Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Socialnämnden Dnr Son 2012/436 Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin Förslag till beslut 1. Parboendegaranti införs i Järfälla kommun i enlighet med ändring i socialtjänstlagen. 2. Socialförvaltningens förslag till tillämpningsregler avseende parboende antas och börjar gälla från och med Socialförvaltningens förslag till revidering av tidigare tillämpningsregler för insatserna bostad med särskild service för personer över 18 år samt för omvårdnadsbidrag antas och börjar gälla från och med Ärendet i korthet Regeringen har i propositionen Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen, lagt fram förslaget att äldre människor som varaktigt har levt tillsammans och sammanbott, ska garanteras att få fortsätta att göra detta även när den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Lagförslaget, som antogs av riksdagen som betänkande 2011/12:SoU21, träder i kraft Socialförvaltningen har utrett hur denna parboendegaranti ska införas i kommunen och tagit fram förslag på tillämpningsregler. I anslutning till detta arbete lämnas också förslag på revidering av tidigare tillämpningsregler för de av parboendegarantin berörda insatserna särskilt boende och omvårdnadsbidrag. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Tillämpningsregler avseende parboende och revidering av tidigare tillämpningsregler för insatserna särskilt boende och omvårdnadsbidrag. Begrepp I propositionen benämns särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor, som regleras i 5 kap. 5 socialtjänstlagen, vanligtvis som särskilt boende eller särskild boendeform och med äldre avses personer som är 65 år eller äldre. Med den enskilde avses den person som på grund av sitt behov av omvårdnad är beviljad insatsen särskilt boende. Vid ansökan om parboende benämns partnern make (ett könsneutralt ord som innefattar maka och registrerad partner), eller sambo, (med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Stöd- och utvecklingsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Telefon växel: E-post: Fax: Organisationsnummer:

2 (8) gemensamt hushåll). Medboende är den person som flyttar med till ett särskilt boende utan att själv ha beviljats den insatsen. Denna skrivelse följer dessa benämningar. Bakgrund Regeringen har framlagt propositionen (2011/2012:147) Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen. I denna föreslås en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt och bott tillsammans, inte ska behöva skiljas åt under sin sista tid i livet utan ska kunna fortsätta att sammanbo även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor, särskilt boende. Enligt förslaget ska det för den enskilde som har beviljats särskilt boende ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om maken eller sambon har behov av ett sådant boende. Lagförslaget är antaget av riksdagen och träder i kraft Regeringen bedömer att efterfrågan inte kommer att bli stor. Vid enkät till landets kommuner 2010 angav majoriteten, 137 av de 213 svarande kommunerna, att det var 1-4 par som under det senaste året hade framfört önskemål om gemensamt boende när bara den ena maken hade behov av särskilt boende. Regeringen ger i sin proposition stort utrymme för kommunerna att själva utforma hur lagförslaget ska implementeras. Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att utveckla riktlinjer för hur parboendegarantin ska hanteras i kommunerna och Sveriges kommuner och landsting, SKL, väntas också utge ett cirkulär i frågan, men dessa riktlinjer kommer inte att vara färdiga förrän efter att lagförslaget har trätt i kraft. Förvaltningen måste därför vara beredd att ändra tillämpningsregler och handläggningsrutiner utifrån dessa rekommendationer och utifrån de tolkningar av lagen som rättsinstanserna kommer att göra framöver. Analys och överväganden Ansökningar om att få sammanbo inom särskilt boende, när endast en av parterna är i behov av insatsen, kommer från och med 1 november 2012 att beviljas i de fall där kriterierna för detta uppfylls enligt kommunens tolkning av lagförslaget. Detta innebär att förvaltningen måste ta ställning till en rad frågor som sammanhänger med att lagförslaget träder i kraft. Behov av revidering av tillämpningsreglerna för insatserna särskilt boende och omvårdnadsbidrag har i samband med införandet av parboendegarantin också uppmärksammats. Dels behöver kriterierna för att beviljas särskilt boende som insats förtydligas och dels påverkas tillämpningsreglerna för omvårdnadsbidrag på ett sådant direkt sätt att de måste ändras. Förutsättningar för parboende Skälig levnadsnivå En förutsättning för biståndsbeslut enligt SoL är att den enskilde behöver den sökta insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå. Enligt lagförslaget om parboende är utgångspunkten att fortsatt sammanboende ingår i en skälig levnadsnivå för äldre som har beviljats särskilt boende. Om den enskilde klart uttrycker uppfattningen att han/hon

3 (8) behöver fortsatt sammanboende med sin make/sambo för att uppnå skälig levnadsnivå så är det avgörande vid prövningen av detta kriterium. Detta innebär att fokus vid bedömning av skälig levnadsnivå endast ligger på den enskildes behov och att hänsyn inte ska tas till makes/sambos ålder eller till huruvida han/hon har behov av omvårdnad eller inte. Varaktigt sammanboende Den andra förutsättningen för parboende är att paret, innan flyttning till särskilt boende aktualiseras, varaktigt har bott tillsammans eller, om den enskilde redan bor i särskilt boende, om paret dessförinnan har sammanbott varaktigt. Regeringen anger ingen minimitid för sammanboendeperioden. Socialförvaltningen kommer därför att behöva göra bedömning i varje ärende om parets sammanboende kan anses vara varaktigt. Det faktum att kravet om varaktighet inte är närmare specificerat i lagtexten kommer med all säkerhet att leda till lagliga prövningar längre fram. Båda parternas vilja Den tredje förutsättningen för parboende är att det är båda parternas uttalade vilja att fortsätta sitt sammanboende när den ena parten behöver särskilt boende. Så långt det är möjligt ska det säkerställas att full frivillighet råder. Socialförvaltningen anser att det vid demensdiagnos, där osäkerhet kan råda avseende den enskildes vilja, ska krävas intyg från en juridisk företrädare för den demenssjuke för att samtycket ska kunna godtas. Parterna bör enligt regeringen också ges möjlighet att ändra sig efter en tid angående fortsatt sammanboende. Beslut om parboende Beslut om parboende ska fattas enligt 4 kap. 1 SoL, och den enskilde är part, dvs. den medboende kommer inte att få något beslut om boende utan bor endast som hyresgäst i det särskilda boendet. Detta förhållande är bekräftat efter svar från Socialstyrelsen Det kan vara svårt att förutse vilka påfrestningar det kan innebära att dels bo tillsammans i begränsade utrymmen och dels bo inom ett äldreboende. Socialförvaltningen föreslår därför att möjlighet ska ges till provboende i tre månader. Detta kan utformas som ett förbehåll i den enskildes beslut om parboende. Om den medboende har behov av stöd för egen del skrivs separat beslut om detta enligt 4 kap 1 SoL efter sedvanlig hemtjänstutredning och de beslutade insatserna utförs av boendet. Erbjudande om parboende Olika former I propositionen fastslås att par inte har någon rätt att kräva ett visst boende eller en viss boendeform för sitt sammanboende. Socialstyrelsen har tidigare, i 2 kap 2 socialtjänstförordningen, SOF, definierat samma boende med samma rum, samma lägenhet eller samma boende. Parboendelösningarna kan därför erbjudas i olika former. Kommunen har idag möjlighet att erbjuda fyra tvårumslägenheter på Tallbohov. Därutöver finns möjlighet att göra om fyra enkelrum på Flottiljen till två tvårumslägenheter genom att öppna en dörr mellan dem. Totalt kan alltså sex lägenheter användas för parboende. Därutöver kan parboende

4 (8) arrangeras genom att kommunen tillhandahåller två separata rum inom samma boende, där så är möjligt på samma avdelning. I vissa fall kan det även vara möjligt för par att dela ett större rum. Rummens storlek varierar mellan 27 och 34,5 kvm. Regler för arbetsmiljö och brandskydd måste dock iakttas. Kö till särskilt boende Det är viktigt att i tillämpningsreglerna fastställa vad som gäller om det är kö till särskilt boende. Det är socialförvaltningens uppfattning att verkställighet av beslut för dem som behöver insatsen särskilt boende måste prioriteras framför parboende. Den enskilde kan därför komma att erbjudas plats först och den medboende i ett senare skede om det inte är möjligt för dem att dela en lägenhet/ett rum och på så sätt kunna flytta in samtidigt. Erbjudande verkställighet När erbjudande om plats lämnas har kommunen därmed uppfyllt sin skyldighet och vilja att verkställa beslutet. Par ska noga informeras om att ifall båda parter, eller någon av dem, tackar nej till erbjudande om plats upphör beslutet om parboende och de får återkomma med ny ansökan vid behov. Förvaltningen anser att även för den som har behov av insatsen särskilt boende ska beslut om boende anses verkställt när en anvisning har lämnats och att ärendet avslutas om den enskilde tackar nej. Kvarboende Det måste också tydliggöras vad som händer om parboendet upphör, t ex om den ena parten avlider eller den medboende ångrar sig och flyttar ut eller pga. ökade behov får ett eget beslut om särskilt boende. Om paret bor i en lägenhet som är specialanpassad för parboende föreslår socialförvaltningen att den efterlevande parten får lämna denna lägenhet eftersom den måste frigöras till nya ansökande par. Om det är den enskilde som är efterlevande ska han/hon erbjudas annan plats. Om det är den medboende som är efterlevande ska han/hon flytta ifrån det särskilda boendet då särskilt boende är till för personer som behöver denna insats. Om den medboende under boendetiden har fått eget behov av särskilt boende, klargjort efter ansökan och sedvanlig utredning, ska annan plats erbjudas. Avgifter Boendekostnad Kostnaderna för alla personer som bor i särskilt boende innefattar idag betalning för hyra till fastighetsägaren samt avgifter för mat, service och omvårdnad till socialförvaltningen. Utredning görs angående högkostnadsskydd, så att var och en har ett förbehållsbelopp. Vid parboende erläggs hel hyra per person när den enskilde och den medboende har varsitt eget fristående rum. De par som delar på en lägenhet eller ett större rum delar på hyran. Serviceavgift Kommunerna får enligt lagförslaget själva besluta om den medboende ska få ta del av servicen på boendet och därmed betala avgift för detta. De särskilda boendena i kommunen är dock inte utrustade så att de som bor där kan sköta t ex matlagning, tvätt och städning på egen hand. Socialförvaltningen anser därför att det ska vara obligatoriskt

5 (8) för den medboende att ta del av serviceinsatserna tvätt, städning och tillgång till larm och till lagad mat och betala avgift enligt schablon för motsvarande insatser inom hemtjänsten, vilket motsvarar ca kronor per person och år. Högkostnadsskydd gäller inte för denna avgift som inte grundar sig på ett beslut om insats. Om den medboende beviljas hjälp enligt 4 kap 1 SoL med serviceinsatser utöver det som ingår som ett obligatorium, och/eller hjälp med personlig omvårdnad, erläggs avgift också för dessa insatser enligt hemtjänsttaxa. Högkostnadsskydd gäller för denna avgift. Ersättningar Enligt gällande avtal ersätter socialförvaltningen utförare med samma summa för alla som bor inom särskilt boende, inklusive medboende. Efter utvärdering av hur parboendegarantins införande påverkar bosättningen inom kommunens särskilda boenden har kommunen möjlighet att skriva om avtalen i samband med nya upphandlingar av driften. Om den medboende får beslut enligt 4 kap 1 SoL om hjälp med serviceinsatser utöver det som ingår som ett obligatorium i medboendet och/eller om personlig omvårdnad får boendet ingen särskild ersättning för dessa tillkommande insatser utan det täcks av heldygnsersättningen som de redan får. Hälso- och sjukvård Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar för den medboende eftersom det ansvaret endast gäller den som har beslut om insatsen särskilt boende. Den medboende får söka sjukvård som andra i samhället. Positiva effekter av parboendegarantin Socialförvaltningen anser att det är av vikt att lyfta fram de positiva effekter som parboendegarantin kan generera. För det äldre paret innebär ett fortsätt sammanboende säkerligen hälsofrämjande effekter för båda parter. Regeringens främsta skäl för lagförslaget är den sociala och psykologiska aspekten med åldriga makars reaktion inför att behöva skiljas åt den sista tiden i livet, vilket kan leda till ett ökat hjälpbehov hos båda. Den medboende kan med stor sannolikhet underlätta det vardagliga livet för den enskilde utan att för den skull utföra uppgifter som den anställda personalen har ansvar för. Det kan också vara positivt i stort för det särskilda boendet att få in mer aktiva personer, både för dem som bor där och för personalen. Omvärldsbevakning Socialförvaltningen har under utredningens gång gjort en omvärldsbevakning för att få reda på hur några andra kommuner i Stockholms län valt att hantera införandet av parboendegarantin och hur Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser på frågan. Frågor har också ställts till Socialstyrelsen. Somliga av de kontaktade kommunerna har redan under något eller några års tid erbjudit parboende medan andra kommuner nu ser över hur detta ska möjliggöras i och med den nya lagstiftningen.

6 (8) Former för parboende När det gäller vilka former av parboende som erbjuds så varierar det i olika kommuner. I Sundbyberg får den enskilde och den medboende oftast bo i varsitt rum inom samma boende, medan man i Nacka ofta erbjuder sammanboende i anpassad lägenhet. I Stockholm och Sollentuna har man ett mera varierat utbud inom olika former av boenden. Där erbjuder man också provboende i tre månader. Sollentuna erbjuder inte parboende i boende med demensinriktning eller boende för psykiskt funktionshindrade. Möjlighet till kvarboende I Nacka, Sundbyberg och Stockholm får den medboende bo kvar i rummet/lägenheten alternativt inom boendet även efter att den enskilde har avlidit. Solna och Sollentuna ämnar föreslå att den medboende måste flytta om den enskilde avlider. I Sollentuna kan pensionärslägenheter erbjudas den som flyttar ut. Avgifter Kommunerna skiljer sig åt även när det gäller ersättningar och avgifter. I Solna kommer den medboende troligen att få betala för mat och få övriga avgifter bestämda genom en hemtjänstutredning. I Sollentuna är tanken att den medboende ska betala en serviceavgift som motsvarar omvårdnadsavgiften, men att avgiften ska ligga utanför högkostnadsskyddet. I Nacka betalar den medboende inte någon serviceavgift alls medan Sundbyberg har samma avgifter för medboende som för övriga boende. I Stockholm betalar de medboende för hyra och mat men har ingen omsorgsavgift så länge inget eget omvårdnadsbehov föreligger och de har heller ingen avgift för servicen. Vid eget omvårdnadsbehov får den medboende ett biståndsbeslut och hjälpen utförs av boendet som då får ersättning enligt hemtjänsttaxa. Detta gäller även i Sollentuna. SKL anser att eftersom det är den enskildes, inte den medboendes, behov som styr bör den medboende inte åläggas vårdavgift utan endast betala för hyra, mat, förbrukningsvaror, tvätt och annan service. Ersättningar Avseende ersättning till det särskilda boendet så betalar kommunen full ersättning per person i Nacka medan ersättningen kommer att se annorlunda ut i både Solna och Sollentuna. I Stockholm får utföraren en basersättning beräknad till 40 % av omvårdnadsnivå 1 av nivåer mellan 1 och 3. Sammanfattningsvis De kontaktade kommunerna har alla valt olika tillvägagångssätt för att uppfylla parboendegarantin och det verkar ännu inte ha utvecklats någon praxis inom området. Framtida utveckling Det är i dagsläget svårt att förutse hur stor efterfrågan av parboende kommer att bli i Järfälla kommun. För dagen finns det endast ett par som väntar på parboende. I det fallet har båda parterna behov av insatsen särskilt boende, den ena av omsorgs- och den andra av demensboende. Socialförvaltningen kommer kontinuerligt att studera och utvärdera hur den införda parboendegarantin utvecklas inom kommunen. Vid stor efterfrågan finns möjligheter att med relativt enkla medel öka antalet lägenheter som är anpassade för parboende genom att tillskapa öppningar för dörrar mellan rum som idag är enkelrum.

7 (8) Vid nybyggnation av särskilda boenden kommer hänsyn att tas till parboendegarantin. Socialförvaltningen kommer också att behöva anpassa sina tillämpningsregler i förhållande till parboendegarantin i och med att praxis kring lagen utvecklas. Ekonomiska konsekvenser Parboendegarantin kan medföra att fler personer kommer att ansöka om bostad med särskild service än vad som annars skulle ha varit fallet. Om så sker, och om personer därmed också i högre grad blir beviljade plats inom särskilt boende, kommer kommunens kostnader för ny- och ombyggnationer av särskilda boenden att öka i framtiden. Detta innebär totalt en ökad kostnad för äldreomsorgen, inte minst genom att de särskilda boendena enligt nuvarande avtal får samma ersättning för den medboende som för den enskilde. Efter utvärdering av parboendegarantins effekter kan det vid framtida upphandlingar finnas möjlighet att ändra ersättningsnivån. Socialförvaltningens förslag avseende intäkten avgifter från medboende innebär att kommunen erhåller hyra om den medboende får eget rum, serviceavgift enligt taxa för motsvarande insatser inom hemtjänst samt ev. hemtjänstavgift för tillkommande serviceoch omvårdnadsavgifter om den medboendes behov så kräver. Slutsatser Regeringen ger i sin proposition stort utrymme för kommunerna själva att utforma hur lagförslaget kring parboendegarantin ska implementeras i kommunerna. Till följd av detta kommer införandet av parboendegarantin att se olika ut i olika kommuner, vilket en förhandskontakt med några kommuner i Stockholms län också har bekräftat. Socialförvaltningen har genom de föreslagna tillämpningsreglerna försökt att skapa riktlinjer som gynnar de äldre i kommunen som önskar parboende samtidigt som handläggarna får tydliga regler att arbeta utifrån. De föreslagna bestämmelserna avseende avgifter och ersättningar torde också underlätta förändringen för kommunens särskilda boenden. Tillämpningsreglerna kan komma att behöva förändras framöver i och med att parboendegarantin verkställs i praktiken och rättspraxis och fortsatt omvärldsbevakning ger nya förutsättningar, t ex genom de väntade rekommendationerna från Socialstyrelsen och SKL. Sammanfattning av innehållet i socialförvaltningens förslag till tillämpningsregler/ändring av tillämpningsregler Parboendegaranti gäller inom socialförvaltningen fr o m Parboende avser par som har sammanbott varaktigt och där båda parter önskar fortsatt sammanboende inom särskilt boende när bara den ena parten, som är över 65 år, har behov av insatsen särskilt boende. Den enskildes behov av fortsatt sammanboende för att uppnå en skälig levnadsnivå är avgörande vid prövningen av ansökan. Beslut till den enskilde angående parboende skrivs enligt 4 kap 1. Den medboende får inget eget beslut om boende.

8 (8) Vid kö till särskilt boende kan den enskilde få flytta in först och den medboende i ett senare skede om de inte kan dela ett rum/en lägenhet. Verkställighet av såväl beslut om särskilt boende som om parboende betraktas som uppfyllt när erbjudande om plats lämnats. Service i form av städning, tvätt och tillgång till larm och lagad mat för den medboende ingår i parboendebeslutet och avgiftsbeläggs enligt hemtjänsttaxa för motsvarande insatser. Högkostnadsskydd gäller inte för denna avgift. Ev. tillkommande insatser för den medboende, utöver det som ingår i medboendeskapet, beslutas enligt 4 kap 1, utförs av boendet och avgiftsbeläggs enligt hemtjänsttaxa. Högkostnadsskydd gäller för denna avgift. Den medboende betalar för mat och egna omkostnader. Den medboende betalar hyra om han/hon disponerar ett eget, fristående rum. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende gäller inte den medboende utan bara den som har ett beslut om särskilt boende. Kvarboendeprincipen i särskilt boende gäller inte för den medboende. Vid ansökan om parboende ska intyg visas upp om köande till egen bostad alternativt om att den tidigare bostaden är uthyrd i andra hand. Provboende på tre månader ska vara möjlig för den medboende. Utförarna får samma ersättning för alla personer som bor i det särskilda boendet i enlighet med nuvarande avtal och därmed inget extra om den medboende också har omvårdnadsbehov. Omvårdnadsbidrag till anhöriga utgår inte inom särskilt boende. Johan Bergman Socialdirektör Marie Weckström Programchef äldreomsorg Expedieras: Johan Bergman Marie Weckström

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2013-10-30 Ansvarig: Områdeschefen för bistånd och stöd Revideras: Minst vart annat år Följas upp: Av områdeshefen för

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013 Sidan 3 av 202 Ärende 1 Sidan 4 av 202 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen 2013-03-21 Dnr

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Emma Åberg Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till

Läs mer

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE FASTSTÄLLT AV: Socialnämnden, SN/2013/167 DATUM: 2013-05-29 2013-12-13 GA, SS 3 (6) RIKTLINJER FÖR PARBOENDE BAKGRUND Riksdagen har i enlighet med propositionen

Läs mer

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans Vård och omsorg Jan Andreasson, tf socialchef jan.andreasson@bengtsfors.se POLICY Datum 2013-06-11 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2013.355.735 Paragraf 180 Sida 1(2) Riktlinjer för parboendegaranti

Läs mer

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende Parboende i Hjo kommuns äldreboenden Information till dig som medboende Information om parboende i Hjo kommuns äldreboenden Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboendet tillsammans

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Södertälje kommun 2012-11-15 Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Ratten att

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-01-16 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, Kl. 13.15-15-00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Övriga

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad.

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Avgränsning/målgrupp 1 Socialtjänstlagen

Läs mer

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. Vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. Vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende Vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-01 Socialnämnden Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla Förslag till beslut Socialförvaltningen s förslag 1.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014 Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring, 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Dnr Son 2014/573 Egenavgifter och priser för den enskilde 2015 (beslutas av kommunfullmäktige)

Dnr Son 2014/573 Egenavgifter och priser för den enskilde 2015 (beslutas av kommunfullmäktige) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-08-19 Dnr Son 2014/573 Egenavgifter och priser för den enskilde 2015 (beslutas av kommunfullmäktige) Förslag till beslut 1. Socialnämndens förslag till avgifter inom nämndens

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Förslag till revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande SDN 2014-04-15 Sida 1 (5) 2014-03-24 Handläggare Anna-Lena Yngvesson Telefon: 08-508 06 314 Till Bromma stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2016-10-13 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2016/268 Kst 2016/228 En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING L SOLLENTUNA m Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454

Läs mer

Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/465.112 Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Thomas Tryggvesson Verksamhetschef Lars Axelsson 2013-12-18 1 (8) Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) YTTRANDE 1 (5) 21 september 2009 dnr KS2009/261-80 Kommunstyrelsen Agneta Wahnström Er beteckn: S2009/3464/ST Bilaga 253 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Läs mer

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-05-16 Socialnämnden Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Översikten över ansvarsfördelning och arbetsrutiner

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG DNR504-563/2007 SID 1 (8) 2008-01-25 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2008-02-14 Förslag till riktlinjer

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer