Dokumenthanteringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 /SN Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende av vilken som leder arbetet i vårdsamverkansgruppen. en består av tre delar; Alfabetisk översiktsplan över respektive handlingsslag/-typ, handläggningsinformation för respektive handlingsslag/-typ samt en arkivförteckning. Den första delen ger en översiktlig bild över hanteringen av dokument utifrån typ av handling, den andra handläggningen av ett ärende utifrån den aktuella handlingstypen och en arkivförteckning som anger hos vilken och i vilket diarie hos denne som ReKo sjuhärads handlingar registreras och arkiveras under respektive verksamhetsår. Det som i planen avses ansvarig innebär inte detsamma som att den angivna funktionen även utför den faktiska handläggningen. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan de olika funktionerna i chef- respektive beredningsgruppen beslutas internt inom den aktuella ledningsgruppen. I de fall planen anger att handlingar ska skickas avses i huvudsak elektronisk kommunikation bifogade filer om inget annat anges. Förklaring till dokumenthanteringsplanens rubriker: Handläggningsansvar Innehållsansvar revideringsansvar revideringsintervall Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/brännas) Publiceras på webb Anger vilken typ av dokument som avses. Avser funktion ansvar för själva handläggningen. Detta behöver inte innebära att denna funktion även utför den faktiska handläggningen. Funktion ansvar för innehållet i handlingen. Behöver inte vara samma person som upprättat handlingen. Funktion som ansvarar för att handlingen hålls aktuell. Rekommenderad lägsta intervall för översyn. Aktualisering bör ske så snart behov framkommer. Diarieföring rekommenderas för flertalet dokument för att säkerställa framtida spårbarhet. I de fall handlingen inte diarieförs, men ändå ska arkiveras får intern rutin tas fram hos den som innehar ordförandeskapet. Arkivets faktiska placering anges i separat arkivförteckning. Beskriver hur länge handlingen ska bevaras innan eventuell gallring. Bevaras innebär att gallring ej är aktuell. Beskriver hur länge ett tidsbegränsat material bör bevaras innan gallring sker. Avser sättet på vilken en utgallrad handling kasseras. Makulering innebär att pappersförstörare bör användas. Nej avser de fall då handlingen räknas som internt material eller inte bedöms vara av allmänt intresse. Beskriver på ett övergripande sätt handläggningen av ett ärende utifrån den aktuella dokumenttypen. (3)

2 /SN Anteckningar - Beredningsgruppen Handläggningsansvar Sekr/samordnare Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) - - Nej Sekr/ samordnare Arkivförteckning Sekr/samordnare Sekr/samordnare Sekr/samordnare Vid byte av ordförandeskap Attesträtt Avtal/Överenskommelser -mellan samv-parterna Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Bokslut Budget Budgetprognos Ordf chefgruppen + + prest fullgjord sekr/samordnare Sekr/samordnare - - Vid byte av ordförandeskap Ordf chefgruppen Projektledare eller ärendeansvarig i dialog ordf beredningsgruppen Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ja Ja Diarie hos Diarie hos Årlig översyn Ja Diarie hos - - Ja Diarie hos Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Ekonomihandläggare Sekr/samordnare gång/år Ja Diarie hos gång/år Ja Diarie hos 3 gånger/år Nej Ekonomihandläggare Vid behov/ minst gång/år Ja Diarie hos Bevaras (hur länge?) Pågående beredning Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall - Makuleras Nej Information Bevaras - - Nej Information Pågående beredning Vid inaktualitet Makuleras Nej Information 2 (3)

3 /SN Ekonomiska förutsättningar - vid uppdrag Epost - inkommande Epost - utgående Förordnande - Tidsbegränsat vid uppdrag splan Informationsmaterial (externt) Kallelser Nyhetsbrev Handläggningsansvar Utsedda mottagare Innehållsansvar Bevakningsansvarig/ kontaktperson Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) - - Ja Diarie hos Bevaras (hur länge?) Innehåll avgör - - Innehåll avgör Innehåll avgör Innehåll avgör Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Bevaras - - Nej Information Nej Information Se rubrik Skrivelser - Utgående Information (sekr/samordnare tar fram utkast) (sekr/samordnare tar fram utkast) Ärendeansvarig/ projektledare i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson - - Ja Diarie hos Ärendeansvarig/ projektledare Vid behov Nej Hos ordf-skap Ärendeansvarig Ärendeansvarig Vid behov Nej Hos ordf-skap - - Nej Hos ordf-skap - - Nej Hos ordf-skap Bevaras - - Nej Information Slutversion för resp delmål bevaras Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Bevaras - Nej Information Bevaras - Ja Information Bevaras - Nej Information Bevaras - Ja Information 3 (3)

4 /SN Presentationsmaterial (internt) Handläggningsansvar Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Ärendeansvarig - - Nej Ärendeansvarig Bevaras (hur länge?) Pågående beredning Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall - Nej Information Projektrapport Se Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen Information Protokoll - Chefgruppen Vid inaktualitet Rapporter/Överenskommelser - HSK - HSN - VGR - Kommunförbund - Socialdepartementet - Socialstyrelsen etc. Rapporter/motsv - externt material Rapporter/motsv - internt material Samverkansprojekt - Grafisk bild Skrivelser - Inkommande Sekr/samordnare Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Nej. Original finns hos respektive Nej Hos sekreterare/ samordnare Nej Hos ordf-skap gång/år Nej Hos ordf-skap Ja Diarie hos Nej Information Under pågående beredning Arkivexemplar bevaras Arkivexemplar bevaras Vid inaktualitet Nej - - Se handläggningsinfo! Information Information - - Ja Information Bevaras - - Nej Information 4 (3)

5 /SN Handläggningsansvar Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Skrivelser - Utgående Ordf chefgrupp/ (den som undertecknar skrivelse) / ordf chefgruppen (den som undertecknar skrivelse) - - Ja Diarie hos Bevaras - - Nej Information - Riktlinjer för samverkansprojekt Ordf chefgruppen gång/år Ja Diarie hos - Riktlinjer för vårdsamverkan Uppdrag - Inkommande från extern uppdragsgivare Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad Ordf chefgruppen Uppdragsredovisning Se Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Verksamhetsberättelse (Integreras bokslut) Verksamhetsplan (Integreras budget) (sekr/samordnare tar fram utkast) (sekr/samordnare tar fram utkast) gång/år Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - - Ja Diarie hos Ordf chefgruppen - gång/år Ja Diarie hos Bevaras - - Nej Information 5 (3)

6 /SN Vårdprogram - lokala Vårdprogram - regionala Årssammanfattning - Förbättringsteam i drift Handläggningsansvar via info från regionrepr Sammankallande i förbättringteam Innehållsansvar Revideringsansvar Diarieföras Förvaring (Ange arkiv) Ordf chefgruppen Ja Diarie hos driftansvar Bevaras (hur länge?) Gallras (efter antal år) Gallringssätt (makuleras/ brännas) Publiceras på webb revideringsintervall Nej Ja, via länk Information Sammankallande i förbättringteam - - Nej Hos driftansvar 6 (3)

7 /SN Anteckningar - Beredningsgruppen Arkivförteckning Attesträtt Avtal/Överenskommelser - mellan samverkansparterna Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen Sekreterare/samordnare skriver mötesanteckningar enligt fastställd föredragningslista. Anteckningarna ska tydligt ange vad som beslutats enligt uppdrag från chefgruppen samt vem som ansvarar för vidare handläggning av ett ärende. Anteckningarna betecknas som ett internt arbetsmaterial under pågående beredning. Sekreteraren/samordnaren bevakar och följer upp att ärenden avrapporteras enligt pöverenskommelse. Se även styrdokumenten Riktlinjer för vårdsamverkan - ReKo sjuhärad, under rubrik Organisation respektive Riktlinjer för Samverkansprojekt ReKo sjuhärad under punkt.7, Beredningsgrupp. I samband ordförandebyte uppdateras arkivförteckningen av sekreteraren/samordnaren. Av förteckningen ska framgå i vilket arkiv originalhandlingar finns diarieförda och arkiverade samt telefonnummer till kontaktperson. Arkivförteckningen diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad under aktuell period. Aktuell arkivförteckning skickas i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Beredningsgruppens ordförande på delegation av chefgruppens ordförande. Revidering sker i samband byte av ordförandeskap i ReKo sjuhärad, d.v.s gång/2 år. Inför beslutsärende i chefgruppen ska ett beslutsunderlag upprättas av beredningsgruppens ordförande/ärendeansvarig. I beslutsunderlaget ska tydligt framgå vad som avtalats, hur länge avtalet är giltigt och/eller tidpunkt för nytt ställningstagande. Beslut om avtal/överenskommelser mellan parterna kan endast fastställas av ReKo sjuhärads chefgrupp. I protokollet ska tydligt framgå vad beslutet innebär. Beslutsunderlag diarieföras och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Avtalet biläggs aktuellt protokoll från chefgruppens möte. Genomgång av ingångna avtal/överenskommelser bör ske gång/år. Ett exempel på denna typ av avtal/överenskommelse är Rutiner vid ordination av förbandsmaterial vid sår till patienter i hemmet. Inför beslut i chefgruppen upprättar beredningsgruppens ordförande i samverkan projektledare/ärendeansvarig i beredningsgruppen ett beslutsunderlag. Detta ska vara sammanfattat på högst en A4-sida och innehålla huvuddragen i rapportredovisningen samt aktuella ställningstaganden formulerade som att-satser. Beredningsgruppens ordförande ansvarar för handläggningen. Projektledare eller ärendeansvarig föredrar själv ärendet i beredningsgruppen respektive chefgruppen om inget annats överenskommits. Exempel på beslutsärenden är t.ex. ärenden kopplade till mål och/eller delmål i aktuell verksamhetsplan. Beslutsunderlaget diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad samt bifogas chefgruppens protokoll från aktuellt möte som bilaga. Beslutsunderlag samt eventuell rapportredovisning kan diarieföras olika nummer men hänvisning till varandra. Om rapportredovisning ej diarieförs ska ett utskrivet arkivexemplar förvaras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Lokalt vårdprogram Projektledare tar fram en rapportredovisning efter genomfört uppdrag (t.ex. upprättande av ett lokalt vårdprogram) i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson. Beredningsgruppen tar ställning till om rapporten överensstämmer uppdraget. När uppdraget avser ett lokalt vårdprogram ska det till beslutsunderlag inför chefgruppens möte biläggas en beskrivning över vårdstandard samt, inför övergång till driftfas förbättringsteam, dessutom en plan för implementering och kriterier för uppföljning. Beredningsgruppens representanter informerar sina chefer på hemmaplan så att dessa blir väl insatta i ärendet och där är beslutsmässiga vid chefgruppens möte. Rapporten bifogas beredningsgruppens anteckningar från aktuellt möte som bilaga. Beslutsunderlag diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Utskrivet original av vårdprogram samt bilagor diarieförs och arkiveras hos den som kommer att ha driftansvarar för etablerat förbättringsteam. Se även rubrik Vårdprogram lokala samt styrdokumentet Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad. 7 (3)

8 /SN Bokslut (Integreras Verksamhetsberättelse) Budget (Integreras Verksamhetsplan) Budgetprognos Ekonomiska förutsättningar - vid uppdrag Epost - inkommande Epost - utgående Förordnande - Tidsbegränsat vid uppdrag splan Efter varje verksamhetsår sammanställer ekonomihandläggare hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad ett bokslut. Detta ska integreras verksamhetsberättelsen och inkludera kostnadsredovisning för enskilda projekt. Eventuella avvikelser ska anges i bokslutet. Ett eventuellt överskott i budgeten återbetalas till samverkansparter enligt principer för samverkansbudget. För övrig handläggning, se rubrik Verksamhetsberättelse samt styrdokumentet Riktlinjer för Vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad. En årsbudget utgör en integrerad del i arbetet ReKo sjuhärads verksamhetsplan. För varje beslutat projekt och/eller mål i verksamhetsplanen avsätts en fastställd budget. Se även rubrik Verksamhetsplan samt styrdokumenten Riktlinjer för Vårdsamverkan inom ReKo sjuhärad och Riktlinjer för samverkansprojekt - ReKo sjuhärad. Ekonomihandläggare hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad gör en budgetavstämning gång/tertial (3 gånger/år) och informerar beredningsgruppens ordförande om aktuellt budgetläge. Denne informerar i sin tur chefgruppens ordförande om budgetläget. Varannan månad (febr, april, juni, aug, okt, dec) faktureras ReKo sjuhärad lönekostnader för tidsbegränsade förordnanden (uppdrag) av den samverkanspart där uppdragstagaren har sin anställning. Eventuella avvikelser i lönefaktureringen ska anges i budgetprognosen. Sekreterare/samordnare uppdaterar fastställd dokumenthanteringsplan vid behov eller minst gång/år. Aktuell handling diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Fastställd handling (utan underskrift) skickas i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se rubrik Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad samt Budget respektive Budgetprognos. ReKo sjuhärad har en gemensam epost-adress knuten till en s.k. distributionsbrevlåda för tillgänglighet via webbplatsen. Mottagare av epost utses av beredningsgruppen. Den/de utsedda mottagarna svarar för vidare handläggning av inkommande epost och bedömer om diarieföring är aktuell utifrån innehåll. I de fall detta bedöms aktuellt sker diarieföring och arkivering hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. I samband semester och/eller annan längre frånvaro görs en överenskommelse inom beredningsgruppen om tillfällig överföring av epost-mottagning till annan mottagare. Utgående officiell epost hanteras enligt beskrivning under rubrik Skrivelser Utgående. Intern epost-kommunikation mellan ReKo sjuhärads representanter betraktas i flertalet fall som arbetsmaterial (innehåll avgör). Se Uppdrag Projekt beslutat av ReKo sjuhärad. Beredningsgruppen upprättar en handlingsplan för vart och ett av målen enligt ReKo sjuhärads fastställda verksamhetsplan liksom för specifika uppdrag från chefgruppen. Ansvarig för delmål i verksamhetsplan upprättar separat handlingsplan för delmålet. En projektledare tidsbegränsat förordnande upprättar handlingsplan utifrån det specifika uppdraget i dialog bevakningsansvarig/kontaktperson. Bevakningsansvarig/kontaktperson gör kontinuerligt en avstämning av projektens handlingsplaner vid beredningsgruppens möten. Vid avvikelser i handlingsplanen ska en konsekvensbeskrivning anges i handlingsplanen liksom orsak till inträffad avvikelse. Upprättade handlingsplaner utgör ett viktigt stöd när ReKo sjuhärads verksamhetsberättelse skrivs. Slutversionen av respektive handlingsplan, som också ligger till grund för verksamhetsberättelsen, bevaras som ett arkivexemplar men behöver inte diarieföras. Arkivering sker tillsammans aktuell verksamhetsberättelse hos den som innehar ordförandeskapet aktuellt verksamhetsår. 8 (3)

9 /SN Informationsmaterial, (externt) Kallelser Nyhetsbrev Presentationsmaterial (internt) Projektrapport Protokoll - Chefgruppen Avser informationsmaterial som riktas mot verksamheterna eller allmänheten. Materialet upprättas av ärendeansvarig eller en av ReKo sjuhärad utsedd handläggare och publiceras på ReKo sjuhärads webbplats. Ett utskrivet exemplar sparas som arkivexemplar hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad vid upprättandet. Chefgruppens möten Sekreterare/samordnare tar fram ett utkast till kallelse i samråd beredningsgruppens ordförande. Denne kommunicerar föredragningslistan chefgruppens ordförande innan utskick inför möte. Till kallelse bifogas eventuella handlingar (t.ex. beslutsunderlag) utifrån fastställd föredragningslista. Kallelse bilagor skickas till både chefgruppens och beredningsgruppens representanter via epost-grupp. Beredningsgruppens möten Sekreterare/samordnare upprättar i samverkan beredningsgruppens ordförande kallelse föredragningslista inför möten. Representanter som önskar ta upp särskilt ärende delar detta till sekreterare/samordnare i god tid. Till kallelse bifogas eventuella handlingar utifrån fastställd föredragningslista. Kallelse bilagor skickas enbart till beredningsgruppens representanter via intern epost-grupp. Eventuella gäster till både chefgruppens och beredningsgruppens möten bjuds in i god tid och överenskommelse görs om tidpunkt samt tid till förfogande för presentation liksom avstämning om förhandsutskick av material och/eller behov av eventuella hjälpel för presentationen (whiteboard, OH, datorprojektor, Internetuppkoppling etc). Sekreterare/samordnare tar fram ett utkast i samråd beredningsgruppens ordförande. Nyhetsbrev till verksamheterna skrivs efter chefgruppens möten och ska innehålla information om pågående arbete och beslut från chefgruppens möten (protokoll ska vara undertecknat och justerat innan information lämnas i nyhetsbrevet!). Till innehåller ska även samtliga representanter inom ReKo sjuhärad bidra information från de egna verksamheterna som kan vara av betydelse utifrån ett samverkansperspektiv. Nyhetsbrevet utan underskrift i word-version sänds till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats varefter sekreteraren/samordnaren skickar information till verksamheterna för kännedom via intern sändlista i form av epost-grupp tillsammans en bifogad länk till det publicerade nyhetsbrevet. Ett arkivexemplar av nyhetsbrevet skrivs ut och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Presentationsmaterial som upprättas av ärendeansvarig för presentation internt inom ReKo sjuhärad sparas under pågående beredning. Materialet kan kasseras vid inaktualitet efter avslutat ärende. Se Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. Sekreterare/samordnare upprättar protokoll utifrån fastställd föredragningslista. Protokollets struktur ska bestå av besluts- respektive informationsärenden för att tydligt ange vad som beslutats. Efter justering och underskrift diarieförs och arkiveras originalhandling hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Protokoll i word-version utan underskrifter men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubriker Avtal/överenskommelser - mellan samverkansparterna samt Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. 9 (3)

10 /SN Rapporter/Överenskommelser - Hälso- och sjukvårdskansli (HSK) - Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) - Västra Götalandsregionen (VGR) - Kommunförbund - Socialstyrelsen - Socialdepartementet etc. Rapporter/motsvarande - externt material Rapporter/motsvarande - internt material Samverkansprojekt - Grafisk bild Skrivelser - Inkommande Skrivelser - Utgående - Riktlinjer för samverkansprojekt - Riktlinjer för vårdsamverkan Vid överenskommelse om hälso- och sjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och/eller Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK) och SÄS respektive Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg upprättas beställningar i form av överenskommelser. Regionens representanter i ReKo sjuhärad informerar beredningsgruppens ordförande om de delar av överenskommelsens som berör arbetet i vårdsamverkan. Detta används sedan som underlag i arbetet ReKo sjuhärads verksamhetsplan. Även andra rapporter och/eller överenskommelser från Västra Götalandsregionen (VGR), kommunförbund, Socialdepartementet, Socialstyrelsen etc kan vara aktuella att beakta i arbetet verksamhetsplanen. Originalhandlingar förvaras hos respektive. ReKo sjuhärads representanter från respektive svarar kontinuerligt för att beredningsgruppens ordförande informeras om rapporter/överenskommelser som berör eller kan bli aktuella ur ett samverkansperspektiv. Beredningsgruppens ordförande kommunicerar innehållet i aktuella rapporter/överenskommelser chefgruppens ordförande och svarar för att integrering av aktuella frågor sker i ReKo sjuhärads arbete. Vid beredning av ett ärende kan det bli aktuellt att ta del av rapporter och/eller annat externt material som enbart är tillgängligt i pappersform. Detta material kan kasseras vid inaktualitet efter avslutat ärende. Avser rapporter/motsvarande framtagna i projekt eller annat arbete på uppdrag av ReKo sjuhärad. Publicering ska ske på ReKo sjuhärads webbplats om rapporterna bedöms vara av ett allmänt intresse för verksamheterna. I dessa fall sänds rapport i word-version utan underskrift, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Övriga rapporter betraktas enbart som internt material för ReKo sjuhärad. Ett arkivexemplar av rapporten arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Beredningsgruppens ordförande svarar för att uppdatering/revidering av den grafiska bilden över aktuella samverkansprojekt sker gång/år utifrån fastställd verksamhetsplan. Aktuell version sänds till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Ett arkivexemplar arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Sekreterare/samordnare ser till att originalhandling diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Kopia överlämnas till beredningsgruppens ordförande som ansvarar för ärendets vidare handläggning i dialog chefgruppens ordförande. Originalhandling upprättas i två exemplar som diarieförs, ett exemplar arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad, och ett sänds till mottagaren. Beredningsgruppens och/eller chefgruppens ordförande (vem avgörs av ärendets dignitet och vem som undertecknar skrivelsen) svarar för skrivelsens handläggning och innehåll samt ställningstagande till vidare åtgärder. Beredningsgruppens ordförande går tillsammans sekreterare/samordnare igenom styrdokumentet gång/år för eventuell uppdatering/revidering. Större förändringar kräver förnyat beslut i chefgruppen efter information i beredningsgruppen. Undertecknat original diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Beredningsgruppens ordförande går tillsammans sekreterare/samordnare igenom styrdokumentet gång/år för eventuell uppdatering/revidering. Större förändringar kräver förnyat beslut i chefgruppen efter information i beredningsgruppen. Undertecknat original diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. 0 (3)

11 /SN Uppdrag - Inkommande från extern uppdragsgivare Uppdrag - Projekt beslutat av ReKo sjuhärad Uppdragsredovisning Verksamhetsberättelse (Integreras bokslut) Extern uppdragsgivare som Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK), kommunförbund, vårdsamverkansgruppen KOLA etc kan överlämna uppdrag till ReKo sjuhärad. Uppdraget diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Beredningsgruppens ordförande svarar för vidare handläggning i samråd chefgruppens ordförande. Beslut om specifikt uppdrag (avser samverkansprojekt) tas av ReKo sjuhärads chefgrupp. För uppdrag där projektledare arbetar del eller heltid i uppdraget upprättas ) Uppdragshandling, 2) Tidsbegränsat förordnande, 3) Ekonomiska förutsättningar. Uppdrag samt Tidsbegränsat förordnande undertecknas av beredningsgruppens ordförande, uppdragstagare samt eventuell extern finansiär. Tidsbegränsat förordnande undertecknas dessutom av uppdragstagarens arbetsledare i ordinarie befattning. Undertecknade originalhandlingar diarieförs och arkiveras hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad. Kopior av undertecknade och diarieförda handlingar överlämnas till uppdragstagaren samt till ansvarig lönehandläggare där uppdragstagaren har sin anställning. För uppdrag utses en av beredningsgruppens representanter som projektledarens bevakningsansvarig/kontaktperson att fungera som kommunikationspartner avseende uppdrag och upprättad handlingsplan. Se även rubrik splan samt styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad punkt.2 inkl bilaga, 2 och 3. Vid uppdrag där uppdragstagaren utför uppdrag inom ordinarie tjänst upprättas endast en Uppdragshandling. Handläggning enligt ovan. Se Beslutsunderlag - inför beslut i chefgruppen. Sekreterare/samordnare tar fram utkast till verksamhetsberättelse och överlämnar detta till beredningsgruppens ordförande i god tid före chefgruppens första möte under kommande verksamhetsår. En viktig informationskälla i detta arbete är de handlingsplaner som upprättades i början av aktuellt verksamhetsår utifrån varje mål/delmål och aktiviteter för att verkställa uppdrag inkl konsekvensbeskrivning vid utebliven måluppfyllelse, d.v.s. måluppfyllelse enligt verksamhetsplan. Bokslut sammanställt av ekonomihandläggaren ska integreras verksamhetsberättelsen. Förslag till verksamhetsberättelse inkl bokslut stäms av beredningsgruppen. Beredningsgruppens ordförande kommunicerar förslag till verksamhetsberättelse chefgruppens ordförande inför presentation i chefgruppen. ReKo sjuhärads chefgrupp fastställer verksamhetsberättelse och bokslut vid följande års första möte. Beslut och eventuella kommentarer ska protokollföras. Undertecknad och justerad verksamhetsberättelse inkl bokslut diarieförs och arkiveras hos den som innehaft ordförandeskapet i ReKo sjuhärad under aktuellt verksamhetsår. Verksamhetsberättelse och bokslut ska ha separata diarienummer och publiceras som separata dokument på ReKo sjuhärads webbplats, men även bifogas chefgruppens protokoll från aktuellt möte. Word-versioner av dokumenten utan underskrifter men diarienummer sänds, tillsammans bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik Bokslut. (3)

12 /SN Verksamhetsplan (Integreras budget) Vårdprogram - lokala Inför chefgruppens första höstmöte tar beredningsgruppen årligen (t.ex. i samband utvecklingsdagar) fram en verksamhetsplan för kommande år utifrån identifierade behov i vårdsamverkan, omvärldsbehov t.ex. från HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden)/hsk (hälso- och sjukvårdskansliet)/kommunförbund och/eller från ReKo sjuhärads verksamhetsplan/verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. I arbetet verksamhetsplanen är budgeten en integrerad process. Beredningsgruppen presenterar förslag till verksamhetsplan för ReKo sjuhärads chefgrupp vid första höstmötet. Därefter förankras förslaget inom respektive s organisation genom information och återkoppling via chefgruppens representanter till linjechefer/motsvarande för att ReKo sjuhärads strategiska verksamhetsplan ska kunna integreras i verksamhetsplaner inom respektive egen organisation. Verksamhetsplan inkl samverkansbudget fastställs av chefgruppen vid kommande möte (senast i november). I protokoll ska huvuddragen (mål/delmål/aktiviteter/uppföljning/ansvar) tydligt framgå. Verksamhetsplanen utgör en bilaga till chefgruppens protokoll vid aktuellt möte men diarieförs och arkiveras som ett separat dokument hos den som innehar ordförandeskapet i ReKo sjuhärad aktuellt verksamhetsår. Efter beslut i chefgruppen upprättar beredningsgruppen handlingsplaner för respektive mål och eventuella delmål i verksamhetsplanen samt utser ärendeansvariga. Verksamhetsplanen i word-version utan underskrift men diarienummer sänds, tillsammans eventuella bilagor, till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik Budget. Efter bedömning av behovet av ett lokalt vårdprogram tar chefgruppen beslut om upprättande samt ger beredningsgruppen i uppdrag att handlägga ärendet. Om behov finns av projektledare utses person adekvat kompetens i ämnet, se styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad. Utsedd projektledare upprättar handlingsplan utifrån det specifika uppdraget i dialog utsedd bevakningsansvarig/kontaktperson. Vårdprogrammet upprättas och utformas enligt fastställd manual. Arbetsgruppen svarar för klinisk förankring och dialog verksamheterna under arbetets gång. Projektledaren samordnar arbetet, bevakar att strukturen följs samt håller fortlöpande kontakt utsedd bevakningsansvarig/kontaktperson. Färdigställt utkast till lokalt vårdprogram inkl bilagor handläggs av beredningsgruppen. I detta ingår att granska det lokala vårdprogrammets följsamhet till fastställd struktur och innehåll utifrån manual samt handlägga remissutskick till verksamheterna samt förvaltningschefer/motsvarande för ställningstagande. Inför beslut i ReKo sjuhärads chefgrupp tas ett beslutsunderlag fram, se rubrik Beslutsunderlag inför beslut i chefgruppen. Efter fastställande i chefgruppen publiceras det lokala vårdprogrammet på ReKo sjuhärads webbplats. Original av vårdprogram samt bilagor diarieförs och arkiveras hos den som har driftansvarar för förbättringsteamet. Se även styrdokument Riktlinjer för samverkansprojekt ReKo sjuhärad samt manualen i form av lokal anvisning Vårdprogram Manual för upprättande av lokalt vårdprogram. 2 (3)

13 /SN Vårdprogram - regionala Årssammanfattning - Förbättringsteam i drift Regionala vårdprogram upprättas via Västra Götalandsregionens icinska sektorsråd (olika grupperingar som tillför icinsk sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen) och vårdprogramsområden. Via Regionkansliets Hälso- och sjukvårdsavdelning görs remissutskick till samtliga förvaltningschefer för sjukhus och primärvård inom Västra Götalandsregionen. Regionens representanter i ReKo sjuhärad ombesörjer att kommunernas representanter i samverkansgruppen får ta del av remissutskick. När vårdprogrammet är fastställt görs på nytt utskick till samtliga förvaltningschefer för sjukhus och primärvård inom Västra Götalandsregionen. Förvaltningschefer vid SÄS respektive primärvården informerar sina representanter i beredningsgruppen som i sin tur informerar beredningsgruppens ordförande om att det regionala vårdprogrammet fastställts i regionen. Denne aktualiserar därefter ärendet i beredningsgruppen för ställningstagande enligt fastställd strategi för omhändertagande av regionala vårdprogram ( 55 chefgruppens protokoll ). Se även rubrik Vårdprogram lokala. När ett fastställt vårdprogram övergår i drift uppdras åt den störst intresse av vårdprogrammets fortlevnad att ansvara för ett förbättringsteam. Ansvarig utser en sammankallande till teamet. Teamets sammansättning består av två representanter vardera från respektive kommuner, Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Teamets tar fram en strategisk handlingsplan över planerad verksamhet under verksamhetsåret. Teamet ska lämna en årlig sammanfattning till ReKo sjuhärads chefgrupp över genomfört utvecklingsarbete samt information om utförda arbetsinsatser, resultat av uppföljning avseende följsamhet till fastställt vårdprogram samt eventuella åtgärder vid brister. Ett arkivexemplar av sammanställningen arkiveras hos driftansvar. Årssammanfattning och eventuella bilagor sänds i word-version till webbansvarig för publicering på ReKo sjuhärads webbplats. Se även rubrik splan samt styrdokument Riktlinjer för Samverkansprojekt ReKo sjuhärad, punkt.2. Sammanställning: Karin Åhlin hjälp av Inga Ericson, sekreterare/koordinator i ReKo sjuhärad under verksamhetsåren (3)

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab

Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab er HSL SSK och Rehab Dokumentnamn: er HSL Berörd verksamhet: Välfärd ÄO, FN Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2013-05-28 Riktlinjer för dokumentationsgrupper inom HSL Det här dokumentet är

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet

Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för undersökningar i kvalitetsarbetet Välj dokumenttyp

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Svenska Skulder och Armbågs Registret Ortopedmottagningen Danderyds

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer