Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. nformation från Förbo om verksamheten 2014 (sid 1). 3. nformation från kommunens revisorer (sid 2). 4. Fastställande av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola (sid 3). 5. Antagande av detaljplan för del av Landvetter 2:9 m fl, Landvetter nya centrum, Kvarter 2 och 3 (sid 12). 6. Godkännande av exploateringsavtal för Landvetter nya centrum (sid 58). 7. Slutredovisning av tillbyggnad av Önnerödsskolan (sid 69). 8. Slutredovisning av Lindbacken bostad med särskild service (sid 71). 9. Slutredovisning av ny- och ombyggnad av Rävlandaskolan (sid 73). 10. Slutredovisning av Hönekulla äldreboende (sid 75). 11. Slutredovisning av ombyggnad av Ekdalaskolan hus C (sid 77). 12. Besvarande av motion om införande av elektroniskt voteringssystem (sid 79). 13. Besvarande av interpellation om hur kan vi hjälpa kommunens tiggare i vinter (sid 83). 14. Besvarande av interpellation om hur kommunen möter en höjning av pensionsåldern (sid 85). 15. nkomna interpellationer (sid 87). 16. Remittering av inkomna motioner (sid 92). 17. Remittering av inkomna medborgarförslag (sid 96). 18. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 99).

2 HÄRRYDA KOMMUN Maria Kornevik Jakobsson Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HARRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20ts Kommunstyrelsen ARENDE2 NFORMATON FRÅN FÖRBO AB OM VERKSAMHETEN 2014 Signatur justerande 1

4 uännype KoMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20t Kommunstyrelsen ÄneruDE 3 NFORMATON FR,{N KOMMUNENS REVSORER Kont kten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig fiir ömsesidig forankring och utbyte av information. Bestämmelser om revisorernas information till fullmäktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium ingår därflor numera i revisoremas reglemente och utgör ett viktigt led i att fìi en bra hantering av ansvarsprövningen i fullmäktige. Signatur 2

5 nännvon KoMMuN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20t Kommunstyrelsen ARENDE 4 Dnr 2014K FÖRSLAG TLL TÖNÄNONEDE RKTLNJER FÖR SKOLSzuUTS NOM FÖRSKOLEKAS S, GRUNDSKOLA OCH GRUNDSARSKOLA Nuvarande riktlinjer for skolskjuts inom grundskola och grundsärskola fastställdes av kommunfullmäktige i För att tydliggöra reglema fär dem som söker skolskjuts har sektorn lor utbildning och kultur sett över riktlinjerna och lämnar lorslag på reviderade riktlinjer. Förändringamai riktlinjema består av språkliga justeringar, fortydliganden av mindre art samt två tillägg for anpassning till rådande praxis. Från sektorn for utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 16 december 2014 samt fürslag till nya riktlinjer lor skolskjuts inom ftirskoleklass, grundskola och grundsärskola. Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 30/2015) o Kommunfullmåiktige upphäver Rihlinj er rt)r skol s þ ut s inom grunds kol a och grundstirskola antagnai ç a Kommunfullmäktige fastställer Riktlinj er för s kol sþ ut s inom för s kol e klass, grundskola och grundsrirskola enligt skrivelse av den 16 december 2Ol4 frãtn sektorn for utbildning och kultur. Signatur 3

6 HARRYDA KOMMUN 20r4-t2-16 (2) Dnr 2014K Sektorn for utbildning och kultur Rickard Johansson Kommunstyrelsen FORSLAG TLL TÖNÄNNRADE RKTLNJER FÖR SKOLSKJUTS Uppdrag och bakgrund samband med att ny skollag inlordes 2010 fastställde kommunfullmäktige nya riktlinjer ftir skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i $ Skollagens skrivning är mycket generell och sektorn flor utbildning och kultur loljer därlor hur lagen tillämpats i praktiken genom att lolja vägledande domar. Därflor har Härryda kommuns egen tillämpning inom skolskjutsområdet justerats i enlighet med rättspraxis. För att tydliggöra reglerna lor dem som söker skolskjuts finns det därlor behov av att revidera riktlinjer lor skolskjuts inom ftirskoleklass, grundskola och grundsärskola. Reviderade riktlinjer de reviderade riktlinjerna beskrivs grundläggande ftirutsättningar som gäller fiir att ha rätt till skolskjuts, samt särskilda avsnitt lor grundsärskola, modersmålsundervisning, vårdnadshavares ansvar samt handläggning och överklagande. Förändringarna i riktlinjema består av språkliga justeringar, lortydliganden av mindre art samt foljande tlllägg ftir anpassning till rådande tillämpning. Det gäller rätt till busskort inom Härryda kommun ftir elever som har en vårdnadshavare som är bosatt i annan kommun. Elever kan även beviljas busskort inom Härryda kommun vid val av skola i annan kommun. Detta gäller om eleven hade varit berättigad till busskort till anvisad skola. jämlorelse med sex andra närliggande kommuner som redovisas kommun en något mer generös bedömningav rätt till i bilaga har Härryda skolskjuts. Ekonomiska konsekvenser De reviderade riktlinjerna kommer inte att medftira kostnadsforändringar eftersom de utgår från tidigare tillämpning i Härryda kommun. Sektorns bedömning Sektorn ftir utbildning och kultur bedömer att de reviderade riktlinjerna medftir ökad tydlighet flor dem som ansöker om skolskjuts samt ökad rättssäkerhet i handläggningsprocessen. 4

7 2 (2) Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har gjorts biläggs ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmälctige upphäver riktlinjer antagna i 5 55 /2012. Kommunfullmåiktigen fastsläller riktlinjer flor skolskjuts inom forskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt skrivelse av den 16 december 2014 från sektorn lor utbildning och kultur. SEKTORN FOR UTBLDNNG OCH KULTUR Olof Olsson Sektorschef Bilagor: Riktlinjer for skolskjuts inom fiirskoleklass, grundskola och grundsärskola Hãirryda kommun Jämforelse av riktlinjer for skolskjuts Barnkonsekvensanalys i 5

8 N v 1 (4) HÄRRYDA KOMMUN Sektorn for utbildning och kultur Bilaga Riktlinjer ftir skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda Kommun Skolskjuts är transport mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan anordnas mellan busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser i närheten av elevens hem och skola. De flesta skolskjutsar sker med bussar i kollektiv linjetrafik. Därutöver fürekommer även upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Skollagen anger de grundläggande krav som kommunen måste uppfylla. Rätten till skolskjuts i Härryda kommun prövas utifrån lag, praxis som uppstått efter domstolsutslag och foljande riktlinjer. Grundläggande riktlinjer Rätten till skolskjuts prövas efter att elevens vårdnadshavare har lämnat ansökan till Härryda kommun. Ansökan prövas enbart om eleven är folkbokflord i Härryda kommun. l. Rätten 2. Förskoleklass likställs i riktlinjerna med klass i grundskola. till skolskjuts prövas mellan hemmetr och anvisad skola2. Prövningar kan även göras enligt punkt 8, 9 och 10. hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i fiirsta hand till att åka kollektiv linjetrafik med busskort. Där linjetrafik saknas kan kommunen ordna skolskjuts med upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Plats på befintligt upphandlad skolbuss ersätter rätt till busskort. 3. Härryda kommun 4. Rätt till skolskjuts beviljas endast till och från skolan, ej Undantag kan göras fiir elever inom grundsärskola. M"d h"**et till eller från fritidshem. avses elevens folkbokfüringsadress, eller annan vårdnadshavares adress vid växelvis bo- ende. 2 M"d arwisad skola avses den skola där eleven har sin grundplacering utifrån folkbokñringsadress. 6

9 2 (4) 5. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts till forskoleklass, grundskola eller grundsärskola utifrån fårdvägens längd ska fårdvägen3 vara: ftlr elev i fiirskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer för elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer fiir elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer En elev kan ãlàggas att själv eller med trjälp av vårdnadshavare transportera sig till busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser. Längsta gångavstånd från elevens hem till anvisad uppsamlingsplats är: ' för elev i forskoleklass och i årskurs l-3,2 kilometer. ftir elev i årskurs 4-5,3 kilometer. ñr elev i årskurs 6-9,4 kilometer 7. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts med anledning av tillfällig eller permanent funktionsnedsättning krävs att funktionsnedsättningen inverkar på elevens möjligheter att pâ egen hand ta sig till skolan. Funktionsnedsättningen ska styrkas genom läkarintyg. 8. Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av busskort, om kraven ftir skolskjuts i öwigt är uppfyllda. 9. Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda adresserna. Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanfor Härcyda kommun kan skolskjuts beviljas i form av ett busskort som gäller inom Härryda kommun. Eleven måste i dessa fallvara folkbokftird i Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste även ha gemensam vårdnad med ett jämbördigt växelvis boende. 10. Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas, i form av busskort inom Härryda kommun, om eleven hade uppfyllt kraven fiir skolskjuts till anvisad skola. så kallad karenstida. Rimlig väntetid avgörs utifrån barnets ålder och eventuella andra omständigheter i det aktuella fallet. 1. Väntetid är tid utöver Medfardvag avses den kortast användbara gångvägen från hemmet till elevens skola. Fcirdvcig fastställs, genom mätning på digital karta, från mittpunkten av hemmet till mittpunkten i skolfastigheten. a ed karenstid menas den tid det tar ftir eleven att packa ihop och ta sig till busshåll3 plats/uppsamlingsplats. 7

10 3 (4) Grundsärskolan För elever i grundsärskolan gäller även foljande. 12.För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från fritidshem ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00-8:00 och kl. 15:30-17:00. annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar. i grundsärskolan kan skjuts till och från korttidstillsyn ersätta skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00-8:00 och kl. 15:30-17:00. annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar. 13. För elever inskrivna korttidshem,är det att likställa med elevens hem. Korttidshem handläggs av sektorn ftir socialtjänst medan sektorn lor utbildning och kultur handlägger skolskjuts. 14. Om eleven regelbundet eller varaktigt vistas på ett 15. de fall Härryda kommun inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar elevens behov i florhållande till dess funktionsnedsättning utan anvisar skola i annan kommun beviljas skolskjuts till och från annan kommun. inom grundsärskolan kan beviljas skolskjuts vid tre tillfrillen per dag. Det kan bli aktuellt om kommunen inte har anordnat skola, fritidshem eller korttidstillsyn på lämpligt avstånd från varandra. 16. Elever Modersmålsundervisning lor modersmålsundervisningen bedöms enligt av skjutsform görs av modersmålsansvarig i grundläggande Valet riktlinjerna. de Härryda kommun och handläggare inom sektorn ftir utbildning och kultur. Det behövs ingen ansökan fiir skjuts mellan skola och platsen fiir modersmålsundervisningen 17. Färdvägen mellan skola och platsen 18. de fall deltagande i modersmålsundervisning medftir att eleven missat sin ordinarie skolskjuts hem kan skolskjuts beviljas från modersmålsundervisningen till hemmet. Vårdnadshavares ansvar 19. Vårdnadshavare ansvarar fiir att florbereda barnet i att ãka skolskjuts genom att ta del av ordningsregler vid skolskjuts som f,rnns på Härryda kommuns webbplats. 20. Vårdnadshavare ansvarar ftir att barnet kommer till och från busshållplats eller särskild uppsamlingsplats vid hemmet på ett betryggande sätt. 2.Yårdnadshavare ansvarar for att ansöka om skolskjuts på vårterminen fore det läsår eleven ska börja i florskoleklass, årskurs 4 eller 6 samt vid nyinflyttning. Om inga lorhållanden ändras gäller beslutet och ansökan behöver enbart göras infiir dessa årskurser. Undantag görs vid tillfiillig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet där beslut gäller under aktuell period, dock som längst ett år i taget. 8

11 4 (4) 22.Yârdnadshavare ansvarar ftir att inkomma med ny ansökan om inte samma florhållanden loreligger som vid tidigare beslut. Exempelvis vid byte av skola, flytt eller andra ftirändringar. 23.8n administrativ avgift om 100 kronor tas ut for borttappat eller vårdslöst hanterat busskort enligt antagen taxa. Denna avgft. betalas av vårdnadshavaren. Handläggning och beslut i skolskjutsärenden 2a.Uppg)fter om handläggningstider samt ansökningsperiod kommuniceras, på Härryda kommuns webbplats, vårterminen fore det läsår som ansökan gäller. 25. Mätning av flirdvägens längd samt bedömning av trafikforhållanden görs av kommunens trafikingenj örer. 26.Handläggmng av ansökan om skolskjuts vid funktionshinder eller någon annan särskild omständighet görs av handläggare inom sektorn ftir utbildning och kultur. 27. Beslut fattas av ansvarig chef inom sektorn for utbildning och kultur, enligt delegationsordning. nformation om överklagande Beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas genom forvaltningsbesvár. Det framgår så fall av beslutet och medskickad besvärshänvisning. i de fall kommunen avslagit en ansökan om skolskjuts med hänvisning till ekonomiska eller organisatoriska svårigheter kan beslutet endast överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det kan bli aktuellt i de fall elev valt annan skola än anvisad skola. Ett överklagande ska vara skriftligt och inkomma inom tre veckor från den dag då sökanden fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas till: Härryda kommun Sektorn for utbildning och kultur Ärende: Överklagande skolskjuts MÖLNLYCKE 9

12 5[åp,i,3ft lor utbildning Sektorn Rickard Johansson och kultur Jämfìirelse av riktlinjer fìir skolskjuts Nedan visas en jämftirelse av hur sju GR-kommuner bedömer ràt till skolskjuts, i ftiljande fall: 1. Eleven har en vårdnadshavare boende i annan kommun. Gemensam vårdnad, 50/50 växelvis boende. 2. Eleven väljer annan kommunal skola inom kommunen än anvisad skola. 3. Eleven väljer fristående skola inom kommunen 4. Eleven väljer Kommun/ Fråga Härryda än anvisad skola. annan kommunal/fristående skola utanlor kommunen kommun om i ek eller svårighet Ja, om ingen ek Lerum ellerorg Alingsås sv ehet Ja, inom egen Ja, om ingen ek ellerorg sv g- het om ingen ek eller org sv ghet eller org svåri t Ale Mölndal Ja, om nek eller org svårighet Ja, om ingen ek eller org sv ghet till fri till ko Nej Ja ingen ek eller org svårighet (inom egen kommun ) Kungälv Stenungssund Ja, om ingen ek eller org svårighet de, Ja, om eller org sv ek ghet 10 om

13 N v BARNCHECKLSTA HÄRRYDA KOMMUN 20t Dnr 2014K BARNCHECKLSTA FÖR HÄRRYDA KOMMUN Bamchecklistan skall användas som ett redskap i Härryda kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskild bamkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i ärendet. 1. nnebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u vilket nn"j /Varflor inte? och med att reviderade riktlinjer antas kommer det att bli tydligare ftir elever och deras vårdnadshavare när rätt till skolskjuts fiireligger. Tillägget i riktlinjema kring växelvis boende medfor en ökad möjlighet flor barn att transportera sig till båda vårdnadshavare då dessa är bosatta i olika kommuner. På sätt? 2. i\r beslutet belyst ur barnets perspektiv? X u På vilket EN.j sätt? /Varftir inte? Sektom har beaktat att barns perspektiv kan vara olika och därlor tydliggiort rätten som exempel barn med växelvis boende. Utgångspunkten ftir revideringen av riktlinjerna har varit att skapa ökad tydlighet ftir barn och deras vårdnadshavare. till skolskjuts ftir vissa elevgrupper; 3. nnebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Xru EN"j vilket sätt? lvarfor inte? När lorslaget till nya riktlinjer har arbetats fram har sektorn beaktat På likabehandlingsperspektivet och att barn har olika behov av skolskjuts. 4. Har barn och ungdomar ñtt uttrycka Xru På sin mening? EN"j vilket sätt? lvarfür inte? Representanter från Ungdomsforum har tagit del av ftirslaget till reviderade lor skolskjuts och framftirt sina synpunkter till ansvarig handläggare. Övrigt som bör tas hänsyn riktlinjer till 11

14 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL HARRYDA KOMMLN Sammanträdesdatum Sída 20r Kommunstyrelsen ÄneruDE s Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR DEL AV LANDVETTER 2:9 M FL, LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 OCH 3 Sektorn flor samhällsbyggnad har upprättat detaljplan lor Landvetter 2:9 mf7, Landvetter nya centrum, kvarter 2 och 3. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av tre nya flerbostadshus med totalt ca 100lägenheter i Landvetter centrum, en parkanläggning med dagvattendammar, en marþarkering samt en lortätning av samhället i anslutning till befintlig service och infrastruktur. Förslaget har varit utställt i enlighet med 5 kap. 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 14 mars - april 2014.nkomna synpunkter redovisas i utlåtande daterat den 9 december Planftirslaget är ftirenligt med gällande översiktsplan och gär att lorena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. Förslaget medfor inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. Antagandehandlingama stämmer överens med utställningshandlingarna med undantag av folj ande redaktionella ändringar. Från sektom for samhällsbyggnad loreligger skrivelse av den l1 december 20t4. Kommunstyrelsens behandling (Ks $ 2ll201s) Yrkanden att meningen under rubriken "Värme" på sidan 21 i antagandehandlingen ska ändras så att den får loljande lydelse "Ny bebyg- Per Vorberg (M) yrkar gelse kan anslutas till fiärrvärme". Per Vorberg yrkar vidare att kommunstyrelsen loreslår att fullmäktige antar detaljplan lor del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och3 i Landvetter i Härryda kommun. Signatur Utdragsbestyrkande 12

15 HARRYDA KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 20ts Kommunstyrelsen forts Propositioner Proposition - Per Vorbergs öndríngsyrkande Efter ställd proposition på Per Vorbergs ändringsyrkande finner ordfiiranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Proposition 2 - Per Vorbergs yrkande svseende øntagønde av detaljpløn Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande avseende antagande av detaljplan flor del av Landvetter 2:9 m. fl. Landvetter nya centrum kvarter 2 och 3 i Landvetter finner ordfüranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att meningen under rubriken "Värme" på sidan 21 i antagandehandlingen ska ändras så att den für floljande lydelse "Ny bebyggelse kan anslutas till {ärrvärme". Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfullmäktige Fullmäktige antar detaljplan for del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och 3 i Landvetter, Härryda kommun. LLUSTRATONSKARTA OCH PLANKARTA TLL ÄNNNUNT BFOGAS SEPARAT Signatur justerande Utdragsbestyrkande 13

16 N v HARRYDA KOMMUN 2014-t2-ll (1) Dnr 2012KS Sektorn für samhällsbyggnad Tobias Pålsson Kommunstyrelsen ANTAGANDE AV DETÄLJPLAN FOR DEL AV LANDVETTER 2:9 M.FL. LANDVBTTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 OCH 3 Uppdrag och baþrund Kommunstyrelsen godkände i $ 154/2003 program für Landvetter centrum och uppdrog åt forvaltningen att upprätta detaljplaner, Planforslaget innebär att tre nya flerbostadshus med totalt cirka 1 00 lägenheter kan uppftiras i Landvetter centrum. Planen innefattar även en parkanläggning med dagvattendammar och en markparkering. Planforslaget innebär en fürtätning av samhället i anslutning till befintlig service och infrastruktur i enlighet med tidigare godkänt program for Landvetter centrum. Förslaget har varit utställt i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap l8 $ (2010:900) under tiden 14 mars - april nkomna synpunkter redovisas i utlåtande daterat den 9 december Planforslaget är forenligt med gällande översiktsplan och gär att ñrena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Milj<ibalken 3 kap. Förslaget medlor inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds. Antagandehandlingarna stämmer överens med utställningshandlingarna med undantag av fülj ande redaktionella ändringar: - Koordinatkryss har lagts till i grundkarta - Planbestämmelser gällande störningsskydd har utökats für att inkludera gällande riktvärden. - Utfartsforbud på füreslagen byggrätt har justerats. - Bäckens läge på illustrationskarta har justerats für att ej ligga ovanpå befintlig kulvert' Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har giorts och bifogas ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan for del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och3 i Landvetter, Härryda kommun enligt loreliggande fürslag. R SAMHÄLLSBYGGNAD Håkan J Michaela Kleman Verksamhetschef plan och bygglov Bilagor: Antagandehandlingar 14

17 N v BARNCHECKLSTA HARRYDA KOMMUN 20r Dnr 2012K BARNCHECKLSTA FOR HARRYDA KOMMUN Bamchecklistan skall användas som ett redskap i Härryda kommuns strävan att till impa principema i FN:s bamkonvention då det bedöms relevant med en särskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas åirendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i åirendet. 1. nnebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? X u nn"j vilket sätt? lvarfìir inte? Planen möjliggör boende i nära anslutning till skolor och annan befintlig service som barn och unga har nytta av. En välplanerad stadsmiljö som tillgodoser olika åldersgruppers behov, samt underlättar för andra trafikslag än motorfordon bidrar till en tryggare miljö dzir barn och ungdomar kan röra sig självständigt. På 2. Ar beslutet belyst ur bamets perspektiv? X u På N"j vilket sàtt? lvarftir inte? Beslutet att antadetaljplanen innebåir att det som anges i punkt 1 kan genomftiras. 3. nnebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Xru På EN"j vilket sâtt? lvarfür inte? Detaljplanen innebär inte att barn ges olika förutsättningar utifrån kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning. Fysiska miljön utformas så att tillgänglighetskrav uppslls. 4. lhar barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? X u N.j På vilket sätt? lvarftir inte? Samråd har skett med kommunens barn- och ungdomsråd' Ovrigt som bör tas hänsyn till 15

18 HARRYDA Antagandehandling KOMMUN december 2014 Detaljplan för del av Landvetter 2:9 m.fl. LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och i Landvetter, Härryda kommun à 3 rt l: [r -J i \ 4, ( ANTAGANDEHANDLNGAR: a a a a Plankarta med bestämmelser lllustrationskarta Planbeskrivn ing inklusive genomförandebeskrivning Utlåtande

19 HÄRRYDA Antagandehandling KOMMUN december 2014 Detaljplan för del av Landvetter 2:9 m fl LANDVETTER NYA CENTRUM, KVARTER 2 och i Landvetter, Harryda kommun 3 PLANBESKRVNNG Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. \\ rr, rffi** Oaersiktskartø PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planförslaget innebär att tre nya flerbostadshus kan uppföras i Landvctter centrum. Planen innefattar även en parkanläggning med dagvattendammar samt en markparkering. Planförslaget innebär en förtätning av samhället i anslutning till befintlig service och en väl utbyggd infrastruktur. Ytterligare bostäder i Landvetter centrum ger dessutom goda förutsättningar för framtida utökning av handel och kommunal service

20 P lan områ dets øa grän sning, sett från söder Läge och avgränsn ng Planområdec ligger i Landvetter centrum och gränsar mot befintligt bostadsområde vid Brattåsvägen i nordväst, mot idrottsplatsen Landevi och ett flerbostadshusområde vid Brattåsvägen i öst, och i söder mot det flerbostadshus vid torget som uppfördes Planområdet omfattar ca 2,4 hektar. Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av Härryda kommun. Resterande yta inom planområdet ägs av Förbo AB samt en samfâllighet, Landvetter S :7. - i-! Pbngníns Hørrydø kommun riger mørþen f Annøn mørkägøre Agørfär h ållønden inom p lanområdet l18

21 T DGARE STALLN NGSTAGAN DEN a a G öteù orgs regio n ens Gemensam strategi för utveckling stru kt urþ i ld av göteborgsreg onen. Härryda kommun har tillsammans med Göteborgs kommun och de elva andra kommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund (GR) kommit överens om er strategi för hur regionen skall utveckl s. Man har enats kring en strukturbild som skall ligga till grund frir den kommunala planeringen i syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur som gagnar hela regionen. Härryda kommun ligger längs ett av fem huvudstråk som skall stärkas genom etableringen av en attraktiv region- och pendeltrafik. Nybyggnation av till kollektivtrafikstråk. En förtãtning i Landvetter centrum är förenlig med ambitionerna bakom strukturbilden då det innebär en vidareuweckling av befintlig bebyggelse i anslutning till utbyggd infrastruktur och befintliga bostäder skall ske i anslutning dessa kollektivtrafikförbindeiser

22 Översiktsplanen fór Härryda kommun - Öp ZOZ!' A: ÐÚF Lt, l 1,. ( il \ r Et /ã.\ Utdrøg ur þornmunens äaersiktspløn 2012 tr Gràns fiir utaecklingsomnåde 600 na øaståndfrån sttirre kolleþtiutrøfiþpløts tr Planområde Tätorten Landvetter pekas i kommunens översiktsplan ut som ett av de utvecklingsområden inom vilka kommunens huvudsakliga bostadförsörjning skall ske de kommande åren. nom denna gräns skall en del av kommunens tillväxtmål på 1,5 % tillgodoses. Detta skall ske genom förtâtning av tidigare fritidshusområden, nybyggnation av småhusområden och, som i fallet med den nu aktuella planen; centrumutveckling. Kommunens översiktsplan pekar särskilt ut zoner inom en radie av ó00 meter från stora kollektivtra- fikknutpunkter som områden där det är särskilt positivt med bostadsuweckling. Nybyggnation inom dessa zoneí är nödvänclig om Göteborgsregionens tankar om bostäder i nära anslutning till större kollektivtrafikstråk skall förverkligas. Det aktuella planområdet ligger inom denna zon. översiktsplanen föreslås att nybyggnation i Landvetter skall vara mer stadsmässig än befintlig bebyggelse, både i skala och struktur

23 Grön Plan (Y { Ç a a a t al,- t > a -) ê a \(1,, a a a t Utdrag ur kamrnanens griin kørta. Denna ligger till grand ftir Grön Pløn och äaersiktsplønen 2012 samband med arbetet med översiktsplanen tog kommunen fram en grön plan där grön- områden med särskild betydelse tas upp. Dessa s.k. fokusområden âr utvalda utifrån att de har ett strategiskt bra läge och har en hög kvalité eller en stor potential att bli en centrumnära områden i Landvetter handlar det om områden där skötsel och utveckling av de gröna inslagen ãr viktigt. samband med utbyggnad av Landvetter bra grönyta. centrum kan flera gångstråk utvecklas. Parallellt med dagens parkering på Brattåsvägen intimare parkstråk för gångtrafik i norr-södergående axel. Etableringen av detta parkstråk påbörjades i och med kvarter 1 och fortsätter i den nu aktuella detaljplanen, tillsammans med en anlagd park med dagvattendammar i norr. skapas ett

24 Program 2006 hölls en utställning i Landvetter bibliotek om Landvetters utveckling. Utifrån de synpunkter som inkom upprättades i augusti 2007 ettprogram för utbyggnad av Landvetter centrum. Planprogrammet redovisade en kornplettering av befintlig centrumbebyggelse med bostäder, både i form av nybyggnation i en mer stadsmässig kvarterstruktur och i form av påbyggnad av befintliga byggnader. Programmet redovisar även en ny busstermin l/resecentrìlm, ett kulturhus och ett parkeringshus. Vikten av gröna ytor framhålls också i form av s.k. "fickparker" på ett flertal ställen. Programmet innefattade ca 180 nya bostäder. Under programsamrådet fördes diskussioner med Västtrafik vilket ledde till att resecentret som först föreslogs ligga vid Brattåsvdgen i stället placerades närmare motorvägen i anslutning till idrottshallen. Nytt samråd hölls angående resecen- trets nya placering. Kommunstyrelsen godkände programmet för Landvetter centrum och gav i uppdrag åt förvaltningen att upprätta detaljplaner. Detaljplaner för ett nytt bostadskvarter med handel i bottenvåningen ("Kvarter 1"), ett kulturhus, samt ett resecentrum har upprättats. Detaljplan för Landvetter Centrum Kvarter 2 och 3 är den fjärde detaljplanen som upprättas med stöd av programmet. \\\\'ffis : ô,t o -t q-l: j.ft -â -Je-_:-- Visionsbi d fdr L anda etter centrun, P lanpro gram

25 PreT (20t0) Gällande detaljplaner För planområdet gäller detaljplan S/93 (antagen ó-15) som bla anger garage och ledningsområde och S-27 (antagen ) som anger idrottsändamål samt bostäder och kommundelcentrum. Planområdet angränsar i norr och i söder till till S-ó2 (antagen ) P197 (antagen ). Bostad sförsörj n i ngsprogram Landvetter centrum ingår i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram för perioden , fastställt av kommunfullmäktige 2012-lL-9. Landvetter centrum planeras 50 bostäder med byggstart och ytterligare 50 med byggstart

26 + :t<:"! ú' Pknfirsløg FÖRUTSÄTTNNGAR och TÖnÄruoR NGAR Landvetters framväxt Landvetter har gamla anor och var på 1500-talet den största byn i det område som nu Hàrryda kommun och samhället låg vid Västgötavägen som gick mellan Göteborg och Borås. En järnvägsstation byggdes på 1890-talet och ny bebyggelse placerades runt à,r denna. Pâ,970-talet byggdes riksväg 40 vilket innebar att stationen och kringliggande nytt centrum påbörjades norr om denna. Landvetter centrum är karaktäristiskt för hur samhällen kring Göteborg planerades på ó0- och 70-talet, med låg bebyggelse och tydlig separering mellan olika funktioner och trafikslag. ansiutning till centrum byggdes bostadsområden i form av tät radhusbebyggclse samt flerbostadshus i 3-4 våningar kring gemensamma gårdar. Landvetters utkanter byggdes även under 50- och ó0-talet flera fritidshusområden som med tiden har blivit helårsboende. bebyggelse hamnade söder om vägcn, samtidigt som planeringen för ett 4724

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer