De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt"

Transkript

1 BE 68 SM 0301 Migration 2002 In- och utvandring och asylsökande Migration 2002 Immigration, emmigration and asylum-seekers I korta drag Ökat invandringsöverskott Under 2002 invandrade personer till Sverige. Under samma år utvandrade personer. Skillnaden ger det största invandringsöverskottet sedan En stor del av dem som migrerar till och från Sverige är födda i Sverige eller andra nordiska länder. Det största antalet invandrade, bland de utrikes födda, kom från Irak. Därefter följer personer födda i Norge, Finland, Danmark och Jugoslavien. De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl Den övervägande delen uppehållstillstånd 2002 grundar sig på familjeband, som återförening, familjebildning eller adoption. De största grupperna som invandrade till Sverige 2002 var personer födda i Irak som fått uppehållstillstånd av familjeskäl eller på grund av skyddsbehov och humanitära skäl. Den ökade invandringen under 2002 består till största delen av personer från Asien, främst från Irak. Även invandringen från Danmark och Norge har fortsatt att öka, liksom invandringen från länder i Europa utanför EU, bland annat Polen och Bosnien-Hercegovina. Antalet asylsökande ökade kraftigt Under året sökte personer asyl i Sverige. Detta var c:a fler än under Jämfört med 2000 har antalet asylsökande fördubblats. Ökningen av asylsökande under 2002 kan till största del härledas till länder i Europa utanför EU och Norden. Det har skett en kraftig ökning av ansökningar från det forna Sovjetunionen; främst Ryssland och Azerbajdzjan men även från Ukraina, Vitryssland, Moldavien med flera. Under 2002 ökade också antalet ansökningar från EU:s kandidat- och blivande medlemsländer. Den största ökningen av ansökningar från ett enskilt land kom från Jugoslavien. Birgitta Edberg, SCB, tfn , Anna Eriksson, SCB, tfn , Befolkningsstatistiken, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Befolkning 2003 BE 68 SM Utkom den 15 april Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 BE 68 SM 0301 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Invandring 4 Grund för bosättning 5 Utvandring 6 Medborgarskap 7 Asylsökande 7 Sambandet mellan antalet asylsökande och antalet invandrade 8 Hur många söker asyl och hur många får stanna? 8 Vilka är de asylsökande? 9 Var tas de asylsökande emot? 10 Internationella jämförelser 11 Tabeller 15 1a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter födelseland 15 1b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter födelseland och kön 16 2a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter medborgarskap 17 2b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter medborgarskap och kön 18 3a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter ut- /inflyttningsland 19 3b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter ut- /inflyttningsland och kön 20 4a. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, totalt 21 4b. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, kvinnor 22 4c. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, män 23 5a. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och medborgarskap, totalt 24 5b. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och medborgarskap, kvinnor 25 5c. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och medborgarskap, män 26 6a. Immigranter 2002, medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, totalt 27 6b. Immigranter 2002, medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, kvinnor 28 6c. Immigranter 2002, medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, män 29 7a. Immigranter , medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, totalt 30 7b. Immigranter , medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, kvinnor 31

3 SCB 3 BE 68 SM c. Immigranter , medborgare utom Norden efter grund för bosättning och födelseland, män Immigranter , efter kön och grund för bosättning, skyddsbehov och humanitära grunder Immigranter och emigranter 2002, efter ålder i funktionell indelning och kön Asylsökande 2001 och 2002, efter medborgarskap och kön Asylsökande 2002 efter ålder vid ansökan, i funktionell indelning, och kön Asylsökande, inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem vid årsskiftet 2001/2002 och 2002/2003, efter medborgarskap och kön Asylsökande, inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem vid årsskiftet 2002/2003 efter ålder i funktionell indelning och kön 37 Fakta om statistiken 38 Detta omfattar statistiken 38 Definitioner och förklaringar 38 Så görs statistiken 40 Statistikens tillförlitlighet 40 Bra att veta 40 Övrig publicering 40 Annan statistik 40 In English 41 Summary 41 List of tables 42 List of terms 43

4 SCB 4 BE 68 SM 0301 Statistiken med kommentarer Invandring Under 2002 invandrade personer till Sverige, vilket är drygt 5 % fler än under Under 2002 utvandrade personer. Skillnaden mellan in- och utvandringen ger det största invandringsöverskottet sedan En stor del av de som migrerar till och från Sverige är födda i Sverige eller andra nordiska länder. 100 Tusental 75 Invandrare Utvandrare Begreppen invandrare och personer med utländsk bakgrund är mångtydiga vilket kan leda till problem när begreppen används. Redovisningen av invandrare och utvandrare i detta SM avser personer som har flyttat över landets gränser under respektive kalenderår, med avsikten att bosätta sig inom/utom Sverige minst ett år. För att utomnordiska medborgare skall betraktas som invandrare i statistiken krävs dessutom uppehållstillstånd utfärdat av Migrationsverket. Det innebär att de asylsökande här inte räknas som invandrare. De in- och utvandrade kan redovisas efter födelseland eller medborgarskap. Vi har valt att främst beskriva migrationen utifrån var personerna är födda. En betydande andel (42 %) av invandrarna var födda i länder utanför Europa, de allra flesta i Asien. Liksom under tidigare år består en annan stor del av invandringen (36 %), av personer födda i Sverige (13 266) eller i andra nordiska länder (10 076). Den övriga invandringen 2002 (22 %) bestod av personer födda i Europa, inom och utanför EU. Invandring efter födelseland (grupperat) Norden EU utom Norden Europa utom EU och Norden Öv riga länder

5 SCB 5 BE 68 SM 0301 Invandringen av utrikes födda reflekterar händelser i omvärlden, vilket har gett stora variationer i antalet invandrade. Toppen under de senaste decennierna nåddes 1992 som en följd av kriget på Balkan. Vid en rangordning av länder 2002 visar det sig att den största gruppen invandrare, bland de utrikes födda, är födda i Irak. Situationen har varit densamma under flera år. Andra stora grupper kommer från Norge, Finland, Danmark och Jugoslavien 1. Invandring av utrikes födda mest frekventa födelseländer, Födelseland Irak Norge Finland Danmark Jugoslavien Tyskland Iran Storbritannien och Nordirland Thailand USA Kina Polen Bosnien-Hercegovina Ryssland Turkiet Övriga Totalt Andelen inrikes födda som återvände efter en tid utomlands och invandringen från EU-länder ökade under andra hälften av 90-talet, till följd av medlemskapet i EU 1995 och en öppning av rörelsefrihet och arbetsmarknad mellan länderna. Mellan 2001 och 2002 har dock återinvandringen bland svenskar samt invandringen från EU (utom Norden) gått tillbaka något. Den ökade invandringen mellan 2001 och 2002 består till drygt 60 % av personer från Asien, främst från Irak. Vidare har invandringen från Danmark och Norge fortsatt att ökat. Också länder i Europa utanför EU bidrar till ökningen, bland annat Polen och Bosnien-Hercegovina. Man kan även notera en ökad invandring från EU:s kandidat- och blivande medlemsländer 2 (från till personer) och från f.d. Sovjet 3 (från till personer). Grund för bosättning Utomnordiska medborgare måste ha uppehållstillstånd för att få bosätta sig i Sverige. Antalet utomnordiska medborgare som invandrade 2002 var Personer som erhållit uppehållstillstånd indelas i kategorier efter grund för bosättning. Den vanligaste grunden för bosättning är idag familjeskäl, såsom återförening, familjebildning, adoption etc. Antalet utomnordiska medborgare som invandrade av familjeskäl 2002 var Denna grupp har ökat stadigt 1 Landets officiella namn är från februari 2003 Serbien Montenegro. Eftersom statistiken avser perioden fram till december 2002, används namnet Jugoslavien. 2 Gruppen i sin helhet består av Malta, Slovenien, Ungern, Litauen, Slovakien, Polen, Tjeckien, Estland, Lettland, Bulgarien, Rumänien, Cypern och Turkiet. 3 Gruppen i sin helhet består av Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Vitryssland, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina.

6 SCB 6 BE 68 SM 0301 de senaste åren. Den tidigare invandringen av personer som sökt asyl och fått stanna av politiska eller humanitära skäl kan sägas frambringa anhöriginvandringen idag. Den näst största gruppen, c:a personer, fick uppehållstillstånd av humanitära skäl. Små andelar av det totala antalet invandrade fick stanna i Sverige p g av skyddsbehov (flyktingar), arbete eller studier. Familjeband är det dominerande skälet till bosättning för sökande från alla världsdelar och så gott som alla länder. De största grupperna som invandrade till Sverige 2002 var personer födda i Irak som fått uppehållstillstånd av familjeskäl (4 052) och på grund av skyddsbehov eller humanitära skäl (3 138). Andra stora grupper kom från f.d. Jugoslavien (Jugoslavien och Bosnien Hercegovina). Bland dessa immigranter har de flesta fått uppehållstillstånd av humanitära skäl, följt av familjeband. Också för personer födda inom EU (utanför Norden) är familjeband i allmänhet den vanligaste grunden för bosättning i Sverige. Därefter följer arbete. Drygt hälften av samtliga uppehållstillstånd för arbete utfärdades till personer från EU. Antalsmässigt var detta dock endast c:a år Invandringen från EU:s kandidatländer och blivande medlemsländer samt från det forna Sovjetunionen har ökat. Grunden till bosättning är till allra största del familjeband. Andelen tillstånd för arbete och studier är liten. Utvandring personer utvandrade från Sverige under Av dessa var knappt hälften födda i Sverige. Utvandringen av inrikes födda var större än invandringen, vilket gav ett nettoutflöde. Invandringen från de nordiska länderna är däremot betydligt större än utvandringen. Migrationsströmmarna mellan de nordiska länderna varierar mellan åren och reflekterar växlingar i konjunkturer och arbetsmarknad i länderna. Utvandringen av personer som är födda i europeiska länder utanför EU samt länder i övriga världen är förhållandevis låg i jämförelse med invandringen i samma grupper. Utvandring efter födelseland (grupperat) Norden Europa utom EU och Norden EU utom Norden Öv riga länder Utvandringen av inrikes födda har sjunkit de senaste 5 åren, så även mellan 2001 och Omkring en fjärdedel av emigranterna födda i Sverige flyttar till de nordiska länderna. De populäraste enskilda länderna är Norge, Storbritannien och USA.

7 SCB 7 BE 68 SM 0301 Utflyttning av inrikes födda, Inflyttningsland Norge Storbritannien och Nordirland USA Tyskland Finland Danmark Spanien Övriga Totalt Medan invandringen av utrikes födda har varierat mellan åren, har återutvandringen antalsmässigt varit förhållandevis stabil och 2001 låg återutvandringen på c:a per år; ett tal som ökat till c:a under Medborgarskap Invandringen och utvandringen kan också studeras med avseende på medborgarskap. Statistiken över migrationen av svenska medborgare inkluderar personer som bytt från ett annat medborgarskap till svenskt medborgarskap (naturaliserade). De svenska medborgarna som in- och utvandrat är därför fler än om man inriktar sig på inrikes födda. År 2002 invandrade svenska medborgare medan invandringen bland de inrikes födda var Bland de som utvandrade 2002 var svenska medborgare medan personer var födda i Sverige. Asylsökande Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot konflikt eller förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller, om personen har överklagat, av Utlänningsnämnden. Asylansökningar och flyktinginvandring avspeglar konflikter och förföljelse i olika delar av världen; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Under det senaste decenniet har det funnits stora variationer i antalet asylsökande. Inbördeskrig och etniska konflikter på Balkan var orsaken till att c:a personer från regionen sökte asyl i Sverige under 90-talet. Toppen nåddes 1992 c:a 83 % av alla som sökte asyl i Sverige 1992 kom från f.d. Jugoslavien. Runt 1996 var antalet asylsökande lågt för att sedan öka igen. Antal asylsökande och antal invandrade Immigranter Asylsökande

8 SCB 8 BE 68 SM 0301 Antalet asylsökande ökade kraftigt under Under året sökte personer asyl i Sverige. Detta var fler än under 2001, eller en ökning med 40 %. Jämfört med 2000 har antalet asylsökande fördubblats. Varför har antalet asylsökande till Sverige ökat så kraftigt? Enligt Migrationsverket talar mycket för att ökningen är en följd av Schengensamarbetet, vilket innebär öppna gränser mellan Schengenländerna. I praktiken innebär det att asylsökande, efter att ha rest in i Schengenområdet, lättare kan ta sig till Sverige. Sverige inträdde fullt ut i samarbetet i mars Sambandet mellan antalet asylsökande och antalet invandrade Uppgifterna i diagrammet som visar asylsökande och invandrade för ett visst år avser inte nödvändigtvis samma personer. Asylprocessen kan ta tid och beslut om uppehållstillstånd kan fattas ett annat år än ansökningsåret. Sett över tidsperioden finns ett positivt samband mellan asylsökande och invandringen en samvariation med viss förskjutning 4. Från 1990 till runt 1995 är det c:a två års eftersläpning mellan asylsökande och invandringen. De stora grupper av irakier, bosnier och jugoslaver som fick uppehållstillstånd i Sverige under första halvan av nittiotalet gav upphov till en direkt följdinvandring kort tid efter tillståndet. Den direkta följdinvandringen har inte fått samma genomslag senare år utan delvis ersatts med en mera fördröjd anhöriginvandring till personer som vistas i Sverige en längre tid. Invandringen av flyktingar, eller personer som sökt asyl och fått stanna av humanitära skäl, kan sägas vara motorn till anhöriginvandringen, som är den största gruppen invandrare idag. Anhöriginvandring kommer därför i stor utsträckning från länder som gett upphov till asylinvandring. Hur många söker asyl och hur många får stanna? Andelen positiva beslut när det gäller asylansökningar sjunker 5. Av de som sökte asyl fick 65 % uppehållstillstånd, för sökande 1999 var andelen bifall drygt 50 % och för sökande 2000 c:a 38 %. 6 Det totala antalet asylansökningar ökade kraftigt åren 2001 och Antalet tillstyrkta ansökningar för 2001 är antalsmässigt redan lika stort som tidigare år men det återstår för många öppna ärenden för att kunna uttala sig om den slutliga andelen bifall osv. Också för 2002 är det för tidigt att dra några slutsatser. Den höga bifallsandelen berodde främst på att sökande från Balkan ofta fick uppehållstillstånd. Situationen på Balkan har därefter förbättrats med följd att bifallsandelen sjunker. För 2000 och senare år finns en tendens till en ökad andel ogrundade ansökningar, vilket medför fler avslag. 4 I diagrammet relateras de asylsökande till den totala invandringen, vilken innefattar vissa grupper som normalt inte har någon anknytning till de asylsökande, t.ex. nordbor och EU-medborgare. Utan dessa förstärks sambandet ytterligare. 5 Källa Migrationsverket. 6 Data är uttaget För år 2000 är endast 6 % av ärendena öppna och man kan på god grund uttala sig om det slutliga utfallet (även om möjligheten finns att komma in med en ny ansökan till Utlänningsnämnden och få bifall, för dem som fått slutligt avslag och fortfarande finns i landet). Kohorterna 2001 och 2002 är däremot inte färdigbehandlade; det finns för många öppna ärenden för att man skall kunna uttala sig om utfallet.

9 SCB 9 BE 68 SM 0301 Utfall i asylprocessen för asylsökande vid utgången av februari Positiv t Negativt Avskrivet Öppet Vilka är de asylsökande? De som söker asyl i Sverige är unga; drygt tre fjärdedelar är under 35 år. Åldersintervallet 21-34, som utgör en vanlig migrerande grupp, samt små barn är speciellt framträdande. De äldre är mycket få; knappt 1 % av de asylsökande är 65 eller äldre. Det finns fler män än kvinnor bland de sökande och i åldersgruppen år är hela 70 % män. Om man grupperar de asylsökande efter medborgarskap framkommer följande: Antal asylsökande, Medborgarskap Europa utom EU15 och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien 1 1 Statslös Okänt Totalt Nästan hälften (47 %) av de asylsökande 2002 var medborgare i europeiska länder utanför EU och norden. Ytterligare 36 % kom från länder i Asien. Av resterande 17 % kom de flesta från Afrika. I gruppen Europa utom EU och norden kom det största antalet asylsökande från Jugoslavien, Bosnien- Hercegovina och Ryssland. Bland de asiatiska länderna är Irak det helt dominerande ursprungslandet. Bland de afrikanska asylsökande är den största gruppen från Somalia. Vid en rangordning av medborgarskap, oavsett världsdel, är det de fem nämnda länderna som svarar för de största grupperna asylsökande år Under 2001 kom de största grupperna från Irak, Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Ryssland och Iran i nämnd ordning.

10 SCB 10 BE 68 SM 0301 Asylsökande - de tio största medborgarskapsgrupperna, 2002 Medborgarskap Antal Jugoslavien Irak Bosnien-Hercegovina Ryssland Somalia Ukraina 786 Slovakien 781 Azerbajdzjan 778 Bulgarien 767 Iran 762 Totalt 10 länder Ökningen av asylsökande mellan kan till största del härledas till gruppen Europa utom EU15 och Norden. Antalet asylansökningar från ett tiotal länder i denna grupp ökade under perioden; den största ökningen kom från Jugoslavien. Om man ser till andra grupperingar av länder visar det sig att det har skett en kraftig ökning av ansökningar från det forna Sovjetunionen; främst Ryssland och Azerbajdzjan men även från Ukraina, Vitryssland, Moldavien med flera. Under 2002 ökade också antalet ansökningar från EU:s kandidat- och blivande medlemsländer. Den största ökningen observerades för Rumänien, Slovakien och Bulgarien, vars medborgare tidigare behövt visum för att ta sig till Sverige. Ansökningarna från de sistnämnda länderna har i regel varit ogrundade och personerna har avvisats. Var tas de asylsökande emot? Vid årsskiftet 2002/2003 fanns totalt personer inskrivna som asylsökande i Sverige 7. Detta är en ökning med drygt personer sedan årsskiftet 2001/2002. Under utredningstiden bor de asylsökande antingen på mottagningsenheter i kommunerna eller i eget boende. Migrationsverket är ansvarig myndighet i båda fallen. Vid årsskiftet 2002/2003 bodde 48 % av de asylsökande i eget boende. Ofta är detta hos släktingar och bekanta och då stora flyktinggrupper bor i storstäderna är eget boende vanligast där. I Stockholm, Göteborg och Malmö, med c:a 20 % av alla asylsökande, bor så gott som alla i eget boende. Andra exempel på kommuner med många asylsökande i eget boende är Botkyrka, Södertälje och Huddinge. Hit hör också kommuner som Örebro, Uppsala, Norrköping och Helsingborg. De övriga 52 % asylsökande bor i förläggningar runt om i landet. Exempel på några kommuner som har flyktingförläggningar och därmed höga tal asylsökande är Hultsfred, Boden, Alvesta, Sundsvall, Laxå, Hallstahammar och Kiruna. Detta är dock en föränderlig bild som kan skifta relativt snabbt. Under 2002 fanns till exempel nytillkomna platser i flera norrlandskommuner, främst på grund av tillgång till bostäder. 7 Detta antal skiljer sig från det tidigare redovisade antalet asylsökande under 2002, vilket avser nytillkomna asylsökande under året.

11 SCB 11 BE 68 SM 0301 Internationella jämförelser 8 Internationell migration är den största bidragande orsaken till befolkningsförändringar inom EU. År 2000 ökade EU:s befolkning med drygt en miljon. Eftersom den naturliga befolkningsökningen är låg, eller till och med negativ i vissa länder, så bidrog invandringen med två tredjedelar av den totala årliga befolkningsökningen inom EU. Alla EU-länder noterade en positiv nettoinvandring år I absoluta tal var nettoinflödet störst i Italien, Storbritannien och Tyskland. Lägst var nettoinvandringen i Finland och Luxemburg. Om man istället relaterar nettoinvandringen till befolkningens storlek (per tusen invånare) finner man det största nettoinflödet i Luxemburg och Irland och det lägsta i Finland och Spanien. Internationella jämförelser när det gäller in- och utvandring kan vara problematiska, då länder använder olika definitioner. Till exempel kan Tysklands stora in- och utflöde delvis förklaras av att man använder sig av mycket kortare tidskriterium än Sverige och andra länder. Nettomigration i EU-länder, 2000 Land Nettomigration antal per 1000 inv. Belgien ,2 Danmark ,9 Finland ,5 Frankrike ,9 Grekland ,3 Irland ,3 Italien ,1 Luxemburg ,3 Nederländerna ,3 Portugal ,1 Spanien ,5 Storbritannien ,3 Sverige ,8 Tyskland ,3 Österrike ,1 För de flesta EU-länder det finns data för utgörs den största invandrargruppen av icke-eu medborgare. Detta gäller till exempel i Sverige. Luxemburg och Belgien utmärks av att stora andelar av invandringen består av medborgare från andra EU-länder. I Finland och Irland är de flesta invandrarna medborgare i respektive land. 8 Källa UNHCR, Population Data Unit och Eurostat 9 Eurostat har beräknat nettomigrationen som skillnaden mellan befolkningen 1 januari och 31 december, minus skillnaden mellan födslar och dödsfall samma år.

12 SCB 12 BE 68 SM 0301 Invandring efter medborgarskap EU-länder och Norge, Österrike Tyskland Sv erige Storbritannien Spanien Norge Nederländerna Lux emburg Irland Finland Danmark Belgien 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Medborgare i respektiv e land EU Icke-EU När det gäller utvandringen består den i flera länder, som i Sverige, till största del av personer som är medborgare i respektive land. Också här utmärker sig Belgien och Luxemburg med stor andel EU-medborgare bland emigranterna. Utvandringen från Tyskland och Österrike karaktäriseras av höga andelar icke- EU medborgare. I vissa länder kan man naturaliseras efter endast några års vistelse i landet. I andra länder, som t.ex. Tyskland, tar processen längre tid vilket bidrar till att det blir en stor andel utländska medborgare i utvandringssiffrorna. Utvandring efter medborgarskap EU-länder och Norge, Österrike Tyskland Sv erige Storbritannien Norge Nederländerna Lux emburg Finland Danmark Belgien 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Medborgare i respektiv e land EU Icke-EU 10 Data för Belgien och Tyskland avser 1999, övriga länder Data för Belgien och Tyskland avser 1999, övriga länder 2000.

13 SCB 13 BE 68 SM 0301 FN:s flyktingkommission (UNHCR) rapporterar att personer sökte asyl under 2002, vilket är en viss nedgång mot 2001 ( personer). Dessa siffror grundar sig på rapportering från 37 industrialiserade länder. Tittar man på EU-länderna har antalet asylsökande däremot varit ganska stabilt de senaste åren (runt per år). Antal asylsökande inom EU, (tusental) De länder som har flest antal asylsökande 2002 i absoluta tal, i gruppen EU samt Norge, är Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Dessa tre länder redovisar tillsammans 61 % av alla asylsökande i EU under Därefter kommer Österrike med 10 % och Sverige med närmare 9 % av alla asylsökande i EU. En annan bild framkommer när man relaterar antalet asylsökande till befolkningen i länderna. Österrike tog emot det största antalet asylsökande per capita (4,6 sökande per 1000 invånare) under Sedan följer Norge (3,9 per 1000 invånare) och Sverige (3,7 per 1000 invånare). Storbritannien, Tyskland och Frankrike som antalsmässigt har många asylsökande, har lägre tal när man relaterar de sökande till landets befolkning. Länder i Sydeuropa (Portugal, Spanien, Italien och Grekland) har det lägsta antalet asylsökande inom EU i förhållande till respektive befolkning. Medelvärdet för EU var 1 asylsökande per 1000 invånare. 12 Till skillnad från i andra EU-länder inräknas i asylsökande till Österrike även de som söker asyl vid Österrikes ambassader utomlands.

14 SCB 14 BE 68 SM 0301 Asylsökande per 1000 invånare EU samt Norge, 2002 Österrike Norge Sv erige Irland Lux emburg Storbritannien Belgien Nederländerna Danmark Frankrike Tyskland Finland Grekland Spanien Italien Portugal Asylsökande per 1000 invånare När det gäller förändringen mellan 2001 och 2002 har antalet asylsökande inom EU ökat betydligt i Storbritannien, Sverige och Österrike, samtidigt som antalet har minskat, främst i Tyskland och Nederländerna men även i Danmark och Belgien. I Nederländerna och Danmark har införts nya lagar eller striktare policy när det gäller invandring.

15 SCB 15 BE 68 SM 0301 Tabeller 1a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter födelseland 1a. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by country of birth Födelseland Immigranter Emigranter Nettomigration Immigranter Emigranter Nettomigration Samtliga Sverige Norden utom Sverige Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land inkl Sovjetunionen

16 SCB 16 BE 68 SM b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter födelseland och kön 1b. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by country of birth and sex Immigranter Emigranter Immigranter Emigranter Födelseland Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga Sverige Norden utom Sverige Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land inkl Sovjetunionen

17 SCB 17 BE 68 SM a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter medborgarskap 2a. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by citizenship Medborgarskap Immigranter Emigranter Nettomigration Immigranter Emigranter Nettomigration Samtliga Sverige Norden utom Sverige Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Statslös Okänt land

18 SCB 18 BE 68 SM b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter medborgarskap och kön 2b. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by citizenship and sex Immigranter Emigranter Immigranter Emigranter Medborgarskap Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga Sverige Norden utom Sverige Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Statslös Okänt land

19 SCB 19 BE 68 SM a. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter ut-/inflyttningsland 3a. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by country of emi-/immigration Utflyttningsland resp Inflyttningsland Nettomigration Netto- Immigranter Emigranter Immigranter Emigranter migration Samtliga Norden Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land

20 SCB 20 BE 68 SM b. Immigranter och emigranter 2001 och 2002, efter ut-/inflyttningsland och kön 3b. Immigrants and emigrants 2001 and 2002, by country of emi-/immigration and sex Utflyttningsland resp. Immigranter Emigranter Immigranter Emigranter Inflyttningsland Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Samtliga Norden Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land

21 SCB 21 BE 68 SM a. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, totalt 4a. Immigrants and emigrants 2002, by country of emi-/immigration and country of birth, total Samtliga Födda i Sverige Födda i resp land Övriga länder Utflyttningsland resp. Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Inflyttningsland granter granter migration granter granter migr. granter granter migr. granter granter migr. Samtliga Norden Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land

22 SCB 22 BE 68 SM b. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, kvinnor 4b. Immigrants and emigrants 2002, by country of emi-/immigration and country of birth, women Samtliga kvinnor Kvinnor födda i Sverige Kvinnor födda i resp land Kvinnor födda i övriga länder Utflyttningsland resp. Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Inflyttningsland granter granter migration granter granter migr. granter granter migr. granter granter migr. Samtliga Norden Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land

23 SCB 23 BE 68 SM c. Immigranter och emigranter 2002, efter ut-/inflyttningsland och födelseland, män 4c. Immigrants and emigrants 2002, by country of emi-/immigration and country of birth, men Samtliga män Män födda i Sverige Män födda i resp land Män födda i övriga länder Utflyttningsland resp. Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Immi- Emi- Netto- Inflyttningsland granter granter migration granter granter migr. granter granter migr. granter granter migr. Samtliga Norden Danmark Finland Island Norge EU15 utom Norden Belgien Frankrike Grekland Irland Italien Nederländerna Spanien Storbritannien och Nordirland Tyskland Österrike Övriga länder Europa utom EU15 och Norden Bosnien-Hercegovina Estland Jugoslavien Polen Rumänien Ryssland Schweiz Ukraina Övriga länder Afrika Etiopien Somalia Övriga länder Nordamerika Kanada USA Övriga länder Sydamerika Brasilien Chile Övriga länder Asien Afghanistan Filippinerna Indien Irak Iran Japan Jordanien Kina Libanon Pakistan Syrien Thailand Turkiet Vietnam Övriga länder Oceanien Okänt land

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist 37 Asylsökande Anna Eriksson Arne Holmqvist Asylansökningar och flyktinginvandring reflekterar händelser i omvärlden; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Sverige har tagit

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning UF37 SM 0201 Befolkningens utbildning Ut- och invandrares utbildning 1987-2001 Educational attainment of emigrants and immigrants 1987-2001 I korta drag Högutbildade utvandrare återvänder Av de inrikes

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Invandring och utvandring för grupper av länder

Invandring och utvandring för grupper av länder 32 Efterkrigstidens invandring och utvandring Invandring och utvandring för grupper av länder I de föregående kapitlen har vi belyst olika epoker i Sveriges migration. I detta kapitel koncentrerar vi oss

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget 16 Efterkrigstidens invandring och utvandring Flyktinginvandring i samband med andra världskriget Flyktingarna från grannländerna, vilka vistades tillfälligt i landet under andra världskriget, folkbokfördes

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Befolkning. Population

Befolkning. Population Befolkning Population 30 3:1 Folkmängden i Jönköpings f.d. stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910 2010 Population in Jönköping Municipality and the whole country År Jönköpings f.d. stad Jönköpings

Läs mer

Från utvandrings- till invandringsland

Från utvandrings- till invandringsland 21 Från utvandrings- till invandringsland Människor har alltid flyttat längre eller kortare sträckor under sitt liv. Det kan ha varit för att söka ny jordbruksmark eller arbete, för att driva handel eller

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd?

Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd? Efterkrigstidens invandring och utvandring 61 Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd? Ibland ställs frågan Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd?. Då menar

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Nästan 100 000 födda För fjärde året i rad ökade antalet födda. Under 2003 föddes 99 157 barn, varav 51 114 pojkar och 48 043 flickor. Det är en ökning med 3 342 sedan

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer