MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)"

Transkript

1 MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

2 SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Del 1: Ett rättvisande inkomstunderlag Del 2: En långsiktigt hållbar sjukförsäkring Del 3: Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa Del 4: En mer rättssäker arbetsskadeförsäkring Del 5: En trygg och effektiv arbetslöshetsförsäkring Del 6: Bättre försäkringsskydd för vissa grupper

3 HUVUDPROBLEM Insatserna för återgång i arbete är inte tillräckligt effektiva Urholkad standardtrygghet. Den enskilde får bära en stor del av riskkostnaderna vid sjukdom och arbetslöshet Sjukfrånvaron ökar igen, stora och oförklarliga variationer Alltför många arbetslösa har ett otillräckligt ekonomiskt skydd vid arbetslöshet

4 PRAGMATISKA OCH SUCCESSIVA REFORMER Begränsat reformutrymme Stora reformer komplicerade, långsamma, dyrbara, oförutsedda risker Fördelar med strukturella reformer kan nås genom utveckling av dagens försäkringsmodeller Socialförsäkringarnas grunder är väl utformade och anpassade till svenska förhållanden Angeläget att nu åtgärda kvarvarande problem

5 PRIORITERADE REFORMER Utveckla och förbättra åtgärderna för återgång i arbete vid ohälsa Förstärkt standardtrygghet, rättvisande inkomstunderlag En långsiktigt hållbar sjukförsäkring En långsiktig modell för arbetslöshetsstödet

6 DEL 1: ETT RÄTTVISANDE INKOMSTUNDERLAG

7 PROBLEM MED DAGENS INKOMSTUNDERLAG Bristande träffsäkerhet, dålig överensstämmelse mellan inkomstbortfall och ersättning Bristande förutsebarhet, de försäkrade kan inte i förväg förutse om det har ett försäkringsskydd och hur stor ersättningen skulle bli Komplicerade utredningar, långa väntetider på utbetalningar Bristande likformighet, lika fall bedöms olika Dåligt skydd för grupper med tillfälliga anställningar och de som kombinerar företagande och anställning Betald avgift innebär inte alltid försäkringsskydd

8 E-INKOMST OMARBETADE, FÖRENKLADE, DETALJERADE FÖRSLAG Kritik mot tidigare förslag Ökad uppgiftslämnarbörda för arbetsgivare Periodiserade uppgifter Arbetsgivare rapporterar till Skatteverket månatliga inkomstuppgifter för alla anställda enligt kontantprincipen elektronisk inrapportering Ersätter dagens kontrolluppgift och arbetsgivardeklaration Samma inkomstunderlag kan användas både i arbetslöshets- och socialförsäkringarna Svarar mot Skatteverkets utvecklingsbehov Diskrepanser mellan KU och arbetsgivardeklaration

9 INLÄMNING OCH RÄTTELSER Kontantprincipen innebär att periodisering och retroaktiva korrigeringar inte behövs Inga nya uppgifter behöver lämnas samma uppgifter som nu lämnas årsvis lämnas i stället månadsvis Elektroniskt inrapportering direkt från lönesystemet till Skatteverket Företag utan lönsystem kan fylla i uppgifterna i en webb-tjänst eller på blankett

10 UPPGIFTERNAS ANVÄNDING I FÖRSÄKRINGARNA Reformen genom förs i två etapper Kontrollstation mellan etapp 1 och 2 E-inkomst kan även på sikt användas inom andra välfärdssystem

11 ETAPP 1 Gemensamt inkomstbegrepp för alla Socialförsäkringen E-inkomst som förval för alla Ger främst ökad trygghet för visstidsanställda och kombinatörer Nuvarande regler som alternativ Arbetslöshetsersättning E-inkomst för anställda med överenskomna arbetstider Nuvarande regler som alternativ

12 ETAPP 2 - SOCIALFÖRSÄKRINGEN Dagens skyddsregler ersätts med skyddsregler baserade på e-inkomst Kommittén lämnar inte några färdiga förslag Regler kan utformas först när e-inkomstuppgifterna finns och kan utvärderas

13 ETAPP 2 - ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Normalarbetstiden tas bort Inkomstvillkor som huvudvillkor arbetsvillkor som alternativ Ersättningsgrundande inkomst beräknas på e-inkomst för alla nuvarande beräkning som alternativ Grundersättningen baseras på inkomst ersättningsnivå 40 procent Ersatt tid vid deltidsarbete beräknas med en formel som baseras på inkomstförlust per vecka Bissyssla kräver fortfarande heltidsarbete i 12 månader men kan utökas och redovisas som deltidsinkomst Garantiregler ärver ersättningsgrundande inkomst

14 DEL 2: EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SJUKFÖRSÄKRING

15 EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SJUKFÖRSÄKRING Problem i sjukförsäkringen: Oroande ökning av sjuktalet Standardtryggheten har urholkats Insatserna för återgång i arbete sätts in för sent och är inte tillräckligt effektiva Försäkringsskyddet brister för vissa grupper, bl.a. studerande, egenföretagare

16 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR AV SJUKFÖRSÄKRINGEN Förbättringsförslagen syftar till att bidra till att sjukförsäkringen fungerar effektivare i fråga om standardtrygghet återgång i arbete försäkringstillämpning och kontroll Ett gemensamt inkomstbegrepp och en förenklad SGIberäkning baserad på e-inkomstuppgifter införs som komplement till nuvarande regler Standardtryggheten och förutsebarheten ökar för visstidsanställda, för den som avslutar studier med studiemedel och för den som startar näringsverksamhet och har inkomst av anställning, t.ex. i ett aktiebolag

17 KOMMITTÉNS FÖRSLAG Utvecklade mål för sjukfrånvaron Förstärkt ansvar för sjukfrånvaron för hälso- och sjukvården Utvecklat försäkringsmedicinskt beslutsstöd Förbättrad standardtrygghet Förstärkt kompetensutveckling hos Försäkringskassan Utvecklat bedömningsstöd för hälso- och sjukvårdens arbete med tidiga insatser Rättvisare utformning av karens Mer flexibel sjukpenning Behov av fasta spelregler

18 FÖRSLAG OM UTVECKLADE MÅL FÖR SJUKFRÅNVARON Målet för sjukfrånvaron ska även fortsättningsvis vara att den är långsiktigt stabil och låg och i nivå med jämförbara länder En bred politisk överenskommelse ska lägga fast hur målet ska utvecklas och preciseras Överenskommelsen ska också klargöra vilka parter som har ansvar för att målet nås Tills vidare ska sjukpenningtalet användas som referensmått. Sjukpenningtalet bör inte överstiga 2013 års nivå

19 FÖRSTÄRKT ANSVAR FÖR SJUKFRÅNVARON FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Staten ska fortsättningsvis genom sjukskrivningsmiljarden stödja landstingen ekonomiskt Sjukskrivningsfrågorna ska ges högre prioritet i hälso- och sjukvården Stöd ska ges för att utveckla sjukskrivningsprocessen Resurserna behöver förstärkas kraftigt Förstärkningen bör avse sjukskrivningsmiljardens rörliga del

20 EFFEKTIV OCH LIKFORMIG FÖRSÄKRINGSTILLÄMPNING Socialstyrelsen får ett utökat uppdrag och ges resurser för att uppdatera utveckla och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutstödet Socialstyrelsen ska tillsammans med Försäkringskassan och medicinska experter årligen redovisa hur sjukskrivningarna för olika diagnoser utvecklas hos de olika landstingen

21 FÖRBÄTTRAD STANDARDTRYGGHET Standardtryggheten i sjukförsäkringen måste värnas Taket i sjukförsäkringen utformas så att standardtryggheten inte urholkas Omkring 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av sin ersättningsgrundande inkomst från den allmänna försäkringen Taket i socialförsäkringen ska utformas så att denna andel hålls konstant över tid

22 BÄTTRE KVALITET I HANDLÄGGNINGEN Försäkringskassan får i uppdrag att utveckla sjukförsäkringshandläggarnas kompetens inom utredningsmetodik och försäkringsmedicin

23 TIDIGARE UPPTÄCKT AV BEHOV AV ÅTGÄRDER FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE Ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvården ska införas Stödet gör det lättare att tidigt identifiera sjukskrivna som har behov av specifika insatser och bedöma när samverkan med arbetsgivare ska ske

24 EN RÄTTVISARE KARENS OCH FEXIBEL SJUKPENNING Nuvarande karensregel ska ersättas med ett karensavdrag i lagen om sjuklön och i socialförsäkringsbalken. Karensavdraget i sjuklönelagen ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön Flexibel sjukpenning vid stegvis återgång i arbete För att underlätta en stegvis återgång i arbete ska sjukpenning till anställda i vissa fall kunna ges med fler förmånsnivåer än idag Flexibel sjukpenning ska endast utges så länge arbetsförmågan ska bedömas mot den försäkrades vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren

25 BEHOVET AV FASTA SPELREGLER FÖR SJUKFÖRSÄKRINGEN Förtroendet undergrävs när stora och oförklarliga variationer i sjukfrånvaron leder till ständiga regeländringar Det behövs en bred politisk överenskommelse som preciserar målet om en långsiktigt stabil sjukfrånvaro Den genomsnittliga sjukfrånvaron ska inte ligga väsentligt högre än i jämförbara länder

26 BEHOVET AV FASTA SPELREGLER FÖR SJUKFÖRSÄKRINGEN, forts. Osakliga regionala skillnader ska inte förekomma Det ska göras tydligt att det är Försäkringskassan, Socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen som gemensamt ansvarar för att målet nås En bred politisk överenskommelse ska fastställa vilka förändringar i regelsystem och andra åtgärder som ska vidtas när sjuktalet oförklarligt under en lämplig period avviker från referensnivån. Detta arbete ska påbörjas snarast.

27 Del 3: Bättre stöd för återgång i arbete vid ohälsa

28 PROBLEM Stigande sjuktal beror till stor del på att antalet långa sjukfall ökar Det saknas samlad kunskap om när i sjukfall som åtgärder sätts in och om effekterna Alltför många sjukfall blir långvariga utan att tillräckliga utredningar och insatser har genomförts

29 DET FINNS KUNSKAPER OM VAD SOM FUNGERAR Bred enighet om två centrala framgångsfaktorer: Arbetsfokuserad hälso- och sjukvård Ansvarstagande och engagerade arbetsgivare, som också samarbetar med hälso- och sjukvården

30 FÖRSTÄRKNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS INSATSER För att minska risken för långa sjukskrivningar som leder till en permanent utslagning måste hälso- och sjukvårdens ansvar för återgång i arbete och resurser förstärkas Tydligare ansvar, permanenta och förstärkta statsbidrag

31 KRAV PÅ SAMVERKAN M.M. OCH PERMANENT STATSBIDRAG Krav i hälso- och sjukvårdslagen om samverkan och behandlings- och rehabiliteringsplanering vid behov Permanent statsbidrag för koordineringsfunktioner inom hälso- och sjukvården

32 STÄRKT ROLL FÖR SOCIALSTYRELSEN Ett expertråd för återgång i arbete Samlar och sprider kunskap så att den blir lättillgänglig Öppna jämförelser av sjukskrivningar Jämför och rapporterar årligen sjukskrivningar och resultatet av åtgärder för återgång i arbete för de olika landstingen, i samverkan med Försäkringskassan och landstingen

33 ÖKAT STÖD OCH RESURSER TILL ARBETSGIVARE Kommittén eftersträvar ett ökat engagemang hos arbetsmarknadens parter Tvingande regler och ökade sjukkostnader för arbetsgivare har en rad nackdelar och risker Öka statens stöd till arbetsgivare vad gäller kunskaper och ersättningar

34 WEB-PORTAL OCH PARTSSAMTAL En nationell web-portal för återgång i arbete, kunskaps- och rådgivningsstöd Samråd med parterna om utvecklade statliga ersättningar till arbetsgivare som tillhandahåller expertstöd till rehabilitering m.m. Trepartssamtal för rehabiliteringsöverenskommelser på arbetsmarknaden

35 BÄTTRE STÖD FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN Uppdrag till Af att ta fram utvecklade insatser till personer med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa och säkerställa att Af följer upp dessa personer Af ska få bättre möjligheter att kommunicera direkt med hälso- och sjukvården, om personen i fråga medger det Arbetsförmedlingen ska få ett helhetsansvar för stöd till arbetshjälpmedel

36 SAMORDNINGSANSVARET ÄR OTYDLIGT OCH INEFFEKTIVT FKs samordningsansvar har skapat förväntningar på att myndigheten ska tillgodose den försäkrades behov av rehabilitering Samordningsansvaret är otydligt och ineffektivt, leder till att aktörer väntar på FK:s initiativ

37 FÖRSÄKRINGSKASSANS SAMORDNINGSANSVAR ERSÄTTS MED UPPFÖLJNING FK ska i sjukförsäkringsärenden löpande följa upp de åtgärder som vidtas i stället för att samordna och utöva tillsyn FK ska genom sin uppföljning verka för att aktörerna vidtar åtgärder

38 INVESTERINGAR I LÅNGSIKTIG KUNSKAPSUPPBYGGNAD En samlad databas över åtgärder, som vidtas när det gäller sjukskrivna personer i syfte att främja en återgång i arbete Försäkringskassan får i uppdrag att göra en årlig rapport med vidtagna åtgärder för att underlätta återgång i arbete och utvecklingen av de ohälsorelaterade socialförsäkringsförmånerna

39 KOMMITTÉNS BEDÖMNING AV BORTRE TIDSGRÄNSEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN Insatserna för återgång i arbete bör skyndsamt utvecklas och förstärkas så att den bortre tidsgränsen i princip inte behövs Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen senast efter 15 månaders sjukskrivning initiera insatser När förstärkta insatser är införda kan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ersättas av en regelbunden kontroll med högst ett halvårs mellanrum

40 DEL 4: EN MER RÄTTSSÄKER ARBETSSKADEFÖRSÄKRING

41 EN MER RÄTTSSÄKER ARBETSSKADEFÖRSÄKRING Problem i arbetsskadeförsäkringen: Kunskapsframsteg har ingen naturlig väg in i försäkringen Osakliga skillnader mellan kvinnors och mäns beviljandegrad Bristande kunskap om arbetsskadornas samlade kostnader

42 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR I ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN 1 Uppdrag att ta fram bedömningsstöd. Rättvisare bedömningar av arbetssjukdomar Inrättande av ett arbetsmedicinskt råd. Utveckla bedömningsstödet, yttranden till Försäkringskassan, identifiera kunskapsluckor Bättre kunskapsförsörjning. Satsningar på kunskapssammanställningar, permanent funktion för utvärdering och forskning inrättas

43 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR I ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN 2 Sammanhållen arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik. En myndighet ges ansvar, årlig rapport. Totala kostnaderna tas fram. Osakliga skillnader i beviljandegraden mellan kvinnor och män ska förebyggas. Förstärkta drivkrafter för arbetsgivare. Uppföljning av arbetsskador och dålig arbetsmiljö på bransch- och arbetsgivarnivå.

44 DEL 5: EN TRYGG OCH EFFEKTIV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

45 BRISTER I ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Två övergripande problem: 1. Täckningsgrad: a) Sjunkande andel arbetslösa har en standardstrygghet, dvs. 80 % av tidigare inkomst b) Ökande andel underförsäkrade, dvs. uppfyller villkor för ersättning, men får endast grundersättning pga. att de inte är medlemmar i en a-kassa c) Stor och växande andel oförsäkrade arbetslösa, dvs. sökande som inte uppfyller villkoren för ersättning 2. Komplicerat regelverk = svårt att överblicka

46 ÖVERVÄGANDEN UTFORMNINGEN Fördelarna med en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan uppnås även i en frivillig försäkring Vinsten av en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler måste vägas mot risken för att villkoren i försäkringen blir alltför generösa. En konjunkturanpassad arbetslöshetsförsäkring möter inte behoven på den svenska arbetsmarknaden Aktivitetsstödet och arbetslöshetsersättningen bör förbli två olika stöd eftersom de har olika syften och olika målgrupper

47 ÖVERVÄGANDEN ERSÄTTNINGEN Inkomstrelaterad ersättning även i grundförsäkringen Ersättningen i grundförsäkringen bör på sikt motsvara halva ersättningsnivån i den frivilliga försäkringen Takets konstruktion bör beaktas när beslut om framtida ersättningsnivåer fattas En indexering av taket i arbetslöshetsförsäkringen bör vara densamma som i socialförsäkringen Kompletterande försäkringar är ett värdefullt inslag i det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet

48 ÖVERVÄGANDEN FINANSIERINGEN Storleken på avgiftsuttaget från a- kassornas medlemmar bör inte förändras väsentligt i förhållande till i dag. Medlemsavgifter till a-kassor bör inte vara beroende av arbetslösheten bland medlemmarna

49 FÖRSLAG FÖR ÖKAD LIKFORMIGHET Förvaltningslagen, regler för informationssäkerhet samt för intern styrning och kontroll görs tillämpliga på a- kassorna Stärkt arbete för likformighet i rättstillämpningen allmänna råd eller en tolkningsmyndighet

50 FÖRSLAG FÖR LIKNANDE OMSTÄLLNINGSTIDER Ramtid i kalendertid - Begränsningen av ersättningsperioden i 300 ersättningsdagar kompletteras med en begränsning i kalendertid - Kalendertidsbegränsningen är 5 år samma som vid överhoppningsbar tid 100-dagarsregeln återinförs i arbetslöshetsförsäkringen Deltidsbegränsning i veckor - 60 veckor motsvarar 14 månader, dvs 300 ersättningsdagar vid hel arbetslöshet - Omställningstiden blir densamma oavsett arbete och omfattning på arbetet

51 STANDARDTRYGGHETEN I ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Arbetslöshetsförsäkringen ska ge de flesta arbetslösa en standardtrygghet Taket i arbetslöshetsförsäkringen bör indexeras för att undvika en urholkning av ersättningen. EGI förväntas ge en mer korrekt bild av den sökandes genomsnittliga inkomst innan arbetslösheten

52 UNDERFÖRSÄKRINGEN I ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Fler arbetslösa bör omfattas av den frivilliga försäkringen Inkomstvillkor och inkomstrelaterad ersättning i både grundförsäkringen och den frivilliga försäkringen klargör vinsterna med medlemskap i en a-kassa Utökat uppdrag för a-kassorna är en utvecklingsmöjlighet som också kan göra medlemskap mer attraktivt

53 DEL 6: BÄTTRE FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR VISSA GRUPPER - STUDERANDE - FÖRETAGARE OCH UPPDRAGSTAGARE

54 STÖDET TILL OFÖRSÄKRADE ARBETSLÖSA Det finns flera alternativ för att öppna arbetslöshetsförsäkringen för fler - Införande av en ny kvalifikationsgrund, ett sökvillkor - Införande av särregler för specifika grupper - En generell sänkning av kvalifikationsvillkoren - Gradvis kvalificering till arbetslöshetsersättning - Ersättning genom deltagande i arbetsmarknadspolitiska program - Högre krav på personer med ekonomiskt bistånd Vinsten av att fler sökande omfattas av försäkringen måste vägas mot risken för att villkoren i försäkringen blir alltför generösa Rätten till arbetslöshetförsäkring bör baseras på tidigare arbete

55 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR FÖR STUDERANDE Möjlighet till deltidssjukskrivning. Deltidsstudier med bibehållen ersättning inom studiemedelssystemet, i särskilda fall Utbildningsanordnarnas rehabiliteringsansvar förtydligas. Hälsooch sjukvården är nyckelaktör och har ansvar för medicinsk rehabilitering

56 KOMMITTÉNS BEDÖMNING AV FÖRBÄTTRINGAR FÖR STUDERANDE Färre karensdagar kan övervägas. Stora förändringar inom utbildningssystemet sedan längre karenstid infördes Ett matchningslån bör utredas vidare. Svårt beräkna kostnaderna för bristande matchning

57 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR FÖR FÖRETAGARE OCH UPPDRAGSTAGARE Förbättringar med e-inkomst. Kombinatörer får bättre försäkringsskydd Bättre skydd för företagare som driver aktiebolag. Ska också omfattas av regler som skyddar SGI:n under uppbyggnadsskedet Förlängd skyddstid. Skyddstiden för den som startar företag förlängs från 24 till 36 månader i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen Ökad likformighet i rättstillämpningen. Förslagen om allmänna råd eller tolkningsbesked för arbetslöshetsförsäkringen kan minska oklarheter för företagare

58 KONTAKTUPPGIFTER GUNNAR AXÉN Mobil: Mail: Facebook: Web:

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Sammanfattning, Författningsförslag, Bakgrund, Allmänna överväganden

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150428 Er beteckning S2015/1554/SF Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Inledning Landstinget Västmanland

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0534 Landstingsstyrelsen Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Föredragande

Läs mer

Sammanfattning av slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) - parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Sammanfattning av slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) - parlamentariska socialförsäkringsutredningen Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Avdelningen för kunskapsstöd Helene Bjerstedt 2015-06-01 Sammanfattning av slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) - parlamentariska

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2490 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Nytt år, ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? 1 Siffror om sjukfrånvaro Ny ersättning

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-05-11 Dnr 1501164 1 (6) Remiss - Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) har beretts

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Socialförsäkring i förändring

Socialförsäkring i förändring Socialförsäkring i förändring Nytt år, ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? 1 Siffror om sjukfrånvaro Ny ersättning för höga

Läs mer

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4 Huvudsekreterare Irene Wennemo Kommitténs uppdrag Se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga förändringar som kan ge mer

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 2015-08-11 Dnr 10.1-9191/2015 1(5) Utvärdering och analys Karin Bodell karin.bodell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet Datum 2015-06-12 Ert Dnr Föreståndarmeddelande 29/15 Handläggare Anders Wickander, Karin Winberg Augst, Alexander Augst, Johan Svantesson SO info@samorg.org Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, Seko:s

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd 1 Medlemsföretaget Lendemar i Trelleborg Stockholm 14 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivningarnas anatomi

Sjukskrivningarnas anatomi Sjukskrivningarnas anatomi En ESO-rapport om sjukförsäkringens drivkrafter Pathric Hägglund, ISF Per Johansson, Uppsala universitet, IFAU och ISF Rapportens disposition Sjukdom, ohälsa och arbetsoförmåga

Läs mer

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Mer trygghet och bättre försäkring och vill med anledning härav framföra följande.

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Mer trygghet och bättre försäkring och vill med anledning härav framföra följande. Datum 2015-08-26 Vår referens MSE Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Almega AB har

Läs mer

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Stockholm Vår referens Dnr 2015-08-21 Erik Ageberg S2015/1554SF Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga Sammanfattning En obligatorisk, allmän och enhetlig sjukförsäkring lik den svenska har både för- och nackdelar. En fördel är att alla oavsett risk och behov ges inkomstskydd vid arbetsoförmåga till följd

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer SOU 201 5:21 Mer 103 33 Stockholm Socialdepartementet 2015-08- 1.;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser

Läs mer

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK. regeringskansliet.

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK.  regeringskansliet. SVENSKT NÄRINGSLIV Socialdepartementet Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK s.sf@regeringskanshet.se, s.registrator@ regeringskansliet.se Er referens/dnr: 52015/2330/SF 2015-06-26 Remissvar Avskaffande av den

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012

Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012 Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012 Försäkringsaktuellt Rehabiliteringskedjan Lite siffror om utvecklingen Förslag om andra sjuklöneveckan Försäkringskassans förändringsarbete Regelförändringar

Läs mer

17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142

17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142 17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142 Ärendet Region Halland instämmer i förslagen kring en successiv och kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringen och stora delar i förändringarna

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. () Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Sammanfattning Sjukfrånvaron har ökat och fortsätter

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen?

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? Falun 27 september Socialförsäkring i förändring Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? 1 Vi stoppade Strandhälls sjukskatt! Massiva protester mot sjukskatten,

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSYTTRANDE 2015-08-13 1 (16) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Inledning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yttrar sig över del 1 som

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Skåne Blekinge 11 och 12 november

Skåne Blekinge 11 och 12 november Skåne Blekinge 11 och 12 november Ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar och sjukförsäkringen? 1 Siffror om sjukfrånvaro Förslag om ersättning för höga sjuklönekostnader Slopat förslag

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:90 Beslut vid regeringssammanträdet den 13 september 2012 Utvidgning av och

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

LO-TCO Rättsskydd AB har inbjudits att lämna synpunkter på ovannämnda betänkande.

LO-TCO Rättsskydd AB har inbjudits att lämna synpunkter på ovannämnda betänkande. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-08-14 CJ S2015/1554/SF Remissvar på betänkandet SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring.

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) av den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) av den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 1 2015-08-14 Regeringen Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM s.registrator@regeringskansliet.se s.f@regeringskansliet.se Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) av

Läs mer

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS)

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Idén bakom projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, inklusive individen själv,

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Sjukförsäkringen position paper

Sjukförsäkringen position paper 1 Sjukförsäkringen position paper Den svenska sjukfrånvaron steg med rekordartad hastighet under 90-talet, och ohälsotalet var som högst drygt 43 dagar (I februari 2010 hade det sjunkit till 32,5 dagar).

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47)

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) REMISSYTTRANDE 1(14) Datum Diarienummer 2012-11-27 2012-152 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) (diarienummer S2012/4711/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Ekonomisk trygghet. 10 vid sjukdom och funktionsnedsättning

Ekonomisk trygghet. 10 vid sjukdom och funktionsnedsättning Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till statens budget för 2013 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer Remissvar 2009-01-09 013-2008-05409 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trygghetssystemen för företagare Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissyttrande på betänkandet

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) Sammanfattning När bortre tidsgränsen infördes 2008 var Sveriges extremt långa sjukskrivningstider

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Analys av sjukfrånvarons variation

Analys av sjukfrånvarons variation Analys av sjukfrånvarons variation - Väsentliga förklaringar till upp- och nedgång över tid Peje Bengtsson Patric Tirmén Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan Peje Bengtsson & Patric Tirmén

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 Bakgrund För att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och SLL Produktionssamordning i samarbete med HSN-förvaltningen Landstingsstyrelsen Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 Ärendebeskrivning

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Elisabet Erwall Sid 1 (7)

Elisabet Erwall Sid 1 (7) Elisabet Erwall Sid 1 (7) SAMVERKANSAVTAL PARTER Mellan Stockholms läns landsting, Beställarkontor vård, Box 6909, 102 39 Stockholm, org nr 232100-0016, nedan kallad SLL och Försäkringskassan Stockholms

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Kampen om sjukfrånvaron Makt, mediebilder och myter

Kampen om sjukfrånvaron Makt, mediebilder och myter Kampen om sjukfrånvaron Makt, mediebilder och myter Björn Johnson E-post: bjorn.johnson@mah.se Hälsa och samhälle, Malmö högskola Sjuktalets variationer 1955-2008 30 25 20 15 10 5 0 1955 1960 1965 1970

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer