Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. nformation från Förbo om verksamheten 2014 (sid 1). 3. nformation från kommunens revisorer (sid 2). 4. Fastställande av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola (sid 3). 5. Antagande av detaljplan för del av Landvetter 2:9 m fl, Landvetter nya centrum, Kvarter 2 och 3 (sid 12). 6. Godkännande av exploateringsavtal för Landvetter nya centrum (sid 58). 7. Slutredovisning av tillbyggnad av Önnerödsskolan (sid 69). 8. Slutredovisning av Lindbacken bostad med särskild service (sid 71). 9. Slutredovisning av ny- och ombyggnad av Rävlandaskolan (sid 73). 10. Slutredovisning av Hönekulla äldreboende (sid 75). 11. Slutredovisning av ombyggnad av Ekdalaskolan hus C (sid 77). 12. Besvarande av motion om införande av elektroniskt voteringssystem (sid 79). 13. Besvarande av interpellation om hur kan vi hjälpa kommunens tiggare i vinter (sid 83). 14. Besvarande av interpellation om hur kommunen möter en höjning av pensionsåldern (sid 85). 15. nkomna interpellationer (sid 87). 16. Remittering av inkomna motioner (sid 92). 17. Remittering av inkomna medborgarförslag (sid 96). 18. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 99).

2 HÄRRYDA KOMMUN Maria Kornevik Jakobsson Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HARRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20ts Kommunstyrelsen ARENDE2 NFORMATON FRÅN FÖRBO AB OM VERKSAMHETEN 2014 Signatur justerande 1

4 uännype KoMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20t Kommunstyrelsen ÄneruDE 3 NFORMATON FR,{N KOMMUNENS REVSORER Kont kten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig fiir ömsesidig forankring och utbyte av information. Bestämmelser om revisorernas information till fullmäktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium ingår därflor numera i revisoremas reglemente och utgör ett viktigt led i att fìi en bra hantering av ansvarsprövningen i fullmäktige. Signatur 2

5 nännvon KoMMuN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20t Kommunstyrelsen ARENDE 4 Dnr 2014K FÖRSLAG TLL TÖNÄNONEDE RKTLNJER FÖR SKOLSzuUTS NOM FÖRSKOLEKAS S, GRUNDSKOLA OCH GRUNDSARSKOLA Nuvarande riktlinjer for skolskjuts inom grundskola och grundsärskola fastställdes av kommunfullmäktige i För att tydliggöra reglema fär dem som söker skolskjuts har sektorn lor utbildning och kultur sett över riktlinjerna och lämnar lorslag på reviderade riktlinjer. Förändringamai riktlinjema består av språkliga justeringar, fortydliganden av mindre art samt två tillägg for anpassning till rådande praxis. Från sektorn for utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 16 december 2014 samt fürslag till nya riktlinjer lor skolskjuts inom ftirskoleklass, grundskola och grundsärskola. Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 30/2015) o Kommunfullmåiktige upphäver Rihlinj er rt)r skol s þ ut s inom grunds kol a och grundstirskola antagnai ç a Kommunfullmäktige fastställer Riktlinj er för s kol sþ ut s inom för s kol e klass, grundskola och grundsrirskola enligt skrivelse av den 16 december 2Ol4 frãtn sektorn for utbildning och kultur. Signatur 3

6 HARRYDA KOMMUN 20r4-t2-16 (2) Dnr 2014K Sektorn for utbildning och kultur Rickard Johansson Kommunstyrelsen FORSLAG TLL TÖNÄNNRADE RKTLNJER FÖR SKOLSKJUTS Uppdrag och bakgrund samband med att ny skollag inlordes 2010 fastställde kommunfullmäktige nya riktlinjer ftir skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i $ Skollagens skrivning är mycket generell och sektorn flor utbildning och kultur loljer därlor hur lagen tillämpats i praktiken genom att lolja vägledande domar. Därflor har Härryda kommuns egen tillämpning inom skolskjutsområdet justerats i enlighet med rättspraxis. För att tydliggöra reglerna lor dem som söker skolskjuts finns det därlor behov av att revidera riktlinjer lor skolskjuts inom ftirskoleklass, grundskola och grundsärskola. Reviderade riktlinjer de reviderade riktlinjerna beskrivs grundläggande ftirutsättningar som gäller fiir att ha rätt till skolskjuts, samt särskilda avsnitt lor grundsärskola, modersmålsundervisning, vårdnadshavares ansvar samt handläggning och överklagande. Förändringarna i riktlinjema består av språkliga justeringar, lortydliganden av mindre art samt foljande tlllägg ftir anpassning till rådande tillämpning. Det gäller rätt till busskort inom Härryda kommun ftir elever som har en vårdnadshavare som är bosatt i annan kommun. Elever kan även beviljas busskort inom Härryda kommun vid val av skola i annan kommun. Detta gäller om eleven hade varit berättigad till busskort till anvisad skola. jämlorelse med sex andra närliggande kommuner som redovisas kommun en något mer generös bedömningav rätt till i bilaga har Härryda skolskjuts. Ekonomiska konsekvenser De reviderade riktlinjerna kommer inte att medftira kostnadsforändringar eftersom de utgår från tidigare tillämpning i Härryda kommun. Sektorns bedömning Sektorn ftir utbildning och kultur bedömer att de reviderade riktlinjerna medftir ökad tydlighet flor dem som ansöker om skolskjuts samt ökad rättssäkerhet i handläggningsprocessen. 4

7 2 (2) Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har gjorts biläggs ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmälctige upphäver riktlinjer antagna i 5 55 /2012. Kommunfullmåiktigen fastsläller riktlinjer flor skolskjuts inom forskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt skrivelse av den 16 december 2014 från sektorn lor utbildning och kultur. SEKTORN FOR UTBLDNNG OCH KULTUR Olof Olsson Sektorschef Bilagor: Riktlinjer for skolskjuts inom fiirskoleklass, grundskola och grundsärskola Hãirryda kommun Jämforelse av riktlinjer for skolskjuts Barnkonsekvensanalys i 5

8 N v 1 (4) HÄRRYDA KOMMUN Sektorn for utbildning och kultur Bilaga Riktlinjer ftir skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda Kommun Skolskjuts är transport mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan anordnas mellan busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser i närheten av elevens hem och skola. De flesta skolskjutsar sker med bussar i kollektiv linjetrafik. Därutöver fürekommer även upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Skollagen anger de grundläggande krav som kommunen måste uppfylla. Rätten till skolskjuts i Härryda kommun prövas utifrån lag, praxis som uppstått efter domstolsutslag och foljande riktlinjer. Grundläggande riktlinjer Rätten till skolskjuts prövas efter att elevens vårdnadshavare har lämnat ansökan till Härryda kommun. Ansökan prövas enbart om eleven är folkbokflord i Härryda kommun. l. Rätten 2. Förskoleklass likställs i riktlinjerna med klass i grundskola. till skolskjuts prövas mellan hemmetr och anvisad skola2. Prövningar kan även göras enligt punkt 8, 9 och 10. hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i fiirsta hand till att åka kollektiv linjetrafik med busskort. Där linjetrafik saknas kan kommunen ordna skolskjuts med upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Plats på befintligt upphandlad skolbuss ersätter rätt till busskort. 3. Härryda kommun 4. Rätt till skolskjuts beviljas endast till och från skolan, ej Undantag kan göras fiir elever inom grundsärskola. M"d h"**et till eller från fritidshem. avses elevens folkbokfüringsadress, eller annan vårdnadshavares adress vid växelvis bo- ende. 2 M"d arwisad skola avses den skola där eleven har sin grundplacering utifrån folkbokñringsadress. 6

9 2 (4) 5. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts till forskoleklass, grundskola eller grundsärskola utifrån fårdvägens längd ska fårdvägen3 vara: ftlr elev i fiirskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer för elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer fiir elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer En elev kan ãlàggas att själv eller med trjälp av vårdnadshavare transportera sig till busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser. Längsta gångavstånd från elevens hem till anvisad uppsamlingsplats är: ' för elev i forskoleklass och i årskurs l-3,2 kilometer. ftir elev i årskurs 4-5,3 kilometer. ñr elev i årskurs 6-9,4 kilometer 7. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts med anledning av tillfällig eller permanent funktionsnedsättning krävs att funktionsnedsättningen inverkar på elevens möjligheter att pâ egen hand ta sig till skolan. Funktionsnedsättningen ska styrkas genom läkarintyg. 8. Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av busskort, om kraven ftir skolskjuts i öwigt är uppfyllda. 9. Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda adresserna. Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanfor Härcyda kommun kan skolskjuts beviljas i form av ett busskort som gäller inom Härryda kommun. Eleven måste i dessa fallvara folkbokftird i Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste även ha gemensam vårdnad med ett jämbördigt växelvis boende. 10. Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas, i form av busskort inom Härryda kommun, om eleven hade uppfyllt kraven fiir skolskjuts till anvisad skola. så kallad karenstida. Rimlig väntetid avgörs utifrån barnets ålder och eventuella andra omständigheter i det aktuella fallet. 1. Väntetid är tid utöver Medfardvag avses den kortast användbara gångvägen från hemmet till elevens skola. Fcirdvcig fastställs, genom mätning på digital karta, från mittpunkten av hemmet till mittpunkten i skolfastigheten. a ed karenstid menas den tid det tar ftir eleven att packa ihop och ta sig till busshåll3 plats/uppsamlingsplats. 7

10 3 (4) Grundsärskolan För elever i grundsärskolan gäller även foljande. 12.För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från fritidshem ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00-8:00 och kl. 15:30-17:00. annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar. i grundsärskolan kan skjuts till och från korttidstillsyn ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00-8:00 och kl. 15:30-17:00. annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar. 13. För elever inskrivna korttidshem,är det att likställa med elevens hem. Korttidshem handläggs av sektorn ftir socialtjänst medan sektorn lor utbildning och kultur handlägger skolskjuts. 14. Om eleven regelbundet eller varaktigt vistas på ett 15. de fall Härryda kommun inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar elevens behov i florhållande till dess funktionsnedsättning utan anvisar skola i annan kommun beviljas skolskjuts till och från annan kommun. inom grundsärskolan kan beviljas skolskjuts vid tre tillfrillen per dag. Det kan bli aktuellt om kommunen inte har anordnat skola, fritidshem eller korttidstillsyn på lämpligt avstånd från varandra. 16. Elever Modersmålsundervisning lor modersmålsundervisningen bedöms enligt av skjutsform görs av modersmålsansvarig i grundläggande Valet riktlinjerna. de Härryda kommun och handläggare inom sektorn ftir utbildning och kultur. Det behövs ingen ansökan fiir skjuts mellan skola och platsen fiir modersmålsundervisningen 17. Färdvägen mellan skola och platsen 18. de fall deltagande i modersmålsundervisning medftir att eleven missat sin ordinarie skolskjuts hem kan skolskjuts beviljas från modersmålsundervisningen till hemmet. Vårdnadshavares ansvar 19. Vårdnadshavare ansvarar fiir att florbereda barnet i att ãka skolskjuts genom att ta del av ordningsregler vid skolskjuts som f,rnns på Härryda kommuns webbplats. 20. Vårdnadshavare ansvarar ftir att barnet kommer till och från busshållplats eller särskild uppsamlingsplats vid hemmet på ett betryggande sätt. 2.Yårdnadshavare ansvarar for att ansöka om skolskjuts på vårterminen fore det läsår eleven ska börja i florskoleklass, årskurs 4 eller 6 samt vid nyinflyttning. Om inga lorhållanden ändras gäller beslutet och ansökan behöver enbart göras infiir dessa årskurser. Undantag görs vid tillfiillig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet där beslut gäller under aktuell period, dock som längst ett år i taget. 8

11 4 (4) 22.Yârdnadshavare ansvarar ftir att inkomma med ny ansökan om inte samma florhållanden loreligger som vid tidigare beslut. Exempelvis vid byte av skola, flytt eller andra ftirändringar. 23.8n administrativ avgift om 100 kronor tas ut for borttappat eller vårdslöst hanterat busskort enligt antagen taxa. Denna avgft. betalas av vårdnadshavaren. Handläggning och beslut i skolskjutsärenden 2a.Uppg)fter om handläggningstider samt ansökningsperiod kommuniceras, på Härryda kommuns webbplats, vårterminen fore det läsår som ansökan gäller. 25. Mätning av flirdvägens längd samt bedömning av trafikforhållanden görs av kommunens trafikingenj örer. 26.Handläggmng av ansökan om skolskjuts vid funktionshinder eller någon annan särskild omständighet görs av handläggare inom sektorn ftir utbildning och kultur. 27. Beslut fattas av ansvarig chef inom sektorn for utbildning och kultur, enligt delegationsordning. nformation om överklagande Beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas genom forvaltningsbesvár. Det framgår så fall av beslutet och medskickad besvärshänvisning. i de fall kommunen avslagit en ansökan om skolskjuts med hänvisning till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter kan beslutet endast överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det kan bli aktuellt i de fall elev valt annan skola än anvisad skola. Ett överklagande ska vara skriftligt och inkomma inom tre veckor från den dag då sökanden fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas till: Härryda kommun Sektorn for utbildning och kultur Ärende: Överklagande skolskjuts MÖLNLYCKE 9

12 5[åp,i,3ft lor utbildning Sektorn Rickard Johansson och kultur Jämfìirelse av riktlinjer fìir skolskjuts Nedan visas en jämftirelse av hur sju GR-kommuner bedömer ràt till skolskjuts, i ftiljande fall: 1. Eleven har en vårdnadshavare boende i annan kommun. Gemensam vårdnad, 50/50 växelvis boende. 2. Eleven väljer annan kommunal skola inom kommunen än anvisad skola. 3. Eleven väljer fristående skola inom kommunen 4. Eleven väljer Kommun/ Fråga Härryda än anvisad skola. annan kommunal/fristående skola utanlor kommunen kommun om i ek eller svårighet Ja, om ingen ek Lerum ellerorg Alingsås sv ehet Ja, inom egen Ja, om ingen ek ellerorg sv g- het om ingen ek eller org sv ghet eller org svåri t Ale Mölndal Ja, om nek eller org svårighet Ja, om ingen ek eller org sv ghet till fri till ko Nej Ja ingen ek eller org svårighet (inom egen kommun ) Kungälv Stenungssund Ja, om ingen ek eller org svårighet de, Ja, om eller org sv ek ghet 10 om

13 N v BARNCHECKLSTA HÄRRYDA KOMMUN 20t Dnr 2014K BARNCHECKLSTA FÖR HÄRRYDA KOMMUN Bamchecklistan skall användas som ett redskap i Härryda kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskild bamkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i ärendet. 1. nnebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u vilket nn"j /Varflor inte? och med att reviderade riktlinjer antas kommer det att bli tydligare ftir elever och deras vårdnadshavare när rätt till skolskjuts fiireligger. Tillägget i riktlinjema kring växelvis boende medfor en ökad möjlighet flor barn att transportera sig till båda vårdnadshavare då dessa är bosatta i olika kommuner. På sätt? 2. i\r beslutet belyst ur barnets perspektiv? X u På vilket EN.j sätt? /Varftir inte? Sektom har beaktat att barns perspektiv kan vara olika och därlor tydliggiort rätten som exempel barn med växelvis boende. Utgångspunkten ftir revideringen av riktlinjerna har varit att skapa ökad tydlighet ftir barn och deras vårdnadshavare. till skolskjuts ftir vissa elevgrupper; 3. nnebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Xru EN"j vilket sätt? lvarfor inte? När lorslaget till nya riktlinjer har arbetats fram har sektorn beaktat På likabehandlingsperspektivet och att barn har olika behov av skolskjuts. 4. Har barn och ungdomar ñtt uttrycka Xru På sin mening? EN"j vilket sätt? lvarfür inte? Representanter från Ungdomsforum har tagit del av ftirslaget till reviderade lor skolskjuts och framftirt sina synpunkter till ansvarig handläggare. Övrigt som bör tas hänsyn riktlinjer till 11

14 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL HARRYDA KOMMLN Sammanträdesdatum Sída 20r Kommunstyrelsen ÄneruDE s Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR DEL AV LANDVETTER 2:9 M FL, LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 OCH 3 Sektorn flor samhällsbyggnad har upprättat detaljplan lor Landvetter 2:9 mf7, Landvetter nya centrum, kvarter 2 och 3. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av tre nya flerbostadshus med totalt ca 100lägenheter i Landvetter centrum, en parkanläggning med dagvattendammar, en marþarkering samt en lortätning av samhället i anslutning till befintlig service och infrastruktur. Förslaget har varit utställt i enlighet med 5 kap. 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 14 mars - april 2014.nkomna synpunkter redovisas i utlåtande daterat den 9 december Planftirslaget är ftirenligt med gällande översiktsplan och gär att lorena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. Förslaget medfor inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. Antagandehandlingama stämmer överens med utställningshandlingarna med undantag av folj ande redaktionella ändringar. Från sektom for samhällsbyggnad loreligger skrivelse av den l1 december 20t4. Kommunstyrelsens behandling (Ks $ 2ll201s) Yrkanden att meningen under rubriken "Värme" på sidan 21 i antagandehandlingen ska ändras så att den får loljande lydelse "Ny bebyg- Per Vorberg (M) yrkar gelse kan anslutas till fiärrvärme". Per Vorberg yrkar vidare att kommunstyrelsen loreslår att fullmäktige antar detaljplan lor del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och3 i Landvetter i Härryda kommun. Signatur Utdragsbestyrkande 12

15 HARRYDA KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20ts Kommunstyrelsen forts Propositioner Proposition - Per Vorbergs öndríngsyrkande Efter ställd proposition på Per Vorbergs ändringsyrkande finner ordfiiranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Proposition 2 - Per Vorbergs yrkande svseende øntagønde av detaljpløn Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande avseende antagande av detaljplan flor del av Landvetter 2:9 m. fl. Landvetter nya centrum kvarter 2 och 3 i Landvetter finner ordfüranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att meningen under rubriken "Värme" på sidan 21 i antagandehandlingen ska ändras så att den für floljande lydelse "Ny bebyggelse kan anslutas till {ärrvärme". Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfullmäktige Fullmäktige antar detaljplan for del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och 3 i Landvetter, Härryda kommun. LLUSTRATONSKARTA OCH PLANKARTA TLL ÄNNNUNT BFOGAS SEPARAT Signatur justerande Utdragsbestyrkande 13

16 N v HARRYDA KOMMUN 2014-t2-ll (1) Dnr 2012KS Sektorn für samhällsbyggnad Tobias Pålsson Kommunstyrelsen ANTAGANDE AV DETÄLJPLAN FOR DEL AV LANDVETTER 2:9 M.FL. LANDVBTTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 OCH 3 Uppdrag och baþrund Kommunstyrelsen godkände i $ 154/2003 program für Landvetter centrum och uppdrog åt forvaltningen att upprätta detaljplaner, Planforslaget innebär att tre nya flerbostadshus med totalt cirka 1 00 lägenheter kan uppftiras i Landvetter centrum. Planen innefattar även en parkanläggning med dagvattendammar och en markparkering. Planforslaget innebär en fürtätning av samhället i anslutning till befintlig service och infrastruktur i enlighet med tidigare godkänt program for Landvetter centrum. Förslaget har varit utställt i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap l8 $ (2010:900) under tiden 14 mars - april nkomna synpunkter redovisas i utlåtande daterat den 9 december Planforslaget är forenligt med gällande översiktsplan och gär att ñrena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Milj<ibalken 3 kap. Förslaget medlor inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds. Antagandehandlingarna stämmer överens med utställningshandlingarna med undantag av fülj ande redaktionella ändringar: - Koordinatkryss har lagts till i grundkarta - Planbestämmelser gällande störningsskydd har utökats für att inkludera gällande riktvärden. - Utfartsforbud på füreslagen byggrätt har justerats. - Bäckens läge på illustrationskarta har justerats für att ej ligga ovanpå befintlig kulvert' Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har giorts och bifogas ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan for del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och3 i Landvetter, Härryda kommun enligt loreliggande fürslag. R SAMHÄLLSBYGGNAD Håkan J Michaela Kleman Verksamhetschef plan och bygglov Bilagor: Antagandehandlingar 14

17 N v BARNCHECKLSTA HARRYDA KOMMUN 20r Dnr 2012K BARNCHECKLSTA FOR HARRYDA KOMMUN Bamchecklistan skall användas som ett redskap i Härryda kommuns strävan att till impa principema i FN:s bamkonvention då det bedöms relevant med en särskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas åirendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i åirendet. 1. nnebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u nn"j vilket sätt? lvarfìir inte? Planen möjliggör boende i nära anslutning till skolor och annan befintlig service som barn och unga har nytta av. En välplanerad stadsmiljö som tillgodoser olika åldersgruppers behov, samt underlättar för andra trafikslag än motorfordon bidrar till en tryggare miljö dzir barn och ungdomar kan röra sig självständigt. På 2. Ar beslutet belyst ur bamets perspektiv? X u På N"j vilket sàtt? lvarftir inte? Beslutet att antadetaljplanen innebåir att det som anges i punkt 1 kan genomftiras. 3. nnebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Xru På EN"j vilket sâtt? lvarfür inte? Detaljplanen innebär inte att barn ges olika förutsättningar utifrån kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning. Fysiska miljön utformas så att tillgänglighetskrav uppslls. 4. lhar barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? X u N.j På vilket sätt? lvarftir inte? Samråd har skett med kommunens barn- och ungdomsråd' Ovrigt som bör tas hänsyn till 15

18 HARRYDA Antagandehandling KOMMUN december 2014 Detaljplan för del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och i Landvetter, Härryda kommun à 3 rt l: [r -J i \ 4, ( ANTAGANDEHANDLNGAR: a a a a Plankarta med bestämmelser lllustrationskarta Planbeskrivn ing inklusive genomförandebeskrivning Utlåtande

19 HÄRRYDA Antagandehandling KOMMUN december 2014 Detaljplan för del av Landvetter 2:9 m fl LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och i Landvetter, Harryda kommun 3 PLANBESKRVNNG Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. \\ rr, rffi** Oaersiktskartø PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planförslaget innebär att tre nya flerbostadshus kan uppföras i Landvctter centrum. Planen innefattar även en parkanläggning med dagvattendammar samt en markparkering. Planförslaget innebär en förtätning av samhället i anslutning till befintlig service och en väl utbyggd infrastruktur. Ytterligare bostäder i Landvetter centrum ger dessutom goda förutsättningar för framtida utökning av handel och kommunal service

20 P lan områ dets øa grän sning, sett från söder Läge och avgränsn ng Planområdec ligger i Landvetter centrum och gränsar mot befintligt bostadsområde vid Brattåsvägen i nordväst, mot idrottsplatsen Landevi och ett flerbostadshusområde vid Brattåsvägen i öst, och i söder mot det flerbostadshus vid torget som uppfördes Planområdet omfattar ca 2,4 hektar. Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av Härryda kommun. Resterande yta inom planområdet ägs av Förbo AB samt en samfâllighet, Landvetter S :7. - i-! Pbngníns Hørrydø kommun riger mørþen f Annøn mørkägøre Agørfär h ållønden inom p lanområdet l18

21 T DGARE STALLN NGSTAGAN DEN a a G öteù orgs regio n ens Gemensam strategi för utveckling stru kt urþ i ld av göteborgsreg onen. Härryda kommun har tillsammans med Göteborgs kommun och de elva andra kommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund (GR) kommit överens om er strategi för hur regionen skall utveckl s. Man har enats kring en strukturbild som skall ligga till grund frir den kommunala planeringen i syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur som gagnar hela regionen. Härryda kommun ligger längs ett av fem huvudstråk som skall stärkas genom etableringen av en attraktiv region- och pendeltrafik. Nybyggnation av till kollektivtrafikstråk. En förtãtning i Landvetter centrum är förenlig med ambitionerna bakom strukturbilden då det innebär en vidareuweckling av befintlig bebyggelse i anslutning till utbyggd infrastruktur och befintliga bostäder skall ske i anslutning dessa kollektivtrafikförbindeiser

22 Översiktsplanen fór Härryda kommun - Öp ZOZ!' A: ÐÚF Lt, l 1,. ( il \ r Et /ã.\ Utdrøg ur þornmunens äaersiktspløn 2012 tr Gràns fiir utaecklingsomnåde 600 na øaståndfrån sttirre kolleþtiutrøfiþpløts tr Planområde Tätorten Landvetter pekas i kommunens översiktsplan ut som ett av de utvecklingsområden inom vilka kommunens huvudsakliga bostadförsörjning skall ske de kommande åren. nom denna gräns skall en del av kommunens tillväxtmål på 1,5 % tillgodoses. Detta skall ske genom förtâtning av tidigare fritidshusområden, nybyggnation av småhusområden och, som i fallet med den nu aktuella planen; centrumutveckling. Kommunens översiktsplan pekar särskilt ut zoner inom en radie av ó00 meter från stora kollektivtra- fikknutpunkter som områden där det är särskilt positivt med bostadsuweckling. Nybyggnation inom dessa zoneí är nödvänclig om Göteborgsregionens tankar om bostäder i nära anslutning till större kollektivtrafikstråk skall förverkligas. Det aktuella planområdet ligger inom denna zon. översiktsplanen föreslås att nybyggnation i Landvetter skall vara mer stadsmässig än befintlig bebyggelse, både i skala och struktur

23 Grön Plan (Y { Ç a a a t al,- t > a -) ê a \(1,, a a a t Utdrag ur kamrnanens griin kørta. Denna ligger till grand ftir Grön Pløn och äaersiktsplønen 2012 samband med arbetet med översiktsplanen tog kommunen fram en grön plan där grön- områden med särskild betydelse tas upp. Dessa s.k. fokusområden âr utvalda utifrån att de har ett strategiskt bra läge och har en hög kvalité eller en stor potential att bli en centrumnära områden i Landvetter handlar det om områden där skötsel och utveckling av de gröna inslagen ãr viktigt. samband med utbyggnad av Landvetter bra grönyta. centrum kan flera gångstråk utvecklas. Parallellt med dagens parkering på Brattåsvägen intimare parkstråk för gångtrafik i norr-södergående axel. Etableringen av detta parkstråk påbörjades i och med kvarter 1 och fortsätter i den nu aktuella detaljplanen, tillsammans med en anlagd park med dagvattendammar i norr. skapas ett

24 Program 2006 hölls en utställning i Landvetter bibliotek om Landvetters utveckling. Utifrån de synpunkter som inkom upprättades i augusti 2007 ettprogram för utbyggnad av Landvetter centrum. Planprogrammet redovisade en kornplettering av befintlig centrumbebyggelse med bostäder, både i form av nybyggnation i en mer stadsmässig kvarterstruktur och i form av påbyggnad av befintliga byggnader. Programmet redovisar även en ny busstermin l/resecentrìlm, ett kulturhus och ett parkeringshus. Vikten av gröna ytor framhålls också i form av s.k. "fickparker" på ett flertal ställen. Programmet innefattade ca 180 nya bostäder. Under programsamrådet fördes diskussioner med Västtrafik vilket ledde till att resecentret som först föreslogs ligga vid Brattåsvdgen i stället placerades närmare motorvägen i anslutning till idrottshallen. Nytt samråd hölls angående resecen- trets nya placering. Kommunstyrelsen godkände programmet för Landvetter centrum och gav i uppdrag åt förvaltningen att upprätta detaljplaner. Detaljplaner för ett nytt bostadskvarter med handel i bottenvåningen ("Kvarter 1"), ett kulturhus, samt ett resecentrum har upprättats. Detaljplan för Landvetter Centrum Kvarter 2 och 3 är den fjärde detaljplanen som upprättas med stöd av programmet. \\\\'ffis : ô,t o -t q-l: j.ft -â -Je-_:-- Visionsbi d fdr L anda etter centrun, P lanpro gram

25 PreT (20t0) Gällande detaljplaner För planområdet gäller detaljplan S/93 (antagen ó-15) som bla anger garage och ledningsområde och S-27 (antagen ) som anger idrottsändamål samt bostäder och kommundelcentrum. Planområdet angränsar i norr och i söder till till S-ó2 (antagen ) P197 (antagen ). Bostad sförsörj n i ngsprogram Landvetter centrum ingår i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram för perioden , fastställt av kommunfullmäktige 2012-lL-9. Landvetter centrum planeras 50 bostäder med byggstart och ytterligare 50 med byggstart

26 + :t<:"! ú' Pknfirsløg FÖRUTSÄTTNNGAR och TÖnÄruoR NGAR Landvetters framväxt Landvetter har gamla anor och var på 1500-talet den största byn i det område som nu Hàrryda kommun och samhället låg vid Västgötavägen som gick mellan Göteborg och Borås. En järnvägsstation byggdes på 1890-talet och ny bebyggelse placerades runt à,r denna. Pâ,970-talet byggdes riksväg 40 vilket innebar att stationen och kringliggande nytt centrum påbörjades norr om denna. Landvetter centrum är karaktäristiskt för hur samhällen kring Göteborg planerades på ó0- och 70-talet, med låg bebyggelse och tydlig separering mellan olika funktioner och trafikslag. ansiutning till centrum byggdes bostadsområden i form av tät radhusbebyggclse samt flerbostadshus i 3-4 våningar kring gemensamma gårdar. Landvetters utkanter byggdes även under 50- och ó0-talet flera fritidshusområden som med tiden har blivit helårsboende. bebyggelse hamnade söder om vägcn, samtidigt som planeringen för ett 4724

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer