ombud: AB Vårljus: Ombud:.. Ersättare för ombud:... Stockholm Vatten AB: Ombud:... Ersättare för ombud:... När det gäller följande beslut får lämpligen det som respektive bolags revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Förslag om styrelse m.fl. uppdrag i SRF och AB Vårljus tas fram av bolagens respektive valberedningar. När det gäller Stockholm Vatten AB så anges i bolagsordningen följande: Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio

22 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (5) ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som skall vara ordinarie respektive suppleant. Var, när och hur detta samråd ska ske anges ej. Ur aktiebolagens perspektiv förefaller bestämmelsen inte helt lyckad. Kommunfullmäktige i Huddinge har i vart fall den 8 december 2014 valt två personer till styrelsen i Stockholm Vatten AB. De valda är Ellinor Avsan (M) och Kjell Bertilsson (S). Samma personer är för övrigt valda till Stockholm Vatten VA AB. Revisorerna i de tre bolagen upphandlas enligt reglerna i LOU av respektive bolag. Kommunens ombud i respektive bolag föreslås få i uppdrag att rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant. Detta gäller dock med undantag för SRF. Enligt bolagets VD kommer förslaget att bli att revisorn Eva Fällén ska väljas om till uppdraget som revisor i bolaget. Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något beslut i kommunens arvodesreglemente för de tre nu aktuella bolagen. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman. När det gäller SRF och AB Vårljus AB är det respektive valberedning som lämnar förslag till arvoden. Ombuden i SRF och AB Vårljus AB föreslås få i uppdrag att rösta för de förslag som valberedningarna i angivna bolag föreslår. Stockholms kommun beslöt beträffande årsstämman för år 2014 i Stockholm Vatten AB om följande arvoden när det gäller styrelsen m.fl. sysslomän: Ordförande kr* Vice ordförande kr* Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr *inklusive ledamotsarvodet. Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr), etc. enligt Stockholms stads regler. Något motsvarande beslut har kommunstyrelsens förvaltning inte hittat under beredningen av detta ärende. Förslaget är att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms kommun alternativt av Stockholm Vatten AB:s moderbolag Stockholm Vatten Holding AB.

23 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2014/ (5) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Beslutet delges Per-Erik Björkbacka kommunjurist Ombuden och ersättarna för ombuden i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus och Stockholm Vatten AB Stockholmsregionens Försäkring AB AB Vårljus Stockholm Vatten AB

24 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2015/ (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Huddinge kommuns ombud på 2015 års föreningsstämmor i Föreningen Arena Huddinge innefattande direktiv till ombudet Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Karl Henriksson (KD) utses till ombud för Huddinge kommun vid Föreningen Arena Huddinges föreningsstämmor under år Ombudet får i uppdrag att vid Föreningen Arena Huddinges ordinarie föreningsstämma år 2015 rösta i enlighet med av föreningens revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av föreningens fria kapital enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2014 års förvaltning. 3. Ombudet får i uppdrag att vid Föreningen Arena Huddinges ordinarie föreningsstämma år 2015 rösta för av föreningens styrelse framlagt förslag till beslut om avgift till föreningen och efter förslag från Arena Huddinge Aktiebolag serviceersättning till Arena Huddinge Aktiebolag. 4. Ombudet får i uppdrag att vid Föreningen Arena Huddinges ordinarie föreningsstämma år 2015 rösta för att Daniel Dronjak Nordqvist (M), Emil Högberg (S) och kommundirektören Vesna Jovic väljs till ledamöter i föreningens styrelse och att Malin Danielsson (FP) väljs som suppleant i styrelsen. 5. Ombudet får i uppdrag att vid Föreningen Arena Huddinges ordinarie föreningsstämma år 2015 i förekommande fall rösta för att den väljs till revisor och revisorssuppleant som föreslås av föreningens styrelse. 6. Ombudet får i uppdrag att vid ordinarie föreningsstämman 2015 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse. 7. Utöver ovan angivna direktiv gäller de direktiv för ombudet, om vilka kommunstyrelsen beslutat den 24 november 2014, 23. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2015/ (5) Sammanfattning Föreningsmedlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Som medlem i en förening måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som Huddinge kommun som medlem i föreningen bestämt. De beslut som ska förekomma på Föreningen Arena Huddinges ordinarie föreningsstämma framgår av föreningens stadgar. Härutöver behöver ombudet rösta i annat ärende som enligt stadgarna kan förekomma på föreningsstämman. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid Föreningen Arena Huddinges föreningsstämman, dels beslutar ge ombudet uppdrag att på föreningsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 6 i ovanstående förslag. Kommunstyrelsen har den 24 november 2014, 23 gett Huddinge kommuns ombud på Föreningen Arena Huddinges extrastämma och föreningsstämma i uppdrag att rösta enligt följande: i enlighet med av kommunfullmäktige i Huddinge fattat beslut rörande förslag till ändringar av Föreningen Arena Huddinges stadgar, samt för att uppdrag ges till föreningens ombud vid bolagsstämman i Arena Huddinge AB att rösta i enlighet med av kommunfullmäktige i Huddinge fattat beslut rörande förslag till ändringar av bolagsordningen för Arena Huddinge AB. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun är medlem i Föreningen Arena Huddinges. Inför ordinarie föreningsstämma måste kommunen ha ett ombud. Ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna hållas före maj månads utgång. På ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar följande ärenden förekomma till behandling: a. Val av stämmoordförande och upprättande av röstlängd. b. Val av två justeringsmän, som även vid behov fungerar som valkontrollanter. c. Fråga om föreningsstämma kallats i behörig ordning. d. Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. e. Beslut om balansräkningen fastställande och disposition av tillgängliga vinstmedel. f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för förvaltningen under det gångna räkenskapsåret.

26 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2015/ (5) g. Beslut om avgift till föreningen och efter förslag från Servicebolaget serviceersättning till Servicebolaget. h. Val av styrelseledamöter och suppleanter. i. Val av revisorer och revisorssuppleanter. j. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild ledamot föreslagit till behandling. k. Annat ärende som enligt stadgarna kan förekomma på föreningsstämman. Förvaltningens synpunkter Medlemmar i en förening som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av medlemmen undertecknad och daterad fullmakt. Val av ombud på en föreningsstämma i en förening bolag, som kommunen äger medlem i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som medlemmen bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 9 kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. När det gäller följande beslut får lämpligen det som föreningens revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Ändringarna registrerades inte hos bolagsverket. Ett nytt beslut om ändring av 5 bolagsordningen togs av bolagsstämman den 11 november Kommunfullmäktige beslöt den 9 juni 2014, 36, om ett aktieägaravtal, en ny bolagsordning samt om ägardirektiv för Föreningen Arena Huddinge. Kommunen ombud föreslås få i uppdrag att rösta för att bolagsordningen respektive ägardirektiven antas av bolagsstämman. En förutsättning för att beslut i dessa delar ska kunna tas av bolagsstämman är att ägarkommunerna är eniga om innehållet i nämnda dokument. Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. År 2011 beslöt att följande arvoden skulle gälla till ordinarie bolagsstämma år 2015: Ordförande kr

27 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2015/ (5) 1:e vice ordförande kr 2:e vice ordförande kr Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr. Dessutom beslöt bolagsstämman om följande sammanträdesersättningar till sysslomän i SRV återvinning AB: För de första 2 timmarna 630 kr Därefter påbörjad timme 250 kr Vid kurser och konferenser förlagda utanför kommunen kr Ledamot har rätt till ersättning motsvarande styrkt löneavdrag om det överstiger sammanträdes- och konferensersättningar ovan Samma beslut togs av bolagsstämman den 27 maj Enligt det förslag som kommunstyrelsens förvaltning fått från SRV återvinning AB ska ovannämnda arvoden räknas upp med 10 % för tiden från årsstämman Kommunens ombud vid SRV återvinning AB:s årsstämma bör få i uppdrag att rösta för att ovan angivna arvoden inklusive föreslagen uppräkning fastställs. Enligt bolagsordningen förutsätts även att val av revisor och revisorssuppleant ska tas upp på den ordinarie bolagsstämman. Enligt protokollet från årsstämman 2014 antecknas, att Mazars SET Revisionsbyrå valts som ansvarigt revisionsbolag. Uppdraget grundas på en upphandling. Uppdraget gäller till och med räkenskapsår SRV återvinning AB:s styrelse föreslår att årsstämman att förlänga befintligt avtal med revisionsfirman Mazars att omfatta även räkenskapsår Förslaget enligt punkterna 6 och 7 i förslaget till beslut motiveras med att kommunen ska få underlag för ett beslut enligt 6 kap. 1 a kommunallagen (beslut huruvida den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna). Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Ordförande i styrelsen är för närvarande Bengt Säberg representerande Huddinge kommun. Förste vice ordförande är Birgitta Mörk, som representerar Botkyrka kommun, och andre vice ordförande är Sven Gustafsson som representerar Haninge kommun. Mot denna bakgrund föreslås att kommunens ombud röstar för att representant i styrelsen för Botkyrka kommun utses som ordförande, att en representant i styrelsen för Ha-

28 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS- 2015/ (5) ninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att en representant i styrelsen för Huddinge kommun ska utses som 2:e vice ordförande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Huddinge kommuns ombud på SRV återvinning AB: sbolagsstämmor SRV återvinning AB Botkyrka kommun Haninge kommun Nynäshamns kommun Salems kommun

29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 november 2014, avslås medborgarförslaget. Sammanfattning Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2012 ett medborgarförslag om att återinföra namnet Drevviksstrand istället för Östra Skogås. Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Av samhällsbyggnadsnämnden remissvar framgår att Östra Skogås är ett traktnamn. Beslut om traktnamn fattas av statliga Lantmäteriet och inte av kommunen. Endast om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovisning får Lantmäteriet besluta om inrättande av en ny trakt. Namnet Drevviksstrand har aldrig funnits i något register i Huddinge kommun. Därmed får medborgarförslaget tolkas som om det finns en önskan om att införa ett för Huddinge kommun nytt namn. Enligt kulturminneslagen ska kommunen iaktta god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhället. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att det framstår som oklart för vilket område namnet skulle gälla, vilken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag samt vilka effekter ett införande skulle få. Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

30 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) Beskrivning av ärendet Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2012 ett medborgarförslag om att återinföra namnet Drevviksstrand istället för Östra Skogås (bilaga 1). Förslagsställarna hävdar att Huddinge kommun döpt om Drevviksstrand till Östra Skogås och anför ett antal argument för att denna ändring ska gå tillbaka. Det är få bostadsområden i Storstockholm som har så fina naturområden att erbjuda som Östra Skogås. Genom att ta tillbaka namnet Drevviksstrand, menar förslagsställarna att vi kan visa detta utåt och samtidigt höja statusen för både Skogås och Huddinge kommun. I medborgarförslaget hänvisas till att 614 personer skrivit på en internetbaserad namnlista om att återinföra namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås. Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar (bilaga 2) att Östra Skogås är ett traktnamn. Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret och som där ingår i fastigheternas beteckningar. Beslut om traktnamn fattas av statliga Lantmäteriet. Att ändra traktnamnet Östra Skogås till Drevviksstrand skulle innebära att ett nytt namn måste föras in i fastighetsregistret. Endast om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovisning får Lantmäteriet besluta om inrättande av en ny trakt. Samhällsbyggnadsnämnden anser att nuvarande fastighetsredovisning är ändamålsenlig som den är. Namnet Drevviksstrand har aldrig varit ett traktnamn. Således har varken kommunen eller någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand till Östra Skogås som påtalas i medborgarförslaget. Namnet Drevviksstrand har aldrig funnits i något register i Huddinge kommun. Dock förekommer namnet Drevviksstrand i Lantmäteriets ortnamnsregister under namntypen bebyggelse. Då kommunen inte tidigare redovisat namnet Drevviksstrand i kartor eller register, menar samhällsbyggnadsnämnden, att medborgarförslaget får tolkas som om det finns en önskan om att införa ett för Huddinge kommun nytt namn. Även vad gäller nya namn ska försiktighet råda.

31 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2012/ (3) Enligt kulturminneslagen ska kommunen iaktta god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhället. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller att det framstår som oklart för vilket område namnet skulle gälla, vilken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag samt vilka effekter ett införande skulle få. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande i ärendet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås - medborgarförslag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Bilaga 2: Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställarna

32 HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Diarian r Lämnas personligen till: Information Huddinge l Diarieplanbeteckn. Från Efternamn IFörnamn Gatuadress l Postadress l Telefon Förslaaet Skriv dej medborgarförslag här A-b-tlA-~ la.a.-t.m."t c-a- 1Jvev vij 0._s~ &ctt.'..d t C5 bt, g l<ozj ;u c, Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. ~ ~.,. z u. If) "' Underskrift Datum Underskrift 1 'Z. 1.. o () -<J..., w- ~ f POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST Presentation Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäkuge M Ja D Nej D Legitimation Isignatur!JA-- l \ TELEFON OCH TELEFAX

33 Medborgarförslag i Huddinge Kommun: Aterinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås. Namnet Drevviksstrand återfinns på kartor sedan början på 1900-talet och fram till idag (se bilagor). Ett vackert, historiskt, namn med många positiva associationer. Huddinge Kommun döpte 1984 om Drevviksstrand till Östra Skogås. Ingen vet idag varför men en teori gör gällande att det berodde på att namnet var för långt för en datakolumn som rymde max 12 tecken. En annan teori är att det gjordes i efterdyningarna till "miljonprogrammet" då det var populärt med östra och västra, norra och södra. Namn som Stortorp, Sjöängen, Nytorp, Mörtvik och Länna finns alla kvar på kommunens kartor men inte Drevviksstrand. Märkligt nog är det bara Huddinges Lantmäteri som bytt ut namnet mot Östra Skogås. Det nationella Lantmäteriverket har kvar namnet Drevviksstrand i sina kartor. Det är få bostadsområden i Storstockholm, i närhet till stadskärnan, som har så fina naturområden att erbjuda som östra Skogås. Låt oss visa det utåt genom att ta tillbaka det historiska namnet- Drevviksstrand. Låt oss föra ut budskapet hur vackert det är ett rödljus från city och samtidigt höja statusen för både Skogås och Huddinge Kommun. Andra kommuner skapar till och med nya ortsnamn med positiva kopplingar till naturen så som t ex Solna Strand, Hammarby Sjöstad, blivande Larsboda Strand m fl. Men vad gör Huddinge Kommun? De slutade att använda ett i vår kommun redan känt och positivt laddat ortsnamn. Vi är idag 614 personer som skrivit på Drevviksstrands Vänners namnlista på Internet i frågan. Vår förhoppning är att Huddinge Kommun tar oss på allvar och återinför vårt historiska och rätta namn i sina register och kartor. Är detta kostsamt? Nej, det enda som behövs är en ändring på Huddinge Kommuns karta och ett par gatuskyltar. Vi tror att det är mer kostsamt på sikt att låta bli. Vi yrkar på att det officiella och historiska namnet Drevviksstrand ska återinföras och börja användas i stället för östra Skogås av Huddinge Kommun. Drevviksstrand, 28 februari 2012 ;Zv /-/L Bo Lund Bilaga l - Karta från Rikets Allmänna Kartverk, reviderad 1959 Bilaga 2- Karta från Hitta.se (erhållen från Lantmäteriverket), Bilaga 3- Karta från Lantmäteriet Huddinge Kommun via kommunens hemsida,

34

35 .... l l 1 ' -... _,.-' l ' l '

36 prirlt http :/l swp.cartes i a. se/huddinge/print.aspx!t< i '-i. l -. ~. ),._1\_.~. # '' - ~ '""' - - ~ _. Drevviken " " - " - -.._," -.._." ~ -,... ~ \ \ \ <;.. \. q 't ~ ~. -;,'.>'."..; ;; f!;; ;...~ zt -~ l ''"' \ {"'..., /._ ~.._."... l " J l J.;"'~~!(.> '. :~:~1 4!._ l,,.. :; ~ t( : ~ ~ ~':. M.. ö rtvi 1t" J l l i ( \ J' rln9s ~ ndssun~ et! l.l F'ERSl T\'RES l<oivllv1l Rl.::.-.adHU:S IJa\tl't l i l i l i l ' \ \ '<Milmld \ \ \ \ \ \. FORNI.JDDEt \ \ \ \. va limbin \ \ \ \ \. \. \ \ \ \,,.;,.r. ~. N 1x ~ r ~-... ~... ~ - ~.. ::/~' '- ~,.,. /, "'' "'.,.,-"' /' än n /,\ l\'( z_ot'l l av l :01

37 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 juni Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni Diarienummer SBN Remiss: Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås Medborgarförslag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att anta detta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Protokollsanteckning Hans Wallenborg (DP) anmäler protokollsanteckning. Sammanfattning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föreslår i ett medborgarförslag att namnet Drevviksstrand skall återinföras istället för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen ändrat namnet Drevviksstrand till Östra Skogås och anför ett antal argument för att denna ändring skall gå tillbaka. Östra Skogås är ett traktnamn och därmed en del av fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har aldrig funnits i fastighetsregistret och således har varken kommunen eller någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand till Östra Skogås som medborgarförslaget anger. Beslut om att införa ett nytt traktnamn som t.ex. Drevviksstrand och ändra från Östra Skogås, fattas av statliga Lantmäteriet. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

38 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 juni Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni Diarienummer SBN Sammanfattning forts. Förvaltningens inställning är att kommunen skall följa god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhället, framförallt i orienteringshänseende. Namnet Drevviksstrand har hittills inte funnits i något kommunalt namnregister eller presenterats i någon kommunal karta. Det är oklart för vilket område namnet skulle gälla, vilken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag, samt vilka effekter ett införande skulle få. Förvaltningen arbetar med att ta fram en vägvisningsplan för Huddinge kommun. I planen kommer det att redovisas kategorier av namn till vilka skyltning skall ske. Skyltning till Drevviksstrand kan inte bli aktuell om det inte finns som officiellt geografiskt namn i kommunen. Förvaltningen föreslår att nämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

39 Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012 Protokollsanteckning ärende 3 Remiss - Aterinför namnet Drevviksstrand Drevvikenpartiet stödjer motionärernas önskemål om en namnändring från "Östra Skogås" till "Drevviksstrand" då detta har ett stort stöd från befolkningen i det aktuella området. Namnet "Drevviksstrand" är troligen ungefär lika gammalt som namnet "Skogås", men betydligt äldre än namnet "Östra Skogås". Detta namn har dessutom en bättre kulturgeografisk koppling till området då det bättre beskriver dess läge, bebyggelse och natur i förhållande till sjön "Drevviken". Namnet är vackrare och borde på ett positivt sätt bidra till ett större intresse för de östra kommundelarna, vilket också ligger i linje med den nya varumärkes-plattformen. För Drevvikenpartiet, Hans Wallenborg

40 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Anders Lindelöf Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås Medborgarförslag av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking Förslag till beslut Nämnden beslutar att anta detta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 1 augusti Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föreslår i ett medborgarförslag att namnet Drevviksstrand skall återinföras istället för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen ändrat namnet Drevviksstrand till Östra Skogås och anför ett antal argument för att denna ändring skall gå tillbaka. Östra Skogås är ett traktnamn och därmed en del av fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har aldrig funnits i fastighetsregistret och således har varken kommunen eller någon annan myndighet gjort den ändring från Drevviksstrand till Östra Skogås som medborgarförslaget anger. Beslut om att införa ett nytt traktnamn som t.ex. Drevviksstrand och ändra från Östra Skogås, fattas av statliga Lantmäteriet. Förvaltningens inställning är att kommunen skall följa god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhället, framförallt i orienteringshänseende. Namnet Drevviksstrand har hittills inte funnits i något kommunalt namnregister eller presenterats i någon kommunal karta. Det är oklart för vilket område namnet skulle gälla, vilken förankring namnet har, hur brett namnet använts förr och idag, samt vilka effekter ett införande skulle få. Förvaltningen arbetar med att ta fram en vägvisningsplan för Huddinge kommun. I planen kommer det att redovisas kategorier av namn till vilka skyltning skall ske. Skyltning till Drevviksstrand kan inte bli aktuell om det inte finns som officiellt geografiskt namn i kommunen. Förvaltningen föreslår att nämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Lantmäteriavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

41 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 2 (6) Beskrivning av ärendet Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking föreslår i ett medborgarförslag att namnet Drevviksstrand skall återinföras istället för Östra Skogås. Kvartetten hävdar att kommunen år 1984 döpte om Drevviksstrand till Östra Skogås. Man menar också att Drevviksstrand är ett vackert, historiskt namn som har många positiva associationer. Namnen Stortorp, Sjöängen, Nytorp, Mörtvik och Länna tas upp som namn som, i motsats till Drevviksstrand, finns kvar i kommunen samt att Lantmäteriet har kvar Drevviksstrand i sina kartor. Slutligen menar kvartetten att kostnaderna för att återinföra namnet Drevviksstrand är låga och att det skulle vara mer kostsamt för kommunen att låta bli. I medborgarförslaget nämns även en internetbaserad namnlista som 618 personer skrivit på. Förvaltningens synpunkter Kommunen står av praxis för huvuddelen av den officiella namngivningen inom kommunen och dess namn får stor genomslagskraft i samhället. Kommunen har sedan länge ansvarat för namngivning av bland annat gator, vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader samt fastställande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar. Offentlig namngivning verkställs förutom av kommunen av bl a Lantmäteriet (namn på allmänna kartor, traktnamn i fastighetsregistret m m), Trafikverket (större trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer m m), Länsstyrelserna (natur- och kulturreservat), Svenska Kyrkan (församlingar, kyrkliga byggnader m m), Posten Sverige AB (postorter), Trafikföretagen (busshållplatser) och i vissa fall privata väghållare (vägnamn m m). I kulturminneslagen finns sedan den1 juli 2000 en hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Lagen vänder sig i första hand till statliga och kommunala namngivare. God ortnamnssed innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, att påverka att hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet. Lagen pekar även ut ortnamnen på de allmänna kartorna som normgivande. I allmänna kartor redovisar Huddinge kommun ett stort antal typer av namn; alltifrån namn på större områden som kommundelar, ner till mindre objekt som till exempel byggnader. Vilka namn som skrivs ut i en karta har hittills varit kopplat till kartans ändamål och vad som varit kartografiskt genomförbart.

42 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 3 (6) I den officiella kartprodukt som i Huddinge kommun kallas Kommunkartan, är bland annat namntypen traktnamn utskriven. Traktnamn är en registerteknisk term som syftar på de namn som finns i fastighetsregistret och som där ingår i fastigheternas beteckningar. Traktnamn regleras i förordningen om fastighetsregister (2000:308). Registerområde Ex. Huddinge kommun Kvarter Ex. Aida Trakt Ex. Östra Skogås Block Ex, 1 Block Ex, 2 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 10 Fastighet Ex, 22 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 10 Fastighet Ex, 1 Fastighet Ex, 2 Fastighet Ex, 10 Bild 1: Fastighetsregistrets struktur Lantmäteriet (dåvarande Lantmäteriverket) fastställde traktindelningen i Huddinge kommun i samband med fastighetsregisterreformen och då skapades också trakten Östra Skogås. Trakten omfattar idag åtta fastigheter, ett samfällt fiskeområde, Östra Skogås FS:1 och en gemensamhetsanläggning, Östra Skogås GA:1. Fyra av fastigheterna ägs av kommunen och utav dessa är, förutom Östra Skogås 1:20, alla gatufastigheter; Östra Skogås 1:1, 1:2 och1:18. Av övriga fyra fastigheter är tre privatägda; Östra Skogås 1:21, 1:22 samt 1:24 och den sista Östra Skogås 1:19, tillhör en samfällighetsförening. I närområdet finns även ett stort antal fastigheter som ligger inom kvarter och därmed har kvartersnamn som registerbeteckning. Dessa fastigheter kan dock inte kopplas till trakten Östra Skogås via fastighetsregistret. Namnet Drevviksstrand har aldrig varit ett traktnamn. Att ändra traktnamnet Östra Skogås till Drevviksstrand innebär att ett nytt namn måste införas i fastighetsregistret. Beslut om nya traktnamn fattas av statliga Lantmäteriet och kan enligt 19 Förordningen om fastighetsregister, endast i undantagsfall göras av andra skäl än om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig fastighetsredovisning. Förvaltningens åsikt är att nuvarande fastighetsredovisning är ändamålsenlig som den är.

43 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 4 (6) Lantmäteriet redovisar flera namntyper i sina allmänna kartor och register. Vid sökning i ortnamnsregistret hittas Drevviksstrand under namntypen bebyggelse. Förvaltningen har varit i kontakt med Ortnamnsmyndigheten på Lantmäteriet som meddelar att namnet fångats upp i området av RAK:s (Rikets Allmänna Kartverk) personal år 1951 och har redovisats i dåvarande ekonomiska kartan och avsåg området mellan järnvägen och Drevviken. Ekonomiska kartan användes åren och har idag ersatts av lantmäteriets Fastighetskarta som redovisar bebyggelse och således också bebyggelsenamnet Drevviksstrand. Bild 2: Utdrag ur ekonomiska kartan 10I 3 g-h (1952) Namnet Drevviksstrand har således varit i bruk i mer än 70 år, dock inte i något register eller någon karta hos Huddinge kommun. I vilken utsträckning namnet använts förr respektive idag, är oklart för förvaltningen. Vid sökning i nutida medier hittas namnet exempelvis i mäklarannonser och på webbplatser som använder kartinformation från Lantmäteriet såsom t.ex. Eniro.se. SL använder Skogås och Östra Skogås i sin nomenklatur. Förvaltningens inställning är att kommunen skall följa god ortnamnssed och vara restriktiv med namnändringar då de ofta ger negativa konsekvenser i samhället. Det finns bland annat en risk i orienteringshänseende om namn på orter, platser, vägar eller byggnader ändras, som kan få effekter för såväl privatpersoner som företagare men framförallt för polis, ambulans och räddningstjänst. Dessutom kan ett införande få andra effekter i form av ändringar i exempelvis register, adresser och skyltning som får mer eller mindre stor påverkan på många.

44 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 5 (6) Då kommunen inte tidigare redovisat namnet Drevviksstrand i kartor eller register, bör medborgarförslaget kunna tolkas som om det finns en önskan om att införa ett, för Huddinge kommun, nytt namn. Även vad gäller nya namn bör försiktighet råda. Framförallt bör aktuellt objekt eller område (utbredning) vara tydligt. Dessutom bör behov, önskemål och syfte ställas mot de negativa effekter, huvudsakligen i orienteringshänseende, som ett införande av ett nytt namn innebär. Berörda parter bör ha hörts och slutligen bör det vara klarlagt hur brett namnet använts förr och hur det används idag. 618 personer vill enligt namninsamlingen Vill Ni delta i namnbyte från Skogås till Drevviksstrand? Avser postnummer på Upprop.nu. Förvaltningen har inte gjort några kontroller avseende om huruvida de som svarat på namninsamlingen är boende inom de tre postnummerområdena eller ej. Bild 3: Utdrag ur den digitala versionen av Kommunkartan, kompletterad med gränser för de områden som berörs i medborgarförslaget. Det är i dagsläget oklart för förvaltningen för vilket område som ett eventuellt nytt namn skulle gälla. Minst fyra olika områden har kunnat utläsas:

45 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 21 maj 2012 SBN SIDA 6 (6) Trakten Östra Skogås. Ingen person är skriven på någon av de 8 fastigheter som området omfattar. Området med namn Östra Skogås enligt Lantmäteriets fastställande av traktindelningen från 1982, se bilaga. Området omfattar både fastigheter med traktnamnet Östra Skogås samt alla fastigheter med kvartersbeteckningar. Omfattar ca 1130 fastigheter och ca 4550 skrivna personer varav ca 3500 är myndiga. Området som avgränsas av postnummerområdena Området omfattar ca 1350 fastigheter och ca 4650 skrivna personer varav ca 3550 är myndiga. Området mellan järnvägen och Drevviken, enligt ekonomiska kartan från 1952, som idag omarronderats. Området omfattar ca 550 fastigheter och ca 1850 skrivna personer varav ca 1400 är myndiga. Oavsett område, är det inte klarlagt vad berörda tycker avseende ett eventuellt införande av namnet Drevviksstrand, hur brett namnet använts förr respektive hur det används idag. Förvaltningen arbetar med att ta fram en vägvisningsplan för Huddinge kommun. I denna plan kommer det att redovisas kategorier av namn till vilka skyltning skall ske. Där är kommunens officiella geografiska namn ett viktigt underlag. Skyltning till Drevviksstrand kan inte bli aktuell om det inte finns som officiellt geografiskt namn i kommunen. Helén Mårtensson Förvaltningschef Anders Lindelöf Lantmäterichef Bilagor Medborgarförslag med tillhörande skrivelse Svar från Ortnamnsberedningen, Lantmäteriet Karta över traktindelning från 1982 Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

46 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 i kommundelen Storängen godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Som en del av avsiktsförklaringen berörande fastigheterna Palmen 3 m.fl. samt exploateringsprojektet Sjödalsbacken mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB, NCC Boende AB och NCC AB, ska Huddinge kommun förvärva fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4 samt Hörningsnäs 1:26 och 1:27 av NCC AB till en total köpeskilling om kronor. En engångsersättning om kronor för upparbetade kostader i ett tidigare planprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs, ska samtidigt erläggas till NCC AB. Överlåtelsen ska slutföras med fastighetsbildning där det är möjligt. Beskrivning av ärendet Som en del av avsiktsförklaringen berörande kvarteren Hörningsnäs, Olivträdet och Palmen samt exploateringsprojektet Sjödalsbacken ska Huddinge kommun förvärva fastigheterna Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Palmen 3 och 4 samt Olivträdet 2 och 4 av NCC AB. Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt Palmen 3 och 4 ingick år 2000 i ett markbytesavtal med ett dotterbolag till NCC AB. Fastigheterna övergick då till NCC AB som grund för ett samhällsbyggnadsprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Hörningsnäs, Palmen och Olivträdet. På grund av miljöstörningar kunde inte projektet genomföras. Ett förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB, NCC Boende AB och NCC AB har upprättats med syftet att dels upphäva det POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

47 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) planeringsavtal som tidigare tecknats mellan kommunen och NCC AB rörande planprojektet och dels erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken från Huge Fastigheter AB. Avsiktsförklaringen hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen. För att reglera överlåtelserna av fastigheterna har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till köpekontrakt. Köpekontraktet reglerar att Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Olivträdet 2 och 4 samt Palmen 3 och 4 överlåts från NCC AB till Huddinge kommun för en total köpeskilling om kronor. Kommunen har, i samförstånd med NCC, marknadsmässigt värderat varje fastighet utifrån ortsprismaterial och objektens specifika egenskaper. I samband med överlåtelserna reglerar parterna även ersättning för NCC:s nedlagda kostnader avseende det tidigare planprojektet, utifrån bedömningen att kommunen i kommande projekt kan tillgodogöra sig de utredningar och beräkningar NCC har tagit fram. Kommunen ersätter NCC med kronor och övertar det underlag NCC har tagit fram för projektet. Utöver köpeskilling och ersättning för projektering får kommunen kostnader om cirka kronor för fastighetsbildning. Avtalet reglerar även ansvar för markföroreningar. I undersökningar av fastigheterna med anledning av det tidigare planprojektet framkommer att viss mark är förorenad och att delar av marken måste åtgärdas beroende på vad som ska byggas. För de fastigheter som år 2000 överläts från kommunen till NCC, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt Palmen 3 och 4, ansvarar kommunen för eventuella markföroreningar. För Olivträdet 2 och 4 regleras att NCC ska stå för saneringskostnaden för eventuella markföroreningar som kan påvisas genom utredning eller liknande inom två år från tillträdet, om inte en tidigare verksamhetsutövare kan ställas ansvarig. NCC AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet köpekontrakt avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. För en mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, och förslag till köpekontrakt, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upprättat förslag till köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB godkänns. För genomförandet av Storängen är ett förvärv av marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen fördelaktigt. De störningar som hittills

48 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) omöjliggjort planläggning för bostäder bedöms inte utgöra hinder för planläggning för skola/förskola, vilket diskuterats som möjlig markanvändning. Om så inte skulle bli fallet bör marken behållas i kommunens ägo i avvaktan på planläggning för bostäder då förutsättningar finns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Förslag till köpekontrakt mellan kommunen och NCC AB Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB

49 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (4) DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ HANDLÄGGARE Gustav Hector Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 inom kommundelen Storängen. Sammanfattning Huddinge kommun ska förvärva fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 till en total köpekilling om kr. Dessutom ska en engångsersättning för upparbetade kostader i ett tidigare planprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs, erläggas till NCC AB om kr. Överlåtelsen ska slutföras genom fastighetsbildning där det är möjligt. Bakgrund Fastigheterna Palmen 3, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 ingick år 2000 i ett markbytesavtal mellan Huddinge kommun och med ett dotterbolag till NCC AB. Fastigheterna övergick då till NCC AB som grund för ett samhällsbyggnadsprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs. På grund av miljöstörningar kunde inte projektet genomföras och Kommunen har då i en avsiktsförklaring åtagit sig att förvärva dessa fastigheter samt även Olivträdet 2 och 4. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

50 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ SIDA 2 (4) Figur 1: Det rödskrafferade området är de nu aktuella fastigheterna, Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27. Fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2 och 4 ligger inom byggnadsplan Hörningsnäs parkhem, beslutad Hörningsnäs 1:26 och 1:27 ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheterna är obebyggda och har eventuellt en funktion som grönområde för omkringliggande fastigheter. Samtliga fastigheter ägs av NCC AB. Beskrivning av ärendet Förslaget till köpekontraktet innebär att NCC AB överlåter fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 till Huddinge kommun för en total köpekilling om kr. Tillträde till fastigheterna ska ske den 31 mars Fastigheterna har värderats till marknadsmässiga värden med hjälp av ortsprismaterial samt efterföljande justering för att anpassas till de nu aktuella objekten. Utöver köpeskillingen ska även en ersättning om kr utbetalas till NCC AB för nedlagda kostnader i tidigare planprojekt för området. De utredningar som utförts i det tidigare planprojektet redovisas särskilt i bilaga 1.

51 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ SIDA 3 (4) NCC AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Köpekillingen för fastighetsöverlåtelsen är kr. Ersättning för utlagda kostnader i tidigare planarbete är kr. Överlåtelsen fullbordas med fastighetsbildning till en uppskattad kostnad om cirka kr. Delar av fastigheterna har undersökts i det tidigare planprojektet. Där framkom att viss mark är förorenad och delar av denna mark behöver åtgärdas beroende på vad som ska byggas, i övriga markområden behöver vidare utredning vidtas. Den mark som nu köps i och med detta avtal har de två fastigheter som tidigare inte var i kommunens ägo, Olivträdet 2 och 4, ej några särskilda anmärkningar och parterna är överens om att det här inte finns någon upptäckt markförorening. Ansvaret för eventuella markföroreningar på fastigheterna Olivträdet 2 och 4 ska NCC AB således ansvara för till en maxkostnad om 50% av köpeskillingen till den fastighet där föroreningen kan lokaliseras. Undantaget dock om det går att utkräva en verksamhetsutövare på detta ansvar enligt Miljöbalken. Skulle den totala saneringskostnaden överstiga NCC ABs ansvar ska den överstigande kostnaden delas lika mellan Huddinge kommun och NCC AB. NCC ABs saneringsskyldighet gäller under fem år från tillträdesdatumet under förutsättning att Huddinge kommun kan påvisa en markförorening inom två år från tillträdesdatumet. För övriga fastigheter, Palmen 3, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27, som kommunen ägde innan den ursprungliga överlåtelsen (år 2000), ansvarar Huddinge kommun för eventuella markföroreningar. Tillträdesdatum är den 31 mars 2015 och då ska också köpeskillingen och ersättningen regleras och köpebrev överlämnas. Köpet blir då fullbordat men ansökan om lantmäteriförrätning kan inlämnas så snart köpekontraktet blir giltigt, då kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Fastighetsbildningen bedöms tidigast kunna vinna laga kraft cirka 1 år efter ansökan. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till köpekontrakt med NCC AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör

52 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ SIDA 4 (4) Bilagor Köpekontrakt Bilaga 1 - Sammanställning utredningar

53 KÖPEKONTRAKT 1(5) Säljare: NCC AB, org nr Solna, nedan kallad Bolaget. Köpare: Huddinge kommun, org nr , Huddinge, nedan kallad Kommunen. 1. BAKGRUND I enlighet med upprättad avsiktsförklaring avseende bland annat ett tidigare planeringsavtals upphörande gällande kvarteren Palmen och Olivträdet m.fl., exploateringsmöjlighet för projektet Sjödalsbacken och fastighetsöverlåtelser mellan bland andra Kommunen och Bolaget, ska Bolaget till Kommunen överlåta Fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 i Huddinge kommun. I samband med överlåtelsen ska kommunen erlägga en ekonomisk kompensation dels för de utredningar som vidtagits och som kommunen har tillgång till samt för NCC AB s förgävesprojektering. Fastigheterna som Bolaget ska överlåta till Kommunen har tillkommit genom avsöndring och behöver fastighetsbestämmas för att få lagligen bestämda gränser. Kvarteret Palmen och Olivträdet ligger inom byggnadsplan Hörningsnäs parkhem, beslutad Minsta tomtstorlek inom byggnadsplanen är 1200m². För att erhålla byggrätt enligt byggnadsplanen krävs viss fastighetsbildning såsom fastighetsreglering och avstyckning. Hörningsnäs 1:26 och 1:27 är utom detaljplanelagt område och har därmed ingen säker byggrätt. 2. GILTIGHET Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunstyrelse godkänner detsamma senast ( ) - att avsiktsförklaring med diarienummer KS-2014/ godkänns av Huddinge kommunfullmäktige senast ( ) Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 3. SÅLD EGENDOM Överlåtelseobjekten är: Huddinge Palmen 3 Huddinge Palmen 4 Huddinge Olivträdet 2 Huddinge Olivträdet 4 Huddinge Hörningsnäs 1:26 Huddinge Hörningsnäs 1:27 Nedan kallade Fastigheterna. Dnr KS-2014/

54 Härmed förklaras den sålda egendomen, Fastigheterna, överlåten på köparen. 4. TILLTRÄDE OCH LAGFART 2(5) Tillträde till Fastigheterna sker 31 mars Kostnader för erhållande av lagfart samt övriga administrativa avgifter som belöper på Markområdet efter tidpunkten för tillträde bekostas av köparen. 5. KÖPESKILLING Köparen skall som betalning för Fastigheterna erlägga en köpeskilling om totalt (trettonmiljonerhundranittiotusen) KRONOR. Fördelningen av köpeskillingen mellan fastigheterna är enligt nedan. Köpeskillingen för Huddinge Palmen 4 är Köpeskillingen för Huddinge Palmen 3 är Köpeskillingen för Huddinge Olivträdet 2 är Köpeskillingen för Huddinge Olivträdet 4 är Köpeskillingen för Huddinge Hörningsnäs 1:26 är Köpeskillingen för Huddinge Hörningsnäs 1:27 är ERSÄTTNING Kommunen ska till Bolaget utge en ekonomisk ersättning om totalt (enmiljon) KRONOR. Ersättning avser samtliga utredningar som NCC AB eller annat bolag inom NCC-koncernen bidragit till, beställt eller betalat och som har en relation till samhällsbyggnadsprojektet Palmen/Olivträdet. I och med detta avtal avstår Bolaget från alla framtida ersättningsanspråk för tidigare nedlagt arbete eller motsvarande för detta samhällsbyggnadsprojekt. Kommunen har rätt att nyttja samtliga utredningar och/eller underlag utan begränsningar. 6. BETALNINGSSÄTT Hela köpeskillingen samt ersättningen erlägges senast på tillträdesdagen. Om slutlikviden ej erlägges på tillträdesdagen ska ränta enligt räntelagen utgå från tillträdesdagen. När köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar och överlämnar Bolaget kvitterat köpebrev till Kommunen. Bolaget ska utfärda ett köpebrev per fastighet där köpeskillingen överensstämmer med fördelningen av den totala köpeskillingen enligt 5. Bolaget åtar sig att fakturera köpeskillingen och ersättningen till Huddinge kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, BOX 1004, HUDDINGE. Ange referens MEX på fakturan. Dnr KS-2014/

55 3(5) 7. INTECKNINGAR, M M Palmen 3 belastas av två inskrivna avtalsservitut för ledning mm, 01-IM7-65/ och 01-IM7-65/ Hörningsnäs 1:26 belastas av två inskrivna avtalsservitut för ledning, 01-IM7-49/550.1 och 01-IM7-65/ Fastigheterna belastas ej av andra, icke inskrivna, avtal. Fastigheterna överlåts på tillträdesdagen fritt från penninginteckningar eller andra sakrättsliga belastningar andra än de som följer av detta avtal. 8. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Säljaren lämnar inga garantier avseende Fastigheterna. Köparen godtar Fastigheternas skick, användningsmöjligheter och dispositionsmöjligheter som de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och/eller brister av vad slag de än må vara hänförliga till Fastigheterna innefattande, men inte begränsat till, faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel, miljöbrister eller andra fel och brister inklusive s.k. dolda fel. Detta stycke gäller med undantaget nedan. Markföroreningar Kommunen och Bolaget är överens om att det vid detta avtals undertecknande inte finns någon upptäckt markförorening på Olivträdet 2 och 4. Om kommunen, inom två (2) år från det att tillträde enligt 4 skett, kan visa att det finns markförorening inom fastigheterna Olivträdet 2 och/eller 4, exempelvis genom en utredning, ska Kommunen och Bolaget uppta förhandlingar om vilka åtgärder som ska vidtas. Kommunen förbinder sig därvid att vidta erforderliga åtgärder för att minimera merkostnader för en eventuell sanering. Har ingen miljöbrist konstaterats genom utredning eller liknande inom två (2) år från tillträdet upphör Bolagets ansvar enligt denna punkt. Om det konstaterats miljöbrist på endera av Olivträdet 2 eller Olivträdet 4 inom ovanstående tvåårsfrist gäller följande. Kan det fastställas att föroreningarna har orsakats av en tidigare verksamhetsutövare ska denna i första hand med stöd av miljöbalkens regler krävas på samtliga kostnader som kan härröras till föroreningarna och saneringen. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta en sanering ska Bolaget ha detta ansvar enligt nedan. Om inte Kommunen och Bolaget kan enas om ovanstående ansvar ska ansvaret utredas av tillsynsmyndigheten i en ansvarsutredning vilken ska vara bindande för både Kommunen och Bolaget. I det fall verksamhetsutövaren kan göras ansvarig för kostnader för sanering ska Kommunen och Bolaget dela på de eventuella kostnader som då uppstår för Kommunen att kräva att verksamhetsutövaren verkställer och/eller bekostar saneringsåtgärder. Dnr KS-2014/

56 4(5) Sanering ska ske upp till den nivån så att den uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) om inte den beslutade markanvändningen enligt detaljplanen helt eller delvis i aktuell del medger annan nivå (MKM). Bolaget skall ersätta Kommunen för skäliga verifierade kostnader för att sanera föroreningar enligt denna punkt till en kostnad om 50 % av köpeskillingen för den eller de fastigheter där föroreningen kan lokaliseras. Om den totala saneringskostnaden överstiger bolagets saneringsansvar enligt ovan ska den överstigande kostnaden delas lika mellan Bolaget och Kommunen. Bolagets ansvar enligt denna paragraf gäller endast för föroreningar som påträffats inom fastigheterna Olivträdet 2 och 4 och som förorsakats innan tillträde enligt 4 har skett. Bolagets ansvar för verifierade kostnader enligt denna punkt gäller endast under fem (5) år från det att tillträde enligt 4 skett. Detta innebär att erforderliga saneringsåtgärder ska ha utförts och specificerats samt Bolaget krävts på detta belopp inom fem (5) år från tillträdet för att Bolaget ska vara ansvarig för kostnaderna. Bolaget ersätter inte Kommunen för följdkostnader som saneringen kan medföra t.ex. försening. Om Kommunen överlåter fastigheten, eller delar av, till tredje man påverkar detta inte Bolagets åtagande avseende markföroreningar visavi Kommunen. Om fastigheten, eller delar av, därefter vidareförsäljs upphör Bolagets åtagande avseende markföroreningar. 9. TVIST Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade och växlade För Huddinge kommun För NCC AB Charlotta Thureson Exploateringschef.... Gustav Hector Exploateringsingenjör Att säljaren egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar: Dnr KS-2014/

57 5(5). Att köparen egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:.. Dnr KS-2014/

58 Utredningar vidtagna i samhällsbyggnadsprojektet Palmen, Olivträdet mfl. Bilaga 1 till köpekontrakt berörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27. Typ av utredning Utredare Beställare Datum Miljöteknisk NCC Teknik NCC Geoteknisk NCC Teknik NCC Buller WSP NCC Dagvatten Tyréns NCC Buller, kompletterande WSP NCC Trädinventering Huddinge kommun Huddinge kommun Luftutsläpp IVL Svenska Miljöinstitutet AB Huddinge kommun Buller, industri J&W Akustikbyrån NCC Buller kompletterande 2 WSP NCC Samlokaliseringsutredning Tyréns NCC Miljöbedömning av Tyréns NCC samlokaliseringsutredning Landskapsarktiekt Nova mark NCC Arkitektarbeten Brunnberg & Forshed NCC Arkitektritningar Arken arkitekter NCC Programsamråd Lars Lundmark NCC Skissförslag SWECO NCC Verksamhetsbuller inför WSP NCC Boende byggnation Gestaltning FÖP underlag Gwsk Huddinge kommun Bebyggelse- och Huddinge kommun Huddinge miljöinventering kommun Exjobb, störande Karolina? Huddinge ? verksamheter kommun? Miljöteknisk NCC teknik NCC markundersökning Buller WSP NCC Buller WSP NCC Buller WSP NCC Underlag bullerutredning Huddinge kommun Huddinge kommun Risk Tyréns Huddinge kommun Miljö, översiktlig Tyréns Huddinge kommun KS-2014/

59 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC AB, NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteteret Klockarbacken godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Beskrivning av ärendet NCC AB och Huddinge kommun tecknade år 2000 ett planeringsavtal berörande fastigheterna Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Olivträdet 2 och 4 samt Palmen 3 och 4 i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningar för att inom fastigheterna bygga bostäder. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. NCC AB ska istället erbjudas ett exploaterateringsprojekt inom kvarteret Klockarbacken, Sjödalsbacken, där ett detaljplanearbete för bostäder har påbörjats under år 2013 med Huge Fastigheter AB, som idag är fastighetsägare. Den helhetslösning som eftersträvas är att Huddinge kommun förvärvar NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/- Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds att från Huge POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

60 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) överta ett blivande mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB och förvärva marken av Huge. Ett förslag till avsiktsförklaring har tagits fram med syfte att klargöra vilka planerade åtgärder parterna är överens om ska genomföras. Enligt förslaget är parterna överens om att planeringsavtalet som tecknades år 2000 ska upphöra att gälla, att det ska upprättas ett överlåtelseavtal mellan NCC AB och Huddinge kommun avseende marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, ett intentionsavtal mellan NCC Boende AB och Huge Fastigheter AB avseende formerna för samverkan i detaljplanearbetet för Sjödalsbacken samt ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för Sjödalsbacken. Vidare är parterna också överens om att det i samband med detaljplanens antagande ska ingås ett exploateringsavtal mellan kommunen och NCC Boende AB vilket också förutsätter att NCC Boende AB då senast förvärvar aktuellt markområde av Huge. Ett plankostnadsavtal ska dessutom tecknas mellan kommunen och NCC Boende AB. Överlåtelseavtalet mellan NCC AB och Huddinge kommun hanteras parallellt i ett annat ärende till kommunstyrelsen. Avtalet görs inte beroende av om exploateringsprojektet Sjödalsbacken kan genomföras eller inte. Överlåtelsen av fastigheterna sker till marknadsmässiga priser. NCC AB ska också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Kommunen får kostnader för fastighetsbildningsåtgärder avseende de fastigheter som övertas. Intentionsavtalet, plankostnadsavtalet samt ramavtal avses att tecknas under våren Detaljplanen avses antas under första kvartalet Förslaget till avsiktsförklaring, se bilaga 1, beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upprättat förslag till avsiktsförklaring med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. För genomförandet av Storängen är ett förvärv av marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen fördelaktigt. De störningar som hittills omöjliggjort planläggning för bostäder bedöms inte utgöra hinder för planläggning för skola/förskola, vilket diskuterats som möjlig markanvändning. Om så inte skulle bli fallet bör marken behållas i kommunens ägo i avvaktan på planläggning för bostäder då förutsättningar finns.

61 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Om Huge och NCC inte skulle komma överens om överlåtelse av exploateringsområdet och ramavtalet skulle förfalla förutsätter förvaltningen att kommunen och Huge gemensamt verkar för att projektet genomförs med annan exploatör. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till avsiktsförklaring Bilaga 2: PM från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB NCC Boende AB Huge Fastigheter AB

62 1 (7) Avsiktsförklaring Berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Följande Avsiktsförklaring har träffats mellan nedanstående parter. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Bolaget NCC AB Solna Org nr Nedan kallad Bolaget. Exploatören NCC Boende AB Solna Org nr Nedan kallad Exploatören. Huge Huge Fastigheter AB Huddinge Org nr Nedan kallad Huge. Kommunen, Bolaget, Exploatören och Huge benämns gemensamt nedan som Parterna. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen och Bolaget har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Kommunen vill förvärva området. För att Kommunen ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att Bolaget och Kommunen dessförinnan kommer överens om ett kommunalt förvärv av Bolagets fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun, fortsättningsvis tillsammans kallade Fastigheterna. Dnr: KS-2014/

63 2 (7) Förhandlingar har parallellt pågått mellan Parterna om Exploatörens förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (fastigheten Klockarbacken 10 med flera) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning till stånd, där Kommunen kan förvärva Fastigheterna från Bolaget, samtidigt som Exploatören erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i Sjödalsbacken. Avsikten är dock att Huge ska teckna Ramavtal med Kommunen, vilket Exploatören ska erbjudas att ta över. Exploateringsavtal ska sedan tecknas med Exploatören. Parterna är överens om att Exploatören ska erbjudas bli Kommunens motpart i stället för Huge när det gäller exploateringsprojektet Sjödalsbacken för bostadsutbyggnad, nedan kallat Projektet. Projektet omfattar i dagsläget ett flertal fastigheter. Huge äger fastigheterna Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken 3. Kommunen äger Tomtberga 3:1. Siken 2 ägs av BRF Siken. Projektet kan komma att ändras i sitt läge, utformning och däri ingående fastigheter. De fastigheter som ligger inom Projektet och som ägs av Huge, dvs. Klockarbacken 10, Mörten 1 och Siken3, kommer fortsättningsvis att kallas Exploateringsområdet. Fastigheterna respektive Projektet enligt ovan redovisas översiktligt i bifogade kartbilagor, bilaga 1 och Giltighet Denna Avsiktsförklaring ska utgöra grunden för Parternas fortsatta förhandlingar med avseende på överlåtelse av Fastigheterna och Exploateringsområdet samt Projektet i övrigt. Med undantag för vad som anges nedan i denna 2 och 6-9 utgör denna handling inte något bindande avtal mellan Parterna utan syftar endast till att uttrycka Parternas gemensamma avsikt att fullborda de överlåtelser, avtal och projekt som följer av detta avtal. Endera parten har därmed rätt att intill bindande avtal träffats välja att avsluta förhandlingarna utan rätt till ersättning för någon part. Denna Avsiktsförklaring blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner densamma senast att styrelsen för Huge godkänner densamma senast att styrelsen för Bolaget godkänner densamma senast att styrelsen för Exploatören godkänner densamma senast Skulle någon av ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är Avsiktsförklaringen förfallen i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna denna Avsiktsförklaring efter överklagande och har avtal dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Dnr: KS-2014/

64 3 (7) AVSIKT 3. Avsiktsförklaring Upphörande av planeringsavtal Planeringsavtal mellan Kommunen och Bolaget berörande fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2, 4, 7 och 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39 har inneburit att planläggning, enligt samma avtal, påbörjats. Avtalets syfte var att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom området uppföra bostadsbebyggelse och att en sådan förstudie skulle leda till att påbörja detaljplanearbete för bostadsbebyggelse. Vid planläggningen har det dock visat sig, på grund av miljökonsekvenser, att detaljplanearbetet enligt förstudien ej kunnat slutföras. Avtalet ska därmed upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna i enlighet med planeringsavtalet. Överlåtelse av exploateringsmöjlighet Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Huge för sin del att Exploatören kommer att erbjudas ett övertagande av rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal avseende Projektet för bostadsutbyggnad. En förutsättning för en sådan överlåtelse är dock att Exploatören förvärvar Exploateringsområdet på så sätt som anges nedan i denna 3. Kommunen ska godkänna att Exploatören går in som Kommunens motpart i avtalet. Det formella Exploateringsavtalet upprättas mellan Kommunen och Exploatören i samband med detaljplanens antagande. Ramavtal ska tecknas snarast mellan Kommunen och Huge avseende Projektet, preliminärt avses avtalet tas upp i kommunfullmäktige under kvartal 2 år Intentioner och överlåtelse berörande Huge och Exploatören Arbetet med detaljplanen förutsätts ske i samverkan mellan Parterna, därför ska ett Intentionsavtal tecknas mellan Exploatören och Huge berörande Projektet för att reglera samarbetet. Detta Intentionsavtal ska även innehålla de principer som ska gälla för beräkning av köpeskillingen av Exploateringsområdet. Huge och Exploatören ska i Intentionsavtalet enas om vissa miniminivåer som ska uppnås avseende både köpeskilling och exploateringsvolym (kvm BTA) för att överlåtelse av Exploateringsområdet ska bli aktuell. Om Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet ingås mellan Huge och Exploatören i tiden mellan att detaljplanen har satts ut för granskning och detaljplanen antas, ska en preliminär köpeskilling anges i Överlåtelseavtalet som bygger på exploateringsvolymen enligt detaljplaneförslaget. Den slutgiltiga köpeskillingen för Exploateringsområdet ska baseras på den faktiska exploateringsvolymen enligt laga kraft vunnen detaljplan. För det fall Huge och Exploatören inte kommer överens om överlåtelse av Exploateringsområdet eller om Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet ska Ramavtalet förfalla utan några skyldigheter för Huge att fullfölja Projektet. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. Plankostnader Huge ska svara för Kommunens samtliga plankostnader som har uppstått till och med att särskilt plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Oavsett vad som följer ovan ska Huge inte svara för några plankostnader eller andra av Kommunen eller Exploatören upparbetade kostnader för Projektet som belöper på tiden från och med att plankostnadsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören utan dessa skall Exploatören svara för enligt särskilt Dnr: KS-2014/

65 4 (7) plankostnadsavtal oavsett om Exploatören väljer att förvärva Exploateringsområdet eller inte. Detaljplanearbetet ska återupptas när Kommunen och Exploatören har ingått plankostnadsavtalet. Villkor för överlåtelse av exploateringsområdet Huge är beredd att efter detaljplanen har ställts ut för granskning ingå avtal om att överlåta Exploateringsområdet till Exploatören under förutsättning av att (i) bindande avtal härom träffas mellan Huge och Exploatören till marknadsmässiga priser och villkor, samt enligt de principer avseende beräkning av köpeskilling m.m. som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet, (ii) Bolaget har ingått avtal med Kommunen om att överlåta Fastigheterna till Kommunen enligt nedan, (iii) Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtal med Kommunen avseende Projektet, (iv) Överlåtelseavtalet villkoras av laga kraftvunnen detaljplan enligt vilken de miniminivåer avseende köpeskilling som Huge och Exploatören enats om i Intentionsavtalet uppnås, samt (v) att den slutliga köpeskillingen fastställs i köpebrev, efter de villkor som slås fast i Överlåtelseavtalet, efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Om något av villkoren ovan inte uppfylls upphör Överlåtelseavtalet mellan Huge och Exploatören att gälla utan rätt till skadestånd för endera part. Överlåtelse av Fastigheterna berörande Kommunen och Bolaget Genom denna ömsesidiga Avsiktsförklaring bekräftar Bolaget för sin del vara berett att omgående avyttra Fastigheterna till Kommunen för marknadsmässiga priser och villkor. 4. Exploateringsförutsättningar för Sjödalsbacken inom kv. Klockarbacken Projektet är beläget inom programområdet för Huddinge Centrum och är däri benämnt E21 för bebyggelsen och G6 för parkområdet, se bilaga 2. Kommunens huvudprincip för fördelning av kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar (infrastruktur, grönområden och vattenanläggningar) inom programområdet är att: - Allmänna anläggningar som endast behövs p.g.a. en viss exploatering ska bekostas i sin helhet av den exploatören. - Kostnaderna för övergripande allmänna anläggningar inom hela programområdet ska fördelas på exploatörer, kommunen och övriga fastighetsägare. Kostnadsfördelningen ska ske i proportion till avsedd utbyggnadsyta i kvm BTA och enligt nyttan i respektive detaljplan. Detaljplanens inriktning för Projektet är flerbostadshus samt förskola och upprustning av grönområde och kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen och Ramavtal/Intentionsavtal. Oavsett vad som följer av denna 4 är Parterna överens om att Huge inte ska bära några kostnader för Projektet utöver vad som framgår i 3 ovan. Dnr: KS-2014/

66 5 (7) 5. Avtal I enlighet med 3 ovan och under de förutsättningar som där anges ska följande avtal tecknas, i den kronologiska ordning som följer. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. Vardera part ska bära sina egna kostnader relaterade till samarbetet med detaljplanen. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut så snart det är undertecknat. Huge ska inte ha några skyldigheter enligt detta avtal för det fall Exploatören avstår från att förvärva Exploateringsområdet, varför Ramavtalet ska villkoras på sådant sätt. Ramavtalet ska därmed upphöra att gälla. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Avtalet förs fram för politiskt beslut parallellt med förslag till detaljplan. Exploateringsavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Överlåtelsen förutsätter även att Exploatören övertar Huges rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet enligt punkt 4 ovan och i övrigt enligt vad som följer av 3. Överlåtelseavtalet ska villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft. 6. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet, utan rätt till ersättning för endera parten, om - Överlåtelseavtal enligt 5 p. 1 inte tecknas senast Intentionsavtal enligt 5 p. 2 inte tecknas senast Ramavtal enligt 5 p. 4 inte tecknas senast Dnr: KS-2014/

67 6 (7) 7. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Exploatören får överlåta sina skyldigheter och rättigheter av vad som följer av detta avtal till annat bolag inom NCC-koncernen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Bolaget och Huge förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Bolaget och Huge enligt detta avtal, så att detta blir gällande på så sätt som anges häri mot varje kommande ägare av Bolagets och Huges fastigheter. 8. Sekretess För det fall någon begär att få ta del av uppgift från Kommunen, vilken erhållits i samband med tecknandet av detta avtal och har Bolaget eller Exploatören särskilt angivit att den ifrågavarande uppgiften ska omfattas av sekretess, ska kommunen särskilt pröva om uppgiften omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 9. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun Solna den För NCC Boende AB... Charlotta Thureson Giberg ( ) Mark- och exploateringschef... Gustav Hector ( ) Exploateringsingenjör Dnr: KS-2014/

68 7 (7) Huddinge den För Huge Fastigheter AB Solna den För NCC AB.. ( ) ( ).. ( ) ( ) Dnr: KS-2014/

69 ~ HUDDINGE KOMMUN Avsiktsförklaring. Bilaga 1. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 Utdrag ur Huddinge kommuns kartdata bas. Huddinge kommun. -.. D '

70 Bilaga 2 Klockarbacken l O mm i Huddinge Centrum Del av programkartafor Huddinge Centrum.

71 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Gustav Hector Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt exploateringsområdet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken. Sammanfattning Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att ett planeringsavtal, avseende exploateringsområdet berörande fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, 7, 9, Hörningsnäs 1:26-1:33 samt del av Tomtberga 3:39, mellan Huddinge kommun och NCC AB är genomfört och dels åstadkomma en överlåtelse av sex fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet från Huge Fastigheter AB i projektet Sjödalsbacken. Bakgrund Huddinge kommun och NCC AB har år 2000 tecknat ett planeringsavtal i syfte att genom en förstudie utreda förutsättningarna för att inom kvarteret Olivträdet/Palmen/Hörningsnäs uppföra bostadsbebyggelse i flerbostadshus/radhus/parhus, med tillhörande anläggningar. Vid detaljplanearbetet framkom det att bostadsbebyggelse inte var lämpligt inom området på grund av bland annat buller och emissioner. Huddinge kommun vill nu förvärva området. För att Huddinge kommun ska få tillgång och dispositionsfrihet över området krävs att NCC AB och Huddinge kommun kommer överens om ett kommunalt förvärv av NCC AB s fastigheter Hörningsnäs 1:26, 1:27, Olivträdet 2, 4, Palmen 3 och 4 i Huddinge kommun. Förhandlingar har parallellt pågått om NCC Boende AB s, exploatör för NCC, förutsättningar att istället bygga bostäder inom kvarteret Klockarbacken. Under 2013 har ett detaljplanearbete för Sjödalsbacken (kv. Klockarbacken) påbörjats och fastighetsägare och exploatör är Huge Fastigheter AB. Parterna har haft som utgångspunkt att få en helhetslösning POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

72 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) till stånd, där Huddinge kommun kan förvärva NCC AB s mark inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen, samtidigt som NCC Boende AB erbjuds en annan exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Förhandlingarna har utmynnat i att Huddinge kommun för sin del förklarar sig beredd att, när förutsättningar finns, erbjuda NCC Boende AB att ta över ett blivande exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för exploateringsprojektet Sjödalsbacken inom kvarteret Klockarbacken för bostadsutbyggnad. Projektet Sjödalsbacken ingår i projektplan Framtagande av detaljplan pågår där inriktningen är flerbostadshus samt förskola. Dessutom ska ett större grönområde rustas upp. Projektet kommer att närmare definieras till sin avgränsning och sitt innehåll under arbetet med detaljplanen. Figur 1: Översiktsbild över planområdet för projektet Sjödalsbacken NCC AB s aktuella fastigheter respektive exploateringsområdet enligt ovan redovisas översiktligt, se figur 1 och 2.

73 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) Figur 2: Rastrerade fastigheter ska överlåtas från NCC AB till Huddinge kommun Beskrivning av ärendet Avsiktsförklaring Förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB syftar till att dels klargöra att planeringsavtalet mellan Huddinge kommun och NCC AB ska upphöra att gälla utan ersättningsskyldighet för endera av parterna och dels åstadkomma en överlåtelse av aktuella fastigheter inom kvarteren Palmen/Olivträdet/Hörningsnäs till kommunen och i samband med detta erbjuda NCC Boende AB en exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken. Redovisning av planerade åtgärder Parterna är enligt förslag till avtal överens om att planeringsavtalet ska upphöra att gälla och att detta trepartsavtal krävs för att komma vidare i

74 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) utvecklingen av respektive område. För att komma vidare efter avsiktförklaringen ska följande avtal upprättas. 1. Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget Kommunen ska förvärva Fastigheterna från Bolaget. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt Överlåtelseavtal mellan Kommunen och Bolaget. 2. Intentionsavtal Formerna för samverkan mellan Exploatören och Huge vad avser arbetet med detaljplanen upprättas i ett Intentionsavtal mellan Exploatören och Huge så snart detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. 3. Plankostnadsavtal Avtalet ska reglera kostnadsfördelningen mellan Kommunen och Exploatören avseende detaljplanearbetet inför Projektet. Härefter ska detaljplanearbetet återupptas. 4. Ramavtal I samband med att detaljplan upprättas för Projektet ska Ramavtal på sedvanligt sätt upprättas mellan Kommunen och Huge för genomförande av Projektet. 5. Exploateringsavtal och Överlåtelseavtal I samband med detaljplanens antagande för Projektet ska Exploateringsavtal på sedvanligt sätt ingås mellan Kommunen och Exploatören för genomförande av Projektet. Senast i samband med detaljplanens antagande för Projektet och upprättande av Exploateringsavtal mellan Kommunen och Exploatören ska Huge och Exploatören ingå Överlåtelseavtal avseende Exploateringsområdet i enlighet med vad som följer av Intentionsavtalet enligt punkt 2 ovan. Angående förutsättningar för exploateringsprojektet i Sjödalsbacken krävs vidare utredningar och att Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB är överens om hur de vill gå vidare med det projektet. Oavsett ska dock överlåtelsen mellan NCC AB och Huddinge kommun genomföras och icke göras beroende av huruvida Sjödalsbacken kan genomföras eller ej. Kan Huge Fastigheter AB och NCC Boende AB inte komma överens om ett intentionsavtal eller en överlåtelse av exploateringsområdet kommer ramavtalat mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB att falla men parterna ska ändock gemensamt se över vilka möjligheter som finns till att

75 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ (5) projektet Sjödalsbacken på något sätt kan gå vidare och genomföras, eventuellt med en ny exploatör. Ekonomi Överlåtelsen av fastigheterna mellan Huddinge kommun och NCC AB kommer att ske till marknadsmässiga priser. Utöver köpeskilling ska NCC AB också ersättas för vissa nedlagda kostnader som uppkommit i samband med planarbetet enligt planeringsavtalet från år Denna ersättning kommer att bestämmas och utgå i samband med överlåtelsen. För att hantera de fastigheter som överlåtits till Huddinge kommun krävs fastighetsbildning och eventuellt vissa lagfartskostnader. Plankostnader för planarbetet regleras särskilt i ett plankostnadsavtal. För att ta fram avtal samt förhandlingsunderlag står respektive part för sina egna kostnader. Tidsplan Överlåtelseavtal mellan Huddinge kommun och NCC förs fram samtidigt som denna avsiktsförklaring. Intentionsavtalet, plankostnadsavtal samt ramavtal ska tecknas under våren Exploateringsavtalet tecknas i samband med detaljplanens antagande, beräknat till första kvartalet Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till avtal med NCC Boende AB, NCC AB och Huge Fastigheter AB godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör Bilagor 1. Avsiktsförklaring

76 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB avseende del av fastigheten Rosenhill 1:12 i Vistaberg godkänns i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 december Sammanfattning Planuppdrag för Rosenhillsområdet gavs av kommunstyrelsen den 15 december Detaljplaneprogrammet möjliggör cirka 40 nya villatomter, cirka 22 bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del samt cirka 100 lägenheter i flerbostadshus längs Rosenhillsvägen. Programmet visar också på möjlighet till uppförande av en förskola/skola inom fastigheten Rosenhill 1:12. Kommunstyrelsen godkände samtidigt ett ramavtal med NCC AB för flerbostadsbebyggelsen samt ett ramavtal med Skapaskolan för förskola/skolan. I överensstämmelse med planuppdraget har nu även ett förslag till ramavtal upprättats mellan kommunen och Fastighet 1:14 Vistaberg AB. Exploatören avser att uppföra gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del, inom den egna fastigheten Rosenhill 1:14 samt inom del av kommunens fastighet Rosenhill 1:12. Exploatören erbjuds förvärva mark av kommunen för kronor per småhus/parhus, exklusive gatukostnader, vilket totalt ger kommunen en uppskattad intäkt på 3,7 miljoner kronor. Kommunen förväntas också få in gatukostnadsersättningar utifrån kommande gatukostnadsutredning för Rosenhillsområdet. Beskrivning av ärendet Rosenhill är beläget cirka 1 km väster om Huddinge centrum. Fastigheterna inom planområdet är framförallt i privat ägo, men kommunen äger också mark. Planuppdrag för Rosenhill gavs av kommunstyrelsen den 15 december Uppdraget innefattade att upprätta detaljplan för Rosenhill i enlighet med godkänt detaljplaneprogram och med inriktningen att utöka antalet POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

77 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) bostäder till cirka 40 nya villatomter och 22 lägenheter i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del samt med cirka 100 lägenheter i flerbostadshus längs en delvis ny dragning av Rosenhillsvägen. Programmet visar också på möjlighet till uppförande av en förskola/skola inom fastigheten Rosenhill 1:12, men hanteras i en egen detaljplan. Syftet med planläggningen för Rosenhill är också att skapa förutsättningar för att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt en ny- och ombyggnad av huvudgata och det lokala gatunätet. Ett ramavtal mellan kommunen och NCC AB avseende flerbostadsbebyggelsen och ett ramavtal mellan kommunen och Skapaskolan avseende förskolan- /skolan godkändes av kommunstyrelsen samtidigt som planuppdraget gavs. I överensstämmelse med planuppdraget har nu även ett förslag till ramavtal upprättats mellan kommunen och Fastighet 1:14 Vistaberg AB (exploatören) för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen för Rosenhill avseende Rosenhill 1:14 och del av Rosenhill 1:12, se bilaga 2. Exploatören äger fastigheten Rosenhill 1:14 och vill bebygga fastigheten med bostäder. För att kunna öka exploateringsgraden har exploatören vänt sig till kommunen om att få köpa delar av kommunens intilliggande fastighet Rosenhill 1:12. Kommunen har erbjudit exploatören att förvärva marken till en köpeskilling om kronor per småhus, exklusive gatukostnader. Avtalet reglerar också att exploatören ska erlägga gatukostnadsersättning utifrån den kommande gatukostnadsutredningen för Rosenhill. Vidare regleras att exploatören ska miljöklassa projektet enligt någon på marknaden känt certifieringssystem och avseende den mark exploatören ska köpa av kommunen gäller riktlinjerna för upplåtelse och försäljning av kommunal mark som har beslutats av kommunfullmäktige. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Ny- och ombyggnaden av gator i hela Rosenhillsområdet beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Av dessa ska kommunen bekosta standardhöjningen till huvudgata längs vissa sträckor, vilken uppskattas till cirka 27 miljoner kronor. Kostnad för anläggning av park tillkommer. Kommunen får en intäkt för försäljning av mark om sammanlagt cirka 26,7 miljoner kronor, varav cirka 3,7 miljoner kronor av exploatören Fastighet 1:14 Vistaberg AB. Totalt sett bedöms utbyggnaden i Rosenhill innebära ett negativt resultat för kommunen. Detaljplaneprogrammet och ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 2.

78 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Fastighet 1:14 Vistaberg AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet med Fastighet 1:14 Vistaberg AB godkänns. Genomförandet av detaljplanen bedöms innebära ett ekonomiskt underskott för kommunen med anledning av de kostnader som uppskattas för utbyggnaden av allmänna anläggningar. Behovet att möjliggöra förtätning och förnyelse i Rosenhill är dock stort och området har sedan länge pekats ut som ett förtätningsområde. Det pågår ett arbete som har som mål att genomföra åtgärder så att planeringen av förskole- och skollokaler i kommunen ligger i fas med det utökade behovet till följd av den starka befolkningsutvecklingen. Inom ramen för fortsatt arbete med exploateringsprojektet Rosenhill ska avstämning göras mot detta arbete och tidplaner anpassas så att behov av platser i förskola och skola bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Förslag till ramavtal Bilaga 2: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Fastighet 1:14 Vistaberg AB

79 l (7) Ramavtal Rosenhill Följande avtal om exploatering för bostadsändamål inom Rosenhill 's detaljplaneområde, nedan kallat Området, inom kommundelen Fullersta i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören. Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Exploatören Fastighet l: 14 Vistaberg AB Rantverkarvägen 22, Handen Org nr Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd kantlinje på bifogad karta, bilaga l. Kommunen och Exploatören benämns i gemensamt fortsättningsvis Parterna och individuellt Part. Marken markerad med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill l: 12 benämns fortsättningsvis Överlåtelseområdet Överlåtelseområdet och Rosenhill l : 14 kallas fortsättningsvis tillsammans för Exploateringsområdet. 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Huddinge Rosenhill l : 14, grönmarkerad i bilaga l, och har för avsikt att uppföra bostäder i området. Exploatören ska erbjudas att köpa delar av den kommunala marken markerad med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill 1:12. Överlåtelseområdet omfattar ca 5300 m 2 mark. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detalj plan för Området, samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detalj planen. 2. Giltighet Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera part. Undanröj s kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal och har avtalet helt eller delvis verkställts genom åtgärder, vars tillåtlighet har varit beroende av avtalets giltighet, ska sådan verkställighet, om möjligt, rättas i erforderlig utsträckning. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra Parten med anledning av det inträffade.

80 2 (7) Detta avtal är inte bindande fö r de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska tas fram för Området. 3. Detaljplan Exploateringsområdet saknar gällande detaljplan men ingår i området med detaljplaneuppdrag för RosenhilL Parterna är överens om att inriktningen för kommande detaljplan ska pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för gruppbebyggda småhus/flerbostadshus. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Området. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Exploateringsområdet Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljöoch samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader för Exploateringsområdet inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar inom Exploateringsområdet Då Exploatören bekostar Exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal enligt ovan ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning inom Exploateringsområdet MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören skall i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark med grön skraffering i bilaga l, vilket utgör delar av fastigheten Huddinge Rosenhill l : 12, benämnt överlåtelseområdet, och vilken i den nya detaljplanen är utlagd som kvartersmark. Köpeskillingen för överlåten kvartersmark skall beräknas efter kr/kedjehustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan kr/parhustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan, där parhustomt definieras som en fastighet avsett för två hushåll. Exploatören skallutan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom fastigheten Rosenhill l : 14 som enligt den blivande detaljplanen utlägges som allmän plats. Köpeskillingen skall omräknas med konsumentprisindex (total index) från oktober till köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen skall dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. 5. Fastighetsbildning Kommunen ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt kommande exploateringsavtal enligt 17 och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören.

81 3 (7) Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras inom överlåtelseområdet eller vilka måste tillskapas for att tillgodose överlåtelseområdets behov. AVGIFTER 6. Bygglovavgift Exploatören skall i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Då Exploatören bekostar områdets detalj planeläggning utgår ej någon planavgift 7. Gatukostnader Exploatören skall erlägga gatukostnadsavgift enligt samma andelstal som kommande gatukostnadsrutredning för området. Exploatören har dock inget tak på gatukostnaden baserat på prisbasbelopp. Kommunen fakturerar 50% av Exploatörens beräknade gatukostnadsavgifter då gatuentreprenaden startar och entreprenadsumman och tidplanen är känd. Resterande belopp skall erläggas när den verkliga gatukostnaden är känd. Aktuella åtgärder och kostnader regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt Anslutningsavgifter Samtl iga avgifter for anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. avseende bebyggelse inom överlåtelseområde betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid forvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell fl yttning av ledningar till följd av bebyggelse inom Exploateringsområdet. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Inom Området planeras vägarna utföras och bekostas av kommunen. Visar den fortsatta planläggningen att Områdets vägar och andra anläggningar bättre tillgodoses på annat sätt och Exploatören bekostar de anläggningar, inkl. ledningar, inom Exploateringsområdet som erfordras for genomforandet av detaljplanen kan omförhandling av markpriset ske i kommande exploateringsavtal enligt 17. MILJÖ- OCH ENERGI 1 O. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som skall vara vägledande fö r alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och

82 4 (7) föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Exploateringsområdet Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. För Exploateringsområdet kommer mer djupgående dagvattenutredningar visa hur dagvattnet ska hanteras, det är av stor vikt att dessa efterföljs och att stor vikt läggs på att minimera olägenheter för omkringliggande fastigheter och att den hydrologiska påverkan i Exploateringsområdet minimeras. 13. Arkeologi Länsstyrelsen har i sitt svar på programmet för Rosenhill pekat på möjligheten till stenåldersboplatser inom Området. Kommunen har ingen kännedom om någon arkeologisk viktig plats inom Överlåtelseområdet Vid upptäckt av arkeologiska områden innan markregleringen genomförts i enlighet med 5 ska eventuella kostnadsfördelningar för en utgrävning förhandlas mellan parterna. Kommunen har rätt att undanta områden där arkeologiska fynd har gjorts inom överlåtelseområde från försäljning till Exploatören utan krav på ersättning. 14. Gestaltning Parterna är ense om att ambitionen är att Området ska få en hög kvalitet och att de illustrationer som tas fram under planarbetets gång skall vara vägledande för den slutgiltiga gestaltningen av Området skall få. 15. Miljöanpassat byggande Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller mman förnyelsebar energi välj as. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som fi nns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen

83 5 (7) Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunen redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. För byggnation inom Överlåtelseområdet gäller dessutomfoljande: Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Exploatören ska miljöklassa projektet enligt något certifieringssystem som finns på svenska marknaden. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot kommunen. Valt certifieringssystem ska redovisas för kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) senast vid bygglovsansökan och godkännd certifiering redovisas enligt valt certifieringssystem vid i exploateringsavtalet överenskommen tidpunkt. GENOMFÖRANDE 16. Byggnadsskyldighet Kommunen anser det angeläget att bostäder uppförs i Exploateringsområdet Kommande exploateringsavtal enligt 19 kommer att reglera byggnadsskyldighet och tidplan för Exploatören att uppföra planerad byggnation inom Överlåtelseområdet. 17. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. Inom och intill Överlåtelseområdet finns ett antal kraftiga träd. Stor vikt ska läggas på att behålla de träd som kan bevaras och främja trädens möjlighet att överleva. Kompaktering av rotsystemen ska om möjligt undvikas. 18. Omförhandling av ersättningar Omförhandling kan ske, om någon part så påtalar, av ersättningsnivåerna enligt 4 i följande fall: den kommande detaljplanen inte tillåter radhus eller kedjehus och kommande detaljplan visar att annan bebyggelse är lämplig inom Området markförhållandena inom Området skiljer sig markant från det man kan förvänta sig vid en okulär besiktning och geologiska kunskaper om området Utgångspunkten för en omförhandling enligt denna paragraf skall vara ersättningsnivåerna i detta avtal. 19. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal för exploateringsområdet tecknas mellan parterna. I exploateringsavtalet ska marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Exploateringsavtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan det behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet har undertecknats av båda Parter och i övrigt uppfyllt eventuella villkor

84 6 (7) för dess giltighet upphör detta Avtal att gälla i sin helhet Kommande exploateringsavtal ska innehålla säkerhet och ett vitesbelopp för gatukostnader motsvarande exploatörens ekonomiska åtaganden mot kommunen. ALLMÄNNA AVTALSBEST ÄMMELSER 20. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om -Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast l -beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft -exploateringsavtal enligt 17 inte tecknas senast l För det fall Avtalet upphör att gälla enligt denna ska ingen av Parterna ha någon rätt till ersättning från den andra Parten och vardera Part ska bära sina respektive nedlagda kostnader som är hänförliga till Avtalet. 21. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av kommunstyrelsen. 22. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun Exploatören För Fastighet l: 14 Vistaberg AB Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Merdad Gholami

85 7 (7) Mattias Carlswärd Exploateringsingenjör KS-20 14/ J1 1 t Bilaga l: Karbilaga Området och Överlåtelseområdet preliminära avgränsning samt Exploatörens fastighet Rosenhill l: 14

86 ~ HUOOINGE KOMMUN Bilaga 1 Ramavtal mellan Huddinge Kommun & Fastighet 1:14 Vistaberg AB Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000

87 Lr Bilaga 1 Ramavtal mellan Huddinge Kommun & Fastighet 1:14 Vistaberg AB Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH ga:1 2 S: ga:2 BUKETTAPELN LAGERHÄGGEN ga:1 4 S:1 9 ga:2 ga: Buddlejan ga:1 Buddlejan ga:2 5 4 ROBINIAN ga:1 S: ga:1 ga:1 S:1 GLASBÄRET ga:2 AVENBOKEN KORNELLEN ga:1 1 ga:1 ÄRTBUSKEN FUNKIAN :31 Lr 4 Ritbordet 5 ga:1 4 1:32 1: KLOCKBUSKEN 7 GULVEDEN KÄLLBRINK 1:34 1: : :35 serv 1: Lr 1:165 1:24 1 1: Lr 1: : : KÄLLBRINK 1:36 1: : :37 14 DRAGSTIFTET RITBORDET ga:1 1: PASSAREN :36 ga:1 Lr KÄLLBRINK :36 Lr ROSENHILL 1: Lr 5 PARTERREN 1: serv Lr 2 Lr serv 9 60 Lr Lr ga:1 PARTERREN SOLUR 18 ga:2 1:20 Lr VISTABERG 1:13 1:15 1:27 1:28 1:29 1:33 1:38 1:29 1:31 1:30 Lr 1:30 1:32 Lr Lr 1:14 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:31 1:32 1:37 Lr 1:35 Lr Lr 1:34 1:33 2 serv 3 4 Lr 1:21 Lr FONTÄNEN 1:41 Lr Lr 1:39 Lr 8 PARTERREN 1 1:115 2 serv serv ÄNGSSTUGAN 1 ROSENGÅRDEN serv 1 ga:1 ga:1 1:9 Lr Lr 3 1:9 2 Lr Lr 1 VÄSTERGÅRDEN ROSENHILL 1:12 1:10 1:52 1:49 1:48 1:44 1:43 1:40 1:42 1:50 1:45 1:46 1:47 1:51 1:40 1:66 1:65 1:60 1:58 1:57 1:59 1:61 1:65 1:60 1:56 ROSENHILL 1:63 1:53 1:54 1:55 1:62 1:71 1:82 LUNDEN 1:67 1:70 serv 1 2 1:72 1:64 1 LÖVÄNGEN GRANPARKEN 1 1: :80 1:118 1:43 4 1:68 1:69 DJURSTUGAN 1 3 1:71 1: : ga:1 ga:1 1: :138 9 ANNELUND ANNELUND FULLERSTA GÅRD 1: : S: :731:74 1: :81 1 1:75 serv Lr ga:1 6 serv 5 1: Lr LUSTHUSET 14 9 S: Lr Lr TOMTBER Lr 1:10 1:11 Lr FULLERSTA GÅRD 2:6 2:7 2:5 1:1 1:8 Lr GALAXEN Lr 2 Lr 2:8 2:9 10 Lr Lr 1:7 Lr Lr Lr Lr 1 PEGASUS Huddinge kommun. serv 1 2 Lr 3 8 serv serv LUNA 1 4 ORION CASTOR ga: URANUS NEBULOSAN Lr FULLERSTA GÅRD KRÄFTAN : serv serv ABBOR

88 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 12 December 2014 KS-2014/ 1 (6) HANDLÄGGARE Mattias Carlswärd Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB inom kommundelen Fullersta Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägarna undersökt förutsättningarna och lämpligheten för bebyggelse inom området genom att upprätta en ny detaljplan. Projektet är en del av detaljplan för Rosenhill och finns med i Projektplan Inom hela detaljplaneprogrammet för Rosenhill möjliggör ca 40 nya villatomter och ca 22 bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del. Utöver dessa planeras i mitten av Rosenhillsområdet, längs Rosenhillsvägens delvis nya dragning, ca 100 lägenheter i flerbostadshus tillskapas. Behovet att möjliggöra förtätning och förnyelse i Rosenhill är stort och kostnaderna för upprustning av gator och VA visat på höga kostnader. Syftet med markaffären är att möjligöra en ökad exploatering och få fler bostäder och minskade kostnader för kommunen och befintliga fastighetsägare i området. Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Fastighet 1:14 Vistaberg AB för exploatering i Rosenhillsområdets västra del. Inriktningen för området är gruppbebyggda småhus/parhus. Fastighet 1:14 Vistaberg AB ska bekosta framtagandet av detaljplanen för sin fastighet och erbjudas förvärva delar av kommunens fastighet Rosenhill 1:12. Köpeskillingen blir kr småhus/parhus enhet exkl gatukostnader. Bakgrund Behovet av förändrade planbestämmelser i Rosenhill är stort och har funnits med i kommunens planering i flera år. Exploatören Fastighet 1:14 Vistaberg AB, har förvärvat en fastighet i området Rosenhill 1:14 med avsikten att där förtäta och uppföra bostäder. Fastighet 1:14 Vistaberg AB har visat intresse att köpa delar av POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

89 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) kommunens intilliggande fastighet Rosenhill 1:12 för att få utökade möjligheter att öka exploateringsgraden i området. Området utgör en del av pågående detaljplanearbete för Rosenhill. Under framtagandet av programmet för Rosenhill har beräkningarna för kostnaderna för upprustning av gatan visat på höga kostnader. Syftet med markaffären är att möjligöra en ökad exploatering i området i enlighet med planuppdraget antaget av Kommunstyrelsen i december 2014 och få fler bostäder och minskade kostnader för befintliga fastighetsägare i området. Planläggningen syftar till att, förutom att öka antalet bostäder i området, bygga ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet plus en ny- och ombyggnad av huvudgata samt det lokala gatunätet. Projektet finns med i Projektplan Kommunstyrelsen gav planuppdrag för området i december Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden för planområdet Detaljpplanområdet för hela Rosenhill omfattar ca 22,9 hektar och är beläget ca 1 km väster om Huddinge centrum, och saknar i stort detaljplan. För området norr om Glömstavägen, mellan Glömsta och Fullersta, beslutade kommunstyrelsen (år 2004) om ett planprogram. Programmet skulle utgöra ett underlag för ett flera detaljplaner och totalt inrymma cirka bostäder. I planuppdraget för Rosenhill har området utpekats som ett förtätningsområde genom förtätning av befintliga tomter. I planprogrammet för Vistabergsområdet har områdets anknytning och förhållande till omgivningen redan utretts samt områdets förutsättningar för bebyggelse. För Exploatörens egna fastighet gäller områdesbestämmelser för delar av Glömsta, Vistaberg och Rosenhill, antagen Områdesbestämmelserna medger högst en huvudbyggnad med största byggnads- och bruttoarea på 55 kvm plus 25 kvm byggnadsarea för förråd/uthus. Totalt får högst 80 kvm byggnadsoch bruttoarea uppföras. För övriga detaljpplaner i Rosenhillsområdet har genomförandetiden gått ut för samtliga planer.

90 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) 1. Programområde för Rosenhill Inriktning för ny detaljplan Planuppdraget för Rosenhill ger en inriktning mot ca 40 nya villatomter och ca 22 bostäder i gruppbebyggda småhus/parhus i områdets västra del och ca 100 lägenheter i flerbostadshus längs en delvis ny dragning av Rosenhillsvägen. Ett område som idag är bebyggt med en blandning av åretrunt- och fritidshus kommer att ges möjlighet till permanentbosättning och kopplas till det allmänna avloppsnätet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avser undersöka förutsättningarna och lämpligheten för bebyggelse inom området genom att upprätta en ny detaljplan enligt tidigare givet planuppdrag. Delar av Rosenhill 1:12 har brutits ut till en egen detaljplan och ett planarbete pågår för att pröva en planläggning av Förskola/skola på södra delen av fastigheten. Under planarbetet ska avstämningar göras mot det behov av platser i förskola och skola inom området som uppkommer, så att behovet bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut i enlighet med givet planuppdrag.

91 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) Inriktning för ramavtalsområdet Området av Rosenhill 1:12 viken ramavtalet med Fastighet 1:14 Vistaberg AB berör har i programmet för Rosenhill utlagts som bostäder gruppbebyggda småhus/flerbostadshus. Exploatörens tankar stämmer således väl med Programmet för området. I programmet redovisas området schematiskt och kommer avgränsas närmare i pågående detaljplanearbete. En ytterligare förfining av avtalsgränserna kommer att ske där anläggningstekniska och naturvärden kommer vara de stora frågorna för området i den kommande detaljplanen. Inriktningen för bebyggelsen är ca 22st bostäder i tvåvåningsgruppbebyggelse varav ca 8st kan placeras på mark exploatören köper av kommunen. Direktanvisning Rosenhill 1:12 ägs av kommunen och ligger i direkt anslutning till Fastighet 1:14 Vistaberg AB s fastighet Rosenhill 1:14. För att effektivt kunna bebygga den norra delen av Rosenhill 1:12 med bostäder är en samordning mellan Rosenhill 1:12 och Rosenhill 1:14 fördelaktig. Samordningsvinsterna som tillskapas är höga då fastigheternas placering mot varandra och topografi i stora delar påverkar varandra. Genom att skapa ett större sammanhängande område kan exploateringsgraden för området höjas och fler bostäder tillskapas vilket i förlängningen genererar fler bostäder och lägre kostnader för enskilda fastighetsägare i den kommande gatukostnadsutredningen för området. Ramavtal Med anledning av givet planuppdrag har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i vilket bl. a regleras inriktning och kostnader för delar av den nya detaljplanen, kommande marköverlåtelser och exploateringsförutsättningar. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Enligt avtalsförslaget ska Fastighet 1:14 Vistaberg AB: Ersätta kommunen för dess samtliga kostnader för framtagandet av detaljplanen och därmed vara befriade från planavgift enligt kommunens taxa för bygglov. Erbjudas delar av kommunens mark Rosenhill 1:12. Köpeskillingen för att förvärva kvartersmark är kr/kedjehustomt och kr/parhustomt exkl gatukostnader, enligt ny detaljplan, där parhustomt definieras som en fastighet avsett för två hushåll.

92 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) I de fall markförhållandena skiljer sig markant från det man kan förvänta sig vid en okulär besiktning och geologiska kunskaper om området kan förhandling upptas om köpeskillingen. Gatukostnadsersättningen ska faktureras 50% vid gatuutbyggnadens start och resterande efter godkänd slutbesiktning. Ersättningsnivån ska bestämmas i den kommande gatukostnadsutredningen. Exploatörerna ska följa de riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunal mark som kommunfullmäktige antagit. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Exploatörerna har underhand godkänt avtalsförslagen och underskrivna avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomi Kommunen får intäkter för försäljning av mark till Exploatören, Fastighet 1:14 Vistaberg AB inom avtalsområdet. Intäkten beräknas till ca 3,7miljoner kr. Inom hela Rosenhillsområdet finns ytterligare ett område vilket kommunen tecknat ett avtal med NCC AB, utöver det kan eventuellt någon villatomt tillskapas på kommunal mark. Totalt beräknas kostnaden för anläggandet av gatorna inom hela Rosenhillsområdet uppgå till kr. Totala intäkterna för markförsäljningarna i Rosenhill beräknas till ca 26,5 miljoner. Kommunen ska upprätta en gatukostnadsutredning och de tidiga prognoserna visar att kommunens del av utbyggnaden uppgår till ca kr. Inom området anläggs även en park med dagvatteninslag. Parken kommer utgöra en viktig del i Rosenhill, men är också ett resultat av en omläggning av det gamla avvattningsföretaget i Rosenhill. Totalt kommer genomförandet av detaljplanen för Rosenhill som helhet innebära ett negativt resultat för kommunen. Detta motiveras bland annat av ett ökat boende i relativt kollektivnära läge och en bättre vattenkvalité då vatten och avlopp byggs ut. Även att Rosenhillsvägen byggs ut till huvudgata vilket möjliggör bättre kollektivtrafik samt att en park för allmänheten anläggs invid Mossen i Rosenhill är viktiga motiv. Projektet bedöms innebära en ökad driftskostnad för kommunen, vilken redovisas närmare i samband med detaljplanens antagande.

93 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) Tidsplan Under förutsättning att detaljplanen vinner lagakraft andra kartalet 2016 kan utbyggnad av allmänna anläggningar inom Rosenhill starta till sommaren Byggstart för bostäderna inom Rosenhill beräknas ske successivt med anpassning till tidsplanen för allmänna anläggningar. Förskola/Skola Ramavtalet för del av Rosenhill 1:12 utgör bara en liten del av hela Rosenhills detaljplaneområde. Delar av Rosenhill 1:12, vilka tidigare ingick i programområdet, har brutits ut till en egen detaljplan och ett planarbete pågår för att pröva en planläggning av förskola/skola på södra delen av fastigheten. Det pågår ett arbete som har som mål att genomföra åtgärder så att planeringen av förskole- och skollokaler i kommunen ligger i fas med det utökade behovet till följd av den starka befolkningsutvecklingen. Under planarbetet ska avstämningar göras mot det behov av platser i förskola och skola inom hela planområdet som uppkommer, så att behovet bedöms kunna tillgodoses när området byggs ut i enlighet med givet planuppdrag. Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att upprättat förslag till Ramavtal rörande Rosenhill med Fastighet 1:14 Vistaberg AB godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Mattias Carlswärd Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal för Rosenhill

94 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 i Hörningsnäs Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 januari Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra detaljplan för Ängsnäs förskola. 3. En nettoinvestering på kronor för genomförande av allmänna anläggningar i enlighet med detaljplan för Ängsnäs förskola godkänns. Sammanfattning Detaljplaneförslaget omfattar nybyggnation av förskola inom delar av de kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Förslaget ger förutsättningar för uppförande av en förskola i två plan för förskolebarn fördelade på fem avdelningar. Förskolan beräknas stå klar för inflyttning i januari För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Förslaget innebär att kommunen sammanlagt överlåter cirka 8000 m² för förskola/skola i detaljplanen till Huge Fastigheter AB för en köpeskilling om cirka 5 miljoner kronor. Kommunen utför och bekostar utbyggnaden för en 65 meter lång gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet och ska bekosta saneringsåtgärder inom överlåtelseområdet till en kostnad på cirka 2,5 miljoner kronor. Detaljplan för Ängsnäs förskola hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

95 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Ängsnäs förskola. Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en förskola/skola inom de kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16. Planområdet ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan, vid Centralvägen med Lännavägen som avgränsar området österut och omfattar totalt cirka 1,2 hektar. Förslaget ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan ska byggas i två plan för förskolebarn fördelade på fem avdelningar. Förskolan med förskolegård blir cirka 5000 m². Söder om förskoletomten, inom planområdet, anger planen allmän plats för ett cirka 3300 m² markområde utlagt som naturmark. Antagande av detaljplanen hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB godkändes av kommunfullmäktige den 11 februari För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Avtalsförslaget reglerar att kommunen överlåter cirka 8000 m² mark för förskola/skola i detaljplanen till Huge Fastigheter AB för en köpeskilling om 632 kr/m². Överlåtelsen innefattar dels förskoletomten och dels cirka 3000 m² som ska överföras till Ängsnässkolan för utökning av skolgården. Avtalet reglerar också att kommunen ska utföra och bekosta utbyggnaden för en 65 meter lång gång- och cykelbana parallellt med Klarabergsvägen. Kommunen ska eventuellt också utföra en höjdjustering på en sträcka om cirka 30 meter av den befintliga gång- och cykelbanan parallellt med Lännavägen, vilken ska bekostas av Huge. Avtalet reglerar även att kommunen ska bekosta saneringsåtgärder upp till 2,5 miljoner för de markföroreningar som finns inom överlåtelseområdet. Eventuell överstigande kostnad ska fördelas med Huge Fastigheter AB. Vidare regleras att byggnaden ska miljöklassas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad och i enlighet med kommunens övriga riktlinjer vid försäljning av mark. För genomförandet av detaljplanen beräknas kommunen få intäkter för försäljning av mark med cirka 5 miljoner kronor och kostnader för utbyggnad av gång- och cykelbana beräknat till cirka kronor samt en kostnad för sanering av överlåtelseområdet som upp till 2,5 miljoner kronor. Det pågår också en dagvattenutredning beställd av Stockholm Vatten AB med syfte att visa på om naturmarken inom planområdet ska användas till dagvattenanläggning och hur i så fall kostnaden för anläggningen ska fördelas.

96 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Eventuellt tillkommer kostnader för dagvattenåtgärder inom naturmarken om det visar sig att området tar emot dagvatten från kommunens gatumark. Förskolan beräknas stå klar för inflyttning i januari För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1 och förslag till mark- och exploateringsavtal, bilaga 2. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att mark- och exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB godkänns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen PM Bilaga 2: Förslag till mark- och exploateringsavtal med bilagor Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

97 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 1 (7) HANDLÄGGARE Jonas Pettersson Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB rörande del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 i Huddinge kommun Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öster om Ängsnässkolan, Ängsnäs förskola. Därefter har ett förslag till detaljplan arbetats fram. Förslaget omfattar nybyggnation av förskola inom delar av de kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Förslaget ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan ska byggas i två plan med kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. Förskolan med förskolegård blir cirka 5000 kvm stor. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram. Förslaget innebär att kommunen överlåter cirka 8000 kvm mark för förskola/skola i detaljplanen till Huge Fastigheter AB för en köpeskilling om ca 5 miljoner kr. Kommunen utför och bekostar utbyggnaden en 65 meter lång gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet. Kommunen ska också bekosta saneringsåtgärder till en kostnad på cirka kr. Kommunen ska eventuellt justera den befintliga gång- och cykelbanans höjdläge längs med Lännavägen, från förskolans nya infart till förskolans nya utfart. Sträckan som är aktuell att justera är cirka 30 meter. Höjdjusteringen innebär iså fall att gång- och cykelbanan sänks med cirka en meter. Innan en beställning av åtgärden sker ska den godkännas av kommunens Barn- och utbildningsförvaltning. Åtgärden bekostas av Huge Fastigheter AB. Förskolan är planerad att börja byggas oktober/november 2015 och gång- och cykelbanorna under Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

98 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 2 (7) Bakgrund Planområdet ungefärligt markerat med röd begränsningslinje Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger området som förskola/skola. Förskolan/skolan ska fylla en del av behovet av platser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. Planområdet omfattas av de obebyggda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, som ägs av kommunen. En liten del av fastigheten Hörningsnäs 1:2 berörs också, även den ägd av kommunen. Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öster om Ängsnässkolan, Ängsnäs förskola. Kommunfullmäktige godkände den 11 februari 2013 ett ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheteter AB rörande detaljplanen. Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Området är obebyggt och används som yta för lek av barnen i Ängsnässkolan. På den norra delen av planområdet finns det en fotbollsplan, den södra delen av planområdet är mestadels trädbevuxet i huvudsak av björkar. Ett förslag till ny detaljplan Ängsnäs förskola hanteras i ett separat ärende till samhällsbyggnadsutskottet i januari För genomförandet av detaljplanen

99 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 3 (7) har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge Fastigheter AB. Förslaget bilägges, bilaga 1. Beskrivning av ärendet Detaljplan Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom delar av de kommunägda fastigheten Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Exploateringsområdet ligger vid Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området österut och omfattar totalt cirka 1,2 hektar. Detaljplanen ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan ska byggas i två plan med kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. Förskolan med förskolegård blir cirka 5000 kvm stor. Vidare anger detaljplanen att mark som idag ägs av kommunen, cirka 3100 kvm regleras över till Ängsnässkolans fastighet Aludden 6, vilket medför en utökad skolgård för Ängsnässkolan jämfört med idag. Marken i söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark, cirka 3300 kvm, och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn. Naturmarken reserveras dock till att i delar kunna användas som dagvattenmagasin åt Stockholm Vatten AB, som via konsultföretaget Grontmij AB parallellt med detaljplanen tar fram en dagvattenutredning som utreder hur dagvattenhanteringen för bland annat Ängsnässkolan kan förbättras. Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den blivande förskoletomten samt delar av Ängsnässkolans skolgård har fungerat som fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har tagit emot och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet. Om utredningen som Stockholm Vatten AB tar fram visar på att Ängsnässkolans dagvattenhantering kan förbättras genom att eventuellt använda ytan till en dagvattendamm eller annan typ av dagvattenanläggning, så möjliggör detaljplanen det. Om detta blir aktuellt ska särskilt avtal mellan kommunen och Stockholm Vatten AB tecknas där kostnader fördelas. En ny gång- och cykelbana, cirka 65 meter lång ska byggas längs med Klarabergsvägen i samband med genomförandet av projektet för att säkerställa säkrare passage till Ängsnässkolan. Från förskolans nya infart till förskolans nya utfart parallellt med Lännavägen ska den befintliga gång- och cykelbanans höjdläge eventuellt justeras. Den eventuella justeringen innebär att gång- och cykelbanan sänks med cirka en

100 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 4 (7) meter på en sträcka av cirka 30 meter för att bättre anpassas till förskolans nya bebyggelse. Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg. Huge Fastigheter AB har låtit konsultföretaget Grontmij AB utföra en dagvattenutredning, daterad , för den del av fastigheten Hörningsnäs 1:1 som förskolan ska byggas på. Utredningen visar att fördröjningsvolymer ska tillskapas inom fastigheten för att inte nettoutsläppet av dagvatten ska öka i samband med genomförandet av detaljplanen. Förslag till olika åtgärder för detta redovisas i dagvattenutredningen. Mark- och exploateringsavtal Förslaget till mark- och exploateringsavtal innebär att kommunen överlåter cirka 8000 kvm mark till Huge Fastigheter AB för förskola/skola. Ersättningen för marken är 632 kr/kvm, vilket kommer att ge kommunen en total ersättning om cirka 5 miljoner kronor. Marken som överlåts är delvis prickad i detaljplanen, vilket betyder att den inte får bebyggas. Detta pga. de geotekniska undersökningar som visar på vilka områden som är lämpliga att bebygga.

101 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 5 (7) Inom området finns det markföroreningar efter ett tidigare växthus som fanns på området på 1950-talet. Exploatören förbinder sig enligt avtalet att utföra saneringen och stå för de återfyllnadskostnader som saneringen innebär. Huddinge kommun ska bekosta saneringsåtgärder upp till en kostnad på kr. Om saneringsåtgärderna överstiger detta belopp ska exploatören och kommunen stå för hälften av de överskjutande kostnaderna var. Saneringsåtgärderna som faktureras Huddinge kommun ska kunna följas upp och förbindas till saneringsåtgärder. Huge förbinder sig att vidta dagvattenåtgärder enligt dagvattenutredningen eller andra likvärdiga lösningar. Aktuella åtgärder för vad som ska anläggas ska redovisas i samband med tekniskt samråd för bygglov samt till Mark- och exploateringsavdelningen. Förskolan och skolan ska uppföras på ett miljöanpassat sätt i enlighet med kommunens riktlinjer. Byggnaden ska miljöklassas enligt certifieringssystemen Miljöbyggnad. Kommunen utför och bekostar utbyggnaden av den 65 meter långa gång- och cykelbanan som ska anläggas parallellt med Klarabergsvägen, se karta nedan. Kartan visar de gc-banor som finns idag (grönt) samt de som ska tillkomma (rött). Kommunen ska eventuellt justera höjden på delar av den gång- och cykelbana som finns parallellt med Lännavägen. Innan en beställning av åtgärden sker ska den godkännas av kommunens Barn- och utbildningsförvaltning. Om det blir aktuellt att utföra åtgärden, sker justeringen på en sträcka om cirka 30

102 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 6 (7) meter, från förskolans nya infart till förskolans nya utfart. Åtgärden bekostas av exploatören. I den vegetationsplanen som ska upprättas kommer det att ställas krav på att minst 40 träd återplanteras. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor. Huge Fastigheter AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomi Kommunen får intäkter från försäljning av mark med ca kr. Kommunen ska bekosta nybyggnad av gång- och cykelbana parallellt med Klarabergsvägen. Kostnaden för detta beräknas bli ca kr. Kommunen ska också bekosta marksanering med upp till kr. Kommunen justerar eventuellt höjden på delar av den gång- och cykelbana som finns parallellt med Lännavägen. Justeringen sker från förskolans nya infart till förskolans nya utfart. Åtgärden bekostas av exploatören och beräknas kosta cirka kr. Om det blir aktuellt att använda naturmarken till dagvattenåtgärder kan det komma att belasta kommunen ekonomiskt beroende på hur kostnaderna mellan kommunen och Stockholm Vatten AB fördelas. Principen är att kostnaderna ska fördelas beroende på vart dagvattnet kommer ifrån. Om det kommer från privat tomtmark betalar Stockholm Vatten AB troligtvis hela kostnaden, men kommer det även från gatumark kommer kommunen att behöva vara med och betala. Det ekonomiska nettot för projektet blir ca kr om saneringsåtgärderna uppgår till de beräknade kr, och Stockholm Vatten AB betalar kostnaden för eventuella dagvattenåtgärder på naturmarken. Nettot för projektet kan dock inte fastställas förrän den totala saneringskostnaden är fastställd och Stockholm Vatten ABs parallella dagvattenutredningen är klar. Tidsplan Om detaljplan och exploateringsavtal antas i kommunfullmäktige 1:a kvartalet 2015 kan utbyggnaden av förskolan påbörjas oktober/november

103 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER Dnr KS 2014/ SIDA 7 (7) 2015 och gång- och cykelbanorna under Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari Förvaltningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till mark- och exploateringsavtal med Huge Fastigheter AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Jonas Pettersson Exploateringsingenjör Bilagor Mark- och exploateringsavtal

104 1(13) Mark- och exploateringsavtal Öster om Ängsnässkolan på del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 Följande avtal om exploatering av Öster om Ängsnässkolan på del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad kommunen. Exploatören Huge Fastigheter AB Box Huddinge Org nr Nedan kallad exploatören. Detta avtal avser exploateringsområdet vilket har markerats med röd kantfärg på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Bakgrund Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Ängsnäs förskola, samt ramavtal mellan parterna avseende Öster om Ängsnässkolan på del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 undertecknat Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast ( ) - att förslag till detaljplan för (Ängsnäs förskola) blir antagen i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga 2 senast ( ) och att beslutet vinner laga kraft. Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts skall verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade.

105 2(13) 3 Projektets utformning Förslaget till detaljplan medger bebyggelse av förskola/skola inom delar av den kommunalägda fastigheten Hörningsnäs 1:1 samt delar av den kommunalägda fastigheten Björkudden 16. Fastigheterna ligger till öster om den redan befintliga Ängsnässkolan. Detaljplanen medger en bebyggelse av förskola/skola i upp till två våningar. Förskolan/skolan ska fylla en del av kommande behov av förskole/skolplatser för den bostadsplanering som kommer i samband med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. Exploatören förbinder sig att bebygga kvartersmarken inom exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen och detta avtal. MARKÖVERLÅTELSER 4 Marköverlåtelser För genomförandet av detaljplanen är parterna överens om att följande avstyckning ska ske. Kommunen överlåter till exploatören med full äganderätt ett område om ca 5082 m 2 av fastigheten Hörningsnäs 1:1, nedan kallat överlåtelseområde 1. Överlåtelseområde 1 är utlagt som förskola/skola i detaljplanen och är markerat med blå begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. För genomförandet av detaljplanen är parterna överens om att följande fastighetsregleringar ska ske. Kommunen överlåter till exploatören ett område om ca 3044 m 2 av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 nedan kallat överlåtelseområde 2. Överlåtelseområde 2 ska överföras till fastigheten Aludden 6. Överlåtelseområde 2 är utlagt som förskola/skola i detaljplanen och är markerat med gul begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Marköverlåtelserna gäller med de smärre justeringar av gränsen för överlåtelseområdena som eventuellt kan komma att vidtas i samband med lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering. Nedanstående fastighetsregleringar berör endast kommunens fastigheter, allmän platsmark i detaljplanen: Till fastigheten Hörningsnäs 1:1 ska cirka 130 kvm av fastigheten Björkudden 16 regleras, nedan kallat överlåtelseområde 3. Överlåtelseområde 3 är utlagt som allmän plats, gata i detaljplanen och är markerat med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Till fastigheten Hörningsnäs 1:2 ska cirka 122 kvm av fastigheten Björkudden 16 regleras, nedan kallat överlåtelseområde 3. Överlåtelseområde 3 är utlagt som allmän plats, gata i detaljplanen och är markerat med grön begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3. Till fastigheten Hörningsnäs 1:2 ska cirka 91 kvm av fastigheten Hörningsnäs 1:1 regleras, nedan kallat överlåtelseområde 3. Överlåtelseområde 3 är utlagt som allmän plats, gata i detaljplanen och är markerat med lila begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 3.

106 3(13) 5 Köpeskilling Köpeskillingen för överlåtelseområde 1 är (TREMILJONERTVÅHUNDRAELVATUSEN) ( :-) KRONOR. Vid avvikelse från den markareal som angivits i skall ersättningen justeras med (632) kr/m 2. Ersättningen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från (december 2014). Den ska justeras så att den följer indexändringarna fram till den tidpunkt då den förfaller till betalning. Den ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. Köpeskillingen skall erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på kommunens postgiro eller bankgiro med angivelse om vad ersättningen avser eller genom utsänd faktura. 6 Ersättning Som ersättning för överlåtelseområde 2 skall exploatören erlägga (ENMILJONNIOHUNDRATJUGOTRETUSEN) ( :-) KRONOR till kommunen. Ersättningen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från (oktober 2014). Den ska justeras så att den följer indexändringarna fram till den tidpunkt då den förfaller till betalning. Den ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. Ersättningen skall erläggas senast på tillträdesdagen genom insättning på kommunens postgiro eller bankgiro med angivelse om vad ersättningen avser eller genom utsänd faktura. Överlåtelseområde 3 ska överlåtas utan ersättning. 7 Fastighetsbildning mm Kommunen ansöker om fastighetsbildning för genomförandet av marköverlåtelser enligt detta avtal. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i detaljplanen (överlåtelseområde 3) överförs till en kommunägd fastighet betalas av kommunen. Exploatören biträder i och med detta avtal ansökan och svarar för samtliga förrättningskostnader för genomförandet av detta avtal förutom förrättningskostnaderna som rör allmän plats. Exploatören ansöker om och bekostar övriga erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 8 Tillträde Tillträde till överlåtelseområde 1 och överlåtelseområde 2 sker två veckor efter det att erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft. Lagfaren ägare till överlåtelseområde 3 kommer även fortsättningsvis att vara kommunen.

107 4(13) 9 Köpebrev Mot det att kommunen erhåller föreskriven köpeskilling för överlåtelseområde 1 upprättas köpebrev till exploatören. Brister exploatören i fullgörandet av betalningen äger kommunen med omedelbar verkan rätt att häva köpet alternativt ska kommunen äga rätt till skadestånd motsvarande kommunens skada till följd av utebliven betalning. Lagfart får ej sökas med detta exploateringsavtal som grund. Exploatören svarar för samtliga lagfartskostnader. 10 Inteckningar och övriga belastningar Inom överlåtelseområdena finns det underjordiska ledningar för vatten och avlopp. Ledningarna ägs av Stockholm Vatten AB. Ledningarnas ligger inom det område som i detaljplanen har markerats som u-område, se bilaga Servitut och ledningsrätt etc Exploatören ska i samband med den exploatering som detaljplanen medger utan ersättning upplåta erforderliga utrymmen för befintliga och tillkommande ledningar inom exploateringsområdet till förmån för respektive ledningshavare. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas genom fastighetsbildningsåtgärd. 12 Skick Markföroreningar Exploatören är medveten om att det finns markföroreningar inom överlåtelseområdet och förbinder sig att genomföra erforderlig sanering. Exploatören förbinder sig att vidta åtgärder för att minimera merkostnader för en sanering och utföra saneringen i samråd med Huddinge kommun. Kommunen ska ersätta exploatören för skäliga verifierade kostnader för att sanera enligt denna punkt. Samtliga handlingar som underlag för saneringsarbetet (offerter, åtgärdsförslag etc) ska vara godkända av kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) innan arbetena påbörjas. Huddinge kommun ska bekosta saneringsåtgärder upp till en kostnad på kr). Om saneringsåtgärderna överstiger detta belopp bekostar Huddinge kommun hälften av den överstigande kostnaden. Huddinge kommun svarar inte för de återfyllnadskostnader som saneringen medför. Innan sanering av marken påbörjas ska en saneringsanmälan göras till miljönämnden i Huddinge kommun. Kommunens ersättningsskyldighet enligt denna punkt gäller endast för föroreningar som påträffats i samband med exploatering enligt detta avtal inom två år från exploatörens tillträde till överlåtelseområdena. Kommunen ersätter inte exploatören för följdkostnader som uppkommit till följd av saneringen, tex. förseningskostnader. Kostnaderna för saneringsåtgärderna faktureras Huddinge kommun när saneringsarbetet är slutfört. Saneringsåtgärderna som faktureras Huddinge kommun ska kunna följas upp och förbindas till saneringsåtgärder.

108 5(13) Om exploatören överlåter fastigheten eller delar av, till tredje man upphör kommunens åtagande avseende markföroreningar automatiskt att gälla med omedelbar verkan. ANLÄGGNINGAR 13 Anläggningars utförande A. Allmänna anläggningar A.1. Kommunen projekterar, utför och bekostar ny gång- och cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. A.2. Kommunen ska eventuellt projektera och utföra höjdjustering av delar av den gångoch cykelbana som finns parallellt med Lännavägen. Innan en eventuell beställning av åtgärden sker ska ärendet först godkännas av Barn- och utbildningsförvaltningen. Eventuell justeringen sker på en sträcka om cirka 30 meter, från förskolans nya infart till förskolans nya utfart. Kostnaden för arbetet bekostas av exploatören. Kommunen fakturerar exploatören den faktiska kostnaden efter godkänd slutbesiktning. Kostnaden ska falla till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. B. Anläggningar inom kvartersmark. Exploatören projekterar, utför och bekostar: B.1. Alla anläggningar inom kvartersmark. B.2. Alla erforderliga åtgärder för bullerskydd. Bullerskydd ska sätta upp längs med Lännavägen. B.3. Flytt av befintlig grillplats. Grillplatsen ska flyttas till det i den nya detaljplanen angivna området för allmän plats, natur. Platsen ska godkännas av kommunens markoch exploateringsavdelning. C. Omgivande vägnät/naturmark Gemensam besiktning av omgivande vägnät/naturmark ska göras före byggstart. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador som förorsakas av exploateringen inom exploateringsområdet. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får ej överföras på av exploatören anlitad entreprenör. AVGIFTER 14 Skatter mm För överlåtelseområdenas utgående skatter och avgifter betalas av kommunen i den mån de avser och belöper på tiden intill tillträdesdagen och för tiden därefter av exploatören. Kommunen erlägger för tillträdesåret fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift för överlåtelseområdena. Av erlagd skatt eller avgift, ska exploatören ersätta kommunen för vad som proportionellt får anses belöpa på tiden efter äganderättsövergången (tillträdesdagen) för överlåtelseområdena.

109 6(13) 15 Detaljplanekostnader Kommunen ombesörjer framtagande av ny detaljplan för exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess kostnader enligt särskilt plankostnadsavtal med kommunens planavdelning om ersättning för detaljplanekostnader. Då exploatören bekostar exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska exploatören inte erlägga någon planavgift enligt kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. 16 Gatukostnadsersättning Har exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande gatukostnader enligt den i 2 angivna detaljplanen. Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar avseende gator och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagar och regler. 17 Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom exploateringsområdet betalas av exploatören. Det åligger exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom exploateringsområdet. MILJÖ- OCH ENERGI 18 Agenda 21 Kommunen har antagit en lokal Agenda 21 som skall vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna lokala Agenda 21 och skall beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom exploateringsområdet. 19 Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för

110 7(13) tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska i enlighet med tidigare tecknat ramavtal miljöklassa projektet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot kommunen. Utförd certifiering ska redovisas för kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) senast 2 år efter byggnadens färdigställande enligt valt certifieringssystem. 20 Dagvatten Kommunens dagvattenstrategi skall följas. Dagvatten från exploateringsområdet skall i största möjliga mån omhändertas lokalt inom exploateringsområdet. Anläggning skall minst anordnas för fördröjning av dagvatten innan anslutning till allmänt dagvattennät. Exploatören förbinder sig att vidta dagvattensåtgärder enligt nedan eller andra motsvarande likvärdiga fördröjningsåtgärder enligt dagvattenutredning utförd av konsultföretaget Grontmij AB, daterad Takytan beläggs med sedum eller motsvarande. En ny damm förläggs på fastighetens sydvästra del för fördröjning av dagvatten. Dammen förses med en bräddledning till befintlig dagvattenledning med maximalt utflöde på ca 10 l/s. Takflödet avleds via stuprör i en skålad betongränna och en dräneringsledning till en dagvattenbrunn med sandfång som leder vidare till den nya dammen Gårdsytan avvattnas via dräneringsledningar till dagvattenbrunnar med sandfång som leder vidare till den nya dammen. Parkeringsytan avvattnas via en dräneringsledning till en dagvattenbrunn med sandfång som via ett dike eller en ledning leder vattnet vidare till befintligt dike alt. ny damm. Handlingar vilka redovisar omhändertagande av dagvatten ska redovisas i samband med tekniskt samråd för bygglov. Samtliga anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska utföras och bekostas av exploatören liksom skötsel av dessa. Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den blivande förskoletomten samt delar av Ängsnässkolans skolgård har fungerat som fördröjningsmagasin

111 8(13) för dagvatten. Området har tagit emot och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet. För att utreda situationen ovan har Stockholm Vatten AB via konsultföretaget Grontmij AB beställt en dagvattenutredning som ska utreda hur dagvattenhanteringen för bland annat Ängsnässkolan kan förbättras. Ett område i detaljplanen, markerat med användningen Natur reservas som möjligt område att hantera dagvatten på, vilket kan bli aktuellt om den av Stockholm Vatten AB beställda dagvattenutredningen pekar ut området som lämpligt för det. Åtgärder som kan bli aktuella är iså fall att anlägga dagvattendamm eller annan lämplig dagvattenåtgärd inom det reserverade området. Kostnader för detta regleras genom särskilt avtal mellan kommunen och Stockholm Vatten AB. 21 Avfallshantering Exploatören skall tillse att avfallshanteringen inom exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Huddinge kommun. GENOMFÖRANDE 22 Samordning Exploatören ska svara för samordning mellan kommunen och de ledningsdragande bolagen så att erforderliga arbeten inom och intill exploateringsområdet kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara färdigställda senast vid inflyttning. Exploatören skall till kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga plankartor, ritningar och tidsplan för ledningsnätens utbyggnad. 23 Mätningstekniska arbeten I god tid före exploateringsarbetenas igångsättande skall samråd ske med kommunens lantmäteriavdelning om utförandet av de mätningstekniska arbetsuppgifter som hör samman med exploateringen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om krav på kompetens för utförande av mätningstekniska åtgärder. Kraven hänvisar till de rekommendationer för bedömning av Grundläggande mätningsteknisk färdighet som finns i nya HMK-Juridik. Exploatören bekostar återställandet av stomnätspunkter och gränsmarkeringar som raseras vid exploateringen. 24 Vegetation I samband med att exploatören upprättar situationsplan för exploateringsområdet skall förslag till bevarande av vegetation och kompletterande planteringar redovisas (vegetationsplan). Vegetationsplanen skall innehålla återplantering av minst 40 träd. Vegetationsplanen skall godkännas av kommunens mark- och exploateringsavdelning före bygglovprövning.

112 9(13) 25 Etableringsplan Innan byggnadsarbeten påbörjas skall exploatören upprätta en etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Denna skall behandla eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur samt stängsel runt byggarbetsplatsen. Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på exploatörens kvartersmark. Eventuellt nyttjande av kommunens mark kräver kommunens medgivande och regleras genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd. 26 Trafikanordningsplan I god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas ska exploatören upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen (gatu- och parkdriftsavdelningen). Denna ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från arbetsplatsen, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik. Parterna ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet runt exploateringsområdet. Över besiktningen ska upprättas ett protokoll. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som förorsakats av exploateringen inom exploateringsområdet. Parterna bör verka för samordning av skyltar för projektet och dess genomförande. 27 Störningar Exploatören skall tillse att utbyggnad av exploateringsområdet sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter. För buller gäller de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 28 Skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig för åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av exploatören, anställda hos exploatören samt av exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer. 29 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

113 10(13) 30 Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande. 31 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun För Huge Fastigheter AB. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef.. Jonas Pettersson Exploateringsingenjör. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Exploateringsområdet. Förslag till detaljplan. Överlåtelseområdena. Sänkning av gång- och cykelbana. Dnr (KS-2014/ ) (JoP)

114 11(13) Bilaga 1 Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg

115 12(13) Bilaga 2 Förslag till detaljplan för Ängsnäs förskola

116 13(13) Bilaga 3 Överlåtelseområdena markerade med olika kantfärger

117 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Kommunstyrelsen Detaljplan del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola beslut om godkännande Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslaget till detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola, i Huddinge kommun antas. Sammanfattning Syftet med planen är att möjliggöra för en ny förskola. Förskolan bedöms kunna rymma cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar. Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och ligger i Sjödalen bredvid Ängsnässkolan. Detaljplanen ger förutsättningar för att uppföra en ny förskola i två våningar. Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Området är idag obebyggt och används som yta för lek av barnen i Ängsnässkolan. Förskolegården inom planområdet föreslås bli cirka 5000 m 2 med en inhägnad lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Gång- och cykelbanan beräknas kunna påbörjas byggas sommaren 2015 och förskolan under hösten Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden fick 28 januari 2013 i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 för en ny förskola. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

118 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SBN KS-2013/ SIDA 2 (5) Plansamråd kring förslag till detaljplan genomfördes den 22 november 2013 till den 13 januari Hur har granskningen gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att granskning av detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 får ske. Granskning har skett under tiden 9 september 17 oktober Kungörelse har införts den 9 september i DN och SvD, anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Granskningshandlingar har sänts enligt remisslista till de myndigheter, kommunala nämnder och organisationer som haft återstående synpunkter i ärendet samt till fastighetsägare enligt fastighetförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida Förändringar av planförslaget Med anledning av de inkomna synpunkterna har vissa mindre ändringar och justeringar gjorts i planhandlingarna. Förvaltningen föreslår att detaljplanen går vidare till beslut om antagande efter följande ändringar: - Illustration för förskolan i förhållande till omgivningen har förtydligats. - Antal våningar sänks från tre till två våningar. - Tillåten högsta nockhöjd sänks från 15 till 13 meter. - Ett u-område har lagts till. - Utfartsförbudet har preciserats i plankartan. - Det blir tillåtet att anlägga en dagvattenanläggning för fördröjning och rening av dagvatten på naturområdet söder om den nya förskolan. Planområdet Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och är beläget i Sjödalen. Planområdet avgränsas av Centralvägen i söder, Lännavägen i öster, Klarabergsvägen i norr, och Ängsnässkolan i väster.

119 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SBN KS-2013/ SIDA 3 (5) Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg. Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Området är idag obebyggt och används som yta för lek av barnen i Ängsnässkolan. På den norra delen av planområdet finns det en fotbollsplan, den södra delen av planområdet är mestadels trädbevuxet i huvudsak av björkar. Detaljplanen Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom delar av de kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Exploateringsområdet ligger vid Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området österut och omfattar totalt cirka 1,2 hektar. Detaljplanen ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan ska byggas i två plan med kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. Förskolan med förskolegård blir cirka 5000 m 2 stor.

120 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SBN KS-2013/ SIDA 4 (5) Vidare anger detaljplanen att mark som idag ägs av kommunen regleras över till Ängsnässkolans fastighet Aludden 6 vilket betyder en utökad skolgård för Ängsnässkolan. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark och kan eventuellt användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn. Naturmarken reserveras dock till att kunna användas som dagvattenmagasin åt Stockholm Vatten AB, som via konsultföretaget Grontmij AB parallellt med detaljplanen tar fram en dagvattenutredning som utreder hur dagvattenhanteringen för bland annat Ängsnässkolan kan förbättras. Om den utredningen visar på att Ängsnässkolans dagvattenhantering kan förbättras genom att eventuellt använda ytan till en dagvattendamm eller annan typ av dagvattenanläggning, så möjliggör detaljplanen det. Om detta blir aktuellt ska särskilt avtal mellan kommunen och Stockholm Vatten AB tecknas där kostnader fördelas. Det norra området tillförs Ängsnässkolan, det mittre partiet bildar den nya förskolefastigheten och det södra partiet behålls som naturmark. Genomförande Detaljplanens genomförandetid är fem år och börjar den dag då beslutet att anta detaljplanen vunnit laga kraft.

121 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SBN KS-2013/ SIDA 5 (5) I samband med detaljplanens antagande ska exploateringsavtal som närmare reglerar kostnads- och genomförandeansvar med mera upprättas mellan kommunen och exploatörerna. Kommunen utför och bekostar utbyggnaden en 65 meter lång gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet. Kommunen ska också bekosta saneringsåtgärder till en kostnad på cirka kr. Gång- och cykelbanan beräknas kunna påbörjas sommaren 2015 och förskolan under hösten Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari Planläggningen har bekostats genom plankostnadsavtal. Sune Eriksson Samhällsbyggnadsdirektör Christina Gortcheva Planchef Karin Segerdahl Planarkitekt Bilagor 1. Utlåtande efter granskning 2. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta)

122 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Utlåtande efter granskning DATUM DIARIENR SIDA SBN (19) HANDLÄGGARE Karin Segerdahl Detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola Sammanfattning Förslag till detaljplan för förskola inom del av fastigheten Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 har varit ute på granskning under perioden 9 september till den 17 oktober Nedan sammanfattas kortfattat de inkomna remissvaren och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar och hantering av dessa. Remissinstanser Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen och Trafikverket har inget att erinra mot granskningsförslaget. Stockholm Vatten vill ha en justering av u-områdena i planen. Vattenfall vill ha ett förtydligande av vad E-området tillåter inom detaljplanen. Sakägare Två yttranden har lämnats från sakägare. Synpunkterna har rört kurvan på Lännavägen, placering av in- och utfart, att bullerplanket inte behövs, våningsantal, de dåliga markförhållandena, risker för översvämning och problem med fukt, mögel och allergier som en påföljd av dålig beredskap och hantering av dagvattensituationen. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

123 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Förändringar i detaljplanen Med anledning av de inkomna synpunkterna har vissa mindre ändringar och justeringar gjorts i planhandlingarna. Förvaltningen föreslår att detaljplanen går vidare till beslut om antagande efter följande ändringar: - Illustration för förskolan i förhållande till omgivningen har förtydligats. - Bullerutredning och dagvattenutredning har uppdaterats. - Antal våningar sänks från tre till två våningar. - Tillåten högsta nockhöjd sänks från 15 till 13 meter. - Ett u-område har lagts till. - Utfartsförbudet har preciserats i plankartan. - Det blir tillåtet att anlägga en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten på naturområdet söder om den nya förskolan. - Planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden fick den 28 januari 2013 i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 av kommunstyrelsen. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en förskola. För att ge framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Fastighetsreglering kommer att göras där Björkudden 16 och delar av Hörningsnäs 1:1 med en yta om cirka 8000 m 2 kommer att överlåtas till Huge Fastigheter AB och Ängsnässkolans fastighet. Detaljplanen för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur har granskningen gått till? Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att granskning av detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 får ske. Granskning har skett under tiden 9 september 17 oktober Kungörelse har införts den 9 september i DN och SvD, anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Granskningshandlingar har sänts enligt remisslista till de myndigheter, kommunala nämnder och organisationer som haft återstående synpunkter i ärendet samt till fastighetsägare enligt fastighetförteckning. Handlingarna har

124 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida ( Yttranden Följande remissinstanser har inte svarat Lantmäterimyndigheten, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Miljönämnden, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns Fjärrvärme AB. Följande remissinstanser har ingen erinran Länsstyrelsen, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Svenska kraftnät. Remissinstanser Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på granskningsförslaget till detaljplan för Ängsnäs förskola. Beskrivning av ärendet Planens syfte är att möjliggöra en förskola/skola inom kommunens fastigheter Björkudden 16 och del av Hörningsnäs 1:1 för att täcka en del av behovet av förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. En förskola i två plan med kapacitet för ca 100 barn fördelat på fem avdelningar planeras, men planen medger en framtida trevåningsbyggnad på hela den yta som av geotekniska skäl anses byggbar. Förskolegården föreslås bli ca 3500 m 2, södra delen av planområdet kvarstår som naturmark. Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av en planerad gång- och cykelväg. Planförslaget var ute på samråd under november januari Utifrån inkomna synpunkter har några förändringar gjorts. Bland annat har förskolefastigheten utökats, med anledning av att barn- och ungdomsförvaltningen har tagit beslut om utökat antal avdelningar, och en bestämmelse om att marken ska avhjälpas till en nivå för känslig markanvändning innan bygglov far ges har lagts in, med anledning av att föroreningar på grund av en tidigare handelsträdgård har påvisats i fyllningsjorden. Under samrådet framförde kommunstyrelsen synpunkten att naturmarken borde undantas från planen så att den inte riskerar att låsa kommunens framtida planering och behov. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har dock gjort bedömningen att marken som behålls i kommunal ägo bör planläggas som naturmark eftersom infiltrationsmöjligheterna är begränsade i området och den geotekniska utredningen visar att endast en begränsad del av fas-

125 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) tigheten kan bebyggas så att inte ytterligare marksättningar sker runt skolan och andra fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 augusti tagit beslut om att granskning för detaljplan för Ängsnäs förskola får ske. Kommunstyrelsen har inga synpunkter på det nya detalj planeförslaget. Förslaget möjliggör ett högre utnyttjande i framtiden, vilket kommunstyrelsen anser är positivt. Delegation Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering. Kommentar: Yttrandet innebär ingen invändning mot detaljplanen. Stockholm Vatten Granskning Detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola, SBN Med anledning av Er skrivelse till Stockholm Vatten AB den 5 september 2014 med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att från va-teknisk synpunkt följande kan anföras. Befintliga va-ledningar Inom planområdet har Stockholm Vatten va-ledningar som är belagda med ledningsrätt och som kommer i konflikt med föreslagen placering av förskolans husbyggnad. Det gäller ledningsrättsområdet i den norra delen av området (Hörningsnäs 1:1) där den nya förskolan är tänkt att placeras. Erforderligt u- området för befintliga va-ledningar har markerats med gul färg i bifogad kopia av plankartan. Om det visar sig att ledningar behöver flyttas skall byggherren svara för kostnaderna och det ska regleras via genomförandeavtal som upprättas mellan Stockholm Vatten VA AB och byggherren. Stockholm Vatten har i övrigt inga andra synpunkter utöver de som har lämnats i tidigare remissvar. Kommentar: U-områdena justeras efter önskemål. Vattenfall Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget ytterligare att tillägga. Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som gjorts med hänsyn till de synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet. Men yrkar fortsatt att man i plankarta för rubricerad detaljplan förtydligar

126 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) tillåten markanvändning inom E-område, synpunkter som framfördes i samrådsyttrande ( ) av Vattenfall. Kommentar: Med e-område i en detaljplan menas tekniska anläggningar för el, tele och va. I detta fall rör det sig om ett e-område för befintlig anläggning för Vattenfall som beviljades bygglov Sakägare Aludden 5 Yttrande om detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola. Jag som yttrar mig är ägare av fasigheten Aludden 5, Klarabergsvägen 5, förvärvad Jag har alltså på mycket nära håll 44 års erfarenhet av området och har drabbats hårt av kommunens/ planavdelningen tidigare misslyckade arbeten i området. Yttrande 1 Åberopar mitt föregående yttrande (Bilaga 1) som helt eller delvis har nonchalerats av planavdelningen i de väsentligaste delarna. Märkligt nog "missade" dessutom planavdelningen att sända ut remissyttrandena med kommentarer till mig. Kommentar: Sakägarens yttrande har kommenterats i samrådsredogörelsen. Ett antal remissinstanser och några sakägare fick inte med samrådsredogörelsen i utskicket utan detta fick kompletteras. Svarstiden förlängdes med en vecka på grund av detta. Yttrande 2 Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap 5 där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till : 1. Människors hälsa och säkerhet. Mitt krav är att det skall genomföras grundlig luft och markundersökning beträffande riskerna för att barnen kommer att drabbas av mögel- och pollenallergier. Att jag själv och mina barn har drabbats är ett faktum. Att i planhandlingen under rubriken "barnperspektivet" redogöra för vad barn och pedagogerna på Albatrossens förskola önskar sig är kanske av intresse om miljön undersökts första hand. Vad man borde ha frågat om är deras problem och erfarenheterna av tidigare mögelangrepp och mögelsaneringar på Albatrossen. Dessa har skett i omgångar och berodde på att barn blev sjuka och t om luktade mögel

127 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) när de kom hem. Många föräldrar kan vittna om detta och säkerligen finns det dokumenterat hos Miljöförvaltningen och fastighetsägaren. Dessutom borde man gjort en grundlig undersökning av förekomsten av kroniska mögel och pollenallergier hos tidigare och nuvarande barngrupper. Detta borde också undersökas hos eleverna på Ängsnässkolan. Allt för att kunna garantera att miljön är ofarlig för barnens hälsa. Genom att inte utreda frågan så riskeras barnens hälsa. Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap S där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet. Kommentar: Detta är inte en fråga som behandlas inom detaljplanearbetet men byggherren är enligt 2 kap 3 Miljöbalken skyldig att utföra de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den som driver förskoleverksamheten ska också säkerställa att barnen har en bra vistelsemiljö både inom- och utomhus. Byggherren använder sig av fuktsakkunnig entreprenör och bygger enligt ByggaF-metoden, (fuktsäkert byggande). Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till driftspersonal och förvaltare. Jord berg och- och vattenförhållanden. Det som genomsyrar hela planhandlingen är hur olämpliga markförhållandena är för byggnation. Det är bara att läsa innantill Läs sedan vad som står i kommunens egna regler beträffande klimat och sårbarhetsanalys. Allting som gör byggnationen olämplig står där. Enligt den geotekniska undersökningen som använts som underlag för utredningen så är "infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade" I klarspråk och i praktiken betyder det helt obefintliga.. Återstår att sänka grundvattennivån, fylla upp marken, eller att återskapa den sjö som det egentligen är. Resultatet av vad som händer vid uppfyllnad eller grundvattensänkning kan läsas om i min tidigare inlaga och bifogade bilder från murar på min tomt Aludden 5. (Bilaga 3) Planavdelningen har uppenbart inställningen att "vi gör bara det som politikerna ber oss om". Vi redogör för problemen och hittar nödlösningar som kanske fungerar för stunden men inte på sikt. Sedan är det politikernas sak att besluta. Om du är ansvarig politiker och läser detta så uppmanas du att ta ditt moraliska ansvar. Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan-

128 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) och bygglagens 2 kap 5 där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: jord, berg och vattenförhållanden. Kommentar: En geoteknisk och en dagvattenutredning ligger till grund för projektet gjorda av sakkunniga inom området. I dagvattenutredningen beräknas ökat flöde på grund av den nya bebyggelsen utifrån 2- års, 10- års och 100-årsregn för att kunna fastställa vad som sker vid intensiva regn. Bebyggelsen kommer att uppföras med vegetationsklädda tak som tar hand om cirka 50 % av dagvattenflödena samt att ytor för dagvattenhantering har reserverats i planen. Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den blivande förskoletomten inkl. de befintliga dagvattenanläggningarna (två stycken) samt delar av Hörningssnässkolans skolgård har fungerat som ett enda stort fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har tagit emot och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet. Stockholm Vatten har därför fått ett parallellt uppdrag med Grontmij att utreda dagvattensituationen utifrån ett större perspektiv för att se om dagvattnet kan ledas förbi, runt skolgården, eventuellt anlägga en ny mer funktionell dagvattenanläggning i naturmarken söder om förskoletomten. På plankartan avsätts plats/mark som möjliggör anläggande av en dagvattenanläggning. Möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Beträffande trafiken så läggs infarten precis i den kurva som vi äldre huddingebor kallar för "farliga kurvan". Anledningen är att där har inträffat mängder med olyckor. Berget borde ha sprängts bort för mycket länge sedan, men inte ens nu när man tänker sig att det skall bli utfart mitt i kurvan så föreslås någon åtgärd. Varför? En enkel fråga som inte borde besvaras med formulering om att säkerheten ska beaktas. Kommentar: Lännavägen är idag en lokalgata med 30 km/tim och har två avsmalnade övergångställen med gupp i närheten av planområdet. För att undersöka om det behövs ytterligare trafiksäkerhetshöjandeåtgärder på Lännavägen kommer Huddinge kommun att göra en hastighetsmätning i höjd med den tänkta infarten till planområdet under våren Av planhandlingen framgår att vattenrör och avloppsrör kommer att ligga under grundvattennivån och i lös rörlig lera. Det framgår också att avloppsrören är underdimensionerade rent generellt i Huddinge och synnerhet i förhållande till det förändrade klimatet. Möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp på ett säkert sätt finns alltså inte. Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap 5 där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse

129 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: att ordna trafik och avlopp. Möjligheterna att förebygga vatten och luftföroreningar. Situationen är så hopplös att det inte ens finns några förslag i planhandlingen. Sjukdomsorsakerna, björkskogen och det stillastående förorenade mögelframkallande vattnet, kan inte flyttas, därmed går det inte att bygga en förskola på platsen. Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap 5 där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: möjligheterna att förebygga vatten och luftföroreningar. Kommentarer: Se kommentar till yttrande 2. Och risken för olyckor, översvämning och erosion. Eftersom det är en förskola som ska byggas så är det barn mellan 1-5 år som ska gå där. Riskerna för drunkningsolyckor är uppenbar. Plankontoret beskriver dock livsfaran som en "pedagogisk och estetisk dagvattenhantering i form av balanseringsstenar och en vacker dagvattenränna " samt "en dagvattenanläggning för rekreation och pedagogisk resurs." Till denna text finns bilder hämtade från annan plats där det knappt finns något vatten alls. Man tar sig för pannan! Planavdelningen har uppenbart ingen aning om hur djupa diken och rännor det blir i det här området när det är som mest vattensjukt. Det handlar om meterdjup. När området är översvämmat är det dessutom omöjligt att se var djupen finns. Bilaga 3, är ett utdrag ur "Riskhandboken" om barnhälsovård. Alltså den bok som borde vara vägledande när en förskola skall planeras och byggas. Vad som är centralt är följande information: "Barn under 4 år drunknar oftast på mycket grunt vatten. Det behövs bara några decimeter djupa pölar, diken, eller dammar för att ett litet barn som faller råkar i panik och inte kan ta sig upp ur vattnet". "Många drunkningsolyckor med små barn har skett inom 100 meter från bostaden eller fritidsvistet". "Små barn kan försvinna snabbt och dras som magneter till intressanta vatten". Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap 5 där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till olycksrisken. Kommentarer: Den som ansvarar för dagvattenanläggningens säkerhet är enligt ordningslagen anläggningens ägare, eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund går in i ägarens ställe. Ansvaret för

130 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) att nya dammar och anläggningar görs så säkra som möjligt har byggherren, i detta fall Huge. En tät dialog finns mellan skolans ledning och byggherren angående hur ytorna utformas. Se även planbeskrivningen på s. 19. Yttrande 3 I den första planhandlingen angavs att Barn- och utbildningsförvaltningen bedömt att fastigheten på grund av de geotekniska och verksamhets- mässiga förutsättningarna inte borde bebyggas med mer än fyra avdelningar för 80 barn. Förskolegården föreslogs bli kvm. I nästa planhandling så har det redan ökat till 5 avdelningar och 100 barn Förskolegården föreslås nu bli meter. Ingen förklaring finns till varför Barn- och utbildningsförvaltningen bedömning körts över. Inte heller varför förskolegården mer än halverats. Det går inte att komma ifrån tanken att i detta bygge är ett panikbygge. Bristen på platser är så stor att man totalt struntar i precis alla normala hänsynstaganden till mänskliga rättigheter, olycksrisker och sjukdomar. Albatrossens 100 småbarn får till att börja med 100 nya småbarn att utrymmes konkurrera med. Hur många det blir i slutändan framgår inte av planhandlingen. Bara att det ska bli fler. Det känns som den gamla sjöbotten ska vara förvaringsplats för flera hundra små barn i en miljö som ingen kan hävda är lämplig. Som jämförelse kan nämnas att den närliggande förskolan "Luna" på Vikingavägen 3, har två avdelningar med totalt 25 barn. De disponerar också en stor lummig park alldeles utanför dörren. Det känns som livskvalitet och något som alla barn borde ha rätt till. Min åsikt är att det planerade bygget är för stort och om det inte stoppas helt bör begränsas till Lunnas storlek. Kommentar: Utifrån den bostadsexploatering som kommer att ske under de närmaste åren i de centrala delarna av Huddinge kommer trycket och därmed efterfrågan på förskoleplatser att öka kraftigt. Tillgången till tomtmark är begränsad, aktuell fastighetsyta medger en utökning med ytterligare en avdelning med tillhörande utemiljö/lekgård. Framförallt ur platssynpunkt men även ur ekonomisk synpunkt är fem avdelningar att föredra. Ur verksamhetssynpunkt är större förskoleenheter ekonomiskt mer fördelaktiga, det ger ett effektivare utnyttjande av lokalerna och ger många samordningsvinster ur ett personalperspektiv. Yttrande 4 Dribblandet med överlåtelser av mark mellan kommunen och kommunens helägda skandalomsusade bostadsbolag Huge förefaller meningslösa och kostsamma. Jag misstänker starkt att det finns en dold agenda när Kommunstyrelsen och Huges styrelse förhandlar med sig själva. Att den nu föreliggande detaljplanen är uppdelad redan innan den är fastställd gör hela ärendet otydligt. Vem skall t ex bestämma var den stora sanitära olägenheten, fotbollsplanen, även kallad "pölen", skall placeras?

131 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Kommentar: Den norra delen av kvartersmarken kommer att överföras till Ängsnässkolan medan förskolegården tillhör den nya förskolefastigheten. Båda fastigheterna ägs dock av Huge. Den fotbollsplan som finns på ytan idag kommer att bli en konstgräsplan, denna kommer att driftas av Huge. Planprocessen och avtalsprocessen följer gängse rutiner genom ingånget ramavtal och det exploateringsavtal som går uppför godkännande samtidigt som detaljplanen. Avtalen reglerar parternas rättigheter och skyldigheter och syftar till att säkra sådana förhållanden att detaljplanen kan antas och garantera ett genomförande. Lagliga utgångspunkter i avtalen är bestämmelserna i PBL om plangenomförande, gatukostnader, inlösen av mark etc. Yttrande 5 Frågan kvarstår fortfarande om Tyréns är polisanmälda för bedrägeriförsök. Deras bullermätning av tung trafik som inte existerade kan inte få passera utan åtgärd. Det mest märkliga är ändå att planavdelningen vill att planket skall vara kvar. Nu ska det dock inte skydda barnen mot bullret från den obefintliga tunga trafiken utan grannarna ska skyddas från bullret från barnen. Något som inte ansågs motiverat när vi drabbades av en skolgård in på husknuten. De grannar som nu ska skyddas har dessutom sina hus indragna en bra bit på tomten och är inte tillnärmelsevis lika drabbade. Att skattebetalarna är förlorare och bullerskärmstillverkaren vinnare är uppenbart. Frågan är vilken koppling det finns mellan Planavdelningen Tyrens och Bullerskärmstillverkaren? Uteblir förklaring ännu en gång så får det bli ett fall för med media att granska. Till saken hör att AQ arkitekter ritat ett vanligt lågt staket vid skolans fasad mot Lännavägen. Kommentar: Enligt Boverkets allmänna råd, Buller i planeringen, ska särskild hänsyn tas till barn i samband med nyetablering. Länna och Centralvägen är måttlig trafikerade vägar med cirka 14 % tung trafik (i detta fall bussar) som påverkar den maximala trafikbullernivån på förskolegården. Bullerutredningen föreslår att förskolegården åtgärdas med bullerskärm enligt föreslagen sträckning och höjd som visas på nästa sida.

132 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Bilden till vänster: Nollalternativ, utan bullerskärm uppgår bullernivåerna närmast Lännavägen till dba. Bilden till höger: Med bullerskärm klaras riktvärdena på upp till 95 % av den totala gårdsytan.

133 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Det underlag som Tyréns har använt är trafikuppgifter från Vectura, bullerkartering från Huddinge kommun, Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen, Naturvårdsverkets, Riktvärden för trafikbuller vid nyanaläggning samt forskning enligt Världshälsoorganisationen och rättsfall från miljööverdomstolen. Vedertagen beräkningsmodell för Vägtrafikbuller har använts. Bullerutredningen biläggs detta granskningsutlåtande. Sammanfattning Samtidigt som det är allmänt vedertaget att det sker stora klimatförändringar med ökad nederbörd och översvämningar framförallt i topografiska sänkor så ska det byggas precis just där. Alltså precis där det är som mest olämpligt. Precis där det är som farligast för människors liv och hälsa. Framförallt för oskyddade barn. Det är inte värdigt en kommun som har en uttalad ambition att värna om människor miljö. Bilaga 4, är en artikel hämtad ur DN 16 oktober Den visar hur vår grannkommun tar sitt ansvar på ett helt annat sätt än vad Huddinge kommun tänker göra i en likartad situation. I Botkyrka så tar man ansvar och man följer de regler man själv har satt upp. Det bör också nämnas att mitt agerande i detta ärende sker helt på grund av att jag ser det som min plikt. Något eget vinstintresse finns inte. Tvärtom så sänker jag värdet på mitt hus genom att berätta för alla om de problem som finns i området. Mitt fortsatta agerande kommer att styras av vilken respons jag får från ansvarigt håll på detta yttrande. För att informationsmisstag inte ska upprepas så förklarar jag härmed att jag önskar bli informerad i god tid om varje nytt steg i detta ärende. Sammanfattande kommentarer till yttrandena ovan: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden (förtroendevalda politiker) som i sin tur arbetar på uppdrag av invånarna i Huddinge kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har här fått i uppdrag att pröva möjligheten att uppföra en förskola bredvid Ängsnässkolan. Avsikten är att planera en förskola där barnen kan vistas i en trygg miljö som för dem är både säker och där hälsan inte riskeras. Inte heller ska miljön försämras. I detaljplaneprocessen ingår ett för kommunen viktigt moment, och det är att ha en medborgerlig dialog med sakägare och andra som berörs av planen. Det är viktigt för den demokratiska processen. Alla synpunkter som kommer in läses. Dock kan inte alla synpunkter tillgodoses. Slutligen så finns det finns det lagar och regler som bestämmer hur byggnader får uppföras och hur mark ska anordnas. Nämnden har sen i uppgift att väga samman olika intressen där allmänna intressen säkerställs.

134 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Bilagor: 1. Tidigare yttrande & sidor 2 Utdrag ur Riskhandboken om drunkningsolyckor hos små barn. Bilder på spruckna murar på Aludden 5 Tidningsartikel i DN 16 oktober om hur man tar ansvar i Botkyrka. Tidigare yttrande Yttrande om detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola. Jag som yttrar mig är ägare av fasigheten Aludden 5, Klarabergsvägen 5, förvärvad Jag har alltså på mycket nära håll 44 års erfarenhet av området. Huvudinvändning. Marken är olämplig för bebyggelse som ska inhysa barn- och skolverksamhet. Orsaken är att området är mycket sankt och sunkigt, vilket för med sig hälsoproblem. T ex pollen- och mögelallergi. Grundorsaken till att många barn kommer att få björkpollenallergi och korsallergier till björkpollenallergi är att det område som beskrivs på följande sätt i planbeskrivningen; Naturområde som erbjuder möjligheter till lek och rekreation för barn. En naturpedagogisk resurs för den planerade förskoleverksamheten i själva verket är det ett område som bör beskrivas som en enda stort riskområde för att bli björkpollenallergiker på livstid. Skogen har ursprungligen planterats för att göra sankmarken mindre sank. En björk tar upp hundratals liter vatten varje dygn. Att avlägsna björkarna är knappast möjligt. Inte heller att ersätta dem med t ex alträd. Att med falska förespeglingar utsätta barn för stor risk att bli pollenallergiker är syniskt. Grundorsaken till mögelproblemen är att vissa år fungerar inte infiltrationen och avrinningen. Träsket blir till en sjö. Byggnadernas grunder översvämmas av vatten. För mig är det svårt att förstå att Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen med vetskap om problemet och mängder av dåliga erfarenheter ändå planerar projektet. Den nya parameter man ställer sitt hopp till är att sedumtak, marksten och genomsläpplig asfalt ska lösa problemet. Det känns inte sannolikt. Tvärtom så måste det vara i farans riktning att ett "sedumtak" resulterar i att den fuktiga miljön infiltreras i fastigheten då vatten binds även på taket. Fukten underifrån är sannolikt alldeles tillräcklig för att mögel skall etablera sig. Den geotekniska undersökningen visar att infiltrantionsmöjligheterna är mycket begränsade på grund av markens beskaffenhet och att grundvatten- ^nivån ligger högt. Byggnationen beräknas ge en 128 % ökning av flödet jämfört med nuläge. Uppfyllnad på lermarken ger sättningar och bör undvikas. Alla varningsklockor ringer alltså. Varför är det ingen som reagerar och säger stopp? Områdets historia är ett enda stort kommunalt fiasko i vattenhantering, mögel och sättningar. De konsulter som anlitats har saknat kompetens eller inte blivit hörda av ansvariga beslutsfattare.

135 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Att tänka tanken att "fylla upp med massor som har förmåga att fördröja dagvatten flödet" är som att kissa på sig. Först varmt och skönt sedan iskallt. Även det som inte syns finns. Vissa tider är det kanske ingen avrinning alls. Vart tar vattnet vägen då? Den som är intresserad av resultatet av att fylla upp med massor och stabilisera gamla sjöbottnar, är välkommen till den sjö som vissa år anläggs på min tomt som ett resultat av byggandet av Ängsskolan. Ta med bröd till de häckande änderna. Bullerplank I planhandlingen står det följande: "Fastigheten utsätts för trafik från Länna- och Centralvägen Båda har en hög andel tung trafik dagtid. Detta är direkt felaktigt. Lännavägen är en lokalgata med förbud mot tung trafik över 3,5 ton. Även genomfartstrafik är förbjuden. Hastigheten är begränsad till 30 km/ tim. Även Centralvägen är blockerad för tung trafik förbi området då den ansluter till Lännavägen. Bullerplank är bra för att skydda de boende för de kraftiga störningar som lekande, skrikande och spelande barn utgör på raster. När Ängsnässkolan byggdes utanför min tomt blev det omöjligt att föra ett normalt samtal om balkongdörren stod öppen. Det blev också omöjligt att ha skiftarbete och försöka sova på dagtid. Det gjorde att min sambo, nu avliden, fick sluta inom vården. Dessutom dröjde det inte länge innan den häck som skiljer min tomt från skolgården var förstörd och nedpinkad. Ansökan om ett bullerplank avslogs av Huges styrelse alt. kommunens styrelse (samma personer). Huge / Huddinge kommun, är antagligen den sämsta granne man kan ha. Ingen har eller tar ansvar för att vara en bra och skötsam granne. Man varken informerar eller frågar om det är okej. Varför ska det vara ett bullerplank mot en lokalgata? Oavsett om det är kommunen eller Huge som betalar så är det skattebetalarnas pengar som missbrukas. Det måste också ifrågasättas om "bullerutredaren Tyrens" har besökt området och varför ingen reagerat på deras utsago? Trafiken Infarten till parkeringen ska läggas i anslutning till "farliga kurvan vid höga berget". När det körs för fort på Lännavägen så är det just där som det blir som absolut farligast. Att Samhällsbyggnadsnämnden inte förmår att ta ett helhetsgrepp över området är beklagligt. Visioner och ansvarstagande efterlyses. Nyligen arbetade en annan planarkitekt på Samhällsbyggnadsnämnden med området Gräslöken Rädisan på andra sidan vägen vid farliga kurvan. Alltså där höga berget ligger. Ingenting gjordes dock för att få bort, eller underlätta borttagandet av farliga kurvan. Jag upplystes dock om att planarbete pågick på andra sidan vägen. Om någon dialog förekommit mellan de berörda planarkitekterna vet jag inte? Problemet med farliga kurvan finns dock kvar och är inte ens nämnt i samrådshandlingen för Ängsnäs förskola. Fotbollsplan Mycket av det som föreslås bör inte genomföras. Det är dock ärligt att redovisa vad man tänker göra. När det gäller den ljudmässigt värsta sanitära olägenheten för om-

136 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) givningen, fotbollsplanen, så anges bara att den ska flyttas, men inte vart. Det är inte acceptabelt. Fotbollsplanen läge skall anges i planbeskrivningen så att det blir möjligt att överklaga en eventuellt störande placering. Drunkning [Att förebygga skador - hur kan man tänka och vad kan man göra?] Lär dig! Hjärt-lungräddning på barn genom att se filmerna, HLR barn yngre än I år och HLR barn äldre än 1 år. Barn under 4 år drunknar oftast på mycket grunt vatten. Det behövs bara några decimeter djupa polar, diken eller dammar för att ett litet barn som faller råkar i panik och inte kan ta sig upp ur vattnet. Små barn kan drunkna i badkar, baljor eller tunnor med litet vatten, när de lämnas ensamma. Undersökningar visar att många drunkningsolyckor med små barn har skett inom 100 meters avstånd från bostaden eller fritidsvistet. Se över den närmaste omgivningen runt bostad, förskola, sommarstuga eller andra platser där barnen kan springa ut. Risken är stor vid byggarbetsplatser, dammar, diken och pölar. Kontrollera brunnslocken även på oanvända brunnar och avlopp. Tänk på! Små barn kan försvinna snabbt och dras som magneter till intressanta vatten. Följande faktorer kan öka säkerheten vid vatten Barn ska aldrig lämnas i vatten eller på is utan uppsikt av vuxen, varken inomhus eller utomhus. Små barn ska ha flytväst när de vistas vid stranden, på bryggan, båten eller på naturlig is.. Simbassänger, trädgårdsdammar och pooler ska vara inhägnade med bamsäker låsning. Alla barn behöver öva vattenvana och simträning utan att deras förmåga överskattas. Simkunnighet hos utomeuropeiska barn bör särskilt uppmärksammas och att deras föräldrar lär sig säkerhet vid vatten. Barn med neurologiska sjukdomar behöver extra uppsikt i badet. Vid drunkningstillbud påbörja inblåsning och återupplivning direkt.

137 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19)

138 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19)

139 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) Boende på Lännavägen Yttrande 1 Yttrande gällande planering av byggnation, Ängsnäs Förskola, Hörningsnäs 1:1 Er detaljplan för Ängsnäs förskola, del av, Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 tycker vi inte är förenlig med de miljökvalitetsnormer som gäller för placering av förskola. Som jag tidigare meddelat Er Karin Segerdahl via mail, är placeringen helt fel gällande den redan mycket hårt trafikerade Lännavägen. Samt mitt i den feldoserade kurvan som finns på Lännavägen ner mot Centralvägen från Kvarnbergsplan sett. Flytta placeringen längre ner mot Centralvägen och närmare själva skolan så kan den in- och utfarten användas. Samt att man kan samordna transporter till och från både skola och förskola. Enligt ritningen är högsta antal våningar tre? Varför ett så högt hus mitt i alltihopa? Det stämmer ju inte med de övriga skolbyggnadernas utseende. Vi ser att barnen leker väldigt mycket både på bollplanen och vid den gamla grundmuren samt bland alla träd som finns där. När det tas bort försvinner barnens kreativitet och naturliga lekar. Varför sanera marken? Gör en naturlig dränering istället. Låt den lilla skog vara som finns. Det växer massor av vackra blommor och träd där. Samt att det finns ett väldigt rikt djur- och fågelliv i detta område. Ett stort fult bullerplank mot Lännavägen skulle i detta hänseende inte passa. Yttrande 2 Vi tycker att Er detaljplan ej är förenlig med miljökvalitetsnormer, när det gäller placering av förskola. Flytta placering av förskolan syd/väst ifrån den hart trafikerad Lännavägen och utöka /ingsnässkolans parkering öster ut. Transporter till Ängsnäsförskola och skola för lastzon, varumottagning och parkering blir mer samordnade. barnen kan behålla sin spontana lek runt den gamla grundmuren. Marken där handelsträdgård låg behöver ej saneras, bullerplank mot Lännavägen ej nödvändigt. Kommentar: Anledningen till förskolans placering är att de geotekniska förutsättningarna kräver det. Det är därför inte möjligt att flytta förskolan längre ner mot Centralvägen då denna del av tomten har sämre mark att bygga på. Det är då inte heller möjligt att kunna samordna transporter med skolan. Efter granskningstillfället sänks antal våningar till två samt att nockhöjden sänks från 13 till 15 meter. En mindre justering har gjorts så att grundmuren sparas eftersom barnkonsekvensanalysen visade att det var en plats som bar-

140 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (19) nen gärna besökte. Skolgården kommer fortsättningsvis att ha en bollplan och dessutom få konstgräs. En markundersökning har gjorts som visar att det finns halter av metaller (bl.a. barium, bly och zink), över riktvärdena för känslig markanvändning. Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i undersökningen har bedömts att den underlagrande leran är ren. Därmed krävs en sanering för att marken ska kunna användas för ändamålet som planen tillåter. För att undersöka om Lännavägen behöver ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder i höjd med infarten kommer Huddinge kommun att göra en hastighetsmätning på sträckan under våren Karin Segerdahl Planarkitekt

141 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN Planbeskrivning- Antagandehandling Detaljplan för Ängsnäs förskola Del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 Sjödalen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, december 2014

142 Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. Information Detaljplanen för Ängsnäs förskola befinner sig nu i antagandeskedet. Inkomna synpunkter från granskningen finns återgivna och kommenterade i handlingen, utlåtande efter granskning. Nästa steg blir ett godkännandebeslut i samhällsbyggnadsutskottet, ett godkännande av exploateringsavtalet med Huge i kommunstyrelsen samt ett antagande av avtalet och detaljplanen i kommunfullmäktige. Handlingarna finns på Huddinge kommuns hemsida Information om planförslaget lämnas av: Planerings- och gestaltningsfrågor: Projektledare och planarkitekt Karin Segerdahl: eller Mark-, avtals- och genomförandefrågor: Exploateringsingenjör Jonas Pettersson, eller Trafikfrågor: Trafikingenjör Isabelle Petersson eller Miljöfrågor: Miljöplanerare Carina Lindberg, eller - 2 -

143 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 DETALJPLAN 6 Planens syfte och huvuddrag 6 Plandata 6 Tidigare ställningstaganden 8 PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 11 Sociala konsekvenser 18 GATOR OCH TRAFIK 19 STÖRNINGAR OCH RISKER 20 GENOMFÖRANDE 25 Administrativa frågor

144 Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom en del av den kommunägda fastigheten Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger öster om den befintliga Ängsnässkolan. Planområdet som omfattar cirka 1,2 hektar ligger vid Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området österut. Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt anger en förskola inom området. Förskolan ska fylla en del av behovet av förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. Förskolefastigheten inom planområdet föreslås bli 5000 m 2 med en inhägnad lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn. Under planarbetet har elever från Ängsnässkolan och barn från Albatrossens förskola fått berätta hur de använder planområdet, vilka platser de tycker om och dem de tycker mindre om

145 Bebyggelsens höjd regleras med i plankartan angivna högsta nockhöjder. Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av en gång- och cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. En fastighetsreglering kommer att göras där Björkudden 16 och den nordvästra delen av Hörningsnäs 1:1 kommer att planläggas för kvartersmark för förskole- och skoländamål som överlåts till den befintliga skolfastigheten Aludden 6, Ängsnässkolan. Den yta som tillförs Ängsnässkolan blir cirka 3000 m 2. Därmed får Huge ett skötsel- och underhållsansvar för området som saknas idag. Behov av miljöbedömning Planens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. De största miljöeffekterna bedöms bli den ökade biltrafiken i området särskilt under förskolans verksamhetstider. Biltrafiken kommer att öka i närområdet, men trafikens omfattning bedöms inte leda till att några riktvärden för buller eller luftpartiklar överskrids. En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar föreligger i flera provpunkter inom området. Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i undersökningen har bedömts att den underlagrande leran är ren. Marken inom planområdet ska avhjälpas till nivå för känslig markanvändning innan bygglov kan ges. Innan avhjälpning av jordmassor genomförs ska en anmälan göras till kommunens miljönämnd. Genomförande Ett ramavtal har upprättats med Huge Fastigheter AB för planens genomförande som godkändes den 11 februari Planering för planområdet sker med normalt planförfarande, planprogram har inte bedöms som nödvändigt då angränsande fastighet redan är planlagd för allmänt ändamål (skola) och förändringen berör inte något större antal intressenter samt att förslaget följer kommunens översiktsplan. Den specifika inriktningen för genomförande av projektet ska utgå från beslut/beställning av projektet i berörda nämnder. I samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal som reglerar marköverlåtelser, hantering av dagvatten och andra genomförandefrågor att gå upp för godkännande i kommunfullmäktige

146 Detaljplan Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en förskola. För att ge framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Det finns ett stort behov av utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet Sjödalen/Storängen. Preliminärt bedöms behovet som planen ska fylla vid start vid vårterminen 2017 vara en förskola för cirka 100 barn. Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. Förskolefastigheten föreslås bli cirka 5000 m 2 med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 m 2. Den södra delen av planområdet kvarstår som naturmark och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn. En utgångspunkt vid planeringen är att ta hänsyn till platsens förutsättningar. Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Det är viktigt att bevara så mycket som möjligt av vegetationen, dels som grön skärm mot infart/parkering/vägar, dels som en tillgång inom förskoletomten. Den föreslagna byggnaden innebär att dagvattenavrinningen från området kommer att öka genom att befintlig vegetation ersätts av byggnader och andra hårdgjorda ytor. Fördröjning av dagvattnet bör därför ske för att förhindra att föroreningar och partiklar sprids i naturen, samt för att motverka översvämningar. I detaljplanearbetet har frågan om det skulle gå att bygga en förskola/skola för fler barn utretts med tanke på det stora behov som finns på förskole- och skolplatser i centrala Huddinge. Barn- och utbildningsförvaltningen har i nuläget bedömt att fastigheten på grund av de geotekniska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inte bör bebyggas med mer än fem avdelningar för 100 barn. En fastighetsreglering kommer att göras där Björkudden 16 och delar av Hörningsnäs 1:1 med en yta om 3000 m 2 kommer att överlåtas till skolfastigheten Aludden 6(Ängsnässkolan). Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet avgränsas av ett mindre glest björkbeväxt område vid Centralvägen i söder, Lännavägen i öster, Klarabergsvägen i norr, och Ängsnässkolan i väster

147 Björkudden 16 Utdrag från kartdatabas. Utdrag från kartdatabas. Ortofoto på planområdet (år 2014)markerat med rött. Området omfattar cirka 1,2 hektar och innefattar delar av fastigheten Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 som ägs av Huddinge kommun. Området är idag obebyggt och ligger i ett villaområde där merparten av byggnaderna är uppförda på tal. Mittemot Lännavägen har det Område som blir skolgård - 7 -

148 nya bostadsområdet Ängsnäs glänta byggts med radhus, enskilda villor och flerfamiljshus. Omedelbart söder om planområdet ligger ett område med kolonilotter och längre sydväst Storängen. Väster om planområdet ligger Ängsnässkolan med årskurserna 4-6, uppförd år Norrut domineras byggnationen av villor. Tidigare ställningstaganden Regionplan RUFS 2010, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen anger området som regional stadsbygd med utvecklingspotential, vilket stämmer överens med detaljplanens intentioner. Översiktsplan I Översiktsplan 2030, antagen i juni 2014, är området utpekat för kommunal service. Fördjupad översiktsplan för Storängen I den fördjupade översiktsplanen för Storängen från 2009, har det tagits fram fyra olika lokaliseringar av förskolor/skolor för de behov som kommer i och med föreslagen bebyggelse i området. I bedömningen av behovet av skolor och förskolor har man då antagit att Storängen kommer kunna rymma bostäder. Minimibehovet bedöms vara: Två F-3 skolor (skolor med 6-åringar i förskoleklasser upp till barn i tredje klass) som samlokaliseras med sex förskoleavdelningar. Ytterligare tolv förskoleavdelningar utöver de avdelningar som samlokaliseras med F-3 skolorna. En grundskola årskurs 4-9 med cirka elever. Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Storängen som visar möjliga lokaliseringar, det aktuella planområdet är markerat med siffran 1 och utpekas med blå pil

149 Detaljplaner Användningen enligt nu gällande detaljplan är för den östra delen av fastigheten kvartersmark med friliggande hus i två våningar (Hörningsnäs parkhem, från 1964) och på den västra delen allmän parkmark, gatuplantering förutom den norra delen som är angiven som kvartersmark (Hörningsnäs Villastad). Detaljplanernas genomförandetider har gått ut. Planuppdrag för detaljplanen Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öster om Ängsnässkolan, Ängsnäs förskola. Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 miljöbalken. Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. Behovsbedömning Enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen Planens betydelse för en hållbar utveckling är positiv med avseende på ett effektivt användande av tätortens markresurser. Ett redan ianspråktaget område kompletteras med en ny förskola. Platsen Idag används området som skolgård för Ängsnässkolans verksamhet. Marken består till stor del av naturmark med gräs och en del björkar. I södra delen är det sankt. I den norra delen finns en liten bergknalle. Planområdet gränsar till Lännavägen vilken delvis är ganska trafikerad vilket ger upphov till en del buller

150 En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar från en tidigare handelsträdgård föreligger i flera provpunkter inom området som ska avhjälpas innan bygglov får ges. Påverkan Intilliggande bostadsområden kan i viss mån påverkas av genomförandet av planen då trafiken till och från området periodvis kommer att öka. Dock inte så mycket att människors hälsa eller miljö riskeras. De viktigaste miljöfrågorna att belysa och beakta i planarbetet bedöms vara de hydrogeotekniska förutsättningarna, trafikbuller och dagvattenhanteringen samt åtgärder av markföroreningarna. Miljökvalitetsnormer riskerar inte att överskridas. Särskilda natur- eller kulturvärden påverkas inte. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Med hänvisning till rubrik Förutsättningar, förändringar och konsekvenser bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Upprättande av detaljplan behöver därför inte kompletteras med miljöbedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Ekologisk kompensation/balanseringprincipen Kommunfullmäktige uppdrog den 11 maj 2009 åt kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden att gemensamt utreda hur en metod som bygger på den s.k. balanseringsprincipen kan utformas och hur metoden skulle kunna tillämpas och integreras i Huddinge kommuns fysiska planeringsprocess. Ekologisk kompensation ska tillämpas när ingrepp sker i befintlig miljö som påverkar natur-, kultur-, eller rekreationsvärden. Kompensationsåtgärd ska ske så att kompensationen fyller liknande funktion som det som kompenseras för. Det innebär att när ingrepp sker som påverkar naturvärden ska kompensationen öka naturvärden och när ingrepp sker som påverkar rekreationsvärden ska kompensationen påverka rekreationsvärden o.s.v. Det är främst de ekologiska och de rekreativa faktorerna som är relevanta att bedöma. Någon avvägning funktionerna emellan görs inte. Den ekologiska kompensationen utgörs i det här fallet av återplantering av vegetation i planområdet och en satsning på en hållbar dagvattenhantering vilket regleras i exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen

151 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Markanvändningen i närområdet präglas av villabebyggelsens struktur och Ängsnässkolan med dess skolgård. Hårdgjorda ytor finns i form av gator och uppfarter. Grönytor utgörs av gräsmattor, buskar och träd. Planområdet är idag obebyggt och hyser inga stora naturvärden men utgör en resurs för Ängsnässkolans elever som yta för spontanlek. Vid den norra delen av tomten finns en grusplan, ett infiltrationsdike och en inhägnad dagvattenanläggning. Den södra delen är mer trädbevuxen med mestadels björkar. Centralt finns en höjd i form av berg i dagen med en högsta nivå på cirka +25,2. Vid bergkullen finns rester av en äldre grundmur. Vid sydöstra delen av tomten finns ännu en inhägnad dagvattenanläggning för hantering av dagvatten. Tomten är i övrigt relativt plan med marknivåer mellan +22,1 och +23,5. Geologiska förhållanden Området ligger på mark som tidigare varit sjöbotten, vilket betyder att den är sank. Utanför bergspartiet består jorden av mulljord och mycket lös lera. En geoteknisk undersökning har genomförts som visar att det endast är en begränsad del av fastigheten som kan bebyggas, se skiss på nästa sida. I det gulmarkerade området bör byggnader placeras med hänsyn till grundläggning, markförstärkning och utan att ledningar behöver flyttas. Bild: Naturområdet nedanför den planerade förskolefastigheten. (Foto: Planavdelningen)

152 Bild som visar vilken del av fastigheten som kan bebyggas. (Underlag från Grontmij) På det blåmarkerade området kan skolbyggnaden utökas vid flytt av ledning. Markförstärkningsåtgärder krävs. Uppfyllnad på lermarken ger sättningar och bör undvikas. Uppfyllnad bör begränsas till max 0,5 meter. Markradon Någon känd radonrisk finns inte inom planområdet. Hydrologiska förhållanden Området ligger inom sjön Trehörningens tillrinningsområde som i sin tur tillhör Tyresåns avrinningsområde. Trehörningen har ett mycket näringsrikt tillstånd vilket gör att den behöver avlastas från näringsämnen. Vattenkvaliteten i sjön påverkar vattenförekomsterna nedströms, d.v.s. Magelungen och Drevviken, vilka omfattas av miljökvalitetsnormer. Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll och verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största delen av dagvatten. Sedan avlastningen från avloppsvattnet har vattenkvaliteten förbättrats avsevärt, men fortfarande visar sjön många symtom på

153 övergödning i form av syrefria bottenförhållanden, fosforfrigörelse från bottnarna, litet siktdjup och algblomningar. Grundvattentrycksnivån i friktionsjorden (så kallad sand- och grusjord) under lera är uppmätt till +22,2, det vill säga i nivå med markytan. I infiltrationsdiket finns ytvatten cirka en halv meter under markytan. Miljökvalitetsnormer för vatten Magelungen och Drevviken är sådana sjöar som räknas som så kallade vattenförekomster och som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Det gör även Norrån som ligger uppströms dessa sjöar och således närmare Trehörningen. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöarna ska nå god ekologisk vattenstatus år Trehörningen saknar miljökvalitetsnorm, eftersom den är för liten, men den påverkar vattenområdena nedströms med sitt mycket näringsrika vatten. Sjöarnas nuvarande status är måttlig och får inte försämras. För att uppnå god ekologisk status behöver näringshalterna i sjöarna mer än halveras. Båda sjöarna har stor betydelse för friluftslivet. Ett förändrat klimat Huddinge kommun arbetar sedan flera år aktivt med klimatfrågorna. Det innebär bland annat att kommunen har analyserat hur klimatförändringarna kan påverka kommunen i framtiden (Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge kommun, juni 2012). För hela Stockholmsområdet innebär klimatförändringarna torrare somrar och varmare vintrar. Antalet kraftiga skyfall kommer att öka. I Huddinge blir konsekvenserna relativt begränsade men vattennivåerna i våra sjöar kommer sannolikt att höjas, till exempel riskerar Mälaren och Tyresåns sjösystem att översvämmas. Risker för ras och skred kan komma att öka inom vissa områden. Detta påverkar i sin tur bebyggelse, vägar, vatten och avlopp med mera. Ökad nederbörd leder till problem främst i topografiska sänkor med stor andel hårdgjorda ytor. Det finns flera topografiska sänkor i kommunen som riskerar att översvämmas, planområdet ligger inom en, se bild på nästa sida. Översvämningar sker då och då nedströms planområdet i Storängen och det beror på att dagvattenledningen som försörjer Huddinge centrum och Storängens industriområde har för låg kapacitet att leda bort vattnet. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att förebygga och minimera negativa effekter av klimatförändringar det vill säga ökad nederbörd, stigande havsnivåer, skred, ras, erosion och temperaturförändringar

154 Storängen Topografiska sänkor i Sjödalen- Fullersta, det skrafferade ytorna (Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge, IVL, ). Planområdet vid den röda pilen. Exempel på hur Huddinge kan komma att påverkas av klimatförändringarna: Dag- och spillvattensystemen i Huddinge kommun löper ökad risk att bli överbelastade, med åtföljande översvämningar och bräddningar, till följd av ökad neder-börd. Risken för lokala översvämningar, till följd av intensiva och långvariga regn, ökar. Framförallt områden med mycket hårdgjorda ytor, t.ex. Kungens kurva och områden i Sjödalen, riskerar att drabbas. Kulturmiljö och fornlämningar Det finns inte några registrerade fornminnen inom planområdet, inte heller har några kulturmiljöer som berör planområdet avgränsats i kommunens kulturmiljöinventering Bebyggelse Befintlig bebyggelse Planområdet ligger cirka en kilometer från Huddinge centrum där stadsbebyggelsen är tät med upp till fem våningar höga hus. Storängens industriområde, som förbinder den nu föreslagna förskolan med Huddinge centrum, är i den fördjupade översiktsplanen utpekat för mellan 2300 till 3200 nya bostäder. Här förväntas flerbostadshus med ett högt markutnyttjande

155 Den befintliga bebyggelsen i planområdets närhet är småskalig- i huvudsak villor som är anpassade till terrängen samt radhus och kedjehus på ängen mittemot. Områdesbild från Ängsnäs glänta på andra sidan Lännavägen. Ljusförhållanden och lokalklimat Förskolans gårdsytor kan med en placering av förskolebyggnaden i nordväst få relativt goda lusförhållanden med solljus under dagen från söder och väster. Bostäder, Arbetsplatser, övrig bebyggelse Storängen som ligger väster om planområdet planlades 1950, planen omfattade både bostäder och industri då man ville skapa arbetstillfällen. Området Ängsnäs glänta som planlades 2007, på motsatt sida om Lännavägen och som även brer ut sig i en större del av Hörningsnäs har gett plats för cirka 90 bostäder. Ny bebyggelse Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en förskola för cirka 100 barn. Byggnaden föreslås omfatta två våningar för att passa in i omgivningen. Översiktlig skiss och illustrationer har tagits fram under planprocessen som innehåller förslag på angöring och den kommande Vy från Lännavägen med förskolan på vänster sida Illustration: AQ arkitekter

156 förskolebyggnaden. Gårdens friyta exklusive byggnader och parkering på knappt 3500 m 2 rymmer utemiljö för fem förskoleavdelningar. Detta ger en friyta på 33,5 m 2 per barn. Den nya förskolan får en byggnadsarea om cirka 630 m 2, se nästa sida för förslag på den nya förskolans placering. Stadsbilden kommer att ändras genom att den nu obebyggda tomten bebyggs. Bebyggelsens höjd regleras med i plankartan angiven högsta nockhöjd, 13 meter. Den södra delen av planområdet planläggs som naturmark samt en yta för tekniska anläggningar (befintlig anläggning för Vattenfall) och dagvattenanläggning. Björkudden 16 och den nordvästra delen av Hörningsnäs 1:1 planläggs för mark för skola/förskola. Marken är till största del korsprickad för att mindre komplementbyggnader ska kunna uppföras. Yta för dagvattenhantering är reserverad på plankartan. Vy från Klarabergsvägen. Illustration: AQ Arkitekter

157 Situationsplan över planområdet med möjlig placering av förskolan. AQ Arkitekter. Tillgänglighet Tillkommande bebyggelse i planområdet ska utformas med god tillgänglighet gällande såväl utomhus- som innemiljön. Offentlig och kommersiell service Den närmsta förskolan, Albatrossen, ligger på Centralvägen/Förrådsvägen. De närmaste skolorna är Ängsnässkolan, Balingsnässkolan (F-9) och Kvarnbergsskolan (7-9). God kommersiell service finns vid Huddinge centrum cirka 1 km från planområdet och vid Kvarnbergsplan. Rekreation och friluftsliv Det mindre skogspartiet i södra planområdet erbjuder möjligheter till lek och rekreation för barn. För den tilltänkta förskolan utgör det angränsade skogspartiet också en naturpedagogisk resurs. I anslutning till Kvarnbergsplan ca 1 km från planområdet finns både idrottshall och simhall. Fina promenadstigar finns vid sjön Trehörningen

158 Sociala konsekvenser Den planerade bebyggelsen bedöms få positiva sociala konsekvenser. Möjligheten att bygga fler förskolor möter ett angeläget behov i kommunen. Barnperspektivet Under planarbetet har elever från Ängsnässkolan och barn från Albatrossens förskola fått berätta hur de använder planområdet, vilka platser de tycker om och dem de tycker mindre om. Pedagoger och barn från Albatrossens förskola som är den förskola som ligger närmast går inte till planområdet för att leka utan tar istället buss till Balingsnäs där bättre och trevligare möjligheter till lek finns att tillgå. I planområdet finns däremot flera ställen som är mycket populära bland Ängsnässkolans elever. Grundmuren. Bland annat används det lilla skogspartiet för att bygga kojor på, leka olika rollekar samt att det finns flera omtyckta klätterträd. En grundmur från ett gammalt hus är ett annat populärt tillhåll för barnen. De plana ytorna som finns används alla för fotboll och den lekutrustning som finns används flitigt, men det framkommer också att det finns flera funktioner som efterfrågas. Framförallt aktiviteter som de barn som inte tycker om att spela fotboll kan göra. Förskolebarnen och eleverna har också fått komma med önskemål om hur de skulle vilja att förskolans lekgård och skolgården ska utformas. Det som framkom var många olika typer av lekutrustningar såsom gungbrädor, olika sorters gungor och rutschkanor men också buskar, blommor, fruktträd, ytor att odla på och sittplatser att kunna äta mellanmål på. Pedagogerna var mycket positiva till alla typer av vattenlekar förutom dammar där barn kan trilla i. De tyckte bland annat att det var bättre med rännor eller andra typer av anordningar som kan fördröja vatten. När förskolan byggs är det viktigt att se till att de funktioner som barnen använder idag kan ersättas på andra platser eller med en liknande funktion. Under projekteringen har förskolans placering skjutits neråt vilket innebär att grundmuren och bergspartiet blir kvar för Koja inom planområdet

159 fortsatt nyttjande av barnen. Gator och trafik Planområdet ligger i anslutning till Lännavägen mellan Centralvägen och Klarabergsvägen. Gång- och cykeltrafik Utmed Lännavägen och Centralvägen finns idag separerade gång- och cykelbanor med anslutning till Kvarnbergsplan, Huddinge Centrum och väg 259 mot Sundby. Utmed Klarabergsvägen planerar man att utföra en 65 m lång separerad gångbana i samband med genomförandet av projektet. Denna gång- och cykelbana kommer delvis att ersätta den gångväg som idag passerar tvärs genom planområdet mellan Lännavägen och Ängsnässkolan. Kollektivtrafik Centralvägen trafikeras av buss med anslutning till Huddinge centrum, närmaste hållplats ligger ca 300 meter från planerad förskola. Vid Kvarnbergsplan som ligger ca 700 meter bort finns ett antal busslinjer och det är ca 1300 meter till Huddinge station med pendeltåg mellan Märsta och Södertälje via Stockholm. Enligt RIPLAN (Riktlinjer för planering av kollektivtrafik i Stockholms län) är riktvärdena för rimligt avstånd till kollektivtrafik för områden med hög arbetsplatstäthet dit skolor kan räknas 500 m verkligt avstånd. Biltrafik Området nås med bil från Lännavägen och tillfart till parkering med mera ska ske från denna väg. Parkering, varumottagning Kommunens gällande parkeringsnorm för förskola ska tillämpas: - 1 per 18 barn Platserna avser angöring - 0,3 0,6 per arbetande Även cykelparkering ska anordnas. Varumottagning ska ske från Lännavägen och anordnas inom kvartersmark. Sedan flera år tillbaka arbetar Huddinge kommun med Säkra skolvägar. Arbetet syftar till att få fler barn och föräldrar att gå, cykla och åka kollektivt till skolan och på så sätt minska antalet bilar kring skolan. För att få det säkrare vid och runt skolorna arbetar kommunen att vid behov bygga om och göra skolvägarna säkrare, men också med informationsinsatser och aktiviteter för att främja gång och cykel till skolan. Åtgärder som har gjorts för att bidra till trafiksäkerheten för eleverna på Ängsnäs- och Hörningsnässkolan är att ersätta det signalreglerade övergångstället på Lännavägen vid Björkhultsvägen med en upphöjd

160 avsmalning. Även övergångstället vid Gideon Hydéns väg på Lännavägen har gjorts trafiksäkert genom avsmalning. I projektet säkra skolvägar har kommunen även arbetat aktivt med återkommande information och aktiviteter till elever och föräldrar. Bland annat är skolorna med i de årliga aktiviteterna Bilfri vecka och Gå- och cyklatävlingen. Störningar och risker Förorenad mark Under våren 2014 har marktekniska undersökningar (provborrning) genomförts inom del av fastigheten Hörningsnäs 1:1. Uppgifter om att det tidigare funnits en handelsträdgård inom området har framkommit och att det förmodligen finns föroreningar i marken inom planområdet. Provtagningsresultatet visade på halter av metaller (bl.a. barium, bly och zink), över riktvärdena för känslig markanvändning. Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i undersökningen har det bedömts att den underlagrande leran är ren. Sammantaget bedöms hälsorisken vid nuvarande markanvändning som liten p.g.a. begränsad exponering för den förorenade jorden. Vid planerad markanvändning (skola/förskola) ökar dock skyddsvärdet på området med avseende på skyddsobjektens exponering, vilket gör att en ökad hälsorisk inte kan uteslutas. Innan bygglov beviljas ska de förorenade massorna tas bort eller föroreningen avhjälpas på annat sätt till nivå för känslig markanvändning. Det gäller oavsett om marken ska hårdgöras eller inte. Innan avhjälpning sker av marken ska en anmälan göras till miljönämnden i Huddinge kommun. Buller De riktvärden för buller från vägtrafik som tillämpas för undervisningslokaler är att det inomhus ska vara högst 30 dba ekvivalent nivå och utomhus vid fasad högst 55 dba ekvivalent nivå. Något riktvärde för uteplatser anges inte i riktvärdena men man kan jämföra med bostäder där nivåerna bör vara under 55 dba ekvivalent nivå och 70 dba maximal nivå. Fastigheten utsätts för trafik från Länna- och Centralvägen. Utan åtgärd beräknas den ekvivalenta trafikbullernivån på gården uppgå till 60 dba ekvivalent ljudnivå och 77 dba maximal ljudnivå. Med en placering längs med Lännavägen och en 2, 4 meter hög skärm, kan riktvärdena innehållas på upp till ca 95 % av den totala gårdsytan

161 Föreslaget läge för de 2,4 meter höga bullerskyddsskärmarna. Bilden till vänster: Nollalternativ, utan bullerskärm uppgår bullernivåerna närmast Lännavägen till dba. Bilden till höger: Med bullerskärm klaras riktvärdena på upp till 95 % av den totala gårdsytan

162 Illustration på det bullerplank som föreslås placeras utmed Lännavägen. Bild: Byggros Den tillkommande trafiken, till och från förskolan, bedöms inte påverka bullernivån i området nämnvärt. Den planerade verksamheten bedöms inte ge några större olägenheter för omgivningen. Ljudnivån i området kommer emellertid att förändras under verksamhetens öppettider; dels genom utomhuslek, dels genom ökad trafik. Parkering, lastzon och varumottagning bör placeras så att negativ påverkan på omgivande bostadsfastigheter minimeras. Vissa tillfälliga störningar kan tänkas uppstå under byggtiden för de närmast boende. Luft Området ligger långt ifrån trafikleder. De föroreningsnivåer som fastslagits i förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid och bly klaras generellt med mycket stor marginal i Stockholms län. Det finns inte anledning att befara att miljökvalitetsnormerna av partiklar (PM10) eller bensen överskrids. Farligt gods Planområdet berörs inte av transportled för farligt gods. Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Området va-försörjs genom att anslutning sker till det allmänna ledningsnätet. Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar inom och intill området. Dagvatten Dagvatten är ytavrinnande regn-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter

163 Enligt kommunens dagvattenstrategi ska dagvatten i möjligaste mån omhändertas på den egna fastigheten genom att i första hand infiltreras, i andra hand fördröjas innan avledning sker till det allmänna nätet. Målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Grontmij AB har genomfört en dagvattenutredning som ingår i underlaget för detaljplanen (Dagvattenutredning -Granskningshandling Hörningsnäs förskola uppdragsnummer , rev, ) Enligt det geotekniska PM (Grontmij, 2012) som använts som underlag för utredningen är infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade i området p.g.a. markens beskaffenhet och att grundvattentrycksnivån ligger högt. Att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, såsom markplattor med håligheter, kan dock innebära en viss fördröjning av dagvattenflödet, vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Om marken fylls upp med massor som har förmåga att fördröja dagvatten skulle flödet till och med kunna minska till följd av byggnationen. Förslag på dagvattenåtgärder för planförslaget: Till att börja med bör dagvattenflödet begränsas genom att använda sedum eller annan passande vegetation på taket samt genomsläppliga material på övriga ytor. På parkeringsytan kan det ex. vara lämpligt att använda marksten eller genomsläpplig asfalt som kan fördröja dagvatten. Exempel på beläggning med marksten. Bild: Vegtech Exempel på beläggning med marksten. Bild Veg Tech En ny damm förläggs på fastighetens sydvästra del för fördröjning av dagvatten. Dammen föreslås ha ett djup på cirka 1 meter, en bottenarea på cirka 20 m 2 och släntlutning 1:2 (ytarean 45 m 2 ). Dammen förses med en bräddledning till befintlig dagvattenledning med maximalt utflöde på cirka10 l/s. Dammen ska i första hand fungera som ett fördröjningsmagasin för dagvatten från tak- och gårdsytan, men kan även ta emot dagvatten från parkeringsytan. Dammen förses med en bräddledning till befintligt dike. Takflödet avleds via stuprör i skålade betongrännor alternativt ledning via stuprör till en dagvattenbrunn med sandfång som leder till den nya dammen. Gårdsytan avvattnas via dräneringsledningar till dagvattenbrunnar med sandfång som leder vidare till den nya dammen. Parkeringsytan avvattnas via en dräneringsledning till en dagvattenbrunn med sandfång som via ett dike eller en ledning leder vattnet vidare till befintligt dike till dammen i sydväst

164 På skolfastigheten finns idag två mindre dagvattenhanteringar, dessa bör integreras i den nya dagvattenanläggningen. Detta för att göra dagvattenanläggningen mer estetiskt tilltalande än i nuläget samt för att möjliggöra att använda dagvattenanläggningen för rekreation och som pedagogisk resurs, se exempel nedan och på nästa sida. Exempel på pedagogisk och estetisk dagvattenhantering i form av balanseringstenar och en dagvattenränna. Bild Veg tech Exempel på pedagogisk vattenlek i förskolemiljö. Bild Veg Tech Parallellt uppdrag

165 Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den blivande förskoletomten inklusive de befintliga dagvattenanläggningarna (två stycken) samt delar av Hörningssnässkolans skolgård har fungerat som ett enda stort fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har tagit emot och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet. Stockholm Vatten AB har tillsammans med Grontmij fått i uppdrag att utreda dagvattensituationen utifrån ett större perspektiv för att se om hur dagvattnet ska hanteras, till exempel genom att anlägga en ny mer funktionell dagvattenanläggning i naturmarken söder om förskoletomten. På plankartan avsätts plats/mark som möjliggör anläggande av en dagvattenanläggning på naturområdet. Värme och elförsörjning Södertörns fjärrvärme AB har en befintlig fjärrvärmeledning i området vid Ängsnässkolan via Centralvägen. Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. En transformatorstation finns i grönområdet söder om planområdet. Energiförsörjning Enligt Huddinge kommuns klimat- och energiplan ska det på kommunalägd mark så långt som möjligt anläggas endast aktivhus (hus som producerar mer energi än de förbrukar) eller hus med passivhusstandard. Finns det mycket goda skäl kan också lågenergihus anläggas. Detta är en inriktning som följs även i detta planförslag. Avfallshantering Sophantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och återvinning. Räddningstjänst Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. Genomförande Organisatoriska frågor Planarbetet sker med normalt förfarande. ÖP PLAN- SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

166 Tidplan TIDSPLAN Tecknande av plankostnadsavtal Plansamråd Granskning Godkännande av exploaterings- avtal och detaljplan i KS Antagande av exploaterings- avtal och detaljplan i KF Laga kraft* Genomförande Inflyttning för förskoleelever Oktober 2013 November januari 2014 Aug - sep 2014 Jan 2015 Feb Vårterminen 2017 Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas, men planen fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser (gatumark och parkmark). Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren. Stockholm Vatten AB är huvudman för VA-ledningar och dagvattenledningar/anläggningar på allmän mark. Södertörns fjärrvärme AB ansvarar för fjärrvärmen. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på kvartersmark och allmän mark. Avtal Kommunstyrelsen beslöt i januari 2013 att godkänna ramavtal mellan kommunen och Huge Fastigheter AB avseende exploatering av del av Hörningsnäs 1:1. I samband med antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal att gå upp för antagande i kommunfullmäktige i vilket marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Denna detaljplan innebär att exploatören, Huge Fastigheter AB, behöver förvärva mark och att fastighetsbildning behövs för att anpassa fastighetsgränser till de nya kvartersgränserna i detaljplanen. För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheten överensstämmer med detaljplanen

167 Ledningsrätt Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar säkerställs genom ledningsrätt. Ett ledningsområde (u-område) föreslås kring befintliga ledningar inom kvartersmark. Ansökan Ansökan om fastighetsbildning och ledningsrättsförrättning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Huddinge. Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av planerad gångoch cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. Gång- och cykelvägen bekostas av kommunen. Exploatören finansierar all byggnation inom kvartersmark samt ersätter kommunen för dess plankostnader. Kostnader för övriga eventuella allmänna anläggningar ska regleras närmare i kommande exploateringsavtal. Försäljning av mark inom planområdet innebär intäkter för kommunen, och ska regleras i kommande exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen i samband med detaljplanens antagande. Fastighetsbildning Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången. Fastighetsägare betalar i normalfallet fastighetsbildningskostnaden för att bilda fastigheter inom kvartersmark. Bildande av ledningsrätt betalas i normalfallet av ledningsägaren. Kostnader för exploatören Vatten och avlopp För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt Stockholm Vatten AB:s Va-taxa. Gatukostnader Ersättning för gatukostnader avses ingå i exploateringsavtal. Ersättning vid markförvärv/försäljning Huge Fastigheter AB ska förvärva mark som är utlagd som kvartersmark i detaljplanen och betalar ersättning för marken. Bygglovavgift När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens bygglovtaxa

168 Planavgift Då fastighetsägaren bekostar planarbetet enligt plankostnadsavtal kommer det inte att tas ut någon planavgift för detaljplanen. Fastighetsbildning Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången. Kostnader för miljöskyddsåtgärder Åtgärder för bullerskydd för blivande bebyggelse åligger Huge Fastigheter AB. Tekniska frågor Tekniska utredningar Följande utredningar har genomförts: Geoteknisk utredning, Grontmij, augusti 2012 Dagvattenutredning Grontmij, maj 2013, reviderad december 2014 Trafikbullerutredning, Tyréns, juni 2013, reviderad november 2014 Markteknisk undersökning, Grontmij, maj 2014 Övriga utredningar: Barnkonsekvensanalys, MSB, Huddinge, april 2014 Administrativa frågor Ansvaret för arbetet med denna plan ligger på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samband med medverkande från kommunens förvaltningar. Projektledare för detaljplanen är Karin Segerdahl, planavdelningen. Övriga deltagare i projektgruppen är: Isabelle Petersson och Lotta Berggren, gatu- och trafikavdelningen Carina Lindberg, planavdelningen Karin Almgren, lantmäteriavdelningen Jonas Pettersson, mark- och exploateringsavdelningen Externt har Bengt Hammarlund och Elaine Jansson från barn- och utbildningsförvaltningen samt Håkan Lindblom från Huge Fastigheter AB deltagit. AQ Arkitekter står för illustrationerna. Karin Segerdahl planarkitekt

169 16 "'< 6 """ ' >-- ~ / ' / / 0 PLANBESTÄMMELSER FO(anda gllor Inom omr6don mod nodansl6ondo bolockningar. Endostanglvon onvindnlng och utlonnnlng l rtil61tn. Bostlmmolser ~an beteckning galor nom hola plonomr6dol. GRÄNSER - - Planområdesgrins AnvllndnlngsgrAns Egenskapagrlins ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allminna platser J LOKALGATA Kvartersmark Naturområde lokaltraft k Tekniska anllggnlngar FOrskola/skola BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE (.., l Byggnader far Inte uppforas t, l Endaat komplementbyggnader for skolindamål med en sammanlagd L-...;._..;._;_.;..~. byggnadsarea om max 40 m' filr uppforas. u Marken ska vara tillgl!nglig for allminna underjordiska ledningar UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER DagvattenaniAggn Dagvattenanliggning for fordro)'llng och rening av dagvatten MARKENSANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Mark och vegetation n Utfart, stängsel Marken ska mojliggöra hantering av dagvatten. ~ ~ KOrbar utfart får Inte anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Utformning ~ Högsta nockhöjd i mater Il Högsta antal våningar STÖRNINGSSKYDD På 85 % av friytan (lekbar yta) får 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskridas. På ytor för lugnare aktiviteter (t ex uteplatser för måltider och m samvaro) får 70 dba max ljudnivå inte överskridas. Sularskärmande plank får uppföras Inom fasligheten där bygglovsavdelningen finner det lämpligt med hånsyn till stadsbilden. ADMINISTRA11VA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden lr 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändrad lovpllkt, lov med villkor Bygglov får Inte ges forran marl<en lr avhjl lpt till en nivå for kanslig markanvllndnlng. UPPL YSNINGAR Anmälan ska goras till miljonlmnden, Huddinge kommun, Innan avhjllpning av jordmassor påbörjas. Hörningsnäs 1:1, del av inom kommundelen Hömingsnäs i Huddinge kommun av MSB/Lantmateriavdelningen upprattad Kartan framstalid genom utdrag ur digital kartdatabas och kontrollerad Inom planområdet Koordinatsystem PLAN Sweraf HÖJD RH2000 Skala 1: Gliande kvarteratraktgrl na eler anvlndnlngsgrlns Fastighetsgrins Gl iande anvlndnlngagrlns ej aammanflll ande med fastighetsgrins Gdande egenskapsgrins Gdande rlttighetsgrlns Avvägd höjd F aststlllld höjd Bef. huvudbyggnad, gaodatiak resp. fotogrammetrisk Bel. eler geodetisk Höjdkurva (G l 1 l il'\ Slllnl Staket. bulerplank H l ek StOdmur, mur Dike VIg ~ HUDDINGE KOMMUN Plankarta med bestämmelser Antagande Qetaljplan för Angsnäs förskola del av Hörningsnäs 1: 1 och Björkudden 16 Huddinge kommun Upprättad Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karin segerdahl Planarkitekt Reviderad Till planen hör: D Planprogram D Planbeskrivning D Genomförandebeskrivning D Miljöbeskrivning D Illustration D Övrigt Beslutsdatum Antagande Laga kraft SBN k- Instans KF

170 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K-fastigheter godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 december Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden fick i september 2005 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för Vårberget i kommundelen Vårby i kommunens nordvästra del. Planområdet har därefter delats upp i Västra respektive Östra Vårberget. Detaljplan för delar av Östra Vårberget antogs år 2010 och utställning av kvarstående delar pågår för närvarande. Detaljplanen möjliggör upp emot cirka 100 nya bostäder, dels småhus och dels flerbostadshus. Ett förslag till ramavtal för områdets södra del har tagits fram med Balder Skåne AB c/o K-fastigheter som avser bygga cirka bostäder i radhus och flerbostadshus inom del av kommunens fastighet Vårby Gård 1:1. Avtalet reglerar en köpeskilling motsvarande 1300 kr/m 2 BTA för radhus och 800 kr/m 2 BTA för flerbostadshus. Bostäderna avses upplåtas med hyresrätt. Exploatören ska betala del av kostnaderna för de allmänna anläggningarna utifrån sin byggrätt inom detaljplaneområdet. Beskrivning av ärendet Efter samrådet delades planområdet upp i två delområden, Östra Vårberget, som främst omfattar ny bebyggelse och Västra Vårberget, som omfattar majoriteten av befintlig bebyggelse. Detaljplanen för Östra Vårberget antogs i vissa delar år 2010 och huvudgatan Vårbackavägen, som går igenom området, är utbyggd. Under hösten år 2013 återupptogs arbetet med resterande delar av planområdet då nya exploatörer visat intresse för att bebygga området. Förnyad utställning av detaljplanen för Östra Vårberget pågår under november 2014 januari POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

171 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra upp emot cirka 100 nya bostäder, dels småhus och dels flerbostadshus. Detaljplaneområdet ligger utanför planlagt område och ingår i kommunens fastighet Vårby Gård 1:1. Området täcks till större delen av skog och används idag främst för rekreation. Gatorna inom detaljplaneområdet ska byggas ut och det planeras för en allmän lekpark i områdets södra del. Ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K-fastigheter har tagits fram för att reglera utbyggnad av cirka bostäder i radhus och flerbostadshus i detaljplaneområdets södra del. Ramavtalet innebär att exploatören i samband med att ny detaljplan antas ska erbjudas att förvärva del av fastigheten Vårby Gård 1:1 för en köpeskilling motsvarande 1300 kr/m 2 BTA för kedjehus/radhus och 800 kr/m 2 BTA för flerbostadshus. Bostäderna avses upplåtas med hyresrätt. I avtalet regleras att exploatören ska betala en tilläggsköpeskilling till kommunen om bostäderna under de första 15 åren upplåts för annat ändamål. Eventuellt kan tomträttsupplåtelse med en avgäld baserad på köpeskillingen vara aktuell istället för försäljning av markområdet. Avtalet reglerar också att exploatören ska betala del av kostnaderna för de allmänna anläggningarna utifrån sin byggrätt inom detaljplaneområdet, vilket innebär att exploatören ska betala 50 % av kostnaderna för lokalgatorna norr om marköverlåtelseområdet och 21 % av den totala kostnaden för lekparken. Vidare regleras att exploatören ska följa de riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunal mark som kommunfullmäktige beslutat om. En totalkalkyl för hela detaljplanens genomförande är svår att uppskatta eftersom det ännu inte finns exploatörer för hela området. Kommunen förväntas dock få en uppskattad intäkt för markförsäljning som skulle innebära ett ekonomiskt överskott för kommunen. De kostnader utbyggnaden av allmänna anläggningar innebär kommer till större del att belasta kommande exploatörer i området. Ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1. Balder Skåne AB c/o K-fastigheter har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalet mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K-fastigheter godkänns.

172 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) I samband med den markanvisningstävling kommunen utlyste inkom det inte några anbud. Mark- och exploateringsavdelningen vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat andra intressenter som visat intresse för Vårby gård att detaljplanen är nära förestående. Med Götenehus finns ett optionsavtal för fyra mindre kvarter om cirka 17 hus och framtagande av ett exploateringsavtal har initierats. För Vårbys del finns det i dagsläget ett mindre överskott av förskole- och skolplatser. Det pågår för närvarande ett analysarbete för att kunna fastställa det framtida behovet av antalet förskole och skolplatser med tanke på den kommande bostadsexploateringen. Innan beslut om exploateringsavtal fattas ska en redovisning göras av hur behovet av platser i förskola och skola kan tillgodoses. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Förslag till ramavtal med bilagor Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Balder Skåne AB c/o K-fastigheter

173 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) HANDLÄGGARE Emelie Malaise Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Huddinge kommun. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i september 2005 i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en detaljplan för Vårberget. Efter att ett detaljplaneprogram upprättats delades planområdet sedan upp i två delområden: Östra respektive Västra Vårberget. Detaljplanen för Östra Vårberget antogs endast i vissa delar år Under hösten år 2013 återupptogs sedan arbetet med resterande delar av planområdet då nya exploatörer visat intresse för att bebygga området. Förnyad utställning av detaljplanen för Östra Vårberget pågår under november januari Den nya detaljplanen för Östra Vårberget syftar till att möjliggöra upp emot cirka 100 stycken nya bostäder i området som är beläget i kommunens nordvästra del. Detaljplaneområdet ligger utanför planlagt område och ingår i kommunens fastighet Vårby Gård 1:1. Området täcks till större delen av skog och används idag främst för rekreation. Balder Skåne AB c/o K- fastigheter har visat intresse för att bebygga områdets södra delar och ett förslag till ramavtal mellan Huddinge kommun och bolaget har därför tagits fram. Ramavtalet innebär att exploatören i samband med att ny detaljplan antages ska erbjudas att förvärva del av fastigheten Vårby Gård 1:1 för en köpeskilling motsvarande 1300 kr/m 2 BTA för kedjehus/radhus och 800 kr/m 2 BTA för flerbostadshus. Bostäderna avses upplåtas med hyresrätt. Om dessa inom de första 15 åren upplåts för annat ändamål ska en tilläggsköpeskilling erläggas till kommunen. Exploatören ska också betala del av kostnaderna för de allmänna gatorna samt en lekplats som planeras i detaljplaneområdets södra del. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i september 2005 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området Vårberget. Ett planprogram för detaljplaneområdet Vårberget upprättades sedan av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i januari POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

174 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) Efter att programmet varit på samråd delades det tänkta detaljplaneområdet upp i två delar: Västra respektive Östra Vårberget. Detaljplanen för Västra Vårberget som omfattar främst befintlig småhusbebyggelse vann laga kraft i maj Detaljplanen för Östra Vårberget antogs och vann laga kraft samma år i de delar som omfattar huvudgatan Vårbackavägen samt vid tidpunkten redan befintlig fritidshusbebyggelse. Övriga delar av planområdet undantogs från beslut då den aktuella exploatören drog sig ur projektet. Under 2013 återupptogs arbetet med resterande delar av detaljplaneområdet Östra Vårberget. Balder Skåne AB c/o K- fastigheter har för avsikt att i de södra delarna av detaljplaneområdet bygga radhus samt flerbostadshus. Under november januari 2015 genomförs förnyad utställning av detaljplanen. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan andra kvartalet Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Detaljplaneområdet Östra Vårberget är beläget i stadsdelen Vårbys nordvästra del och gränsar mot Stockholm stad. All mark inom detaljplaneområdet ingår idag i den kommunägda fastigheten Vårby Gård 1:1 och ligger utanför planlagt område. Huvudgatan Vårbackavägen som går genom området är sedan tidigare utbyggd och anpassad till busstrafik.

175 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) Detaljplaneområdet Östra Vårberget markerat med röd begränsningslinje. Området är relativt kuperat och täcks till större delen av skog, men även partier med kala berghällar förekommer. Centralt i området finns en fuktskog som har ett högt naturvärde enligt Skogsstyrelsens klassning och i söder gränsar detaljplaneområdet till Korpberget som är ett biotopskyddsområde. I dagsläget används området främst som del av ett större rekreationsområde där även Korpberget ingår. Med hänsyn till fuktskogen är dagvattenfrågan av stor betydelse i området. Inriktning för ny detaljplan I kommunens översiktsplan 2030 är området markerat som ett primärt förtätnings- och utbyggnadsområde. Inriktningen för den nya detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga detaljplaneområdet med upp till cirka 100 nya bostäder, dels småhus (friliggande villor samt radhus/kedjehus) och dels flerbostadshus. Syftet är att skapa ett attraktivt bostadsområde och att så långt som möjligt ta till vara områdets naturnära karaktär. Detaljplanen möjliggör bebyggelse i två våningar där även vindsvåning får inredas och souterrängvåning/källarvåning får anornas där så är möjligt med hänsyn till terrängen. När projektet startades hösten 2013 togs en kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen som vid tidpunkten bedömde att behov av någon förskola inte finns i detta område.

176 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) Huvudgatan Vårbackavägen är sedan tidigare utbyggd. Övriga gator inom detaljplaneområdet ska byggas ut i samband med planerad exploatering av området. I den södra delen av planområdet planeras en allmän lekpark. Förslag till bebyggelse Exploatören avser uppföra radhus samt flerbostadshus i två våningar som sedan ska upplåtas med hyresrätt. Husen har loftgångar och ska trappas i höjd utifrån terrängens förutsättningar. Förslag till detaljplanekarta (granskningshandling) med för ramavtalet aktuella områden markerade med fet, mörk linje samt skraffering.

177 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) Ramavtal Med anledning av föreliggande förslag till detaljplan har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Balder Skåne AB c/o K-fastigheter, nedan kallad exploatören, i vilket bland annat regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser, exploateringsförutsättningar och exploateringskostnader. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Avtalsförslaget innehåller i huvudsak följande: Exploatören ska till kommunen erlägga en köpeskilling om 1300 kr/ m 2 BTA för kedjehus/radhus och 800 kr/ m 2 BTA för flerbostadshus. Om exploatören upplåter det aktuella området för annat ändamål än hyresrätter inom 15 år från och med datum för undertecknat köpebrev, ska exploatören även betala en tilläggsköpeskilling till kommunen. Tilläggsköpeskillingen ska uppgå till 1000 kr/m 2 BTA under år 1-10 och till 750 kr/m 2 BTA under år Efter 15 år utgår ingen tilläggsköpeskilling om fastigheten upplåts för annat ändamål än hyresrätter. Som ett alternativ till försäljning ska en eventuell upplåtelse med tomträtt utredas. Enligt ramavtalet ska exploatören ges möjlighet att välja att förvärva området eller att teckna en tomträttsupplåtelse. Vid upplåtelse med tomträtt kommer avgälden att baseras på köpeskillingen i ramavtalet. Kostnaderna för allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet fördelas på exploatörerna utifrån respektive exploatörs uppskattade byggrätt i förhållande till den totala uppskattade byggrätten inom detaljplaneområdet. Utöver köpeskillingen för marken ska exploatören även bekosta områdets andel av kostnaderna för allmänna anläggningar. De allmänna anläggningar som exploatören är med och bekostar är två lokalgator samt den allmänna lekparken. Exploatörens andel av dessa kostnader beräknas enligt kommunens schablonkostnader (kostnadsläge oktober 2014) uppgå till ca kr. Om de faktiska kostnaderna för exploatörens andel överstiger denna summa med mer än 20 % ska kommunen bära merkostnaderna. Vårbackavägen är sedan tidigare utbyggd. 60 % av de faktiska kostnaderna för denna ska fördelas på exploatörerna inom

178 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) detaljplaneområdet Östra Vårberget. Kommunen tar exploatörens andel av dessa kostnader, vilket innebär ungefär en femtedel av de kostnader för Vårbackavägen som ska fördelas på exploatörerna. Exploatören är med och betalar framtagandet av detaljplanen genom att bolaget erlägger planavgift enligt kommunens plan- och bygglovtaxa i samband med bygglov. Inga kända ledningar finns inom det aktuella området. Om sådana ledningar som funnits innan exploatörens tillträde ändå upptäcks inom två år efter tillträdet ska kommunen bekosta flyttning av dessa. Eventuell flyttning av ledningar som tillkommit efter exploatörens tillträde bekostas av exploatören. Projektets ekonomi Den totala kostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet beräknas, utifrån schablonbelopp (kostnadsläge oktober 2014), uppgå till i storleksordningen ca 25 miljoner kronor. Större delen av kostnaderna för gatuutbyggnad ska belasta exploatörerna i området. Om alla delområden inom detaljplaneområdet säljs kan kommunens intäkter för markförsäljningar totalt förväntas uppgå till i storleksordningen cirka 20 miljoner kronor. Siffrorna är dock preliminära och en närmare uppskattning kan göras först när avtal tecknas även för övriga delområden. Under förutsättning att markförsäljningarna genomförs väntas kommunen gå med vinst i projektet. I samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Balder Skåne AB c/o K- fastigheter har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet gällande del av Vårby Gård 1:1 godkänns. Charlotta Thureson Giberg

179 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 15 december 2014 KS 2014/ (7) Mark- och exploateringschef Emelie Malaise Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal

180 1 (8) Ramavtal Avseende del av detaljplan för Östra Vårberget Följande avtal om exploatering för bostäder inom Östra Vårberget, nedan kallat Exploateringsområdet, inom kommundelen Vårby gård i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org. nr: Nedan kallad Kommunen. Exploatören Balder Skåne AB c/o K- fastigheter Bultvägen Hässleholm Org. nr: Nedan kallad Exploatören. Hela det preliminära Exploateringsområdet är markerat med mörkblå, heldragen begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Marköverlåtelseområdet (nedan kallat Området) består av två delområden vars preliminära avgränsning har markerats med mörkblå, streckad begränsningslinje. Dessa har också betecknats 1 och 2 på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen äger fastigheten Vårby Gård 1:1 och har inom detaljplanen för Östra Vårberget för avsikt att skapa ett attraktivt bostadsområde med både friliggande småhus och sammanbyggda hus. Exploatören har uttryckt intresse för att bygga bostäder i området och har kommit överens med kommunen om den del som här benämns Området. Exploatören avser att uppföra bostäder antingen i form av kedjehus eller i form av flerbostadshus i två våningar. Bostäderna upplåts med hyresrätt. Inom Området ska Exploatören också bygga två kvartersgator. Tidigare har ett planprogram upprättats som ligger till grund för detaljplaneringen för hela Vårby Gård, vilket godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 13 juni Ett planprogram för området Vårberget upprättades och var på samråd år 2006 och efter det delades detaljplanen upp i två delar; Östra respektive Västra Vårberget. Detaljplan för området Östra Vårberget antogs i vissa delar år 2010 för att möjliggöra utbyggnad av huvudgatan och kommunalt vatten och avlopp. I de delar som ännu inte antagits planeras nu nytillkommande bebyggelse i form av

181 2 (8) friliggande småhus, sammanbyggda hus (radhus/kedjehus) och flerbostadshus. I södra delen av området planeras också en kommunal lekplats. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny, något mer flexibel detaljplan för Exploateringsområdet, samt att reglera förutsättningarna för den planerade exploateringen inom Området. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan Exploateringsområdet ligger till större delen utanför detaljplanelagt område. Vårbackavägen ligger inom detaljplan för Östra Vårberget, Dp 26-E-2, antagen Resterande delar av Exploateringsområdet ligger inom området för tidigare upprättat planförslag för Östra Vårberget, där dessa delar undantogs vid antagandet av detaljplanen. Parterna är överens om att för Området ska ny detaljplan upprättas med utgångspunkt i tidigare planförslag. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet. Exploatören ersätter kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Området, genom att Exploatören erlägger planavgift enligt kommunens plan- och bygglovtaxa i samband med bygglov. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva del av fastigheten Vårby Gård 1:1, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, nedan kallat Området. Köpeskillingen för Området skall uppgå till 1300 kr/m 2 BTA för kedjehus/radhus och 800 kr/m 2 BTA för flerbostadshus.

182 3 (8) Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från till tidpunkt för köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till 1300 kr/m 2 BTA för kedjehus/radhus och 800 kr/m 2 BTA för flerbostadshus. I samband med förvärvet skall Exploatören även erlägga Områdets andel för kostnader av gemensamma allmänna anläggningar, se även 9. Kvartersgatorna inom Området byggs och bekostas av Exploatören. Exploatören ska utan ersättning till Kommunen överlåta den mark inom Området som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. I dagsläget avses ingen mark inom Området planläggas för allmän plats. Som ett alternativ till ett förvärv av Området ska en tomträttsupplåtelse utredas. Exploatören ska ges möjlighet att välja att förvärva Området eller att teckna en tomträttsupplåtelse. Om en tomträttsupplåtelse blir aktuell kommer tomträttsavgälden att grunda sig på ovanstående bedömt marknadsvärde för marken. 5. Fastighetens ändamål Om Exploatören upplåter Området för annat ändamål än hyresrätter inom 15 år från och med datum för undertecknat köpebrev mellan kommunen och Exploatören, ska Exploatören erlägga en tilläggsköpeskilling till Kommunen. Tilläggsköpeskillingen ska uppgå till 1000 kr/m 2 BTA under år 1-10 och till 750 kr/m 2 BTA under år Efter 15 år utgår ingen tilläggsköpeskilling om fastigheten upplåts för annat ändamål än hyresrätter. Om tilläggsköpeskilling utges enligt denna paragraf, ska ersättningen omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från till den tidpunkt då ersättningen förfaller till betalning. Tilläggsköpeskillingen ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. Övriga villkor för erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling kommer att specificeras i kommande exploateringsavtal enligt Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning avseende allmän platsmark. Exploatören ska ansöka om övriga fastighetsbildningsåtgärder (inkl. ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som rör Området. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Om Exploatören önskar ansöka om fastighetsbildning rörande Området innan detaljplanen vunnit laga kraft förbinder sig Exploatören att stå för samtliga kostnader som härrör till förrättningen.

183 4 (8) AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt kommunens bygglovtaxa. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. som erfordras för exploatering inom Området betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet. Inga kända ledningar finns inom Området. Skulle sådana ledningar som funnits inom Området innan dagen för Exploatörens tillträde ändå upptäckas inom två år efter att Exploatören tillträtt marken ska Kommunen bekosta flyttning av dessa. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av sådana ledningar som tillkommit efter dagen för Exploatörens tillträde till Området. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Kommunen projekterar och bygger allmänna anläggningar inom Exploateringsområdet. Kostnaderna för Exploateringsområdets övergripande gator (lokalgator och huvudgator) samt övriga allmänna anläggningar (såsom lekplats) fördelas på exploatörerna i området utifrån byggrätt (BTA) i förhållande till total uppskattad BTA inom Exploateringsområdet. Exploatören erlägger med utgångspunkt i ovanstående 50 % av kostnaderna för lokalgatorna norr om Området, se blå markering på bifogad karta, bilaga 2. Exploatören erlägger också Områdets andel av kostnaderna för lekplatsen belägen direkt väster om Området, vilket innebär 21 % av de totala kostnaderna för lekplatsen. Lekplatsen är markerad med röd färg på bifogad karta, bilaga 2. De faktiska kostnaderna faktureras Exploatören efter utbyggnad. Enligt kommunens schablonkostnader (kostnadsläge oktober 2014) uppgår Exploatörens andel av kostnaderna för allmänna anläggningar till ca kr. Skulle den faktiska kostnaden för Exploatörens andel avvika mer än 20 % från den uppskattade kostnaden ska kommunen bära merkostnaderna. Samtliga belopp ska omräknas med konsumentprisindex från Närmare reglering av aktuella åtgärder och kostnader kommer att ske i kommande exploateringsavtal enligt 17.

184 5 (8) MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Området under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för kommunen. 12. Dagvatten Exploatören har tagit del av kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Området. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

185 6 (8) Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal enligt 17. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot Kommunen. 14. Markföroreningar Inom Området finns inga av kommunen kända markföroreningar. Om Exploatören i samband med exploatering av Området påträffar markföroreningar skall parterna uppta förhandlingar om vilka åtgärder som ska vidtas. Exploatören förbinder sig därvid att vidta erforderliga åtgärder för att minimera merkostnader för en eventuell sanering. Kommunen skall, under förutsättning att kommunen godkänt åtgärden, ersätta Exploatören för skäliga verifierade kostnader för att sanera föroreningar enligt denna punkt. Detta gäller dock endast för föroreningar som påträffats i samband med exploatering enligt detta avtal, fram till (tidpunkt som anges i exploateringsavtalet). Kommunen ersätter inte Exploatören för följdkostnader som saneringen kan medföra t.ex. försening. Om Exploatören överlåter Området, eller delar därav, till tredje man, upphör kommunens åtagande avseende markföroreningar automatiskt att gälla med omedelbar verkan. GENOMFÖRANDE 15. Naturvärden och miljöskyddsåtgärder Exploatören och kommunen är överens om att vid fortsatt planering och projektering ska stor hänsyn tas till naturvärden och topografin i Exploateringsområdet. Eventuella miljöskyddsåtgärder som är nödvändiga för bebyggelsens genomförande (exempelvis uppförande av stängsel för att skydda intilliggande natur under byggtiden) bekostas av Exploatören. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i förnyelsen/anläggandet av bostäder inom detaljplanen för Östra Vårberget, avser parterna att upprätta ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Området. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Partena förbinder sig att följa det gemensamma framtagna gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling och utförande av anläggningar inom Området.

186 7 (8) 17. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Området är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 18. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande av detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 17 inte godkänns av kommunfullmäktige senast Om detta avtal upphör till följd av någon av ovanstående anledningar skall Kommunen bära samtliga kostnader för framtagandet av detaljplan för Området. Eventuella upparbetade kostnader för bygglovshantering samt förrättningskostnader som härrör till kvartersmarken inom Området står Exploatören för. Även övriga, av Exploatören nedlagda kostnader i projektet svarar Exploatören för. 19. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av kommunen. Avtalet får dock överlåtas till helägt dotterbolag utan kommunens godkännande. Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att fullgöra Exploatörens åtaganden enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Området. 20. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

187 8 (8) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge den För Huddinge kommun För Balder Skåne AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör Bilaga 1: Karta över Exploateringsområdet samt marköverlåtelseområdet Bilaga 2: Karta som visar de allmänna anläggningar Exploatören är med och betalar KS Diarienummer: 2014/

188 Bil~~ 1 PLANBEST ÄMMELSER Erldöt...,_.,.,...odtul:btlm.-....,llbft. f~ tu-'._...,..... ~~ Dir~...,._.,.,..._._.._,_,~ GRÅNSBETECKNINGAR - - ""--~ ~~... ~H/1~-~ MARKANVÅNONING AllmiMa ptatstr!hlmjooatal -!HVVUOGATA [NATUR!! Hl,iwclgr.a, ~ao~,_._..,.!nd~ocf'lq.-divtg!lokal.gata! l ob._. ~...,..., l NATUR! H,,_..,.,.._,.,._ Kvarter1ma11t c:=::!:::].,... ~ T""'"~- IIMianNIDtl~ c::a:::j ftli!ip~~on esoo 1!600 UTFORMNING AV ALLMANNA PlATSER 0,0 fh..,.._tlefd...,~ UTNYTTJANDEGRAD a. lroo.ctl'~ ~-,'6'1'.. ~ b~l..\'lrw18ar110rrf. l*"'-~ltr~ I M...,tf 1 ZOttl. ~ ~ ~lr40,.0. [lt~tbotwdotii~nj<6swfltt~l~tilllf..._...,.. r~.--.--u. ~~ Q _ ~.,_,,.,.,...,._~III'II I IO!Mnwnt~... III\OCIWMOMI11~~Mfllygi)Hir'WI'III'I -- H6gt&.ltJIQ#U... ~- 40 t'ims.m'tsl6t\uo...,..,..,.,.._~,.,lrtgga ~.,.,....,., _.~-1&.siMIIIMil..n&a IW'tAioltNWI1$N'a.~ltrtr)9ga.. H6gtY... M tnocl..,_~.. cm11uk'lnl-"~ llt!aioii'n OI'ft lm &OIMftllt~~J'II&' ~~~~~,. u.~...,... ~50kvnl'*~ll!w~ 9700 HOg1Ct.-... lllofd~~- 1'DfM'IIMiftii6W bl\tltonaoi'fijoo &OkWIIJilt~~,t. tlr ~V6tq 1,~ ~--~~ ~50l'IMIIOI'I'I &ir Wedls l&'~mm. S161W ftllloini. BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGELSE c::::::j..._ u z ~... ~t&r.t""'-~... cd.a. """'*'... IIOltlgllgllt"W"Ig\Dt'll. MARKENSANORDNANDE... ~... ~ HtmUINdlt WI... ~C~P-.:1,._"*9f!!ll#rl. o.g.,dmni"'*"'i_,..~pra-~~ lltldr'innrjwi~tbpl... f9'111~... ~ --&- ~ Qrtlllt'-*tleri-6t... PlACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE p, ~ =:~!:::'~.-..u~... IIIIINliiNW ~..,...,.. ri'\11 41M1erHn~ "...,.,..._,._...,ortodltn...""' so... ~.""* ~~ ---f6t~... ~ ~lll'lltlttoc:ll~ta'*""* 4 111Nr, ~lnedltr.udtnelll~ AOMINISTRATIVA BESTAMMELSER ~......,...,.,... foootridlr-'-1 lind a 1 w.-lllrodl.~._,.,...,,.,dio.,_.._...,..,.._, odl...,t 4 6feiW.,.,*'I,tlnM~Ii9\tal.1)901ootltr~o-ilh6åP ~ ~va,...~ ILLUSTRATIONER Grundkarta över östra Vårberget ~~~a~ ~~~ -- -,~~ -=-=--=-~~...,.,..,... f~~ !':;~ E3E3 ~t-:w..=.-.w. ====== \lat IIOjdsystcm RI IOO suca t.t aoo o '"" 'llli':j: Plankarta med bestämmelser!kl Anlagandehandling Detaljplan för östra Vårberget

189 ~ l i l l + ~ l l ' :..n~\.e.\ t' l \ l l l l / ( '" ~ v ;--i.--/ PLANBESTÄMMELSER F*'nd' ta8tdnommw Utr~mt4 ntdamiilnd't brltt~at. Endnl"'f~lf n lltt'lndrtlt~t och..moi't!i~ l rtl&!tl\. 8tlflmmelwr ult ftbefedrt"f t illfrlnonl tw4a pcw'looll'lli4t l GRÄNSER ~INU'UJrl,. Nrfilofl4nin9'SJriU ( ft l'&bp'flltlt. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allminna platser 1. l«tiji\,) Utl\MonvUt lt ttik -.nlttdlt)plflt Kvarteramark l l Sollllfl UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER to,o f61nlof...n ~t ;errv; lpfftltt UTNYTTJANDEGRAD..,. SIOf" ~fwcuj tl tw\* I» M2, SIOI.Zt~OilU p trm&i210 ~t~.2. SIOIIolt &fstmtln:o n2. SIOnttbyHf'lharui proc:tnl t Y._YIM IVII I'-tl'l O.M6\'tt IM ~onapk! merc\b ttlfn 'fpi'o(n W~Cd \101" UltlmatM~I.)'f~NidUrU '5m2(*~~ lfttmt\. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE (..... l l rtt"'clf.mtfuppk.fu MARKENSANORDNANDE o..-'töt n.,_ w &Inat ff'tt#tt4 wrnndfltu,.t cfom _,,... &ntp~... l "* Nnl tl1l Mf orrt.., *ffl'i.. Mr \l)ghtttntnn Ac 4~~.,.,...,.,,,_...,.....,u. 4., d-rlal!t n h.iioimiinhl'llt. O.O f6f e\llt~n hc'ttt ""' l'llll,pi'il'ltt PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Utformning <$>... '" lflrnijbrglftld t):llptl«llt N'IIt 4 ft'll1tl«" k~imrtb)wnld lnmt l -1ttiUI\ It~\fl'lM. AV\IIndtl mehn IIJ"HN~od\11'1.1 Wlflll ~,.,_ ~t\tf Hotw ~...-.e:.. r. r ~,... t'af9tt\m.. Nttl ~ C r.tttr. """ '... ~.,. 0&1 ~ hllj(~tr..,.,_._.,... ll)ftl\ld\fltllln pi pt\lrleitf..tflfmii- taj:tw~ I.AMwt.~hlf\! 11111VItilllttt' IOI.II tnlfla~iimi'iing I Mf*wtdif4t.tb\d.l lllllf fod.,...,vingiim nlngfoinivwltft.~fw'\1~ U,fOt, MCIII t'*1tdtha. lt.n. W SMIMrf:I)11U St "PP46fts IM lt.tmn21d\m Bttl)')')tke thllt'f)umi ""Mitfl l l'etn ~P8 L 2:U,6\ IM. ~i!wit'oif t\al l.doln mdmhttl~ l. \<tlhnpi ten ll'if. Uppl)hltf. $1JIIItt od\ Mit.' M 'MN... ~ fkb)92tkl V" 1 l4'pl6ru Mt cltmiti11abm~ ""-1.-wtml ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Ändrad lovpllkt, lov med villkor 1.\IMI-t llh\ IOf fm!ucii~t"' \t'mtia 40Uft.. "-tr»o"f lol 4 b,,...,..,,.,..,_d sz,.,. IMI I:tmo~* s!m t 1ft 4Qoa \lf'pirlll 'SO cm to.~ n~ Grundkartoa 6u r 4slra VAlberget Inom kommundt!tn IK~tk.OIIUni,IA :~'.'1..-..McN. ~u ll WIP 6...WllrJ tr- <J~tJ III~"' "" t.tru "" '~"'..._~ -'"' KOOIIffu hyvmi 'V>JI S...,.tftU <O H~.O IUUCOO ~~:~s:!;.-':~\1~~!\r~ cgilrij::l :_: ---- c.a._..~...,,, t o ~Yr o ~.....,.,. _ ~~.t:... ~-IJ IHJI - -- ~~ C8)(8] ~~~;;~r-h ==== 0-o. El3 ~':, ~*,!!',..,: i~...,.. ~ Pl nl< ~ med besli11y11olm östra Vårberget,....,.. o..., ID..,. w~..,11 Il l , av~'""'" ' Q!\...:~ O O. t fq'.. I I XOf:o-~IUl'O'T'il:lolj o o n >J.., :.1 ~ ~ :11..')).15 U l~ t.: h U~I'~IW,JYJ 2>.'}.".!1 ""\)1~ _j

190 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING HANDLÄGGARE Helena Sundström TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ Kommunstyrelsen 1 (5) Detaljplaneuppdrag och ramavtal för område vid Hälsovägen i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Riksbyggen ekonomisk förening för del av fastigheten Grantorp 5:3 ( Område A och B ) i Flemingsberg godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Ramavtal mellan Huddinge kommun och Brabo Stockholm AB för del av fastigheten Grantorp 5:3 ( Område C ) i Flemingsberg godkänns i enlighet med bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Ramavtal mellan Huddinge kommun och Concent AB för del av fastigheten Grantorp 5:3 ( Område D ) i Flemingsberg godkänns i enlighet med bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Detaljplaneprogram för Hälsovägen och Flemingsbergsparken godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostadsbebyggelsen i enlighet med programhandlingar och i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Detaljplaneprogrammet För Hälsovägen och Flemingsbergsparken syftar till att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Flemingsbergs station/- blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flemingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbygd. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder i 6 7 våningar med lokaler i bottenplan längs Hälsovägen och med parkeringsgarage under jord, tillskott av två förskolor samt upprustning av Flemingsbergsparken. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

191 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ (5) För kommunens mark inom fastigheten Grantorp 5:3, längs Hälsovägen, genomförde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under juni september 2014 en markanvisningstävling omfattande cirka m² och cirka m² BTA bostäder och lokaler fördelat på fyra delområden. Efter utvärdering av inkomna anbud har nu förslag till ramavtal tagits fram med tre olika exploatörer. Anbuden har innehållit varierad bebyggelse med totalt cirka 450 lägenheter i flerbostadshus, i huvudsak vanliga bostadslägenheter med inslag av ungdomslägenheter, seniorlägenheter och företagslägenheter. Avtalsförslagen reglerar försäljning av kommunens mark till exploatörerna som innebär en uppskattad intäkt på sammanlagt totalt cirka 60 miljoner kronor. Exploatörerna ska stå för del av de övergripande infrastrukturkostnaderna i Flemingsberg. Totalt uppskattas projektet ge kommunen ett överskott. Som preliminär tidplan för bostadsutbyggnaderna längs med Hälsovägen gäller att detaljplaneprocessen pågår fram till hösten En första byggstart för bostäder bör vara möjlig första halvåret Beskrivning av ärendet Detaljplaneprogrammet syftar till att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Flemingsbergs station/blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flemingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbygd. Programområdet som är cirka 6,5 ha stort ligger i kommundelen Flemingsberg och innefattar fastigheten Grantorp 5:9 som ägs av Huge Fastigheter AB och del av Grantorp 5:3 som ägs av kommunen. Den största delen av programområdet utgörs av Flemingsbergsparken och omkringliggande grönområde. I anslutning till programområdet ligger en skola. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder i 6 7 våningar, eller på väl avvägda platser högre, och möjliggör lokaler i bottenplan utmed Hälsovägen och två förskolor. Parkeringsplatser föreslås i huvudsak anordnas i garage. Planprogrammet föreslår att cirka 400 bostäder byggs längs Hälsovägen samt en förskola inom kommunens fastighet Grantorp 5:3 och att bebyggelse i norra delen av programområdet bebyggs med ytterligare cirka 200 bostäder i flerbostadshus samt en andra förskola. Vidare föreslår planprogrammet ett nytt torg, en upprustning av bakomliggande park, Flemingsbergsparken, samt nya gångstråk. Inriktningen för kommande planarbete är att pröva om området kan planläggas för flerbostadshus med lokaler i bottenplan och med parkeringsgarage under jord. Planområdet ska avgränsas till att endast omfatta den yta som är

192 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ (5) nödvändig för bostadsprojektet, inte för den del som fortsatt ska vara park. Upprustning av Flemingsbergsparken ingår dock i projektet och kommer att finansieras genom projektbudgeten. För planområdets ungefärliga omfattning, se rödmarkerat område i bilaga 6. Planuppdrag för Grantorp 5:9, ägd av Huge Fastigheter AB, gavs av kommunstyrelsen den 16 december Inriktningen är att integrera även denna del i kommande detaljplan så att det endast blir en plan för bostadsbebyggelsen. Gällande den del av marken som ägs av kommunen, inom fastigheten Grantorp 5:3, genomförde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under juni september 2014 en markanvisningstävling för bostadsbyggnader längs med Hälsovägen. Tävlingsområdet omfattar cirka m² och har i programskedet bedömts rymma cirka m² BTA bostäder och lokaler, fördelat på fyra delområden(a, B, C och D). Fyra anbud/projektförslag lämnades in och har utvärderats utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. Anbuden/projektförslagen har innehållit totalt 450 lägenheter i flerbostadshus, huvudsakligen vanliga flerbostadshus med inslag av ungdomslägenheter, seniorlägenheter och företagslägenheter. Bostadsrätter dominerar, men även hyresrätter föreslås. För en mer utförlig beskrivning av utvärderingen av anbudstävlingen, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen PM, bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mark- och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till ramavtal med tre exploatörer för Område A-D, se bilagor 2-4. Riksbyggen ekonomisk förening avser inom område A bygga cirka 90 vanliga bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt och inom område B bygga cirka 120 ungdomslägenheter- och seniorlägenheter upplåtna med bostadsrätt. I ramavtalet regleras en köpeskilling för marken om 2200 kr/m² ljus BTA för bostäder och 1000 kr/m² ljus BTA för lokaler. Inom område C avser Brabo Stockholm AB bygga cirka 90 vanliga bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt och med en i avtalet reglerad köpeskilling för marken till en lägsta nivå om 1550 kr/m² ljus BTA. Inom område D avser Concent AB uppföra cirka 150 företagslägenheter upplåtna med både bostadsrätt och hyresrätt till en avtalad köpeskilling om 2500 kr/m² BTA. Totalt beräknas kommunen för en intäkt om cirka 60 miljoner kronor för försäljning av mark inom område A D. Köpeskillingen överensstämmer med respektive exploatörs anbud. För Brabo kan dock en reglering komma att ske beroende på val av garagelösning. I ramavtalen regleras även kostnadsfördelning för byggnation och anpassning av allmänna anläggningar både inom aktuellt detaljplaneområde och inom den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg i stort. Fördelningen av övergripande infrastrukturkostnader ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt-

193 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ (5) /BTA-yta inom respektive detaljplan. Kommunen avser att bygga ut Terapivägen, anlägga ett nytt torg samt göra åtgärder i Flemingsbergsparken för en beräknad kostnad om cirka 30 miljoner kronor. Ramavtalen reglerar också att byggnation av ett gemensamt garage och hantering av vattenledningar som behöver ligga kvar med full åtkomst i garaget ska bekostas gemensamt av exploatörerna. Vidare regleras även villkor för upprättande av ett gestaltningsprogram, en kommande byggherresamordning, gemensam marknadsföring samt tidplan för genomförandet. Avtalen reglerar att exploatörerna ska följa kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunal mark. I samband med att detaljplanen för området norr om Hälsovägen antas ska köpe- och exploateringsavtal upprättas med respektive exploatör för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. Som preliminär tidplan för bostadsutbyggnaderna längs med Hälsovägen gäller att detaljplaneprocessen pågår fram till hösten En första byggstart för bostäder bör vara möjlig första halvåret Kommunen bedöms göra ett överskott i den totala exploateringskalkylen för projektet. Ramavtalen beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1 och detaljplaneprogrammet i bilaga 5. Exploatörerna har underhand godkänt ramavtalsförslagen och underskrivna avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramavtalen och programmet godkänns och att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelsen norr om Hälsovägen. Två nya förskolor och den befintliga Annerstaskolan bedöms i nuläget täcka behovet av förskole- och skolplatser i programområdet. En fördjupad bedömning av läget i Flemingsberg som helhet kommer dock att göras under våren När exploateringsavtal tecknas ska en redovisning ske av hur behovet av platser i förskola och skola kan tillgodoses. Kommunstyrelsens förvaltning vill särskilt betona vikten av att kommande detaljplan följer intentionen för Flemingsbergs centrum med en funktionsblandning och ett stadsliv med handel, kultur med mera. Karaktären av täta

194 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ KS-2014/ (5) stadskvarter med handel i bottenplan är viktig att hålla. Eventuellt bör en utredning göras för vilken typ av handel som är lämplig. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Förslag till ramavtal mellan kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening Bilaga 3: Förslag till ramavtal mellan kommunen och Brabo Stockholm AB Bilaga 4: Förslag till ramavtal mellan kommunen och Concent AB Bilaga 5: Programhandlingar Bilaga 6: Planområdet Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Riksbyggen ekonomisk förening Brabo Stockholm AB Concent AB

195 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Ramavtal mellan Huddinge kommun och Riksbyggen, Brabo samt Concent för delar av fastigheten Grantorp 5:3 ( Område A-D ) längs med Hälsovägen inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun Sammanfattning För aktuell del av fastigheten Grantorp 5:3, nedan kallat Exploateringsområdet, har kommunen under tagit fram ett planprogram som föreslår att Exploateringsområdet i sin helhet ska bebyggas med ca 400 bostäder i flerbostadshus samt en förskola. Planprogrammet föreslår även en bebyggelse norr om aktuellt exploateringsområde vilken skulle kunna rymma ytterligare ca 200 bostäder i flerbostadshus med hyresrätt samt en andra förskola. Vidare föreslår planprogrammet ett nytt torg, en upprustning av bakomliggande park, Flemingsbergsparken, samt nya gångstråk. Programmet och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under juni september 2014 en markanvisningstävling för bostadsbyggnader längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Tävlingsområdet omfattar cirka kvm och har i programskedet bedömts rymma ca BTA bostäder och lokaler, fördelat på fyra delområden(a, B, C och D). Projektet ingår i kommunens projektplan för Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och fyra anbud/projektförslag lämnades in. Därefter har en utvärdering skett av de inkomna bidragen utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. Anbuden/projektförslagen har innehållit huvudsakligen vanliga flerbostadshus med inslag av ungdomslägenheter, seniorlägenheter och företagslägenheter. Bostadsrätter dominerar, men även hyresrätter föreslås. Som preliminär tidplan för bostadsutbyggnaderna längs med Hälsovägen gäller att detaljplaneprocessen pågår fram till hösten En första byggstart för bostäder bör vara möjlig första halvåret POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

196 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mark- och exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till ramavtal med respektive exploatör för Område A-D. I ramavtalen görs en reglering av t ex köpeskillingen, kostnadsfördelning för byggnation av allmänna anläggningar, ledning och gemensamt garage samt andra villkor för genomförandet av detaljplanen för respektive område. I avtalen regleras även villkor för upprättande av ett gestaltningsprogram, en kommande byggherresamordning, gemensam marknadsföring och tidplan för genomförandet. I samband med att detaljplanen för området norr om Hälsovägen antas ska köpe- och exploateringsavtal upprättas med respektive exploatör för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. Kommunen bedöms göra ett överskott i den totala exploateringskalkylen för projektet. Den sammantagna utformningen av utbyggnaderna av bostäder längs med Hälsovägen stämmer väl överens med den kravspecifikation som sattes upp inför markanvisningstävlingen. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalen med respektive exploatör godkänns. Bakgrund Kommunen har under 2014 upprättat ett planprogram för Hälsovägen och Flemingsbergsparken där Exploateringsområdet ingår. Programmet syftar till att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Flemingsbergs pendeltågstation/blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flemingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbyggd. Programmet möjliggör en sammanlag bebyggelse som omfattar ca kvm BTA motsvarande bostäder, ca 20 lokaler och två förskolor. Den slutliga omfattningen av byggrätten och antal lägenheter beror på vad om framgår av den lagakraftvunna detaljplanen. Programförslaget lägger stor vikt vid platser för möten, lek, rekreation och promenad. Flemingsbergsparken med omkringliggande grönområde tillgängliggörs och blir mer integrerat med bebyggelsen och får tydligare entréer, stråk och platser att uppehålla sig på. Mittemot entrén till Södertörns högskola tillskapas ett nytt torg vilket ger ett utvecklat rumsligt samband mellan högskolans entré och parkens entréplats. Området ägs dels av Huddinge kommun och dels av det kommunala bostadsbolaget HUGE, som avser att uppföra student- och hyreslägenheter i programområdets östra del.

197 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) HUGE Programkartan med användningen Bostäder med verksamheter i bottenvåning (gul yta) och park (grön yta). De blå stjärnorna markeras placering av två förskolor integrerade i bebyggelsen. Den röda stjärnan markerar placering av det nya torget. Pilarna markerar viktiga entréer till Flemingsbergsparken i anslutning till den nya bebyggelsen. Projektet ingår i kommunens projektplan för Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Exploateringsområdet är beläget norr om Hälsovägen i Flemingsberg. Kommunen äger fastigheten Grantorp 5:3 och pågående markanvändning är huvudsakligen skogspark.

198 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd begränsningslinje För exploateringsområdet gäller detaljplanerna Västra Flemingsberg III, Dp 0126K-9673, antagen , Västra Flemingsberg II, Dp 0126K-9133, antagen , samt Flemingsbergs station, Dp 0126K-11148, antagen För markanvisningsområdet medger planen användningen park samt utmed viss del av Hälsovägen gatutrafik. Markanvisningstävling och förslag till bebyggelse Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under juni september 2014 en markanvisningstävling för Exploateringsområdet, del av planområdet. Det omfattar cirka kvm och har i ett tidigt skede bedömts rymma ca BTA bostäder och lokaler, fördelat på fyra delområden (A, B, C och D).

199 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Markanvisningstävlingen har gällt utbyggnation av bostäder med lokaler i bottenvåningen längs med Hälsovägen. Intressenter har fått lämna in tävlingsbidrag med anbud på marken och konceptuella förslag på utformning av bostäder. Ett av kriterierna för utvärderingen var att bidragen skulle bidra till Flemingsbergs identitet och en hållbar utveckling av Kunskapsstaden Flemingsberg. Kommunen har vidare strävat efter en varierad utformning och medverkan från flera byggherrar/exploatörer. Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och fyra anbud/projektförslag lämnades in. Därefter har en utvärdering skett av de inkomna bidragen utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. De kriterier som angavs i markanvisningsprogrammet var: Levande stadsmiljö och mötesplatser Upplåtelseform och lägenhetsstorlek Ekologisk hållbarhet Integration i den befintliga miljön Gestaltning i bebyggelsen Flemingsbergs identitet Anbuden/projektförslagen har innehållit huvudsakligen vanliga flerbostadshus med inslag av ungdomslägenheter, seniorlägenheter och företagslägenheter. Bostadsrätter dominerar, men även hyresrätter föreslås. I bottenvåningen finns lokaler längs med Hälsovägen och mot det nya torget. Ett förslag till urval av exploatörer för olika delområden har tagits fram av en projektgrupp, ledd av mark- och exploateringsavdelningen. Styrande i urvalsprocessen har i första hand varit hur väl bidragen uppfyller uppsatta kriterier och i andra hand priset. Aktuella exploatörer får markanvisning och

200 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) möjlighet att köpa aktuellt markområde. Förankring av förslaget har skett i PPU. De exploatörer som föreslagits är: Delområde Exploatör Bostadstyp Antal lgh, ca Område A Riksbyggen Vanliga lägenheter, BRF 90 Område B Riksbyggen Ungdoms- och senior lägenheter, BRF Område C Brabo Vanliga lägenheter, BRF 90 Område D Concent Företags- och studentlägenheter, BRF/HR 150 Totalt 450 Anbuden/projektförslagen innehåller totalt ca 450 lägenheter, varav ca 180 vanliga lägenheter, ca 230 mindre ungdoms-, student eller företagslägenheter och ca 40 seniorlägenheter i flerbostadshus. Samtliga byggnader innehåller lokaler i bottenvåningen utmed Hälsovägen och mot det nya torget. Vidare innehåller projektförslagen lösningar för en öppen dagvattenhantering, förslag till ekosystemtjänster och mötesplatser. Som preliminär tidplan för bostadsutbyggnaderna längs med Hälsovägen gäller att upprätta en ny detaljplan för Exploateringsområdet under 2015 och Exploateringsavtal upprättas och skrivs fram för beslut hösten Kommunala gatuutbyggnader beräknas kunna starta under kvartal 1/ 2017 och byggstart för bostäder bör vara möjlig under första halvåret Första inflyttning bör kunna ske Det fjärde anbudet lämnades in av Magnolia Bostad AB. De lämnade ett anbud som inkluderade hela eller delar av markanvisningsområdet, dvs förslag för delområde A-D. Anledningen till att detta förlag valdes bort var för att gruppen ansåg att detta bidrag inte hade en lika tydlig idé till koncept och heller ingen identifierad målgrupp. Därmed ansåg gruppen inte att detta bidrag på konceptnivå bidrar till att stärka Flemingsbergs identitet på samma tydliga sätt som övriga bidrag. Inriktning för ny detaljplan Inriktningen för kommande detaljplanearbete är att pröva om området kan planläggas för bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan och med parkeringsgarage under jord. Planområdet ska avgränsas under planarbetet till att endast innefatta den yta som är nödvändig för detta projekt. Därmed ingår ej ny detaljplan för ex Flemingsbergsparken. Inom exploateringsområdet planeras det för en allmänt tillgänglig yta, ett torg, mellan delområde B och C, invid rondellen på Hälsovägen. Denna bildar även en ny entré in mot bakomliggande stadspark.

201 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Både Riksbyggen och Brabo har lämnat in tävlingsbidrag där våningshöjden skiljer sig från uppsatta kriterier i markanvisningstävlingen, vilka var 6-7 våningar. Efter dialog med exploatörerna anser emellertid projektgruppen att exploatörernas bidrag med ett varierat antal våningar om 5-12 våningar i vissa punkter bidrar till positivt till Flemingsberg och därmed bör studeras vidare i det kommande planarbetet. Möjliga infarter till garaget ska studeras vidare i det kommande detaljplanearbetet då hänsyn måste tas till att Hälsovägen kommer prioriteras som stråk för kollektivtrafik. Vidare måste hantering av ledningar, risk och buller studeras vidare under planarbetet. Utöver exploatering inom delområde A-D och planläggning av det nya torget kommer eventuellt även Huges intilliggande projekt med ca 80 studentlägenheter, 120 hyreslägenheter och en förskola att inkluderas i samma detaljplan. Ramavtal för detta tecknades januari En komplettering av detta avtal sker som ett separat ärende under kvartal Ramavtal för område A-D Mark- och exploateringsavdelningen har upprättat förslag till ramavtal mellan kommunen och respektive exploatör för Område A-D. I avtalen regleras bl.a. inriktning och kostnader för ny detaljplan, marköverlåtelser med preliminär köpeskilling, fastighetsbildning och utbyggnad av allmänna anläggningar. Avtalsförslagen biläggs bilaga 1-3. Enligt avtalsförslagen ska exploatörerna erbjudas att köpa de delar av fastigheten Grantorp 5:3 som utlägges som kvartersmark för bostadsändamål i den kommande detaljplanen. För område A och B regleras köpeskillingen i avtalet till kr/kvm ljus BTA för bostäder och kr/kvm ljus BTA för lokaler i enlighet med ny detaljplan. För område C finns en lägsta nivå för köpeskilling om kr/kvm ljus BTA i avtalet. Detta på grund av den förhållandevis dyra lösningen för garage. Skulle parterna i den kommande detaljplaneprocessen finna en lösning som ger en lägre kostnad för byggnationen av parkering skall anbudssumman anpassas efter detta och regleras i exploateringsavtalet. För område D regleras köpeskillingen i avtalet till kr/kvm BTA i enligt med ny detaljplan. Inom området finns ledningar för vatten vilka delvis sannolikt behöver ligga kvar med full åtkomst via ett gemensamt garage. Inför markanvisningstävlingen bedömdes denna lösning kosta ca

202 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) kr/parkeringsplats, något exploatörerna skulle ta hänsyn till inför lämnande av anbud. Inför tecknande av ramavtal har parterna emellertid kommit överens om att kostnaden för att hantera dessa ledningar inom exploateringsområdet och byggnation av ett gemensamt garage ska i sin helhet bekostas av exploatörerna. Kostnaden för hantering av ledning delas lika mellan exploatörerna där Riksbyggen står för hälften och de övriga exploatörerna med ¼ var. Kostnaden för byggnation av garage kommer att fördelas mellan exploatörerna utifrån hur många parkeringsplatser deras byggnation genererar. Exploatörerna ska följa de riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunal mark som kommunfullmäktige beslutat om, Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge Då projektet förutsätter en högre grad av byggherredialog och samordning än normal regleras även hantering av dessa frågor i avtalen. Bland annat kommer i den följande detaljplaneprocessen parterna gemensamt och i samarbete med kommunen upprätta ett gestaltningsprogram. Det kommer även att ske en gemensam marknadsföring av området, något exploatörerna ska avsätta medel för. I samband med att ny detaljplan antas ska exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och exploatören för att närmare reglera frågor rörande genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslagen sedvanliga villkor. Exploatören har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Övergripande infrastrukturkostnader Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela området. Exploatörernas tilltänkta bostadsprojekt medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom aktuellt detaljplaneområde och inom det fördjupade översiktsplandeområdet i stort. Exploatörerna ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom respektive detaljplan. De övergripande infrastrukturkostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i samband med att exploatörerna betalar markersättning/köpeskilling för Område A-D. Exploateringsekonomi Intäkter

203 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Exploateringen förväntas inbringa en köpeskilling till kommunen om ca 60 miljoner kronor totalt för Område A-D. Köpeskillingarna ska täcka kommunens samtliga kostnader för exploateringarna till följd av markanvisningstävlingen. Kostnader Kommunen kommer att bygga ut intilliggande väg, Terapivägen, anlägga ett nytt torg samt göra åtgärder i intilliggande stadspark, Flemingsbergsparken, till en beräknad kostnad om ca 30 miljoner kr. Ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, tele, el och fiberoptik anläggs och bekostas av respektive ledningsdragare och finansieras genom avgiftsuttag från exploatörerna. Exploateringsnetto Kommunen bedöms göra ett överskott om ca 30 miljoner kronor i den totala exploateringskalkylen för projektet. Förvaltningens synpunkter Den sammantagna utformningen av utbyggnaderna av bostäder längs med Hälsovägen stämmer väl överens med den kravspecifikation som sattes upp inför markanvisningstävlingen. Bland annat förutsattes att bebyggelsen skulle bli varierad, att flera exploatörer skulle finnas med och att bebyggelsen skulle bidra till Flemingsbergs identitet. Utbyggnaderna bedöms ge ett inte obetydligt överskott ur exploateringsekonomisk synpunkt. Behovet av förskola och skola till följd av de nya bostäderna bedöms av lokalplaneringsavdelningen och Barn- och ungdomsförvaltningen att tillgodoses genom byggnation av två nya förskolor längs med Hälsovägen. En är planerad inom exploateringsområdet, delområde A. Den andra är planerad inom Huges intilliggande exploatering på fastigheten Grantorp 5:3 och 5:9. Behov av ytterligare skola bedöms inte vara aktuellt i nuläget då det finns ledig kapacitet i intilliggande Annerstaskolan. Detta kommer emellertid att utredas ytterligare under våren Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalen med respektive exploatör godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Signe Wernberg Projektledare

204 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 2 januari 2015 Dnr KS-2014/1684 Dnr KS-2014/1685 Dnr KS-2014/ (10) Bilagor 1. Förslag till ramavtal för Område A och B med Riksbyggen 2. Förslag till ramavtal för Område C med Brabo 3. Förslag till ramavtal för Område D med Concent

205 1 (8) Ramavtal Norr om Hälsovägen (A och B) Följande avtal om exploatering för bostäder på del av Grantorp 5:3, nedan kallat Överlåtelseområdet, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Riksbyggen ekonomisk förening Stockholm Org nr Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning har markerats med grön streckad begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Exploateringsområdet utgör en del av planprogrammet, som även inkluderar Flemingsbergsparken. Överlåtelseområdets preliminära avgränsning har markerats med röd färg på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen äger fastigheten Grantorp 5:3 och har för avsikt att sälja del av fastigheten till Exploatören. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Överlåtelseområdet, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. För Exploateringsområdet finns det ett planprogram som föreslår att Exploateringsområdet i sin helhet ska bebyggas med ca 400 bostäder i flerbostadshus samt en förskola. Planprogrammet föreslår även en bebyggelse norr om aktuellt exploateringsområde vilken skulle kunna rymma ytterligare ca 200 bostäder i flerbostadshus samt en andra förskola. Vidare föreslår planprogrammet ett nytt torg, en upprustning av bakomliggande park, Flemingsbergsparken, samt nya gångstråk. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med detta avtal. Kommunen utlyste i juni 2014 en markanvisningstävling där intressenter fick lämna in tävlingsbidrag med anbud på marken och konceptuella förslag på utformning av bostäder inom Exploateringsområdet som var uppdelat på fyra olika delområden (A, B, C och D). Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och därefter genomfördes en utvärdering

206 2 (8) av de inkomna bidragen utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. Ett av kriterierna för utvärderingen var att bidragen skulle bidra till Flemingsbergs identitet och en hållbar utveckling av Kunskapsstaden Flemingsberg. Exploatören föreslogs vinna tävlingen för delområde A och B och en förhandling kring detta ramavtal inleddes. Motsvarande förhandling kring ramavtal för delområde C och D har inletts med exploatörer för dessa delområden. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att liknande ramavtal tecknas med exploatörer för delområde C och D Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Anbudsförslaget Exploatören utses i och med detta avtals godkännande till vinnare av markanvisningstävlingen för Hälsovägen, delområde A och B. Detta innebär att Exploatören ensam får förhandla med Kommunen om en exploatering inom Överlåtelseområdet. Förhandlingen ska ske med utgångspunkt från det anbudsförslag som Exploatören har lämnat in i markanvisningstävlingen, se bilaga 2 för utdrag ur anbudsmaterialet. Anbudsförslaget föreslår en bebyggelse innehållande 207 lägenheter på totalt kvm BOA samt lokaler om totalt 893 kvm LOA. Därutöver föreslås en friliggande förskola inom delområde A om ca BTA. Huruvida denna ska vara friliggande och därmed planeras, uppföras och förvaltas av någon annan part än Exploatören eller om den ska integreras i bebyggelsen och därmed planeras och uppföras av Exploatören kommer utredas och regleras i den kommande detaljplaneprocessen. Bebyggelsen avser följa RiksbyggenModellen. Ur denna har Exploatören arbetat fram begreppet Flemingsbergsismen för aktuellt Överlåtelseområde. Bebyggelsen inom Överlåtelseområdet delas upp i två kvarter, ett innehållandes koncepten StegEtt och Bonum och ett innehållandes lägenheter av varierande storlek för barnfamiljen. Mellan de båda kvarteren finns en grön kil som leder in mot bakomliggande park. Byggnadshöjden varierar mellan 5-12 våningar, något som avviker från upprättat program. Bebyggelsens slutliga höjd kommer utredas och regleras i den

207 3 (8) kommande detaljplaneprocessen. Bebyggelsens entréer är i huvudsak placerade mot Hälsovägen eller det nya torget. Anbudsförlaget bidrar till en levande stadsmiljö och mötesplatser genom bland annat lokaler i bottenvåningen mot Hälsovägen och det nya torget. Vidare innehåller förslaget vertikala trädgårdar, odlingslotter, sedumtak och olika åtgärder för en biologisk mångfald. I anbudet finns ytterligare exempel på åtgärder för att bidra till att skapa en hållbar miljö inom Flemingsberg såsom t ex olika typer av mobility management åtgärder och en öppen dagvattenhantering med en regnträdgård. 4. Detaljplan För Exploateringsområdet gäller detaljplanerna Västra Flemingsberg III, Dp 0126K-9673, antagen , Västra Flemingsberg II, Dp 0126K-9133, antagen , samt Flemingsbergs station, Dp 0126K-11148, antagen För Överlåtelseområdet medger planen användningen park samt utmed viss del av Hälsovägen gatutrafik. Kommunen har under 2014 upprättat ett planprogram där Exploateringsområdet ingår. I detta föreslås en total byggnation inom Exploateringsområdet om ca BTA som har en våningshöjd om 6-7 våningar. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för bostäder med lokaler i bottenvåning samt förskola. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet. Exploatören ersätter Kommunen för sin andel av dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Exploateringsområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för planprogram och detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder, Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska beräknas efter kr/kvm ljus BTA ovan mark för bostäder samt kr/kvm ljus BTA ovan mark för lokaler enligt ny detaljplan. Vid beräkningen av ljus BTA för bostadsändamål ska inglasade balkonger, fläktrum, cykelrum och komplementsbyggnader etc. inte medräknas.

208 4 (8) Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från detta avtals undertecknande till köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av Kommunen. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Beträffande planavgift se Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Överlåtelseområdet betalas av Exploatören. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela området. Exploatörerens tilltänkta bostadsprojekt medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom aktuellt detaljplaneområde och inom det fördjupade översiktsplandeområdet i stort. Exploatöreren ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom respektive detaljplan. De övergripande infrastrukturkostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i samband med att exploatören betalar köpeskilling för Område A-B, enligt 5. Kommunen bekostar utbyggnad av samtliga allmänna anläggningar i anslutning till Överlåtelseområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exempel på dessa är ombyggnation av Terapivägen och Flemingsbergsparken. I detta ingår inte eventuella kostnader för hantering av befintliga ledningar, se vidare Ledningar och gemensamt garage Huvudledningar för vatten, dagvatten och spillvatten genomkorsar Exploateringsområdet. Vattenledningen kommer kunna flyttas till allmän platsmark. Dag- och spillvattenledningarna måste däremot kulverteras eller vara åtkomliga, vilket t ex kan ske från garage som då måste ha

209 5 (8) tillräcklig fri höjd för arbetsfordon. Detta i kombination med att Kommunen önskar minimera mängden markförlagd parkering inom Exploateringsområdet gör att Kommunen undersöker möjligheten till ett gemensamt garage för samtlig exploatering inom Exploateringsområdet. Parterna ska i det fortsatta detaljplanearbetet gemensamt söka en lösning som både är ekonomiskt och praktiskt genomförbar. Exploatören ska utöver köpeskillingen angiven i 5 bekosta - dels 2/4 av merkostnaden för hanteringen av ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. - dels självkostnaden för att uppföra ett garage innehållandes den mängd p-platser som krävs till följd av Exploatörens exploatering på Överlåtelseområdet. Utgångspunkten är P- tal 0,5, men detta kan komma att justeras efter dialog i det kommande detaljplanearbetet. För ovan nämnda investeringar skall Exploatören därför avsätta medel motsvarande kr per parkeringsplats för det behov som uppstår med föreslagen bebyggelse Denna summa kommer att regleras närmare i kommande exploateringsavtal, se även 19. MILJÖ- OCH ENERGI 11. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Överlåtelseområdet. 12. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Överlåtelseområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 13. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi antagen och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Överlåtelseområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 14. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för

210 6 (8) spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot Kommunen. Exploatören ska sträva efter nivå silver som lägst. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och exploatering av Överlåtelseområdet ska utgångspunkten vara att Överlåtelseområdet ska förses med vegetation och genomsläppliga material där så är möjligt. Bebyggelsen tak föreslås kläs av sedumtak för att fördröja dagvattnet inom Överlåtelseområdet. Mellan kvarter A och B placeras ett grönt stråk i enlighet med anbudsförslaget, se bilaga 2 och 3. Utformningen regleras närmare i kommande exploateringsavtal. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i anläggandet av bebyggelsen utmed Hälsovägen, avser parterna att upprätta ett gemensamt gestaltningsprogram för Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Överlåtelseområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Gestaltningsprogrammet utarbetas av Exploatören i samråd med Kommunen och övriga exploatörer inom Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska godkännas av Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) innan arbetena påbörjas. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 4 ovan. Partena förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling och utförande av anläggningar inom Överlåtelseområdet.

211 7 (8) 17. Byggherresamordning Byggherresamordning kommer att ske genom en fortlöpande byggherredialog mellan Kommunen och de olika Exploatörerna inom Exploateringsområdet avseende olika frågor som t ex hållbarhet, kommunikation och näringsliv. Syftet med denna är att få en bättre samordning i projektet, finna gemensamma lösningar för genomförandet och att samarbeta för en gemensam kunskapsbas och gemensamma referenser för hållbart samhällsbyggande. Bedömer kommunen och Exploatören att behov finns att anlita en särskild byggherresamordnare för koordinering mm skall Exploatören vara med och finansiera denna resurs. 18. Marknadsföring Exploatören ska avsätta personella och ekonomiska medel till kommunikation under plan- och genomförandefasen av byggnationen. Kommunikationsarbetet leds och samordnas av Huddinge kommun eller av någon parterna gemensamt kommer överens om. Kommunikationsaktiviteter som Exploatören är med och betalar innefattar t ex framtagande av modell, eventuell områdesprofilering, marknadsföring av området samt illustrationer. 19. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Överlåtelseområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 5 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas av Exploatörens företagsledning och därefter undertecknas innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Överlåtelseområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 20. Tidplan för genomförande I samband med inlämnande av anbud, närmare beskrivet under 3, lämnade Exploatören även en uppskattad tidplan för genomförandet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft under Enligt denna skulle inflyttning kunna ske inom Överlåtelseområdet under åren I exploateringsavtalet kommer detta regleras närmare. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 21. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet till någondera part om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 19 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 4 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

212 8 (8) 22. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 23. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Riksbyggen ekonomisk förening.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör Signe Wernberg Diarienr: KS-2014/1684

213 Ramavtal, Norr om Hälsovägen (A och B) Bilaga 1 Programområde = svart linje Exploateringsområde = grön streckad linje Överlåtelseområde = röd linje

214 StegEtt torghuset 12 vån... eller högre? Flexibel detaljplan Den täta, attraktiva staden växer på höjden, därför vill vi redan nu skapa förutsättningar för en sådan utveckling i Flemingsberg. Här vill vi ta fram en genomtänkt och flexibel detaljplan som möjliggör en framtida utveckling av staden och som kan möta ett framtida behov utan att ianspråkta parkmark eller annan värdefull grönyta. Familjekvarteret höghuset 6 vån mot parken 12 vån mot gatan... eller högre? torg parkentré Bonum hörnhuset 5 vån mot gatan Bonum parkhuset 5 vån mot parken/7 vån mot gatan Familjekvarteret gatuhuset 5-6 våningar bokaler mezzanin park-kil vertikala trädgårdar vertikala trädgårdar KAFE BEAN BONUM BAGERI GYM Kvarter B lokaler i gatuplan Bonum gemensamhetslokal i gatuplan Kvarter A bokaler i gatuplan hörnlokal 7

215 takterrass? stadspark Hälsovägen boulevard bokal gemensam källare förskola entréplats till parken parkpromenad kvarter A Tvärsektion genom kvarter A skala 1:400 (A3) takterrass? stadspark Hälsovägen boulevard lokal växthus parkpromenad stadspark bokal evt. källare gemensam källare entréplats till parken parkpromenad kvarter B Tvärsektion genom kvarter B skala 1:400 (A3) 13

216 StegEtt torghuset 12 vån Bonum parkhuset 5/7 vån Familjekvarteret 6/12 vån bostadsgård torg lokal park-kil förskola kvarter B kvarter A Längdsektion genom kvarter A och B skala 1:400 (A3) 15

217 * * SK OG +67 SK OG SP AR SP AR K BO UL EV+50 AR D UL * 3. Gena stråk fångas upp och parkkilar (gröna stråk) mellan park och boulevard etableras. Parken annonseras, besökare kan hitta dit från boulevarden. K BO EV+50 AR D * Bebyggelsen fördelas i fyra kvarter och får framsidor mot både park och boulevard. Torg och parkkilar låter parken möta boulevard. 17

218 +52, , HÄLLMARKSTORGET STENMJÖL, GRANITMURAR, TALL, LJUNG HÖRNLOKAL TAKTERRASS HÖRNLOKAL HÖRNLOKAL UTESERVERING LOKAL LOKAL LOKAL SAMLINGSLOKAL BOKAL BOKAL BOKAL PARK-KIL GRÄSKULLAR FÖRSKOLEGÅRD REGNTRÄDGÅRD /LOD SKOGSPARKTORG RHODODENDRONBACKE BÄNKAR TRÄDÄCK TRÄDÄCK SKOGSODLING SKOGSLEK GRILLPLATS UTEGYM HUVUDENTRÉ FÖRSKOLA FÖRSKOLA ANGÖRING FÖRSKOLA ANGÖRING CYKEL P CYKEL P CYKEL P ODLING ODLING ODLING VERTIKAL ODLINGSZON VERTIKAL ODLINGSZON VERTIKAL ODLINGSZON INFART GARAGE VÄXTHUS LOD BOSTADSGÅRD BOSTADSGÅRD BIKUPOR INSEKTSHOTELL FJÄRILSRESTAURANG LOD LOD 19

219 1 (8) Ramavtal Norr om Hälsovägen (C) Följande avtal om exploatering för bostäder på del av Grantorp 5:3, nedan kallat Överlåtelseområdet, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Brabo Stockholm AB Box Norrköping Org nr Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning har markerats med grön streckad begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Exploateringsområdet utgör en del av planprogrammet, som även inkluderar Flemingsbergsparken. Överlåtelseområdets preliminära avgränsning har markerats med röd färg på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen äger fastigheten Grantorp 5:3 och har för avsikt att sälja del av fastigheten till Exploatören. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Överlåtelseområdet, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. För Exploateringsområdet finns det ett planprogram som föreslår att Exploateringsområdet i sin helhet ska bebyggas med ca 400 bostäder i flerbostadshus samt en förskola. Planprogrammet föreslår även en bebyggelse norr om aktuellt exploateringsområde vilken skulle kunna rymma ytterligare ca 200 bostäder i flerbostadshus samt en andra förskola. Vidare föreslår planprogrammet ett nytt torg, en upprustning av bakomliggande park, Flemingsbergsparken, samt nya gångstråk. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med detta avtal. Kommunen utlyste i juni 2014 en markanvisningstävling där intressenter fick lämna in tävlingsbidrag med anbud på marken och konceptuella förslag på utformning av bostäder inom

220 2 (8) Exploateringsområdet som var uppdelat på fyra olika delområden (A, B, C och D). Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och därefter genomfördes en utvärdering av de inkomna bidragen utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. Ett av kriterierna för utvärderingen var att bidragen skulle bidra till Flemingsbergs identitet och en hållbar utveckling av Kunskapsstaden Flemingsberg. Exploatören föreslogs vinna tävlingen för delområde C och en förhandling kring detta ramavtal inleddes. Motsvarande förhandling kring ramavtal för delområde A, B och D har inletts med exploatörer för dessa delområden. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att liknande ramavtal tecknas med exploatörer för delområde A, B och D Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Anbudsförslaget Exploatören utses i och med detta avtals godkännande till vinnare av markanvisningstävlingen för Hälsovägen, delområde C. Detta innebär att Exploatören ensam får förhandla med Kommunen om en exploatering inom Överlåtelseområdet. Förhandlingen ska ske med utgångspunkt från det anbudsförslag som Exploatören har lämnat in i markanvisningstävlingen, se bilaga 2 för utdrag ur anbudsmaterialet. Anbudsförslaget föreslår en bebyggelse innehållande 87 lägenheter på totalt 8148 kvm ljus BTA. Då anbudet är lämnat på ett något större anbudsområde än kommer Kommunen och Exploatören tillsammans utreda och reglera storleken på den slutliga byggnationen i den kommande detaljplaneprocessen. Bebyggelsen avser utgå från Exploatörens utarbetade koncept, BRABO aktiv, som baserar sig på den modern människans förutsättningar med fokus på intresset för träning och hälsa, men med begränsad tid. Bebyggelsen inom Överlåtelseområdet innehåller lägenheter av varierande storlek. Byggnadshöjden varierar mellan 7-10 våningar, något som avviker från upprättat program. Bebyggelsens slutliga höjd kommer utredas och regleras i den kommande detaljplaneprocessen. Bebyggelsens entréer är i huvudsak placerade mot Hälsovägen eller det nya torget.

221 3 (8) Brabo Aktiv konceptet förstärker Flemingsbergs varumärke genom att bidra med bostäder som främjar en aktiv och sund livsstil. Genom inbyggda funktioner så som groventréer och säkra extra förråd skapas bodendekvalitéer för den aktive som vanligtvis endast finns i ytkrävande villabebyggelse. Anbudsförlaget bidrar till en levande stadsrum genom att funktioner så som Gym/SPA, aktivitetsrum/verkstad placeras i bottenvåningen. Vidare innehåller förslaget ett utegym på den upphöjda gården och möjlighet till takboxlift i garaget. 4. Detaljplan För Exploateringsområdet gäller detaljplanerna Västra Flemingsberg III, Dp 0126K-9673, antagen , Västra Flemingsberg II, Dp 0126K-9133, antagen , samt Flemingsbergs station, Dp 0126K-11148, antagen För Överlåtelseområdet medger planen användningen park samt utmed viss del av Hälsovägen gatutrafik. Kommunen har under 2014 upprättat ett planprogram där Exploateringsområdet ingår. I detta föreslås en total byggnation inom Exploateringsområdet om ca BTA som har en våningshöjd om 6-7 våningar. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för bostäder med lokaler i bottenvåning samt förskola. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet. Exploatören ersätter Kommunen för sin andel av dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Exploateringsområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för planprogram och detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder, Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska beräknas enligt inlämnat anbud, dvs kr/kvm ljus BTA ovan mark enligt ny detaljplan. Exploatören har vid lämnande av anbud utgått från att värdet för byggrätten uppgår till kr/kvm ljus BTA men att vald parkeringslösning, 10, ger ett avdrag om 950 kr/kvm ljus BTA. Skulle parterna i den kommande detaljplaneprocessen komma fram till en annan mer ekonomiskt effektiv lösning, dvs mindre än kr/parkeringsplats, skall köpeskillingen omförhandlas utifrån de nya förutsättningarna. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till kr/kvm ljus BTA ovan mark. Vid beräkningen av ljus BTA för bostadsändamål ska inglasade balkonger, fläktrum, cykelrum och komplementsbyggnader etc. inte medräknas.

222 4 (8) Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från detta avtals undertecknande till köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av Kommunen. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Beträffande planavgift se Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Överlåtelseområdet betalas av Exploatören. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela området. Exploatörerens tilltänkta bostadsprojekt medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom aktuellt detaljplaneområde och inom det fördjupade översiktsplandeområdet i stort. Exploatöreren ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom respektive detaljplan. De övergripande infrastrukturkostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i samband med att exploatören betalar köpeskilling för Område C, enligt 5. Kommunen bekostar utbyggnad av samtliga allmänna anläggningar i anslutning till Överlåtelseområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exempel på dessa är ombyggnation av Terapivägen och Flemingsbergsparken. I detta ingår inte eventuella kostnader för hantering av befintliga ledningar, se vidare Ledningar och gemensamt garage Huvudledningar för vatten, dagvatten och spillvatten genomkorsar Exploateringsområdet. Vattenledningen kommer kunna flyttas till allmän platsmark. Dag- och spillvattenledningarna måste däremot kulverteras eller vara åtkomliga, vilket t ex kan ske från garage som då måste ha

223 5 (8) tillräcklig fri höjd för arbetsfordon. Detta i kombination med att Kommunen önskar minimera mängden markförlagd parkering inom Exploateringsområdet gör att Kommunen undersöker möjligheten till ett gemensamt garage för samtlig exploatering inom Exploateringsområdet. Parterna ska i det fortsatta detaljplanearbetet gemensamt söka en lösning som både är ekonomiskt och praktiskt genomförbar. Exploatören ska utöver köpeskillingen angiven i 5 bekosta - dels 1/4 av merkostnaden för hanteringen av ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. - dels självkostnaden för att uppföra ett garage innehållandes den mängd p-platser som krävs till följd av Exploatörens exploatering på Överlåtelseområdet. Utgångspunkten är P- tal 0,5, men detta kan komma att justeras efter dialog i det kommande detaljplanearbetet. För ovan nämnda investeringar skall Exploatören därför avsätta medel motsvarande kr per parkeringsplats för det behov som uppstår med föreslagen bebyggelse Denna summa kommer att regleras närmare i kommande exploateringsavtal, se även 19. MILJÖ- OCH ENERGI 11. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Överlåtelseområdet. 12. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Överlåtelseområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 13. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi antagen och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Överlåtelseområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 14. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för

224 6 (8) spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi. Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot Kommunen. Exploatören ska sträva efter nivå silver som lägst. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och exploatering av Överlåtelseområdet ska utgångspunkten vara att Överlåtelseområdet ska förses med vegetation och genomsläppliga material där så är möjligt. Bebyggelsen tak föreslås där det är lämpligt kläs av sedumtak för att fördröja dagvattnet inom Överlåtelseområdet. Utformningen regleras närmare i kommande exploateringsavtal. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i anläggandet av bebyggelsen utmed Hälsovägen, avser parterna att upprätta ett gemensamt gestaltningsprogram för Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Överlåtelseområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Gestaltningsprogrammet utarbetas av Exploatören i samråd med Kommunen och övriga exploatörer inom Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska godkännas av Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) innan arbetena påbörjas. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 4 ovan. Partena förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling och utförande av anläggningar inom Överlåtelseområdet.

225 7 (8) 17. Byggherresamordning Byggherresamordning kommer att ske genom en fortlöpande byggherredialog mellan Kommunen och de olika Exploatörerna inom Exploateringsområdet avseende olika frågor som t ex hållbarhet, kommunikation och näringsliv. Syftet med denna är att få en bättre samordning i projektet, finna gemensamma lösningar för genomförandet och att samarbeta för en gemensam kunskapsbas och gemensamma referenser för hållbart samhällsbyggande. Bedömer kommunen och Exploatören att behov finns att anlita en särskild byggherresamordnare för koordinering mm skall Exploatören vara med och finansiera denna resurs. 18. Marknadsföring Exploatören ska avsätta personella och ekonomiska medel till kommunikation under plan- och genomförandefasen av byggnationen. Kommunikationsarbetet leds och samordnas av Huddinge kommun eller av någon parterna gemensamt kommer överens om. Kommunikationsaktiviteter som Exploatören är med och betalar innefattar t ex framtagande av modell, eventuell områdesprofilering, marknadsföring av området samt illustrationer. 19. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Överlåtelseområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 5 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas av Exploatörens företagsledning och därefter undertecknas innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Överlåtelseområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 20. Tidplan för genomförande I samband med inlämnande av anbud, närmare beskrivet under 3, lämnade Exploatören även en uppskattad tidplan för genomförandet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft under Enligt denna skulle inflyttning kunna ske inom Överlåtelseområdet under I exploateringsavtalet kommer detta regleras närmare. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 21. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet till någondera part om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 19 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 4 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

226 8 (8) 22. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 23. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Brabo Stockholm AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör Signe Wernberg Diarienr: KS-2014/1685

227 Ramavtal, Norr om Hälsovägen (C) Bilaga 1 Programområde = svart linje Exploateringsområde = grön streckad linje Överlåtelseområde = röd linje

228 1 (8) Ramavtal Norr om Hälsovägen (D) Följande avtal om exploatering för bostäder på del av Grantorp 5:3, nedan kallat Överlåtelseområdet, inom kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Concent AB Sergels Torg Stockholm Org nr Nedan kallad Exploatören. Exploateringsområdets preliminära avgränsning har markerats med grön streckad begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Exploateringsområdet utgör en del av planprogrammet, som även inkluderar Flemingsbergsparken. Överlåtelseområdets preliminära avgränsning har markerats med röd färg på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Kommunen äger fastigheten Grantorp 5:3 och har för avsikt att sälja del av fastigheten till Exploatören. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Överlåtelseområdet, samt för att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. För Exploateringsområdet finns det ett planprogram som föreslår att Exploateringsområdet i sin helhet ska bebyggas med ca 400 bostäder i flerbostadshus samt en förskola. Planprogrammet föreslår även en bebyggelse norr om aktuellt exploateringsområde vilken skulle kunna rymma ytterligare ca 200 bostäder i flerbostadshus samt en andra förskola. Vidare föreslår planprogrammet ett nytt torg, en upprustning av bakomliggande park, Flemingsbergsparken, samt nya gångstråk. Planprogrammet tas upp för godkännande i samband med detta avtal. Kommunen utlyste i juni 2014 en markanvisningstävling där intressenter fick lämna in tävlingsbidrag med anbud på marken och konceptuella förslag på utformning av bostäder inom

229 2 (8) Exploateringsområdet som var uppdelat på fyra olika delområden (A, B, C och D). Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och därefter genomfördes en utvärdering av de inkomna bidragen utifrån i första hand konceptens innehåll utifrån de bedömningskriterier som redovisats i tävlingsprogrammet och i andra hand anbudsnivån. Ett av kriterierna för utvärderingen var att bidragen skulle bidra till Flemingsbergs identitet och en hållbar utveckling av Kunskapsstaden Flemingsberg. Exploatören föreslogs vinna tävlingen för delområde D och en förhandling kring detta ramavtal inleddes. Motsvarande förhandling kring ramavtal för delområde A, B och C har inletts med exploatörer för dessa delområden. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast att liknande ramavtal tecknas med exploatörer för delområde A, B och C Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Anbudsförslaget Exploatören utses i och med detta avtals godkännande till vinnare av markanvisningstävlingen för Hälsovägen, delområde D. Detta innebär att Exploatören ensam får förhandla med Kommunen om en exploatering inom Överlåtelseområdet. Förhandlingen ska ske med utgångspunkt från det anbudsförslag som Exploatören har lämnat in i markanvisningstävlingen, se bilaga 2 för utdrag ur anbudsmaterialet. Exploatören har i markanvisningstävlingen lämnat in ett anbud som inkluderar både delområde C och D. Totalt inom detta område föreslog Exploatören en bebyggelse innehållande ca 300 lägenheter på kvm BTA. Då kommunen endast avser tilldela delområde D till Exploatören kommer den föreslagna bebyggelsen att behöva formas om i den kommande detaljplaneprocessen. Nedan beskrivs därför anbudet endast på en konceptuell nivå. Preliminär målgrupp för bebyggelsen är företagande, studerande och forskare med koppling till Life Science och annan verksamhet knuten till Flemingsberg. Exploatören avser att tillhandahålla huvudsakligen mindre lägenheter mellan 1 och 3 rum och kök. Lägenheterna ska utformas med stor flexibilitet. I samma struktur kan små studentlägenheter samsas med såväl forskarbostäder

230 3 (8) som små stadsradhus med egen ingång. Upplåtelseformen kommer att bestämmas senare i processen i samband med att exploateringsavtalet, 19, tecknas. Exploatören avser bidra till Flemingsbergs varumärkesbygge genom byggnadernas arkitektur som både ska samspela med annan byggd miljö och vara sig själv. Lokaler är i huvudsak placerade i hörn. Vidare avser Exploatören inom Överlåtelseområdet att behålla bergsbranterna i stort sett intakta och i stället låta bebyggelsen klättra upp mot den bakomliggande parken. I anbudet finns även ytterligare exempel på åtgärder för att bidra till att skapa en hållbar miljö inom Flemingsberg så som förslag på en öppen dagvattenhantering. 4. Detaljplan För Exploateringsområdet gäller detaljplanerna Västra Flemingsberg III, Dp 0126K-9673, antagen , Västra Flemingsberg II, Dp 0126K-9133, antagen , samt Flemingsbergs station, Dp 0126K-11148, antagen För Överlåtelseområdet medger planen användningen park samt utmed viss del av Hälsovägen gatutrafik. Kommunen har under 2014 upprättat ett planprogram där Exploateringsområdet ingår. I detta föreslås en total byggnation inom Exploateringsområdet om ca BTA som har en våningshöjd om 6-7 våningar. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Exploateringsområdet kan planläggas för bostäder med lokaler i bottenvåning samt förskola. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Exploateringsområdet. Exploatören ersätter Kommunen för sin andel av dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Exploateringsområdet. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för planprogram och detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Exploateringsområdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 5. Marköverlåtelser Exploatören ska i samband med att ny detaljplan antages erbjudas förvärva Kommunens mark, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark för bostäder, Överlåtelseområdet. Köpeskillingen för Överlåtelseområdet ska beräknas efter kr/kvm ljus BTA ovan mark enligt ny detaljplan. Vid beräkningen av ljus BTA för bostadsändamål ska inglasade balkonger, fläktrum, cykelrum och komplementsbyggnader etc. inte medräknas. Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från detta avtals undertecknande till köpeskillingens erläggande. Köpeskillingen ska dock lägst uppgå till det belopp som anges ovan.

231 4 (8) 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av Kommunen. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. Beträffande planavgift se Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Överlåtelseområdet betalas av Exploatören. ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar Den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg kommer resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom hela området. Exploatörerens tilltänkta bostadsprojekt medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut och anpassas både inom aktuellt detaljplaneområde och inom det fördjupade översiktsplandeområdet i stort. Exploatöreren ska bidra till utförandet av sådana allmänna anläggningar. Fördelningen av de övergripande infrastrukturkostnaderna ska ske enligt maximalt tillåten byggrätt/bta-yta (nytta) inom respektive detaljplan. De övergripande infrastrukturkostnaderna enligt föregående stycke ska dock anses erlagda i samband med att exploatören betalar köpeskilling för Område D, enligt 5. Kommunen bekostar utbyggnad av samtliga allmänna anläggningar i anslutning till Överlåtelseområdet som erfordras för genomförandet av detaljplanen. Exempel på dessa är ombyggnation av Terapivägen och Flemingsbergsparken. I detta ingår inte eventuella kostnader för hantering av befintliga ledningar, se vidare Ledningar och gemensamt garage Huvudledningar för vatten, dagvatten och spillvatten genomkorsar Exploateringsområdet. Vattenledningen kommer kunna flyttas till allmän platsmark. Dag- och spillvattenledningarna måste däremot kulverteras eller vara åtkomliga, vilket t ex kan ske från garage som då måste ha tillräcklig fri höjd för arbetsfordon. Detta i kombination med att Kommunen önskar minimera mängden markförlagd parkering inom Exploateringsområdet gör att Kommunen undersöker möjligheten till ett gemensamt garage för samtlig exploatering inom Exploateringsområdet.

232 5 (8) Parterna ska i det fortsatta detaljplanearbetet gemensamt söka en lösning som både är ekonomiskt och praktiskt genomförbar. Exploatören ska utöver köpeskillingen angiven i 5 bekosta - dels 1/4 av merkostnaden för hanteringen av ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. - dels självkostnaden för att uppföra ett garage innehållandes den mängd p-platser som krävs till följd av Exploatörens exploatering på Överlåtelseområdet. Utgångspunkten är P- tal 0,5, men detta kan komma att justeras efter dialog i det kommande detaljplanearbetet. För ovan nämnda investeringar skall Exploatören därför avsätta medel motsvarande kr per parkeringsplats för det behov som uppstår med föreslagen bebyggelse Denna summa kommer att regleras närmare i kommande exploateringsavtal, se även 19. MILJÖ- OCH ENERGI 11. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Överlåtelseområdet. 12. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Överlåtelseområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 13. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi antagen och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Överlåtelseområdet. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 14. Miljöanpassat byggande Exploatören ska följa de krav som följer av Kommunens riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunal mark beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Bostadsdelarna eller andra utrymmen där människor stadigvarande vistas ska utföras med ett klimatskal som minimerar behovet av tillförd energi för uppvärmning. Tillförd energi för uppvärmning ska endast behövas för tappvarmvatten och för spetsvärme under årets kallaste dagar. Bästa teknik ska även användas för att minimera energibehovet för byggnadernas drift i övrigt. Om värmekälla behövs ska det tillgodoses genom fjärrvärme eller med förnyelsebar energi.

233 6 (8) Hälsoaspekter och byggmaterialens miljöbelastning Exploatören ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Inbyggda material ska dokumenteras. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Exploatören ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Uppföljning och kvalitet Exploatören ska miljöklassa projektet enligt det certifieringssystem som parterna kommer överens om i kommande exploateringsavtal enligt 19. Exploatören svarar för samtliga kostnader för certifiering samt svarar för uppföljning och redovisning gentemot Kommunen. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och exploatering av Överlåtelseområdet ska utgångspunkten vara att Överlåtelseområdet ska förses med vegetation och genomsläppliga material där så är möjligt. Bebyggelsen tak föreslås där det är lämpligt kläs av sedumtak för att fördröja dagvattnet inom Överlåtelseområdet. Utformningen regleras närmare i kommande exploateringsavtal. 16. Gestaltningsprogram För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i anläggandet av bebyggelsen utmed Hälsovägen, avser parterna att upprätta ett gemensamt gestaltningsprogram för Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Kommunen och Exploatören gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av anläggningar inom Överlåtelseområdet. Parterna förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet och att ta fram erforderligt underlag. Gestaltningsprogrammet utarbetas av Exploatören i samråd med Kommunen och övriga exploatörer inom Exploateringsområdet. Gestaltningsprogrammet ska godkännas av Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen) innan arbetena påbörjas. Betalning regleras genom det plankostnadsavtal som ska tecknas med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning för detaljplanekostnader enligt 4 ovan. Partena förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling och utförande av anläggningar inom Överlåtelseområdet.

234 7 (8) 17. Byggherresamordning Byggherresamordning kommer att ske genom en fortlöpande byggherredialog mellan Kommunen och de olika Exploatörerna inom Exploateringsområdet avseende olika frågor som t ex hållbarhet, kommunikation och näringsliv. Syftet med denna är att få en bättre samordning i projektet, finna gemensamma lösningar för genomförandet och att samarbeta för en gemensam kunskapsbas och gemensamma referenser för hållbart samhällsbyggande. Bedömer kommunen och Exploatören att behov finns att anlita en särskild byggherresamordnare för koordinering mm skall Exploatören vara med och finansiera denna resurs. 18. Marknadsföring Exploatören ska avsätta personella och ekonomiska medel till kommunikation under plan- och genomförandefasen av byggnationen. Kommunikationsarbetet leds och samordnas av Huddinge kommun eller av någon parterna gemensamt kommer överens om. Kommunikationsaktiviteter som Exploatören är med och betalar innefattar t ex framtagande av modell, eventuell områdesprofilering, marknadsföring av området samt illustrationer. 19. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Överlåtelseområdet ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska marköverlåtelser enligt 5 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas av Exploatörens företagsledning och därefter undertecknas innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Överlåtelseområdet är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. 20. Tidplan för genomförande I samband med inlämnande av anbud, närmare beskrivet under 3, lämnade Exploatören även en uppskattad tidplan för genomförandet under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft under Enligt denna skulle inflyttning kunna ske inom Överlåtelseområdet under I exploateringsavtalet kommer detta regleras närmare. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 21. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet utan ersättningsskyldighet till någondera part om - Kommunen inte fattar beslut om antagande om detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 19 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 4 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet.

235 8 (8) 22. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. 23. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge Stockholm För Huddinge kommun För Concent AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och explotateringschef Exploateringsingenjör Signe Wernberg Diarienr: KS-2014/1686

236 Ramavtal, Norr om Hälsovägen (D) Bilaga 1 Programområde = svart linje Exploateringsområde = grön streckad linje Överlåtelseområde = röd linje

237 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 december Samhällsbyggnadsnämnden 11 december Diarienummer Tillstyrkan av Program för Hälsovägen och Flemingsbergsbergsparken Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka program för Hälsovägen och Flemingsbergsparken, upprättat i januari 2014 och reviderat i juli och november samt att överlämna det till kommunstyrelsen för godkännande och beslut om detaljplaneuppdrag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Programområdet som är cirka 6,5 ha stort ligger i kommundelen Flemingsberg och innefattar fastigheten Grantorp 5:9 som ägs av Huge Fastigheter AB och Grantorp 5:3 som ägs av kommunen. Den största delen av programområdet utgörs av Flemingsbergsparken och omkringliggande grönområde. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Akten Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

238 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tjänsteutlåtande SIDA 1 (4) DATUM 11 november 2014 DIARIENUMMER SBN HANDLÄGGARE Anna Hammarbäck Samhällsbyggnadsnämnden Tillstyrkan av Program för Hälsovägen och Flemingsbergsbergsparken Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka program för Hälsovägen och Flemingsbergsparken, upprättat i januari 2014 och reviderat i juli och november samt att överlämna det till kommunstyrelsen för godkännande och beslut om detaljplaneuppdrag. Programområdet Programområdet som är cirka 6,5 ha stort ligger i kommundelen Flemingsberg och innefattar fastigheten Grantorp 5:9 som ägs av Huge Fastigheter AB och Grantorp 5:3 som ägs av kommunen. Den största delen av programområdet utgörs av Flemingsbergsparken och omkringliggande grönområde. Planens syfte Programmet syftar till att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Huddinge sjukhus, och Flemingsbergs pendeltågstation/blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flemingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbyggd. Programförslaget innebär att Hälsovägen kommer att få ett nytt, mer sammanhållet, kontinuerligt och aktiverat gaturum där människor kan röra sig mellan de olika delarna i området i en mer stadslik miljö. I anslutning till programområdet ligger skola, och programförslaget innebär att ytterligare en till två förskolor kan tillkomma inom bostadskvarteren. Programförslaget lägger stor vikt vid platser för möten, lek, rekreation och promenad. Förutom att gatumiljön blir mer attraktiv att strosa på, tillskapas nya torgliknande platser. Dessutom tillgängliggörs Flemingsbergsparken med omkringliggande grönområde mer. Detta grönområde blir mer integrerat med bebyggelsen och får tydligare entréer, stråk och platser att uppehålla sig på. Programförslaget möjliggör lokaler i bottenplan utmed Hälsovägen. Mittemot entrén till Södertörns högskola, i förlängningen av Alfred Nobels allé, POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge kommun Sjödalsvägen 29 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge E-POST TELEFON OCH TELEFAX

239 HUDDINGE KOMMUN samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande DATUM 11 november 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 2 (4) tillskapas ett nytt torg/entréplats till parken. Det ger ett utvecklat rumsligt samband mellan högskolans entré och parkens entréplats. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder. Parkeringsplatser föreslås i huvudsak anordnas i garage. Förutsättningar Den nya bebyggelsen utformas så att den ger Hälsovägens norra sida ett stadsmässigt uttryck med tydlig bygglinje utmed hela sträckan. Den bör vara av tillräckligt stor volym för att möta det stora gaturummet och få en jämbördig skala med byggnaderna på andra sidan vägen. Generellt bör höjden vara 6-7 våningar, och i väl avvägda punkter kan den tillåtas skjuta upp högre för att skapa dynamik. Bebyggelsen kommer också att vända sig mot grönområdet/parken, och skiljas från denna genom ett (befintligt) gångstråk. Terrängen är mycket kuperad och har ett par höga toppar. Den del av programmet som är avsatt för bostadsbebyggelse innehåller en sänka som är lägre än Hälsovägen. En del sprängningar kommer att bli nödvändiga. Berg i den del som fortsatt utgörs av park lämnas orörd. I och med denna exploatering kommer parken att utvecklas. Utgångspunkten är att parken kommer att bestå av tre delar; en flack anlagd del (den befintliga Flemingsbergsparken som ges några nya funktioner), en del med skogskaraktär och ett torg i Alfred Nobels allés förlängning. Idéstudie för hur parken kan utvecklas har tagits fram på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen och är bilagd programmet. Programområdet exponeras för buller från Hälsovägen, Huddingevägen och järnvägen. Detta kommer att ställa krav på fördjupad utredning av buller. Risk med anledning av att det går visst farligt gods på Hälsovägen till Huddinge sjukhus ställer krav på riskutredning. VA- ledningar löper genom programområdet. Befintliga huvudavloppsledningar, placerade parallellt med Hälsovägen ligger djupare än normalt. I nordsydlig riktning genom planområdet löper en avloppstunnel. Ledningar måste ges fortsatt åtkomst. Detta utreds vidare i samråd med Stockholm Vatten. Dagvattenutredning kommer att genomföras. Inom området har kvartsavslag påträffats, vilket föranleder en arkeologisk utredning.

240 HUDDINGE KOMMUN samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande DATUM 11 november 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 3 (4) Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. Bakgrund Projektet är beställt genom projektplan med start i juli Programarbetet inleddes i september Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 20 februari 2014 att samråd får ske för program för Hälsovägen och Flemingsbergsparken. Samråd har skett under tiden 21 februari 11 april. Programhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. Informationsmöte hölls den 3 april, och efter önskemål framkomna på mötet förlängdes tiden för att lämna synpunkter för mötesdeltagarna till den 17 april. Ett 50-tal boende och andra intresserade närvarade på informationsmötet. Inför programsamråd genomfördes skolbesök på Annerstaskolan och förskolebesök på Linnéans förskola för att inventera barnens platser. Under samråd kontaktades rektor för Annerstaskolan och enhetschef för förskolorna och erbjöds mötestid för att lämna synpunkter på samrådsförslaget, men de återkom inte. En samrådsutställning med programförslaget med flera representanter närvarande anordnades den 1 april på Södertörns högskola. Programmet har tagits fram av en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Markanvisning av området Kommunen utlyste i juni 2014 en markanvisningstävling där intressenter fick lämna in tävlingsbidrag med anbud på den del av marken som ägs av kommunen med förslag på utformning av bostäder inom området. Markanvisningstävlingen avslutades den 30 september och utvärdering har därefter gjorts av inkomna bidrag. Ett ramavtal kommer att tecknas med de anbudsgivare som utses som vinnare i tävlingen som då får förhandla med kommunen om exploatering inom området. Huge Fastigheter AB har fått möjlighet till direktanvisning för en mindre del som ansluter till deras fastighet, för att detta kvarter ska bli storleksmässigt jämförbart med övriga kvarter inom programområdet.

241 HUDDINGE KOMMUN samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande DATUM 11 november 2014 DIARIENUMMER SBN SIDA 4 (4) Detaljplan Detaljplanearbetet kommer att påbörjas under 1 kv Planområdet kommer att minskas och den del som fortsatt ska vara park läggs utanför. Upprustning av parken ingår dock i projektet och kommer att finansieras genom projektbudgeten. Genomförande Detaljplanens genomförandetid är tio år. När detaljplanens genomförandetid börjar kan bygglov enligt detaljplanen lämnas. Kommunen får intäkter från försäljning av mark inom programområdet. Försäljning av mark för bostäder samt kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatören kommer att regleras i ram- och exploateringsavtal som upprättas mellan exploatören och kommunen. Sune Eriksson förvaltningschef Christina Gortcheva planchef Bilagor: 1. Reviderat program för Hälsovägen och Flemingsbergsparken 2. Programsamrådsredogörelse 3. Idéstudie Flemingsbergsparken Delges: Akten Kommunstyrelsen

242 HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS FÖRVAL TNINGEN SAMRADSHANOLING SBN Program för Hälsovägen och Flemingsbergsparken Flemingsberg, Huddinge Kommun

243 SBN Sammanfattning Programmets syfte och huvuddrag Syftet med programmet är att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Huddinge sjukhus, och Flemingsbergs pendeltågstation/blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flemingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbyggd. Programfårslaget innebär att Hälsovägen kommer att få ett nytt, mer sammanhållet, kontinuerligt och aktiverat gaturum där människor kan röra sig mellan de olika delarna i området i en mer stadslik miljö. Programfårslaget möjliggör bostäder och lokaler och en förskola. Programförslaget lägger stor vikt vid platser för möten, lek, rekreation och promenad. Programområdet innehåller ett grönområdet, var i Flemingsbergsparken ingår. Grönområdet ska bevaras i stora delar, och utvecklas. Behov av miljöbedömning Det finns inte behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen ( 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eftersom betydande milj öpåverkan inte bedöms bli följden av planens genomförande. 2

244 SBN Innehållsförteckning Programmets syfte och huvuddrag Programområdesgräns och fastighetsförhållanden Tidigare ställniningstaganden och parallella utredningar Planens förenlighet med miljöbalken Områdets förutsät1ningar Hållbar utveckling Förändringar Tekniska Förutsättningar & Miljö Genomförande Il

245 SBN Programmets syfte och huvuddrag Programområde/s geogrcifiska läge markera/med rö/l. Programmet syftar till att att utveckla området mellan Flemingsbergs centrum, bostadsområdet Grantorp, Huddinge sjukhus, och Flemingsbergs pendeltågstation/blivande resecentrum till en ny stadsdel som länkar ihop Flem ingsbergs kärna och bidrar till en tätare och mer integrerad stadsbyggd. Programförslaget innebär att Hälsovägen kommer an ta ett nytt, mer sammanhållet, kontinuerligt och aktiverat gaturum där människor kan röra sig mellan de olika delarna i området i en mer stadslik miljö. l anslutning till programområdet ligger skola och förskola, och programförslaget innebär att ytterligare byggnader för skolaiförskola med gård kan uppföras. Programförslaget lägger stor vikt vid platser för möten, lek, rekreation och promenad. Förutom att gatumiljön blir mer attraktiv att strosa på, till skapas nya torgliknande platser. Dessutom tillgängliggörs Flemingsbergsparken med omkringliggande grönområde mer. Detta grönområde blir mer integrerat med bebyggelsen och får tydligare entreer, stråk och platser att uppehålla sig på. Programförslaget möj liggör lokaler i bottenplan utmed Hälsovägen. Mittemot entren till Södertörns högskola tillskapas ett nytt torg/entreplats till parken. Det ger ett utvecklat rum sligt samband mellan högskolans entre och parkens entreplats. Området ligger i "kärnans kärna" och är utpekat i RUFS 20 l O som regional kärna. Flemingsbergs är idag ko llektivtrafikknutpunkt, med pendel- och regionaltågstation samt ett flertal busslinjer. P.g.a. trafiken på Hälsovägen och närheten till Huddingevägen ställs krav på den nya bebyggelsens utformning för att klara acceptabla bullernivåer i boningsrum och på uteplatser. Parkeringsplatser föreslås i huvudsak anordnas i garage. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder. Antalet lägenheter som ryms inom programområdet är beroende av hur bebyggelsen planeras i detalj, vilket avgörs av en markanvisningstävling som kommer att genomföras för att hitta en eller flera exploatör/er. Programförslaget utgör underlag för denna markanvisningstäv ling. 4

246 SBN Programområdesgräns och fastighetsförhållanden Förslag på programområdets ungefärliga utsträckning Programområdet ligger i Flemingsberg och omges av Huddinge sj ukhus, Södertörns högskola, Flemingsbergs centrum, Annerstadsskolan och bostadsområdet Grantorp. Området omfattar c:a 6,5 ha och innefattar fastigheten Grantorp 5:9 som ägs av Huge. Fastigheten är obebyggd och föremål för pågående detaljplan som sker parallellt med detta program. del av Grantorp 5:3 som ägs av Huddinge Kommun. Denna del innefattar ett grönområde som i sig består av dels en anlagd park - Flemingsbergsparken, och dels ett kuperat natur område med skog. Programområdet avgränsas i öster av byggnader och inlastytor tillhörande Flemingsbergs centrum. l nordöst gränsar området till skolgården, med bl. a. en grusad forbollsplan. l norr och väst gränsar om rådet till bostadsområdet Grantorp medskivhus i 8-12 våningar och öppna gårdar. l söder avgränsas om rådet av Hälsovägen, och på andra sidan vägen Huddinge Sjukhus och Södertörns högskola. 5

247 SBN Tidigare ställningstaganden och parallella utredningar Inspirationsbildfrån samrådsförslagettill Fördjupad översiktsplanför Flemingsbe1g Regionplan Flemingsberg är utpekad som regional stadskärna i RUFS 20 l O. Målet är att den regionala stadskärnan ska fungera som ett alternativ till Stockholms city med funktionsblandad och hållt bar stadsmiljö. Den har särkilt hög grad av tillgänglighet och fungerar som en knutpunkt i transportsystemet. Den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet ska värnas och marken omkring stationerna bör användas för stadsbebyggelse med mycket hög täthet. stadsmiljön bör vara mångsidig med verksamheter, bostäder, service och handel. Ambitionen bör vara att skapa täta, upplevelserika och varierade miljöer utifrån stadskärnornas respektive profiler. Torg, parker, vatten grönområden och mötesplatser är viktiga för kärnans attraktivitet, liksom möjligheten att på ett tryggt sätt ta sig fram till fots och cyke l. Översiktsplan l den gällande översiktsplanen är området utmed Häslovägen angivet som utredningsområde medan bakomliggande mark är angivet som "Pågående markanvändning". l fårslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2030, är målet för utvecklingen av Flemingsberg att skapa en levande, tät, grön, och hållbar stad med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, kultur med mera. Området ska utgöra en samm anhängande stadsväv som binder ihop de olika delarna och överbrygger barriärerna i området. Det bör vara enkelt att cykla, gå och åka kollektivt i Flemingsberg. Den högsta graden av funktionsblandning sker i de mest centrala delarna som utgörs av bl.a. Hälsovägen. Markanvändningen är angiven som primä1t förtätnings- och utbyggnadsområde, och delar av grönområdet är angivet som bevarandeområde. Fördjupad översiktsplan Området ingår vidare i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Flemingsberg som är under framtagande, och för närvarande finns som samrådsförslag. För byggnationen utmed Hälsovägen föreslås täta stadskvarter med funktionsblandning och stadsliv med stort inslag av offentliga byggnader och hög grad av offentlighet i gatans karaktär. Offentliga platser med tyd ligt gestaltade miljöer och med grönska i gatumiljö och platser. 6

248 SBN Park 0126K-9673l1974) 33(1972) LO~-.: Oili~,jl 972) Gällande detaljplaner i området, planmosaik Detaljplaner, program l program for Flenmingsbergs centrum och Nov u m Biocity m fl (2006). anges att det kan vara lämpligt att bygga bostäder utmed Hälsovägens norra sida. Bostäderna ska på ett lämpligt sätt ansluta till Flemingsbergsparken. En ligt Gällande detaljplan för del av K v. Medicinaren, SBN 0126K-9673, anges Centrumändamål som användning för den del av planområdet som ligger inom programområdet. l väster ingår en smal remsa från gällande plan del av Medicinaren 5 mjl. OJ26K-14602, som anger GC-väg på al lmän plats. Resterande del av området är angiven som park, och planmosaiken för gällande planer består här av O 126K-9133, 9673 och Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet är beställt genom projektplan med start i juli Programarbetet inleddes i september 20 l 3. Parallella utredningar Trafikverkets utredningar Trafikverket har kommit fram till att ytterligare spår kommer att behövas genom Flem ingsberg. Inom pågående projekt BanaVäg Flemingsberg ingår dels byggnation av ytterligare ett plattformsspår (spår O) samt förberedelse för ytterligare ett spår (spår - l). Detta innebär en parallell sidoförflyttning av väg 226. Projektet beräknas vara finansieras av staten och beräknas i denna del vara klart studentbostäder Grantorp 5:9, en fastighet om c:a 1000 kvm, belägen i programområdets sydvästra del är föremål för detaljplaneläggning parallellt med detta programarbete. Detaljplanens sy ftar till att uppföra bostadshus. Angöringsväg till bebyggelsen i denna del av programområdet ingår också. sjukhusområdet Akadem iska området med Huddinge Sjukhus- byggnader och entretorg mot Hälsovägen på dess 7

249 SBN södra sida inom fastigheten Medicinaren 5, är under uppbyggnad enligt antagen detaljplan för Medicinaren 5 m.fl. antagen under Novums forskningslokaler- byggnader utmed Hälsovägens södra sida planeras byggas om och planarbete är planerat att starta under 201 3, enligt projektplan. Flemingsbergsda/en Flemingsbergsdalen öster om väg 226, Huddingevägen, är föremål för pågående detaljplanearbete och planeras för bostäder och centrumändamål Resecentrum Kommunen har under utrett möjliga placeringar för ett framtida resecentrum i Flemingsberg. Under 2014 kommer dialog att föras mellan Trafi k verket, Trafi kförvaltningen, kommunen och eventuellt andra intressenter för att skapa en gemensam målbild och en ansvarsfördelning samt för att utreda möjligheterna till ett eventuellt genomförande i samband med byggnationen av Spårväg syd. Parkprogram och Lekplatsprogram Flemingsbergsparken är enligt remissutgåvan av parkprogrammet (201 3) en prioriterad park som används av många. Parken är utpekad som stadsdelspark vilket innebär att den ska ha en stor yta, m in st l,5 ha, med ett brett och varierat utbud. Detta gör att parken kan utgöra en naturlig samlingspunkt i området och locka många olika besökare. l remissutgåvan av parkprogrammet framgår det att det finns ett visst behov av att glesa ur vissa skogspartier för att öka tryggheten i området. Det framgår även att det fi nns ett behov av att anlägga mer belysning. Programmet pekar även på att åtgärder behöver göras för ökad kvalitet på prydnadsplanteringarna i parken, konti nuerlig slyröjning och upprustning av parkutrusningen. Enligt lekplatsprogrammet (20 13) har lekplatsen invid Hälsovägen en del brister såsom sliten utrustning, avsaknad av sittplatser och belysning. Ett undantag är själva lekutrustningen som är relati vt ny och i gott skick. Lekplatsens läge gör att förutsättningarna för en god likmiljö är ogynnsamma, framför allt med bullerstörningar och avgaser från Hälsovägen. Åtgärdsförslag enligt lekplatsprogrammet är att lekplatsen på sikt avvecklas. Ett hållbart Huddinge Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Arbetet for hållbar utveckli ng är också en process som förutsätter helhetssyn kring sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Hållbar samhällsutveckl ing är ett av Huddinge kommuns två övergripande mål och dänned också en princip som styr kommunens verksamheter. Det handlar om att på lång sikt utveckla det geografiska samhället Huddinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med avseende på bland annat miljö, boende, arbete, kunskap, fo lkhälsa och demokrati. Huddinge kommun har, inom ramen för utvecklingsprojektet "Ett hållbart Huddinge", tagit fram långsiktiga mål för den önskvärda samhällsutveck lingen i det geografiska samhället Huddinge kommun till år De målområden som ska följas, mätas och analyseras är: Ansvar för naturres urser Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Attraktiva bostadsområden God utbildn ing och kreativt närings liv Rik fritid och god hälsa 8

250 SBN Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i programmet är förenlig med bestämmelserna om hushållning med markoch vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap mi lj öbalken kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål. Behovsbedömning Enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning får en detaljplan upprättas om den kan antas medfåra en betydande miljöpåverkan. Programmet Syftet med programmet är att medge uppförande om totalt cirka bostäder vilket ger en tätare och sammanhållen bebyggelse mellan Flem ingsbergs centrum och järnvägsstationen. Programmet är förenlig med en hållbar utveck li ng med avseende på ett effektivt nyttjande av tätortens markresurser. Området ligger nära kollektivtrafik och service vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt De viktigaste miljöfrågorna att belysa och beakta i det fortsatta planarbetet bedöms vara omgivningsbuller och fårutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Platsen Programområdet består omväxlande av park- och naturmark samt viss hårdgjord yta som gångoch cykelväg. Marken bedöms inte vara känslig och det bedöms heller inte finnas risk för eventuella markföroreningar. Påverkan Programmets påverkan på befintlig miljö bedöms som relativt liten. Programmet berör inte områden skyddade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller andra skyddsområden. Tillgängligt grönområde konuneratt minska något. Befintliga naturvärden bedöms vara små. Områdets rekreationsvärden bedöms ti ll största delen finnas kvar även efter föreslagen markanvändning i planen. Programmet berör inte riksintressen och förmodas inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnorrner. Programmet bedöms inte medföra några risker för människors hälsa eller miljön. Omgivande områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagen markanvändning. Intilliggande bostadsområden kan antas påverkas av genomförandet av programmet då trafiken till och från området kommer att öka. Störningar kommer att uppstå under byggtiden. De största miljöeffekterna är trafikbuller från Hälsovägen och Huddingevägen samt järnvägen. Den ekvivalenta ljudnivån inom programområdet kan komma att bli högre än 55 dba vid fasad. En bullerutredning ska tas fram för att se om avsteg krävs samt utformning av byggnaderna som tillsammans med en lämplig planlösning av lägenheterna gör att så god ljudkvalitet som möjligt kan erhållas. Programmet innefattar inte verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken. Den anger inte heller förutsättningar för kommande sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga l eller 3 till fårordn ingen ( 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 9

251 SBN Programområdet selifrån sydost Sammanfattning och motiverat ställningstagande Programområdet är ett område som är till stor del är obebyggt, dock är vissa delar redan ianspråktagna till lekplats, gång- och cykelväg m.m. Områdets naturkaraktär försvinner gradvis då delar av området kommer att bebyggas och parkkaraktären utvecklas. Bebyggelsen koncentreras utmed Hälsovägen och främst de delar som redan idag är hårdgjorda eller på något sätt påverkade. Lokaliseringen enligt programförslaget är lämplig då den bedöms följa kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen ska byggandet främst koncentreras till områden där infrastrukturen är utbyggd. Förslaget innebär en förtätning och utveckling i anslutning till kringliggande bebyggelseområden. Programmets betydelse för en håll bar utveckling är främst kopplad ti ll ett effektivt nyttjande av tätortens markresurser samt närheten till service och infrastruktur. De största miljöeffekterna är omgivningsbuller från Hälsovägen, Huddingevägen och järnvägen. Befintliga naturvärden bedöms relativt små och områdets rekreationsvärde bedöms i huvudsak finnas kvar. Programmet berör inte riksintressen och bedöms inte medföra risk för överskridande av milj ökvalitetsnormer. Den medför heller inte risker för människors hälsa eller miljön. Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av programförslaget inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt Plan- och bygglagens 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap Il med beaktande av förordningen 1998:905, bil aga 2 och 4. En miljöbedömning en ligt miljöbalken bedöms därför inte behövas. Ekologisk kompensation Huddinge kommunfullmäktige beslutade den 16 april om "Metod för ekologisk kompensation i den fysiska planeringsprocessen". Ekologisk kompensation bygger på balanseringsprincipen och innebär i stort att ekologiska kompensationsåtgärder ti llämpas när olika ty per av grönmark tas i anspråk i den kommunala fysiska planeringen. Kompensationsåtgärderna innebär att funktioner och värden som går fö rlorade vid en exploatering åtgärdas inom planområdet eller i nära anslutning till det. Eventuella kompensationsåtgärder inom ramen för kommunens ambition kommer att behandlas i ett senare skede av planeringen. Detta för att inte föregri pa hantering av anpassningar och skadebegränsande åtgärder som normalt sker i den fysiska planeringen. lo

252 SBN Områdets fårutsättningar Översikt Landskap och stadsstruktur Programområdet består av ett kuperat grönområde, som utgör en tydlig landform med 25 m höjdskillnad inom programområdet Spår efter sprängningar i berg i områdets södra och östra sida ger ett grovhugget intryck. Området innehåller också ett fl ackt område, med en nyligen iordningställd park, och en svacka ner mot Huddingevägen. Programområdet ligger innanför storskalig bebyggelse medskivhus i 8-12 våningar på dess norra och östra sida. Hälsovägen som löper utmed områdets södra sida har ett drygt 40 meter brett gatuntm och om vägens södra sida ligger Huddinge Sjukhus med stora byggnadsvolymer i upp till 7 våningar. På denna sida av Hälsovägen ligger också Södertörns högskola som är en självständig byggnad med säreget uttryck och pondus. l väster ligger F lem ingsbergs centrum med en 14 våningar hög byggnad som utgör ett slags landmärke i området. l de stora dragen har alltså platsen tyd liga karaktärsdrag och tydliga former, men de är grovt tilltagna och fortfarande flyter stora ytor ihop och blir odefinierade framförallt mot Hälsovägen och ned mot Huddingevägen. 11

253 SBN \ ' '" ~~' - ~' \ '.. '--.. Hälsovägenfrån väst. Programområdet bö1jar intill lfälsovägen ochforsätter norl'llt (till vänster i bilden) Mark och vegetation Terrängen är i områdets västra del kuperad och brant. l dess nordvästra delligger den anlagda delen av Flemingsbergsparken i en flackare del, och i sydöst mot Huddingevägen bildar terrängen en svacka. Marken består av berg och jord. Tallhällmark dominerar över de omgivande näringsrikare sluttningarna med blandskog. Tall, gran asp och björk är vanligt förekommande och flera ädellövträd (ek och lönn) står här och var. Det förekommer även mycket berg i dagen och gräs. l den högst belägna punkten fi nns tydliga spår i berget efter inlandsisen. Grönområdet kopplar norrut till Glömstadalen. Naturvärden Inga särskilda naturvärden är påträffade inom programområdet Programområdet är inte heller utpekat av skogsstyrelsen (Skogens pärlor) eller i kommunens översiktsplan. Området är beskrivet i Huddinges grönstrukturplan ( 1997). Befintliga naturvärden bedöms relativt små och beror främst på avsaknaden av död ved och tillgång till vattendrag. Ett fåtal hålträd finns där flera aspar är hålträd. Dålig förekomst av död ved men någon död stam, torraka, finns. Vid framtida skötsel är det lämpligt att låta trädskiktet bli äldre både ur rekreationssynpunkt och för biologisk mångfald. Man bör inte städa bort ny död ved och vid gallring ska de ädla lövträdslagen gynnas. Kulturhistoriska miljöer Grantorp är ett tyd ligt exempel på 1970-talets miljonprogramsbebyggelse och stadsplanering. Karaktäristiskt för området är husens stora skala och placering, liksom den trafikseparerade stadsplaneringen som starkt präglar området. l området finns ett större, obebyggt naturområde. Enligt riktlinjerna i kulturmilj öinventeringen (Huddinge Reviderad Kulturmiljöinventering 2003) bör området bevaras som ett exempel på 1970-talets stadsbyggnadsideal Bebyggelsens enkelhet i utformningen är känslig för förändringar och den utsparade naturen är en viktig del för förståelsen av områdets planering och bör bevaras som obebyggd yta då den är en betydelsefull del av områdets karaktär. 12

254 SBN Ö1 erst Grant01ps bostadsområde. Nederst Studenthuset i Flemingsbergs centrum och Huddinge Sjuk/ws Bebyggelsetypologi Bostadsområdet Grantorp ( 1973) byggdes som en de l av miljonprogrammet och består av 18 st åtta-, elva-, tolv- och 14-våningshus i regnbågens klara fårger av skivhustyp. De är placerade i parallella rader med helt öppna gårdar. Gårdarna är bilfria. Huddinge sjukhus, (HLLS Akitektkontor, 1977) är och den största vårdbyggnaden som hittills uppförts i Sverige. Anläggningen består av flera huskroppar om fem våningar som förbinds med glasade gångar. Mellan husblocken bildas gårdar. Stom men består av prefabri cerade betongelement. Fasaderna har en yta av krattad och dekorgjuten betong med accenter av blått. Huddinge Sjukhus pågår för närvarande en omfattande om- och tillbyggnad mot Hälsovägen. l Flemingsbergs centrum står studenthuset som var inflyttningsklart 2009 och är med sina 14 våningar ett slags landmärke. Byggnaden är utförd av prefabricerade vita betongelement och har i övrigt bröstningspaneler av fårgat glas i olika kulörer. Södertörns högskola stod klar Huvudbyggnaden - "Moas Båge" - innehåller skolans mest publika lokaler och ligger vid huvudgångstråket mot Huddinge sukhus. Bågen är omgiven av tre flyglar. Mot Hälsovägen riktas en sekundär entre genom en av flyglarna, även denna entre är tydligt accentuerad. 13

255 SBN Diagram över Flemingsbe1gsparkens indelninggi: Till vänster ses grönområdets vill skilda karaktärer Rekreation, friluftsliv & allmänhetens platser Flemingsbergsparken Inom programom rådet finns Flem ingsbergsparken som är ny ligen anlagd och innehåller flera olika funktioner får vi la, möten och spontanidrott Den är väl använd av kringboende (framförallt sommartid) och av förskolebarn och skolbarn. Den skogiga delen är väldigt kuperat, innehåller flera branta partier och skog, med bitvis neds litet fåltskikt. Hällmarkerna är välsvarvade av inlandsisen och har bitvis fått ett särpräglat utseende. Omfattande planteringar har gjorts inti ll bebyggelsen med bland annat mycket äde llövträd och bärande träd. Området genom korsas av stigar och gång- och cykelvägar, och att döma av slitaget på markskiktet utnyttjas området flitigt. Området är lätt att ta sig till och används får promenader, lek, solbad, gri llning, hundrastning mm. Området används varje dag av förskolebarn och ibland som mötesplats för framfåra llt ungdomar. Det svårtillgängligt för vissa grupper, p.g.a. lutningar och ojämnheter. 14

256 SBN Skålformat be1g. formatunder 4. Lekytor nära skolan istiden 6. Inbjuder till fantas((ulla lek C//; /. ex. kläl/ring Barnens platser i parken En inventering på plats tillsammans med Linnens forsko las barn och personal och samtalmed Annerstaskolans barn och personal har genomförts. Av dessa har framgått att grönområdet är väl använt, i synnerhet i de delar som ligger närmast skolan och bostadsområdena. Förutom den anlagda delen av parken bedöms några platser vara särskilt bevarandevärda då deras läge och utformning särskilt inbjuder ti ll lek och samvaro. Det är platsen med skålformat berg (2), format under istiden, samt området i direkt anslutning till skolan (4). Förutom detta är det viktigt att behålla till räckligt stor yta får att funktionen som bostads- och skolnära park/skog ska bibehållas. Resultatet av dessa inventering i sin helhetfinssatt tillgå på MSB. Flemingsbergsskogens natureserval Sydost om Flemingsberg ligger Flemingsbergsskogen naturreservat som erbjuder ett skogrikt och variationsrikt rekreationsområde med fårhållandevis orörd miljö for att vara så storstadsnära. Området innehåller en fin kombination av stor skog och kulturlandskap och är en del av riksintresset för friluftsliv Ågesta-Lida-Riksten enligt miljöbalken. l området finns tillgång till elljusspår, ridanläggning och sportcenter för att nämna ett fåtal av de faciliteter som inryms inom friluftsområdet. 15

257 SBN ~ \ Platsbildningframför Söderlörns högskola mol Hälsovägen Flemingsbergs centrum. Lekparker Det finns en lekpark strax sydöst om programområdet Lekparken är bullerstörd och ligger lite avsides från bostadshusen, intill Hälsovägen, strax utanfår programområdet Den kommer sannoli kt att fårsvinna i samband med framtida byggnation av Häl sovägens östra ände. Lekparken används av förskolorna och skolbarnen använder den på sin fritid. Parken är tillräckligt nära för att de flesta barn ska få gå dit själva. Pulkabacken i parken är mycket uppskattad. Under inventering tillsammans med Linneans fårskola framgick vikten av att det finns en lekpark får de mindre barnen som är skild från den anlagda delen av Flemingsbergsparken som i sin nuvarande utformning "tas över" av skolbarnen. Lekplatser finns även på de öppna bostadsgårdarna. Flemingsbergs centrum l Flemingsbergs centrum (strax utanfår programområdet) finns shoppingstråk, men inget torg. Befintlig torgyta används till stor del som parkering. Entre Södertörns högskola Mittemot programområdet finn s en entre till Södertörns högskola med entreplats fl amfår, med bänkar. Sjukhust01get l och med ombyggnaden av Huddinge Sjukhus planeras ett nytt entretorg (strax utanför programområdet). Service och handel Flemingsberg Centrum är ett inomhuscentrum med apotek, post, gym, flera matbutiker, restauranger. Här finns också bibliotek, kyrka och pastorsexpedition. l sjukhuset finns apotek och pressbyrå mm. För närvarande pågår planläggning får ytterligare handel i Flemingsbergsdalen med en planerad byggstart under Näringsli v och forskning Flemingsberg har de senaste åren vuxit fram som ett mycket bra läge får aktörer som vi ll ta del av den senaste forskningen och delta i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. 16

258 SBN Cykelvägnäl, fullt utbyggt enligt samrådsförslag till fördjupad översiktsplan Trafik & gatustruktur Gångtrafik Programområdet nås till fots på gångbanor längs med Hälsovägen, och gångbanor öster om programområdet vilka leder till Grantorps bostadsområde. Tågstationen, Huddinge Sjukhus och Södertörns högskola är troliga målpunkter, som nås genom trafi ksäkra övergångställen över Hälsovägen. Ett gång- och cykelstråk som förbinder tågstatonen och Flemingsbergs centrum löper genom programområdet Cykeltrafik Utmed Hälsovägen går kommunens huvudcykelnät där cykling är separerat från fotgängare och motorfordon. Detta knyter an till det regionala cykelnätet på Huddingevägen. Bakom program området går ett lokalcykelstråk som knyter an till Grantorps bostadsområde, det regionala cykelstråket samt tågstationen. Befintliga cykelstråk ska behållas. Över Hälsovägen är befintliga passager trafiksäkrade. Kollektivtrafik Området är synnerligen väl kollektivtrafikförsörjt p.g.a. sin närhet till pendel- och fjärrtågstation ( c:a 150 m från programområdet) och försörjs också av ett antal busslinjer. Ett nytt resecentrum planeras att byggas i Flemingsberg, dess exakta läge är inte fårdigutrett Flemingsbergs centrum strax intill planområdet trafikeras av åtta linjer, bland annat linj e 704, 744 samt slombusslinj en 172. Spårväg Syd planeras att gå utmed Hälsovägen, och en fördjupad förstudie pågår inom Trafikförvaltningen under med syfte att i detalj studera en framtida spårvägs sträckning och hållplatslägen. Hållplatser är planerade ti ll i anslutning till sjukhusentren och invid tågstationen. Biltrafik På Hälsovägen går idag fordon per vardagsmedeldygn i vardera riktning. Anslutningen till Huddingevägen är högt belastad, och ett arbete med Trafikverket pågår kr ing hur trafikplatsen ska lösas. Att belasta denna korsning med mer bi ltrafik är inte önskvärt. Hälsovägen, Terapivägen Hälsovägen - från vilken programområdet f.n. nås med bil - sträcker sig mellan Hälsovägen och Katrinebergsvägen och är en av kommunens huvudvägar. Hälsovägen är ett av komm unens prioriterade kollektivtrafikstråk och har höga framkomlighetskrav, också p. g.a. trafik till sj ukhuset. Hälsovägen är nyligen ombyggd och har två körfåll i båda riktningarna och gångbana och cyke lbana längs dess båda sidor. Ett flertal bussar går längs med Hälsovägen, och den planerade sträckningen av Spårväg Syd går längs med Hälsovägen och utrymme för denna är reserverat. Hastighetsbegränsningen är 30km/tim. Gaturummet är c:a 43 m. Terapivägen är en mindre lokalgata som utgör angöringsgata till Grantorps bostadsområde. 17

259 SBN Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en utveckli ng som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till fredsställa sina behov. Arbetet för hållbar utveckling är också en process som förutsätter helhetssyn kring sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Huddinge kommun har i utvecklingsprojektet "Ett hållbart Huddinge", tagit fram långsiktiga mål för den önskvärda samhällsutvecklingen i kommunen. Dessa 5 mål utgör rubri ker nedan, och i det följ ande utvecklas utgångspunkter för utvecklingen av programområdet: l. Ansvar fö r naturresurser Förfätning i kollektivtrafiknära läge. Detta är en viktig utgångspunkt vid planering i området. För utformning av själva området innebär det bl.a. att angöring till entrer och lokaler antas kunna ske till fots, samt att parkeringsnormen är anpassad till detta läge. Effektiv markanvändning. De områden som ianspråkstas för byggnation bebyggs med flerbostadshus Energie.ffektivitet. Nya bostäder byggs med lösningar som skapar energieffektivitet och med miljöanpassade och giftfria material. Området kommer att anslutas till fjärrvärmenät. Återvinning. Avfallshantering ska anpassas tilllångtgående källsortering och återvinning. Utveckling av funktionell park. Parkinatur bearbetas så att den blir mer användbar och lätttilgänglig för alla. Åtgärderfor dagvatten. Dagvatten ska möjligaste mån omhändertas inom programområdetgenom att i första hand infiltreras, i andra hand fördröj as. Ekologisk kompensation. Ekologiska kompensationsåtgärder kommer att åläggas exploatörer för åverkan på natur- och rekreationsvärden. 2. Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Delaktighet i planeringsprocessen. Boende och andra berörda ska invoveras i planeringsprocessen genom samrådsmöten, förskolebesök, skolbesök (grundskola), deltagande i forum för närings livsutveckling samt högskoledialog. Nya mötesplatse1: Mötesplatser i den offentliga miljön ska bevaras och tillkomma. 3. Attraktiva bostadsområden stadsmässiga kva/iteta Hälsovägen utvecklas till stadsgata med spårvagn och lokaler som möjliggör butiker, cafeer, restauranger och kulturlokaler. Flemingsbergsparken omvandlas till en mer integrerad park än tidigare vilket ökar dess användbarhet och funktion som mötesplats likt en stadspark. Funktionsblandning Flemingsberg består av olika typer av arbetsplatser, skolor, forskning, bostäder, service, shopping. Programområdet ska vara en väl integrerad del i denna struktu r. Området i sig ska innehålla mestadels bostäder men även verksamhetslokalaler. En del av beståndet kommer att rikta sig mot studenter och personal kopplade till högskolor och arbetsplatser runtomkring, och därmed skapas förutsättn ingar för god integreringmellan bostadsområden, arbetsplatsområden, och utbildningsområdena. Blandade upplåte/seformej: Befintliga bostäder i området är till största delen hyresrätter. Inom området eftersträvas en blandning av hyresrätter och bostadsrätter (även äganderätter kan vara önskvärt). Uppenbara målgrupper där efterfrågan är stor är studerande och ungdomar. Till detta bör läggas målgrupper med behov av större bostäder såsom barnfamiljer. Även seniorboende kan vara ett varierande inslag. 1/ygghet. Trygghet är den viktigase grunden för ett attrakti vt boende. Entreer och fönster mot gator och allmänna platser, gränser mellan privat och offentl igt, väl omhändertagna par- 18

260 SBN ker och stråk, förutsättningar för 24-timmars stadsliv är viktiga faktorer för att skapa trygghet i bostadsområdena. Kvalitet i utformning. Byggnader och offentlig miljö ska utformas med höga esteti ska kvaliteter. Detta ökar attraktiviteten, stoltheten, och därmed tryggheten i området. Integration. Det är viktigt att omdaningen av området kommer även de som redan bor i närheten och använder området till del. Ny bebyggelse och anläggning ska vara väl integrerat, utfört med respekt för de platser och stråk som används idag. Exploatering kan i delar innebära upprustning av befintligt och närliggande. 4. God utbildning och kreativt näringsli v Buffert och försäljningfor arbetsplats- och utbildningsområden. Programområdet ska stödja utbildnings- och företagsklimatet i Flemingsberg (som är ett av stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande). Detta kan ske genom att erbjuda bostäder som riktas mot personal och studerande, men också genom att innehålla lokaler för ca feer, restauranger, kultur, shopping och service, liksom ytor för rekreation. 5. Rik fritid och god hälsa Variation i naturupplevelse!: Grönytorna i programområdet ska innehålla både iordningställda ytor och den kuperade skogen, som erbjuder olika typer av användning. Koppling till omkringliggande rekreationsområden. Kopplingar till rekreationsområdet i norr och Flemingsbergsskogens naturreservat i sydost är forisatt viktiga. ldrollsanläggningw: Befintliga bollplaner behålls. Utveckl ing av grönområdet kan komma att innehålla ytterligare tillägg som t.ex. uppgradering av bef. frisbeegolf eller liknande. Nya slingor i parken innebär nya motionsspår. Lekplatse1: Bostadsnära lekplatser bör tillkomma. Tiygga gångvägw: Gångstråk ska vara väl omhändertagna och belysningen utformad med tanke på trygghet. 19

261 SBN Förändringar Befintliga stråk (oranga), Service/shoppingstråk (gulstreckade), Mötesplatser (lila) Stråk och mötesplatser Häl sovägen förbinder pendeltågstationen med Flem ingsbergs centrum och entren till Huddinge Sjukhus, samt en av entreerna till Södertörns högskola. På båda sidor av Hälsovägen finns särskilda banor för gång och cykel. Dessa utgör de viktigaste gångstråken genom området, inte minst till programområdet. l byggnaderna utmed Hälsovägen, vid centrum och kring sjukhustorget innehåller/kommer att innehålla lokaler i bottenplan och entreer mot gata. Det blir aktiva stråk där människor rör sig under större delen av dygnet och som erbjuder variation och stad liv. Genom programområdet finns ett högt utnyttjat gångstråk som leder från tågstationen, under Huddingevägen, genom grönområdet fram till centrum och den norra delen av Grantorps bostadsområde. Det finns även ett stråk som går i en slinga innanför det befintliga bostadsområdet runt skolan. Vid utveckling av parken och ny bebyggelse till kommer inre slingor, se vidare under "Fiem ingsbergsparken" och "Pianstruktur". Det finns ett antal platser för möten, lek och rekreation i området. Flemingsbergsparkens anlagda del ( l) utgör viktig plats för lek och rekreation. Den är centralt placerad för boende i Grantorps bostadsområde och kommer att få ett än mer centralt läge när ny bebyggelse tillkommer i parken. Den är och förblir en viktig samlingsplats i om rådet. Södertörns Högskolas norra entre mot aulan, har en entreplats mot Hälsovägen. Mitt emot, på andra sidan Hälsovägen skapas en ny torgliknande plats (2). Denna bör aktiveras med shopping/ service i de nya byggnaderna,och utgöra entre till Flemingsbergsparken. Den befintliga trafikplatsen binder ihop entren till högskolan och entren till parken. Ti ll kommande bebyggelse utmed Hälsovägen bör innehålla släpp som skapar nya mindre allmänna platser, som även de kan skapa koppli ngar mellan den aktiva Hälsovägen, och parken. (3) 20

262 SBN Mindre parkrum "Pocket park" ---P+ ::;rön passage Flemingsbe1gsparkens minsta utsträckning. Den vänstrafliken ned mot Hälsovägen är dock schematisk. Till vänster exempel på hur skog kan gestaltas med belysning Flemi ngsbergsparken Flemingsbergsparkens minsta möj liga avgränsning styrs av att den ska kunna behålla sina två olika karaktärer - En anlagd parkdel med mer iordningställd karaktär, många olika funktioner och plana ytor, tillgänglig från alla håll. Den är och förblir en välanvänd oas för de som bor i området. Den fungerar både för barn som vi ll leka eller spontanidrotta, och för äldre säll skap som tar ut grillen eller slår sig ner med en bok. Här finns konstgräsplan, parkbänkar, gungor, klätterutrustning, plats för kringresande tivoli mm. Den bör utvecklas med fler lekplatser för mindre barn, t.ex. fler gungor. Lekparken vid Hälsovägen i söder försvinner på sikt och det är viktigt att de små barnen har "egna ytor" som inte domineras av skolbarnens lekar. - En skogsdel som är kraftigt kuperad med vildare och skogig karaktär som erbjuder ett mer spännande och oförutsägbart landskap för lek, promenad mm. Den fungerar väl som sådan idag, inte minst för skol- och förskolebarn, men bör utvecklas med fler mindre stråk, små gläntor med sittplatser, mer belysning o.s.v. Detta så att även denna del av parken bl ir användbar för promenad och rekreation även under dygnets och årets mörkare delar och för människor med olika krav på tillgänglighet. Höjdpunkter i landskapet bevaras obebyggda som utsiktsplatser. Det är det viktigt att behålla hela gröna kopplingen i området, dels i form av en slinga runt Allnerstaskolan och del s genom kopp l ingen norrut t i Il det större grönområdet i Glömstadalen och Flemingsbergs gård. Parken ska kunna uppfattas från Hälsovägen genom släpp i bebyggelsen som bevarar visuell kontakt med parken och som i en eller flera punkter leder in besökare i parken. Avgränsningen i söder följer (ungefårligt) befintligt gångstråk, i öster höjdkurvor och den anlagda delens kant. Det är viktigt att parken inte upplevs som privatiserad och ti llhörande endast de boende. 21

263 SBN "" Föreslagen planstruktur Planstruktur Flemingsbergsparkens minsta utbredning i grön fårg. Viktiga stråk (orangea) i huvudsak i befintligt läge. Stråket som går genom parken i öst-västlig riktning från kopplingen under Huddingevägen mot Flemingsbergs station kan flyttas något norrut. Mindre stråk (lila) utvecklas for att öka rörlighet och tillgänglighet i parken, och visas som exempel på lägen i bilden. Om råde för förskola förläggs i anslutning till Annerstaskolan med angöring från Medicin som ansluter till Hälsovägen. Gula ytor kan bebyggs med i huvudsak bostäder, mot Hälsovägen och kring entren vid trafikplatser med lokaler i bottenplan. Programforslaget möjligör bostäder. 22

264 SBN l'-:::=:=! Hl l Överstmöjlig bebyggelse skrafferad. Nederst bild två bilderfrån Röda gången och längsttill höger från Hälsovägen Bebyggelse Bebyggelseområdet är placerat så att det kommer att bi lda et1 tydligt gaturum utmed Hälsovägen, möter Flemingsbergs centrum och Annerstaskolan i öst/nordöst, och utveckla parkgatan som idag är bebyggd utmed endast en sida. " Insidan" av bebyggelsen bör vara bi lfri. De privata bostadsgårdarna avgränsas tydligt mot den allmänna parken av gångstråk där så är möjligt, i övrigt av höjdskillnader eller på annat sätt som tydligt visar var gränsen för allmän plats går, men utan att skapa onaturliga rumselement. Parkering sker i garage. Exempel på hur bebyggelsens fotavtryck skulle kunna vara syns i skraffering. Arkitekturen ska tillföra något nytt till området och bör ha ett i någon mening kraftfu llt uttryck för att samspela med de karaktärstarka höga byggnaderna i Flemingsbergs centrum och Grantorps bostadsområde. Det är viktigt att den nya bebyggelsen håller hög kval itet i fasad och planeri ng för att bidra positivt ti ll hela intrycket av området. Den nya bebyggelsens densitet, skala och utformning samt hur den förhåller sig till gata, park och omgivande bebyggelse kommer att studeras vidare under planprocessen. 23

265 SBN Exempel på möjlig bebyggelse av Hälsovägen Bild: Total arkitektur Bebyggelse utmed Hälsovägen Genom att komplettera med ny bebyggelse utmed Hälsovägen skapas en stadsstruktur med en blandning av funktioner och väl fungerande offentliga rum och mötesplatser av god kvalitet. Hälsovägen utgör kopplingen i området och det är längs denna gata det offentliga stadsrummet utvecklas. Bebyggelsen mot Hälsovägen bör utgöras av en mestadels sammanhängande struktur mot gata för att skapa ett tydligt gaturum och skärma av mot buller. Den kan vara 6-7 våningar hög för att möta det stora gaturum som Hälsovägen utgör (43 m) och de stora byggnadsvolymerna på andra sidan vägen. Byggnaderna kan variera i höjd och den översta våningen kan vara indragen (s. k. kungsvåning). Bebyggelsen bör innehålla släpp som ger någon luftighet och skapar kontakt med parken bakom. Släpp i nivå med gata eller med ett på ett par våningars höjd kan skapa mindre indragna platser som kan befolkas och bidra till ett aktivt stadsliv. Mot Hälsovägen ska byggnaderna ha lokaler med ti llräcklig takhöjd och öppna fasader mot gata. Huvudentreer vänds mot Hälsovägen. Sutteränghus i de brantare delarna är möjligt. Arkitekturen bör förutom det ovan sagda också samspela med det pampiga anslaget i själva Hälsovägen med trädalleer, fterfiliga körfält och grön spåvägsremsa i mitten. Bebyggelse utmed parkvägen Bebyggelsen utmed Röda gången möter ett l O våningar högt skivhus. Den nya bebyggelsen bildar ett gaturum av den befintliga parkvägen. Här kan byggnadskropparna placeras friare och man kan tänka sig mer av hus-park-struktm. Volymerna bör vara i mindre skala, c: a 4-5 våningar för att utgöra en mell anskala mellan parken och den höga befintliga bebyggelsen, även lägre kan vara möjligt. Här är terrängen brant sluttande uppåt från vägen, och bebyggelsen anpassas efter detta. Det är viktigt att bibehålla passager till parken. Parkering sker huvudsakligen i garagen vid Hälsovägen, viss markparkering kan tänkas Ref erensbild Lindhagensgata med liknande gatubredd som Hälsovägen 6 våningar + l kungsvåning 24

266 SBN Angöringsvägar i rött. Ungefärlig utbredning garage skrqlferal l Trafik, angöring, parkering Gångtrafik Befintliga gångvägar ska behållas, men lägen kan komma att justeras i samband med områdets framväxt. Anslutningar till programområdet kan tillkomma och anpassas till den nya bebyggelsesstrukturen. Flemingsbergsparkens gångstråk utvecklas för att tillgängliggöra parken mer. Eventuellt kan nya trafiksäkra övergångställen över Hälsovägen komma att behövas i och med att nya programmets genom förande. Cykeltrafik Befintliga cykelvägar ska behållas. Anslutningar till programområdet kan tillkomma och anpassas till den nya bebyggelsesstrukturen. Eventuellt kan nya trafiksäkra cykelpassager komma att behövas i och med programmets genomförande. Kollektivtrafik Hållplatsläge för Spårväg Syd tillkommer och bör samordnas med denna och övrig bebyggelseplanering kring Hälsovägen. Biltrafik Programområdet bör angöras från Terapivägen i öster som med si na korsningar bedöms kunna ta hand om fordon stillskottet orsakat av tillkommande bebyggelse i och med detta program. Eventuellt kan viss ombyggnad av vägen bli növändig. Att ytterligare belasta korsningen Hälsovägen Huddingevägen är inte önskvärt. l väster angörs området via Medicinvägen som anpassas för att också hantera biltrafik till den nya bebyggelsen. Området föreslås dock även få en infart från cirkulationsplatsen på Hälsovägen. Denna är till för till fällig angöring, och handikappplatser. 25

267 SBN Erempel på tillfällig parkering i galumiljö, Siargalan i Umeå Angöring till byggnader Huvudentn!er till byggnader utmed Hälsovägen ska vara vända mot Hälsovägen. l Huddinge kommun tillåts dock generellt inte angöring eller parkering längs med kollektivtrafikens stamnät Angöring ska i huvudsak ske till fots och cykel. Angöring med bil, varurnottagning och sophantering sker huvudsakligen via garage. Viss lastning och lossn ing, avlämning/upphämtning kan komma att ske från Hälsovägen. Plats för detta utformas i befintlig gatumiljö och/eller i släpp mellan byggnader och gestaltas så karaktären av tillfållighet understryks. Angöring till byggnader utmed Röda gången kan ske från denna, li ksom byggnader i väst kan angöras från den Medicinvägen. Parkering Både cykel- och bilparkering ska tillgodoses inom den egna fastigheten. Antal parkeringsplatser beräknas utifrån parkeringstal för Huddinge kommun. Bilparkering ska ske i garage under fastigheten, med angöring från Terapivägen. Cykelparkeringarna bör vara lätttillgängliga och vara väderskyddade, upplysta samt med möjlighet att låsa fast ramen. Cirka l procent av biltrafikplatserna ska utformas för handikapptillgänglighet samt reserveras för detta ändamål. Minst en plats anordnas även för mindre Parkeringsanläggningar. Längst från 25 m gångavstånd från entre som ska vara tillgänglig ska handikappplats kunna anordnas (enligt Boverkets byggregler.) Säker skolväg Exploateringen får inte förhindra att ta sig till den befintliga skolan på ett säkert sätt, och vid byggande av ny förskola ska hämtning och lämning, samt säkert sätt att ta sig ti ll skolan beaktas. 26

268 SBN Tekniska förutsättningar & miljö Samhällsbuller.fi'ån väg vid 2 m, ekvivalenta värden Buller Trafikbuller anges i decibel (dba) dels beräknade över ett medeldygn, benämnt ekvivalenta ljudnivåer, dels som maximala nivåer eller bullret från det bullrigaste fordonet, t ex tåg, bussar och lastbi lar. Programm rådet exponeras för buller från Huddingevägen och Hälsovägen. Området exponeras även av buller från tågtrafiken som trafikerar stambanan. Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse bör följande riktvärden för trafikbuller normalt inte överskridas: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Programområdet ligger i ett läge med närhet till fl era typer av kollektivtrafik samt i anslutning till offentlig service. Då riksdagens riktvärden riskerar att inte uppfy llas, som i det här fallet, kan avsteg från riktvärdena behöva göras. Boningsrum, balkonger och uteplatser bör då till exempel placeras mot en tyst innergård och/eller tyst sida. Geologi Enligt "Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun" (upprältad av Tyren 1975) består marken inom planområdet i huvudsak av berg (berg i dagen eller berg på ringa djup) och fast jord (morän, sten, grus, sand samt lerjord med genomgående torrskorpa på berg eller morän). Hydrologi Området är kuperat och har förhållandevis goda avrinningsförhållanden. Avrinn ing av dagvatten från området kornmer att öka då fler ytor blir hårdgjorda såsom vägar, tak och infarter. Tillkommande hårdgjorda ytor bör minimeras så långt som möjligt och att de förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten som fi nns tas tillvara. I samband med planläggning samt genomförande av planen bör bebyggelse och anläggn ingar anpassas för att minska belastningen av näringsämnen via dagvatten. 27

269 SBN Området kan avvattnas via dagvattnets tunnelsystem till Flemingsbergsvikens våtmark och vidare till sjön Orlången. Orlången som ingår i Tyresåns sjösystem, ett sjösystem där Östersjön är slutrecipient Sjön Orlången är en vattenförekomst som har ett mycket näringsrikt tillstånd och belastas med näringsämnen, främ st fosfor, från delar av centrala Huddinge och omgivande fritidshusområden. Näringstillförseln leder till igenväxning, algblomning och syrefria bottnar. Sjöns dj upvatten blir i det närmaste helt uttömt på syre under både vinter- och sommarstagnationen. l första hand bör påverkan från inkommande flöden begränsas, så att inte vattenkvaliteten försämras nedströms i de efterföljande vattenförekomsterna. Sjön med dess omgivningar ingår i Orlångens naturreservat och har stor betydelse för friluftslivet i området. Miljökvalitetsnormer för vallen EU: s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för al la typer av vatten. Vattend i rektivet är i Sverige implementerat främst i Vattenförvaltningsförordningen och i Miljöbalken 5 kap. Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärder och förvaltningsplan för vatten. Orlången omfattas av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen som gäller alla vattenförekomster (yt- och grundvatten) är att vattenstatusen inte får försämras. Orlången har klassificerats ha "god kemisk status", men har "måttlig ekologisk status" och förslås få "god ekologisk status" år 2021, d.v.s. sjön behöver i detta avseende förbättras betydligt. Vid samhällsplanering behöver åtgärder vidtas för att minska påverkan på Tyresåns sjösystem. Luft Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och bensen samt partiklar (PM 2.5 och l O) i utomhusluft K vävedioxid- och partikelhalterna i området ligger relativt långt under de värden som inte får överskridas enligt beräkning av SLB-analys. Se Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds hem sida. Miljökvalitetsnonnerna för svaveldioxid och bly klaras generellt med mycket stor marginal i Stockholms län. Miljökvalitetsnormen en ligt 5 kap miljöbalken kommer inte att överskridas med föres laget ändamål. Någon utredning om bensen har inte gjorts i länet, Naturvårdsverkets bedömning vid införandet pekade inte på att det ska bli problem att klara normen i Sverige. Risker Farligt gods Den intilliggande stambanan är transportled för farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län redogör i rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse (2000:0 l) hur riskfrågor ska hanteras i den fysiska planeringen. Av rapporten framgår bland annat att en riskanalys bör tas fram om ny bebyggelse föreslås inom l 00 meter från järnväg med farligt gods, om risk därvid kan antas uppkomma. Planområdets gräns närmast järnvägen är belägen med god marginal från riktvärdet, ca 170 meter. Avståndet till Huddingevägen, som utgör en sekundär transportled för farligt gods ligger på ca 140 meters avstånd till planområdet Riskfor skred/höga vattenstånd För programområdet bedöms det inte finnas risk för vare sig skred eller risk för översväm ning. Förorenad mark Det bedöms inte finnas risk för att marken inom programområdet kan vara förorenad. 28

270 Arkeologi Inom programområdet finns en registrerad fornlämning, Huddinge 368: l. Fornlämning är ett boplatsområde där främst fragment av slagen kvarts och avfall påträffats. Den antikvariska bedömningen är att det är ett bevakningsobjekt Tillgänglighet Boverkets rekommendationer och föreskrifter för tillgänglihet gäl ler. I Huddinge komm uns lekplatsprogram (20 13) anges att "En lekplats ska utformas så att den kan användas av barn med någon typ av funktionsnedsättning. Den ska även utformas så att förä ldrar med funk tionshinder kan använda lekplatsen tillsammans med sitt barn." Då området bitvis är mycket kuperat bör man utreda särskilt hur tillgänglighet i parken kan uppnås och se till att de mer flacka delarna anpassas för barn och vuxna med särskilda behov. Teknisk försötj ni ng Avfallshantering Närmaste återvinningsstationer finns på Terapivägen och i Flemingsbergs centrum. Avfall ska förvaras och hämtas i tillämplig typ av avfallsbehållare i enlighet med vad som föreskrivs i den av kommunfullmäktige fastställda renhållningstaxan. Avfallshantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och återvinning. Under den fortsatta processen ska utredas om möjlighet finns att ansluta till det befintliga sopsugssystemet som finns inom Grantorp. Energijörsö1jning Programområdet kan försörjas med fjärrvärme. Vatten.försöljning, spillvallen Programområdets kan va-försötjas via det kommunala ledningsnätet (Stockholm Vatten AB). Dagvatten Programmet innebär att ytor som tidigare varit genomsläppliga blir hårdgjorda. Enligt kommunens dagvattenstrategi ska dagvatten i möjligaste mån omhändertas på den egna fastigheten genom att i första hand infiltreras, i andra hand fördröjas innan avledning sker till det allmänna nätet. Val av takmaterial, tekniska lösningar och övriga byggnadsmaterial bör ske i enlighet med dagvattenstrategi n. En separat dagvattenutredning kommer att tas fram för att undersöka hur vattnet kan hanteras inom området. Ambitionen är i första hand att dagvattenflöden inte ska öka från området och i andra hand fördröjas innan det avleds till dagvattensystemet Området kan VA-försörjas genom anslutning till allmänt ledningsnät då det ligger inom Stockholm Vatten SBN

271 SBN Prickatfält är vattenledningarnas utsträckning AB :s verksamhetsområde för dagvatten. Ledningar för vaflen och avlopp. Huvudledni ngar för för vatten, dagvatten och spillvatten genomkorsar området. l bilden ovan anges stråk för ledningar som är bundna till tunnelpåslag. Dessa ledningar måste vara åtkomliga eller kul ve rteras. De kan vara åtkomliga från garage, som då måste ha tillräcklig frihöjd för arbetsfordon. Räddningstjänst Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet och brandvattenförsötjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. 30

272 SBN Genomförande Organisatoriska frågor P lanförfarande Planarbetet sker med normalt fdrfarande. Tidsplan Program sam råd Markanvisning Tillstyrkan program Plansamråd mars - april maj- sep dec kv Granskning 4 kv Antagande av detaljplan l k v Laga kraft* l k v (*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft efter ca 4 veckor efter antagandebeslutet.) Avtal Ett ramavtal konuner att tecknas med framtida exploatör för bostadsbebyggelsen i samband med att kommunfullmäktige beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag. Ramavtalet ska reglera generella genomfdrandefrågo r. l samband med antagande av detaljplanen kommer markoch exploateringsavtal med exploatören att godkännas i vi lket marköverlåtelse, kostnads- och genomförandefrågor med mera regleras. Exploatören ska även teckna ett plankostnadsavtal med kommunen för att reglera planavgiften. Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Kommunen får intäkter från försäljning av mark för bostads byggnation, försä ljning av mark för bostäder ska regleras i avtal. l projektet finns kommunala kostnader för åtgärder på kommunalt vägnät samt upprustning av parken. Ramavtal samt mark- och exploateringsavtal som reglerar genomförandefrågor och exploateringsåtgärder kommer att upprättas mellan framtida exploatör och kommunen. Ersättning vid markförvärv/försäljning Marken för bostadsbebyggelse kommer att säljas till en exploatör genom markanvisning via anbud. För att hitta en exploatör kommer kommunen att anordna en markanvisningstävli ng där exploatörer får lämna in idefårslag till bostadsbebyggelsen till sammans med ett anbud för marken. Kommunen utvärderar sedan de inkomna bidragen och utser en eller flera vinnande exploatörer. De exploatörer som vinner tävlingen ges rätt att under en viss tid och under vissa villkor ensam förhandla med kommunen om bostadsutbyggnaden inom detaljplanen för fastigheten Grantorp 5:3. Övrigt Under programarbetet avser kommunen att göra en handelsutredning för att klargöra förutsättningar för service i bottenvåningen längs med Hälsovägen. T ekniska frågor Tekniska utredningar Under planarbetet bedöms bland annat fö ljande analyser och utredningar behöva utföras: 31

273 SBN Buller (placering och utformning av bebyggelsen, bullerdämpande åtgärder för parken) - Geotekniska förhållanden - Behov av förskaleplatser - Dagvattenutredning Administrativa frågor Ansvaret för arbetet med detta program ligger på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samband med medverkande från kommunens förvaltningar. Projektledare för programmet är Anna Hammarbäck, planavdelningen. Övriga deltagare i proj ektgruppen är: Annika Löfmark, gatu- och trafikavdelningen Nicklas Johnsson, planavdelningen Rake! Edqvist, gatu- och trafikavdelningen Karin Almgren, lantmäteriavdelningen Signe Wernberg, mark- och exploateringsavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Planavdelningen ~ marbäck Arkitekt 32

274 Grantorp 5:3 Diagnosvagen l l Flemingsbergspar~en Skala 1 :3200 Huddinge kommun o m

275 (E) C -D A -B

276 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson Kommunstyrelsen Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Samarbetsavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län ska godkännas i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 december Sammanfattning Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till ny organisation för Energirådgivningen i Stockholms län (inklusive Håbo kommun). En förändring som föreslås för den kommande tvåårsperioden jämfört med förra är en formulering som innebär tydligare inriktning och mål för verksamheten. En annan förändring är att ansvaret för telefonrådgivningen och uppdatering av webbplatsen slås ihop så att Huddinge kommun ansvarar även för uppdatering av webbplatsen. En sista förändring är att ett resursråd har bildats för att vara ett stöd för värdkommunerna. I resursrådet ingår chefer från varje värdkommun samt KSL. Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har deltagit i framtagandet av förslag till avtal har och inga ytterligare synpunkter. Kommunstyrelsen anser att samarbetet är positivt och att det bör fortsätta enligt förslaget till nytt avtal. Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till ny organisation för Energirådgivningen i Stockholms län (inklusive Håbo kommun). Detta samarbetsavtal har utformats av energirådgivningens referensgrupp i samråd och avstämningar från berörda kommunala organ. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

277 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Förslagets syfte är att ytterligare öka verksamhetens kostnadseffektivitet och flexibilitet samt möjligheter till en ökad fördjupning inom lokalt prioriterade områden i kommunerna och därmed föra verksamheten närmare kommunen och den enskilde medborgaren. Energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning från energimyndigheten och i enlighet med inriktningen i detta avtal. Värdkommunerna för avtalsperioden är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun. Nuvarande samarbetsavtal gällande kommunal energi- och klimatrådgivning går ut den 31 december Det nya avtalet innebär vissa förändringar jämfört med tidigare avtal: Tre punkter som anger inriktning för avtalet och tydligare mål för verksamheten har formulerats. Detta för att tydligare koppla energioch klimatrådgivningens arbete till länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Stockholms län. Ansvaret för telefonrådgivningen och uppdatering av webbplatsen slåss ihop. Tidigare har Huddinge kommun enbart ansvarat för telefonrådgivningen men i och med detta avtal ansvarar Huddinge kommun även för uppdatering av webbplatsen. Ett resursråd har bildats för att vara ett stöd för värdkommunerna. I resursrådet ingår chefer från varje värdkommun samt KSL. Miljönämndens och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter Nämnderna har deltagit i framtagandet av förslag till avtal och har inga ytterligare synpunkter. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på ärendet utan anser att avtalet ska förlängas enligt förslaget. Förvaltningens uppfattning är att samarbetet i länet fungerar bra och ser därmed att det bör fortgå.

278 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Persson, Katarina Miljöstrateg Bilagor Kommunal energi- och klimatrådgivning , KSLs rekommendation Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län Miljönämndens protokoll Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Beslutet delges KSL Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden

279 REKOMMENDATION Dnr: KSL/13/ För kännedom: Samhällsbyggnadschefer eller motsvarande Energirådgivningens Referensgrupp Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen i Håbo kommun Kommunal energi- och klimatrådgivning KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde att rekommendera kommunerna att anta förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal klimat- och energirådgivning Ärendebeskrivning Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram ett förslag till ny organisation för Energirådgivningen i Stockholms län (inklusive Håbo kommun). Detta samarbetsavtal har utformats av Energirådgivningens referensgrupp i samråd och avstämningar från berörda kommunala organ. Förslagets syfte är att ytterligare öka verksamhetens kostnadseffektivitet och flexibilitet samt möjligheter till en ökad fördjupning inom lokalt prioriterade områden i kommunerna och därmed föra verksamheten närmare kommunen och den enskilde medborgaren. Energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning från Energimyndigheten och i enlighet med inriktningen i detta avtal. Värdkommunerna för avtalsperioden är Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun. Ärendegång Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

280 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/13/ beslutshandling. Beslut om antagande av samarbetsavtalet är att likställas med underskrift. Svarsperiod KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast med e-post till alternativt till Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM Frågor och information Frågor med anledning av detta besvaras av: Said Ashrafi, telefon , e-post Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Madeleine Sjöstrand Förbundsdirektör 2

281 AVTAL Dnr KSL/2014/ Samarbetsavtal för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, och Österåker samt KSL har följande avtal träffats; 2 Syfte Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län samt Håbo kommun. Det innebär att de enskilda kommunerna får ut mer av statsbidraget då dubbelarbete undviks samt att administration och verktyg bekostas av flera. Dessutom kan arbetet utföras mer målmedvetet och samordnat. 3 Verksamhet Energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning från Energimyndigheten och i enlighet med inriktningen i detta avtal. Det övergripande målet är att bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och kunskapsspridning om effektiv energianvändning samt hållbara lösningar avseende energi och transporter för privatpersoner, företag och organisationer. Inriktning Samarbetet gör det möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med energi- och klimatrådgivning inom varje kommun. Med gemensamma, effektiva metoder och processer kan varje kommun genomföra de uppgifter som åläggs den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Följande tre inriktningar är vägledande för regionens energi- och klimatrådgivning: Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax Hemsida Organisationsnummer

282 KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL 2 (6) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2014/ EKR ska arbeta mot de uppsatta målen i Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Stockholms län avseende minskad energianvändning och ökad användning av förnybar energi. EKR ska utveckla färdiga koncept med fokus på minskad energianvändning och klimatpåverkan för medborgare, företag och organisationer för att få synergieffekter och uppnå högsta möjliga effekt av de medel varje kommun bidrar med. EKR ska sträva efter att medverka i strategiska nätverk och samverka med utvalda partners för att få en hög utväxling av arbetet inom EKR. Mål för verksamheten Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. Energi- och klimatrådgivningen ska bidra till att regeringens mål avseende minskad energianvändning, minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning och ökad användning av förnybara bränslen inom transporter ska uppfyllas. Tydliga effektmål ska fastställas i en Verksamhetsplan som tas fram gemensamt för verksamheten och följs upp årligen. För de koncept som tas fram inom samarbetet ska mål formuleras för minskad energianvändning i kwh, i den mån det är möjligt. Samtliga insatser ska utvärderas. I den utsträckning det är möjligt ska effekten av dessa redovisas i sparade kwh. Gemensam basverksamhet Samverkan mellan parterna sker med gemensamma insatser. Dessa är: Gemensamt projektledarskap och projektstöd för planering och genomförande av projekt och aktiviteter. Gemensamma målgruppsspecifika projekt och aktiviteter. Gemensam webbplats Gemensam telefonrådgivning. En detaljerad beskrivning av de ingående delarna i basverksamheten ges i bilaga 1. 4 Organisation Den gemensamma verksamheten bedrivs genom ett samarbete där KSL tillsammans med kommunerna är huvudmän. För att organisationen ska verka så effektivt som möjligt finns följande grupper och ansvar inom samverkan:

283 KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL 3 (6) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2014/ KSL KSL är en av huvudmännen för verksamheten enligt detta avtal. KSL fungerar som regionens Energikontor vilket innebär att de har en sammanhållande funktion för energi- och klimatrådgivningen. De ska även underlätta samt stödja verksamheten genom att stå som värd för och vara sammankallande för Referensgruppens möten rörande styrning och uppföljning av verksamheten. KSL samverkar med Länsstyrelsen och Landstinget i Stockholms län och bidrar till sammanhållningen och styrningen av det övriga energiarbetet i regionen. Viktiga uppgifter för KSL är även: Tillhandahålla stöd för det administrativa och ekonomiska förfarandet kring detta samarbete. Vid behov söka extern finansiering för projekt vars kostnader inte kan täckas av samarbetets egna ekonomiska medel. Initiera och genomföra EU-projekt samt nationella, regionala och lokala projekt om energi- och klimatrådgivning. Samverka med den nationella arenan (Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Näringsdepartementet med flera) Bidra till kompetensutveckling inom samarbetet. KSL har inget ansvar gentemot kommun/-ers egna avtal med leverantörer för genomförande av kommunspecifika lokala aktiviteter oavsett vad leverantören och enskild kommun föreskriver i överenskommelse dem emellan. Referensgrupp Referensgruppen består av en representant från varje ingående kommun i samarbetet. Referensgruppen har mandat inom de ramar som har beslutats av KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning och är beställare av den gemensamma verksamhetsplanen för samarbetet. I Referensgruppen fattas beslut i de frågor avseende EKRs verksamhet som behandlas av värdkommunerna. Referensgruppen tar också fram idéer och förslag på nya projekt och koncept att utveckla. Gruppen utgör också ett forum för erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och där lokala frågeställningar kan diskuteras. Representanterna i Referensgruppen har i huvudsak följande uppgifter: Delta i planeringen av samarbetets verksamhetsplan och samordna med de lokala verksamhetsplanerna. Bidra med erfarenheter, idéer och förslag för att driva verksamheten framåt. Fastställa förslag till budget, samarbetets verksamhetsplan och resultat. Prioritera och godkänna projektplaner. Godkänna leveranser och avvikelser enligt verksamhetsplanen. Anta verksamhetsberättelse och årsrapport.

284 KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL 4 (6) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2014/ Värdkommun Den gemensamma basverksamheten sköts av anställda i fyra utvalda kommuner som nedan kallas för Värdkommuner (VK). De resurser som står till förfogande används för att täcka kostnaderna för den gemensamma basverksamheten. VK är inte bundna till någon särskild geografisk indelning av kommuner. Dessa har valts utifrån visat intresse, kompetens och förutsättningar för att utföra tilldelat uppdrag i enlighet med detta avtal. För avtalsperioden är dessa kommuner Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad och Upplands Väsby kommun. VK ansvarar för EKRs gemensamma basverksamhet under hela avtalsperioden Var och en som arbetar i VK ska tidrapportera nedlagd tid i projektet och redovisa kvartalsvis till KSL. De funktioner som ingår i VK är: Huvudprojektledare, 1 heltidstjänst Biträdande projektledare, 1 heltidstjänst fördelad på två halvtidstjänster Energi- och klimatrådgivare för telefonrådgivning samt webbplats, 2 heltidstjänster Projektledningens ansvar inkluderar följande: Säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen för samarbetet och kommunicera eventuella avvikelser till Referensgruppen. Ansvara för att den beslutade budgeten följs. De som ingår i projektledningen har ansvar för en eller flera av de projekt som ingår i samarbetet. Uppföljning av frågor och synpunkter från referensgruppsmöten. Säkerställa att kvalitetssäkring sker av projektplaner, rapporter och föredragningar. Framtagning av underlag till samarbetets verksamhetsplan, tertialuppföljningar och årsrapport. Lägesrapportering och uppföljning av projekt. Ta fram underlag för att kommunicera energi- och klimatrådgivningens arbete på webbplatsen. Föreslå, planera och efter behov medverka i nationella projekt och externa aktiviteter som exempelvis mässor, möten och konferenser. Omvärldsbevakning, det vill säga bevaka och inhämta information om det som berör energi- och klimatrådgivning. Planering och deltagande vid strategiska nätverk och arenor.

285 KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL 5 (6) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2014/ Funktionen för telefonrådgivning och webbplats ansvarar för: Telefonrådgivning till privatpersoner, företagare och organisationer i de ingående kommunerna. Uppdatering av webbplatsen och Facebook. Delta i arbetet med den övriga gemensamma basverksamheten i mån av tid. Kostnaderna för de ingående funktionerna och fördelningen mellan Värdkommunerna redovisas i bilaga 1. Resursråd För att stötta Värdkommunerna finns Resursrådet som består av chefer från varje värdkommun samt KSL. Deras uppgift är att hjälpa till att lösa frågor rörande arbetsfördelning inom projektet samt utgöra en rådgivande och vägledande funktion när Värdkommunerna har ett behov av att diskutera särskilda frågor. Resursrådet träffas kontinuerligt cirka en gång per kvartal och kallas in vid behov av Värdkommunerna. KSL är sammankallade för Resursrådet. De olika rollerna inom samarbetet beskrivs utförligt i bilaga 1. 5 Resursfördelning Var och en av de ingående parterna har rätt till verksamhetens resurser och samlade tid i proportion till sina respektive andelar av den totala finansieringen av projektledarskap, webbplats, telefonrådgivning samt gemensamma projekt. För den gemensamma basverksamheten, det vill säga webbplatsen, telefonrådgivningen och övriga projekt beräknas ungefär 39 % av statsbidraget förbrukas. 61 % av det statliga bidraget används för kommunspecifika lokala aktiviteter och är ett sätt att säkerställa kommunens möjlighet att skapa insatser utöver den gemensamma basverksamheten. Detta sker i enlighet med villkoren för statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning från Energimyndigheten. Den specifika fördelningen redovisas i bilaga 1. 6 Styrning Referensgruppen ansvarar för styrningen av verksamheten. Referensgruppen kallas till fyra årliga möten för att ge underlag för verksamheten, erfarenhetsutbyte, uppföljning och utvärdering. KSL:s representant är ordförande i Referensgruppen. På uppdrag av Referensgruppen tar Värdkommunerna årligen fram ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget till verksamhetsplan och budgeten ska vara förankrat hos de ingående kommunerna i samarbetet genom Referensgruppen. KSL:s kansli skriver ett ärende till Miljö- och

286 KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL 6 (6) STOCKHOLMS LÄN Dnr 2014/ samhällsutvecklingsberedningen som beslutar om den årliga verksamhetsplanen och budgeten. Politiker och övriga representanter från varje kommun inbjuds till ett årligt möte för avstämning och erfarenhetsutbyte. 7 Finansiering och kostnadsfördelning Verksamheten finansieras med statliga bidrag enligt Energimyndighetens villkor. Var och en av parterna är skyldiga att söka till hela det disponibla bidragsbeloppet. Parternas erhållna bidrag eller motsvarande belopp ska finansiera den gemensamma basverksamheten i enlighet med fördelningen i bilaga 1. Parterna står för egna begärda insatser utöver samarbetets gemensamma verksamhet (projektledning, webbplats, telefonrådgivning och gemensamma projekt). 8 Avtalsperiod och uppsägning Avtalsperiod är from till och med Om finansieringsprincipen väsentligt ändras från tidigare förordning (1997:1 322) eller om villkoren ändras under avtalsperioden så att statsbidragen reduceras väsentligt eller upphör av andra skäl ska avtalet omförhandlas med rätt till uppsägning vid närmast kommande årsskifte. 9 Underskrift Detta avtal träder i kraft när samtliga parter har antagit rekommendationen.

287 BILAGA Dnr 2014/ Bilaga till Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

288 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Innehållsförteckning INLEDNING 2 Förutsättningar och avgränsningar... 2 Målet med energi- och klimatrådgivningen... 2 VERKSAMHET 3 Gemensam basverksamhet 3 Projektstöd i gemensamma målgruppsspecifika projekt... 3 Webbplatsen... 4 Telefonrådgivning... 4 Kommunspecifika lokala aktiviteter... 5 Roller... 5 Huvudprojektledare... 5 Biträdande projektledare... 6 Energi- Och klimatrådgivare i den gemensamma basverksamheten... 7 Kommunrepresentant... 8 FINANSIERING OCH KOSTNADSFÖRDELNING 9 RESURSFÖRDELNING 9 1

289 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ INLEDNING FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en av huvudmännen för verksamheten enligt avtalet. KSL fungerar som regionens Energikontor och ska ha en sammanhållande funktion. De ska dessutom underlätta och stödja verksamheten genom att stå som värd för och vara sammankallande för Referensgruppens möten rörande styrning och uppföljning av verksamheten. Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län samt Håbo kommun. Det innebär att de enskilda kommunerna får ut mer av statsbidraget då dubbelarbete undviks samt att administration och verktyg bekostas av flera. Dessutom kan arbetet utföras mer målmedvetet och samordnat. Varje kommun har en representant i sin förvaltningsorganisation med ansvar för energioch klimatrådgivning som ingår i energi- och klimatrådgivningens Referensgrupp. Avtalet omfattar inte styrning av de lokala aktiviteter som genomförs i varje kommun. Avtalet omfattar inte heller Energikontorets verksamhet utöver energi- och klimatrådgivningen i regionen. KSL som utgör Energikontor i Stockholmsregionen ansvarar för samordningen av övriga energiaktiviteter i regionen i samarbete med Landstinget och Länsstyrelsen. Energi- och klimatrådgivningen (EKR), det vill säga de kommuner som ingår i samarbetsavtalet ansvarar för energi- och klimatrådgivningen i regionen i samverkan med KSL. MÅLET MED ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning är målet med rådgivningen att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. Energi- och klimatrådgivningen ska riktas till hushåll, företag och organisationer. Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Energimyndigheten. 2

290 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ VERKSAMHET Energi- och klimatrådgivningen ska bedrivas i enlighet med villkoren för statsbidrag från Energimyndigheten och i enlighet med utformningen av avtalet samt denna bilaga. Gemensam basverksamhet Tydliga effektmål ska fastställas i en Verksamhetsplan som tas fram gemensamt för verksamheten och följs upp årligen. Mål ska formuleras för minskad energianvändning i kwh för de projekt och koncept som tas fram inom samarbetet, där så är möjligt. De gemensamma insatserna är: Gemensamt projektledarskap och projektstöd för planering och genomförande av projekt och aktiviteter. Gemensamma målgruppsspecifika projekt och aktiviteter. Gemensam webbplats Gemensam telefonrådgivning, öppet alla vardagar med som gemensamt telefonnummer. Möjlighet finns för den rådsökande att bli uppringd efter anmälan på webbplatsen. Projektstöd i gemensamma målgruppsspecifika projekt Energi- och klimatrådgivningen driver gemensamma projekt som beslutas av Referensgruppen. För närvarande är dessa projekt: Energismart Företag (genom pedagogisk rådgivning stimulera företag till genomförande av energieffektiviseringsåtgärder). Småhusprojekt (exempelvis direktkontakt med småhusägare med direktel eller oljeuppvärmning). Energismart BRF (arbetet ska leda till energieffektivisering i bostadsrättsföreningars fastigheter). Energismart på varuhuset (ge rådgivning i samband med att människor handlar i affärer och på varuhus). Energismart Tillsyn (samarbete med tillsynsverksamheten inom kommunerna). Energismart i skolan (samarbete med Tekniska museet, Årskurs 4 9). Förankringsarbete (att sprida insikt och kännedom om energirådgivning i kommunernas organisationer). Projekt initierade av Energimyndigheten. Samarbetsprojekt, kontakter med olika aktörer exempelvis branschorganisationer. Verksamheten med projektstöd i gemensamma projekt skall drivas vidare och utvecklas. Arbetet leds av huvudprojektledaren och rapportering sker till EKRs Referensgrupp. Med projektstöd avses följande: Utveckling av gemensamt material och koncept (effektiva, målgruppsanpassade kommunikationslösningar, faktablad, seminarier med mera). Utveckling av webbplatsen i olika delprojekt. Utgöra ett kompetensstöd för kommunerna i frågor som rör energieffektivisering och övriga energirelaterade områden. 3

291 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Utgöra ett projektstöd för kommunerna i frågor som rör medverkan och deltagande i samarbetet. Bistå med sakkunskap inom energi- och klimatrådgivningens verksamhetsområde vid produktion av informationsmaterial, exempelvis broschyrer och faktablad. Bistå med sakkunskap i projektplanering och genomförande. Deltagande i mässor och övriga evenemang för att ge energi- och klimatrådgivning. Kontakter med journalister samt övrigt PR-arbete. Utvärderingar och uppföljning. Vissa aktiviteter, exempelvis energi- och klimatrådgivning på seminarier och mässor, kan ske såväl på dagtid som på kvällar och helger. Webbplatsen Ansvaret för webbplatsen ligger formellt under KSL. På webbplatsen finns en grundläggande generell energi- och klimatrådgivning med aktuell energiinformation för privatpersoner, organisationer samt små och medelstora företag. Varje kommun har en informationsruta för aktuell och lokal information samt länkar till kommunens egna hemsidor. Dessutom finns ett intranät som innehåller interna dokument. Tillgängligt utrymme är för närvarande 200 MB. Ansvarsfördelningen avseende webbplatsen ser ut på följande sätt: Projektledningen ansvarar för webbens upprätthållande och den tekniska utvecklingen. Huddinge kommun ansvarar för uppdatering och innehåll av informationen på hemsidan. Beslut om den tekniska utvecklingen och förbättringen av webbplatsen tas av EKRs Referensgrupp. Tekniska utvecklingsarbeten upphandlas separat inom ramen för gemensamma projekt och Värdkommunerna deltar så att arbetet genomförs. Telefonrådgivning Telefonrådgivningen skall vara öppen alla vardagar med som gemensamt telefonnummer med möjlighet för den enskilde att bli uppringd efter anmälan på telefon och webbplatsen, inom 72 timmar, vardagar. Standby funktionen är öppen vid behov. Telefonrådgivningen innebär bland annat att ge energiråd via inkommande telefonsamtal från invånare i 27 kommuner i samarbetet. KSL tillhandahåller en gemensam växel som kopplar samtalen. I uppdraget ingår i enlighet med förordning (1997:1 322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning bland annat att: Diskutera energieffektiviseringsåtgärder för byggnader ur tekniska och ekonomiska perspektiv, samt åtgärdernas inverkan på inomhusklimatet, närmiljön och det globala klimatet. Diskutera energieffektiviseringsåtgärder för transporter av personer och gods. Föreslå miljö-, klimat- och kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. 4

292 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Beskriva olika uppvärmningsalternativ för byggnader, byggnaders klimatskal, olika ventilationssystem, vanliga hushållsapparaters och hemelektroniks energiförbrukning i hushåll och olika belysningstekniker. Bedöma värmebehovs- och energibesparingsberäkningar. Förutom att ge rådgivning via telefon ingår att skicka ut energi- och klimatrådgivningens och olika myndigheters relevanta informationsmaterial per e-post och brevledes samt att besvara inkommande e-post. Inkommande samtal via telefonuppringningsfunktionen och hemsidan besvaras i första hand av Huddinge kommuns rådgivare. Det ska finnas möjlighet att styra om inkommande samtal till de kommuner som vill utöva egen telefonrådgivning. Relevanta uppgifter såsom exempelvis tid för samtalet samt typ av fråga skall registreras enligt Referensgruppens önskemål. Statistik ska bearbetas och utvärderas, och sändas för avstämning kvartalsvis samt sammanfattas i en årlig rapport till KSL och kommunerna. Kommunspecifika lokala aktiviteter De enskilda kommunerna genomför aktiviteter inom respektive kommun eller tillsammans med andra kommuner. Exempel på kommunspecifika lokala aktiviteter som kommunerna kan genomföra är: Information, utskick och aktiviteter av olika slag till hushåll, föreningar, små och medelstora företag och skolor. Seminarier och föreläsningar till nyckelgrupper såsom småhusägare, villaägarföreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, mindre företag och skolor. Genomförande av projekt. Medverkan vid kommunala aktiviteter, utställningar med mera. Rådgivning på lokala mässor och evenemang. VK ska bistå med: Sakkunskap i projektplanering och genomförande. För de kommunspecifika lokala aktiviteterna svarar varje kommun separat och kommunerna skall upprätta egna avtal vid anlitade av externa konsulter. ROLLER Rådgivningen bedrivs i ett gemensamt samarbete där kommunerna tillsammans med KSL är huvudmän. Alla som arbetar inom VK ska åta sig att genomgå Energimyndighetens basutbildning för energi- och klimatrådgivare och i övrigt gäller de befintliga befattningsbeskrivningarna. Följande roller är definierade inom samarbetet: Huvudprojektledare 5

293 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Huvudprojektledarens ansvar är att leda arbetet i VK och ska arbeta för att energi- och klimatrådgivningens mål uppnås. Huvudprojektledaren ska vara drivande och säkerställa att resurserna används effektivt. Huvudprojektledaren skall även göra kvartalsvisa sammanställningar av verksamheten. En sammanfattande rapport som beskriver projekten och aktiviteterna och de eventuella lokala aktiviteterna sammanställs årligen av huvudprojektledaren tillsammans med övriga medarbetare i värdkommungruppen. Dessa data används till kommunernas enskilda redovisningar av verksamheten så att de enskilda kommunerna kan sammanställa sina årsrapporter till Energimyndigheten. Huvudprojektledaren ansvarar också för utvecklingen av EKRs verksamhet i linje med de övergripande målsättningarna vilket inkluderar följande: Leda VK:s möten med särskilt ansvar för mötets kvalitet och effektivitet. Förbereda referensgruppsmöten och mötens agenda samt bevaka verksamhetsplanering över verksamhetsåret. Ansvara för rapportering till Referensgruppen. Avstämning och återrapportering till KSL, vara VK:s språkrör. Ersättare för KSL som ordförande i referensgruppsmöten vid behov. Ansvarar för framtagandet av verksamhetsplan samt för att fördela ansvar och arbetsuppgifter inom projektledningen. Samordna de gemensamma projekten och ekonomin fortlöpande samt kontrollera att projekten framskrider enligt plan. Ansvara för framtagandet och sammanställningen av den årliga rapporten till Energimyndigheten. Ansvara för iordningsställande av ekonomiska redovisningar och slutrapporter för den gemensamma basverksamheten. Upphandla externa konsulttjänster och produkter för den gemensamma basverksamheten. Ansvara för att genomföra en årlig rapportering för politiker och tjänstemän för avstämning och erfarenhetsutbyte. Är primär kontaktperson gentemot massmedia. Huvudprojektledaren ansvarar också tillsammans med övriga medarbetare i värdkommungruppen för att: Planera och samordna EKRs övergripande interna och externa kommunikation. Ta fram strategier och riktlinjer för övergripande kommunikation. Ge råd och stöd i kommunikations- och massmediefrågor. Bevaka att kommunikationsaspekter beaktas i verksamheten. Bevaka att EKRs profil förmedlas på ett korrekt sätt. Biträdande projektledare Biträdande projektledare har i stort sett samma ansvar som huvudprojektledaren och ska bistå denne med stöd för att säkra att alla arbetsuppgifter inom projektledningen genomförs med god kvalitet. Biträdande projektledare ska arbeta för att EKRs mål uppnås och verka för att rådgivningens arbete är väl kommunicerad inom kommunernas organisationer. Följande arbetsuppgifter och ansvar ingår i den biträdande projektledarens arbete: 6

294 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Bistå huvudprojektledaren vid planering och utformning av förslag till gemensamma insatser i enlighet med samarbetsavtalet för kommunala energioch klimatrådgivningen. Förslagen ska innehålla uppgifter om vilka aktiviteter och ekonomiska resurser som behövs för genomförandet. Driva och stödja planeringen och genomförandet av de gemensamma projekten samt kontrollera så att de framskrider som planerat. Konsultera och bistå huvudprojektledaren inför strategiska beslut. Bistå huvudprojektledaren vid framtagandet av den årliga rapporteringen av EKRs verksamhet till Energimyndigheten. Bistå huvudprojektledaren vid iordningsställandet av ekonomiska redovisningar och slutrapporter för den gemensamma basverksamheten. Utgöra ett kompetensstöd för kommunerna i frågor som rör energieffektivisering och övriga energirelaterade områden. Utgöra ett projektstöd för kommunerna i frågor som rör medverkan och deltagande i samarbetet. Vara ett samordnande stöd som ska verka för att kommunernas lokala arbete utvecklas och att kommunerna deltar i de gemensamma projekten. Delta i planering och genomförande av en årlig rapportering för politiker och tjänstemän för avstämning och erfarenhetsutbyte. Delta i utformningen av verksamhetsberättelsen. Energi- Och klimatrådgivare i den gemensamma basverksamheten Inom VK finns energi- och klimatrådgivare som ansvarar för telefonrådgivning och uppdatering av webbplatsen samt Facebook. De energi- och klimatrådgivare som arbetar med telefonrådgivning och uppdatering av webbplatsen har följande ansvar: Ansvara för telefonrådgivningen till privatpersoner, företagare och organisationer i de ingående kommunerna. Standby funktionen är öppen vid behov. Uppdatering av befintlig information samt framtagande av ny information till webbplatsen och Facebook. Uppdatering av information och länkar skall göras så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från det att uppgifter om ändringar från medverkande kommuner eller KSL kommer in till ansvariga. Detta gäller även namnändringar på energirådgivare, ändrade tider eller telefonnummer. Framtagande av ny information i form av faktablad, webbsidor med mera i samråd med övriga värdkommungruppen. Ge lättare stöd till kommunrepresentanterna avseende webbplatsen som exempelvis hjälp med inloggningsuppgifter, navigering på webbplatsen. Webbplatsen skall regelbundet, minst en gång per år, gås igenom. Samtliga sidor och länkar kontrolleras så att webbplatsens information är aktuell. Komplettera webbplatsen med uppdaterad information och länkar om nya regler, bidrag och annat av väsentlig betydelse för den målgrupp som webbplatsen vänder sig till. 7

295 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Kommunrepresentant Varje kommuns representant i Referensgruppen ska delta aktivt både i det gemensamma samarbetet och i det lokala arbetet med energi- och klimatrådgivning inom respektive kommun. Kommunrepresentanten uppmuntras att genomgå Energimyndighetens basutbildning under avtalsperioden. Kommunrepresentanten ansvarar för all rapportering till Energimyndigheten för den lokala verksamheten. Vid behov kan den lokala representanten handla upp konsulter som genomför lokala energi- och klimatrådgivningsaktiviteter inom kommunen. Kommunrepresentanten är skyldig att varje år fylla i en webbenkät för att redovisa till vilka aktiviteter bidraget har använts. Denna ska vara inskickad till Energimyndigheten senast den 30 november varje år. Ekonomisk slutredovisning ska inskickas till Energimyndigheten senast den 31 januari varje år. Mer information finns i föreskrift (STEMSF 2008:2) samt i mall för ekonomisk slutredovisning, båda dessa dokument finns på Energimyndighetens webbplats. VK ska bistå kommunerna med underlag avseende den gemensamma verksamheten för att underlätta rapporteringen till Energimyndigheten. Kostnaderna för de ingående funktionerna fördelas enligt nedanstående tabell. Insats Kostnad Huvudprojektledare (1 heltidstjänst á kr/år) Webbplatsen (service, hosting) Projektmedel Energi- och klimatrådgivning inom VK (två heltidstjänster á kr/år) Telefonuppringsfunktion (samtalskoppling och utveckling) Biträdande projektledare (0,5 tjänst á kr/år) Biträdande projektledare (0,5 tjänst á kr/år) Summa VK ansvarar för energi- och klimatrådgivningens basverksamhet under hela avtalsperioden Nedanstående tabell visar fördelningen mellan Värdkommunerna och KSL. Värdkommun Ansvar Kostnad Stockholm Huvudprojektledarskap, administration av gemensamma projektmedel inklusive köp av externa konsulttjänster och produkter Huddinge Telefonrådgivning samt uppdatering av webbplats Botkyrka Biträdande projektledare Upplands Väsby Biträdande projektledare KSL Webbplatsen (service, hosting) Summa

296 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ FINANSIERING OCH KOSTNADSFÖRDELNING KSL fakturerar kommunerna hela den beräknade andelen av statsbidraget för finansieringen av gemensamma basverksamheten i förskott en gång per år i början av kalenderåret. KSL betalar ersättning till Värdkommunerna. Stockholm Stad betalar ersättning till leverantören för dennes utförda insatser för de gemensamma projekten och insatser. Kommunerna har betalningsansvaret gentemot konsulter för egna kommunspecifika insatser. Ansvaret för fastställandet och fördelningen av kostnaderna mellan de gemensamma insatserna ägs och görs av energi- och klimatrådgivningens Referensgrupp. Andelen av statsbidraget för gemensamma insatser varierar mellan kommunerna beroende av storleken av det statliga bidraget för kommunen. RESURSFÖRDELNING Var och en av de ingående parterna har rätt till verksamhetens resurser och samlade tid i proportion till sina respektive andelar av den totala finansieringen av projektledarskap, webbplats, telefonrådgivning respektive gemensamma projekt. 61 % av det statliga bidraget används för kommunspecifika lokala aktiviteter och är ett sätt att säkerställa kommunens möjlighet att skapa insatser utöver den gemensamma basverksamheten. Detta sker i enlighet med villkoren för statsbidrag enligt förordningen (1997:1 322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten. För den gemensamma basverksamheten, det vill säga webbplatsen, telefonrådgivningen och övriga projekt beräknas ungefär 39 % av statsbidraget förbrukas. Energirådgivningens årliga intäkter och kostnader samt fördelningen mellan kostnaderna Intäkter Kommun (27 st.) KSL Summa intäkter Kostnader Värdkommuner Telefonuppringningsfunktion Webbplatsen Projektmedel Summa gemensamma kostnader Intäkter kostnader (medel för lokal verksamhet)

297 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ För den gemensamma basverksamheten beräknas cirka 39 % av statsbidraget att förbrukas. Alla belopp är i kronor och exklusive moms. På fakturan tillkommer moms om 25 %. Kommun Statliga bidraget KSL fakturerar 2015 KSL fakturerar 2016 KSL fakturerar 2017 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Håbo Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Summa Cirka 61 % av det statliga bidraget ska användas för kommunspecifika lokala aktiviteter. Kommun Statliga bidraget Lokala medel Lokala medel Lokala medel Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Håbo Järfälla Lidingö Nacka

298 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN BILAGA Dnr 2014/ Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Summa

299 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämnden 18 november Diarienummer Remiss: Rekommendation avs Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län Miljönämndens beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Nuvarande samarbetsavtal gällande kommunal energi- och klimatrådgivning går ut den 31 december Avtalets referensgrupp har utvärderat avtalet och föreslår en förlängning av avtalet från och med 1 januari 2015 till och med 31 december Avtalet innebär vissa förändringar jämfört med tidigare avtal: Tre punkter som anger inriktning för avtalet och tydligare mål för verksamheten har formulerats. Detta för att tydligare koppla Energioch klimatrådgivningens arbete till Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Stockholms län. Ansvaret för Telefonrådgivningen och uppdatering av webbplatsen slåss ihop. Tidigare har Huddinge kommun enbart ansvarat för Telefonrådgivningen men i och med detta avtal ansvarar Huddinge kommun även för uppdatering av webbplatsen. Ett resursråd har bildats för att vara ett stöd för Värdkommunerna. I resursrådet ingår chefer från varje Värdkommun samt KSL. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

300 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämnden 19 november Diarienummer SB 2014/120 Remiss: Rekommendation av Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Nuvarande samarbetsavtal gällande kommunal energi- och klimatrådgivning går ut den 31 december Avtalets referensgrupp har utvärderat avtalet och föreslår en förlängning av avtalet från och med 1 januari 2015 till och med 31 december Avtalet innebär vissa förändringar jämfört med tidigare avtal: Tre punkter som anger inriktning för avtalet och tydligare mål för verksamheten har formulerats. Detta för att tydligare koppla Energioch klimatrådgivningens arbete till Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Stockholms län. Ansvaret för Telefonrådgivningen och uppdatering av webbplatsen slåss ihop. Tidigare har Huddinge kommun enbart ansvarat för Telefonrådgivningen men i och med detta avtal ansvarar Huddinge kommun även för uppdatering av webbplatsen. Ett resursråd har bildats för att vara ett stöd för Värdkommunerna. I resursrådet ingår chefer från varje Värdkommun samt KSL. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

301 TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 10 november 2014 MN SB 2014/ HANDLÄGGARE Peter Nordström Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Rekommendation avs Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län Förslag till beslut Nämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen. Beskrivning av ärendet Nuvarande samarbetsavtal gällande kommunal energi- och klimatrådgivning går ut den 31 december Avtalets referensgrupp har utvärderat avtalet och föreslår en förlängning av avtalet från och med 1 januari 2015 till och med 31 december Avtalet innebär vissa förändringar jämfört med tidigare avtal: Tre punkter som anger inriktning för avtalet och tydligare mål för verksamheten har formulerats. Detta för att tydligare koppla Energioch klimatrådgivningens arbete till Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för Stockholms län. Ansvaret för Telefonrådgivningen och uppdatering av webbplatsen slåss ihop. Tidigare har Huddinge kommun enbart ansvarat för Telefonrådgivningen men i och med detta avtal ansvarar Huddinge kommun även för uppdatering av webbplatsen. Ett resursråd har bildats för att vara ett stöd för Värdkommunerna. I resursrådet ingår chefer från varje Värdkommun samt KSL. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har deltagit i framtagandet av förslag till avtal och inga ytterligare synpunkter. Sune Eriksson POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

302 TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 10 november 2014 MN SB 2014/120 2 (2) tf samhällsbyggnadsdirektör Peter Nordström Bygglovchef Två bilagor 1. Remiss: Rekommendation avs Samarbetsavtal för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms län 2. KSLs rekommendation. Beslutet delges Kommunstyrelsen

303 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström Kommunstyrelsen Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) om att förbättra möjligheterna att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har väckt en motion där man föreslår att kommunfullmäktige beslutar att när kommunen upplåter mark för allmännyttigt ändamål skall det villkoras så att cykelställ/parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats när byggnationen är klar. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till Huge Fastigheter AB. Kommunen arbetar redan idag arbeta för att förbättra möjligheterna till bekväm och säker cykelparkering både på kommunal mark och vid nyexploatering. Ett kontinuerligt arbete sker med att byta ut de allmänna cykelparkeringarna som finns vid kollektivtrafiken till nya ställ där möjlighet finns att parkera bekvämt och säkert. När det gäller cykelparkering vid köpcentra, och övrig verksamhet som inte är på allmän plastsmark, ställs krav på cykelparkering vid all nyplanering i samband med framtagande av detaljplan och det har också börjat tas med när exploateringsavtal tecknas med exploatörer. Vid bygglovansökan granskas att kommunens parkeringsnorm uppfylls. Ett parkeringsprogram, som också omfattar cykelparkering, är under utarbetande och beslut om samråd förväntas ske första kvartalet Beskrivning av ärendet Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har väckt en motion, bilaga 1, där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att när kommunen upplåter POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

304 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) mark för allmännyttigt ändamål skall det villkoras så att cykelställ/ parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats när byggnationen är klar. Bakgrunden är att motionärerna noterat att vid flera köpcentra och andra allmännyttiga platser i kommunen saknas det möjligheter för cyklister att ställa ifrån sig cykeln på ett säkert och bekvämt sätt. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till Huge Fastigheter AB. Remissinstansernas synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande, se bilaga 2, att man anser sig redan idag arbeta för att förbättra möjligheterna till bekväm och säker cykelparkering i kommunen både på kommunal mark och vid nyexploatering. Av yttrande framgår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt arbetar med att byta ut de allmänna cykelparkeringarna som finns vid kollektivtrafiken till nya ställ där möjlighet finns att parkera bekvämt och säkert. Under de senaste åren har cykelparkeringar med tak byggts i Huddinge centrum och Stuvsta. Under 2014 planeras cykelparkering under tak i Trångsund och ytterligare parkering i Stuvsta. Cykelpollare med möjlighet att låsa fast cykelns ram för att försvåra stöld har även utförts vid ett antal busshållplaster. När det gäller cykelparkering vid köpcentra och övrig verksamhet som inte är på allmän plastsmark ställs krav på cykelparkering vid all nyplanering i framtagande av detaljplan. I dagens parkeringsnorm finns inga föreskrivna parkeringstal för cykelparkering men en rekommendation har utarbetats som tillämpas i väntan på att en ny parkeringsstrategi ska tas fram. Vid bygglovansökan granskas att kommunens parkeringsnorm uppfylls. I de fall kommunen upplåter mark för kortare tid ställs inte krav på cykelparkering men samhällsbyggnadsnämnden ser att det skulle kunna vara lämpligt beroende på verksamhetens art och cykelparkeringen bör då vara av mer mobil karaktär. Huge Fastigheter AB har ingenting att erinra och har därför valt att inte lämna något yttrande. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning att man redan idag arbetar för att förbättra möjligheten till bekväm och säker cykelparkering. Förutom att cykelparkering hanteras i detaljplaner för nybebyggelse har de också börjat tas upp i de exploateringsavtal som kommunen träffar med exploatörer i samband med nybyggnadsprojekt. Miljö-

305 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med ett parkeringsprogram pågår och beslut om samråd av framtaget förslag förväntas ske under första kvartalet Planerade cykelparkeringar i Trångsund och Stuvsta avses genomföras under Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i detta tjänsteutlåtande. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Sundström, Gunilla Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Motion från Arnold Boström(SD) och Mats Arkhem (SD) Bilaga 2: Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

306 201/l o. 1 o Till Huddinge kommun Kommunfullmäktige Motion från Sverigedemokraterna i Huddinge Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig sin cykel på ett bekvämt och säkert sätt. Vi har noterat att vid flera köpcentra och andra allmännyttiga platser i kommunen så saknas det möjligheter för cyklister att ställa ifrån sig cykeln på ett säkert och bekvämt sätt. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: att när kommunen upplåter mark för allmännyttiga ändamål skall det villkoras, så att cykelställ/parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats när byggnationen är klar. För Sverigedemokraterna i Huddinge -- """"" ::> Arnold Boström -

307 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 15 september Samhällsbyggnadsnämnden 25 september Diarienummer SB-2014/ Remiss: Förbättra möjligheten att ställa i från sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har lämnat in en motion gällande förbättrade möjligheter att ställa ifrån sig sin cykel bekvämt och säkert. De föreslår att när kommunen upplåter mark för allmännyttigt ändamål ska det villkoras att cykelställ och parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats då byggnationen är klar. Förvaltningen anser att vi redan i dag arbetar för att förbättra möjligheten till bekväm och säker cykelparkering i kommunen både på kommunal mark och vid nyexploatering. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

308 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 augusti 2014 SB-2014/ KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Förbättra möjligheten att ställa i från sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har lämnat in en motion gällande förbättrade möjligheter att ställa ifrån sig sin cykel bekvämt och säkert. De föreslår att när kommunen upplåter mark för allmännyttigt ändamål ska det villkoras att cykelställ och parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats då byggnationen är klar. Förvaltningen anser att vi redan i dag arbetar för att förbättra möjligheten till bekväm och säker cykelparkering i kommunen både på kommunal mark och vid nyexploatering. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Beskrivning av ärendet Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har lämnat in en motion gällande förbättrade möjligheter att ställa ifrån sig sin cykel bekvämt och säkert. De föreslår att när kommunen upplåter mark för allmännyttigt ändamål ska det villkoras att cykelställ och parkeringar i lämplig utsträckning finns på plats då byggnationen är klar. Kommunstyrelsens förvaltning har skickat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 15 oktober POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

309 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 augusti 2014 SB-2014/ KS-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att byta ut de allmänna cykelparkeringar som finns vid kollektivtrafiken till nya ställ där möjlighet finns att parkera bekvämt och säkert. Under de senaste åren har cykelparkeringar med tak byggts i Huddinge centrum och Stuvsta och under 2014 planeras cykelparkering med tak i Trångsund och ytterligare cykelparkering i Stuvsta. Cykelpollare med möjlighet att låsa fast cykelns ram för att försvåra stöld har även utförts vid ett antal busshållplatser i kommunen. När det gäller cykelparkering vid köpcentra och övrig verksamhet som ej är på allmän platsmark ställs krav på cykelparkering vid all nyplanering under framtagandet av detaljplan. I dagens parkeringsnorm finns inga föreskriva parkeringstal för cykelparkering men en rekommendation har utarbetats som tillämpas i väntan på att en ny parkeringsstrategi ska tas fram. Då bygglovsansökan inkommer granskar Gatu- och trafikavdelningen att parkeringen är uppfylld för verksamheten enligt kommunens parkeringsnorm. I de fall kommunen upplåter mark för kortare tid ställs ej krav på cykelparkering men förvaltningen ser att det skulle kunna vara lämpligt att ställa detta krav beroende på verksamhetens art men parkeringen bör då få vara av mer mobil karaktär. Det finns många goda mobila cykelparkeringsställ som är lätta att använda och som försvårar stöld. Förvaltningen anser att vi redan i dag arbetar för att förbättra möjligheten till bekväm och säker cykelparkering i kommunen både på kommunal mark och vid nyexploatering. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sune Eriksson Förvaltningschef Annika Feychting Chef gatu- och trafikavdelningen Bilagor Remiss motion Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

310 GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 19 augusti 2014 SB-2014/ KS-2014/ (3) Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

311 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt bokslut" svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 november 2014, avslås motionen. Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) inkom den 10 juni 2014 med en motion med förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast presentera ett mångkulturellt bokslut som ska redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och demokrati- och mångfaldsberedningen. Remissinstanserna och kommunstyrelsens förvaltning framhåller att en kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är problematiskt i många avseenden. För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle redovisningen av olika utgiftsposter behöva utföras utifrån en gruppindelning på individnivå och genom sammanställningar i register som innefattar etnicitet eller kulturtillhörighet. Demokrati- och mångfaldsberedningen samt kommunstyrelsens förvaltning påpekar att redovisning på det sätt som föreslås i motionen är oförenligt med Huddinge kommuns arbete för mänskliga rättigheter och människors lika värde samt i att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning bör genomförandet av förslaget om att inrätta ett mångkulturellt bokslut inte anses förenligt med personuppgiftslagen eller Huddinge kommuns styrdokument. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

312 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Beskrivning av ärendet Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har väckt en motion, daterad den 10 juni 2014, med förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att presentera ett mångkulturellt bokslut som ska redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen (bilaga 1). I motionen beskrivs att det finns så kallade utanförskapsområden och att det finns en sned socio-ekonomisk fördelning, vilket förslagsställarna anser är resultatet av en ansvarslös invandringspolitik och misslyckad integration. Enligt motionärerna är det staten, inte kommunen, som bär ansvaret för detta. Ett mångkulturellt bokslut där invandringspolitikens inverkan på kommunens ekonomi redovisas är nödvändig för att kommunen skall kunna ställa ekonomiska krav på staten. Motionärerna föreslår: - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast presentera ett Mångkulturellt bokslut i enlighet med motionens intentioner. Remissvar Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och demokrati- och mångfaldsberedningen. Socialnämnden Socialnämnden redovisar statistik och kostnader avseende avdelningen för Arbete och försörjnings verksamhet där den presenterade statistiken analyseras utifrån kön-, barn- och områdesperspektiv (bilaga 2). Socialnämnden framhåller att ett bokslut innefattar inte bara kostnader utan även intäkter. Utgifterna är dock omöjliga att redovisa för varje år, utan att tvingas göra godtyckliga bedömningar av kommande år. Vidare anser de att bedömningar av detta slag inte skulle vara förenliga med syftet med den kommunala redovisningen. Remissinstansen påpekar att om begreppet mångkultur syftar på en viss etnisk grupp kan en redovisning av sådana kostnader inte ske utan att föregås av en registrering av individer, vilket går emot svensk lagstiftning. Socialnämnden anser att bokföring av etnicitet på individnivå inte skulle tillföra något nytt perspektiv eller bidra till verksamhetens syfte.

313 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningen anser att särskiljande och beräkning av kostnader för vissa grupper inte är förenligt med Huddinge kommuns arbete för allas lika värde (bilaga 3). Demokrati- och mångfaldsberedningen lyfter fram att Stockholmsregionen strävar efter öppenhet och tolerans. Att föra bokslut över invandrare skulle motverka detta arbete. Remissinstansen hänvisar till statliga utredningar som lyfter fram faran med att dela upp svenskar och invandrare i ett vi och dem. 1 Vidare påpekar remissinstansen att en kategorisering i någon form av etniska grupper är problematiskt i flera avseenden. Ett mångkulturellt bokslut innebär sannolikt att registerföra individer utifrån etniskt ursprung. Mycket tyder på att ett sådant register strider mot 13 i personuppgiftslagen. 13 personuppgiftslagen om förbud mot behandling av känsliga personuppgifter Personuppgiftslagen (PUL) tillämpas på all behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Även manuell behandling av personuppgifter omfattas av lagen om uppgifterna är strukturerade, eller om de ska struktureras, enligt något slags system som gör det möjligt att på ett kvalificerat sätt söka bland uppgifterna. Enligt PUL 13 är det förbjudet att behandla sådana känsliga personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung. Behandlingen av känsliga personuppgifter är endast tillåten i begränsad utsträckning vilket regleras i PUL Om kraven i PUL anses uppfyllda får enligt 10 i samma lag personuppgifter bara behandlas om behandlingen är nödvändig för exempelvis ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter får aldrig behandlas enbart med stöd av intresseavvägningen i PUL 10. Förvaltningens synpunkter I motionen talas om att redovisa kostnader och intäkter för mångkulturen där motionärerna hänvisar till flyktingar och invandrare. Med detta som utgångspunkt skulle begreppet mångkultur i kombination med begreppen 1 Se SOU 2005:56 Det blågula glashuset - Strukturell diskriminering i Sverige.

314 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) flyktingar och invandrare kunna antas åsyfta utrikes födda personer med en annan etnicitet/kultur än den svenska. I strid med kommunens styrdokument Enligt Mål och budget för 2015 ska Huddinge kommun vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde samt i att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. I likhet med demokrati- och mångfaldsberedningen anser kommunstyrelsens förvaltning att en redovisning på det sätt som föreslås i motionen inte skulle vara förenligt med detta förhållningssätt. Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla att mottagandet av flyktingar i kommunen, liksom stöd och omsorg till utsatta grupper i samhället, i första hand inte sker av lönsamhetsskäl. I likhet med socialnämnden anser kommunstyrelsens förvaltning att en redovisning av dessa kostnader utifrån etnisk eller kulturell tillhörighet inte skulle tillföra något nytt perspektiv och inte heller bidrar till att utveckla den kommunala verksamheten i en positiv riktning. Juridiska aspekter och överväganden En kategorisering i någon form av etniska eller kulturella grupper är problematiskt i många avseenden. För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle redovisningen av olika utgiftsposter behöva utföras utifrån en gruppindelning på individnivå och genom sammanställningar i register som innefattar etnicitet eller kulturtillhörighet. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att registrering av individer på det sätt som föreslås i motionen inte är förenligt med gällande lagstiftning, då personuppgiftslagen anger ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter om etniskt ursprung. Förvaltningen kan inte heller finna att de undantag från förbudet som anges i PUL 10 eller i skulle vara tillämpliga för att upprätta ett mångkulturellt bokslut. Huddinge kommun ska följa de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till vilket medför en skyldighet att vid insamling och offentliggörande av uppgifter beakta, skydda samt inte göra oberättigade intrång som kränker den enskildes personliga integritet. 2 Slutsatser Kommunstyrelsens förvaltning kan inte se att det för kommunens verksamhet skulle finnas ett tillräckligt starkt ändamål att upprätta ett mångkulturellt 2 Se exempelvis art. 8 i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten.

315 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (5) bokslut som berättigar ett intrång i den enskilde individens personliga integritet. Att registrera och redovisa kostnader på det sätt som föreslås i motionen kan inte anses förenligt med nationell lagstiftning, internationella konventioner eller Mål och budget. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Maria Sundblad Utredare Bilagor Bilaga 1: Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt bokslut" - motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Bilaga 2: remissvar från socialnämnden Bilaga 3: remissvar från demokrati- och mångfaldsberedningen Beslutet delges Remissinstanserna

316 Till Huddinge kommun Kommunfullmäktige Motion frå n Sverigedemokraterna i Huddinge Redovisa kostnaderna for mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt bokslut". I Huddinge finns flera s.k. utanförskapsområden. De är resultat av en ansvarslös invandringspolitik och misslyckad integration. Vi har uppfattningen att Huddinge kommun inte bär huvudansvaret för den uppkomna situationen och den sneda socio-ekonomiska fördelningen för de olika kommundelarna. Ett effektivt utnyttjande av skattemedlen förutsätter löpande styrning och kontroll över alla kostnader och intäkter. Det är således väsentligt att känna till och ha kontroll över dessa. Ett "Mångkulturellt bokslut" där invandringspolitikens inverkan på kommunens ekonomi framgår är nödvändigt för att kommunen skall kunna ställa, som vi anser, berättigade ekonomiska krav på sta ten. Det s kulle även kunna läggas till grund för olika satsningar på bättre integration. Mot bal<grund av ovan s tående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: att kommunstyrelsen få r i uppdrag att snarast presentera ett "Mångkulturellt bokslut" i enlighet med motionens intentioner. För Sverigedemokra terna i Huddinge ~ ~==:::::===:::... Arnold Boström

317 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 24 september Paragraf Diarienummer SN-2014/ Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt bokslut" - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett Mångkulturellt bokslut - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen föreslår Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) att ett mångkulturellt bokslut upprättas, där kostnader och intäkter för invandring och flyktingar redovisas.etableringsreformen som infördes den 1 december 2010 flyttade kostnaderna för nyanländas introduktion från kommunen till den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen. För de personer som inte omfattas av etableringslagen får kommunen statlig ersättning. Ett bokslut innefattar även intäkter som individer genererar. Totalen av dessa utgifter och intäkter är dock omöjliga att redovisa för varje år, utan att tvingas göra godtyckliga bedömningar av kommande år. En bokföring av etnicitet på individnivå skulle inte tillföra något nytt perspektiv eller bidra till verksamhetens syfte. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsen

318 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt bokslut" svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD). Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett Mångkulturellt bokslut svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD), och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen föreslår Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) att ett mångkulturellt bokslut upprättas, där kostnader och intäkter för invandring och flyktingar redovisas. Etableringsreformen som infördes den 1 december 2010 flyttade kostnaderna för nyanländas introduktion från kommunen till den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen. För de personer som inte omfattas av etableringslagen får kommunen statlig ersättning. Ett bokslut innefattar även intäkter som individer genererar. Totalen av dessa utgifter och intäkter är dock omöjliga att redovisa för varje år, utan att tvingas göra godtyckliga bedömningar av kommande år. En bokföring av etnicitet på individnivå skulle inte tillföra något nytt perspektiv eller bidra till verksamhetens syfte. Beskrivning av ärendet I motionen föreslår Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) att ett mångkulturellt bokslut upprättas, där kostnader och intäkter för invandring och flyktingar redovisas. Enligt motionärerna finns i kommunen flera, så kallade, utanförskapsområden. Dessa ska vara resultatet av en misslyckad integration och en ansvarslös invandringspolitik. Med anledning av detta anser motionärerna att ansvaret ligger på den svenska staten, och att det föreslagna bokslutet är nödvändigt för att Huddinge kommun ska kunna ställa ekonomiska krav på staten. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

319 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen redovisar statistik och kostnader avseende Arbete och försörjnings verksamhet i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Detta kan också följas via Socialstyrelsens öppna jämförelser. Statistik redovisas och analyseras utifrån kön-, barn- och områdesperspektiv och omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Utifrån ett områdesperspektiv har särskilda prioriteringar gjorts av områden som Flemingsberg och Vårby, i enlighet med Mål och budget. Etableringsreformen som infördes den 1 december 2010 flyttade samordningsansvaret och därmed också kostnaderna för nyanländas introduktion från kommunen till den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen. För de personer som inte omfattas av etableringslagen får kommunen statlig ersättning. Ett bokslut innefattar inte bara kostnader utan även intäkter, till exempel de skatteintäkter och statsbidrag som individer genererar. Totalen av dessa utgifter och intäkter är dock omöjliga att redovisa för varje år, utan att tvingas göra godtyckliga bedömningar av kommande år. Förvaltningen anser att bedömningar av detta slag inte skulle vara förenliga med syftet med den kommunala redovisningen. Motionärerna definierar inte vad man menar med begreppet mångkultur, men om begreppet syftar på en viss etnisk grupp kan en redovisning av sådana kostnader inte ske utan att föregås av en registrering av individen som skulle gå emot svensk lagstiftning. Utöver detta kan förvaltningen inte se att ett särskiljande av kostnader och intäkter på dessa grunder skulle tillföra verksamheten något nytt perspektiv gällande att hjälpa och stötta individer i behov av ekonomiskt bistånd. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Biträdande social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare

320 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) Bilagor Motion Remissmissiv Beslutet delges Kommunstyrelsen

321 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StDA 8 (11) HUDDINGE KOMMUN Sammantradesdatum Paragraf Demokrati- och mångfaldsberedning 1 O oktober Diarienummer KS-2014/ Demokrati- och mångfaldsberedningens yttrande över remissen Redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett 'Mångkulturellt bokslut' - motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Demokrati- och mångfaldsberednings beslut Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 30 september 2014, föreslås avslag av motionen. Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har väckt en motion daterad O om att Huddinge kommun ska redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare genom ett "mångkulturellt bokslut". Att särskilja och beräkna kostnader för vissa grupper är inte forenligt med Huddinge kommuns arbete för allas lika värde. stockholmsregionen strävar efter att bli Europas mest attraktiva genom bland annat öppenhet och tolerans, vilket skulle motverkas genom att föra bokslut över invandrare. Statliga utredningar som exempelvis SOU 2005:56 "Det blågula glashusetstrukturell diskriminering i Sverige" lyfter fram faran med att dela upp "svenskar" och "invandrare" i ett "vi och dom". Mycket tyder på att göra "Mångkulturellt bokslut" innebär att registerföra individer utifrån etniskt ursprung, vilket strider mot paragraf 13 i personuppgiftslagen. Överläggning I ärendet yttrar sig Shewen Nysmed (S), Christian Ottosson (C), Katharina Wallenborg (DP) och Marcel Moritz, utvecklingsledare. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordförande Utdragsbestyrkande: datum och signatur

322 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel Demokrati- och mångfaldsberedningen Redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett Mångkulturellt bokslut svar på motion väckt av Arnold Boström och Mats Arkhem (SD) Förslag till beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen beslutar Mot bakgrund av vad som framkommer av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 30 september 2014 anser demokrati- och mångfaldsberedningen att motionen bör avslås Sammanfattning Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har väckt en motion daterad om att Huddinge kommun ska redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare genom ett mångkulturellt bokslut. Att särskilja och beräkna kostnader för vissa grupper är inte förenligt med Huddinge kommuns arbete för allas lika värde. Stockholmsregionen strävar efter att bli Europas mest attraktiva genom bland annat öppenhet och tolerans, vilket skulle motverkas genom att föra bokslut över invandrare. Statliga utredningar som exempelvis et blågula glashuset - strukturell diskriminering i verige lyfter fram faran med att dela upp svenskar och invandare i ett vi och dom. Mycket tyder på att göra Mångkulturellt bokslut innebär att registerföra individer utifrån etniskt ursprung, vilket strider mot paragraf 13 i personuppgiftslagen. Beskrivning av ärendet Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) har framfört en motion daterad om att Huddinge kommun ska redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare genom ett mångkulturellt bokslut. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

323 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Motionärerna hävdar att så kallade utanförskapsområden och sned socioekonomisk fördelning mellan kommundelar beror på invandring och misslyckad integration. För att kunna ställa ekonomiska krav på staten och göra bättre satsningar på integration menar motionärerna att ett mångkulturellt bokslut behövs. Förvaltningens synpunkter I Mål och Budget för 2015 står att Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Att särskilja och beräkna kostnader för vissa grupper är inte förenligt med kommunens förhållningssätt. Huddinge kommun deltar i det regionala utvecklingsarbetet för stockholmsregionen (RUFS) där visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS poängterar att den öppenhet som lockar inflyttare, investerare och besökare är samma öppenhet som skapar ett samhälle med rörlighet, dynamik och förverkligade ambitioner är grundläggande för att regionens attraktivitet ska öka. Lyckas Stockholmsregionen behålla enigheten runt värderingar som tolerans, öppenhet och acceptans kan regionens attraktivitet öka. Statliga utredningar som exempelvis et blågula glashuset - strukturell diskriminering i verige lyfter fram faran med att dela upp svenskar och invandare i ett vi och dom. En kategorisering i någon form av etniska grupper är problematiskt i flera avseenden. För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle bokföringen av olika utgiftsposter behöva göras utifrån grupptillhörighet. Det förutsätter gruppindelning på individnivå och sammanställningar i register som innefattar etnicitet. Mycket tyder på att sådana register inte är lagligt utifrån paragraf 13 i personuppgiftslagen, då förbud att behandla uppgifter om etniskt ursprung och liknande personuppgifter finns. Ett flertal kommuner i Sverige har svarat på liknande motioner om mångkulturellt bokslut men det finns inga beslut på bifall. Kommunstyrelsens förvaltning anser att motionen bör avslås.

324 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Hanna Lundborg Kvalitetschef Moritz, Marcel Utvecklingsledare Bilagor Redovisa kostnader för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett Mångkulturellt bokslut. Motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

325 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) HANDLÄGGARE Lundström, Johan Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll 2014 i Huddinge kommun svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 22 december 2014, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll Huddinge kommun. Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av EY genomfört en granskning av intern kontroll inom Huddinge kommun kopplade till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Sammanfattningsvis anses att kommunen har en god ansats i sitt internkontrollarbete och har kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen genom att riskanalyser baseras på värdering av sannolikhet och konsekvenser för att kunna utvärdera vilka risker som är mest väsentliga att arbeta med. Detta bedömer de kommer att stärka det interna kontrollarbetet ytterligare. Revisionsskrivelsen lämnar utifrån granskningens resultat ett antal rekommendationer. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 22 december 2014, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av intern kontroll kopplade till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Granskningen tar sin utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys och har inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen. I rapporten POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

326 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) betonas att det inte handlar om en fullständig granskning och att granskningen således inte har klarlagt samtliga svagheter som kan förekomma i kommunens kontrollsystem. Granskningen av den interna kontrollen 2014 har inriktats på följande områden: Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor utbetalningar Intäkter kundfakturering inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Löneprocessen Inköps- och upphandlingsprocessen Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörd personal samt genom analys av relevant dokumentation, exempelvis rutinbeskrivningar, kopplade till respektive process. För att få en fördjupad kunskap om processerna och säkerställa att de kontroller som beskrivs genomförs har en transaktion per process följts. I arbetet har ingått uppföljning av rekommendationer som lämnats tidigare år. Flertalet åtgärder bedöms vara åtgärdade medan några kvarstår. Revisorerna anser att kommunen har en god ansats i sitt internkontrollarbete och bedöms ha kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Revisorerna noterar att kommunstyrelsen har fortsatt utvecklingen av den interna kontrollen genom att riskanalyser baseras på värdering av sannolikhet och konsekvenser för att kunna utvärdera vilka risker som är mest väsentliga att arbeta med. Detta bedömer de kommer att stärka det interna kontrollarbetet ytterligare. Inom följande områden lämnar rapporten rekommendationer till kommunstyrelsen: Leverantörsfakturor utbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Leverantörsfakturor och utbetalningar Rutinen för leverantörsfakturor och utbetalningar granskades genom intervjuer med berörd personal samt genom stickprovsgranskning av fakturor

327 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) och utbetalningar. Processen ser i allt väsentligt ut som föregående år men några positiva iakttagelser har gjorts och rekommendationer från tidigare år bedöms åtgärdade. Granskningen av attester har visat att det finns brister inom kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Ibland har endast en specifikation i Excelformat över giltiga attester erhållits, vilket medför att det saknas spårbarhet till om aktuella attester var giltiga vid tidpunkten för attest samt att specifikationen ej överensstämmer med beslutad attesträtt. Vidare saknas även beloppsgränser för attest i attestförordning vilket ökar risken för att inköp görs på obehöriga grunder. Rekommendation: Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden bör skriftligen dokumentera attestbehörigheter samt gällande ansvarsområden och beloppsgränser för attest. Materiella anläggningstillgångar Granskningen har genomförts genom intervju med redovisningschef och systemkonsult vid kommunstyrelsens förvaltning. Processen är i allt väsentligt oförändrad jämfört med föregående år. Tidigare år har avvikelser identifierats avseende att kommunen har dröjt med att aktivera projekt trots att projekten är färdigställda och tagna i bruk. För att förbättra processen har kommunen från och med 2014 infört regelbundna möten mellan projektansvariga och ekonomipersonal för att löpande följa upp pågående projekt. Vidare kommer avstämning av samtliga projekt att ske för att tillse att samtliga projekt aktiveras i tid till årsbokslutet. Revisorerna ser positivt på de nya rutinerna och kommer att följa upp efterlevnaden i samband med granskning av årsbokslutet. Rekommendation: Vi rekommenderar att anläggningstillgångar aktiveras vid den tidpunkt då de är färdigställda och kan tas i bruk. Om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. Finansiella anläggningstillgångar Processen för finansiella anläggningstillgångar och tillhörande finanspolicy samt finansinstruktion för Huddinge kommun har granskats genom intervju med personal på Huddinge kommuns internbank samt genom granskning av relevanta dokument.

328 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) Rekommendationer: Kommunstyrelsen rekommenderas att upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport kvalitetssäkras samt att de kontroller som genomförs för att säkerställa detta dokumenteras. Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram en rutinbeskrivning/finanshandbok i enlighet med vad som föreskrivs i finanspolicyn. En instruktion bör även utfärdas som anger de maximala beloppen för internbankens front office s affärer samt maximala löptider för de kontrakt som front office ingår. Kommunstyrelsen bör komplettera finanspolicyn med föreskrifter om hur överträdelser av finanspolicyn ska hanteras och rapporteras. Förvaltningens synpunkter Revisorernas rekommendationer utgör rubriker nedan och förvaltningens synpunkter och förslag till svar redovisas i brödtext under respektive rubrik. Skriftligen dokumentera attestbehörigheter samt gällande ansvarsområden och beloppsgränser för attest Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att dokumentera attestbehörigheter inom förvaltningen i syfte att förtydliga ansvarsområden och beloppsgränser. Arbetet beräknas slutfört senast till halvårsskiftet Aktivera anläggningstillgångar vid den tidpunkt då de är färdigställda och kan tas i bruk. Om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden Granskningen av årsbokslutet 2013 visade att det förekommer att avskrivningar inte påbörjas när en anläggningstillgång tas i bruk. EY har vid tidigare granskning rekommenderat att om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. När det gäller maskiner och inventarier noterades i bokslutet för 2013 att majoriteten börjar skrivas av i samband med årsbokslutet och att retroaktiv avskrivning tillämpas När det gäller investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar noteras att även för dessa anläggningar görs retroaktiva avskrivningar. Sker detta samma räkenskapsår blir resultatet per helår rättvisande men inte per månad. Om aktiveringen inte sker förrän i januari året efter finns det risk att de retroaktiva avskrivningarna belastar fel år. Därför rekommenderades att kommunen säkerställer att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs.

329 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort särskilda genomgångar och kompletteringar av rutinerna för samhällsbyggnadsprojekt i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Under 2014 har det gemensamma arbetet fortsatt för att ytterligare förbättra processerna för att avsluta projekt och påbörja avskrivningar mer löpande under året och se till att retroaktiva avskrivningar belastar rätt räkenskapsår. Kommunen utreder under 2014 införande av avskrivning av anläggningstillgångar enligt komponentmetoden. Per augusti hade därför inga nya anläggningar, som är aktuella för avskrivning enligt komponentmetoden, aktiverats i avvaktan på att utredningen ska bli färdig. Bokförda avskrivningar var därför något för lågt i resultatet per augusti. Ambitionen är att skriva av nya anläggningstillgångar enligt komponentmetoden och att befintliga anläggningstillgångar hanteras under En avstämning per november av pågående projekt förbättrar arbetet med att aktivera nya anläggningar i tid till årsbokslutet. Upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport kvalitetssäkras samt att de kontroller som genomförs för att säkerställa detta dokumenteras. Ta fram en rutinbeskrivning/finanshandbok i enlighet med vad som föreskrivs i finanspolicyn. En instruktion bör även utfärdas som anger de maximala beloppen för internbankens front office s affärer samt maximala löptider för de kontrakt som front office ingår Komplettera finanspolicyn med föreskrifter om hur överträdelser av finanspolicyn ska hanteras och rapporteras. Arbetet med att upprätta en skriftlig rutin kring internbankens riskrapport samt rutinbeskrivning/finanshandbok pågår inom ramen för arbetet med nya policys och internbankens arbetssätt. Arbetet beräknas bli klart under våren Vad gäller rekommendationen att kommunstyrelsen bör ta fram en instruktion som anger maximala belopp samt löptider för Front office s affärer och kontrakt så är denna rekommendation ej applicerbar på internbankens verksamhet. Internbankens uppdrag är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Beloppsgränser skulle kunna hindra Front office från att fullgöra sitt uppdrag. Kommunstyrelen anser därför att finanspolicyn reglerar det som behöver regleras.

330 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (6) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Johan Lundström Kvalitetsledare Bilagor Bilaga 1: Revisionsskrivelse Bilaga 2: Revisionsrapport 2014, Granskning av intern kontroll Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer Samtliga nämnder

331 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Revisionsskrivelse l l ( l Granskning av intern kontroll 2014 EY har på uppdrag av de förtroendeva lda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av interna kontroller kopplade till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. Granskningen tar sin utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys och har därmed inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen. Dessa är intern kontrollplan, bokslutsprocessen, inköp/upphandling, leverantörsfakturor/utbetalningar, intäkter/ kundfakturering/ inbetalningar, materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar samt PA- och löneprocessen. Granskningen är så ledes inte av sådan omfattning att den klarlagt samtliga svagheter som kan förekomma i kommunens kontrollsystem. Inom dessa områden har vi identifierat ett antal förbättringsområden som syftar till att stärka den interna kontrollen: Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden samt socialnämnden och äldreomsorgsnämnden bör säkerställa att den dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorder motsvarar lagens krav och interna krav. Kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden samt kulturoch fritidsnämnden bör skriftligen dokumentera attestbehörigheter samt gällande ansvarsområden och beloppsgränser för attest. Förskolenämnden, grundskalenämnden och gymnasienämnden bör säkerställa att erforderliga verifikationer alltid bifogas redovisningen av representation och liknande kostnader. Äldreomsorgsnämnden rekommenderas införa rutinen att spara en kopia hos kommunen av skriftliga beslut på äldreomsorgsavgifter för att säkerställa spårbarhet av fattade beslut. Samhällsbyggnadsnämnden bör löpande följa upp budgeten för pågående projekt och informera nämnden om väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. l det fall projektbudgeten överskrids bör det finnas dokumenterade regler och rutiner om hur beslut om tilläggsbudget för projektet ska fattas. Vi rekommenderar att anläggningstillgångar, i enlighet med god redovisningssed, aktiveras vid den tidpunkt då de är färdigställda och kan tas i bruk. Om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. Kommunstyrelsen bör upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport ska kvalitetssäkras och dokumentera de kontroller som genomförs för att säkerställa detta. Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram rutinbeskrivning/finanshandbok i en lighet med vad som föreskrivs i finanspolicyn. En instruktion bör även utfärdas som anger de maximala beloppen för internbankens Front Office's affärer samt maximala löptider för de kontrakt som Front Office ingår.

332 Kommunstyrelsen bör komplettera finanspolicyn med föreskrifter om hur överträdelser av finanspolicyn ska hanteras och rapporteras. Revisionsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar erhålla styrelsens svar på rapporten senast den 15 februari För Huddinge kommuns revisorer Kurt Karlsson Ordförande :<.-. ~3 ~A~ y ~,. 1 1 Laszlo 0agsberg Vice ordförande För kännedom: Kommunstyrelsens presidium Samtliga nämnder

333 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun EV Building a better working world

334 Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer Inledning Metod Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor och utbetalningar... G 5.1. Manuella utbetalningar Granskning av ledningsnära kostnader Intäkter, kundfakturering och inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Processen för finansiella anläggningstillgångar Löneprocessen Pensioner O Inköp och upphandlingsprocessen

335 1 Sammanfattning och rekommendationer Som ett led i revisionen av kommunens räkenskaper har vi granskat rutiner kopplade till väsentliga redovisningsprocesser. Vi har utifrån vår väsentlighets- och riskanalys valt att inrikta granskningen på följande väsentliga områden. Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor- utbetalningar Intäkter- kundfakturering - inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Löneprocessen Inköps- och upphandlingsprocessen Inom dessa områden har vi identifierat ett antal förbättringsområden med syfte att stärka den interna kontrollen. Rekommendationer: ~ Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden samt social -och äldreomsorgsnämnden bör säkerställa att den dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorder motsvarar lagens krav och interna krav..,. Kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden samt kultur- och fritidsnämnden bör skriftligt dokumentera attestbehörigheter samt gällande ansvarsområden och beloppsgränser för attest.... Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas säkerställa att erforderliga verifikationer alltid bifogas redovisningen av representation och liknande kostnader..,. Äldreomsorgsnämnden rekommenderas införa rutinen att spara en kopia hos kommunen av skriftliga beslut på äldreomsorgsavgifter för att säkerställa spårbarhet av fattade beslut..,. Samhällsbyggnadsnämnden bör löpande följa upp budgeten för pågående projekt och informera nämnden om väsentliga awikelser mellan budget och utfall. l det fall projektbudgeten överskrids bör det finnas dokumenterade regler och rutiner om hur beslut om tilläggsbudget för projektet ska fattas. ~ Vi rekommenderar att anläggningstillgångar aktiveras vid den tidpunkt då de är färdigställda och kan tas i bruk. Om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. ~ Kommunstyrelsen bör upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport kvalitetssäkras samt att de kontroller som genomförs för att säkerställa detta dokumenteras. ~ Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram rutinbeskrivning/finanshandbok i enlighet med vad som föreskrivs i finanspolicyn. En instruktion bör även utfärdas som anger de maximala beloppen för internbankens front office's affärer samt maximala löptider för de kontrakt som front office ingår. 2

336 .,.. Kommunstyrelsen bör komplettera finanspolicyn med föreskrifter om hur överträdelser av finanspolicyn ska hanteras och rapporteras. 3

337 2 Inledning Enligt kommunallagen har varje nämnd ett tydligt ansvar för den interna kontrollen avseende de verksamheter som omfattas av nämndens uppdrag. Därutöver har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för den interna kontrollen, bland annat genom kommunallagens krav på uppsikt och det åliggande om ekonomisk förvaltning som finns i lagen. Revisorerna ska varje år granska, och i sin ansvarsprövning av styrelser och nämnder, bedöma om den interna kontrollen i nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisionen genomför granskning av den interna kontrollen via såväl sin grundläggande granskning som via fö rdjupade granskningar. Denna granskning omfattar den interna kontrollen kopplad till rättvisande räkenskaper och korrekt finansiell rapportering. 2.1.Metod Vår granskning av den interna kontrollen kopplad till räkenskaperna har genomförts enligt god revisionssed, vilket bland annat innebär att granskningen tagit sin utgångspunkt i en riskoch väsentlighetsanalys. Granskningen har därmed inriktats på de mest väsentliga riskområdena i redovisningen. Granskningen är således inte av sådan omfattning att den klarlagt samtliga svagheter som kan förekomma i kommunens kontrollsystem. Granskningen innebär att vi har intervjuat berörd personal på följande funktioner; redovisningschef, systemkonsulter och huvudkassör vid ekonomiavdelningen, systemförvaltare och löneadministratörer vid personalavdelningen, upphandlingschefen vid sektionen för kvalitet och projekt samt upphandlingsenheten på kommunstyrelsens förvaltning, finanschef, finansekonom och risk controller vid finansavdelningen (lnternbanken) samt handläggare för Social- och äldreomsorgs förvaltning. Vi har tagit del av relevant dokumentation, exempelvis rutinbeskrivningar, kopplade till respektive process. Vi har för att få en fördjupad kunskap om processerna följt en transaktion per process. Detta ger oss förutom en bekräftelse av vår förståelse för processen möjlighet att säkerställa att de kontroller som beskrivs genomförs. l rapporten lämnar vi förslag till förbättringar kopplade till respektive process. Föregående års rekommendationer följs upp och kommenteras i anslutning till processerna. Huvudområden vid granskning av den interna kontrollen 2014 har varit: Intern kontrollplan Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor- utbetalningar Intäkter - kundfakturering - inbetalningar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar PA/Iöneprocessen Inköp och upphandlingsprocessen 4

338 3 Intern kontrollplan Vi har granskat kommunens arbete med interna kontrollplaner genom intervju med kvalitetsledare vid kommunstyrelsens förvaltning. Vi har tagit del av de anvisningar och det reglemente som finns. Samtliga förvaltningar tar årligen fram en plan för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd. Utformningen av planen för intern kontroll styrs av det reglemente för intern kontroll som antogs i fullmäktige 2003 (dock har den blivit reviderat under 2011). Reglementet omfattar samtliga nämnder och innehåller bland annat kommunens definition av begreppet intern kontroll. Det är kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen i kommunen. Respektive nämnd har i sin tur ansvaret för den interna kontrollen inom sin verksamhet. Enligt reglementet ska varje nämnd göra riskanalyser med utgångspunkt från nämndmålen och fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämndernas interna kontrollplaner integreras med planerings- och uppföljningsprocessen och följs därmed upp i delårsrapporterna och årsbokslutet. Instruktion för nämndernas internkontrollplaner skickas ut tillsammans med anvisningarna till verksamhetsplanen. De olika nämndernas internkontrollplaner kan skilja sig åt till innehåll. Reglementet anger inte hur internkontrollplanerna formellt ska se ut. Anvisningarna är att betrakta som riktlinjer för hur man kan gå till väga men för att inte begränsa nämndernas tankebanor och möjligheter är det upp till respektive nämnd att utforma den faktiska planen för hur målen skall uppnås. Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas så att förvaltningen upprätthåller en god intern kontroll. Verksamhetschefer på olika nivåer är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll, de ansvarar även för att övriga medarbetare informeras avseende arbetet kring intern kontroll. Vi anser att kommunen har en god ansats i sitt internkontrollarbete och har kommit långt när det gäller att identifiera verksamhetsrelaterade risker. Kommunstyrelsen har vidareutvecklat sin plan för intern kontroll genom att riskanalysen baseras på värdering av sannolikhet och konsekvenser för att kunna utvärdera vilka risker som är mest väsentliga att arbeta med och enligt vår bedömning kommer detta att stärka det interna kontrollarbetet ytterligare. Arbetet kan därmed fokuseras kring de mest väsentliga områdena. Kommunstyrelsen har under året även fokuserat mer på processen kring hur riskerna skall hanteras där nämnderna utifrån uppföljning av de planerade åtgärderna i verksamhetsplanen har uppföljning tre gånger per år och baserat på uppföljningen således utvecklar processen kontinuerligt. 4 Bokslutsprocessen Granskning av bokslutsprocessen har genomförts genom intervjuer med ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning, nedan kallad enbart ekonomiavdelningen, samt genom granskning av avstämningar i delårsbokslutet per sista augusti stickprovsgranskning av manuella bokföringsorders har även genomförts. Den ekonomiska rapporteringen i kommunen omfattar månadsbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut. Innehåll och struktur för de ekonomiska rapporterna anges i instruktioner framtagna av ekonomiavdelningen, som även ansvarar för merparten av kommunens gemensamma konton. Respektive förvaltning ansvarar för interimskonton (konton som nyttjas för periodiseringar av kostnader/intäkter) då de har mer kunskap om verksamheten och därmed bättre förutsättningar att hantera periodiseringsposter. Personalavdelningen ansvarar för balanskonton kopplade tilllöner från personalsystemet Hero ma. 5

339 Nyckeltal används både inom ekonomisk uppföljning och vid uppföljning av verksamheterna. Vissa nyckeltal följs upp månadsvis medan andra följs upp per tertial eller per kalenderår. Antalet nyckeltal har minskat och målet är att enbart ha nyckeltal som är jämförbara med framförallt kommuner inom länet. Vi har stickprovsvis granskat manuella bokföringsorders för att kontrollera att kommunen uppfyller dokumentationskraven som krävs samt att de attesteras. Ytterligare granskning kommer att göras i samband med årsbokslutet. Granskningen har inriktat sig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och granskningen har ej föranlett några väsentliga avvikelser. Rekommendationer som lämnats tidigare år:.,. Rekommendation från 2011: Vi rekommenderade förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna samt social- och äldreomsorgsnämnderna bör säkerställa att dokumentationen som biläggs manuella bokföringsorders motsvarar lagens krav och interna krav. status 2014: Uppföljning kommer att ske i samband med granskningen av årsbokslutet. 5 Leverantörsfakturor och utbetalningar Vi har granskat rutinen för leverantörsfakturor och utbetalningar genom intervjuer med berörd personal, granskning av fakturor och utbetalningar genom stickprov. Processen ser i allt väsentligt ut som föregående år men nedan redogörs våra iakttagelser. Kommunen har sedan tidigare nyckelkontroller implementerade för att minska risken för fel i de finansiella rapporterna och oegentligheter. l kommunens försystem för leverantörsfakturahanteringen sker attestering av fakturor i två i förening. Uppsättningen i systemet följer kommunens attestinstruktioner. Merparten av alla fakturor passerar även en administratör som bland annat har till uppgift att lägga in eventuella periodiseringar samt att kontrollera att erforderliga underlag har bifogats. Överföring från försystemet Proceedo till ekonomisystemet Agresso sker dagligen. Vid överföringen från Proceedo till ekonomisystemet sker en kontroll för att säkerställa att informationen som överförs från Proceedo till Agresso är fullständig. Tidigare år har kommunen rekommenderats att dokumentera den avstämning som görs för att säkerställa fullständigheten samt öka spårbarheten på genomförd kontroll av överföringen. Granskningen visar att kontrollen har dokumenterats och sparats varför vi bedömer rekommendationen som åtgärdad. Betalning av fakturor görs genom att betalningsförslag upprättas, godkänns och skickas till banken. Avstämning genomförs för att säkerställa att betalfilens totalbelopp överensstämmer med ursprungligt betalningsförslag. Kommunen har ytterligare en kontroll som sköts av ett externt företag. Innehållet i betalfilen kontrolleras genom att en avvikelselista genereras med avseende på exempelvis eventuella bluffakturor, dubbla betalningar, betalning till företag som saknar F-skattsedel, fakturabelopp överstigande 3 mkr. Rapporten skrivs ut, sparas i pärm och eventuella avvikelser granskas ytterligare. Kommunen har även en rutin för att följa upp ändringar av fasta data i ekonomisystemet Förvaltningarna tar fram logglistor och följer upp gjorda ändringar. Kontrollen dokumenteras och sparas vilket vi ser positivt på. 6

340 Leverantörsfakturor har granskats stickprovsvis med avseende på korrekta attester, rörelsegillhet och kontering. Denna granskning har i år genomförts i samband med granskningen av ledningsnära kostnader samt upphandling. Granskningen har ej föranlett några anmärkningar avseende rörelsegillhet och kontering medan granskningen av attester fortfarande pågår. Vi har under granskningen dock identifierat att det finns brister inom kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Ibland har endast en specifikation i excel över giltiga attester erhållits vilket medför att det saknas spårbarhet till om aktuella attester var giltiga vid tidpunkten för attest samt att specifikationen ej överensstämmer med beslutad attesträtt Rekommendationer som lämnats tidigare år:.,. Rekommendation från 2011: Vi rekommenderade att en avstämning genomförs mellan Proceedo och Agresso för att säkerställa att samtliga fakturor överförs samt att korrekt totalbelopp överförs. Denna typ av kontroll säkerställer att alla fakturor förs över mellan systemen för att minska risken att någon faktura "fastnar" i systemet och medför förseningsavgifter. status 2014: Genomförd granskning visar att avstämningar mellan Proceedo och Agresso under året har sparats vilket medför att spårbarhet föreligger avseende att kontrollen har genomförts. Rekommendationen från föregående år bedöms därmed åtgärdad..,. Rekommendation från 2013: Vi rekommenderade att respektive förvaltning löpande tar ut en logglista från leverantörsreskontra för att kontrollera genomförda förändringar i fasta data, framförallt avseende nya leverantörer, förändringar i bank- och plusgirokonto samt vem som har initierat förändringen. status 2014: Genomförd granskning visar att förvaltningarna tar ut en logglista avseende förändringar i fast data. Förändringarna matchas sedan mot senast inkomna faktura och signeras av utanordnare som genomfört granskningen. Rekommendationen från föregående år bedöms därmed åtgärdad. Nya rekommendationer (2014):.,. Kommunstyrelsen, förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna samt kultur- och fritidsnämnden bör skriftligen dokumentera attestbehörigheter samt gällande ansvarsområden och beloppsgränser för attest Manuella utbetalningar Granskning av manuella utbetalningar har genomförts särskilt och avgivits i separat rapport varför ingen uppföljning görs inom ramen för denna rapport Granskning av ledningsnära kostnader Vi har stickprovsvis granskat ledningsnära/förtroendekänsliga kostnader för perioden januari till augusti år 2014 gentemot fakturaunderlag och övriga verifierande underlag. Granskingen omfattar konton så som representation, konferenser och resor, för att säkerställa att dessa inte strider mot gällande lagar och kommuninterna regler. Granskningen omfattar kommunens alla förvaltningar. 7

341 Vår granskning visar att det i likhet med tidigare år föreligger brister avseende bifogande av dokument som styrker syftet, deltagare och program vid representation, resor och konferenser. Vi vill framhålla vikten av att erforderliga underlag finns tillgängliga då dessa kostnader annars skulle kunna betraktas som löneförmåner vilket är förenat med förmånsbeskattning samt kan vara förtroendeskadligt för kommunen. Flertalet av våra stickprov där vi har noterat att underlagen är bristfälliga avser Barn- och utbildningsförvaltningen, emellertid har tillämpliga underlag kunnat tas fram i efterhand v id förfrågan. Rekommendationer som lämnats tidigare år: ~ Rekommendation från 2011: Förskole-, grundskole- och gymnasienämndema bör tillse att erforrjerfiga underfag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. status 2014: Vi bedömer att denna punkt kvarstår efter genomförd granskning av ledningsnära kostnader. Det förekommer fortfarande brister avseende att erforderliga underfag bffogas. 6 Intäkter, kundfakturering och inbetalningar l samband med granskningen av intern kontroll har vi valt att koncentrera granskningen av intäktsprocessen till olika verksamhetsområden varje år. Föregående år granskades intäktsprocessen avseende miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Granskningen avseende båda förvaltningarna genomfördes utan anmärkningar. Arets granskning avser Social- och äldreomsorgsförvaltningen där det återfinns två huvudsakliga intäktsflöden; allmänfakturering och äldreomsorgsavgifter. Majoriteten av faktureringen avser äldreomsorgsavgifter varpå granskningen har fokuserat på detta område. Allmänfakturering innebär huvudsakligen att en annan kommun faktureras. Detta förekommer exempelvis när en annan kommun köper en plats på ett äldreboende, men kan även innefatta även uthyrning av personalbostäder. Hanteringen avseende äldreomsorgsavgifter initieras av att Biståndskansliet genomför en utredning kring vilket behov av omsorg individen har. Utredningen dokumenteras ned i ett biståndsbes lut. Utifrån beslutet erhåller SÄF underlag för avgiftsättningen vilket registreras hos dem. Utifrån uppgifterna registreras individens behov av omsorg vilket ligger till grund för faktureringen. l samband med Biståndskansliets utredning hos individen överlämnas även en inkomstblankett, som individen ansvarar för att fylla i och skicka in till förvaltningen. Om detta ej sker kommer individen att debiteras full äldreomsorgsavgift. När samtliga uppgifter har sammanställts genomförs beräkningen avseende avgiftsbeslutet för individen. Detta är ett myndighetsbeslut och signeras därför av avgiftshandläggaren innan det skickas till individen. Individen har sedan rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten om denne anser att bedömningen har varit felaktig. Faktureringen sker månatligen och i samband med vår granskning har vi ingående följt en transaktion och säkerställt att faktureringen som genomfördes för augusti månad stämmer mot uppgifter i Procapita som baserats på beslut från biståndsbedömmaren. För överföringen mellan Procapita och Agresso har en kontroll identifierats då ansvarig personal gör en avstämning att överföringsfilens summa och radantal överensstämmer mot inlästa uppgifter i Agresso. Granskningen har genomförts utan avvikelser men det finns möjligheter till förbättrad spårbarhet i enlighet med rekommendation nedan. 8

342 Nya rekommendationer (2014):.,. Äldreomsorgsnämnden rekommenderas att införa rutinen att spara en kopia hos kommunen av skriftliga beslut på äldreomsorgsavgifter för att säkerställa spårbarhet av fattade beslut. 7 Materiella anläggningstillgångar Vi har granskat rutinen för investeringar genom intervju med redovisningschef och systemkonsult vid kommunstyrelsens förvaltning. Processen är i allt väsentligt oförändrad jämfört med föregående år. Tidigare år har avvikelser identifierats avseende att kommunen har dröjt med att aktivera projekt trots att projekten är färdigställda och tagna i bruk. För att förbättra processen har kommunen från och med 2014 infört regelbundna möten mellan mark- och exploateringsavdelningen och ekonomipersonal för att löpande följa upp pågående projekt. Vidare kommer kommunen att per november göra en avstämning av samtliga projekt för att tillse att samtliga projekt aktiveras i tid till årsbokslutet. Vi ser positivt på de nya rutinerna och kommer att följa upp efterlevnaden i samband med gransking av årsbokslutet. Föregående år rekommenderades kommunen att förbättra rutinen för när anläggningstillgångar aktiveras och att retroaktiva avskrivningar skall tillämpas. Kommunen har enligt uppgift implementerat rutinen med retroaktiva avskrivningar. Vid granskningen av delårsbokslutet redovisades att inga pågående projekt har aktiverats i år på grund av att kommunen vill tillämpa komponentavskrivning för samtliga nya i drifttagna investeringar. Utredningen kring komponentavskrivningar har dock inte slutförts ännu varför kommunen avvaktar med aktiveringar till dess att utredningen är färdigställd. Med anledning av detta kommer rekommendationen att följas upp i samband med årsbokslutet. Föregående år rekommenderades kommunen att förstärka rutinen kring projekt som överstiger budget då projekt identifierades som hade överstigit tilldelad budget men där inga nya beslut fattats om en utökad budget. Vi har identifierat att det saknas fastställda rutiner för uppföljning av utfall jämfört med budget. Kommunen bör dokumentera en rutin som förtydligar ansvarsfördelningen med avseende på budgetuppföljning för projekt samt som förtydligar när eventuella awikelser kräver godkännande och när detta ska ske. Intäkterna från exploateringsprojekten resultatförs det år expolateringsprojektet färdigställs och per färdigställd etapp. Om ett projekt löper över flera år bokas det upp i balansräkningen som ett pågående projekt. Vid färdigställandet aktiveras den del av exploateringsprojektet som bedöms vara en investering och avskrivning påbörjas. Exploateringsprojekten delas om möjligt upp i olika etapper där intäkter och kostnader hänförliga till de olika etapperna särredovisas. Redovisningen per projekt sköts med så kallade projektkort där samtliga uppgifter om projektet finns samlade, här anges, förutom samtliga intäkter och kostnader hänförliga till projektet, även förväntat slutdatum. Det är projektledaren för respektive projekt som har ansvar för att meddela ansvarig ekonom när projektet är avslutat. Avstämning sker dock främst i samband med delårs- och årsbokslut. Rekommendationer som lämnats tidigare år:.,. Rekommendation från 2013: Vi rekommenderade att anläggningstillgångar aktiveras vid den tidpunkt då de är färdigställda och kan tas i bruk. Om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. 9

343 status 2014: Med anledning av att inga projekt har aktiverats i år i awaktan på implementering av komponentavskrivning kommer rekommendationen att följas upp i samband med granskningen av årsbokslutet. Nya rekommendationer (2014):.,. Samhällsbyggnadsnämnden bör löpande följa upp budgeten för pågående projekt och informera nämnden om väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. l det fall projektbudgeten överskrids bör det finnas dokumenterade regler och rutiner om hur beslut om tilläggsbudget för projektet ska fattas. 8 Processen för finansiella anläggningstillgångar Vi har granskat processen för finansiella anläggningstillgångar och tillhörande finanspolicy och finansinstruktion för Huddinge kommun. Detta har skett genom intervju med personal på Huddinge kommuns internbank samt genom granskning av relevanta dokument. Den externa upplåningen för Huddinge kommun per 31 augusti kopplat till Huge Fastigheter AB och Söderenergi AB uppgick till6 581 mnkr där mnkr avser Huge Fastigheter AB och 900 mnkr för energikoncernen. Månatligen tar internbanken fram en riskrapport Rapporten syftar till en uppföljning av det finansiella innehavet samt en utvärdering av att fastställda policys och regler efterlevs. Rapporten redogör för huruvida kommunens externa skuld är i linje med framtagen finanspolicy samt innefattar en riskanalys över innehav. Riskrapporten upprättas av kommunens Risk Controller. Idag finns det ingen dokumenterad kontroll av att rapporten är fullständig och den kontroll som finns innebär att rapporten distribueras till olika personer. Rapporten skickas bland annat till en bussiness controller som lämnar en "second opinion" och rimlighetsbedömer den och eventuella uppenbara brister skulle därmed kunna upptäckas. Vår bedömning är att det saknas fastställda rutiner för kvalitetssäkring av rapporten. Riskrapporten kräver viss manuell handpåläggning och det saknas en dokumenterad rutin för hur denna rapport skall upprättas och kvalitetssäkras. Vår rekommendation är därför att en formell rutin upprättas och dokumenteras i en rutinbeskrivning. Rapporten signeras inte heller för att visa att rapporten är granskad och säkerställd vilket också är att rekommendera. Enligt finanspolicyn skall det finnas en dokumenterad finanshandbok/rutinbeskrivning för kommunen. Efter samtal med ansvariga har det framkommit att ett sådant officiellt dokument saknas. Rekommendation är att kommunen författar en finanshandbok/ekonomihandbok för att säkerställa att alla rutiner avseende den finansiella hanteringen samt rutiner för Internbanken finns dokumenterade ifall nyckelpersoner skulle försvinna samt för att säkerställa att alla uppsatta rutiner efterlevs. Detta skulle också ge en förtydligan av ansvarsfördelning mellan de olika funktionerna och mellan personerna på de olika funktionerna. Finanspolicyn saknar beloppsgränser för hur stora transaktioner front office får genomföra. Vidare finns inte heller klara löptider för lånen stipulerade. Kommunstyrelsen bör förtydliga sina instruktioner avseende finanspolicyn gällande hur långa löptider och lånebelopp för avtal som front office får teckna. Förslagsvis kan detta upprättas i ett separat dokument, som exempelvis i en instruktion, snarare än att lägga in detta i policyn för att undvika behovet av att uppdatera och besluta policyn vid eventuella personalförändringar. Det är dock av vikt att ta kommunens verksamhet i beaktande. Kommunen handlar inte på daglig basis utan gör affärer endast för att göra upplåning och säkra räntor och valuta. Dessa belopp kan svänga lo

344 mycket beroende på behov i kommunen och hos kommunens bolag och nivån kan därför vara svår att stipulera. Kommunen bör dock överväga att upprätta ett dylikt dokument. Finanspolicyn saknar hur eventuella överträdelser ska hanteras och rapporteras. Kommunen bör förtydliga policyn med avseende på rapportvägar vid överträdelse samt upprätta en rutin eller process för hur en eventuell överträdelse skall hanteras. Enligt ansvariga inom internbanken är en ny finanspolicy under uppbyggnad och beräknas bli klar i slutet av 2014 alternativt i början av Tanken är att det skall finnas en finanspolicy som godkänns av kommunfullmäktige och sedan en instruktion som beslutas på tjänstemannanivå t. ex. av finans- eller ekonomichef. l botten skall det sedan finnas en rutinbeskrivning. Nya rekommendationer (2014):.,. Kommunstyrelsen bör upprätta en skriftlig rutinbeskrivning om hur informationen i internbankens riskrapport kvalitetssäkras samt att de kontroller som genomförs för att säkerställa detta dokumenteras..,. Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram rutinbeskrivning/finanshandbok i enlighet med vad som föreskrivs i finanspolicyn. En instruktion bör även utfärdas som anger de maximala beloppen för internbankens front office's affärer samt maximala löptider för de kontrakt som front office ingår..,. Kommunstyrelsen bör komplettera finanspolicyn med föreskrifter om hur överträdelser av finanspolicyn ska hanteras och rapporteras. 9 Lönaprocessen Vi har översiktligt granskat Huddinge kommuns löneprocess för att få en förståelse för kommunens rutiner och kontroller kopplade tilllöneprocessen. Bland annat inbegriper detta rutiner för godkännande av anställningar, lönerevision, förändringar av fast lönedata, löpande tidredovisning, utbetalningar av löner och ersättningar samt korrekt redovisning. Genomgång har även skett avseende kommunens rutiner för inrapportering av data till pensionsförvaltaren KPA. Vår granskning av löneprocessen har inte föranlett några väsentliga anmärkningar avseende den löpande lönehanteringen under året. Kommunen har implementerat en rutin där stickprov tas på semesterlöneskulden och där stickproven dokumenteras och sparas, vilket vi ser positivt på. Vi bedömer att kommunen har ändamålsenliga rutiner och kontroller för att hantera löner och personalrelaterade skulder. Tidigare år rekommenderades kommunen att ta stickprov på den första utbetalningen efter genomförd lönerevision för att säkerställa korrekt lön för individer. Vid årets granskning har vi identifierat att kommunen har kompenserande kontroller där de får en varningssignal från lönesystemet om lönen avviker med ±10 % från föregående års lön. Vidare går både facket och förhandlingschefen genom samtliga löner för att säkerställa att dessa är korrekta. Vi bedömer därmed föregående års rekommendation som åtgärdad. Rekommendationer som lämnats tidigare år:.,. Rekommendation från 2012: Vi rekommenderade att kommunen tar ett antal stickprov på den första löneutbetalningen efter genomförd lönerevision för att säkerställa att korrekt lön är inlagd på individnivå Slickproven bör dokumenteras. 11

345 Status 2014: Genomförd granskning visar att stickprov inte genomförs. Vid granskningen identifierades dock att kommunen har så kallade kompenserande kontroller för att minimera risken för att felaktiga löner utbetalas. "' Rekommendation från 2013: Vi rekommenderade att löneavdelningen på respektive nämnd löpande tar ut en logglista från Herorna för att kontrollera genomförda förändringar i fasta data, framförallt avseende förändringar i månadslöner, förändringar i bank- och plusgirokonto samt vem som har initierat förändringen. status 2014: Kommunen har implementerat en rutin för att ta ut och granska logglistor avseende förändringar av fast data i Heroma. Rekommendationen från föregående år anses därmed vara åtgärdad Pensioner Pensioner är en omfattande post både i resultat- och balansräkning. För att säkerställa förståelsen för hur inrapportering avseende underlag för beräkning av pensionsskulden genomförs har detta granskats i samband med löneprocessen. Huddinge kommun har sedan 2013 ett avtal med KPA som innebär att KPA levererar pensionsadministrativa tjänster till kommunen. Kommunen ska i gengäld tillhandahålla de underlag som erfordras för att en korrekt pensionsskuld ska kunna beräknas. Inrapporteringen till KPA sker årligen i januari och avser samtliga anställdas pensionsgrundande årslön inom kommunen. Rimlighetsbedömning sker på totalnivå och kommunen genomför även stickprovskontroller för att säkerställa att den inrapporterade lönen i pensionsfilen är korrekt. Under året (september och november) rapporteras förändringar nyanmälda/avslutade personer. Uppgifterna används inte för beräkning av pensionskulden utan görs endast för att KPA ska kunna skicka ut val-paketet till nyanställda. Vi har i likhet med bolaget genomfört stickprovkontroll avseende att de inrapporterade uppgifter till KPA, överensstämmer med vad som är registrerat i deras egna datasystem. Granskningen har genomförts utan väsentliga anmärkningar. Vår granskning av pensioner har ej föranlett några väsentliga anmärkningar. 10 Inköp och upphandlingsprocessen Den centrala upphandlingsenheten administrerar merparten av upphandlingarna men agerar även stöd till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) samt social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) som även genomför egna upphandlingar för sina respektive förvaltningar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091) respektive lagen om valfrihetssystem, LOV (2008:962). Kommunstyrelsen har fastställt ett reglemente, HKF 9420, för Huddinge kommuns upphandlingsförfarande som beslutades i kommunfullmäktige Under 2014 har reglementet reviderats med anledning av att en ny handbok för upphandling har utarbetats och förändringen i reglementet är bland annat hänförlig till definitionen av upphandlande myndighet och förtydligande av rollerna i upphandlings- och inköpsprocessen. 12

346 Reglementet beskriver hur Huddinge kommun ska arbeta för att följa LOU, processen, och de riktlinjer som finns för hur upphandlingar ska genomföras. All upphandling ska ske med affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, icke diskriminering, transparens, proportionalitet samt följa uppsatta lagar och regler. För årets granskning av intern kontroll i inköps- och upphandlingsprocessen har vi valt att fokusera granskningen på den centrala upphandlingsenheten och har i samband med detta intervjuat kommunens upphandlingschef. Upphandlingsenheten i Huddinge kommun ansvarar för att leda och utveckla upphandlingsarbetet inom kommunen. Under 2014 har processen för upphandling centraliserats och personalstyrkan utökats med ytterligare fem personer. Upphandlingsenheten ska inom ramen för gällande lagar och förordningar bidra till en kvalitativ och ändamålsenlig verksamhet inom kommunen. Centraliseringen har genomförts för att få bättre kontroll i kommunens upphandlingsförfarande. Huddinge kommun har en central avtalsdatabas från vilken samtliga förvaltningar ska avropa. Upphandlingsenheten ansvarar för att kontrollera och säkerställa att avtalsdatabasen innehåller samtliga aktuella avtal samt bevaka när avtalen löper ut för att påkalla att upphandling sker. Samtliga förvaltningar ansvarar för att under hösten upprätta en upphandlingsplan för det kommande året. Upphandlingsenheten ansvarar sedan för att samordna och planera samtliga behov av upphandling inom kommunen och sammanställer en förvaltningsövergripande upphandlingsplan. Tidigare har kommunen haft en antagen miljöpolicy att följa vid inköp och upphandling vilken under 2014 har tagits bort och ersatts med integrering av hållbarhetsfrågor (etiska, sociala och miljöaspekter) i reglementet. Vidare har tjänsten Hållsbarhetsstrateg utformats och även tillsatts och denna ansvarar för att bidra med expertkompetens avseende hållbarhetsfrågor och att göra dessa till en aktiv del i varje upphandlingsprocess. Sedan 1 juli 2014 har kraven avseende dokumentation vid direktupphandling överstigande ett värde om 100 tkr utökats enligt LOU (2007: 1091 ). Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram dokumentationsmallar som ska utgöra ett stöd vid bland annat direktupphandlingar. Vidare har kommunen under 2014 tagit fram en handbok, vilken inte är publicerad ännu, för att utöka kunskapen om upphandlingsförfarandet i hela kommunen. Vi har genomfört en stickprovsvis granskning som syftar till att kontrollera huruvida det finns tillämpliga avtal till grund för köpet samt att fastställda riktlinjer efterlevs. Granskningen pågår vid avgivandel av denna rapport och kommer att avrapporteras i samband med årsbokslutsgranskningen. Rekommendationer som lämnats tidigare år: ~ Rekommendation från 2012: Kommunen rekommenderades att tydliggöra vilka ramavtal som lyder under respektive förvaltning och vad detta ansvar innebär för förvaltningen. Det är av vikt att definiera en ansvarsfördelning för administrationen av ramavtalen. Kommunstyrelsen rekommenderas att dokumentera ansvarsfördelningen inom upphandlingsprocessen för att säkerställa en kvalitet samt kostnadseffektivitet av upphandlade varor och tjänster status 2014: Genomförd granskning visar att det nya reglementet har förtydligats med avseende på ansvarfördelningen. Rekommendationen bedöms därmed åtgärdad. 13

347 ~ Rekommendation från 2012: Kommunstyrelsen rekommenderades att tydliggöra kravet på att en behovsanalys genomförs i samband med initieringen av en upphandlinglinköp samt att denna dokumenteras. Att utvärdera hur varan/tjänsten har nyttjats historiskt samt vad det framtida behovet förväntas bli bedöms vara en viktig grund vid initiering av en upphandling. status 2014: l upphandlingshandboken framgår att en behovsanalys ska genomföras inför en upphandling i samband med att en upphandlingsstrategi tas fram. Upphandlingsenheten ansvarar för att tillsammans med sakkunnig ta fram en upphandlingsstrategi och dokumentera denna. Rekommendationen bedöms därmed som åtgärdad. ~ Rekommendation från 2013: Kommunstyrelsen rekommenderades att införa en rutin vid upphandlingsenheten inom Kommunstyrelsens förvaltning som säkerställer att ramavtalligger till grund för stön-e samlade inköp hos en leverantör. status 2014: Ett arbete pågår med att skapa ett digitalt stöd som möjliggör uppföljning av inköp som sker utan avtal, detta för att identifiera eventuella områden där ramavtal behövs. Rekommendationen kvarstår således. Vidare pågår en stickprovsvis granskning av fakturor mot underliggande avtal vid avgivandet av denna rapport varföreventuella identifierade awikelser avrapporteras i samband med årsbokslutsgranskningen. Stockholm den 17 november 2014 Rebecka Hansson Auktoriserad revisor Rebecca Ersryd Revisionsmedarbetare 14

348 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena Kommunstyrelsen Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2014, lämnas till trafikverket som yttrande angående ny- och ombyggnad av väg 226, delen Pålamalm-Flaggplan-Flemingsberg, i Huddinge och Botkyrka kommuner i Stockholms län. Sammanfattning Som svar på inbjudan till samråd föreslår förvaltningen att Huddinge kommuns yttrande, bilaga 1, överlämnas till trafikverket. Skrivelsen innehåller bl a synpunkter på anläggningarnas barriäreffekter, behov av samplanering samt en önskan om att intrång i naturreservat om möjligt ska undvikas Beskrivning av ärendet Trafikverket har översänt en inbjudan till digitalt samråd för ny- och ombyggnad av väg 226, delen Pålamalm-Flaggplan-Flemingsberg, i Huddinge och Botkyrka kommuner. Syftet med samrådet är att låta berörda och allmänheten komma med synpunkter på det framtagna förslaget för vägens utformning. Samrådsmaterialet finns tillgängligt på trafikverkets webbplats under tiden Projektet består av tre huvudsakliga delar: 1. Infart Riksten - n ny väg anläggs från väg 226 (Huddingevägen) till väg 571 (Pålamalmsvägen) i Botkyrka. 2. Gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. 3. Ny trafikplats Trafikplats Högskolan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

349 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Som svar på inbjudan till samråd föreslår förvaltningen att Huddinge kommuns yttrande, bilaga 1, överlämnas till trafikverket. Skrivelsen innehåller bl a synpunkter på anläggningarnas barriäreffekter, behov av samplanering samt en önskan om att intrång i naturreservat om möjligt ska undvikas. I beredning av ärendet har samråd skett med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Lena Fyrvald Samhällsplanerare Bilagor Huddinge kommuns yttrande Samrådshandling Beslutet delges Trafikverket Natur- och byggnadsnämnden

350 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING REFERENS SIDA KS-2014/ (2) ERT DATUM ER REFERENS TRV 2013/78809 HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena Trafikverket Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner Väg 226 utgör, tillsammans med järnvägsspåren, idag en barriär genom den regionala stadskärnan Flemingsberg. De två områdena på varsin sida om väg 226 och järnvägen hänger inte ihop och det är svårt för framför allt oskyddade trafikanter att röra sig mellan bostäder, arbetsplatser och service etc i de två separerade områdena. Den befintliga infrastrukturen och den nya vägen utgör också en barriär för tillgängligheten till Flemingsbergsskogens naturreservat. I samrådsmaterialet nämns att den nya vägen kommer att dras i nära anslutning till Flemingsbergsskogens naturreservat, vilket ställer stora krav på utformning av vägen så att den inte blir en barriär i friluftslivet. Huddinge kommun vill påpeka att vägen också dras i anslutning till område av riksintresse för friluftslivet, vilket inte nämns i samrådsunderlaget. Huddinge kommun vill understryka vikten av att hela projektets barriäreffekter minimeras och att vid behov kompensationsåtgärder genomförs för att överbrygga barriären för människor, djur och växter. Även intrånget i befintliga exploateringsområden bör minimeras. Enligt Huddinge kommuns trafikstrategi ska gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras och som en del av åtgärderna för att minska barriäreffekten är det viktigt att det i höjd med Trafikplats Högskolan även byggs en säker och attraktiv koppling för gång och cykel mellan Björnkulla och Campusområdet. Huddinge kommun anser också att möjligheten att sänka väg 226 för att minska barriären och prioritera kollektivtrafik, gång och cykel i stråket Hälsovägen-Regulatorvägen inte får omöjliggöras av det aktuella projektet. Projektet får inte heller hindra möjligheterna att utveckla Flemingsbergs station till en fullständig bytespunkt och resecentrum för alla trafikslag exempelvis Spårväg syd, tåg, bussar, gång och cykel. Projektet består av tre huvudsakliga delar: Infart Riksten, ny gång- och cykelväg samt Trafikplats Högskolan. Huddinge kommun anser att det är av stor vikt att Trafikplats Högskolan planeras och byggs ut oberoende av när POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

351 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA KS-2014/ (2) ERT DATUM ER REFERENS Infart Riksten byggs. Om Infart Riksten blir försenad ska det finnas möjlighet att den del av vägplanen som rör Trafikplats Högskolan kan genomföras separat så att den kan färdigställas innan 2019/2020. Trafikverket har påbörjat ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 226. Huddinge kommun anser att vid utformningen av de ingående delarna i projektet bör hänsyn tas till de resultat som framkommer i åtgärdsvalsstudien. Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 28 januari 2015 (protokollsutdrag bifogas). För Huddinge kommunstyrelse Daniel Dronjak Nordquist Ordförande

352

353 Tullingesjon ~ Flemingbergsskogens naturreservat o --- Grönkil 500m s C>Tomas 0Ming2014 Vi har kommit en bit i arbetet med att projektera hur vi ska förbättra trafiksituationen i triangeln mellan Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg sedan tidigare samråd. För att komma vidare i arbetet är det viktigt att veta vad du som bor och verkar i området tycker om de förslag vi tagit fram och de funderingar vi står inför. Därför öppnar vi dörrarna till värt arbete och du har möjlighet att tycka till innan projekteringen fortsätter. Om samrådet För att vägplanen ska bli så bra som möjligt vill vi gärna lyfta fram en del förslag och funderingar som vi arbetar med. Samrådet är elektroniskt och på kartan ovan har vi beskrivit vilka funderingar vi står inför i arbetet Titta på förslaget, läs gärna mer på projektets webbplats och lämna dina synpunkter och förslag till oss. Du har möjlighet att tycka till under hela planeringsarbetet, men för att vi ska kunna hantera synpunkterna och utreda dem utan påverkan på tid planen, är det bra om vi kan få dem till oss innan 23 januari. Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Trafikverket Region Stockholm, Sundbyberg eller via e-post Märk ditt brev med ärendenummer TRV 2013/ Om projektet Trafikverket arbetar för att ta fram en vägplan för att förbättra trafiksituationen i området mellan Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg. Våg 226 Huddingevägen övergår från Flemingsberg och söderut från fyra körfält till två, ett i vardera riktningen. sträckan är hårt belastad och har låg standard. Köbildningen har en negativ påverkan på 2

354 omkringliggande miljö. Trafiksäkerheten blir bristande med tanke på den låga standarden, mängden fordon och oskyddade cyklister. För att förbättra trafiksituationen, framkomlighet och säkerhet arbetar vi i vägplanen med tre huvudsakliga delar: Infart Riksten ny väg frdn väg 226 till väg 571/ Pdlamalmsvägen Botkyrka kommun bygger en ny stadsdel i Riksten. För att det ska vara möjligt att trafikförsörja området och avlasta väg 226 behöver vi bygga en ny anslutning från väg 226 Huddingevägen till väg 571/ Pålamalmsvägen vid Riksten. Vågen är ny och planeras att dras i nära anslutning till Flemingsbergsskogens naturreservat. Det ställer stora krav på hur vi utformar och bygger vägen så att det inte blir en barriär i friluftslivet och att vi göra så liten påverkan som möjligt på miljön. På sträckan från anslutningen till väg 226, efter järnvägen och mot gång-och cykelbro n, blir väg 226 fyrfilig. Infart till Riksten är den första etappen av projektet Förbifart Tullinge. Projektet finansieras delvis av Botkyrka kommun. Gdng och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen I dag saknas en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen. Det blir ett hinder och risk för den som vill cykla mellan Tullinge och Flemingsberg. Det är även en fråga om trafiksäkerhet. Därför tittar vi på att bygga en gång- och cykelväg som binder ihop områdena och skapar förutsättningar för ett regionalt cykelstråk Ny trafikplats pd väg 226 vid högskolan. Vi tittar på att bygga en trafikplats på väg 226, söder om Flemingsberg vid Södertörns högskola. Syftet är att binda samman den nya vägen mellan väg 226 och Pålamalmsvägen (infart Riksten). Trafikplatsen ska även skapa en ny kapacitetsstark väganslutning till de södra och centrala delarna av Flemingsberg sjukhus- och verksamhetsområden. Trafikplats Högskolan är en viktig del av Flemingsbergs övergripande trafikstrategi och detta ställer också stora krav på både läge och utformning. Projektet finansieras delvis av Huddinge kommun som även ska bygga den broanslutning som behövs över järnvägsspåren. Tidigare projekt i omrddet Trafikverket och Vågverket har tidigare drivit projektet Förbifart Tullinge som ett sammanhållet projekt. Arbetet har delats in i tre etapper, där infart Riksten är den första etappen av förbifart Tullinge. Den markeras med lila på kartan.

355 <t i '\'l Vad händer sedan? Vi samlar in synpunkter och ideer för att komma vidare i vår projektering och arbetet med att ta fram en vägplan för om- och nybyggnad. I vår/ sommar presenterar vi ett mer detaljerat förslag där du åter har möjlighet att tycka till. Då har vi kommit längre i processen och kan visa utformningen i detalj, men även berätta mer om konsekvenser for bland annat miljö. Nästa steg är att presentera vägplanen i form av en granskningshandling. Vågplanen skickas därefter for fastställelse och när planen vunnit laga kraft börjar vi bygga. Att ta fram en plan är en process där vi inte vet vilka synpunkter vi får in och hur mycket tid det tar. Tider kan därför komma att ändras, men preliminärt ser tiderna ut enligt följande: våren/sommar 2015, samråd för vägplane n, vintern 2015/2016, granskningshandling (vårt slutgiltiga förslag till ny- och ombyggnad), 2017, tidigast möjlig byggstart \D TRAFIKVERKET Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Rödavägen l Telefon: , Texttelefon: Andra projekt i närheten BanaVäg Flemlngsberg, vägplanen är en del av projektet BanaVåg Flemingsberg. Det är ett samlingsnamn som utöver den här vägplanen även hanterar byggarbetet av ett järnvägsspår och breddning av tågplattformen vid stationen i Flemingsberg. Just nu pågår arbetet med att sidoförflytta väg 226 Huddingevägen for att kunna skapa yta för ytterligare ett spår. Väg 226 Tumba Tullinge, har vi påbörjat ett byggprojekt som återupptas våren Vi genomför fler forbättringsåtgärder, bland annat vid busshållplatser, infarter, utfarter, vattenskyddåtgärder med mera. I projektet planerar vi även att bygga om vid Tullinge bussterminal samt en gång- och cykelväg från skyttbrink till Tullinge. Läs mer på 0 z ::::; oc I o Vl <( ~ o l- i o ~ oc 1- Vl =>...J = vi => <( I u. o... oc <( v i o ~ ~ => o oc Q. <i 5 N... ci al ~... > o z 1-'... ~ oc... > ~ u: <( oc 1-

356 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Höglund, Roger Kommunstyrelsen Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ger kundstöd inom kommunstyrelsens samt natur- och byggnadsnämndens ansvarsområden inom samhällsbyggnad och trafikfrågor. Sammanfattning Utifrån ett översynsarbete om kundstöd inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att ett servicecenter integreras med kommunens servicecenter. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på rekommendationen och föreslår att ett gemensamt servicecenter för kommunens kundstöd inrättas den 1 april 2015 i samband med att ny tjänstemannaorganisation för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor träder i kraft men att detta projekt drivs separat från omorganisationsprojekten. Beskrivning av ärendet Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översynsarbete har ett av delprojekten, benämnt Front Office Back Office, handlat om hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna nyttja möjligheten att lägga ett större ansvar på servicecenterfunktionen för att effektivisera verksamheten. Projektet har gjort en kartläggning av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (MSB:s) alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden (Rationell Organisering av ServiceAdministrationen). Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

357 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar projektgruppen att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. Förvaltningens synpunkter I uppbyggnaden av kommunens servicecenter planerades för att ge kundstöd inom samtliga kommunala ansvarsområden. Kommunstyrelsens förvaltning ser därför positivt på samhällsbyggnadsnämndens förslag att ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ska ge kundstöd inom den tidigare samhällsbyggnadsnämndens områden. Då samhällsbyggnadsnämnden har upphört får dessa områden avse de uppgifter som kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden nu har inom samhällsbyggnad och trafikfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förändringen ska äga rum från den 1 april 2015 i samband med att ny tjänstemannaorganisation för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor träder i kraft men att detta projekt drivs separat från omorganisationsprojekten. Vesna Jovic Kommundirektör Roger Höglund Kommunikationsdirektör

358 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) Bilagor 1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2. Miljönämndens beslut 3. Rapport Back Offce Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden

359 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 november Samhällsbyggnadsnämnden 19 november Diarienummer SB-2014/ Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens förvaltning att ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ger kundstöd inom samhällsbyggnadsnämndens områden. Överläggning i Samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson yrkar bifall till förvaltningens förslag. Tomas Henriksson (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V) samt Marica Lindblad (MP) yrkar på återremiss av ärendet för fördjupad analys av hur olika slags intressenter kan få den service man efterfrågar och hur verksamheterna kan avlastas på rutinärenden. Proposition Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag och ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut tillika förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Tomas Henriksson (S), Elisabeth Ulin Karlsson (V) samt Marica Lindblad (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

360 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 november Samhällsbyggnadsnämnden 19 november Diarienummer SB-2014/ Sammanfattning Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översynsarbete har ett av delprojekten, benämnt Front Office Back Office, handlat om hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna nyttja möjligheten att lägga ett större ansvar på servicecenterfunktionen för att effektivisera verksamheten. Projektet har gjort en kartläggning av MSB:s alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden. Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar projektgruppen att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

361 Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden FÖRSLAG Ärende 9A: Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för fördjupad analys av hur olika slags intressenter kan få den service man efterfrågar och hur verksamheterna kan avlastas rutinärenden. Bakgrund Vi ser flera fördelar med förslaget att integrera MSB:s kundservice i ett kommunövergripande servicecenter. En ingång underlättar så man kommer rätt direkt. Utgångspunkten att rätt bemötande är den avgörande insatsen, när man möter olika slags intressenter, är också riktig. Dagens lösning, där handläggare från olika avdelningar hoppar in på kundservice, förefa ller heller inte optimal på något sätt. Det finns dock en viss motsättning i inriktningen mot generalister, där samhällsvägledare ska kunna svara på alla typer av frågor som berör hela det kommunala fåltet, och behovet att verkligen fä den information, rådgivning och t.o.m. hand läggning som man behöver när man ringer. Det kräver en hel del mer specialiserade kunskaper. Om avlastning av handläggare ska kunna ske, krävs en utökning av antalet samhällsvägledare oavsett vilket alternativ man väljer. Deras kompetens är också avgörande för att inte avdelningarnas handläggare ändå ska behöva hantera många frågor. Vi känner oss inte helt trygga med att fördelarna med förslag 3 uppväger nackdelarna. Vi är inte heller övertygade om att nackdelarna i fö rslag 2 inte skulle kunna överbryggas, för att åstadkomma det förslagets förde lar. Kanske är lösningen en kombination av de båda förslagen, där specialistkompetens för MSB-ärenden fim1s inom det kommungemensamma servicecentret, eller att samverkan mellan ett MSB-baserat servicecenter och kommunens allmänna servicecenter intensifieras. Innan ett definitivt beslut om hur kundservicefrågorna ska organiseras, vill vi se lite mer tydligt hur olika intressenter kan få snabb, enkel och kompetent hj älp så effekti vt som möjligt. Vi saknar också synpunkter från dem som idag är verksamma vid kommunhusets servicecenter. F J Z- ~. J (~v, s ieg\1''-vvl--;e{ Ou;: _f"' 1:, 0h Ut-..\. ~> '-

362

363 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 november 2014 SB-2014/ (2) HANDLÄGGARE Sune Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens förvaltning att ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ger kundstöd inom samhällsbyggnadsnämndens områden. Sammanfattning Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översynsarbete har ett av delprojekten, benämnt Front Office Back Office, handlat om hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna nyttja möjligheten att lägga ett större ansvar på servicecenterfunktionen för att effektivisera verksamheten. Projektet har gjort en kartläggning av MSB:s alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden. Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar projektgruppen att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

364 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SB-2014/ (2) Sune Eriksson tf. Förvaltningschef Bilaga Slutrapport för Frontoffice - backoffice Beslutet delges Kommunstyrelsen

365 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 10 november Miljönämnden 18 november Diarienummer MN Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens förvaltning att ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ger kundstöd inom miljönämndens områden. Suppleantyttrande Karin Olsson (V) anmäler suppleantyttrande. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översynsarbete har ett av delprojekten, benämnt Front Office Back Office, handlat om hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna nyttja möjligheten att lägga ett större ansvar på servicecenterfunktionen för att effektivisera verksamheten. Projektet har gjort en kartläggning av MSB:s alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden. Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar projektgruppen att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

366 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 10 november Miljönämnden 18 november Diarienummer MN Sammanfattning forts. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

367 Huddinge kommun Miljönämnden SUPPLEANTYTTRANDE Ärende 9A Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Vänsterpartiet tror inte att det blir bra med ett gemensamt servicecenter i kommunen som också ska ge kundstöd inom miljönämndens område. Vi forordar det som i Slutrapporl för Frontoffice - backoffice benämns som Förslag 2 som innebär att förvaltningen bygger upp ett nytt servicecenter som bemannas med samhällsvägledare. De som är positivt med Förslag 2 är att man behåller funktionen nära verksamheten och att de som arbetar där då får god personkännedom. De blir specialister på t ex bygglovsfrågor och det som hör ihop med dessa, bl a lantmäteri och kartor och medborgarna kan få nästan fullständiga svar på sina inledande frågor och kan de inte svara har de nära till en handläggare att fråga. Vi tror helt enkelt på en verksamhetsnära kundtjänst därfår att det är bäst för medborgarna. I ett stort gemensamt servicecenter kan de som jobbar där inte gå in så d j up t i ärenden när de ska greppa alla kommunala frågor. Om jag hade haft yrkanderätt skulle jag ha föreslagit att man hade byggt upp ett servicecenter enligt Förslag 2. Karin Olsson (V)

368

369 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 november 2014 MN (2) HANDLÄGGARE Sune Eriksson Miljönämnden Uppbyggnad av gemensamt servicecenter i kommunen Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens förvaltning att ett gemensamt servicecenter skapas i kommunen som också ger kundstöd inom miljönämndens områden. Sammanfattning Inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översynsarbete har ett av delprojekten, benämnt Front Office Back Office, handlat om hur förvaltningen på bästa sätt ska kunna nyttja möjligheten att lägga ett större ansvar på servicecenterfunktionen för att effektivisera verksamheten. Projektet har gjort en kartläggning av MSB:s alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden. Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar projektgruppen att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

370 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 (2) MN Sune Eriksson tf. Förvaltningschef Bilaga Slutrapport för Frontoffice - backoffice Beslutet delges Kommunstyrelsen

371 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT DATUM DIARIENUMMER 30 september 2014 SB-2014/ SIDA 1 (22) PROJEKTLEDARE Annika Feychting , Slutrapport för Frontoffice - backoffice 1. Sammanfattning av uppdrag och resultat Projektet frontoffice backoffice har fått i uppdrag av t f samhällsbyggnadsdirektören Sune Eriksson att med hjälp av ROSA-metoden ta fram underlag för att utveckla MSB:s kundservice och klargöra konsekvenser för backofficepersonalen. Projektet har gjort en kartläggning av MSB:s alla kundkundkontakter i olika ärenden och nivåindelat dessa enligt ROSA-metoden. Detta arbete visar att servicecenter (frontoffice) kan ta en mycket större del av kundärenden än vad som kommer till MSB:s servicecenter idag. I princip alla ärenden enligt ROSA-metodens nivå 1 och 2 samt många andra ärenden i nivå 3 och 4 kan föras över till servicecenter. Projektgruppen har studerat tre olika förslag till lösningar. Utifrån det rekommenderar projektgruppen att MSB:s servicecenter integreras med kommunens servicecenter. För att en bra servicefunktion ska kunna skapas rekommenderar vi starkt att ett nytt servicecenter för kommunen skapas där MSB:s ärenden är en del. Servicecenter arbetar på uppdrag av verksamheten och sköts av samhällsvägledare med kompetens enligt en specificerad kompetensprofil. Information, rutiner och checklistor behöver tas fram och ett kundtjänstsystem anpassat för verksamheten behöver införskaffas och implementeras. Ett nytt servicecenter kommer att ge bättre kundservice med en ingång för alla ärenden till kommunen. För personal i verksamheterna innebär det en avlastning av rutinärenden och att tiden istället kan ägnas åt kvalificerad handläggning och bättre arbetsmiljö. 2. Bakgrund och uppdrag Inom ramen för t.f. samhällsbyggnadsdirektörens uppdrag ingår att göra en översyn av organisationen inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En fråga handlar om att möjliggöra bättre service för medborgarna genom en framskjuten och lätt tillgänglig servicefunktion som samtidigt ger handläggarna back office avlastning att kunna utföra sitt arbete med hög kvalitet och effektivitet. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

372 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 2 (22) format i dokumentet. 3. Beskrivning av mål och måluppfyllelse Effektmål Förstärka service till kunder och få en effektivare administration. Så mycket som möjligt av lämpliga verksamheter utifrån ROSA-metodens kartläggning ska flyttas till servicecenter. Projektmål Inventera vilka uppgifter som passar att utföra front office Klargör vilka kompetenser och vilket systemstöd som behöver finnas front office Klargör vilka konsekvenser i form av förändrat arbetssätt det kan få för medarbetarna back office.

373 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 3 (22) format i dokumentet. 4. Projektets organisation och förlopp Sune Eriksson T f förvaltningsdirketör Styrgrupp Ordf. Sune Eriksson Anders Lindelöf Linda Hillner Elizabeth Gawelin Annika Feychting Arbetsinsatser från andra avdelningar Carina Olsson, kundtjänst Annika Löfmark, GoT Bygglovperson, (Peter Nordström) Lars Lantz, GPD Liselotte Johansson, servicecenter För metodstöd i ärendekartläggning och ärendeanalys enligt ROSA-metoden samt för redovisning av erfarenhet från andra kommuner har Eva Gustavsson, RungKonsulter HB svarat. Projektplanen för projektet godkändes av styrgruppen i juni. Startmöte med projektgruppen ägde rum den 30/6. Totalt har fyra projektgruppsmöten och en workshop hållits. Regelbundna avstämningar har skett med styrgruppen. 5. Genomförande och resultat Metod I detta projekt, som är förstudie, har ROSA-metoden använts för ärendekartläggning och identifiering av möjliga uppdrag och arbetssätt i ett utvecklat servicecenter. ROSA (Rationell Organisering av

374 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 4 (22) format i dokumentet. ServiceAdministrationen) är en metod för att kartlägga, analysera och utveckla organisationens kundorienterade dialog och tjänster. ROSA-metoden är ett verktyg i förändringsarbete som syftar till att förbättra och öka tillgängligheten till servicen, kvalitetssäkra processer och effektivisera administrationen. I ROSA-metoden lyfts kundperspektivet fram. Kundens frågor och ärenden analyseras. Tillgänglighet, kundnytta och nytta för organisationen värderas över funktionella gränser. Metoden är utvecklad för att definiera och utveckla den information och de tjänster som allmänheten ska kunna erbjudas i servicecenter. ROSA-metoden är från början utvecklad av Danska Kommunförbundet. I Sverige används metoden av kommuner och statliga myndigheter sedan början av 90-talet vid utveckling av medborgarkontor, kundtjänster, elektroniska tjänster och kontaktcenter. Metoden går ut på att dela upp alla kundkontakter/ärenden med kommunen i sju olika grupper, se nedan. Ärenden till och med nivå 4 skulle kunna läggas på ett utvecklat servicecenter. 1. Information/upplysning 2. Vägledning/rådgivning 3. Administrativa förberedelser 4. Rutinmässig handläggning 5. Verksamhetsspecifik förberedelse 6. Värderande handläggning 7. Ledning/styrning 8. Politiska uppgifter Projektgruppen har utbildats i ROSA-metoden för att kunna agera som handledare vid ärendekartläggning inom de funktioner som har frekventa medborgarkontakter.

375 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 5 (22) format i dokumentet. Omvärldsbevakning Utvecklingen av medborgarservicen har pågått under de senaste 25 åren. Idag finns ett stort antal kommuner som har väl fungerande kundorienterade servicefunktioner och varifrån vi kan hämta erfarenheter. Det handlar det om att vända kommunens fokus från ett verksamhetsperspektiv till ett kundperspektiv och samtidigt effektivisera de administrativa processerna. Servicecenter bidrar till verksamhetsutvecklingen i hela kommunen genom återkoppling av kundens behov och upplevelser i kontakt med kommunen. En viktig del för servicecenter är att bidra till utvecklingen av webben där kunderna kan sköta sina ärenden via självservice och e-tjänster. Avgränsning Projektet omfattar enbart miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Verksamheten behöver dock belysas i förhållande till kommunens servicecenter och möjligheterna till samordning/samlokalisering. Begrepp Servicecenter: I projektet kommer begreppet servicecenter att användas för funktionen att vara frontoffice och betjäna och hjälpa de som hör av sig till förvaltningen. Den funktion som finns idag är MSB:s servicecenter. Kunder: De som hör av sig till förvaltningen med olika frågor och synpunkter kallas för kunder oavsett om de är kommuninvånare, besökare i kommunen, näringslivsrepresentanter, andra aktörer mm. Samhällsvägledare: de som arbetar i servicecenter kallas i rapporten för samhällsvägledare. Nulägesbeskrivning Inom MSB märks nu ett ökat kundtryck framför allt i telefonsamtal. En bidragande orsak till detta är att bygglovsärenden har ökat med 30 % på ett år. Även inom andra verksamheter märks ett ökat inflöde av kundkontakter. Tillgängligheten för verksamhetens kunder varierar mellan de olika avdelningarna. Bygglovsavdelningen, som har flest kundkontakter, har telefontider måndag och onsdag 10,00 11,30 samt tisdag och torsdag 13,30 15,00 och öppet hus på torsdagkvällar. De andra avdelningarna har inte några särskilda tider för kundkontakter utan handläggarna kan nås mellan möte och tjänsteärenden. Tillgängligheten varierar därför mellan handläggare och vissa kan vara svåra att nå.

376 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 6 (22) format i dokumentet. MSB:s servicecenter MSB:s servicecenter har öppet varje dag mellan kl 8-17 måndag-onsdag, kl på torsdag och kl 8-15 på fredag. Det stängs normalt inte för lunch. På sommaren brukar av bemanningsskäl öppettiderna vara kortare. Den senaste sommaren var det öppet 9-16 (9-15) och stängt mellan 12 och 13. Servicecenter är bemannat för att i första hand ta emot telefonsamtal. I servicecenter sköts också förvaltningens reception. E-post besvaras när verksamheten vid telefon eller reception är lugnare. Minst två personer bemannar telefonmottagningen kl Första och sista timmen räcker det vanligtvis med en person. Under lunch är det oftast bemannat med bara en person. I servicecenter har man märkt en markant ökning av totala antalet inkommande samtal under det senaste året. Ofta räcker det inte med två personer som svarar, särskilt under bygglovs telefontid då servicecenter får ta många av de samtal som handläggarna inte hinner med. Fr o m september är det två heltidsanställda samhällsvägledare som ska dela (byter fm/em) på telefonmottagning och reception. Sex personer från avdelningarna arbetar på rullande schema, 1 eller 2 halvdagspass/vecka=8 halvdagspass. Under 2014 har servicecenter dessutom behövt stärka upp med två externa konsulter som kallats in vid behov, främst för att klara vakanta pass som uppstått p.g.a. att folk slutat eller gått i pension. Servicecenters uppdrag är att besvara frågor och förmedla kontakter till rätt person. Servicecenters arbetssätt och uppdrag har utvecklats utifrån de behov som servicecenter ser. Verksamheterna har inte bidragit aktivt i tillräcklig omfattning för att få servicecenter att fungera bättre och utvecklas. Personerna från avdelningarna är specialister eller administratörer med kunskap inom ett visst område men inte övergripande kunskap om miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Dessa personer har inte service som sin profession. Servicecenter besvarar frågor och ger information. I uppdraget ingår inte att undersöka kundens ärende mer ingående om kunden frågar efter en speciell handläggare. Då kopplas samtalet vidare.

377 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 7 (22) format i dokumentet. Lite statistik från MSB:s servicecenter: Tidsperiod Inkommande Utringda Besvarade Genomsnittlig samtalstid, minuter 7-11 april % 3, sept % 2,48 Kvalitetsdeklarationen för MSB:s servicecenter Vårt uppdrag Servicecenter på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen är tillgänglig för allmänheten för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara frågor, ta emot felanmälan och hjälpa tillrätta i frågor om natur, miljö, trafik, bygglov, detaljplaner, kartor eller lantmäteri. Vad du kan förvänta dig av oss Servicecenter miljö- och samhällbyggnad har telefonmottagning och receptionen har öppet varje vardag, och du ska bli väl bemött i dina kontakter med oss. Du ska bara behöva ringa ett telefonnummer/samtal. Om du inte kan få svar i ditt ärende av servicecenter på miljö- och samhällsbyggnad ser vi till att du får tala med rätt person. Du kan skicka e-post till servicecenter miljö- och samhällsbyggnad som besvarar detta inom två vardagar. Ibland krävs ett svar direkt från en handläggare eller annan specialist, då vidarebefordrar vi omgående e- posten till berörd person eller avdelning. Du kan via göra felanmälan dygnet runt som sedan anteras under arbetstid. Du kan snabbt och effektivt få ta del av arkiverade ritningar, detaljplaner och andra allmänna handlingar, då detta oftast sker direkt i samband med ditt telefonsamtal eller besök. Under vissa delar av året är servicecenter miljö- och samhällsbyggnad hårt belastad och det är då oundvikligt att det kan bli väntetider. Du kan

378 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 8 (22) format i dokumentet. alltid skicka e-post till oss med dina kontaktuppgifter, eller e-posta din fråga så ringer vi upp eller besvarar inom två vardagar. Arbetssättet inom MSB är sedan gammalt mycket personorienterat vilket även präglar servicecenters verksamhet. Det kräver i sin tur god kännedom om personer som arbetar inom MSB. Eftersom servicecenter delvis bemannas med personer från avdelningarna blir det tidvis sårbart både inom avdelningarna och i servicecenter (t ex folk slutar, går i pension, ersättare finns inte på avdelningarna). Det innebär att det inte alltid är rätt och tillräckligt med kompetens som bemannar servicecenter. Avdelningarna är egentligen inte bemannade för att arbeta i servicecenter. Det blir svårt för chefen för servicecenter att hålla en planering. Servicecenter i kommunhuset Växel Kommunhusets reception Samhällsvägledning Budget- och skuldrådgivning Konsumentvägledning Uppdrag På servicecenter arbetar fyra kundtjänstassistenter i växeln och reception, en budgetrådgivare och tio samhällsvägledare. Samhällsvägledarna på servicecenter i kommunhuset svarar på frågor som gäller fyra av Huddinges fem förvaltningar, BUF, SÄF, KUF, KSF. Servicecenter för miljö och samhällsbyggnadsfrågor besvarar frågor som gäller MSB. Servicecenter tar emot frågor via telefon, post, e-post och frågeforum på Huddinge.se samt personligt besök i kommunhuset och på två lokalkontor i Skogås och Vårby. Alla samhällsvägledare svara på frågor som gäller de fyra förvaltningarna. Man har tillgången till ett stort antal program för att kunna besvara kundernas frågor och för handläggningsuppdrag, till exempel Agresso för fakturar frågor Procpita BUF för frågor om placering i förskolan och FRI för lokalbokning. Det gör att vi kan ge även detaljerade svar. Man har en kunskapsbank på

379 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 9 (22) format i dokumentet. intranätet där alla samhällsvägledare lägger in länkar, aktuell information och lathundar. Tre av samhällsvägledarna besvarar också konsumentfrågor. I dag har man följande uppdrag Administration av vigslar Manus till Huddinge taltidning Bokning av de lokaler som allmänheten hyr av kommunen Inköp och försäljning av profilartiklar Upplysningscentralen Boka tider för färdtjänstutredning Lägga ut evenemangstips på Huddinge.se Man har uppsökande och förebyggande verksamhet där man ger information till grupper av vuxna och elever, till exempel Så styrs kommunen, hushållsbudget och konsumentfrågor. Kartläggning av förvaltningens kundkontakter En kartläggning av förvaltningens alla kundkontakter har genomförts. Kartläggningen genomfördes under första veckan i september (1-5/9). Alla förvaltningens medarbetare som har kundkontakter (ca ett 100-tal personer i olika befattningar, chefer, handläggare, assistenter) och förvaltningens servicecenter (samhällsvägledare) fyllde under denna vecka i ett formulär där varje kundkontakt klassificerades i fem olika grupper utifrån innehållet i kontakten: Information och vägledning: - svarar på en okomplicerad och enkel fråga. - lämnar ut informationsmaterial - hjälper till att kontrollera eller fylla i en ansökan - skickar vidare personen till rätt ställe Ny ansökan/anmälan, nytt ärende: - När kunden gör en ansökan eller anmälan som handläggaren tar emot. Befintligt ärende: - När kunden kontaktar kommunen med en fråga om ett pågående ärende. Specialistbedömning:

380 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 10 (22) format i dokumentet. -När kontakten gäller personlig kvalificerad rådgivning med analys av sakfråga, tolkning av regelverk eller riktlinjer i kontakt som gäller personlig rådgivning. Synpunkter: - När kunden lämnar synpunkter på verksamheten eller på bemötandet. Kartläggningsmaterialet har registrerats i Excel och sammanställda rapporter har tagits fram som underlag i nulägesanalysen och för bedömning av vilka uppdrag som skulle kunna hanteras i en utvecklad kundtjänst. Nedan följer lite av resultatet: Totalt antal inkomna kontakter 3103 Information och vägledning 1323 Ny ansökan/anmälan 324 Befintligt ärende 750 Specialistbedömning 393 Synpunkter 137 Förmedlat från Servicecenter 176 Alla ärenden utifrån innehåll 19% 13% 6% 10% 52% Information, vägledning Ny ansökan, anmälan Befintligt ärende Specialistbedömning Synpunkter, klagomål

381 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGN SLUTRAPPORT Frontoffice - backoffice DATUM DIARIENUMMER SIDA 30 september 2014 Fel! Ingen text med angivet 11 (22) format i dokumentet. Fördelning per avdelning: Serie1 Innehåll i kontakten 26% Information och 13% 5% vägledning 11% 45% Ny ansökan/anmälan Befintligt ärende Specialistbedömning Kontaktform 46% 0% 1% 16% 4% 33% Besök Brev E-post E-tjänst Fax Telefon

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB 2015-01-08 KS-2014/1079.112 1 (8) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

1. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

1. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag Utlåtande 2007:33 RI (Dnr 023-429/2007) Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Reviderad standardbolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20)

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) KF 122 5 SEPTEMBER 2016 Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna namnändring för ombildande

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB 2016-04-12 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer