Kurs PM: Praktiskt ledarskap inom innovation (TEK475)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs PM: Praktiskt ledarskap inom innovation (TEK475)"

Transkript

1 Kurs PM: Praktiskt ledarskap inom innovation (TEK475) Kurshemsida: Senast reviderat: 5/ av Martin Lackéus Nya tekniska system, såsom informations, elektrotekniska och mekaniska system, byggs ofta upp genom iterativa innovationsprocesser där förmågan att främja entreprenöriellt lärande, kreativitet och samverka med andra avgör resultatet. Att leda sådana processer kräver personer som kan se teknikutveckling och teknikspridning i ett större och vidare marknads och nyttoperspektiv, och som behärskar moderna metoder för att leda innovationsprocesser. Syfte Syftet med kursen är att studenter skall få insikt i och praktisk erfarenhet från hur det är att leda och stödja egna och andras innovationsarbete inom det tekniska området. Detta sker både genom praktiskt mentorskap samt genom föreläsningar, självstudier och självreflektion. Studenterna skall reflektera över sina egna och samhällets entreprenöriella kapacitet, sin roll i olika relationer samt vikten av att i innovationsprocesser löpande kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av tekniska innovativa lösningar. Lärandemål Efter genomförd kurs, ska studenterna: kunna redogöra för grundläggande begrepp inom iterativa innovationsprocesser och entreprenöriellt lärande och ledarskap, kunna beskriva och problematisera innovationsprocessers roll i samhället och för den enskilde, kunna beskriva och problematisera vad det innebär att arbeta entreprenöriellt och med ett lärandeperspektiv, demonstrera god förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utveckla teknikbaserade idéer till konkreta värden för en målgrupp, visa god förmåga att via pedagogisk och relationell verksamhet stimulera till entreprenöriellt lärande, kreativitet och iterativ innovation i en grupp, demonstrera grundläggande kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och demonstrera insikt om villkor för entreprenöriellt beteende i organisationer och i samhället. kunna ge konkreta exempel på hur man kan bidra till att skapa hållbar utveckling, påvisa förmåga att beakta ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, demonstrera grundläggande förmåga att känna igen och hantera diskriminering och annan kränkande behandling, Sida 1

2 Examination Examination sker genom inlämning av reflektioner kopplade till genomförda praktiska aktiviteter och anknytning till relevant teori. Dessa praktiska aktiviteter är kopplade dels till ett eget innovationsprojekt dels till ingående praktiska moment kopplade till tävlingen First LEGO League. En skriftlig examen (sk Dugga) sker även mitt i kursen kring grundläggande teori inom området. Ett antal moment med obligatorisk närvaro ingår också i kursen, se schema. Sammantaget examineras alltså kursen genom inlämningar kopplade till praktiska moment, genom duggan och genom deltagande på obligatoriska moment. Delmoment Max poäng Minimipoäng för godkänt Skriftlig examen: Multiple Choice (individuellt) Lärandereflektioner (Individuellt) Process effektivitet 20 8 (Grupp) Videopitch (Grupp) (10p bedöms av andra studenter) First Lego League reflektioner (Individellt) Total Till dessa formella övningar kan ett mindre antal, icke betygsatta övningar tillkomma. Mer detaljerad information om de olika examinationerna följer nedan. Men först betyggskalan Betygsskala Det slutliga betyget baseras på de sammanlagda poängen ifrån samtliga inlämningsuppgifter. Poäng Betyg Examinationsmoment Skriftlig tentamen (Dugga): Multiple choice (30p) Den skriftliga tentamen (Dugga) avser att examinera er inläsning i kursliteraturen. En god inläsning i literaturen är en förutsättning för goda lärandereflektioner, och hjälper er att lösa problem som kan uppstå i Lego League och kring er uppstartsprocess. Duggan examineras med flervalsfrågor sk. Multiple choice helt baserat på koncept och begrepp som tas upp i kursliteraturen. Frågorna tas ifrån böcker såväl som från artiklar. Lärandemål kring hållbar, jämlikhet och diskriminering och entreprenörskap kommer också att examineras via tentan. Duggan sker tisdagen den 24/9 kl 9 10, plats meddelas senare. Sida 2

3 Lärandereflektioner (20p) Lärandereflektioner är fem veckovisa inlämningar som var och en kan ge maximalt 4 poäng. De ska vara minst 200 ord långa, och som mest 400 ord långa (använd ordräkningsfunktionen i Word eller liknande program). I lärjournalerna reflekterar ni över veckan som varit och era ambitioner för nästa vecka. Goda reflektioner relaterar er upplevda entreprenöriella process, till lärandemålen för kursen samt involverar kursliteraturen i den mån det är möjligt. Denna text bör behandla saker som: Ny information som du inte kände till innan veckans loopande och som nu blivit känd. Lärdomar och insikter som påverkar er idés utformning och utveckling. Eventuella förändringar av er affärsidé som kommit denna veckan. Personliga lärdomar från hela processen kring t ex interaktion med omvärlden, grupparbete, pitch/loop, konceptutveckling Relevanta kopplingar till kursens litteratur och förekommande koncept Inlämning av lärande reflektioner sker veckovis i samband med inlämning av. Detaljerade inlämningstider för och Lärandereflektioner ser ni i tabellen deadlines för lärandereflektioner, business model canvas och Videopitchar. Skall laddas upp på Ping Pong senast vid angiven deadline, som ett worddokument baserat på den mall som finns på Ping Pong och Facebook. Skall innehålla som minst 200 ord, och som mest 400 ord. Dessutom skall texten klistras in i ett inlägg i den facebookgrupp som du tillhör, så att alla kursdeltagare kan kommentera dina reflektioner. Varje deltagare skall kommentera två andra studenters reflektioner varje vecka, samt bedöma dessa. Dessa bedömningar kommer verka som rådgivande för examinator vid bedömning av lärandereflektionerna. Entreprenöriell Process (20p) Entreprenörskap och innovation är långa iterativa processer över tid. För att driva sådana processer gäller det att kontinuerligt och professionellt arbeta för att föra processen framåt. På ett liknande sätt, så kommer lärarlaget bedöma hur ni hanterar er entreprenöriella process. Därigenom kan vi bland annat bedöma er förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utveckla teknikbaserade idéer till konkreta värden för en målgrupp. Er förmåga att kontinuerligt möta deadlines, utveckla er grupps idé, och aktivt söka konkret feedback och information från en relevant omgivning bedöms inom denna kategori. Sådant som bedöms i denna kategori inkluderar huruvida inlämningar görs i tid, om en kontinuerlig vidareutveckling av ert projektarbete sker under kursens gång, om ni aktivt engagerar er i projektarbetet, samt vilken grad av interaktion med omvärlden och övriga grupper ni uppnår. Sida 3

4 (10p) Business model canvas är ett processverktyg för utveckling av entreprenöriella affärsmodeller. Goda inlämningar av business model canvas reflekterar ökande grad av förståelse för helheten i en affärsmodell och ökande grad av förståelse och anpassning till marknaden. Gör din canvas digitalt på Drivhuset Online (online.drivhuset.se) och maila den sedan till ansvarig lärare. Varje ny vecka som din canvas ska uppdateras, så sparas dina gamla uppgifter uppdatera och maila igen varje vecka. OBS: Se till att ert gruppnummer framgår av er grupps canvas titel (döp den till ert gruppnummer samt ev namn på idé) Videopitch (10p) Att pitcha en affärside/affärsmodell är en av de viktigaste aktiviteter som en entreprenör gör. För en framgångsrik pitch måste man ha identifierat ett problem som är relevant för sin målgrupp, och göra det trovärdigt att man effektivt kan lösa problemet. Varje pitch bedöms av en grupp av andra studenter, samt av Seminariegruppansvarig för er seminariegrupp Fredag läsvecka 3 ska ni göra och lämna in er första videopitch. Det finns ett antal sätt att göra en videopitch rent tekniskt. Den färdiga videopitchen ska laddas upp på Facebook så att andra grupper kan bedöma er. Använd valfritt verktyg för att göra er videopitch, t ex en smartphone (bedöms av de andra grupperna, såväl pitchen som utförligheten i bedömningarna betygssätts). Den färdiga videopitchen ska laddas upp på Facebook så att andra grupper kan bedöma er. First Lego League och kursen i sin helhet (10p) First Lego League är en övning som startar i slutet av kursen, där ni praktiskt, med begränsade resurser, ska utöva entreprenöriellt ledarskap av kreativa elever. Goda reflektioner av övningen kan ge er ovärderliga erfarenheter och kunskaper kring hur man leder innovationsprojekt i praktiken. Övningen bedöms av respektive seminariegruppledare. Vi vill också att ni reflekterar över kursen i sin helhet. Coachningen kommer gå tillväga så att varje grupp ges ett lag i tävlingen, som går ut på att bygga en robot samt genomföra ett forsknings och innovationsprojekt relaterat till ett förvalt ämne. Studenternas uppgift är att guida lagen genom innovationsprocessen med hjälp av de workshops de genomfört samt att finnas tillgängliga som stöd vid programmeringen av LEGO Mindstorms roboten. Det är inte tillåtet att rent ut programmera åt lagen, men hänvisningar till vad de kan göra genom generella demonstrationer är tillåtet. Fördelning av lag kommer att ske i läsvecka 1 eller 2 och det är upp till studenterna att hålla kontakten med lagen. Det är obligatoriskt med minst 3 möten med laget under kursens gång, men det är givetvis positivt att ses fler gånger. En bra idé kan vara att portionera ut mötena, till exempel LV3, LV5 och LV7. Själva tävligen går av stapeln den 9/11. När möten skall skes bestäms i samråd mellan gruppen och lagen, och vid varje möte skall en närvarolista upprättas som signeras av samtlig studenter och en av eleverna från grundskolan eller deras lärare. Bedömningen sker utifrån hur tydligt reflektionerna (över first lego league och kursen i sin helhet) klargör att ni uppnått lärandemålen i kursen. Skall laddas upp på Ping Pong senast vid angivna deadlines. Använd den mall som finns upplagd på Ping Pong samt på Facebook. Sida 4

5 Tabell Redovisning av vilka personer man pitchat mot (ingår i bedömning Entreprenöriell Process) Fem gånger (en gång per vecka i LV 2 6) behöver man lämna in en tabell där man redovisar vilka personer man pitchat för i loopandet. Man skall då använda sig av den mall som finns upplagd på Facebook och Ping Pong för detta ändamål. Alla kolumner skall fyllas i varje vecka. Minst två rader måste fyllas i. Varje vecka uppdaterar man sin tabell, så att man till slut har alla sina (minst) 10 loop personer i samma tabell när kursen är slut. Skall laddas upp på Ping Pong, använd samma mall som för reflektioner ovan. Studentmedbedömning (ingår i bedömning Entreprenöriell Process) Varje vecka under LV 2 6 ska varje student kommentera och bedöma minst två andra individuella inlämningar, valfritt vilka men det ska variera under kursens gång. Varje vecka under LV 3 6 ska varje student kommentera och bedöma minst en grupps videopitch, valfritt vilken men det ska variera under kursens gång. Bedömning ska ske med en konstruktiv attityd, samt utgående från minst en (gärna fler) av följande tre punkter: Konkret positivt med pitchen / reflektionen / processen Tips på hur pitchen / processen kan bli bättre Reflektioner ur ett kundperspektiv lyssna som kunden Man får gärna kommentera mer om man vill. Förhoppningen är att våra Facebook grupper blir fulla av givande diskussioner. Deadlines för Lärandereflektioner, Business model canvas och videopitchar Grupp A har deadline för sina inlämningar fredagen före påföljande kurstillfälle kl Grupp B har deadline för sina inlämningar måndagen före påföljande kurstillfälle kl Kursen innehåller fem sådana deadlines, i läsvecka 2 6. Det är mycket viktigt att dessa veckodeadlines görs i tid varje vecka processbetyget krymper snabbt om man missar inlämningar, eftersom denna kurs bygger helt och hållet på att en innovationsprocess följs kontinuerligt och iterativt i en grupp där alla deltagare deltar aktivt. Man kan alltså i denna kurs inte hämta in det man inte gjort på slutet, då blir processen inte iterativ. Här följer en översikt över inlämningarna. Använd gärna denna för att bocka för de inlämningar du gör, så du inte missar någon. Inlämningar Omfattning Deadline grupp A Deadline grupp B Gjord? Individuell inlämning inför LV 3 Tabell, reflektion, 2 kommentarer Fre LV 2 kl Mån LV 3 kl Gruppinlämning inför LV 3 Er idé inritad på en Fre LV 2 kl Mån LV 3 kl Individuell inlämning inför LV 4 Tabell, reflektion, 3 kommentarer Fre LV 3 kl Mån LV 4 kl Gruppinlämning inför LV 4 Idé på samt videopitch Fre LV 3 kl Mån LV 4 kl Individuell inlämning inför LV 5 Tabell, reflektion, 3 kommentarer Fre LV 4 kl Mån LV 5 kl Gruppinlämning inför LV 5 Idé på samt videopitch Fre LV 4 kl Mån LV 5 kl Individuell inlämning inför LV 6 Tabell, reflektion, 3 kommentarer Fre LV 5 kl Mån LV 6 kl Gruppinlämning inför LV 6 Idé på samt videopitch Fre LV 5 kl Mån LV 6 kl Individuell inlämning inför LV 7 Tabell, reflektion, 3 kommentarer Fre LV 6 kl Mån LV 7 kl Gruppinlämning inför LV 7 Idé på samt videopitch Fre LV 6 kl Mån LV 7 kl Sida 5

6 Schema Workshopar & teman Obligatoriskt arbete som ska utföras efter veckans träff Inlämningar som krävs för att få godkänt på kursen (OBS: Obligatoriskt första 2 tim) (OBS: Måste utföras just den läsveckan som står nedan, kan inte vänta) LV Timmar, tema Individuellt arbete Grupparbete Lärandereflektioner (Individuellt) 1 Timme 1 2: Introduktion samt enkät för gruppindelning 2 Timme 1 2: Idégenerering workshop 3 Timme 1 2: Kundsegment workshop och pitchning i halvklass 4 Timme 1 2 Paketering workshop och pitchning i halvklass 5 Timme 1 2: Kundvärde workshop och pitchning i halvklass Läs denna veckans litteratur, se lista i kurs PM. Titta på denna veckans videoföreläsning(ar), se lista i kurs PM. Läs denna veckans litteratur, se lista i kurs PM. Loopa din grupps idé två olika personer Titta på denna veckans videoföreläsning(ar), se lista i kurs PM. Läs denna veckans litteratur, se lista i kurs PM. Loopa din grupps idé två olika (nya) personer Titta på denna veckans videoföreläsning(ar), se lista i kurs PM. Loopa din grupps idé två olika (nya) personer Titta på denna veckans videoföreläsning(ar), se lista i kurs PM. Loopa din grupps idé två olika (nya) personer Sida 6 (OBS: Dessa deadlines krävs för godkänt. Sena inlämningar påverkar snabbt processbetyget) Spåna fram en idé som ni som grupp kommer överens om att arbeta med, utgående från de verktyg som testats på veckans workshop Mappa upp idén på en Business Model Gör en videopitch på 1 2 minuter om er idé, ladda upp den på Facebook så alla grupper kan se och kommentera. Revidera er idé genom att göra en ny version av Gör en videopitch på 1 2 minuter om er idé, ladda upp den på Facebook så alla grupper kan se och kommentera. Revidera er idé genom att göra en ny version av Gör en videopitch på 1 2 minuter om er idé, ladda upp den på Facebook så alla grupper kan se och kommentera. Revidera er idé genom att göra en ny version av Kort tabell i Word format som visar vilka (minst) två personer du loopat mot denna veckan Ladda upp samt Kommentera minst två reflektioner på Facebook. Utökad tabell i Wordformat som visar vilka (minst) två personer du loopat mot denna veckan Ladda upp samt Kommentera minst två reflektioner samt en videopitch på Facebook. Utökad tabell i Wordformat som visar vilka (minst) två personer du loopat mot denna veckan Ladda upp samt Kommentera minst två reflektioner samt en videopitch på Facebook Utökad tabell i Wordformat som visar vilka (minst) två personer du loopat mot denna veckan Ladda upp på samt Kommentera minst två reflektioner samt en videopitch på Facebook. inlämningar (Grupp) Er idé inritad på en Er reviderade idé inritad på en Videopitch uppladdad på Facebook Er reviderade idé inritad på en Ny videopitch uppladdad på Facebook Er reviderade idé inritad på en Ny videopitch uppladdad på Facebook

7 6 Timme 1 2: Positionering workshop och pitchning i halvklass Loopa din grupps idé två olika (nya) personer Gör en videopitch på 1 2 minuter om er idé, ladda upp den på Facebook så alla grupper kan se och kommentera. Revidera er idé genom att göra en ny version av Utökad tabell i Wordformat som visar vilka (minst) två personer du loopat mot denna veckan Ladda upp samt Kommentera minst två reflektioner samt en videopitch på Facebook. Er reviderade idé inritad på en Ny videopitch uppladdad på Facebook 7 Timme 1 3: Slutpitchar i storgrupp Tider och salar per grupp Läsvecka Grupp A timme 1 2 OBLIGATORISKT Grupp A timme 3 4 Frivillig Grupp B timme 1 2 OBLIGATORISKT Grupp B timme 3 4 Frivillig LV 1 2 6/9 Mån , sal ML4 Ons , sal ML16 LV /9 Mån , sal ML16 Mån , sal ML4 Ons , sal ML16 Ons , sal ML 14 LV /9 Mån , sal ML16 Mån , sal ML4 Ons , sal ML4 Ons , sal ML 14 LV /9 Mån , sal ML16 Mån , sal ML4 Ons , sal ML16 Ons , sal ML 14 LV /9 Dugga sker tisdagen den 24/9 kl Plats meddelas senare. LV 5 30/9 4/10 Mån , sal ML16 Mån , sal ML4 Ons , sal ML16 Ons , sal ML 14 LV /10 Mån , sal ML16 Mån , sal ML4 Ons , sal ML16 Ons , sal ML 14 LV 7 eller LV 8 Slutredovisning sker vid tid och plats som meddelas senare. Tar 3 timmar. Gruppindelning Indelning i grupper sker i två steg. Varje student är med i endera storgrupp A (måndagsgruppen) eller storgrupp B (onsdagsgruppen). Inför kursstart får man i en enkät ange önskemål. Grupptillhörighet meddelas veckan före kursstart. Inom storgrupp A respektive storgrupp B delas man därutöver in i 3 5 projektgrupper om 4 5 studenter vardera. Dessa projektgrupper konstrueras baserat på relevanta förkunskaper, tidigare relevanta erfarenheter samt personlighet. Inför kursstart får man i en enkät ange förkunskaper, tidigare erfarenhet samt fylla i ett översiktligt personlighetstest. Resultaten från denna enkät hanteras strikt konfidentiellt. Syftet med detta sätt att dela in i grupper är att öka chansen att varje grupp har en bred uppsättning kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper representerade, samt att få träning på att arbeta i grupp med personer man inte känner eller själv har valt. Detta speglar väl den verklighet man kommer möta senare i arbetslivet. Bra och fullständiga svar på enkäten ger kursansvariga större chans att sätta ihop bra grupper. För att få byta grupp krävs synnerliga skäl. Man kan alltså inte komma överens med en annan student och själva initiera gruppbyte. Sida 7

8 IT stöd Kursen förlitar sig på Facebook och Drivhuset Online för IT stöd. Varje storgrupp har en egen Facebook grupp där material skall läggas upp och kommenteras. Allt som skrivs i dessa grupper är tillgängligt endast för gruppmedlemmarna. Studenter i storgrupp A kan alltså inte läsa det material som studenter i storgrupp B skriver och lägger upp, och vice versa. Inlämningar av tabell och reflektioner sker på Ping Pong. En del inlämningar ska både läggas upp på Ping Pong och postas i Facebook gruppen, se detaljer vid respektive inlämning i detta kurs PM. Litteratur Böcker Nedan visas vilka böcker som ingår i denna kurs, samt när de ska läsas för att grupparbetena ska kunna genomföras på ett bra sätt. De två första böckerna finns att köpa på Cremona. Resterande böcker omfattar endast ett mindre antal sidor och kommer göras tillgängliga digitalt via kursens Facebook sida inför kursstart. Har du inte fått dem så kontakta kursansvariga. Författare Boktitel Sidor att läsa Område dessa sidor behandlar Läs senast i slutet av Blank Start up owner s manual 1 7, 11 12, 22 26, Introduktion LV , Kundsegment LV 2 76, Pakterering LV och Kundvärde LV Positionering LV 3 Osterwalder Generation 20 41, , Introduktion LV 1 22, Paketering LV Kundvärde LV 3 200, 226 Positionering LV 3 Read et al. Effectual Entrepreneurship 10 19, Idégenerering LV , 123 Paketering LV 3 Ries Lean Startup 68 72, 75 78, Introduktion LV , Paketering LV 3 Rackham Spin Selling Introduktion LV 1 Stickdorn & Schneider This is service design thinking , 226, 272 Kundvärde LV 3 Carlson & Wilmot Innovation the five disciplines for creating what customers want Pitch LV 1 Litteratur artiklar Följande artiklar skall läsas I kursen. De behandlar frågor av generell art och med stor relevans för denna kurs. De finns att ladda ner via Chalmers Bibliotek. Vid problem med detta kontakta kursansvariga eller be personal på Chalmers Bibliotek om hjälp. Amabile, T. A. & Khaire, M Creativity and the role of the leader, Harvard Business Review. Kotter, J Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard business review. Kuratko, D. F Entrepreneurial leadership in the 21st century. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 1. Literaturen, böcker så väl som artiklar, examineras i multiple choice examen (Duggan) i mitten av terminen Sida 8

9 Videoföreläsningar Nedan följer vilka videoföreläsningar som ingår i denna kurs och vad de behandlar. Länkar till dessa videos distribueras inför kursstart via kursens Facebook grupper och via Ping Pong. Videoföreläsning nr Inför ämne Ämne Se senast i slutet av 1 Kundsegment Att segmentera LV 2 2 Kundsegment Att identifiera kundens primära problem LV 2 3 Paketering Att skapa ett värdeerbjudande och MVP LV 3 4 Paketering Partnerskap LV 3 5 Kundvärde Kundnytta & kundvärde LV 4 6 Positionering Positionering och affärsmodellens omvärld LV 5 Kursansvariga Nedan anges vilka personer som är involverade i denna kurs, kontaktinfo samt vilken roll de har. Namn Roll E post Övrig info Martin Lackéus Kursansvarig Seminariegruppansvarig för grupp A chalmers.se Primär kontakt för Grupp A. Primär kontakt för mer övergripande kring för denna kurs. Är metodutvecklingsansvarig från Chalmers sida för den utbildningsplattform som används i denna kurs. Anna Tullsten Studieadministration på MORE chalmers.se Hanterar studieadministration och en del andra praktiska frågor. Tomas Karlsson Seminariegruppansvarig för grupp B chalmers.se Primär kontakt för grupp B Hanna Sundström Koordinerar First LEGO League student.chalmers.se Initiativtagare till denna kurs. Kan kontaktas för frågor rörande First LEGO League. Mariah ben Salem Dynehäll Leder alla workshops drivhuset.se Är metodutvecklingsansvarig från Drivhusets sida för den utbildningsplattform som används i denna kurs. Mats Lundqvist Examinator chalmers.se Är formell examinator och yttersta garant för kvalitet och akademisk höjd i denna kurs. Sida 9

Innehållet kan delas in i tre delar: Innovation i samhället, ledarskap och mentorspraktik

Innehållet kan delas in i tre delar: Innovation i samhället, ledarskap och mentorspraktik KURS PM Syfte Syftet med kursen är att studenter skall få insikt i och praktisk erfarenhet av hur det är att leda och stödja egna och andras innovationsarbete inom det tekniska området. Detta sker både

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION,

PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION, I SAMARBETE MED Martin Lackéus PRAKTISKT LEDARSKAP INOM INNOVATION, 7,5 p Chalmers University of Technology PhD Candidate in Action-Based Entrepreneurial Education Management of Organizational Renewal

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 2008 NÄMND/NÄMNDER: EF, DM, IL Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) Nicolette Lakemond, studierektor,

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2015-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Projekt, Innovationer och Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Välkomna

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Välkommen till kursen Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering! Kursen ges av avdelningen för Projekt, innovation och entreprenörskap

Läs mer

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Industriella informations och styrsystem EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Kurs-PM hösten 2007 Kursledning Torsten Cegrell torsten.cegrell@ ics.kth.se 790 68 21 Examinator Judith Westerlund

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Kandidatarbete på Industriell ekonomi

Kandidatarbete på Industriell ekonomi Kandidatarbete på Industriell ekonomi inom Teknikens ekonomi och organisation Kurskod TEKX04, 15hp, Läsår 2016/17 Kurspresentation 2016-09-20 Erik Bohlin Bilder och dokument finns på institutionens hemsida:

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm

Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP. Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Diagnos och design av Verksamhet och IT, 7, 5 HP Föreläsning 1 Sofie Pilemalm Dagens Agenda Presentation av föreläsare Kursintroduktion Mål, innehåll, uppgifter, litteratur, examination et c Introduktion

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II, HT 2010 Delkursansvarig Charlotte Alm Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 1 Övergripande syfte och innehåll Det övergripande syftet

Läs mer

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009

SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) ( ) Sociologi I, VT 2009 SOCIOLOGISK ANALYS (7,5 hp) (2009-01-15) Sociologi I, VT 2009 Målsättning Kursen i sociologisk analys syftar till att du som student ska få grundläggande kännedom om principer och tillvägagångssätt för

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Kursmanual för SG1102 Mekanik, mindre kurs (6 hp)

Kursmanual för SG1102 Mekanik, mindre kurs (6 hp) Version: 2016-12-19 Kursmanual för SG1102 Mekanik, mindre kurs (6 hp) Innehåll 1. Anmälningstider (tentor & KS:ar) 2. Lärandemål 3. Kurslitteratur 4. Föreläsningar 5. Övningar 6. Inlämningsuppgifter 7.

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005 Examinator: Magnus Ekh (mekh@am.chalmers.se), tele: 7723479 Kurspoäng: 3 Kurslitteratur: "Grundläggande hållfasthetslära", Hans Lundh, KTH, Stockholm. "Exempelsamling

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik

TBMT41-Projekt i medicinsk teknik 1 (7) TBMT41-Projekt i medicinsk teknik Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Matilda Leinsköld Håkan Örman Göran Salerud Göran Salerud Kurskod TBMT41 Examinator Göran Salerud Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Industriell tjänsteutveckling TEIM10

Industriell tjänsteutveckling TEIM10 1(6) INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL OCH EKONOMISK UTVECKLING Kowalkowski Biträdande professor i industriell marknadsföring Industriell tjänsteutveckling TEIM10 Kursplan 2016 Kursen syftar till att ge förståelse

Läs mer

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Processbaserad Verksamhetsutveckling Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik Processbaserad Verksamhetsutveckling MTTN05 Kursprogram 2009 Anders Ljungberg Kursens målsättning Kursens övergripande målsättning är att

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

VFU i matematik ht 2015 MÅL

VFU i matematik ht 2015 MÅL VFU i matematik ht 2015 MÅL Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om och utveckla förmågan att leda och undervisa i matematik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till

Läs mer

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA

Välkommen till kursen!! Kurs- och momentintroduktion; Moment 1, Omvårdnad & Moment 2, VFU pingpong, gruppindelningar ANA Schema T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp, Campus VT 2017 vecka 3-12. Kursansvarig och ansvarig för moment 1 och moment 2 (VFU)/grupp B; Christina Takman, leg. ssk, fil. dr. ansvarig moment 2 (VFU)/grupp

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04)

Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) Kursanvisningar för Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 Kursansvarig: Dan Nordin Rum nr: 11A219 Telefon: 054/700 21 36 e-mail: dan.nordin@kau.se

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp Quality Technology and Management BA (A), Appreciative Inquiry for Strength Based Change Management,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Rehabkoordinator att koordinera rehabprocessen i företagshälsovården. 7,5 högskolepoäng Avancerad nivå.

STUDIEHANDLEDNING. Rehabkoordinator att koordinera rehabprocessen i företagshälsovården. 7,5 högskolepoäng Avancerad nivå. STUDIEHANDLEDNING Rehabkoordinator att koordinera rehabprocessen i företagshälsovården 7,5 högskolepoäng Avancerad nivå Sthlm VT11 Med reservation för ändringar 1 Bakgrund Från den 1 januari 2010 finns

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling 2 veckor i maj 4 8/5 och 18 22/5 2015 Flexeurope AB SYFTE UPPLÄGG Få kompetens kring alla moment vid utveckling och implementering av körbara verksamhetsprocesser.

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value

Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value Från entreprenörskola till entreprenöriell skolning Värdeskapande som pedagogik, eller Learning-by-creating-value Martin Lackéus, tekn.lic i entreprenöriell utbildning, Chalmers Blogg: www.vcplist.com

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits

EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1020, Introduktion till global ekonomi, 7,5 högskolepoäng An introduction to Global Economy, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM

AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM AVDELNINGEN FÖR HANDELSHÖGSKOLANS EKONOMPROGRAM EPF203 Ekonomistyrning med en introduktion till redovisning, 7,5 högskolepoäng Management Accounting Fastställande Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

KURSBESKRIVNING STRATEGI SOM TEORI OCH PRAKTIK, 15HP. (3 bilagor)

KURSBESKRIVNING STRATEGI SOM TEORI OCH PRAKTIK, 15HP. (3 bilagor) KURSBESKRIVNING 1(8) 2013-10-31 KURSBESKRIVNING STRATEGI SOM TEORI OCH PRAKTIK, 15HP (3 bilagor) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial 4. Examinationsbestämmelser

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp

Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Välkommen till sjuksköterskeutbildningens första kurs - distans! Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp Höstterminen 2013 Schema HT 13 2013 vecka 36-47 Schema, reviderat senast 2013

Läs mer