SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN. Riskvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN. Riskvärdering"

Transkript

1 SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN värdering TB 3.8 Klippans kommun KLIPPAN Upprättad: Ver: 2 U.nr: Org nr Kungsgatan Göteborg Fax

2 Klippans kommun Sid 2 (19) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE URVAL AV ÅTGÄRDSALTERNATIV RISKVÄRDERING ANALYS AV ÅTGÄRDER INOM DELOMRÅDEN UPPDATERAT ÅTGÄRDSALTERNATIV FÖRORDAT ÅTGÄRDSALTERNATIV Bilagor: 1. värderingsmatris, alternativ 3, 4a, 4c

3 Klippans kommun Sid 3 (19) Bakgrund och syfte På uppdrag av Klippans kommun (kommunen) har (Structor) genomfört en uppdaterad åtgärdsutredning vid Klippans läderfabrik. Som en del av uppdraget har Structor utarbetat underlag för kommunens beslutsprocess för att välja åtgärdsalternativ att söka statligt bidrag för. Vid projektgruppsmöten har Structor redovisat åtgärdsförslag, detaljerade analyser och underlag för riskvärdering för utvalda alternativ. Synpunkter har successivt inarbetats i underlaget i en iterativ beslutsprocess som resulterat i ett av projektgruppen förordat åtgärdsalternativ. Beslutsprocessen redovisas översiktligt i detta PM medan teknik och åtgärdsfärslag redovisas i den uppdaterade åtgärdsutredningen. Kostnader har successivt uppdaterats och kan därför skilja sig något mellan olika redovisningar även för samma typ av åtgärd. 2 Urval av åtgärdsalternativ Efter diskussioner med projektledningen presenterades inledningsvis åtta alternativ med en successivt stegrande ambitionsnivå och kostnad. Alternativen baseras primärt på urschaktning och täckning av markförorening i varierande omfattning. Ambitionsnivån sträcker sig från enkla restriktioner utan fysiska ingrepp till totalsanering där all förorening körs bort. Av de åtta alternativen valdes fyra ut för en fördjupad analys (alternativ 3, 4a, 4b, 4c). Alternativen bedömdes ha möjlighet att uppfylla projektets åtgärdsmål och Naturvårdsverkets vägledande aspekter för statsfinansierat saneringsprojekt. Centrala aspekter som tagits fasta på är att åtgärden bör vara av engångskaraktär, vara tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig samt resultera i att framtida markanvändning begränsas så lite som möjligt. 3 värdering I den inledande riskvärderingen vägs olika åtgärdsalternativ mot varandra baserat på ett antal aspekter. Typiskt för en riskvärdering är att även icke tekniska och icke ekonomiska aspekter vägs in. Syftet är att få fram det sammantaget bästa alternativet som sedan kommunen söker bidrag för. Structors inledande underlag för riskvärdering är kvalitativ och beskrivande där aspekter värderas i en fyrgradig färgskala från grönt (bäst) till rött (sämst) för varje aspekt. I tabell 1 nedan redovisas de aspekter som värderats. Av de fyra åtgärdsalternativen som valdes ut till den fördjupade analysen valdes tre ut för en inledande riskvärdering. Alternativen som värderats är: Alternativ 3. Kvalificerad täckning och schaktsanering Alternativ 4a. Utökad schaktsanering (¼ av utfyllnadsområdet) Alternativ 4c. Utökad schaktsanering (hela utfyllnadsområdet)

4 Klippans kommun Sid 4 (19) Tabell 1. Aspekter som beaktats vid värdering. Aspekt Utgångspunkt för värdering 1. reduktion och måluppfyllelse: Övergripande och mätbara åtgärdsmål Platsspecifika riktvärden 2. Begränsning i markanvändning Nuvarande markanvändning 3. Långtidsverkan och beständighet Underhållskrav skyddsåtgärder Förändring kemi (ökad mobilitet) 4. Reduktion av toxicitet, mobilitet och volym 5. Negativ påverkan på omgivningen under åtgärd Avlägsnade mängder Täckta ytor (ifa) Buller, damning, vibrationer, trafik, störning, recipient 6. Tidsåtgång Planering (projektering, tillstånd) Entreprenad 7. Teknisk genomförbarhet Genomförda (sanerings-)entreprenader av samma karaktär i Sverige 8. Acceptans hos allmänhet samt miljöprövning Störningar för allmänheten Upplevd förbättring av miljön Framgångsrik miljöprövning 9. Landskap, natur- och kulturvärden Störning nuvarande förhållanden Återskapa naturlig topografi 10. Investeringskostnad Relativa kostnadsuppskattningar 11. Underhållskostnader Relativa kostnadsuppskattningar Avser underhåll och kontroller Resultatet av den inledande riskvärderingen som presenterades för projektgruppen redovisas i en matris i bilaga 1. Av värderingen framgår att åtgärdsmål uppnås med varierande säkerhet genom täckning eller genom att schakta ur förorening och behandla avfallet på extern behandlingsanläggning. Vilket som är bäst baseras på övervägande kring beständighet och begränsningar i markanvändning. Krav på beständighet förutsätter dock en hög investeringskostnad eller ständigt underhåll. Skyddsåtgärder som förutsätter ständigt underhåll är dock inget som kommunen eller Naturvårdsverket värderar högt. Åtgärdsutredningen visar dock att det innebär mycket stora kostnader att eliminera restriktioner och framtida underhåll. Projektgruppen kunde inte fatta beslut om vilket av alternativen 3, 4a eller 4c som var det bästa alternativet att jobba vidare med. Structor fick därför uppdraget att analysera och presentera risker och åtgärder för enskilda delområden för sig i stället för som en helhet. Det bedömdes därigenom vara lättare att väga nyttan (riskreduktion) mot kostnad för olika åtgärdsalternativ.

5 Klippans kommun Sid 5 (19) Analys av åtgärder inom delområden Utöver ett önskemål om en mer detaljerad beskrivning av åtgärder inom varje delområde enades projektgruppen om en gemensam prioriteringsgrund vid värdering av åtgärder för att en objektiv jämförelse skulle vara möjlig: 1. Åtgärder som innebär att direktexponering minimeras 2. Åtgärder som innebär att sannolikheten för spridning minskar 3. Åtgärder som innebär att markanvändningsrestriktioner inte behöver läggas Vid projektgruppsmötet den 19 juni 2012 presenterades enligt överenskommelse åtgärdsalternativ med olika ambitionsnivå och kostnad uppdelat per delområde. I tabell 2 nedan redovisas en detaljerad analys för fabriksområdet. Tabell 2. Analys av åtgärder inom fabriksområdet. Urschaktning 1 m Fullständig urschaktning Förorenad yta m 2 Förorenad mängd m 3, ton m 3, ton Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Direktexponering, spridning gv Inga markanvändningsrestriktioner Urschaktning (lokalt 5 m) och återfyllning med ren jord Kostnad 16 Mkr 22 Mkr Reduktion (mängd) 1-2 ton Cr, As 2-3 ton Cr, As reduktion 100% / direktexponering 100% / allt Restriktioner Nyttoanalys Schaktning >1 m Växter/djur >1 m Hög kostnad för att reducera måttlig/hög risk Inga restriktioner Hög kostnad för att eliminera måttlig/hög risk Vid mötet konstaterades att hela fabriksområdet skulle kunna saneras inklusive djup förorening till en relativt låg marginalkostnad vilket skulle resultera i ett område utan markanvändningsrestriktioner.

6 Klippans kommun Sid 6 (19) I tabell 3 redovisas analys av åtgärder inom utfyllnadsområdet. Tabell 3. Analys av åtgärder inom utfyllnadsområdet. 100% täckning 0% schakt (Alt 3) 75% täckning 25% schakt (Alt 4a) Förorenad yta m 2 Mängd Kvalificerad täckning (ifadeponi) 50% täckning 50% schakt (Alt 4b) m 3, ton Direktexponering, spridning gv Parkmark Kvalificerad täckning (ifadeponi) Konventionell schaktning, externt omhändertagande 0% täckning 100% schakt (Alt 4c) Konventionell schaktning, externt omhändertagande Kostnad 6 Mkr 15 Mkr 25 Mkr 42 Mkr Reduktion (mängd) reduktion Restriktioner Underhåll Nyttoanalys (relativ) 0 ton 10 ton As, Cr 20 ton As, Cr 40 ton As, Cr Direktexp. Markeko >1 m Ja >1,5 m Ja Låg kostnad reducerar stora risker Direktexp. Markeko >1 m Ja >1,5 m Ja Måttlig kostnad reducerar stora risker Direktexp. Markeko >1 m Ja >1,5 m Ja Måttlig/hög kostnad reducerar stora risker 100% / allt Nej Nej Hög kostnad eliminerar stora risker Av tabellen ovan kunde projektgruppen inte direkt utläsa vilket alternativ som var bäst varför Structor fick i uppdrag att presentera ett tekniskt och estetiskt optimalt alternativ baserat på den teknik som utretts. Utgångspunkten skulle vara att släntlutningar skulle ge god stabilitet och bra avrinning samtidigt som sluttäckning skulle kunna dras ner till naturlig marknivå och avrundas på ett naturligt sätt mot befintlig deponi. Vidare skall inget avfall lämnas under grundvatten och tätskärmen skulle vara så kort som möjligt och kunna installeras direkt ner i naturlig jord.

7 Klippans kommun Sid 7 (19) I tabell 4 redovisas analys av åtgärder inom uppehållsdammen. Tabell 4. Analys av åtgärder inom uppehållsdammen. Förorenad yta m 2 Förorenad mängd Kostnad Reduktion (mängd) 300 ton sediment, FA Muddring/urschaktning Direktexponering (hälsa, miljö), spridning Bäljane å Parkmark, minskad spridning till ån Urschaktning 0,5-1 Mkr reduktion 100% Restriktioner Nyttoanalys 0,1-0,5 ton Cr, As Återkommande sanering (1 ggr/10 år) om ingen övrig sanering Låg kostnad reducera måttlig risk Åtgärder inom uppehållsdammen är varken dyra eller komplicerade och har därför inte behövts diskuterats mer ingående i projektgruppen. I tabell 5 redovisas analys av åtgärder inom skogsområdet. Tabell 5. Analys av åtgärder inom skogsområdet. Hot spots täckning Urschaktning Förorenad yta m 2 Förorenad mängd m 3, ton Övertäckning med ren jord (1 m), hot spots Direktexponering, markekosystem Parkmark/skog Urschaktning (0,5-1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad 6 Mkr 14 Mkr Reduktion (mängd) 0,5 ton As, Cr 3-4 ton As, Cr reduktion 100% / direktexponering 100% / allt Restriktioner Schaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner Nyttoanalys Låg kostnad för att reducera måttlig risk Måttlig kostnad för att eliminera måttlig risk

8 Klippans kommun Sid 8 (19) Projektgruppen konstaterade att kostnaden även var relativt hög för det enklare alternativet med täckning. Eftersom huvuddelen av föroreningen finns i de översta 0,5 m föreslogs att ett alternativ med ytlig schakt med efterföljande tät kontrollprovtagning skulle utarbetas till nästa möte. I tabell 6 redovisas analys av åtgärder inom Cöster dal. Tabell 6. Analys av åtgärder inom Cösters dal. Täckning Urschaktning Förorenad yta m 2 Förorenad mängd m 3, ton jord Betande djur, markekosystem, As tillskott Bäljane å Parkmark/betesmark utan förhöjd risk Minskad belastning Bäljane å Övertäckning med ren jord (1 m) Urschaktning (1 m) och återfyllning med ren jord Kostnad 3 Mkr 12 Mkr Reduktion (mängd) 0 ton 1 ton As reduktion 100% / direktexponering 100% / allt Restriktioner Schaktning >1m Växter/djur >1m Inga restriktioner Nyttoanalys Låg kostnad för att reducera måttlig risk Hög kostnad för att eliminera måttlig risk På samma sätt som för skogsområdet beslutade projektgruppen att ett mellanalternativ med ytlig schaktning (0,5 m) i kombination med aktiv saneringskontroll skulle utarbetas. Även i Cösters dal är huvuddelen av de förhöjda halterna som uppmätts koncentrerade till de översta 0,5 m även om det lokalt förekommer betydligt djupare.

9 Klippans kommun Sid 9 (19) I tabell 7 redovisas analys av åtgärder i Bäljane å. Tabell 7. Analys av åtgärder inom Bäljane å. Täckning Urschaktning Breddning, erosionsskydd Förorenad yta m 2 Förorenad mängd Övertäckning med sten (0,1 m) 200 m 3 (0,1 m djup), 300 ton sediment Miljö sediment/vattenfas, erosion/spridning Minskad belastning Bäljane å Urschaktning (0,1 m) Urschaktning norr Stenskoning Kostnad 0,5 Mkr 0,5 Mkr 4 Mkr Reduktion (mängd) 0 kg 200 kg Cr 0 kg reduktion Restriktioner Underhåll Nyttoanalys Direktexponering Erosion åbotten Ja Ja Låg kostnad reducera liten risk 100% / åbotten Erosion åkant mot slamdeponi Nej Nej Låg kostnad eliminera liten risk Nej Ja Låg kostnad långsiktigt skydd Kostnaderna för åtgärder i och i anslutning till Bäljane å är i sammanhanget små. Om och i vilken omfattning åtgärder kommer att bli aktuellt blir ett övervägande mellan den långsiktiga miljörisken i ån och de miljöskador som temporärt uppstår under åtgärden. Den enskilt största kostnaden är erosionsskydd längs slamdeponin vilket dock kan anläggas utan omfattande störningar i ån. Åtgärden är en väsentlig del i ett långsiktigt skydd av slamdeponin och därmed en av de mer kostnadseffektiva åtgärderna. I dialog med Naturvårdsverket beslutade projektledningen att alternativet att bredda ån i höjd med läderfabriksområdet genom utgrävning på norra sidan inte var aktuellt eftersom nyttan med åtgärden sannolikt inte kan garanteras. I tabell 8 redovisas analys av metoden inneslutning eller avskärande tätskärm. Åtgärdens omfattning beror av hur mycket av utfyllnadsområdet som grävs ur alternativt täcks (tabell 3). Projektgruppen var ense om att så mycket rent grundvatten som praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart skulle ledas förbi deponierna vilket skulle resultera i en skärm på ca 300 m.

10 Klippans kommun Sid 10 (19) Tabell 8. Analys av åtgärd inneslutning (avskärande tätskärm). Vad Syfte Teknik Pris Omfattning Kommentar Minska diffus spridning via grundvatten från deponier och avfall Skära av grundvattenflöde mot deponier/avfall Sänka grundvattennivå uppströms deponier/avfall Plast-, stålspont, slitsmurar (vedertagen) 3 10 Mkr beroende på omfattning m 2 (4 m x 300 m) 5 Mkr 5 Uppdaterat åtgärdsalternativ Efter projektgruppens synpunkter från analysen av åtgärder inom respektive delområden enligt ovan, utarbetades ett nytt uppdaterat alternativ från den fördjupade analysen som presenterades på ett extrainsatt projektgruppsmöte den 21 augusti Centrala aspekter som framförts var, utöver att projektets åtgärdsmål skulle uppnås, även att etablerad teknik skulle användas och att kommunens eget återställningsarbete skulle kunna ta vid direkt. Nedan redovisas åtgärder inom respektive delområde för det nya uppdaterade alternativet. Fabriksområdet I figur 1 nedan redovisas schematiskt vilka områden som schaktas ur i fabriksområdet, dels ytligt (steg 1) dels även på djupet (steg 2). I tabell 9 redovisas underlag för analys av respektive steg. Figur 1. Sanering steg 1: Ytlig fyllning (1 m), ytliga konstruktioner, återfyllning. Sanering steg 2: Djup förorening (5 m) i jord, djupa konstruktioner, återfyllning.

11 Klippans kommun Sid 11 (19) Av tabell 9 nedan framgår att det i samanhanget är en begränsad merkostnad att göra en fullständig sanering och därmed eliminera direktexponering och diffus spridning via grundvatten från fabriksområdet. Tabell 9. Detaljerad analys av åtgärder inom fabriksområdet. Steg 1. Urschaktning 1 m ytlig fyllning Steg 2. Urschaktning djupa ledningar och jord Förorenad yta m m 2 Förorenad mängd m 3 ( ton) m 3 (7 000 ton) Direktexponering Direktexponering (djup schakt) Spridning via grundvatten Parkmark Parkmark Urschaktning (1 m), separering av betong och återfyllning med ren jord Urschaktning (5 m) och återfyllning med ren jord, grundvattensänkning, spont Reduktion (mängd) 1-2 ton Cr, As 0,5-1 ton Cr, As reduktion 90% direktexponering 10% spridning Restriktioner Schaktning >1 m, Växter/djur >1 m 10% direktexponering 90% spridning Inga restriktioner (förutsatt steg 1) Delkostnad 16 Mkr 6 Mkr Totalkostnad 22 Mkr Utfyllnadsområdet I figur 2 nedan redovisas det nya alternativet som innebär att halva utfyllnadsområdet schaktas ur och resten av ytan mot spaltläderdeponin täcks. I tabell 10 redovisas de antaganden och bedömningar som gjorts för delområdet. Figur 2. Schaktning (streckat) samt täckning av utfyllnadsområdet.

12 Klippans kommun Sid 12 (19) Tabell 10. Detaljerad analys av åtgärder inom utfyllnadsområdet. Urschaktning 50% Täckning 50% Förorenad yta m m 2 Förorenad mängd m 3, ton m 3, ton Urschaktning, sortering/ klassning, extern behandling Direktexponering Spridning via grundvatten Parkmark / deponiområde Sluttäckning ifa-deponi Avledande tätskärm Reduktion (mängd) 20 ton As, Cr avlägsnas Förorening kvar reduktion 50% direktexponering 50% spridning 50% direktexponering 45% spridning Restriktioner Inga restriktioner Alla markarbeten Delkostnad 20 Mkr 5 Mkr Tätskärm 5 Mkr Kostnad total 30 Mkr Ovanstående alternativ innebär att de tekniska och estetiska krav som projektgruppen formulerat på tidigare möte uppfylls, bl a att avfall inte lämnas under grundvattenytan och tätskärmen kan installeras direkt i naturliga jordlager utan kontakt med avfall. Projektgruppen bedömde också det optimalt att installera skärmen runt kvarlämnade utfyllnadsmassor och en bit norrut längs befintliga deponier på en sammanlagd sträcka om ca 300 m. Befintligt deponiområde I det nya alternativet som utarbetats lämnas befintliga deponier orörda. Enda åtgärden är att ledningar under deponierna pluggas för att minska spridningen av lakvatten (ca 0,5 Mkr). Sluttäckningen som utfördes 1996 är ambitiös med dubbla tätskikt (bentonitmatta och 1,5 mm HDPE-duk) som motsvarande kravet på 50 mm/år för en ifa-deponi. Täckningen är dock 1 m (skyddsskikt 0,7 m, dräneringslager 0,3 m) vilket är tunnare än dagens praxis. Idag förordas 1,5 m enligt allmänna råd till 31 i deponeringsförordningen (2001:512). Det kan därför vara motiverat med en komplettering av skyddsskiktet med 0,5 m skyddsjord. Uppehållsdamm I tabell 11 redovisas underlag för en analys av åtgärder i uppehållsdammen.

13 Klippans kommun Sid 13 (19) Tabell 11. Detaljerad analys av åtgärder inom uppehållsdammen. Muddring/urschaktning Förorenad yta m 2 Förorenad mängd 300 ton sediment (0,1 m) Reduktion mängd reduktion Kostnad Direktexponering (primärt djur och växter) Spridning till Bäljane å (sekundär källa) Parkmark, naturmark Minskad spridning till ån Urschaktning, slamsugning 0,1 m 0,1-0,5 ton Cr, As 100% exponering och spridning 0,5 Mkr Dammen lämnas kvar då den bedöms utgöra ett positivt tillskott till naturbilden. Den kan även fortsättningsvis fungera som sedimentfälla och ge möjlighet till övervakning av diffust läckage från slam- och spaltläderdeponin. Skogsområdet I tabell 12 redovisas ett underlag för en analys av två metoder för skogsområdet. Tabell 12. Detaljerad analys av åtgärder inom skogsområdet. Förorenad yta m 2 Urschaktning och täckning Förorenad mängd Reduktion mängd m 3, ton Direktexponering, markekosystem Parkmark / naturmark Urschaktning 0,5 m med efterkontroll (lab), hot-spot, ledningar Återfyllning för växtetablering 0,3 m 2-3 ton As, Cr reduktion 95% Restriktioner Kostnad Schaktning >0,5m, växter/djur >0,5m (liten risk!) 14 Mkr Övertäckning 1 m, schakt kända hot-spots 6 Mkr Urschaktning (1 m), återfyllning 0,3 m för växtetablering 17 Mkr Tidigare kalkyl för en meters urschaktning (14 Mkr) var underestimerad och beräknas nu till 17 Mkr inklusive återfyllning med ett växtetableringsskikt.

14 Klippans kommun Sid 14 (19) Cöster dal I tabell 13 redovisas en detaljerad analys av åtgärder i Cösters dal. Av tabellen framgår att kostnaden för att göra Cösters dal i det närmaste restriktionsfritt kan sänkas till ca 8 Mkr genom att enbart de översta 0,5 m jord schaktas ur följt av en systematisk schaktkontroll. Principer redovisas i figur 3 nedan. Eventuell fläckvis restförorering som inte upptäcks vid kontrollen kommer inte vara fritt exponerad utan ligga under ett växtetableringslager. Med en sådan strategi skulle i storleksordning 6 Mkr kunna sparas. Tabell 13. Detaljerad analys av åtgärder inom Cösters dal. Förorenad yta m 2 Urschaktning och täckning Förorenad mängd m 3, ton jord Direktexponering, markekosystem Spridning till Bäljane å Parkmark / naturmark Minskad belastning till Bäljane å? Urschaktning 0,5 m med efterkontroll As (XRF), hot-spot Återfyllning för växtetablering 0,3 m reduktion 95% (100%?) Reduktion mängd Restriktioner Kostnad 0,5 ton As Schaktning >0,5 m, växter/djur >0,5 m (liten risk!) 8 Mkr Övertäckning 0,5 m ren jord - 2 Mkr Urschaktning 1 m återfyllning 0,3 m växtetablering - 14 Mkr Tidigare kalkyl för en meters urschaktning (12 Mkr) var underestimerad och beräknas nu till 14 Mkr inklusive återfyllning med ett växtetableringsskikt. Figur 3. Alternativet enbart urschaktning av de översta 0,5 m i Cösters dal skulle kunna spara ca 4 Mkr och ändå ge ett närmast restriktionsfritt område.

15 Klippans kommun Sid 15 (19) Bäljane å I tabell 14 redovisas en detaljerad analys av åtgärder i Bäljane å. Av tabellen framgår att det uppdaterade alternativet omfattar erosionsskydd längs slamdeponin med motivet att det är den mest kostnadseffektiva åtgärden som kan förhindra allvarliga skador på miljön på lång sikt. Tabell 14. Detaljerad analys av åtgärder i Bäljane å. Förorenad yta m 2 Anläggning av strandskoning Förorenad mängd Restriktioner Reduktion mängd reduktion Kostnad 200 m 3 (0,1 m djup), 300 ton sediment Miljö i sediment och vatten Spridning via erosion och lakning Minskad belastning Bäljane å Stenskoning (erosionsskydd) Ja (måste vara kvar) 0 kg Erosion strandbrink mot slamdeponi 2 Mkr

16 Klippans kommun Sid 16 (19) Sammanfattning av uppdaterat alternativ I tabell 15 redovisas totalkostnaden för uppdaterat alternativ. Tabell 15. Sammanfattning av uppdaterat alternativ (Mkr). Delområde Kostnad Anm. Fabriksområde & deponier 1. Fabriksområdet 22 Schakt ca 1 5 m 2. Utfyllnadsområde 25 Schakt 50%, täckning 50% 3 Tätskärm m 4. Deponier (slamdeponin och spaltläderdeponin) 0,5 Enbart pluggning 4. Slamdeponin - Ev. extra täckning Delkostnad sanering 52,5 Mkr Naturområde och recipient 5. Uppehållsdammen 0,5 Mkr Sedimentsanering 6. Skogsområdet 14 Mkr 0,5 m, hot-spots, växtskikt 7. Cösters dal 8 Mkr 0,5 m, hot-spots, växtskikt 8. Bäljane å 2 Mkr Erosionsskydd Delkostnad sanering 24,5 Projektering, kontroller, projektledning m m 14 Mkr 15% av totalkostnaden Summa kostnad (avrundat) 91 Mkr Av tabell 15 framgår att de enskilt största kostnaderna är åtgärder inom fabriksområdet och utfyllnadsområdet. Den största kostnaden utgörs där i sin tur av extern behandling av det avfall som schaktas upp. Eftersom det rör sig om stora volymer kommer även små förändringar av behandlingskostnad (kr/ton) att få stor betydelse för totalkostnaden. En marginell ökning i behandlingskostnad på igenomsnitt 50 kr/ton ger en merkostnad för projektet på ca 5 Mkr. Det råder stora variationer i behandlingskostnad för olika typer av avfall. Det avfall som genereras inom utfyllnadsområdet är svårt att karakterisera och det är uppenbart att detta innebär en betydande projektrisk ekonomiskt. För att minska osäkerheten har skriftliga kontakter tagits med flera avfallsanläggningar i södra Sverige för att få indikativa prisuppgifter. Vid skarpt konkurrensutsatt läge brukar normalt priserna sjunka vilket i sin tur brukar kompeneseras av att avfallsvolymen blir större än vad som initialt antagits.

17 Klippans kommun Sid 17 (19) Förordat åtgärdsalternativ Synpunkter från mötet den 21 augusti 2012 inarbetades i det uppdaterade alternativet och resulterade i ett slutligt förordat alternativ se figur 4. Åtgärder som adderats är sedimentmuddring i Bäljane å, kompletterande skyddsskikt på befintliga deponier samt återetablering (insådd) på sanerade råytor. Beslut om sedimentsanering i Bäljane å togs vid ett möte med Naturvårdsverket den 28 augusti 2012 där utöver projektledningen även Länsstyrelsen deltog. Projektledningen har även gjort en reviderad kostnadskalkyl för projektering, projektledning och kontroller. I samråd med Naturvårdsverket och Structor beslutade också projektledningen att befintligt skyddsskikt på deponier skulle kompletteras för att motsvara dagens krav. Figur 4. Förordat åtgärdsalternativ. Sammanfattande argument för det förordade alternativet är: Hela fabriksområdet blir restriktionsfritt. Djupt belägen förorening som bidrar till diffus spridning åtgärdas till en i sammanhanget måttlig merkostnad (6 Mkr). Utfyllnadsområdet grävs ur så långt att kvarvarande förorening ligger över grundvattenytan och inte lakar och så att täckningen mot spaltläderdeponin blir optimal med god avrinning och stabilitet. Tätskärmens längd begränsas och den kan installeras utan kontakt med avfall och blir därmed en långsiktigt hållbar lösning. Slänten mot fabriksområdet kan anpassas till övriga naturliga slänter i området. Cösters dal och Skogsområdet grävs ur så långt att ett i det närmaste helt restriktionsfritt område skapas. Genom en aktiv saneringskontroll bedöms ca 6 Mkr kunna sparas i Cösters dal och 3 Mkr i Skogsområdet.

18 Klippans kommun Sid 18 (19) Genom att uppgradera deponiområdet med ytterligare 0,5 m skyddslager till dagens standard för ifa-deponier förlängs livslängden och beständigheten för den del av området där störst mängd förorening finns. Genom att sanera sedimenten i Bäljane å i höjd med läderfabriksområdet elimineras källan till den enda mätbara spridningen i ytvatten. Förutsättningen att säkert kontrollera effekten av övriga åtgärder kommer också att förbättras. I tabell 16 redovisas hur kostnaderna fördelas för det förordade alternativet. Tabell 16. Kostnader och omfattning för förordat alternativ Delområde Omfattning Kostnad Fabriksområde & deponier 1. Fabriksområdet Urschaktning ytlig fyllning, återfyllning, insådd Urschaktning djupa ledningar och jord, återfyllning 2. Utfyllnadsområde Urschaktning 50%, extern behandling, återfyllning Sluttäckning ifa-deponi 3. Tätskärm Tätskärm runt utfyllnadsområde och delar av deponiområdet 23 Mkr 25 Mkr 5 Mkr 4. Deponier (slamdeponin och spaltläderdeponin) Extra skyddstäckning och återetablering växtlighet Ledningar pluggas 4 Mkr Delkostnad sanering 57 Mkr Naturområde och recipient 5. Uppehållsdammen Sedimentsanering 0,5 Mkr 6. Skogsområdet Schakt 0,5 m, efterkontroll, schakt av hot-spots Återfyllning hot-spots, växtetablering övrigt 7. Cösters dal Schakt 0,5 m, efterkontroll, schakt av hot-spots Återfyllning hot-spots, växtetablering övrigt 14 Mkr 8 Mkr 8. Bäljane å Muddring, erosionsskydd mot slamdeponin 3 Mkr Delkostnad sanering Projektering, kontroller under åtgärd, projektledning Kontrollprogram och uppföljning Summa kostnad (avrundat) 25,5 Mkr 20 Mkr 4,5 Mkr 107 Mkr

19 Klippans kommun Sid 19 (19) Underlaget till kostnader i tabell 16 baseras på dagens prisläge (2012). Ingen generell säkerhetsfaktor har lagts in för framtida förändrad konkurrenssituation, lagändringar, teknikförbättringar d v s aspekter som det bara kan spekuleras kring. Kalkylen tar heller inte höjd för indexering för de fall entreprenaden påbörjas flera år efter att ansökan skickats in eller generalla påslag för allmänn ekonomisk osäkerhet vid entreprenader. Av åtgärdsutredningen och kapitel 5 framgår att den enskilt största ekonomiska osäkerheten i projektet är hanteringen av de förorenade massor (avfall) som skall schaktas upp. Orsaken är att volymerna är mycket stora vilket gör att även små variationer i volymförändringar och behandlingskostnader påverkar den totala kostnaden väsentligt. En ökning av kalkylerad volym förorenade massor (ca ton) på 30% innebär en ökad kostnad på ca 15 Mkr. En ökning av den genomsnittliga behandlingskostnaden på 30% innebär även det en ökad kostnad på ca 15 Mkr. Att den verkliga mängden massor kommer att öka med 30% vid sanering bedöms inte vara ett otroligt scenario (mer förorening påträffas, otydligt projekteringsunderlag). Att den genomsnittliga behandlingskostnaden är 30% högre än vad som antagits i föreliggande kalkyl (prisnivå 2012) bedöms mindre troligt än att volymerna ökar. Antagna priser baseras på skriftlig förfrågan på indikativa priser för olika avfallsklasser från flera anläggningar i södra Sverige varav det högre mest troliga priset använts i kalkylen. Att både mängden och behandlingskostnaden skulle öka med 30% innebär en fördyring på ca 30 Mkr vilket är ett mindre troligt scenario som kan vara svårt att motivera i en budgetkalkyl. En form av bästa scenario skulle kunna baseras på att kostnaden för schakt och sortering i realiteten blir 15% lägre än vad som antagits i nuvarande kalkyl och att mottagningskostnaden blir 30% lägre (mer svårbedömt á-pris). Detta skulle innebära en reduktion av kostnaden på 16 Mkr (totalt 91 Mkr). Göteborg Per Hübinette Anders Bank

20 RISKVÄRDERINGSMATRIS KLIPPANS LÄDERFABRIK Aspekt Åtgärdsalternativ Alternativ 3 Kvalificerad täckning & schaktsanering Alternativ 4a Utökad schaktsanering - Urschaktning ¼ utfyllnadsområdet Alternativ 4c Utökad schaktsanering Urschaktning hela utfyllnadsområdet Sammanfattande beskrivning Urschaktning ytlig fyllning fabriksområde Deponitäckning utfyllnadsområde Enkel täckning skogsområde, Bäljane å, Cösters dal Sedimentsanering damm Restriktioner och underhåll deponier Total urschaktning fabriksområdet och skogsområdet Deponitäckning utfyllnadsområde (80%) urschaktning rest Jordtäckning Cösters dal Sedimentsanering Bäljane å och damm Restriktioner och underhåll deponier Total urschaktning fabriksområdet, skogsområdet, utfyllnadsområde, Cösters dal Sedimentsanering Bäljane å och damm Restriktioner och underhåll deponier 1. reduktion & måluppfyllelse PRV överskrids i djup jord inom fabriksområdet uppnås inom övriga områden genom rena tillförda massor och täckning av sediment i Bäljane å uppnås för alla delområen inklusive fabriksområdet uppnås för alla delområen inklusive fabriksområdet 2. Begränsningar i markanvändning Restriktioner djup jord fabriksområdet Restriktioner på deponiområden, täckta områden Restriktioner damm och Bäljane å Restriktioner på deponiområden, och täckta områden (Cösters dal) Inga restriktioner i övrigt Restriktioner på deponiområden och damm Inga restriktioner i övrigt 3. Långtidsverkan och beständighet Deponitäckningen och övrig täckning kräver underhåll för bibehållen skyddsnivå Uppehållsdammen måste rensas regelbundet Deponitäckningen kräver underhåll för bibehållen skyddsnivå Uppehållsdammen måste renas regelbundet Deponitäckningen kräver underhåll för bibehållen skyddsnivå (bara befintliga deponier) Uppehållsdammen måste renas regelbundet 4. Reduktion av toxicitet, mobilitet och volym ton förorenade massor avlägsnas m 2 avfall täcks (ifa krav) m 2 täcks med skyddsjord Ingen förändring av toxicitet (eller mobilitet) ton förorenade massor avlägsnas m 2 avfall täcks (ifa krav) m 2 täcks med skyddsjord Ingen förändring i toxicitet (eller mobilitet) ton förorenade massor avlägsnas m 2 avfall täcks (ifa krav) Ingen förändring i toxicitet (eller mobilitet) 5. Negativ påverkan på omgivningen under åtgärd lastbilar med släp vid urschaktning och återfyllning lastbilar med släp vid täckning Viss störning maskiner utläggning av massor Viss störning Bäljane å vid skyddstäckning lastbilar med släp vid urschaktning och återfyllning (40%) lastbilar med släp vid täckning Viss störning maskiner utläggning av massor Störning Bäljane å vid muddring lastbilar med släp vid urschaktning och återfyllning (40%) 300 lastbilar med släp vid täckning Viss störning maskiner utläggning av massor Störning Bäljane å vid muddring 6. Tidsåtgång Förberedelse 1-2 år, Genomförande 1-2 år Förberedelse 1-2 år, Genomförande 2 år Förberedelse 1-2 år, Genomförande 2-3 år 7. Teknisk genomförbarhet Etablerad teknik (schaktning, sortering, deponitäckning) Etablerad teknik (schaktning, sortering, deponitäckning) Muddring Bäljane å och erosionsskydd riskfyllda moment Etablerad teknik (schaktning, sortering, deponitäckning) Muddring Bäljane å och erosionsskydd riskfyllda moment 8. Acceptans allmänhet samt miljöprövning Tillståndsansökan vattenverksamhet täckning Bäljane å Tunga lastbilstransporter Relativt lång genomförandetid, mycket avfall lämnas kvar Tillståndsansökan vattenverksamhet muddring Bäljane å Fler tunga lastbilstransporter Relativt lång genomförandetid, mindre avfall lämnas kvar Tillståndsansökan vattenverksamhet muddring Bäljane å Ännu fler tunga lastbilstransporter Lång genomförandetid (begränsat buller), befintliga dep. kvar 9. Landskap, natur- och kulturvärde Två nya natur-/parkområden skapas (begr. växtlighet) Anpassning av f d tippslänter till omgivande landskap Naturvärden i skogsområdet kan bevaras då träd inte fälls Naturvärden i Bäljane å kommer att påverkas negativt temporärt Två nya natur-/parkområden skapas (begränsningar växtlighet) Anpassning av f d tippslänter till omgivande landskap Naturvärden i skogsområdet (skog, markekosystem) och kommer att påverkas negativt temporärt Naturvärden i Bäljane å kommer att påverkas negativt temporärt Två nya natur-/parkområden skapas Anpassning av sanerade ytor till omgivande landskap Naturvärden i skogsområdet (skog, markekosystem) och Cösters dal (markekosystem) kommer att påverkas negativt temporärt Naturvärden i Bäljane å kommer att påverkas negativt temporärt 10. Investeringskostnad Låg (40 Mkr) Måttlig (75 Mkr) Hög (120 Mkr) 11. Underhållskostnader 300 kkr/år (mycket stora ytor att underhålla) 200 kkr/år (stor ytor att underhålla) 100 kkr/år (endast befintliga deponier och damm) Structor Miljö Göteborg

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Baserad på material från: - Structor Miljö Göteborg AB - Naturcentrum AB - Conviro AB Beställare: Klippans kommun Extern projektledare: Conviro AB Projektör: Structor

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd Sanering av Klippans Läderfabrik Studiebesök Renare Mark Syd 2009-11-03 Översiktskarta Föroreningshalter i fyllnadsmassor Täckmassor på deponierna Utanför området Längst söderut Grundvatten Nedströms

Läs mer

SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN. Uppdaterad åtgärdsutredning

SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN. Uppdaterad åtgärdsutredning SANERING AV KLIPPANS LÄDERFABRIK KLIPPANS KOMMUN Uppdaterad åtgärdsutredning TB 3.7 Klippans kommun 264 80 KLIPPAN Upprättad: 2013-03-21 Ver: 1 Uppdrag: 811-036 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Datum och tid klockan Sammanträdesrum 3, Kommunhuset

Datum och tid klockan Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 43 Datum och tid 2012-04-20 klockan 9.00-12.00 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Närvarande Björn

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Minnesanteckningar Ärende Projektgruppsmöte 72 Datum och tid 2016-05-18 kl. 13.30 15.15 Plats Närvarande Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud,

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30. Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken

Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30. Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 44 Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30 Plats Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 2 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Projekt Valdemarsviken

Projekt Valdemarsviken Projekt Valdemarsviken Samråd enligt miljöbalken 2008-02-25 2008-02-27 1 Dagordning Inledning och presentation av deltagare Allmänt om Projekt Valdemarsviken Syftet med mötet Efterbehandlingsbehovet Planerade

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun BESLUT 1(6) Kontaktperson Miljöavdelningen Mats Andersson 010-224 13 09 mats.andersson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket Samhällsavdelningen Kemikalieenheten Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder

Läs mer

Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik

Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik Bidragsansökan Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik Sammanställd av Tomas Henrysson Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-184

Läs mer

Sanering av fd Klippans Läderfabrik etapp 3

Sanering av fd Klippans Läderfabrik etapp 3 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Sanering av fd Klippans Läderfabrik etapp 3 Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Gamla bruksområdet Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Material framtaget till informationsträff den 24 februari 2009 i Gusums Folkets hus Inledning Kommunen

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

Sanering av fd Klippans Läderfabrik

Sanering av fd Klippans Läderfabrik Plan- och byggkontoret Klippans kommun 264 80 Klippan Sanering av fd Klippans Läderfabrik Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 2015-10-14 Postadress Telefon Växel Hemsida E-post

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007. Projektstatus rapport nr 6

Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007. Projektstatus rapport nr 6 Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007 2007-10-29 Projektstatus rapport nr 6 Författad av Fredrik Hansson, Empirikon AB 1 Göran Nilsson, Hifab AB 2 1 Projektledning

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Riskvärderingskurs, Malmö 2012-12-06 Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 1 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering och riskbedömning Förstå

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017.

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017. Muddringsområdet Muddring kommer att genomföras från Södertälje kanal till Köpings hamn. Köpings kommun ansvarar för muddringen från Runnskär fram till kajen. Muddringen tar ca två månader och kommer att

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Bilaga A Schaktdjup. Vid bedömning av omfattningen av schaktningsbehovet har följande aspekter beaktats:

Bilaga A Schaktdjup. Vid bedömning av omfattningen av schaktningsbehovet har följande aspekter beaktats: Bilaga A Schaktdjup Vid bedömning av omfattningen av schaktningsbehovet har följande aspekter beaktats: Vistelse i strövområde och trädgård Vid vistelse i strövområde är det främst direktexponering d.v.s.

Läs mer

Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik

Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik Hur man väljer en passande utvärderingsmodell erfarenheter från Klippans Läderfabrik Upphandling inom förorenade områden 23 november 2011 Tomas Henrysson CONVIRO AB Huvudstudien 2007 Förordat åtgärdsalternativ

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Sammanfattning av utredningar inom huvudstudie

Sammanfattning av utredningar inom huvudstudie AB Lilla Bommen 6 411 04 GÖTEBORG Tel: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se Uppdragsnummer: 0670337 Uppdragsgivare: Högsby kommun Björkshults glasbruk Sammanfattning av utredningar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

Huvudstudie Getinge 11:5 Riskvärdering (20)

Huvudstudie Getinge 11:5 Riskvärdering (20) Huvudstudie Getinge 11:5 Riskvärdering 2011-09-30 1 (20) Sammanfattning Eslövs kommun agerar huvudman för genomförandet av huvudstudien av Getinge 11:5. Genomförda undersökningar visar på att mark, slam

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan

Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan Rapport VISKAN 2009:07 Sammanfattande resultatredovisning, riskbedömning och åtgärdsutredning Beställare: Borås Stad, kommunledningskontoret 2011-06-30

Läs mer

Maria Kallvi. Kvalitet & Miljö, SMT. Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie

Maria Kallvi. Kvalitet & Miljö, SMT. Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie Maria Kallvi Kvalitet & Miljö, SMT Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie GUSAB, Mjölby - historik 1940, 50-tal metallavfall deponeras 1950-tal till 1970-tal metallavfall skickas iväg 1990 undersökning

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Kemakta AR Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet Kalmar. Mark Elert och Håkan Yesilova

Kemakta AR Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet Kalmar. Mark Elert och Håkan Yesilova Kemakta AR 2015-01 Åtgärdsutredning och underlag för riskvärdering Södra Fredriksskansområdet Kalmar Mark Elert och Håkan Yesilova Juni 2015 2 Sammanfattning Kemakta Konsult har på uppdrag av Kalmar kommun

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum Konsult Structor Medverkande

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Förorenade sediment - Framtidens Utmaning -

Förorenade sediment - Framtidens Utmaning - Förorenade sediment - Framtidens Utmaning - Henning Holmström, SGU, Stockholm Vad är egentligen problemet? Storleksordningen på problemet? Teknik/genomförbarhet? Kostnader? Lagstiftning? Mitt bidrag. Lite

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 MILJÖPROJEKT GUSUM Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 Bakgrund Strax innan jul förra året fick kommunen och länsstyrelsen besked från Naturvårdsverket att vi får ytterligare 5,5 miljoner kronor

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

PM E20 Förbifart Mariestad

PM E20 Förbifart Mariestad Structor Mark Göteborg 1215-224 2016-03-14 PM E20 Förbifart Mariestad Översiktlig inventering av potentiella förorenande verksamheter 1 Bakgrund och syfte Längs med E20 finns ett utredningsområde avseende

Läs mer

A3. Skäligt och rimligt i praktiken

A3. Skäligt och rimligt i praktiken A3. Skäligt och rimligt i praktiken Nätverket Renare marks Vårmöte 2007 Helena Segervall Föredragets innehåll Utredning och sanering av förorenade områden Tillsynsmyndighetens arbetssätt Den ansvariges

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad Miljö Väst AB Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad 1978 För: 2010 Upprättad: Uppdrag: 1215-215 Kungsgatan 18 www.structor.se

Läs mer

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Uppdragsnr: 10095928 1 (7) PM Kommentarer till periodisk besiktning av RagnSells, Fagerliden deponi och avfallsanläggning 2011 1 Allmänna 1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Med besiktning

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Fysisk planering Klimat Nya PBL Förorenad mark

Fysisk planering Klimat Nya PBL Förorenad mark Fysisk planering Klimat Nya PBL Förorenad mark Workshop 1 Följande scenario är ett verkligt fall. Dock har föroreningsnivåer och framtida planer anpassats för denna uppgift. För verkliga uppgifter, kontakta

Läs mer

Välkomna! Projektledare Karin Blechingberg Ale kommun

Välkomna! Projektledare Karin Blechingberg Ale kommun Välkomna! Projektledare Karin Blechingberg Ale kommun Bohus varv schaktsanering, inte lika enkelt som du tror FÖRORENINGSSITUATION och SANERINGSMETOD Per Samuelsson - Miljö, Risk och Säkerhet 2 29 MARS

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare

Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare Sida: 1 / 7 1 (7) Åtgärder för att skydda allmän samt mindre Bastardsvärmare Kort avrapportering kring förarbete gällande skyddande och flyttning av rödlistade på Österhagsdeponin Momentux & Co AB På uppdrag

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

Nitratprojektet i Kristianstad kommun Sammanställning, nitrat, grundvatten, trender och orsaker

Nitratprojektet i Kristianstad kommun Sammanställning, nitrat, grundvatten, trender och orsaker Nitratprojektet i Kristianstad kommun 1989-2009 Sammanställning, nitrat, grundvatten, trender och orsaker Bakgrund Flertal hot mot grundvattnet Sverige har generellt låga halter av nitrat Höga halter av

Läs mer

Huvudstudie Gusums bruk

Huvudstudie Gusums bruk Valdemarsviks kommun Huvudstudie Gusums bruk Riskvärdering 2009-05-25 (rev2009-06-02) SAMMANFATTNING Valdemarsviks kommun driver en huvudstudie av förorenad mark och byggnader vid f d Gusums bruk. Undersökningarna

Läs mer

Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn

Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn Kompletterande sedimentprovtagning Provtagning med kajakprovtagare är billigt & tidseffektivt, men ger begränsad information om provtagningslokalen Provtagning

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Process Guide Rensmuddring

Process Guide Rensmuddring COPENHAGEN MALMÖ PORT AB Process Guide Rensmuddring Myndighetsgodkännande i Sveriges Hamnar 2013-07-04 Innehåll 1. Generellt om beslutsordning... 1 2. Rensmuddring... 1 3. Utfyllnad av muddermassor på

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer