Servicevillkor för Norton ConnectSafe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicevillkor för Norton ConnectSafe"

Transkript

1 Servicevillkor för Norton ConnectSafe Tjänsten Norton ConnectSafe (hädanefter "Tjänsten") tillhandahålls av Symantec Corporation om användaren befinner sig i Nordamerika; av Symantec Limited om användaren befinner sig i Europa, Mellanöstern eller Afrika; av Symantec Asia Pacific Pte Ltd om användaren befinner sig i Sydostasien eller Japan (hädanefter "Symantec"). När du använder den här webbplatsen (hädanefter "Webbplatsen") accepterar du att vara lagligen bunden till följande servicevillkor samt Symantecs sekretesspolicy på Internet som finns på och Symantecs webbplats för rättsliga meddelanden på (alla dessa benämns här gemensamt "servicevillkoren"). I det senare fallet är du underförstådd med och godtar att Symantec betraktar din användning av Tjänsten som ett uttryckligt godkännande av detta avtal och alla övriga tillämpliga regler och principer framgent. Servicevillkoren gäller endast användning av Webbplatsen och därtill relaterade tjänster, om inget annat uttryckligen anges. Andra webbplatser som drivs av Symantec kan ha separata villkor. Om du är leverantör av hanterade tjänster gäller dessa servicevillkor inte dig. Var vänlig kontakta Symantec på om du vill ha mer information om hur du kan tillhandahålla den här Tjänsten åt dina kunder. 1. LICENS BEGRÄNSAD LICENS Under förutsättning att du accepterar och följer dessa servicevillkor och övriga på Tjänsten tillämpliga bestämmelser, såsom angivet i anslutning till Tjänsten, inklusive eventuella uppdateringar och tillägg, ger Symantec dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, ickevidarelicensierbar rätt och licens, under beaktande av Symantecs immateriella rättigheter, att använda Webbplatsen och utnyttja Tjänsten under den angivna perioden (enligt definitionen nedan). Symantec kan dessutom, från gång till annan, komma att för installation och användning ge dig tillgång till nedladdningsbar klientprogramvara, data och annat innehåll, samt tryckt eller elektronisk dokumentation. Under förutsättning att du accepterar och följer dessa servicevillkor, ger Symantec dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-vidarelicensierbar licens att installera och använda sådan nedladdningsbar klientprogramvara under den angivna perioden. 2. REGISTRERING I vissa fall kan Symantec ge vissa användare som redan finns registrerade hos Symantec tillgång till Webbplatsen utan att kräva omregistrering. I dessa fall benämns varje sådan användare som "registrerad användare" när Servicevillkoren accepteras. I övriga fall kan du behöva registrera ett konto genom att fylla i Symantecs registreringsformulär för användare för att få tillgång till Webbplatsen och Tjänsten. När din registreringsinformation har granskats utfärdar Symantec, efter eget gottfinnande, ett användar-id och lösenord till dig, och när du har accepterat Servicevillkoren blir du en "Registrerad användare". Du försäkrar och garanterar att all tillhandahållen information i registreringsformuläret för användare är sanningsenlig och korrekt. Om du tillhandahåller någon falsk, inkorrekt eller ofullständig information i registreringsformuläret, kan Symantec avsluta kontot omedelbart. Registrerade användare är ansvariga för lösenordets sekretess, och ska inte dela användar-id eller lösenord med andra personer. Du förbinder dig att omedelbart meddela Symantec i händelse av obehörig användning av användar-id eller lösenord. Du är personligen ansvarig för all tillgång till och användning av Webbplatsen och Tjänsten (inklusive alla aktiviteter och transaktioner) som utförs av personer inloggade med ditt konto.

2 3. MODIFIERINGAR OCH ÄNDRINGAR Modifieringar av tjänster Symantec förbehåller sig rätten att förändra eller avbryta Tjänsten med eller utan meddelande till dig. Väljer Symantec att utnyttja sin rätt att förändra eller avbryta Tjänsten har Symantec inga skyldigheter gentemot dig eller tredjepart. Modifieringar av dessa servicevillkor Du samtycker till att Symantec när som helst får modifiera dessa servicevillkor, och eventuella övriga bestämmelser som villkoren hänvisar till, genom att en ny version av dokumentet publiceras på tillämplig webbplats. Ändringars ikraftträdande vid publicering Alla ändringar i dessa servicevillkor och övriga därtill hörande bestämmelser träder ikraft omedelbart då sådana ändringar publiceras på Webbplatsen. Det är din skyldighet att uppmärksamma ändringar i servicevillkoren eller därtill tillämpliga bestämmelser genom att regelbundet besöka Webbplatsen Symantec.com och Tjänstens webbplats. Om du fortsätter använda Tjänsten anses du ha godtagit de ändrade villkoren. Om du fortsätter använda Tjänsten efter det att servicevillkoren eller övriga tillämpliga bestämmelser har ändrats godtar du att du framgent är bunden av de nya villkoren. 4. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING Term Tjänstens löpperiod (hädanefter "perioden") börjar när du godkänner dessa servicevillkor, eller eventuella ändringar i dem, genom att utföra de åtgärder som nämns ovan; perioden löper fram till dess att den avslutas av dig eller Symantec i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt. Uppsägning Du är införstådd med att Tjänsten tillhandahålls av Symantec för att underlätta för dig, men att Symantec kan modifiera, ändra, stänga av eller avbryta en eller alla tjänster när som helst efter eget gottfinnande. Symantec kan stänga av eller avbryta din tillgång till Tjänsten oavsett orsak, inklusive underlåtenhet att följa dessa servicevillkor. 5. DRIFTSTOPP OCH AVBROTT Utöver Symantecs rätt att avsluta eller avbryta Tjänsten enligt ovan, bekräftar du även att du är införstådd med att (i) din tillgång till och användande av Tjänsten kan komma att avbrytas i händelse av oförutsett eller oplanerat driftstopp eller begränsad tillgång till hela eller delar av Tjänsten oavsett orsak, inbegripet till följd av strömavbrott, systemfel eller andra avbrott oavsett tidpunkt; och att (ii) Symantec har rätt att när som helst, och utan några skyldigheter gentemot dig, avbryta tillgången till hela eller delar av Tjänsten: (a) i syfte att utföra planerat eller oplanerat underhåll eller modifiera eller förbättra någon del av Tjänsten; (b) i syfte att motverka en överbelastningsattack (DDoS) eller annan form av attack mot Tjänsten, eller i händelse av någon annan situation som Symantec, efter eget gottfinnande, bedömer skulle kunna utgöra en risk mot en eller flera tjänster, Symantecs nätverk, dig eller någon annan av Symantecs kunder om Tjänsten inte avbryts; (c) om Symantec, efter eget gottfinnande, bedömer att Tjänsten är olaglig eller att det av andra juridiska skäl är nödvändigt att avbryta Tjänsten. 6. DATASKYDD Tjänsten samlar in vissa uppgifter, däribland:

3 De URL-adresser du skickar till Tjänsten, inklusive informaiton om potentiella säkerhetsrisker kopplade till dessa URL-adresser, som Symantec bedömer vara av bedräglig karaktär.url-adresserna kan innehålla personligt identifierbar information som en potentiellt falsk webbplats försöker få tillgång till utan din tillåtelse. Informationen hämtas in av Symantec i syfte att utvärdera och råda dig vad gäller möjliga hot och risker kopplade till en särskild webbplats, innan du öppnar den.denna information sammankopplas inte med någon information som identifierar dig som person. IP-adressen (Internet Protocol) och/eller MAC-adressen (Media Access Control) och maskin-id:t för din enhet, i syfte att tillhandahålla Tjänsten och för att licensen ska kunna administreras. Den information som samlas in enligt ovanstående är nödvändig för optimering av funktionerna i Symantecs produkter och kan komma att överföras till Symantec-gruppen i USA eller andra länder, där gällande lagar för dataskydd kan vara mindre strikta än i din egen region (exempelvis EU). Symantec har dock vidtagit åtgärder så att den insamlade informationen erhåller en korrekt skyddsnivå om den skulle överföras. Symantec förbehåller sig rätten att samarbeta med polis och annan juridisk myndighet vid rättsliga processer och undersökningar som rör din användning av Tjänsten. Detta innebär att Symantec kan komma att tillhandahålla dokument och information som krävs vid en stämning, en polisutredning eller annan rättslig utredning. I syfte att öka medvetenhet om, identifiering av och förebyggande av säkerhetsrisker på Internet, kan Symantec dela viss information med forskningsinstitutioner och andra leverantörer av säkerhetsprogram. Symantec kan även använda statistik som hämtats från informationen för att spåra och publicera rapporter om säkerhetsrisktrender. Genom att använda Tjänsten godkänner du att Symantec samlar in, överför, lagrar, redovisar och analyserar sådan information i angivna syften. 7. EFTERLEVNAD AV EXPORTREGLER Efterlevnad av exportregler Du har inte rätt att ansluta till, ladda ner, använda eller exportera Tjänsten på sätt som bryter mot amerikanska lagar och förordningar för export, eller som bryter mot andra tillämpliga lagar och förordningar. Du förbinder dig att följa alla lagar och förordningar för export samt alla amerikanska och utländska myndigheters regelverk, och att inte direkt eller indirekt tillhandahålla eller på annat sätt göra Symantecs tjänster och produkter tillgängliga på sätt som bryter mot sådana lagar, förordningar och regelverk, eller att utan alla nödvändiga godkännanden, inklusive, men inte begränsat till, göra detsamma för utveckling, utformning eller tillverkninga av kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen för massförstörelse. Efter tillämplighet erhåller du och står för alla nödvändiga licenser och/eller undantag gällande din egen användning av Symantecs tjänster utanför USA. Symantecs tjänster eller underliggande information och teknik får inte laddas ner eller på annat sätt tillhandahållas eller göras tillgängliga, varken direkt eller indirekt, (i) i Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller annat land som USA har handelsembargo mot, till individer eller organisationer som kontrolleras av dessa länder, eller till medborgare och personer fast bosatta i dessa länder, annat än till medborgare som på lagligt sätt är fast bosatta i länder som inte omfattas av handelsembargo; eller (ii) till personer på USA:s finansdepartements lista över särskilt utpekade medborgare (Specially Designated Nationals) eller listan över blockerade personer (Blocked Persons), eller USA:s handelsdepartements förbudslista (Table of Deny Orders). Genom att godkänna dessa villkor, förbinder du dig till vad som anges ovan, och försäkrar och garanterar att du inte befinner

4 dig i, kontrolleras av, eller är medborgare eller fast bosatt i sådant land eller finns med på sådan lista. Begränsade rättigheter Alla URL-adresser som laddas ner för eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller instanser ("USA:s regering"), tillhandahålls med Begränsade rättigheter. Användning, kopiering eller avslöjande av USA:s regering lyder under begränsningar i enlighet med underparagrafen (c)(1)(ii) klausulen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS eller underparagraferna (c)(1) och (2) i stycket "Commercial Computer Software" - Begränsade rättigheter i 48 CFR , efter tillämplighet. Tillverkaren är Symantec Corporation, GODKÄND ANVÄNDNING Olagligt beteende Du samtycker till att inte använda Webbplatsen eller Tjänsten i något, enligt dessa servicevillkor, otillåtet eller olämpligt syfte. Du får inte ansluta till eller använda Webbplatsen eller Tjänsten på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller hindra något av Symantecs konton, datorsystem eller nätverk. Du har inte rätt att försöka bereda dig otillåten åtkomst till någon del av Webbplatsen eller Tjänsten eller Symantecs konton, datorsystem eller nätverk. Du har inte rätt att störa eller försöka störa funktionerna för Webbplatsen eller Tjänsten eller Symantecs konton, datorsystem eller nätverk. Du har inte rätt att använda robot, spindel, skrapa eller andra automatiska metoder för att komma åt Tjänsten eller Symantecs konton, datorsystem eller nätverk, utan Symantecs uttryckliga och skriftliga medgivande. Juridiska åtgärder Symantec förbehåller sig rätten att undersöka och vidta lämpliga juridiska eller andra åtgärder utan föregående meddelande, mot envar som bryter mot dessa servicevillkor, vilket kan inkludera, men inte är begränsat till, blockering av tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten. 9. SYMANTECS IMMATERIELLA EGENDOM Webbplatsen, inklusive Tjänsten, innehåller värdefull immateriell egendom som tillhör Symantec. Du få använda dessa immateriella tillgångar i den utsträckning som krävs för att du ska kunna utnyttja Tjänsten. Du erhåller dock inga andra licenser eller rättigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, för någon immateriell egendom som tillhör Symantec som du kan komma åt via Webbplatsen eller Tjänsten. Varumärken Symantec, Symantec-logotypen och annan relaterad grafik, logotyper, tjänstemärken och handelsnamn som används på Webbplatsen är varumärken som tillhör Symantec och får inte användas utan uttryckligt och skriftligt medgivande. Övriga identifierare som kan visas på Webbplatsen kan vara egendom som tillhör respektive ägare. 10. SKADELÖSHET Du accepterar att skydda, försvara och hålla Symantec skadeslöst, och dess dotterbolag, koncernbolag, befattningshavare, agenter, samarbetspartners och andra partners samt anställda, från och mot alla anspråk, krav, förluster, skador, utgifter eller annat ansvar, inklusive rimliga rättegångskostnader, som en följd av eller relaterat till (a) URL-adresser som du skickar via Tjänsten; (b) din användning eller felaktiga användning av webbpltasen eller Tjänsten; (c) ditt brott mot dessa servicevillkor eller (d) ditt brott mot några rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, tredje parts immateriella äganderättigheter.

5 11. WEBBPLATSER FÖR TREDJE PART Webbplatsen och tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom Symantec inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, erkänner och accepterar du att Symantec inte är ansvarigt för sådana externa webbplatser eller resurser, eller rekommenderar eller är ansvarigt för något innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Korrespondens eller affärsuppgörelser mellan dig och tredje part via Tjänsten, inklusive betalningar och leveranser av relaterade varor och tjänster, och alla villkor, garantier och framställningar kopplade till sådana affärer, gäller endast mellan dig och tredje part. Du godkänner att Symantec inte är ansvarigt för: (a) kvaliteten på produkter och tjänster från tredje part; och (b) uppfyllande av villkoren för avtalet med säljaren, inklusive leverans av produkter och tjänster och garantiförpliktelser relaterade till köpta produkter och tjänster. Du erkänner och accepterar vidare att Symantec inte ansvarar, varken direkt eller indirekt, för skada eller förlust som har orsakats eller påstås ha orsakats av, eller i anslutning till, användning av eller tillit till innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via webbplatser eller resurser för tredje part, och är införstådd med att du är personligen ansvarig för alla risker som är kopplade till användning av innehåll från tredje part. 12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR FÖRUTOM DÄR ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES, SKER ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN HELT PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "VID TILLGÄNGLIGHET". I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRISKRIVER SIG SYMANTEC UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR MARKNADSVÄRDE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, KORREKTHET, SYSTEMINTEGRERING, OSTÖRD NYTTJANDERÄTT, ÄGANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, LÄMNAR SYMANTEC INGEN GARANTI FÖR ATT (i) WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV; (ii) WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, ÄR I RÄTT TID, SÄKRA ELLER UTAN FEL; (iii) RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG; (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV; ELLER (v) EVENTUELLA FEL PÅ WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT KORRIGERAS. 13. ANSVARSBEGRÄNSNING Ansvarsbegränsning DU ACCEPTERAR ATT DU FRIVILLIGT OCH UTAN TVETYDIGHETER FRISKRIVER SYMANTEC FRÅN ALLT ANSVAR. SYMANTEC HAR INGET ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ELLER RELATERAT TILL WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN, SOM ORSAKATS DIG ELLER TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV GOODWILL, NEDSATT ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA ODEFINIERADE FÖRLUSTER, ÄVEN OM SYMANTEC HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UTAN BEGRÄNSNINGAR TILL FÖREGÅENDE STYCKEN ÅTAR SIG SYMANTEC INGET ANSVAR I SAMBAND MED: (i) ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN; (ii) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; ELLER (iii) ATT DESS FILER ÄR

6 FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER ELLER ANNAN KOD SOM HAR ELLER UPPVISAR SMITTANDE ELLER SKADLIGA EGENSKAPER. SYMANTECS KUMULATIVA SAMLADE ANSVAR GENTEMOT DIG, SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ELLER RELATERAT TILL WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA FEMTIO DOLLAR (50 USD). Exkludering I VISSA JURISDIKTIONER ÄR ANSVARSFRISKRIVNING ELLER EXKLUDERING AV VISSA GARANTIER, ELLER BEGRÄNSNING, EXKLUDERING ELLER VISS BEGRÄNSNING AV ANSVAR INTE TILLÅTEN. I DE FALL DÅ SÅDAN FRISKRIVNING HAR FÖRKLARATS OGILTIG ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, GÄLLER INTE ANSVARSFRISKRIVNING, EXKLUDERING OCH BEGRÄNSNINGAR SÅ SOM ANGES I DESSA SERVICEVILLKOR. 14. ALLMÄN INFORMATION Fullständigt Avtal Dessa servicevillkor utgör hela avtalet mellan dig och Symantec och reglerar hur du får använda Webbplatsen och tjäsnten. De gäller framför alla tidigare avtal, både muntliga och skriftliga, mellan dig och Symantec avseende innehållet häri. Du kan självklart även omfattas av ytterligare och separata villkor, som gäller när du använder eller köper andra produkter och tjänster från Symantec, tjänster från dotterbolag eller innehåll och programvara från tredje part. Gällande lagar och domsrätt Om du befinner dig i Nordamerika ska dessa servicevillkor lyda under lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan att påverka eventuella konflikter som skulle resultera i tillämpning av lagstiftning i annan jurisdiktion. I anslutning till anspråk, tvister eller rättsliga åtgärder som uppstår i samband med eller relaterat till Webbplatsen eller Tjänsten, samtycker du till att alla ärenden faller under den exklusiva personliga jurisdiktionen inom de federala eller delstatliga domstolarna i Northern District of California. Om du befinner dig utanför Nordamerika ska dessa servicevillkor lyda under lagarna i England och Wales. Utan att åsidosätta något av föregående inskränker dessa servicevillkor inte dina rättigheter under befintlig konsumentskyddslag eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion. Du och Symantec samtycker till att ärenden faller under denna jurisdiktion, och du ger härmed ditt fulla samtycke till att domstolarna har och utövar jurisdiktion i samband med alla sådana rättsliga åtgärder. Symantec gör inga utfästelser om att informationen på denna webbplats är lämplig eller tillgänglig för användning i alla länder, och förbjuder användning av den i delar av världen där dess innehåll strider mot lagen. De som besöker webbsidan gör så på egen risk och ansvarar själva för att de följer gällande lagar. Avsägelse Om Symantec misslyckas med att utöva eller genomdriva någon rättighet eller något villkor i servicevillkoren, ska det inte innebära en avsägelse av rättigheten eller villkoret. Om en domstol i aktuell jurisdiktion finner att något villkor i servicevillkoren är ogiltigt, samtycker du trots det till att domstolen ska försöka arbeta för att parternas intentioner, så som de uttrycks i villkoret, ska få effekt, och att övriga villkor i servicevillkoren är oförändrade och gäller fortsättningsvis. Avskiljningsmöjlighet I händelse av att något sammanhang eller villkor som beskrivs ovan fastställs som olagligt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa under gällande eller framtida lagstiftning, ska det vara avdelningsbart och inte påverka verkställandet av alla återstående sammanhang och villkor. Avsnittsrubriker

7 Avsnittsrubrikerna i dessa servicevillkor används för att underlätta för dig, men har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt. CPS / ConnectSafe 2.0 / Global Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt.

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Den här webbplatsen ("Webbplatsen") tillhandahålls av C.M.E Blasting & Mining Equipment Ltd. ("Företaget")

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR NORTON. Norton AntiVirus

LICENSAVTAL FÖR NORTON. Norton AntiVirus LICENSAVTAL FÖR NORTON Norton AntiVirus VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN (SOM DEN BESKRIVS NEDAN). SYMANTEC, I NORD- OCH SYDAMERIKA SYMANTEC

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL.

SLUTANVÄNDARAVTALET VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA AVTAL. SLUTANVÄNDARAVTALET DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) ÄR MELLAN MICROBIOLOGICS, INC. ( FÖRETAGET ELLER MBL ) OCH EN INDIVID, ETT BOLAG ELLER EN ANNAN ENHET ( SLUTANVÄNDAREN

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat

Familjehemsbanken Uppdaterat Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR NORTON Norton 360

LICENSAVTAL FÖR NORTON Norton 360 LICENSAVTAL FÖR NORTON Norton 360 VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN (SOM DEN BESKRIVS NEDAN). SYMANTEC, I NORD- OCH SYDAMERIKA SYMANTEC

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer