Tvångsvård av missbrukare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvångsvård av missbrukare"

Transkript

1 Rapport 4:39 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 3 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut

2 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 3 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut

3 Rapport 4:39 ISSN X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Lennart Almqvist, Birgitta Hettne och Göran Lidén Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Enhet: Socialenheten Adress: Vänersborg Telefon: Fax: Beställ från under rubriken Rapporter

4 Förord Länsstyrelsen har gått igenom samtliga domar och beslut för år 3 hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som rör LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen men också att få en lägesbild av situationen i länet. Genom att sammanställningar gjorts sedan 1998 kan eventuella förändringar och trender rapporteras. I rapporten redovisas de uppgifter som framkommit av domarna och besluten. Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i länets kommuner. Jämförelser har också gjorts med de uppgifter som redovisats i rapporterna Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland Rapporten har utarbetats av socialkonsulenterna Lennart Almqvist, Birgitta Hettne och Göran Lidén. Göteborg i juni 4 Bengt Andersson Socialdirektör 1

5 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 DEFINITIONER OCH BEGREPP... 8 Beredande av vård enligt 4 LVM... 8 Anmälningsskyldighet enligt 6 LVM... 8 Utredningsskyldighet enligt 7 LVM... 8 Omedelbart omhändertagande enligt 13 LVM... 8 RESULTAT Antal LVM-ärenden... 9 Antal omedelbara omhändertaganden och antal som följts resp. ej följts av ansökan om vård Antal ansökningar om vård och antal ansökningar som föregåtts resp. inte föregåtts av omedelbart omhändertagande Grund för LVM-vård Huvudsaklig drog ANTAL LVM-ÄRENDEN PER KOMMUN

6 SAMMANFATTNING Antalet LVM-ärenden (omedelbara omhändertaganden samt ansökningar om vård) minskade under 3 till 152. Antalet har legat på en nivå omkring 15 ärenden sedan 1998, med undantag för år 2 då antalet ärenden var 186. Antalet kvinnor var 48 stycken (32 %). Sedan år har kvinnornas andel legat på omkring en tredjedel. Antalet personer minskade i åldersgrupperna under 5 år. Den största minskningen har skett i gruppen 3 49 år. Detta har medfört att gruppen 3 år och yngre för första gången är den största gruppen. Andelen är 41 %. Gruppen över 5 år ökade och uppgår till 28 %. Vid en uppdelning mellan män och kvinnor har männen minskat i alla åldersgrupper. Kraftigast är minskningen i gruppen år vilket motsvarar nästan en tredjedel medan kvinnornas antal är oförändrat. Bland kvinnorna skedde en kraftig minskning i gruppen 31-5 år med en tredjedel. Däremot skedde en ökning i gruppen över 5 år med en tredjedel. Detta har medfört att gruppen 3 år och yngre för första gången är den största gruppen. Andelen omedelbara omhändertaganden uppgick till 71 % av samtliga ärenden, d v s ungefär som föregående år. De omedelbara omhändertagandena följdes i 74 % av en ansökan om vård. För den yngre gruppen var siffran 88 %. Antalet ansökningar om vård uppgick till 118 stycken. I två fall bifölls ej ansökan. Av ansökningarna utgjorde 36 % en planerad ansökan, dvs en ansökan som inte föregåtts av ett akut omhändertagande. Fyra av ansökningarna gällde mycket unga missbrukare, varav två föregåtts av omedelbart omhändertagande. Att utsätta sin hälsa för allvarlig fara var den mest förekommande grunden för LVM-vård. För åldersgruppen 25 år eller yngre användes grunden att löpa en uppenbar risk att förstöra sitt liv i nästan samtliga fall. Den huvudsakliga drogen är fortfarande alkohol men narkotika ökade kraftigt som huvuddrog. Skillnaden var 3 mycket liten. I ungefär % av domarna har missbruk av både alkohol och narkotika uppgetts. Hos den yngsta åldersgruppen var det endast i några få fall som alkohol uppgavs vara huvuddrog medan gruppen över 5 nästan enbart missbrukade alkohol. 3

7 Kommentar Länsstyrelsen konstaterar att antalet LVM-ärenden efter en uppgång år 2 åter ligger på den nivå som rått sedan Bland kommunerna varierar det i hur stor utsträckning tvångsinstrumentet används. Tre kommuner har inte haft något LVM-ärende under åren kommuner, företrädesvis de större kommunerna har haft ärende varje år. Bland övriga kommuner varierar antalet LVM-ärenden under perioden. Den nedgång av LVMärenden som rapporteras om nationellt och som utgjorde grund för regeringens översyn av LVM, stämmer alltså inte för Västra Götalands län. Inte heller den nationella trenden att allt fler beslut om omedelbara omhändertaganden fattas och att dessa inte följs av en ansökan om vård stämmer för länet. De omedelbara omhändertagandena har legat på i stort sett samma nivå sedan Andelen som följdes av en ansökan har visserligen minskat från 78 % till 74 % mellan 2 och 3, men andelen är fortfarande hög. Vid den första sammanställningen som gjordes år 1998 var andelen 58 %. Länsstyrelsen konstaterar att den ökning som skedde mellan 1 och 2 i åldersgruppen 25 år och yngre inte har fortsatt när det gäller de unga männen. Här har det istället skett en kraftig minskning. Huruvida detta beror på att kommunerna arbetat mera offensivt med dessa unga, företrädesvis narkotikamissbrukare, och kunnat hjälpa dem på frivillig väg har inte Länsstyrelsen någon uppfattning om. Länsstyrelsen anser det däremot mycket oroväckande att antalet unga kvinnor under 25 år ökat mycket kraftigt. År 3 var de fler än antalet unga män. Länsstyrelsen noterar också att antalet missbrukare, företrädesvis alkoholmissbrukare, över 5 år som blivit föremål för LVM-åtgärd ökat. Detta skiljer sig från de slutsatser som dragits på nationell nivå att de äldre alkoholmissbrukarna inte är någon prioriterad grupp. Andelen planerade vårdansökningar, dvs ansökningar som inte föregåtts av ett omedelbart omhändertagande uppgick endast till 36 %, en siffra som i stort legat på samma nivå sedan Detta måste tolkas som att socialnämnderna använder lagen som en akutlag och inte som en vårdlag, dvs väntar alltför länge med ett ingripande. 4

8 AKTUELLT LVM-utredningen Den översyn av LVM som regeringen beslutade om i januari 2 blev klar i januari 4. Uppdraget var bland annat att analysera hur lagen använts under 199-talet och att bedöma orsakerna till att LVM används i allt mindre omfattning och hur detta har påverkat de socialt mest utsatta missbrukarna. I uppdraget ingick även att analysera orsakerna till ökningen av antalet omedelbara omhändertaganden och att alltfler av dessa inte följs av en ansökan om vård. LVM-utredningens slutbetänkande Tvång och förändring SOU 4:3, innehåller flera förslag till förändringar av nuvarande lag. Utredaren slår dock fast att samhällets insatser mot narkotika- och alkoholmissbruk måste utgå från en helhetsbild då det i hög grad är samma klienter som rör sig mellan de olika huvudmännen och att regeringen bör låta utreda denna fråga. Utredaren slår också fast att det finns ett starkt behov av att förstärka utbildnings- och informationsinsatserna inom socialtjänsten i syfte att undanröja oklarheter när det gäller innebörden av lagstiftningen. Det skall inte råda något tvivel om att en ansökan skall ske när rekvisiten är uppfyllda. Bland de förändringar som föreslås är att det i 3 LVM tydligt skall framgå att syftet med tvångsvården är att genom behövliga insatser motivera till fortsatt vård. Vidare betonas att insatserna efter avslutad vård måste intensifieras och förstärkas och att planeringen måste påbörjas i ett mycket tidigt skede av LVM-vistelsen. Genom överenskommelse mellan LVMhem, socialnämnd och den enskilde skall en sammanhållen vårdkedja skapas. När en sådan överenskommelse träffas föreslås vårdavgiften reducerad under den tid som placering enligt 27 LVM pågår. Andra förändringar i lagtexten som föreslås är att Polismyndighetens befogenhet att besluta om omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM upphör, samt att bestämmelserna i 8 LVM om kontaktmannaskap upphävs. I utredningsdirektiven ingick det inte att analysera grunden för LVM. Till utredningen har dock fogats tre särskilda yttranden, skrivna av experter som anlitats i utredningen. Samtliga yttranden anser att de grundläggande förutsättningarna för LVM skall utredas av en parlamentarisk utredning. En av experterna, Ewa Gustavsson, anser i sitt särskilda yttrande också att det bör utredas om rätt tillbistånd efter avslutad LVM-vård skall införas i socialtjänstlagen. Hon betonar att samhället har ett särskilt ansvar för den som berövats sin frihet för att beredas tvångsvård inte bara under själva vården utan även efter avslutad vård. I konsekvens med detta borde socialt bistånd, i varje fall till vårdinsatser, efter avslutad tvångsvård inte kräva någon särskild behovsprövning. Betänkande är för närvarande ute på remiss. Remisstiden löper ut den 3 juni 4. 5

9 Socialstyrelsen I rapporten Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 3 konstaterar socialstyrelsen att behovet av vård för missbrukare ökar men att resurserna minskar. Sedan 1995 har kommunerna skurit ner kostnaderna för missbrukarvården med en dryg miljard både på institutionsvård och på öppenvård. Det krävs krafttag för att nå upp till de nationella målen för missbrukarvården och för att uppfylla lagstiftningens intentioner. Källa: SiS Statens institutionsstyrelse Ny vårdmodell för tunga missbrukare rabatt på vårdavgiften Regeringen har tilldelat SiS sju miljoner för att under en treårig försöksverksamhet för att förstärka vårdkedjan inom missbrukarvården De kommuner som förbinder sig att erbjuda eftervård ska i enlighet med förslaget i LVM-utredningen få rabatt på vårdavgiften. I försöket skall ingå institutionerna Runnagården, Rällsögården och Hornö LVM-hem samt kommunerna Eskilstuna,Uppsala, Örebro, stadsdelsförvaltningarna Katarina-Sofia och Maria- Gamla- Stan, Stockholm. Modellen innebär att kommunerna, behandlingshemmet och missbrukaren samarbetar från det personen skrivs in på LVM-hemmet. Behandlingsmetoder med stöd i forskning skall användas och innehålla t ex återfallsprevention, familjerådgivning, anhörigprogram och hjälp med boende, fritid och sysselsättning. SiS finansierar också en samordnare som ska stötta klienten och se till att vården fullföljs som planerat. Modellen prövas under 4-6. Utvärdering och slutredovisning sker 7. Kvinnliga LVM-klienters våld på institution Rapporten 3/4 är resultatet av en studie som gjorts vid behandlingshemmen Lunden, Rebecka och Runnagården. Bakgrunden är att en allt större grupp missbrukare som tidigare vårdades inom psykiatrin nu tas hand om inom socialtjänstens tvångsvårdsmiljöer. Tvång, även när det utövas för att skydda klienten, utgör alltid en kränkning av hans eller hennes autonomi och integritet. SiS statistik har pekat på ett ökat våld från klienter mot varandra och mot behandlingspersonalen. Syftet med studien var att ta reda på hur våldet varierar ifråga om beläggning, klienters karaktäristika, personalens egenskaper vid olika tidpunkter under dygnet. Går det att förutse att en klient kommer att bli våldsam? Hur förebygger man våld? Nöjda socialsekreterare i enkät om LVM-vården Socialenkät LVM 3, som SiS skickar ut årligen för att mäta synen på LVM-vården visar att socialsekreterare är nöjda med den tjänst de köper. 293 av 337 tillfrågade svarade på de tolv frågorna. I samtliga fall är svaren mer positiva än 2. Men synen på LVM-vårdens kvalitet skiljer sig över landet. Socialtjänsten i Stockholms län är mest nöjd medan man är minst nöjd i Skåne. Källa: 6

10 Böcker, tidskrifter Knarkare & Plitar Tvångsvården inifrån Bengt Svensson: Carlssons förlag 3 Boken är resultatet av en studie på LVM-hemmet Håkanstorp. Bengt Svensson har periodvis bott på institutionen och deltagit i vardagslivet från morgon till kväll. Han sammanfattar sina slutsatser om tvångsvård för vuxna missbrukare i tolv teser där tvångsvårdens möjligheter och problem diskuteras. Han lyfter bland annat fram att tvånget kräver en mycket omfattande uppföljning av socialtjänsten om inte tvångsvården skall bli en dyrbar parentes som raserar relationen mellan socialarbetare och klient och förstärker klientens misstroende mot myndigheter och vård. Socionomens temanummer om den svenska missbrukarvården. Tidskriften Socionomen ägnar hela nummer 3/4 åt att granska den svenska missbrukarvården. I numret ger forskare, beslutsfattare och behandlar och, inte minst, brukare en inblick i vården av missbrukare. Numret spänner över ett brett område från behovet av evidensbaserad kunskap och genomtänkta metoder till behandlarreaktioner bland annat på socialstyrelsens direktiv om högskoleutbildning för föreståndare på behandlingshem. 7

11 DEFINITIONER OCH BEGREPP Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:87) Beredande av vård enligt 4 LVM Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i trängande behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt och han till följd av missbruket 1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 2. löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Länsrätten beslutar enligt 5 LVM om tvångsvård efter ansökan av socialnämnd. Anmälningsskyldighet enligt 6 LVM Alla myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård. Undantagna är myndigheter inom hälso- och sjukvården, där läkare har en begränsad anmälningsskyldighet. Utredningsskyldighet enligt 7 LVM Socialnämnden skall inleda utredning när den genom anmälan enligt 6 LVM eller på annat sätt fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård. Omedelbart omhändertagande enligt 13 LVM Socialnämnden eller Polismyndigheten får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 1. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av lagen, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan antas få sitt hälsotillstånd allvarlig försämrat, om han inte får omedelbar vård, eller på grund av att det föreligger en överhängande risk för att han till följd av sitt tillstånd kommer att allvarlig skada sig själv eller någon närstående. Ett beslut om omedelbart omhändertagande skall genast underställas Länsrätten som prövar om omhändertagandet skall bestå. 8

12 RESULTAT 3 Antal LVM-ärenden Beslut om omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård Fördelning män och kvinnor Kvinnor Män Under 3 berördes 152 personer, 14 män och 48 kvinnor av ett tvångsingripande. Det totala antalet beslut om omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om vård har i stort sett legat runt 15 per år med undantag för 2 då 186 personer berördes. År 3 var andelen kvinnor 33 %. År 1998 var andelen kvinnor 23 %, men sedan år har andelen kvinnor legat runt en tredjedel. Fördelning per åldersgrupp år el äldre 31-5 år 3 år eller yngre

13 Män per åldersgrupp Män 51 år el äldre 46 Män 31-5 år Män 3 år el yngre Kvinnor per åldersgrupp Kvinnor 51 år el äldre Kvinnor 31-5 år Kvinnor 3 år el yngre Största antalet män och kvinnor har tidigare återfunnits i åldersgruppen 3-5 år. En förskjutning har nu skett och år 3 är gruppen 3 år eller yngre den största och utgör 41 %. Även andelen män och kvinnor över 5 år har ökat och uppgår till närmare 28 %. När det gäller kvinnor har förskjutningen inom åldersgrupperna varit än mer markant. Antalet kvinnor 31 5 år har minskat från 29 till 9 och antalet kvinnor över 5 år har ökat från 4 till 1. Däremot är antalet kvinnor under 3 år är så gott som oförändrat mellan 2 och 3, medan antalet män i samma åldersgrupp minskat. 1

14 Unga män Män 26-3 år Män år Män år el yngre Unga kvinnor Kvinnor 26-3 år Kvinnor år Kvinnor år el yngre Vid en åldersuppdelning av gruppen 3 år eller yngre återfinns nästan hela minskningen bland männen hos gruppen män 25 år eller yngre. Tre män och fyra kvinnor var år eller yngre. Gruppen kvinnor 25 år eller yngre är för första gången antalsmässigt större än motsvarande grupp män. 11

15 Antal omedelbara omhändertaganden och antal som följts resp. ej följts av ansökan om vård Ej följts av ansökan Följts av ansökan Antalet omedelbara omhändertaganden minskade från 125 år 2 till 18 år 3. Andelen omedelbara omhändertaganden har sedan 1998 varit hög i förhållande till det totala antalet ärenden och med något undantag legat omkring 7 %. Av de 18 omedelbara omhändertaganden har 8 följts av en ansökan om vård. Andelen har ökat från 58% år 1998 till 74 % år 3.När det gäller ungdomar 25 år och yngre var andelen som följts av en ansökan om vård 88 %. Nästan samtliga beslut om omedelbara omhändertaganden har tagits av socialnämnderna. Polismyndigheten har fattat sådant beslut i ett fall under 3. Åren beslutade polismyndigheten om omedelbart omhändertagande i 6, 9, 3, respektive 1 fall. Antal ansökningar om vård och antal ansökningar som föregåtts resp. inte föregåtts av omedelbart omhändertagande Inte föregåtts Föregåtts Antalet ansökningar om vård uppgick till 118 stycken. Antalet har i stort sett legat på samma nivå med undantag för år 2 då det skedde en kraftig ökning. Av de 118 ansökningarna var 42 fall, 36 %, en planerad ansökan. Två av de 118 ansökningarna har inte bifallits av länsrätten. Andelen planerade ansökningar under perioden har med något undantag legat på mellan 35 4 %. När det gäller ungdomar 25 år och yngre var andelen planerade ansökningar 37%. 12

16 Grund för LVM-vård utsätter sin hälsa för allvarlig fara löper uppenbar risk att förstöra sitt liv befaras skada sig själv el. närstående I merparten av domarna har mer än en indikation ansetts tillämplig. Indikationen att utsätta sin hälsa för allvarlig fara är oftast förekommande. Indikationen löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv har även använts relativt ofta. För åldersgruppen under 25 år har indikationen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv använts i så gott som samtliga fall. Huvudsaklig drog Alkohol Narkotika Lösningsmedel Liksom när det gäller grunderna kan flera droger finnas uppräknade i domen då det i många fall handlar om blandmissbruk. Alkohol är fortfarande huvuddrogen i de flesta ärenden, men 3 är skillnaden mellan alkohol och narkotika mycket liten (82 respektive 79 domar). Den relativt stora ökning av alkohol som huvuddrog under 2 förefaller ha varit tillfällig. 3 är antalet detsamma som 1. Narkotika som huvuddrog har ökat under perioden med en topp år 2. När det gäller den yngsta åldersgruppen är det endast undantagsvis som alkohol uppges vara huvuddrog. 13

17 Antal LVM-ärenden per kommun * Borås Ale Brämhult Alingsås Centrum Bengtsfors Dalsjöfors 1 Bollebygd Fristad Borås* Göta Dals Ed Norrby Essunga 1 2 Sandhult 1 1 Falköping Sjöbo Färgelanda 1 Trandared 1 3 Grästorp 1 Viskafors Gullspång 1 Göteborg** Totalt Götene 1 Herrljunga Hjo 1 ** Göteborg Härryda Askim Karlsborg 1 Backa Kungälv Bergsjön Lerum 1 Biskopsgården Lidköping Centrum Lilla Edet Frölunda Lysekil Gunnared Mariestad Härlanda Mark Högsbo Mellerud 1 Kortedala Munkedal Kärra-Rödbo Mölndal Linnéstaden Orust Lundby Partille Lärjedalen Skara Majorna Skövde Styrsö * * 1 1 Sotenäs 1 2 Torslanda 3 1 Stenungsund Tuve-Säve Strömstad 2 1 Tynnered Svenljunga Älvsborg 1 1 Tanum Örgryte Tibro Tidaholm Totalt Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö framgår ej 4 Totalt

18

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 2002:30 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 Publikation 2002:30 ISSN 1403-168X Layout

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare SOCIALENHETEN Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 22 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 23:44 Tvångsvård av missbrukare Publikation 23:44 ISSN 143-168X Rapporten sammanställd

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2006

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2006 Rapport 27:26 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 26 En sammanställning av länsrättens domar och beslut www.o.lst.se 1 2 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 26 En sammanställning

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2007

Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2007 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 27 en sammanställning av länsrätternas domar och beslut Rapport 28:53 Rapportnr: 28:53 ISSN: 143-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna Håkan Frändemark

Läs mer

Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN

Barnavårdsstatistik. Västra Götalands län Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar SOCIALENHETEN SOCIALENHETEN Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002 Fyra månaders utredningstid Ansökningar om vård enligt LVU Familjehemsplaceringar 2003:33 Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2002 Publikation

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 2002:31 Barnavårdsanmälningar och utredningar Publikation 2002:31 ISSN 1403-168X Rapporten sammanställt av: Birgitta Hettne Layout omslag: Kerstin Janson Produktion:

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Lars-Erik Gotthard Utgivare:

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1999 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Kriterier för LVM-vård 4 Tvångsvård skall beslutas om, 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1997 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Omedelbara omhändertaganden enligt 13 LVM

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998

Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare, LVM-ärenden 1998 Ansökningar om tvångsvård enligt 11 LVM 70 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Omedelbara omhändertaganden

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Vård och straff Kartläggning enl 13 kap. 2 socialtjänstlagen avseende kontraktsvård och 34 lagen om kriminalvård i anstalt i Västra Götalands län

Vård och straff Kartläggning enl 13 kap. 2 socialtjänstlagen avseende kontraktsvård och 34 lagen om kriminalvård i anstalt i Västra Götalands län Rapport 2006:18 Vård och straff Kartläggning enl 13 kap. 2 socialtjänstlagen avseende kontraktsvård och 34 lagen om kriminalvård i anstalt i Västra Götalands län Vård och straff Kartläggning enligt 13

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Rapport 2007:77. Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007

Rapport 2007:77. Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Rapport 2007:77 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2007 Rapport 2007:77 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Karin Gunnervik Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst.

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan e.lst. Tvångsvård av missbrukare 2007 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-28579-2007 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län

Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Antal låntagare 2012 Västra Götalands län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Ale kommunbibliotek 29 26 55 Alingsås bibliotek 51 63 114 Angereds bibliotek 8 2 10 Askims bibliotek

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent

Lisbeth Gustavsson Socialkonsulent Tvångsvård av missbrukare 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten Dnr 701-24873-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser 1 Äldre personer individer med olika behov Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Mest sjuka äldre Standardiserad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer