KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL"

Transkript

1 MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

2 Uppdrag: Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Hudiksvalls kommun Jonas Rasmusson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Thomas alker, Tyréns AB Författare: Datum: Handlingen granskad av: Datum: Tyréns AB Skolhusallén 9 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx

3 Sammanfattning Undersökningen omfattas av totalt sex undersökningspunkter (vara två punkter på vatten) och som visar att området utgörs av grovkorniga fyllnadsmassor. Fyllningen bedöms ansluta mot fastare naturliga jordar. Inga direkta sättnings- eller stabilitetsproblem bedöms råda och byggande av planerade flervåningshus är fullt tänkbara. Dock bör kompletterande sonderingar i slutgiltiga huslägen utföras, för att bekräfta och komplettera denna utredning. Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 3(12)

4 Innehållsförteckning 1 Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Geoteknisk kategori Arkivmaterial Befintliga förhållanden Topografi och ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner Höjd- och koordinatsystem Geotekniska fältundersökningar Utförda sonderingar Utförda provtagningar Utförda lodningar från is Undersökningsperiod Fältingenjörer Kalibrering och certifiering Provhantering Geotekniska laboratorieundersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Laboratorieingenjörer Provförvaring Hydrogeologiska undersökningar Utförda undersökningar Härledda värden Jordartsbeskrivning Sektion C Sektion D Hållfasthets- och deformationsegenskaper Hydrogeologiska egenskaper Miljötekniska egenskaper Rekommendationer Övrigt Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 4(12)

5 Bilagor Beteckning Datum Bilaga 1 - CONRAD-tolkningar av CPT-sonderingar Tillhörande dokument/hänvisningar Beteckning Datum Labrapport Fältrapport Ritningar Beteckning Skala Datum Översiktplan 1: Plan- och sektionsritning 1:100, 1: O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx

6 1 Objekt Tyréns AB har på uppdrag av Hudiksvalls kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för fastigheten Köpmanberget 2:9, Hudiksvall. 2 Ändamål Ändamålet med undersökningen har varit att undersöka de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena för schakt och grundläggning av kommande flervåningshus. 3 Underlag för undersökningen Underlag som använts för planering av de geotekniska undersökningarna har varit: Grundkarta i dwg-format, daterad i skala 1:1000. Koordinatsystem SEREF och höjdsystem RH2000 Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 6(12)

7 4 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument ST/VIM SIS-CEN ISO TS / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Övriga ej Europastandarder Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Provtagningar Skruvprovtagning EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Tabell 3. Laboratorieundersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN/ISO Geoteknisk kategori Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2) för konstruktion/grundläggning. 6 Arkivmaterial Inom området för fastigheten Köpmanholmen 2:9 har en tidigare geoteknisk- och en miljöteknisk undersökning noterats inom aktuellt område. Dessa undersökningar har dock inte inarbetats i denna handling. Geoteknisk undersökning utförd av VBB, daterad Miljöteknisk undersökning utförd av Sweco, daterad Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 7(12)

8 7 Befintliga förhållanden 7.1 Topografi och ytbeskaffenhet Området utgörs av havsnära planområde, och används som promenadstråk samt rekreationsområde. Det fylldes ut med sprängstensmassor från byggnationen av Köpmanbergets bergrum i slutet av 1970-talet. 7.2 Befintliga konstruktioner Inom aktuell fastighet återfinns inga befintliga byggnader eller anläggningar. 8 Höjd- och koordinatsystem Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Hudiksvalls kommuns Mark- och mätavdelning i koordinatsystem SEREF och höjdsystem RH Geotekniska fältundersökningar 9.1 Utförda sonderingar Aktuella sonderingar på land omfattar: JB-sondering (JB) i 6 st punkter Aktuella sonderingar på is omfattar: CPT-sondering (CPT) i 2 st punkter Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport, daterad Utförda provtagningar Aktuella provtagningar på land omfattar: Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 2 st punkter Prover har tagits upp och förslutits i diffusionstäta plastpåsar och förvaras i kylskåp i minst 3 månader. Vid provtagningstillfället kunde inga onaturliga färgskiftningar eller lukter noteras i fyllningen, som tyder på några föroreningar. Utförda provtagningar redovisas i Fältrapport, daterad Utförda lodningar från is Lodningar av vattendjupet har utförts av Hudiksvalls mark- och mätavdelning i de två aktuella sektionernas läge. Mätningarna har utförts från is och med hjälp av ett manuellt lod. Punkterna har sedan mätts in i aktuellt koordinat- och höjdsystem. Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 8(12)

9 9.4 Undersökningsperiod Undersökningarna har utförts under perioden Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Ingemar Engström, fältingenjör Tyréns AB. 9.6 Kalibrering och certifiering Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604. Tabell 4. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Borrbandvagn 604D Christian von alden, Georent i Sverige AB 9.7 Provhantering Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 Geoteknisk Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. 10 Geotekniska laboratorieundersökningar 10.1 Utförda undersökningar Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: Jordartbenämning av 12 st prover Inga luktintryck eller särskilda färgförändringar som kan vara orsakade av föroreningar, noterades vid undersökningstillfället Utförda provtagningar redovisas i Labrapport, daterad Undersökningsperiod Laboratorieundersökningar har utförts Laboratorieingenjörer Laboratorieundersökningar har utförts av Håkan Henriksson, laboratorieingenjör Tyréns AB Provförvaring Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylskåp. Proverna sparas därefter i minst tre månader efter utförd rutinundersökning. Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 9(12)

10 11 Hydrogeologiska undersökningar 11.1 Utförda undersökningar Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts inom aktuellt område. Noteringar av ev. grundvattenytor i provtagningspunkterna har dock utförs, utan att någon sådan har noterats. Havets nivå var vid inmätningstillfället på nivån -0,3m. Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 10(12)

11 12 Härledda värden 12.1 Jordartsbeskrivning Området utgör generellt av 2,6 till minst 12 meter fyllning Sektion C I punkt T1 har berg noterats ca 19 meter under markytan. Ett flertal block har borrats igenom från ca 2m ner till ca 18m. Dock är det svårt att avgöra om alla blocken härrör från fyllning eller om de är naturligt lagrade. Inga lösa sediment har konstaterats. I punkt T2 har skruvprovtagningen i fyllningen avslutats 4,0 meter under markytan, på nivån -0,6m. Troligtvis är fyllningstjocklek betydligt mäktigare i denna punkt. JB-sonderingen visar att ett flertal block har borrats igenom och som bedöms härstamma från fyllningen och inte från naturlig mark. I undersökningspunkt T3 kan man tolka av JB-sonderingen, att fyllningen övergår i ett lösare sedimentlager mellan ca 12-13meter. Därefter övergår den troligen en naturligt lagrad friktionsjord. Borrningarna har avslutats ca 14,5 meter under markytan på nivån ca -12m. I punkt T4, som har borrats från is och hade vid undersökningstillfället ett vattendjup på ca 6,5m. Jordlagren utgörs i huvudsak av lösa lersediment ner nivån -14m. CPT-sonderingen har avslutats i fast friktionsjord. Sonderingen har tolkats i CONRAD, se bilaga Sektion D I punkt T5 har provtagning utförts ner till 3,0meter under markytan. En grovkorning fyllning kan konstateras ner till 2,6m. Den underlagras av en silt. Det har dock inte fastställts om silten är fyllnadsmassor eller naturligt lagrad jord. Sju meter under markytan har berg påträffats, på nivån -4,2meter. Sondering har sedan avbrutits fyra meter ner i berget på nivån -8,2meter. I punkt T6 har berg noterats ca 16 meter under markytan. Friktionsjord/fyllning med ett flertal block har borrats ner till ca 16meters djup. Dock är det svårt att avgöra om alla blocken härrör från fyllning eller om de är naturligt lagrade. Inga lösa sediment har konstaterats. Sonderingen har avbrutits efter ca 3meter i berget på nivån -16,2. I punkt T7 har sonderingen avslutats ca 19meter under markytan på nivån -16,4meter. Inget berg har konstaterats, inte heller några lösare sedimentskikt. Det går inte att tolka vart gränsen för fyllningen och den naturliga jorden återfinns. Sonderingarna har borrat igen ett flertal block. I punkt T8, som har borrats från is och med ett vattendjup på ca 7meter, har lösa lersediment konstaterats ner till sonderingstopp, ca 12meter under vattenytan på nivån ca -12,4meter. Sonderingen har tolkats i CONRAD, se bilaga Hållfasthets- och deformationsegenskaper Inga härledda värden har skattats utifrån utförda sonderingar. Det får utföras i ett senare skede, när byggnaders läge och storlek är kända. Området utgör sedan i slutet av 1970-talet av grovkorniga fyllnadsmassor. Endast i en undersökningspunkt (T3) har ett lösare sedimentskikt kunna konstaterats. I övrigt har troligen fyllningen kontakt med fast naturlig friktionsjord, och eventuella sättningar eliminerats. Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 11(12)

12 12.3 Hydrogeologiska egenskaper Eventuella grundvattenytor i området, skiftar troligen med höjdförändringarna i havet. Vid undersökningstillfället låg havets vattenyta på -0,28m, enligt höjdsystem RH Miljötekniska egenskaper Inga luktintryck eller särskilda färgförändringar som kan vara orsakade av föroreningar, noterades vid undersökningstillfället 13 Rekommendationer De översiktliga geotekniska undersökningarna som har utförs, visar att grundläggning av planerade flervåningshus med platta på mark eller plintar är fullt tänkbart. I detta skede bedöms grundläggning med pålar vara nödvändig. Dock bör kompletterande sonderingar i ett detaljerat skede utföras, för att säkerställa grundförhållandet i kommande byggnationslägen. 14 Övrigt Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s hemsida: (Svenska Geotekniska Föreningen). Uppdrag: , Köpmanberget 2:9 Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanberget 2_9\MUR - Köpmanberget 2_9_ revidering.docx 12(12)

13 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 14(35) C P T - sondering Projekt Köpmanberget 2: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 0.00 m 0.00 m m 0.00 m vy m Kalibreringsdata Spets 4381 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning x Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Vatten Normal Fett och glycerin Ingemar Engström Geotech CPT Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Hudiksvall T Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Klass 2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 0.00 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart Anmärkning O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP

14 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 11(35) Lutning (grader) O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 0.00 m 0.00 m m 0.00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri vy m Vatten Normal Vätska i filter Fett och glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech CPT Sond nr 4381 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, Du (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q DU 3 U o 4 5 DU 6 U o Djup (m) DU U o 10 DU 11 U o 12 DU 13 14

15 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 12(35) + x o x o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad + x O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP o CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup vy m 0.00 m 0.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.00 m Vatten Geotech CPT Normal Utvärderare Datum för utvärdering Håkan Henriksson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) Djup (m) Cl Si Sa EL vl EL vl EL vl L v L Si Si x x

16 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 13(35) () O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup vy m 0.00 m 0.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.00 m Vatten Geotech CPT Normal Utvärderare Datum för utvärdering Håkan Henriksson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Djup (m) Cl Si Sa EL vl EL vl EL vl L v L Si Si

17 C P T - sondering Projekt Köpmanberget 2: Djup (m) Från Till Klassificering Cl L Si v L Sa v L Si Si Si Si r t/m w L t fu kpa (2.4) (4.9) (7.6) (10.8) (8.2) (8.1) (8.0) (9.0) (9.6) (9.5) (10.0) (10.3) (10.8) (10.3) (9.6) (9.9) (10.5) (10.2) (10.7) (11.4) (11.4) (12.4) (12.2) (12.8) (13.2) (13.9) (15.1) (15.0) (15.7) (17.1) (16.3) (13.7) (13.7) (15.5) (15.4) (19.4) (16.2) (21.9) ((57.0)) Plats Borrhål Datum f o BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 15(35) Hudiksvall T s vo s' vo kpa kpa kpa s' c Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M % MPa MPa MPa O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP

18 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 16(35) CPT-sondering utförd enligt EN ISO Projekt Projektnummer Borrföretag Borrningsledare Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Köpmanberget 2: Tyréns AB Ingemar Engström 0.00 m 0.00 m m 0.00 m vy m Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond Nr Plats Borrhål Datum Vatten Normal Fett och glycerin Geotech CPT 4381 Hudiksvall T x Portryck registrerat vid sondering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt portryck, u, kpa Totalt spetstryck, q 1 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktion, f s, kpa q,mpa Djup (m) O:\SUN\248291\G\CONRAD\T4.CP

19 C P T - sondering Projekt Köpmanberget 2: Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 0,00 m 0,00 m 12,12 m 0,00 m vy -0,30 m Kalibreringsdata Spets 4381 Datum Areafaktor a 0,848 Areafaktor b 0,000 Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning x Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 2, , ,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Borrhål Datum Vatten Normal Fett och glycerin Ingemar Engström Geotech CPT Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Hudiksvall T Portryck Friktion Spetstryck 259,90 260,00 0,10 120,20 119,90-0,30 4,62 4,64 0,02 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Klass 2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 0,00 Portryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 7,00 Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart Anmärkning O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP

20 Lutning (grader) O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 0,00 m 0,00 m 12,12 m 0,00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri vy -0,30 m Vatten Normal Vätska i filter Fett och glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech CPT Sond nr 4381 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, Du (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 1, DU U o 3 4 DU 5 U o 6 DU Djup (m) 7 U o 8 DU 9 10 DU U o DU U o

21 O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP o CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup vy -0,30 m 0,00 m 0,00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0,00 m Vatten Geotech CPT Normal Utvärderare Datum för utvärdering Håkan Henriksson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) x o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad Djup (m) Si EL Cl Si vl EL vl Si Sa v L x x + x

22 O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup vy -0,30 m 0,00 m 0,00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0,00 m Vatten Geotech CPT Normal Utvärderare Datum för utvärdering Håkan Henriksson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Köpmanberget 2: Hudiksvall T Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Djup (m) Cl EL vl Si Si Sa EL vl v L Si

23 C P T - sondering Projekt Köpmanberget 2: Plats Borrhål Datum Hudiksvall T Sida 1 av 1 Djup (m) Från Till 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10, ,20 11,40 11,60 11,80 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10, ,20 11,40 11,60 11,80 11,97 Klassificering Sa v L Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si r t/m 3 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,60 1,60 1,45 1,60 1,45 1,30 1,70 w L t fu kpa (3,7) (5,5) (5,5) (5,1) (4,7) (4,9) (5,2) (5,5) (5,9) (6,3) (6,5) (6,7) (6,7) (7,3) (7,6) (6,8) (7,7) (7,5) (7,0) (9,1) (10,6) (9,1) (9,9) (17,8) f o 37,7 s vo s' vo s' c kpa kpa kpa 0,0 1,0 3,1 5,2 7,2 9,3 11,3 13,4 15,5 17,5 19,6 21,6 23,7 25,8 27,8 29,9 31,9 34,0 36,1 38,1 40,2 42,2 44,3 46,4 48,4 50,5 52,5 54,6 56,7 58,7 60,8 62,8 64,9 67,0 69,0 71,1 73,4 75,9 78,5 81,0 83,6 86,1 88,7 91,2 93,8 96,3 99,0 101,9 104,7 107,6 110,4 113,3 116,1 118,9 121,9 125,1 128,1 131,1 134,1 136,8 139,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,4 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7 6,2 6,8 7,3 8,0 8,9 9,7 10,6 11,4 12,3 13,1 13,9 14,9 16,1 17,1 18,1 19,1 19,8 20,6 OCR I D E M OC M % MPa MPa MPa 50,4 10,2 12,7 10,2 O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP

24 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Projekt Projektnummer Borrföretag Borrningsledare Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Köpmanberget 2: Tyréns AB Ingemar Engström 0,00 m 0,00 m 12,12 m 0,00 m vy -0,30 m Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond Nr Plats Borrhål Datum Vatten Normal Fett och glycerin Geotech CPT 4381 Hudiksvall T x Portryck registrerat vid sondering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt portryck, u, kpa Totalt spetstryck, q 1 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktion, f s, kpa q,mpa Djup (m) O:\SUN\248291\G\CONRAD\T8.CP

25 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 23(35) LABORATORIERAPPORT KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

26 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 24(35) Uppdrag: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: Laboratorierapport Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Hudiksvalls kommun Jonas Rasmusson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Författare: Datum: Tyréns AB Box Sundsvall Skolhusallén 9 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Labrapport-Köpmanberget 2_9.docx

27 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 25(35) Innehållsförteckning 1 Omfattning... 4 Bilagor Beteckning Datum Bilaga 1 - Provtabell störda prover Tillhörande dokument/hänvisningar Denna Laboratorierapport/Geoteknik tillhör MUR/Geoteknik, daterad Uppdrag: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Labrapport-Köpmanberget 2_9.docx 3(4)

28 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 26(35) 1 Omfattning Tabell 1. Utförda laboratorieundersökningar enligt följande standarder/tekniska specifikationer/metodbeskrivningar Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN/ISO Uppdrag: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Labrapport-Köpmanberget 2_9.docx 4(4)

29 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 27(35) PROVTABELL BILAGA Uppdragsnamn Uppdragsnummer: Sida 1 Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Borrhåls-nummer Jordart Enligt TK Geo/ AMA Anläggning Materialtyp Tjälfarlighetsklass T2 0-0,3 Skr Mulljord/vegetation 6B 1 0,3-1,0 " Silt 4A 4 1,0-2,0 " Fyllning/mullhaltig grusig sand 4A 3 2,0-3,0 " Fyllning/mullhaltig grusig sand 4A 3 3,0-4,0 " Fyllning/mullhaltig grusig sand 4A 3 Djup under my/provtagningsnivå Provtagningssätt Vattenkvot Konflytgräns Anm. T5 0-0,5 Skr Fyllning/grusig sand 2 1 0,5-1,0 " Fyllning/mullhaltig siltig Sand 4A 3 1,0-1,5 " Fyllning/grusig siltig sand 4A 3 1,5-2,0 " Fyllning/grusig siltig sand 4A 3 2,0-2,6 " Fyllning/grusig siltig sand 4A 3 2,6-3,0 " Silt 5A 4 Lab. undersökare Håkan Henriksson Undersökningsdatum

30 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 28(35) FÄLTRAPPORT/GEOTEKNIK KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

31 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 29(35) Uppdrag:, Titel på rapport: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Status: Leverans Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Hudiksvalls kommun Jonas Rasmusson Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Håkan Henriksson, Tyréns AB Författare: Datum: Tyréns AB Box Sundsvall Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Fältrapport-Köpmanberget 2_9.docx

32 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 30(35) Innehållsförteckning 1 Allmän projektinformation Omfattning... 5 Bilagor Bilaga 1 Kalibreringsprotokoll kraftgivare borrbandvagn Tillhörande dokument/hänvisningar Denna Fältrapport/Geoteknik tillhör MUR/Geoteknik, daterad Uppdrag: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Fältrapport-Köpmanberget 2_9.docx 3(5)

33 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 31(35) 1 Allmän projektinformation Datum: Utrustning: Ledningsutsättning: Borrbandvagn Geotech 604D Ledningskollen.se Ansvarig fältingenjör: Ingemar Engström O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Fältrapport-Köpmanberget 2_9.docx

34 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 32(35) 2 Omfattning Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN Fältutförande SS-EN-ISO / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Beteckningssystem EN ISO :2006 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetod CPT, CPTU/ Spetstrycksondering Standard eller annat styrande dokument SS-EN ISO / Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Övriga ej Europastandarder Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Provtagningar Skruvprovtagning EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Tabell 3. Utförda undersökningspunkter Id Typ Filnamn T1 JB2 T JB2 T2 JB2, Skr T JB2 T3 JB2 T JB2 T4 CPT T4.cpt T5 JB2, Skr T JB2 T6 JB2 T JB2 T7 JB2 T JB2 T8 CPT T8.cpt Uppdrag: , Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Beställare: Hudiksvalls kommun O:\sun\248291\G\_Text\Köpmanholmen 2_9\Fältrapport-Köpmanberget 2_9.docx 5(5)

35 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 33(35)

36 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 34(35)

37

38 BILAGA 1, CONRAD-tolkningar - SIDA 35(35)

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND 2013-12-02 Uppdrag: 252439, Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-27 NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND MAF Arkitektkontor

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-163 GEOTEKNIK Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Kyrkonäs Tanumshede, Tanums kommun. Detaljplan, Tanum 1:3 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning:

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) HÄRRYDA KOMMUN GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETAJPAN FÖR HUEBÄCK 1:116 M F, IDROTTSVÄGEN, MÖNYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2016-02-12 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1 Kund Storumans

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING

PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING PM GEOTEKNIK AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING LILL-JANSBERGET UTREDNING 2015-11-09 Uppdrag: 264635, Planprogram Lill-Jansberget Titel på rapport: Lill-Jansberget Status: Utredning Datum: 2015-11-09

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport () Rapport 2015-11-25 Reviderad: Upprättad av: Anders Andersson Granskad av: Godkänd av: Per Rendahl KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN SLUTRAPPORT 2016-08-30 UPPDRAG 271664, Geoteknisk undersökning - Del av Skansen, Simrishamn Titel på rapport: Status: MUR (Markteknisk

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK LILJESTRAND FASTIGHETER AB UPPDRAGSNUMMER: 31110000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx 01-03-91 1 3 5 6 7 7.1 8 9

Läs mer

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg BESTÄLLARE Oskarshamn kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE-391 25 Kalmar Besök:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

PM Geoteknik Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun PM Geoteknik 150413 Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun Datum: 2015-04-13 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-838 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN PM GEOTEKNIK LENNART SÖDERBERG KONSULT AB Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2336973000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN 2016-05-23 KARLSTAD GEOTEKNIK Sweco Anders Nilsson repo002.docx

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Alstahaugs kommun. Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING. Boden

Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Alstahaugs kommun. Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING. Boden Markteknisk undersökningsrapport, MUR Alstahaugs kommun Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING Boden 2014-07-09 Sandenessjøen Markteknisk undersökningsrapport, MUR Datum 2014-05-09 Uppdragsnummer 1350003433

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TOLUST EXPLOATERINGS AB Södra Munksjöområdet, kv. Lappen 5 m fl. UPPDRAGSNUMMER 1300778240 GEOTEKNSIK UNDERSÖKNING FÖR ETAPP 1 JÖNKÖPING 20130926 Sweco Upprättad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Befintliga förhållanden 1 3 Syfte / omfattning 1 4 Underlag

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer