Dokumenthanteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 /SN Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende av vilken som leder arbetet i vårdsamverkansgruppen. en består av tre delar; Alfabetisk översiktsplan över respektive handlingsslag/-typ, handläggningsinformation för respektive handlingsslag/-typ samt en arkivförteckning. Den första delen ger en översiktlig bild över hanteringen av dokument utifrån typ av handling, den andra handläggningen av ett ärende utifrån den aktuella handlingstypen och en arkivförteckning som anger hos vilken och i vilket diarie hos denne som ReKo sjuhärads handlingar registreras och arkiveras under respektive verksamhetsår. Det som i planen avses ansvarig innebär inte detsamma som att den angivna funktionen även utför den faktiska handläggningen. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan de olika funktionerna i chef- respektive beredningsgruppen beslutas internt inom den aktuella ledningsgruppen. I de fall planen anger att handlingar ska skickas avses i huvudsak elektronisk kommunikation bifogade filer om inget annat anges. Förklaring till dokumenthanteringsplanens rubriker: Handläggningsansvar Innehållsansvar revideringsansvar revideringsintervall Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/brännas) Publiceras på webb Anger vilken typ av dokument som avses. Avser funktion ansvar för själva handläggningen. Detta behöver inte innebära att denna funktion även utför den faktiska handläggningen. Funktion ansvar för innehållet i handlingen. Behöver inte vara samma person som upprättat handlingen. Funktion som ansvarar för att handlingen hålls aktuell. Rekommenderad lägsta intervall för översyn. Aktualisering bör ske så snart behov framkommer. Diarieföring rekommenderas för flertalet dokument för att säkerställa framtida spårbarhet. I de fall handlingen inte diarieförs, men ändå ska arkiveras får intern rutin tas fram hos den som innehar ordförandeskapet. Arkivets faktiska placering anges i separat arkivförteckning. Beskriver hur länge handlingen ska bevaras innan eventuell gallring. Bevaras innebär att gallring ej är aktuell. Beskriver hur länge ett tidsbegränsat material bör bevaras innan gallring sker. Avser sättet på vilken en utgallrad handling kasseras. Makulering innebär att pappersförstörare bör användas. Nej avser de fall då handlingen räknas som internt material eller inte bedöms vara av allmänt intresse. Beskriver på ett övergripande sätt handläggningen av ett ärende utifrån den aktuella dokumenttypen. (3)

2 /SN Anteckningar - Beredningsgruppen Handläggningsansvar Sekr/samordnare Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) - - Nej Sekr/ samordnare Arkivförteckning Sekr/samordnare Sekr/samordnare Sekr/samordnare Vid byte av ordförandeskap Attesträtt Avtal/Överenskommelser -mellan samv-parterna Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Bokslut Budget Budgetprognos Ordf chefgruppen + + prest fullgjord sekr/samordnare Sekr/samordnare - - Vid byte av ordförandeskap Ordf chefgruppen Projektledare eller ärendeansvarig i dialog ordf beredningsgruppen Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ja Ja Diarie hos Diarie hos Årlig översyn Ja Diarie hos - - Ja Diarie hos Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Sekr/samordnare gång/år Ja Diarie hos gång/år Ja Diarie hos 3 gånger/år Nej Ekonomihandläggare Vid behov/ minst gång/år Ja Diarie hos Bevaras (hur länge?) Pågående beredning Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall - Makuleras Nej Information Bevaras - - Nej Information Pågående beredning Vid inaktualitet Makuleras Nej Information 2 (3)

3 /SN Ekonomiska förutsättningar - vid uppdrag Epost - inkommande Epost - utgående Förordnande - Tidsbegränsat vid uppdrag splan Informationsmaterial (externt) Kallelser Nyhetsbrev Handläggningsansvar Utsedda mottagare Innehållsansvar Bevakningsansvarig/ kontaktperson Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) - - Ja Diarie hos Bevaras (hur länge?) Innehåll avgör - - Innehåll avgör Innehåll avgör Innehåll avgör Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Bevaras - - Nej Information Nej Information Se rubrik Skrivelser - Utgående Information (sekr/samordnare tar fram utkast) (sekr/samordnare tar fram utkast) Ärendeansvarig/ projektledare i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson - - Ja Diarie hos Ärendeansvarig/ projektledare Vid behov Nej Hos ordf-skap Ärendeansvarig Ärendeansvarig Vid behov Nej Hos ordf-skap - - Nej Hos ordf-skap - - Nej Hos ordf-skap Bevaras - - Nej Information Slutversion för resp delmål bevaras Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Bevaras - Nej Information Bevaras - Ja Information Bevaras - Nej Information Bevaras - Ja Information 3 (3)

4 /SN Presentationsmaterial (internt) Handläggningsansvar Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Ärendeansvarig - - Nej Ärendeansvarig Bevaras (hur länge?) Pågående beredning Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall - Nej Information Projektrapport Se Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen Information Protokoll - Chefgruppen Vid inaktualitet Rapporter/Överenskommelser - HSK - HSN - VGR - Kommunförbund - Socialdepartementet - Socialstyrelsen etc. Rapporter/motsv - externt material Rapporter/motsv - internt material Samverkansprojekt - Grafisk bild Skrivelser - Inkommande Sekr/samordnare Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Nej. Original finns hos respektive Nej Hos sekreterare/ samordnare Nej Hos ordf-skap gång/år Nej Hos ordf-skap Ja Diarie hos Nej Information Under pågående beredning Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Vid inaktualitet Nej - - Se handläggningsinfo! Information Information - - Ja Information Bevaras - - Nej Information 4 (3)

5 /SN Handläggningsansvar Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Skrivelser - Utgående Ordf chefgrupp/ (den som undertecknar skrivelse) / ordf chefgruppen (den som undertecknar skrivelse) - - Ja Diarie hos Bevaras - - Nej Information - Riktlinjer för samverkansprojekt Ordf chefgruppen gång/år Ja Diarie hos - Riktlinjer för vårdsamverkan Uppdrag - Inkommande från extern uppdragsgivare Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad Ordf chefgruppen Uppdragsredovisning Se Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Verksamhetsberättelse (Integreras bokslut) Verksamhetsplan (Integreras budget) (sekr/samordnare tar fram utkast) (sekr/samordnare tar fram utkast) gång/år Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - gång/år Ja Diarie hos Bevaras - - Nej Information 5 (3)

6 /SN Vårdprogram - lokala Vårdprogram - regionala Årssammanfattning - Förbättringsteam i drift Handläggningsansvar via info från regionrepr Sammankallande i förbättringteam Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Ordf chefgruppen Ja Diarie hos driftansvar Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Nej Ja, via länk Information Sammankallande i förbättringteam - - Nej Hos driftansvar 6 (3)

7 /SN Anteckningar - Beredningsgruppen Arkivförteckning Attesträtt Avtal/Överenskommelser - mellan samverkansparterna Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Sekreterare/samordnare skriver mötesanteckningar enligt fastställd föredragningslista. Anteckningarna ska tydligt ange vad som beslutats enligt uppdrag från chefgruppen samt vem som ansvarar för vidare handläggning av ett ärende. Anteckningarna betecknas som ett internt arbetsmaterial under pågående beredning. Sekreteraren/samordnaren bevakar och följer upp att ärenden avrapporteras enligt pöverenskommelse. Se även styrdokumenten Riktlinjer för vårdsamverkan - ReKo sjuhärad, under rubrik Organisation respektive Riktlinjer för Samverkansprojekt ReKo sjuhärad under punkt.7, Beredningsgrupp. I samband ordförandebyte uppdateras arkivförteckningen av sekreteraren/samordnaren. Av förteckningen ska framgå i vilket arkiv originalhandlingar finns diarieförda och arkiverade samt telefonnummer till kontaktperson. Arkivförteckningen diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad under aktuell period. Aktuell arkivförteckning skickas i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Beredningsgruppens ordförande på delegation av chefgruppens ordförande. Revidering sker i samband byte av ordförandeskap i ReKo sjuhärad, d.v.s gång/2 år. Inför beslutsärende i chefgruppen ska ett beslutsunderlag upprättas av beredningsgruppens ordförande/ärendeansvarig. I beslutsunderlaget ska tydligt framgå vad som avtalats, hur länge avtalet är giltigt och/eller tidpunkt för nytt ställningstagande. Beslut om avtal/överenskommelser mellan parterna kan endast fastställas av ReKo sjuhärads chefgrupp. I protokollet ska tydligt framgå vad beslutet innebär. Beslutsunderlag diarieföras och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Avtalet biläggs aktuellt protokoll från chefgruppens möte. Genomgång av ingångna avtal/överenskommelser bör ske gång/år. Ett exempel på denna typ av avtal/överenskommelse är Rutiner vid ordination av förbandsmaterial vid sår till patienter i hemmet. Inför beslut i chefgruppen upprättar beredningsgruppens ordförande i samverkan projektledare/ärendeansvarig i beredningsgruppen ett beslutsunderlag. Detta ska vara sammanfattat på högst en A4-sida och innehålla huvuddragen i rapportredovisningen samt aktuella ställningstaganden formulerade som att-satser. Beredningsgruppens ordförande ansvarar för handläggningen. Projektledare eller ärendeansvarig föredrar själv ärendet i beredningsgruppen respektive chefgruppen om inget annats överenskommits. Exempel på beslutsärenden är t.ex. ärenden kopplade till mål och/eller delmål i aktuell verksamhetsplan. Beslutsunderlaget diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad samt bifogas chefgruppens protokoll från aktuellt möte som bilaga. Beslutsunderlag samt eventuell rapportredovisning kan diarieföras olika nummer men hänvisning till varandra. Om rapportredovisning ej diarieförs ska ett utskrivet arkivexemplar förvaras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Lokalt vårdprogram Projektledare tar fram en rapportredovisning efter genomfört uppdrag (t.ex. upprättande av ett lokalt vårdprogram) i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson. Beredningsgruppen tar ställning till om rapporten överensstämmer uppdraget. När uppdraget avser ett lokalt vårdprogram ska det till beslutsunderlag inför chefgruppens möte biläggas en beskrivning över vårdstandard samt, inför övergång till driftfas förbättringsteam, dessutom en plan för implementering och kriterier för uppföljning. Beredningsgruppens representanter informerar sina chefer på hemmaplan så att dessa blir väl insatta i ärendet och där är beslutsmässiga vid chefgruppens möte. Rapporten bifogas beredningsgruppens anteckningar från aktuellt möte som bilaga. Beslutsunderlag diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Utskrivet original av vårdprogram samt bilagor diarieförs och arkiveras hos den som kommer att ha driftansvarar för etablerat förbättringsteam. Se även rubrik Vårdprogram lokala samt styrdokumentet Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad. 7 (3)

8 /SN Bokslut (Integreras Verksamhetsberättelse) Budget (Integreras Verksamhetsplan) Budgetprognos Ekonomiska förutsättningar - vid uppdrag Epost - inkommande Epost - utgående Förordnande - Tidsbegränsat vid uppdrag splan Efter varje verksamhetsår sammanställer ekonomihandläggare hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad ett bokslut. Detta ska integreras verksamhetsberättelsen och inkludera kostnadsredovisning för enskilda projekt. Eventuella avvikelser ska anges i bokslutet. Ett eventuellt överskott i budgeten återbetalas till samverkansparter enligt principer för samverkansbudget. För övrig handläggning, se rubrik Verksamhetsberättelse samt styrdokumentet Riktlinjer för Vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad. En årsbudget utgör en integrerad del i arbetet ReKo sjuhärads verksamhetsplan. För varje beslutat projekt och/eller mål i verksamhetsplanen avsätts en fastställd budget. Se även rubrik Verksamhetsplan samt styrdokumenten Riktlinjer för Vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad och Riktlinjer för samverkansprojekt - ReKo sjuhärad. Ekonomihandläggare hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad gör en budgetavstämning gång/tertial (3 gånger/år) och informerar beredningsgruppens ordförande om aktuellt budgetläge. Denne informerar i sin tur chefgruppens ordförande om budgetläget. Varannan månad (febr, april, juni, aug, okt, dec) faktureras ReKo sjuhärad lönekostnader för tidsbegränsade förordnanden (uppdrag) av den samverkanspart där uppdragstagaren har sin anställning. Eventuella avvikelser i lönefaktureringen ska anges i budgetprognosen. Sekreterare/samordnare uppdaterar fastställd dokumenthanteringsplan vid behov eller minst gång/år. Aktuell handling diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Fastställd handling (utan underskrift) skickas i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se rubrik Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad samt Budget respektive Budgetprognos. ReKo sjuhärad har en gemensam epost-adress knuten till en s.k. distributionsbrevlåda för tillgänglighet via webbplatsen. Mottagare av epost utses av beredningsgruppen. Den/de utsedda mottagarna svarar för vidare handläggning av inkommande epost och bedömer om diarieföring är aktuell utifrån innehåll. I de fall detta bedöms aktuellt sker diarieföring och arkivering hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. I samband semester och/eller annan längre frånvaro görs en överenskommelse inom beredningsgruppen om tillfällig överföring av epost-mottagning till annan mottagare. Utgående officiell epost hanteras enligt beskrivning under rubrik Skrivelser Utgående. Intern epost-kommunikation mellan ReKo sjuhärads representanter betraktas i flertalet fall som arbetsmaterial (innehåll avgör). Se Uppdrag Projekt beslutat av ReKo sjuhärad. Beredningsgruppen upprättar en handlingsplan för vart och ett av målen enligt ReKo sjuhärads fastställda verksamhetsplan liksom för specifika uppdrag från chefgruppen. Ansvarig för delmål i verksamhetsplan upprättar separat handlingsplan för delmålet. En projektledare tidsbegränsat förordnande upprättar handlingsplan utifrån det specifika uppdraget i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson. Bevakningsansvarig/kontaktperson gör kontinuerligt en avstämning av projektens handlingsplaner vid beredningsgruppens möten. Vid avvikelser i handlingsplanen ska en konsekvensbeskrivning anges i handlingsplanen liksom orsak till inträffad avvikelse. Upprättade handlingsplaner utgör ett viktigt stöd när ReKo sjuhärads verksamhetsberättelse skrivs. Slutversionen av respektive handlingsplan, som också ligger till grund för verksamhetsberättelsen, bevaras som ett arkivexemplar men behöver inte diarieföras. Arkivering sker tillsammans aktuell verksamhetsberättelse hos den som innehar ordförandeskapet aktuellt verksamhetsår. 8 (3)

9 /SN Informationsmaterial, (externt) Kallelser Nyhetsbrev Presentationsmaterial (internt) Projektrapport Protokoll - Chefgruppen Avser informationsmaterial som riktas mot verksamheterna eller allmänheten. Materialet upprättas av ärendeansvarig eller en av ReKo sjuhärad utsedd handläggare och publiceras på ReKo sjuhärads webbplats. Ett utskrivet exemplar sparas som arkivexemplar hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad vid upprättandet. Chefgruppens möten Sekreterare/samordnare tar fram ett utkast till kallelse i samråd beredningsgruppens ordförande. Denne kommunicerar föredragningslistan chefgruppens ordförande innan utskick inför möte. Till kallelse bifogas eventuella handlingar (t.ex. beslutsunderlag) utifrån fastställd föredragningslista. Kallelse bilagor skickas till både chefgruppens och beredningsgruppens representanter via epost-grupp. Beredningsgruppens möten Sekreterare/samordnare upprättar i samverkan beredningsgruppens ordförande kallelse föredragningslista inför möten. Representanter som önskar ta upp särskilt ärende delar detta till sekreterare/samordnare i god tid. Till kallelse bifogas eventuella handlingar utifrån fastställd föredragningslista. Kallelse bilagor skickas enbart till beredningsgruppens representanter via intern epost-grupp. Eventuella gäster till både chefgruppens och beredningsgruppens möten bjuds in i god tid och överenskommelse görs om tidpunkt samt tid till förfogande för presentation liksom avstämning om förhandsutskick av material och/eller behov av eventuella hjälpel för presentationen (whiteboard, OH, datorprojektor, Internetuppkoppling etc). Sekreterare/samordnare tar fram ett utkast i samråd beredningsgruppens ordförande. Nyhetsbrev till verksamheterna skrivs efter chefgruppens möten och ska innehålla information om pågående arbete och beslut från chefgruppens möten (protokoll ska vara undertecknat och justerat innan information lämnas i nyhetsbrevet!). Till innehåller ska även samtliga representanter inom ReKo sjuhärad bidra information från de egna verksamheterna som kan vara av betydelse utifrån ett samverkansperspektiv. Nyhetsbrevet utan underskrift i word-version sänds till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats varefter sekreteraren/samordnaren skickar information till verksamheterna för kännedom via intern sändlista i form av epost-grupp tillsammans en bifogad länk till det publicerade nyhetsbrevet. Ett arkivexemplar av nyhetsbrevet skrivs ut och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Presentationsmaterial som upprättas av ärendeansvarig för presentation internt inom ReKo sjuhärad sparas under pågående beredning. Materialet kan kasseras vid inaktualitet efter avslutat ärende. Se Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. Sekreterare/samordnare upprättar protokoll utifrån fastställd föredragningslista. Protokollets struktur ska bestå av besluts- respektive informationsärenden för att tydligt ange vad som beslutats. Efter justering och underskrift diarieförs och arkiveras originalhandling hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Protokoll i word-version utan underskrifter men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubriker Avtal/överenskommelser - mellan samverkansparterna samt Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. 9 (3)

10 /SN Rapporter/Överenskommelser - Hälso- och sjukvårdskansli (HSK) - Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) - Västra Götalandsregionen (VGR) - Kommunförbund - Socialstyrelsen - Socialdepartementet etc. Rapporter/motsvarande - externt material Rapporter/motsvarande - internt material Samverkansprojekt - Grafisk bild Skrivelser - Inkommande Skrivelser - Utgående - Riktlinjer för samverkansprojekt - Riktlinjer för vårdsamverkan Vid överenskommelse om hälso- och sjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och/eller Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK) och SÄS respektive Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg upprättas beställningar i form av överenskommelser. Regionens representanter i ReKo sjuhärad informerar beredningsgruppens ordförande om de delar av överenskommelsens som berör arbetet i vårdsamverkan. Detta används sedan som underlag i arbetet ReKo sjuhärads verksamhetsplan. Även andra rapporter och/eller överenskommelser från Västra Götalandsregionen (VGR), kommunförbund, Socialdepartementet, Socialstyrelsen etc kan vara aktuella att beakta i arbetet verksamhetsplanen. Originalhandlingar förvaras hos respektive. ReKo sjuhärads representanter från respektive svarar kontinuerligt för att beredningsgruppens ordförande informeras om rapporter/överenskommelser som berör eller kan bli aktuella ur ett samverkansperspektiv. Beredningsgruppens ordförande kommunicerar innehållet i aktuella rapporter/överenskommelser chefgruppens ordförande och svarar för att integrering av aktuella frågor sker i ReKo sjuhärads arbete. Vid beredning av ett ärende kan det bli aktuellt att ta del av rapporter och/eller annat externt material som enbart är tillgängligt i pappersform. Detta material kan kasseras vid inaktualitet efter avslutat ärende. Avser rapporter/motsvarande framtagna i projekt eller annat arbete på uppdrag av ReKo sjuhärad. Publicering ska ske på ReKo sjuhärads webbplats om rapporterna bedöms vara av ett allmänt intresse för verksamheterna. I dessa fall sänds rapport i word-version utan underskrift, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Övriga rapporter betraktas enbart som internt material för ReKo sjuhärad. Ett arkivexemplar av rapporten arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Beredningsgruppens ordförande svarar för att uppdatering/revidering av den grafiska bilden över aktuella samverkansprojekt sker gång/år utifrån fastställd verksamhetsplan. Aktuell version sänds till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Ett arkivexemplar arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Sekreterare/samordnare ser till att originalhandling diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Kopia överlämnas till beredningsgruppens ordförande som ansvarar för ärendets vidare handläggning i dialog chefgruppens ordförande. Originalhandling upprättas i två exemplar som diarieförs, ett exemplar arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad, och ett sänds till mottagaren. Beredningsgruppens och/eller chefgruppens ordförande (vem avgörs av ärendets dignitet och vem som undertecknar skrivelsen) svarar för skrivelsens handläggning och innehåll samt ställningstagande till vidare åtgärder. Beredningsgruppens ordförande går tillsammans sekreterare/samordnare igenom styrdokumentet gång/år för eventuell uppdatering/revidering. Större förändringar kräver förnyat beslut i chefgruppen efter information i beredningsgruppen. Undertecknat original diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Beredningsgruppens ordförande går tillsammans sekreterare/samordnare igenom styrdokumentet gång/år för eventuell uppdatering/revidering. Större förändringar kräver förnyat beslut i chefgruppen efter information i beredningsgruppen. Undertecknat original diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. 0 (3)

11 /SN Uppdrag - Inkommande från extern uppdragsgivare Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad Uppdragsredovisning Verksamhetsberättelse (Integreras bokslut) Extern uppdragsgivare som Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK), kommunförbund, vårdsamverkansgruppen KOLA etc kan överlämna uppdrag till ReKo sjuhärad. Uppdraget diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Beredningsgruppens ordförande svarar för vidare handläggning i samråd chefgruppens ordförande. Beslut om specifikt uppdrag (avser samverkansprojekt) tas av ReKo sjuhärads chefgrupp. För uppdrag där projektledare arbetar del eller heltid i uppdraget upprättas ) Uppdragshandling, 2) Tidsbegränsat förordnande, 3) Ekonomiska förutsättningar. Uppdrag samt Tidsbegränsat förordnande undertecknas av beredningsgruppens ordförande, uppdragstagare samt eventuell extern finansiär. Tidsbegränsat förordnande undertecknas dessutom av uppdragstagarens arbetsledare i ordinarie befattning. Undertecknade originalhandlingar diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Kopior av undertecknade och diarieförda handlingar överlämnas till uppdragstagaren samt till ansvarig lönehandläggare där uppdragstagaren har sin anställning. För uppdrag utses en av beredningsgruppens representanter som projektledarens bevakningsansvarig/kontaktperson att fungera som kommunikationspartner avseende uppdrag och upprättad handlingsplan. Se även rubrik splan samt styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad punkt.2 inkl bilaga, 2 och 3. Vid uppdrag där uppdragstagaren utför uppdrag inom ordinarie tjänst upprättas endast en Uppdragshandling. Handläggning enligt ovan. Se Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen. Sekreterare/samordnare tar fram utkast till verksamhetsberättelse och överlämnar detta till beredningsgruppens ordförande i god tid före chefgruppens första möte under kommande verksamhetsår. En viktig informationskälla i detta arbete är de handlingsplaner som upprättades i början av aktuellt verksamhetsår utifrån varje mål/delmål och aktiviteter för att verkställa uppdrag inkl konsekvensbeskrivning vid utebliven måluppfyllelse, d.v.s. måluppfyllelse enligt verksamhetsplan. Bokslut sammanställt av ekonomihandläggaren ska integreras verksamhetsberättelsen. Förslag till verksamhetsberättelse inkl bokslut stäms av beredningsgruppen. Beredningsgruppens ordförande kommunicerar förslag till verksamhetsberättelse chefgruppens ordförande inför presentation i chefgruppen. ReKo sjuhärads chefgrupp fastställer verksamhetsberättelse och bokslut vid följande års första möte. Beslut och eventuella kommentarer ska protokollföras. Undertecknad och justerad verksamhetsberättelse inkl bokslut diarieförs och arkiveras hos den som innehaft ordförandeskapet i ReKo sjuhärad under aktuellt verksamhetsår. Verksamhetsberättelse och bokslut ska ha separata diarienummer och publiceras som separata dokument på ReKo sjuhärads webbplats, men även bifogas chefgruppens protokoll från aktuellt möte. Word-versioner av dokumenten utan underskrifter men diarienummer sänds, tillsammans bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik Bokslut. (3)

12 /SN Verksamhetsplan (Integreras budget) Vårdprogram - lokala Inför chefgruppens första höstmöte tar beredningsgruppen årligen (t.ex. i samband utvecklingsdagar) fram en verksamhetsplan för kommande år utifrån identifierade behov i vårdsamverkan, omvärldsbehov t.ex. från HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden)/hsk (hälso- och sjukvårdskansliet)/kommunförbund och/eller från ReKo sjuhärads verksamhetsplan/verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. I arbetet verksamhetsplanen är budgeten en integrerad process. Beredningsgruppen presenterar förslag till verksamhetsplan för ReKo sjuhärads chefgrupp vid första höstmötet. Därefter förankras förslaget inom respektive s organisation genom information och återkoppling via chefgruppens representanter till linjechefer/motsvarande för att ReKo sjuhärads strategiska verksamhetsplan ska kunna integreras i verksamhetsplaner inom respektive egen organisation. Verksamhetsplan inkl samverkansbudget fastställs av chefgruppen vid kommande möte (senast i november). I protokoll ska huvuddragen (mål/delmål/aktiviteter/uppföljning/ansvar) tydligt framgå. Verksamhetsplanen utgör en bilaga till chefgruppens protokoll vid aktuellt möte men diarieförs och arkiveras som ett separat dokument hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad aktuellt verksamhetsår. Efter beslut i chefgruppen upprättar beredningsgruppen handlingsplaner för respektive mål och eventuella delmål i verksamhetsplanen samt utser ärendeansvariga. Verksamhetsplanen i word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik Budget. Efter bedömning av behovet av ett lokalt vårdprogram tar chefgruppen beslut om upprättande samt ger beredningsgruppen i uppdrag att handlägga ärendet. Om behov finns av projektledare utses person adekvat kompetens i ämnet, se styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad. Utsedd projektledare upprättar handlingsplan utifrån det specifika uppdraget i dialog utsedd bevakningsansvarig/kontaktperson. Vårdprogrammet upprättas och utformas enligt fastställd manual. Arbetsgruppen svarar för klinisk förankring och dialog verksamheterna under arbetets gång. Projektledaren samordnar arbetet, bevakar att strukturen följs samt håller fortlöpande kontakt utsedd bevakningsansvarig/kontaktperson. Färdigställt utkast till lokalt vårdprogram inkl bilagor handläggs av beredningsgruppen. I detta ingår att granska det lokala vårdprogrammets följsamhet till fastställd struktur och innehåll utifrån manual samt handlägga remissutskick till verksamheterna samt förvaltningschefer/motsvarande för ställningstagande. Inför beslut i ReKo sjuhärads chefgrupp tas ett beslutsunderlag fram, se rubrik Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. Efter fastställande i chefgruppen publiceras det lokala vårdprogrammet på ReKo sjuhärads webbplats. Original av vårdprogram samt bilagor diarieförs och arkiveras hos den som har driftansvarar för förbättringsteamet. Se även styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad samt manualen i form av lokal anvisning Vårdprogram Manual för upprättande av lokalt vårdprogram. 2 (3)

13 /SN Vårdprogram - regionala Årssammanfattning - Förbättringsteam i drift Regionala vårdprogram upprättas via Västra Götalandsregionens icinska sektorsråd (olika grupperingar som tillför icinsk sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen) och vårdprogramsområden. Via Regionkansliets Hälso- och sjukvårdsavdelning görs remissutskick till samtliga förvaltningschefer för sjukhus och primärvård inom Västra Götalandsregionen. Regionens representanter i ReKo sjuhärad ombesörjer att kommunernas representanter i samverkansgruppen får ta del av remissutskick. När vårdprogrammet är fastställt görs på nytt utskick till samtliga förvaltningschefer för sjukhus och primärvård inom Västra Götalandsregionen. Förvaltningschefer vid SÄS respektive primärvården informerar sina representanter i beredningsgruppen som i sin tur informerar beredningsgruppens ordförande om att det regionala vårdprogrammet fastställts i regionen. Denne aktualiserar därefter ärendet i beredningsgruppen för ställningstagande enligt fastställd strategi för omhändertagande av regionala vårdprogram ( 55 chefgruppens protokoll ). Se även rubrik Vårdprogram lokala. När ett fastställt vårdprogram övergår i drift uppdras åt den störst intresse av vårdprogrammets fortlevnad att ansvara för ett förbättringsteam. Ansvarig utser en sammankallande till teamet. Teamets sammansättning består av två representanter vardera från respektive kommuner, Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Teamets tar fram en strategisk handlingsplan över planerad verksamhet under verksamhetsåret. Teamet ska lämna en årlig sammanfattning till ReKo sjuhärads chefgrupp över genomfört utvecklingsarbete samt information om utförda arbetsinsatser, resultat av uppföljning avseende följsamhet till fastställt vårdprogram samt eventuella åtgärder vid brister. Ett arkivexemplar av sammanställningen arkiveras hos driftansvar. Årssammanfattning och eventuella bilagor sänds i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik splan samt styrdokument Riktlinjer för Samverkansprojekt ReKo sjuhärad, punkt.2. Sammanställning: Karin Åhlin hjälp av Inga Ericson, sekreterare/koordinator i ReKo sjuhärad under verksamhetsåren (3)

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 379-10 Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås Med stöd av 4 kap. 6 rektors organisations- och beslutsordning (ROB) beslutar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Riktlinjer vid användning av e-post i

Riktlinjer vid användning av e-post i 1(9) Status på dokument: Version: Dokument dnr Slutversion 2015-12-17 1.0 Dnr RS 3069-2014 Dokumenttyp: Dokument namn: Övergripande dokument: Regional riktlinje Riktlinjer vid användning av e-post i Västra

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 1 Styra verksamhet Version: 1.4 Dnr: 1-411/2016 Fastställd: 2016-06-15 Giltig fr. o.m 2016-07-01 Detta dokument anger hur

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Inledning I de här anvisningarna beskrivs med exempel hur du hanterar ärenden som förvaltningschefen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden.

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden. DELEGERINGSBESLUT 2010-05-11 1 (6) 1 bilaga Beslutet i original till: Kopia av beslutet till: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

Styrdokument - Riktlinjer för vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad

Styrdokument - Riktlinjer för vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad 004 05 10 74/04:1 Styrdokument riktlinjer för vårdsamverkan - ReKO sjuhärad Styrdokument - Riktlinjer för vårdsamverkan inom Herrljunga kommun 004 10 05 74/04:1 Styrdokument riktlinjer för vårdsamverkan

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Innehåll 1. Att färdigställa ett ärende för beslut 4 1.1 Försättsblad 4 1.2 Övriga handlingar 6 2.

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KISTA GYMNASIUM

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS KISTA GYMNASIUM S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2010-05-31 DNR 9.3-21573/09 SSA 2010:11 Kista gymnasium Att: Lars-Gustaf Jonsson Kopia: Agnetha Styrwoldt-Alfheim, Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3096 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Sune Lindh Beslutsdatum:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer