Verksamhetsberättelse avseende Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse avseende Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning 2013"

Transkript

1

2 1 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Verksamhetsberättelse avseende Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning 2013 Beredningen för behovsstyrnings uppdrag Enligt landstingets reglemente och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan har beredningen för behovsstyrning under 2013 haft följande huvuduppgifter: Att bereda frågor som rör arbetet med underlag inför behovsanalyser och uppföljning ur ett behovsperspektiv. Detta innebär att bevaka HSN:s behov av uppföljning och ha en roll att stärka kunskapsstyrningen. Nationella riktlinjer och det regionala samarbetet är två naturliga områden att bevaka. Att samordna arbetet för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för brukardialog. Att ansvara för de särskilda utredningsuppdragen Screening och Uppföljning av den ojämlika hälsan. Ledamöter Beredningen för behovsstyrning har 11 ledamöter som under 2013 varit: Nicklas Andersson (S) Camilla Bahto (V) Eva Cox (M) Levi Eckeskog (kd), ordförande t.o.m Malin Ekholm (VL) Catarina Engström (mp), vice ordförande Christina Hasselrot (S) Kaisa Karro (S) Per Larsson (kd), ordförande fr.o.m Torolf Nilzén (M) Christer Nyström (FP) Ulla Ordell (M)

3 2 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Tjänstemannastöd Beredningen för behovsstyrning har under 2013 haft följande tjänstemannastöd: Christina Blomqvist, sekreterare, ledningsstabens Avtalsgrupp Charlotte Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstabens Hälso- och sjukvårdsgrupp Möten under 2013 Beredningen för behovsstyrning har under året haft tio sammanträden. Ett av dessa var tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för brukardialog. Minnesanteckningar från beredningens möten finns utlagda på landstingets webbsida: https://wssext.lio.se/sitepages/startsida.aspx Beredningen för behovsstyrnings presidium har under 2013 haft 11 möten. Två av dessa möten var tillsammans med presidierna för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för brukardialog. Politisk samordning av behovsanalyser Beredningen för behovsstyrning har under 2013 haft ansvaret att politiskt samordna arbetet med tre behovsanalyser: Missbruk och beroendevård Sällsynta diagnoser Barn och ungdomar med medfödda funktionsnedsättningar/skador Beredningen har fortlöpande under året följt arbetet med de tre behovsanalyserna genom dialog med ansvariga tjänstemän för framtagandet av behovsanalyserna och med presidierna för respektive brukardialogberedning. Beredningen har kunnat lämna synpunkter, ställa frågor och ge vägledning kring vissa avgränsningar som gjorts i uppdrag, allt efter behov. Slutredovisningen av behovsanalyserna gjordes till hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen och dess beredningar vid kunskapssammanträde den 21 november Beredningen har utarbetat ett gemensamt förslag till nya områden för behovsanalyser och därmed aktivt medverkat i beredningen av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2014.

4 3 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Politisk samordning av beredningarna för brukardialog Beredningen för behovsstyrning har politiskt samordnat de 5 beredningarna för brukardialog i deras arbete och fört en kontinuerlig dialog med dessa, såväl vad avser de specifika uppdragen, som på ett mer övergripande plan. De områden som beredningarna haft till uppdrag att arbeta med är: Missbruk och beroendevård Sällsynta diagnoser Barn och ungdomar med medfödda funktionsnedsättningar/skador Screening - Screening, genetik, fosterdiagnostik och etik Uppföljning av brukardialog som genomförts vid tidigare behovsanalyser - Uppföljning av den ojämlika hälsan I januari 2013 arrangerades en gemensam uppstarts- och planeringsdag för beredningen för behovsstyrning och beredningarna för brukardialog. Sara Hillbom, leg. psykolog, genomförde en workshop på temat Det goda samtalet och konsten att lyssna. Presidiet för beredningen för behovsstyrning har vid två tillfällen under 2013, ett under våren och ett under hösten, haft särskilda möten med presidierna för brukardialogberedningarna. Syftet med dessa tillfällen har främst varit att ge presidierna möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. Under 2013 har formen för behovsanalysen och brukardialogberedningens arbete utvecklats genom att lägga samman de två rapporterna till ett dokument, med syfte att tydliggöra patient/medborgarperspektivet i behovsanalysen. Resultatet av tre av brukardialogberedningarnas arbete ingår därmed i behovsanalysen. Politisk samordning av de särskilda utredningsuppdragen Det särskilda utredningsuppdraget Screening som påbörjades under 2012 har under 2013 haft fokus på etik, genetik och fosterdiagnostik. Brukardialogberedning 2 har genomfört medborgardialoger inom området, vilka finns sammanställda i en egen rapport. Slutrapportering av det särskilda utredningsuppdraget gjordes till HSN och LS vid kunskapssammanträdet den 18 september 2013 som hade temat; Screening, genetik, fosterdiagnostik och etik, där specialister på nationell nivå medverkade. En bakgrundsrapport togs fram inför kunskapssammanträdet och efter sammanträdet sammanställdes en konferensrapport. Det särskilda utredningsuppdraget Uppföljning av den ojämlika hälsan genomfördes i form av uppföljning av den behovsanalys om Jämlik vård som genomfördes Brukardialogberedning 1 har genomfört medborgardialoger som en del av underlaget till utredningsuppdraget. Slutredovisning av uppdraget och medborgardialogen gjordes vid kunskapssammanträdet den 14 november 2013.

5 4 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Uppföljningar Under året har beredningen för behovsstyrning genomfört tre särskilda uppföljningar/lägesrapporter Uppföljning av syncentralsprojekt Uppföljning av landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Senior Alert och Palliativa registret Kunskapsstyrning och behovsstyrning Uppdraget att bevaka nationell och regional kunskapsstyrning är tydligt integrerat i arbetet med behovsanalyser och särskilda utredningsuppdrag. De verksamheter som analyseras ställs i relation till nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag, liksom till det regionala arbetet, där så är relevant. För att orientera beredningen inom området behovsstyrning och ledning har tjänstemän från ledningsstaben vid ett par tillfällen informerat och problematiserat kring den struktur för behovsstyrning som finns inom Landstinget i Östergötland. Därutöver har koordinator från nätverket Hälsa och demokrati haft en workshop kring styrning och ledning utifrån ett nationellt perspektiv. Företrädare från Prioriteringscenter, Östgötakommissionen och PROM-nätverket har informerat beredningen om aktuella frågor inom respektive område. Därutöver har medarbetare från landstinget informerat om pågående projekt och utvecklingsområde inom Barnområdet och hur landstinget arbetar med avvikelsehantering och Synergi. Beredningens ledamöter här även deltagit vid den 7 Nationella Prioriteringskonferensen som hölls i Gävle oktober.

6 5 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Tid- och Aktivitetsplan för Beredningen för behovsstyrning 2013 Datum Tid Plats Innehåll 22 Jan Blåklinten, 23 jan Sessionssalen, Uppstartsdag för Brukardialogberedningarna gemensamt med beredningen för behovsstyrning 6 Feb Västra, Jämlik Vård Utrikes födda Christoffer Martinelle Årsplanering (behovsanalyser och särskilda utredningsuppdrag) Presentation av uppdrag 2014 (2012 års behovsanalyser) Verksamhetsberättelse 2012 Behovsanalyser Feb Blåklinten, 6 Mars Västra, Behovsanalyser 2014 Dialog med avtalsansvariga kring Behovsanalyser 2014 Gunvor Rundqvist, Kerstin Aldstedt, Kenth Fredriksson, Anna Karin Woodhouse-Löfsved Genomlysning av tidigare behovsanalyser Natalie Bertling Info ang. tids- och aktivitetsplaner för brukardialog-beredningarna PROM och kvalitetsregister Evalill Nilsson S. utredningsuppdraget Dialog ang. Uppföljning av den ojämlika hälsan Jolanda van Vliet Anna Bengtsson och BDB 1? 12 april Blåklinten, 17 April Västra, 24April Blåklinten, 24 April Västra, 15 Maj Västra, 28 Maj Blåklinten, 12 Juni Västra, Behovssnurran hur behovsanalyser blir till uppdrag och överenskommelser samt koppling till resursfördelning, exempel utifrån 2011 års behovsanalyser Gunvor Rundqvist och Kenth Fredriksson Pågående projekt inom Barnområdet, barn som närstående, (barnuppdrag) etc. Eva Westin, Monica Jönsson Behovsanalyser 2014 Presidiet träffar Brukardialogberedningarnas presidier Patientmaktsutredningen i korthet Maria Funch Patientnämnden Pia Storswedh och Kjerstin Drott Pilotprojekt ang. granskning av kallelser/information och kommunikation i LiÖ - Annan Bowall Informationscentrum och Emma Halme Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten Behovsanalyser 2014 Uppföljning - hjälpmedel, syncentralsprojektet Gunvor Rundqvist Lägesrapport behovsanalyser Sällsynta diagnoser, Barn och unga med medfödda funktionsnedsättningar, Missbruk och beroendevård Lägesrapport särskilda utredningsuppdrag - Screening och

7 6 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Aug Blåklinten, 4 Sept Västra, Uppföljning av den ojämlika hälsan Behovssnurran Urban Svahn Behovsanalyser Slutgiltigt förslag Östgötakommissionen Margareta Kristensson och Annika Larsson Uppföljning - Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Jolanda van Vliet Tema: Screening, etik och genetik (särskilda utredningsuppdraget kring Screening) 18 Sept Kunskapssammanträde Renströmmen Norrköping 1 Okt Blåklinten, 2 Okt Västra, Beredningens presidium möter presidierna i brukardialogberedningarna 16 Okt Västra, Synergi och avvikelsehantering Eva-Lena Ahlberg Landstinghuset Reflektion av föregående uppföljning av Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, medskick till Sober/HSN Diskussion kring uppföljning kring former, innehåll och struktur Att välja rättvist Per Carlsson, prioriteringscentrum Okt Gävle 7e Nationella prioriteringskonferensen, Gävle 11 nov Östra, 13 Nov Västra, Omvärldsspaning på ledning och styrning - Anne Bylund, närverket Hälsa och demokrati 14 Nov Kunskapssammanträde Arbetets Museum Norrköping 25 Nov Blåklinten, 11 Dec Västra, Reflektion/uppföljning av Prioriteringskonferensen i Gävle Tema: Årets behovsanalyser och brukardialoger Uppföljning - Senior alert och Palliativa registret (Äldre och vård i livets slutskede) Jennie Fock och Charlotte Lindqvist Information Strokeprocessen Uppdrag 2015 Uppföljning av arbetsåret 2013 och planering inför 2014

8 7 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Verksamhetsplan inklusive tid- och aktivitetsplan 2014 avseende hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning (beredningen) ska, i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) verksamhetsplan, göra en plan för sitt arbete under det kommande året, vilken ska godkännas av nämnden. Beredningen ska under året rapportera resultatet av sitt arbete till nämnden. Beredningen för behovsstyrnings uppdrag under 2014 Enligt landstingets reglemente och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan har beredningen för behovsstyrning i uppdrag att: bereda frågor som rör arbetet med underlag inför behovsanalyser och uppföljning ur ett behovsperspektiv. Detta innebär att bevaka HSN:s behov av uppföljning och ha en roll att stärka kunskapsstyrningen. Nationella riktlinjer och det regionala samarbetet är två naturliga områden att bevaka. samordna arbetet för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för brukardialog. ansvara för de särskilda utredningsuppdragen. Politisk samordning av behovsanalyser Beredningen för behovsstyrning kommer under 2014 att samordna arbetet med fyra behovsanalyser: Missbruks- och beroendevård Egenvård Asylsökande/nyanlända Munhälsa för sköra äldre Beredningen kommer under 2014 att fortsätta utveckla det systematiska arbetet med att utse prioriterade områden/sjukdomsgrupper för kommande behovsanalyser. Politisk samordning av beredningarna för brukardialog Beredningen för behovsstyrning har ansvaret att politiskt samordna arbetet med beredningarna för brukardialog genom kontinuerlig dialog med dessa, såväl vad avser de specifika uppdragen, som på ett mer övergripande plan. De fem brukardialogberedningarna kommer att arbeta med följande områden;

9 8 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Missbruks- och beroendevård Egenvård Asylsökande/nyanlända Munhälsa för sköra äldre E-hälsa och nya kommunikationsvägar Medborgardialog om kommunikation och information Uppföljningar Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Därutöver sker kompletterande tematiska uppföljningar. Beredningen för behovsstyrning har uppgiften att bevaka HSNs behov av uppföljning. Beredningens uppföljningsarbete är dels att värdera i vilken mån givna uppdrag är uppfyllda utifrån ett medborgar/brukarperspektiv och dels att skapa ny kunskap och underlag för vidare ställning till förbättringar och åtgärder. Följande områden kommer att vara aktuella för uppföljning i beredningen under 2014: Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Vård i livets slutskede genom Palliativa registret Äldre genom Senior alert Jämlik vård Äldre med cancer Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder Ätstörningsenheten Hudtumörprocessen Kunskapsstyrning Beredningen har rollen att stärka kunskaps- och behovsstyrningen i länet, där bland annat nationella riktlinjer och det regionala samarbetet är centrala delar. Beredningen har som ambition att under 2014 fortsätta arbetet med att utveckla arbetsformerna för kunskapsstyrning och omvärldsbevakning. Påbörjade dialoger och erfarenhetsutbyte med bland annat Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och med Östgötakommissionen för folkhälsa planeras att fortsätta. Därutöver kommer beredningen att särskilt följa utvecklingen av; Strokeprocessen Arbetet kring sällsynta diagnoser som sker i regionen

10 9 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand Tids- och aktivitetsplan Beredningen arbetar utifrån den tids- och aktivitetsplan som är framtagen för Dagordning och mötesinnehåll fastställs löpande under året. Datum Tid Plats Innehåll 21 jan Blåklinten, 22 jan Missionskyrkan Drottninggatan 22 Linköping intervjuanalys 30 jan torsdag Västra, 25 feb Blåklinten, 12 mars Västra, Gemensam uppstart för brukardialogberedningarna och beredningen för behovsstyrning. TEMA: intervjumetodik och Beredningsmöte Årsplanering presentation av årets behovsanalyser Årsredovisning 2013 Behovsanalyser 2015 Beredningsmöte Uppföljning Äldre med cancer Dialog med CKOC och primärvården Prioriteringscentrum Per Carlsson och Marie Broqvist 19 mars Heldag Kunskapssammanträde LS HSN. Tema: Årsredovisning 1 april Blåklinten, 16 april Västra, Beredningsmöte Uppföljning Jämlik vård och Hälsofrämjande bemötande Östgötakommissionen Margareta Kristensson, Annika Larsson Beredningens presidium träffar brukardialogberedningarnas presidier 29 april Östra, 6 maj Blåklinten, 7 maj Heldag Kunskapssammanträde LS HSN. Tema: 21 maj Västra, 27 maj Blåklinten, 11 juni Västra, 19 aug Blåklinten, Beredningsmöte Uppföljning Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder Dialog NS Lägesrapport - Behovsanalys Beredningsmöte Uppföljning Strokeprocessen Lägesrapport Behovsanalys och BDB 3

11 10 (10) Ledningsstaben Charlotte Sand sep Västra, 24 sep Östra, 1okt Blåklinten, 15 okt Västra, Landstinghuset 29 okt Heldag Arbetets museum Norrköping 28 okt Blåklinten, 12 nov Västra, 2 dec Blåklinten, 10 dec Västra, Beredningsmöte Uppföljning Språkstörning hos barn och unga Dialog med NS och SC Uppföljning - Hudtumörprocessen Beredningens presidium träffar brukardialogberedningarnas presidier Beredningsmöte Uppföljning - Ätstörningsenheten Kunskapssammanträde LS HSN. Tema: Behovsanalyser Beredningsmöte Uppföljning - Strokeprocessen Beredningsmöte Uppföljning Senior alert och Palliativa registret CHV

12 Verksamhetsberättelse för Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för samverkan 2013 Beredningen för samverkans uppdrag Enligt landstingets reglemente har beredningen för samverkan under 2013 haft i uppgift att leda insatser inom: det eller de samrådsorgan som landstinget och kommunerna har för samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Beredningen utgör även landstingets ledamöter i Läns- SLAKO 1. de Samordningsförbund som landstinget inrättat tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och berörda kommuner. Samordningsförbundens verksamhet regleras i särskilda förbundsordningar. Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning, som är ett samrådsorgan mellan föreningar för personer med funktionsnedsättning och landstingets förtroendevalda, och Landstingets pensionärsråd som är ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda. Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan har beredningen för samverkan haft i uppdrag att: utveckla och bevaka Barn- och ungdomsuppdraget och Äldreuppdraget medverka i och leda landstingets insatser vid genomförandet av Folkhälsopolitisk policy för Östergötland leda arbetet med att utveckla relationerna med berörda ideella organisationer bidra till att under 2013 slutföra Läns-SLAKO:s uppdrag att genomföra en kommunalisering av viss hemsjukvård. verka för att Läns-SLAKO utvecklar överenskommelser inom området missbruk- och beroende. arbeta med andra frågor som aktualiseras i samverkan med länets kommuner 1 Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland

13 Ledamöter Beredningen har 11 ledamöter som under 2013 varit: Fredrik Sjöstrand (M), ordförande Torbjörn Holmqvist (S), vice ordförande Örjan Albihn (V) Monika Broman (FP) Peter Hermansson (S) Anna Creutz (C) Lena Käcker Johansson (KD) Viktoria Strömberg (M) Monica Holtstad Sandberg (VL) Birgitta Wessman-Thyrsson (S) Hildegard Jarskog (MP) Tjänstemannastöd Beredningen för samverkan har under 2013 haft följande tjänstemannastöd: Eliana Pettersson, sekreterare, ledningsstabens Sakkunniggrupp Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstabens Hälso- och sjukvårdsgrupp Anna Carin Forsmark, hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstabens Hälso- och sjukvårdsgrupp Möten under 2013 Beredningen för samverkan har under året haft elva sammanträden. Av dessa har fem sammanträden skett i samband med Läns-SLAKOs sammanträden. Tre av sammanträdena har varit förlagda i samband med studiebesök på Flyktingmedicinskt centrum, Östra samordningsförbundet respektive Valla vårdcentral. Beredningen för samverkans presidium har haft fyra möten. Presidiet har också vid ett tillfälle fört en dialog om föreningsbidrag med Funktionshinderföreningarnas anslagsgrupp.

14 Samordningsförbunden Beredningen för samverkan har gått igenom utvärderingar av samordningsförbundens insatser samt de ekonomiska förutsättningarna. Ett förslag på revidering av landstingets policy för finansiell samordning och samordningsförbund har gjorts. Företrädare för samordningsförbundens styrelser har bjudits in för att diskutera policyn. Beredningen för samverkan har också bevakat samarbetsprojekt som pågår mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget som angränsar till samordningsförbundens verksamheter. En sammanslagning av samordningsförbunden i den västra länsdelen har gjorts vilket innebär att det under året gått från fem till fyra samordningsförbund. Ett studiebesök har genomförts på Östra samordningsförbundet där dialog genomfördes med två projektteam. Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning (LRFF) har under året haft sex sammanträden. En av ledamöterna i beredningen för samverkan är tillika ordförande i LRFF, och har fortlöpande under året rapporterat från LRFF:s möten. Ett av sammanträdesdatumen, den 5 september, ägnades åt en inspirationsdag under temat Hur ökar vi möjligheten till arbete för människor med funktionsnedsättning?. Landstingets pensionärsråd Landstingets pensionärsråd (LPR) har under året haft fyra sammanträden. En av ledamöterna i beredningen för samverkan är tillika ordförande i LPR, och har fortlöpande under året rapporterat från LPR:s möten. Folkhälsa Det folkhälsopolitiska nätverket är ett regionalt nätverk med folkhälsoansvariga politiker från landsting och länets kommuner med Regionförbundet Östsam som sammankallande. Landstinget är representerade av presidierna från beredningen för samverkan, beredningen för behovsstyrning samt beredningen för regional utveckling. Beredningen för samverkan har bjudit in Margareta Kristensson, ordförande i Östgötakommissionen och Annika Larsson, folkhälsosamordnare för en redovisning av kommissionens uppdrag och presentation av deras analys över hälsoläget i Östergötland. Östgötakommissionen utgår från Folkhälsopolitisk policy för Östergötland ANDT-rådet ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-rådet i Östergötland leds av länsstyrelsen. Landstinget representerat av ordförande för beredningen för samverkan. I rådet finns också representanter för Polismyndigheten Östergötland, Regionförbundet Östsam samt Linköpings, Norrköpings respektive Motala kommun. Till rådet är det kopplat en arbetsgrupp med tjänstemän från respektive huvudman. Stora arbetsområden under året har varit narkotikakartläggning, ungdomsenkät, Tänk-Omkampanjen samt en länsövergripande ANDT-strategi. Strategin utgår ifrån den nationella ANDT-strategin och syftar till att förverkliga målen som finns i den nationella strategin

15 genom ökad kännedom om varandras uppdrag och arbete och utvecklad samverkan mellan de olika aktörerna och organisationerna. Kunskapsutveckling kring samverkan Beredningen för samverkan har följt upp resultaten av de arbeten som Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för brukardialog genomfört och de slutsatser som berör samverkan. Resultaten visar bland annat att samverkan både externt med andra huvudmän samt internt inom landstinget upplevs som viktigt bland brukare i olika behovsgrupper. Beredningen för samverkan har också tagit del av vetenskapliga rapporter kring samverkan. Ideella organisationer Under året har ett arbete med revidering av landstingets policy för föreningsbidrag pågått kontinuerligt. Presidiet för beredningen för samverkan har fört en dialog med Funktionshinderföreningarnas anslagsgrupp om föreningsbidrag. Arbetet kommer att fortsätta under Landstinget fördelar bidrag till ideella föreningar i länet. Beredningen för samverkan har berett dessa bidrag och överenskommelser till hälso- och sjukvårdsnämndens presidium som fattar beslut. Hemsjukvårdsreformen Beredningen för samverkan har bjudit in företrädare för lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) från de tre länsdelarna samt Finspång. De har beskrivit sina verksamheter och vilka framtida utmaningar LAH står inför i samband med hemsjukvårdsreformen. Ett studiebesök har genomförts på Valla vårdcentral där verksamhetsföreträdare gett en beskrivning över deras arbete med läkarmedverkan i hemsjukvård. Framtida utmaningar I omvärldsbevakande syfte har beredningen för samverkan följt utvecklingen av samverkansfrågor inom områden utöver de som redovisas ovan. Vid studiebesöket på Flyktingmedicinskt centrum Charlotte Karling från Migrationsverket närvarande som beskrev samarbetet mellan Migrationsverket och landstingets berörda verksamheter inom området asylsökande. I samband med arbetet med revideringen av landstingets policy för samordningsförbunden bjöds Birgitta Swärd från Försäkringskassan och Elisabeth Hassel från landstinget in för att redovisa arbetet med sjukskrivningsprocesser. Detta är ett länsgemensamt projekt mellan landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet med landstingets projekt kring Säker hemgång har bevakats med en dragning av projektets sammankallande tjänsteman.

16 Läns-SLAKO samverkan med länets kommuner Läns-SLAKO (Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland) är ett politiskt organ för gemensamma frågor inom vård-och omsorgsområdet. Beredningen för samverkan utgör i sin helhet landstingets representation i Läns-SLAKO. Beredningen förbereder gemensamt landstingets ställningstaganden för Läns-SLAKOs uppdrag. Läns-SLAKOs verksamhet beskrivs i en separat verksamhetsberättelse. Nedan beskrivs beredningens arbete inom ramen för Läns-SLAKO. Hemsjukvårdsreformen Beredningen för samverkan har fullföljt uppdraget att som landstingets del i Läns-SLAKO kontinuerligt bevaka hemsjukvårdsreformens genomförande. Områden som bevakats är: - Kompetensförsörjning och personalfrågor - Läkarmedverkan - Avgifter och högkostnadsskydd - Bevakning av hjälpmedelsfrågor och gemensam hjälpmedelspolicy mellan länets kommuner och landstinget - IT-frågor och vårdinformationsfrågor kopplade till hemsjukvårdsreformen - Informationsinsatser till berörda verksamheter och till länets medborgare. Äldreuppdraget En politisk styrgrupp för äldreuppdraget inrättades 2011 och består av tre ledamöter från beredningen för samverkan samt fyra ledamöter från länets kommuner. Styrgruppen rapporterar till Läns-SLAKO som har den politiska ledningen för äldreuppdraget. Styrgruppen har sammanträtt vid sex tillfällen Under året har styrgruppen bytt ordförande. Styrgruppen har gjort uppföljningar av det arbete som genomförts inom området Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre och Återhämtning och rehabilitering. Olika kunskapshämtningar inom området Hälsa och självständigt liv för äldre har genomförts. Östsams folkhälsostrateg Annika Larsson inbjudits för redovisning av begreppet hälsa. Anders Larsson från Hälsans nya verktyg har presenterat deras verksamhet och tekniska innovationer riktade för äldre. Ett studiebesök på Hagdahlska huset i Linköping, ett seniorcenter som styrs av de äldre själva, har genomförts. Styrgruppen har följt Östgötakommissionens arbete där Margaretha Kristensson bjöds in för att redovisa resultat som berör på målgruppen äldre. Omvärldsbevakning har gjorts utifrån vad andra landsting/regioner genomfört i landet. En representation av ledamöter har deltagit vid den nationella konferensen Släktträff där Närsjukvården i väster stod som värd. Barn- och ungdomsuppdraget

17 Barn- och ungdomsuppdraget är ett utvecklingsarbete där landstinget tillsammans med länets kommuner (socialtjänst och skola) samverkar för att hitta gemensamma strukturer kring barn och unga. Landstinget representeras i barn- och ungdomsuppdraget av två ledamöter från beredningen för samverkan. Under 2013 har barn- och ungdomsuppdraget arbetat med fokusområdena första linjen med fokus på psykisk ohälsa hos barn 6-13 år samt skolnärvaro som indikator på psykisk hälsa. Vad gäller området första linjen har ett arbete påbörjats för att beskriva gränssnittet mellan olika verksamheter där gränserna upplevs vara otydliga. Inom området skolnärvaro som indikator på psykisk hälsa har två konferenser anordnats under året. Baserat på vad som framkom under den första konferensen fördjupade sig den andra i elevhälsans roll för skolnärvaron. Barn- och ungdomsuppdraget har även uppmärksammat ett annat viktigt område; läkarundersökningar för placerade barn, och en arbetsgrupp har bildats för att se över området. Ämnet togs också upp under eftermiddagen på den andra temakonferensen om skolnärvaro som hölls under året. Psykiatri Beredningen har inom ramen för Läns-SLAKO bevakat den länsövergripande överenskommelsen mellan länets kommuner och landstinget för samverkan kring barn, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. IT Beredningen har i samband med Läns-SLAKOs sammanträden bevakat handlingsplanen för projektet kring E-hälsa. Missbruk/beroende Från kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som syftar till att implementera arbetssätt rörande missbruks- och beroendevård. Beredningen har bevakat ett delprojekt riktat mot barn till anhöriga med missbruks- eller beroendeproblematik. Beredningen har bevakat och tagit del av slutresultatet av den behovsanalys på området Missbruks- och beroendevård som landstinget uppdragit och som sker i samverkan med länets kommuner. Ett initiativ till samverkan mellan landsting, Norrköpings kommun och Polisen för omhändertagande av personer med missbruk av så kallade nätdroger har tagits.

18 Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för samverkan 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för samverkan (beredningen) ska i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) verksamhetsplan göra en plan för sitt arbete under det kommande året som ska godkännas av HSN. Beredningen ska under året rapportera resultatet av sitt arbete till HSN. Uppdrag enligt HSN:s verksamhetsplan för 2014 Utifrån HSN:s verksamhetsplan har beredningen i uppdrag att: Leda landstingets insatser inom de samordningsförbund som landstinget inrättat tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och berörda kommuner. Leda landstingets insatser vid genomförandet av Folkhälsopolitisk policy för Östergötland och säkerställa en kontinuerlig dialog med Regionförbundet Östsam under genomförandet. Leda landstingets insatser inom Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning, ett samrådsorgan mellan föreningar för personer med funktionsnedsättning och landstingets förtroendevalda, och inom Landstingets pensionärsråd, ett samrådsorgan mellan pensionärsorganisationerna i länet och landstingets förtroendevalda Leda arbetet med att utveckla relationerna med berörda ideella organisationer genom att utveckla former och förutsättningar för föreningsanslag. Leda landstinget insatser inom ANDT 2 -rådet tillsammans med länsstyrelsen, polisen, ÖSTSAM och kommunerna. Leda landstingets kunskapsutveckling inom samverkansområdet. Beredningen utgör i sin helhet landstingets ledamöter i Läns-SLAKO 3 vilket är landstingets och kommunernas samverkansorgan inom vård- och omsorgsområdet. Beredningens fokusområden under 2014 Beredningen kommer under 2014 arbeta med nedanstående fokusområden. Läns-SLAKOs uppdrag beskrivs i en särskild arbetsplan. Samordningsförbunden Beredningens uppdrag: Att följa upp och utvärdera samordningsförbundens verksamhet och resultat. Att understödja sammanslagningen av samordningsförbunden i den västra länsdelen. Beredningen ska också lämna förslag på revidering av landstingets riktlinjer för samordningsförbunden till fullmäktige. Viktiga samarbetspartners: Kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 2 Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak 3 Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland

19 Berörda verksamheter: Närsjukvården Folkhälsa Beredningens uppdrag: Regionförbundet Östsam har det regionala ansvaret för en samordning av länets folkhälsoarbete. Beredningen ska 2014 verka för att stödja och följa upp folkhälsoarbetet genom regelbundna återrapporter och återkoppling till det Folkhälsopolitiska nätverket. Beredningen ska också utveckla arbetet genom att teoretisera kring området samt formulera målområden. Vidare ska beredningen verka för intern samverkan med andra landstingsberedningars presidier i detta uppdrag. Viktiga samarbetspartners: Regionförbundet Östsam, länets kommuner Berörda verksamheter: Folkhälsocentrum Landstingets råd i frågor om funktionsnedsättning (LRFF) Beredningens uppdrag: Att säkerställa en fortsatt dialog med föreningslivet om former och förutsättningar för landstingets ekonomiska stöd, samt att vidareutveckla former och arenor för brukarmedverkan och brukarinflytande. Under 2014 ska beredningen verka för att utveckla former för uppföljning genom regelbundna återrapporteringar. Viktiga samarbetspartners: Berörda föreningar i länet Berörda verksamheter: - Pensionärsrådet Beredningens uppdrag: Att i dialog med pensionärsföreningarna utveckla former och arenor för brukarmedverkan och inflytande, samt att säkerställa en fortsatt dialog med berörda föreningar avseende former och förutsättningar för landstingets ekonomiska stöd. Under 2014 ska beredningen verka för att utveckla former för uppföljning genom regelbundna återrapporteringar. Viktiga samarbetspartners: Berörda pensionärsorganisationer i länet Berörda verksamheter: - ANDT-frågor Berednings uppdrag: Under 2014 ska beredningen regelbundet följa upp arbetet med den gemensamma handlingsstrategi som framtagits för ANDT-området samt övrigt som görs inom ramen för ANDT-rådet. Viktiga samarbetspartners: Länsstyrelsen, regionförbundet Östsam, länets kommuner, Polis, Kriminalvård Berörda verksamheter: Beroendeklinikerna, Primärvården Kunskapsutveckling kring samverkan Beredningens uppdrag: Att teoretisera kring och utveckla beredningens roll i samverkansarbete samt sprida kunskap på området. Beredningen ska under 2014 verka för att sprida kunskap och erbjuda kunskapsstöd inom organisationen. Beredningen ska fortsätta med kunskapsinhämtning genom olika insatser samt förmedla de erfarenheter som gjorts på

20 området samverkan. Viktiga samarbetspartners: Linköpings universitet, den interna organisationen Berörda verksameheter: - Hemsjukvårdsreformen Beredningens uppdrag: Att följa upp och bevaka genomförandet av hemsjukvårdsreformen. Beredningen ska också verka för att ta tillvara på och sprida de erfarenheter som gjorts såväl internt inom landstinget och externt. Viktiga samarbetspartners: Länets kommuner Berörda verksamheter: LAH, berörda specialistkliniker, Primärvården. Ideella organisationer Beredningens uppdrag: Att leda arbetet med relationerna till berörda ideella organisationer. Under 2014 ska beredningen fortsätta översynen kring policyn för föreningsbidrag. Viktiga samarbetspartners: HSO Östergötland (Handikappföreningarna i Östergötland) samt andra berörda föreningar. Berörda verksamheter: - Omvärldsbevakning Beredningens uppdrag: Att omvärldsbevaka områden där samverkansfrågor aktualiseras. Aktörer med vilka samverkan pågår och kan förväntas utvecklas är bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Viktiga samarbetspartners: Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Berörda verksamheter: Flyktingmedicinskt centrum, närsjukvården

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Charlotte Sand 2013-02-01 LiÖ 2013-191 Hälso- och sjukvårdsnämnden Verksamhetsberättelser 2012 och verksamhets/arbetsplaner 2013, för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Monica Ulriksson 2012-04-17 1 (5) Tid Fredagen den 2 mars 2012, kl 08.30-12.00 Plats Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2014-02-25 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 17 januari 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: Försäkringskassan, Linköping

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Årsberättelse 2015 och arbetsplan 2016 för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för primärvård och annan nära vård

Årsberättelse 2015 och arbetsplan 2016 för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för primärvård och annan nära vård BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Charlotte Sand/Anna Karin Woodhouse Löfsved 2016-01-19 Dnr: RS 2015-980 Regionstyrelsen Årsberättelse 2015 och arbetsplan 2016 för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-03-25 1 (3) Tid Fredagen den 03 mars 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Monica Ulriksson 2012-05-28 1 (3) Tid Fredagen den 11 maj 2012, kl 13.00-16.00 Plats Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland. Arbetsplan för Läns-SLAKO Huvudmännens gemensamma mål och utredningsuppdrag

Läns-SLAKO Östergötland. Arbetsplan för Läns-SLAKO Huvudmännens gemensamma mål och utredningsuppdrag Arbetsplan för Läns-SLAKO Huvudmännens gemensamma mål och utredningsuppdrag 2014-2015 2013-11-22 Läns-SLAKO:s övergripande uppdrag Läns-SLAKO, Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kartläggnings- och uppföljningsarbete

Kartläggnings- och uppföljningsarbete Kartläggnings- och uppföljningsarbete Arbetssätt och metoder Nätverk uppdrag hälsa, utbildning, 2016-11-24, Anna Bengtsson Upplägg 1. Kartläggning vilka behovsgrupper behöver analyseras djupare? 2. Behovskartläggning

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen

Hälsosamverkansberedningen 1 (5) Hälsosamverkansberedningen Tid 2010-10-13 klockan 13.30 16.30 Plats Västra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen Levi Eckeskog (kd) mötesordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-02-18 1 (3) Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden 1 (7) Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden Tid 2009-04-29 Plats Östra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen

Läs mer

Christina Blomqvist 2014-08-26 Kl. 12.45 13.35 63-74. Sessionssalen, Landstingshuset Linköping. 64 Lars-Göran Pettersson (VL)

Christina Blomqvist 2014-08-26 Kl. 12.45 13.35 63-74. Sessionssalen, Landstingshuset Linköping. 64 Lars-Göran Pettersson (VL) 1 (8) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 63 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen

Hälsosamverkansberedningen 1 (6) Hälsosamverkansberedningen Tid 2010-06-02 klockan 13.30 16.30 Plats Västra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen Levi Eckeskog (kd) mötesordförande

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Region Östergötland perioden

Region Östergötland perioden Politisk organisation för Region Östergötland perioden 2015-2019 Grundläggande principer De grundläggande principerna för vår politiska organisation (ledning och styrning) är att de ska understödja det

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

a) Avrapportering Framtidens bästa primärvård (OBS! separat inbjudan) Konsert & Kongress, Linköping

a) Avrapportering Framtidens bästa primärvård (OBS! separat inbjudan) Konsert & Kongress, Linköping 2016-01-28 christina.blomqvist@regionostergotland.se Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 februari 2016 Plats fm: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping Plats em:

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-03-15 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Britt-Marie

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017. Sakområdessamråd vård och omsorg

Arbetsplan 2016/2017. Sakområdessamråd vård och omsorg Arbetsplan 2016/2017 Sakområdessamråd vård och omsorg Handläggare: Anna Bengtsson, Mona Krispinsson Verksamhet: Hälso- och sjukvårdsgruppen, ledningsstaben Datum: 2016-03-24 Diarienummer: HSN 2016-185

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm LS-LED10-009 sammanträde med s Västra samverkans beredning Datum: Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: 12 oktober 2010 Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Kjell Rosén (MP), ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Hans Liljeberg /cf 2016-12-16 Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun Mötesplan 2017 Sammanträde Lokal Onsdag 22 februari Kullan, plan 2 Onsdag 31 maj Kullan, plan 2 Tisdag 19 september Kullan, plan

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 42 Christoffer Bernsköld (S) ordförande

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 42 Christoffer Bernsköld (S) ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 41 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

2015-02-26 Dnr LD15/00475 VERKSAMHETSPLAN 2015 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEREDNING AVESTA/HEDEMORA/SÄTER Antagen vid beredningsmöte den 26/2 2015-1 - 2015-02-26 Dnr LD15/00475 BAKGRUND I hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Falkenbergsnämndens aktiviteter 2012 enligt uppdraget

Falkenbergsnämndens aktiviteter 2012 enligt uppdraget ss aktiviteter 2012 enligt uppdraget Dag Aktivitet Syfte/innehåll Plats Deltagare Internkontroll 1. Uppdrag från och samverkan med hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11-jan Presidium Inför s möte 25 januari

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 19 Christoffer Bernsköld (S) ordförande. Jörgen Olofsson (M) Madelaine Pavlidis (L)

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 19 Christoffer Bernsköld (S) ordförande. Jörgen Olofsson (M) Madelaine Pavlidis (L) 1 (9) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset, Linköping 18 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter Ersättare

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0674 Landstingsstyrelsen Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom Samverkan inom vård- och omsorgsområdet

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Mötesanteckningar LGVO

Mötesanteckningar LGVO Mötesanteckningar 1/5 Mötesanteckningar LGVO Tid: Fredag den 29 april 2016, 13.00-16.30 Plats: Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49B, Linköping Närvarande: Sven-Inge Arnell, Motala, sekretariatet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 1 MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 Plats: Rådhuset i Norrköping Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen

Hälsosamverkansberedningen 1 (5) Hälsosamverkansberedningen Tid 2010-03-10 klockan 13.00 15.00 Plats Östra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen Levi Eckeskog (kd) mötesordförande Anita

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp)

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp) Birgitta Larson 2003-02-28 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003 Närvarande: Förhindrade: Michael Cornell (c) Lisbeth Forsberg (kd) Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson

Läs mer