Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009"

Transkript

1 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 31 mars 2009 Mina damer och herrar, bästa aktieägare. Vi lever verkligen i en exceptionell tid. Vi är mitt uppe i en global synkroniserad lågkonjunktur. Det började som en försvagning i USA men det har spridit sig runt hela jorden som en löpeld. Det ömsesidiga beroendet hos världens ekonomier är större än någonsin. Tesen som var väldigt populär för några månader sedan, om så kallad decoupling, den har verkligen motbevisats nu, och det med eftertyck. Under många år har konsumenter i hela världen sparat för lite och levt över sina tillgångar genom att låna till konsumtion. Det är nu ett förhållande som måste rättas till. Samtidigt har vi haft exceptionellt låga räntor under lång tid och också låga riskpremier, bland annat till följd av sänkta kapitalkrav på finansiella institutioner. Det här har medfört att en tillgångsbubbla i många marknader har skapats. En bubbla som nu håller på att punkteras framför våra ögon. Vi har därmed fått en global finanskris. Vi vet från historien att när en lågkonjunktur kombineras med en finanskris så blir den både längre och djupare än vad en vanlig lågkonjunktur är. På senare tid har vi sett massiva stimulanspaket. Vi har också sett räntor sänkas till nollnivå och det här gör man naturligtvis för att snabbt och kraftfullt försöka motverka nedgången. Möjligen kan man ifrågasatta om åtgärderna är tillräckliga för att till fullo häva nedgången. Men jag tror att det finns möjligheter att den nedgång vi ser nu planar ut mot slutet av året. Samtidigt som stimulanspaketen är helt nödvändiga för att lindra den kortsiktiga nedgången, ska man inte underskatta risken för att den medelfristiga och långsikta tillväxten dras ned, och att vi får inflation tillbaka. Men det är bättre att överleva kortsiktigt än att ha rätt långsiktig strategi och gå under på vägen. Sammanfattningsvis så tror jag att vi ska planera för att 2009 är nattsvart och att det kommer att ta tid att återhämta oss härifrån. För många industrier tvärnitade efterfrågan i slutet av 2008 eller i början av det här året. Få, om någon, har sett en liknande inbromsning. Vi varnade visserligen tidigt för de här riskerna men, precis som Jacob Wallenberg konstaterade, så insåg vi inte vare sig kraften eller tidpunkten för den nedgången. Vi vidtog dock ett antal åtgärder för att försöka motverka så mycket som möjligt, men låt oss komma tillbaka till dem senare. Även om den ekonomiska utvecklingen kommer att vara svag en tid framöver får vi inte glömma att det kommer att vända. Världen har varit igenom kriser förr och jag är helt övertygad om att vi kommer igenom även den här krisen. Låt oss inte heller glömma bort att aktiemarknaden vänder före den verkliga ekonomin - historiskt sex till tolv månader före. Jag kan inte förutsäga om börsen i slutet på året kommer att vara högre än idag eller lägre. Men jag är helt övertygad om att 2009 och 2010 trots, eller tack vare, det makroekonomiska läget blir bra år för investeringar sett över en tioårsperiod - för den som är villig och kan ta kortsiktiga svängningar. 1 (7)

2 I de här osäkra tiderna är det tillfredställande att Investor står starkt rustat. De senaste åren har vi dragit ned vår skuldsättning och vi slutade året på drygt nio miljarder i nettokassa. Det är väldigt viktigt att Investor har en stark finansiell ställning, så att vi inte är en begränsning för våra innehav. Vi vill inte ha en för stor nettoskuld utan typiskt sett ska den ligga mellan fem och tio procent, även om vi maximalt kan gå upp till 25 procents skuldsättning. Då kan vi alltid stötta våra innehav så att de står starkt rustade och möta en besvärlig omvärld men också så att de kan satsa framåt och fånga de möjligheter som finns inom deras branscher. Så att mitt i all den här dystra omvärlden så känns det bra att vi, Investor, kan satsa framåt. Turbulens har historiskt alltid skapat investeringsmöjligheter och därmed möjligheter för framtida god avkastning. Men innan vi tittar på dem låt oss spendera några minuter på Det är aldrig roligt att förlora pengar. Och jag beklagar den svaga utvecklingen som ni, kära aktieägare, har haft under Vi gick ned med 18 procent, och det ser ni längst till vänster på den här bilden. Vår vision och vårt mål det är att över en konjunkturcykel leverera en avkastning som slår marknadens avkastningskrav. Det har vi lyckats med historiskt, men 2008 misslyckades vi. Viss tröst är det att vi utvecklades bättre än börsen, som var ned 39 procent. Även historiskt har vi gått bättre än börsen de flesta perioderna, och faktiskt samtliga perioder på den här bilden. Men man kan inte betala räkningar med relativavkastning. Några av de insatser vi gjort för att skapa värde har varit att, för det första, avyttra innehav till attraktiva värderingar. Vi har också arbetat vidare med våra värdeplaner i samtliga våra bolag, och till exempel våra kärninvesteringar utvecklades bättre än börsen under fjolåret. Men jag vill också peka på exempel i andra bolag, och här tycker jag det är värt att lyft fram mobiloperatören 3 som nådde det väldigt viktiga målet att nå break-even på EBITDA-nivå, det vill säga vinst men före avskrivningar, på månadsbasis under fjolåret. Till sist så har vi försökt hålla krutet torrt och spara på nyinvesteringar för att kunna gå in i 2009 och 2010 med en stark finansiell ställning. Två viktiga händelser under 2008 var naturligtvis avyttringarna av OMX och Scania. OMX-affären gjordes upp redan 2007 men slutfördes i början av Avtalet med Volkswagen att avyttra våra aktier i Scania tecknades i mars 2008 och slutfördes sedan under sommaren. Vi har tidigare i detalj gått igenom de här affärerna, så jag ska inte gå in på dem mer i år. Men båda de här affärerna visar en grundprincip för oss som ägare; att alltid göra det som är rätt för varje enskilt bolag och samtidigt se till att skapa bra avkastning för oss som aktieägare. De här två avyttringarna tillförde Investor 21 miljarder kronor under året. Även om vi var försiktiga med nyinvesteringar under 2008 så investerade vi faktiskt sex miljarder kronor i nya möjligheter. En av dem är den investering vi offentliggjorde i juni förra året i Lindorff. Det är ett bolag som erbjuder kredithanteringstjänster till företag, alltifrån kreditinformation till inkasso. Bolaget har vuxit framgångsrikt och de har blivit en av de största aktörerna i Norden, och vi ser det 2 (7)

3 här som en bra plattform att kunna expandera ut i Europa. I ett längre perspektiv ser vi god tillväxt inom Lindorffs verksamhetsområden, men även de kommer att ha en tuff utveckling i närtid till följd av det ekonomiska klimatet. Inom kärninvesteringarna så investerade vi totalt två miljarder kronor i SEB, Atlas Copco, Electrolux och Husqvarna. Det är klart, med facit i hand kunde vi haft lite mer i magen och väntat, men å andra sidan kommer vi aldrig att pricka botten i våra investeringar. Långsiktigt tror jag dock att alla de här investeringarna har en bra avkastningspotential. Som ni har sett i början på 2009 så har vi garanterat nyemissioner i SEB och i Husqvarna med vår pro rata-andel och i båda fallen lite till. Vår bedömning är att båda de här investeringarna kommer att erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning. Det är viktigt att våra innehav har en stark finansiell ställning för att kunna klara en svår omvärld. Men också för att fånga de möjligheter som alltid uppstår. Det är också därför vissa bolag har sänkt eller till och med ställt in sin utdelning. Det är nämligen ett billigt sätt att stärka sin kapitalbas. Och en sänkt utdelning är inte en förlorad utdelning för aktieägarna. Istället kan den investeras i verksamheten i bolaget, med bra avkastning, som på sikt kan ge höjd utdelning. I samtliga våra innehav har vi gjort simuleringar för hur bolagen påverkas av negativa omvärldsscenarier. Och det här är negativa omvärldsscenarier som resulterar i kraftiga försäljningstapp eller kreditförluster. De här så kallade, med den engelska termen, worst-case -scenarier bygger ofta på utvecklingen, och i vårt fall faktiskt alltid, på historisk utveckling när det varit dramatiska försäljningstapp i bolagens branscher. För att till exempel simulera kreditförluster så har vi analyserat tidigare kriser, som Sverige i början på 90-talet, Asien krisen i slutet på 90-talet men också andra internationella kriser, som till exempel Savings and Loans Crisis i USA i slutet på 80-talet. Förhoppningsvis ska inte de här worst-case -scenarierna inträffa. Men vi vill ändå att våra innehav har en kapitalbas så att om de skulle inträffa så kan man klara sig. Det är glädjande att SEB och Husqvarna redan i ett tidigt skede stärker sin ekonomiska ställning för jag tror nämligen det kommer att bli trångt i nyemissionskön. Efter de här nyemissionerna bedömer vi att våra bolag står väl rustade att möta en djup lågkonjunktur. Men man kan naturligtvis aldrig utesluta att ekonomin skulle kunna utvecklas ännu sämre än våra worst-case - scenarier, och i så fall kan det uppstå kapitalbehov. Det här är någonting som vi jobbar med löpande och bevakar. Jag vill också passa på att nämna att vi gjort ett antal investeringar inom Investor Growth Capital, det här är spännande teknologi- och hälsovårdsbolag i norra Europa, USA och Asien, och en viktig del för att bygga en attraktiv portfölj för framtiden. Som jag nämnde tidigare har vi en stark finansiell ställning. Nettokassan var drygt nio miljarder per årsskiftet och tittar vi på total likviditet så hade vi 28 miljarder kronor tillgängliga. Även om en del av det kapitalet går åt till låneförfall inom de närmaste fem åren har vi tillgång till mer än 20 miljarder kronor, och det är pengar som vi i princip kan investera i morgon. Även med hänsyn taget till nyemissionerna i SEB och Husqvarna 3 (7)

4 samt rimliga åtaganden i EQT och Investor Growth Capital så har vi betydande finansiella resurser att investera. Vår strategi ligger fast, det vill säga fortsätta expandera operativa investeringar, selektivt stärka vår ägarposition i kärninvesteringarna och fortsätta utveckla Private Equity. Vi kommer att fortsätta att vara tålmodiga och disciplinerade, samtidigt måste vi vara redo att investera och ta risk. Kära aktieägare, vi kommer här att göra misstag, men vågar vi inte satsa då kommer vi heller inte att kunna skapa framtida avkastning. Vi försöker minimera risken så mycket vi kan genom att fokusera på bolag där vi har en konkurrensfördel. Vi riktar in oss på bolag i vår närgeografi, i vår naturliga hemmamarknad i Norden. Vi tittar på branscher där vi har en unik fördel till följd av vårt industriella nätverk. Jag utesluter inte att vi ger oss in i nya områden, men gör vi det ska vi göra det långsamt, steg för steg, med stor försiktighet. Vi kommer inte bara att investera i onoterade bolag, utan vi kommer också att investera i noterade bolag. Ni såg kanske att vi förra veckan investerade i Biovitrum, ett intressant läkemedelsbolag fokuserat på biologiska specialistläkemedel. Vi köpte drygt 20 procent av kapitalet. Bolaget har idag en mycket stark plattform för lönsam tillväxt inom inlicensiering, förvärv och över tiden egenutvecklade produkter. Biovitrum är ett bolag vi följt noga under väldigt lång tid och vi tycker den nya strategin med fokusering på specialistläkemedel är mycket intressant - liksom avkastningspotentialen i investeringen. Även om jag är glad att vi har goda möjligheter att investera i det här ekonomiska läget så får vi inte glömma bort den viktigaste delen i vårt dagliga arbete, och det är att aktivt jobba med våra bolag att se till att dom är eller blir ledande i sina branscher. Det är genom vår kunskap och erfarenhet av att utveckla bolag, i kombination med vår långsiktighet, som vi kan generera en riktigt bra avkastning till er aktieägare. Det är så vi har lyckats skapa konkurrenskraftig avkastning historiskt och det är så vi ska göra även i framtiden. Vi är övertygade om att ett ägande som bygger på långsiktiga visioner kombinerat med en krävande och löpande uppföljning är värdeskapande. Vi vet också att det är människor som bygger framgångsrika bolag. En nyckelfaktor för framgång för varje bolag är därför att attrahera och behålla rätt människor. Ett viktigt redskap för det här är ersättningsmodeller som stimulerar till att stanna kvar och leverera en bra avkastning till oss aktieägare. Vi vill som ägare inte betala mer än vi behöver men vi har heller inte råd att kompromissa om kompetensen, i synnerhet inte i kristider som dessa. Vi tror på en kombination av fast lön och rörlig lön. På så sätt får bolaget dels ett effektivt styrmedel och dels en rörligare kostnadsmassa. Det är också viktigt att varje individ fokuserar på den långsiktiga värdeutvecklingen. Därför är det naturligt att en stor del av ersättningen faktiskt är kopplad till aktiens långsiktiga avkastning. För att här skapa balans mellan avkastning och risktagande ser vi helst att de långsiktiga aktieprogrammen kräver betydande egen investering. Får vi aktieägare en bra avkastning så blir det bra för den anställde, får å andra sidan vi aktieägare en dålig avkastning, ja, då minskar faktiskt 4 (7)

5 värdet på den anställdes köptas aktier också. Vi tycker också det är viktigt att programmen löper under lång tid, och att det finns en inlåsning för att säkerställa att det är långsiktigt värdeskapande som premieras. En modell kan till exempel vara att VD inte kan lösa sina aktieprogram förrän efter han eller hon lämnat bolaget. Jag vill också här passa på och nämna att vi under fjolåret införde ett system i flera av våra kärninvesteringar där styrelserna fick aktier som en del av arvodet. Så när aktiekuren gått ned så har faktiskt arvodet även gått ned. Styrelserna sitter därmed i samma båt som oss aktieägare. Självklart kommer vi fortsätta utveckla ersättningssystemen. Vi är dock inte villiga att kompromissa på principen; rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att lyckas med att utveckla framgångsrika bolag, stora som små, innebär en mängd utmaningar och mycket hårt dagligt arbete. I tider som de här ligger mycket fokus på att anpassa sin kapacitet och kostnadskostym till det nuvarande ekonomiska läget. Men det gäller att samtidigt vidmakthålla flexibilitet så man kan fånga möjligheter när det vänder. För återigen, det kommer att vända. Dessutom lägger vi alltid stor vikt vid framåtriktade satsningar på till exempel forskning och marknadssatsningar. I tider som dessa är det ännu viktigare. Det finns även andra frågor som vi aktivt driver och som vi tycker är mycket viktiga för bolagen. Det gäller till exempel fler kvinnor på operativa chefspositioner i våra bolag. Det är att se till att innehaven, och vi själva, är effektiva med resurserna och har så lite miljöpåverkan som möjligt. Att utveckla bolag tar tid och man blir aldrig färdig. Våra etablerade kärninvesteringar tycker jag är tydliga exempel på hur vi arbetar. Men istället för att ta dem, låt mig ta några exempel ur vår onoterade portfölj. Först ett bolag från Investor Growth Capitals portfölj gjorde vi vår första investering i Carmel Pharma. Bolaget utvecklar produkter för läckagefri beredning av bland annat cellgifter. Så att inte de här giftiga läkemedlen kommer i kontakt med sjukhuspersonalen. När vi investerade hade bolaget under tio miljoner i försäljning, i huvudsak i Sverige. Idag, tolv år senare, omsätter bolaget för en kvarts miljard i huvudsak utanför Sverige. Man har en årlig tillväxt på mer än 25 procent, med god lönsamhet. Under hela vår investering har vi varit aktiva i styrelsen för att till exempel se till att bolaget har rätt ledning, att man gör framåtriktade satsningar på produktutveckling och processutveckling, och att man bygger en internationell säljstruktur. Vi har också varit villiga att stötta bolaget finansiellt och jag tror att vi har varit med i ett tiotal nyemissioner sedan vi investerade för tolv år sedan. Jag tycker det här är ett bra exempel på att det tar tid men också vilja att ta risk att bygga ett bolag. Carmel Pharma ser ut att bli en mycket bra investering för oss. Ett annat exempel på industriell utveckling är vår investering i Gambro. Som ni säkert kommer ihåg köpte vi ut Gambro tillsammans med EQT från börsen Värt att 5 (7)

6 påminna om är att vi i samband med affären frigjorde ungefär tre miljarder kronor samtidigt som vi ökade vårt ägande till 49 procent. Vår bedömning var att det fanns ett antal åtgärder som behövde göras i bolaget och att åtgärderna kunde göras bättre om bolaget var onoterat. Och när jag säger bättre så menar jag till samma risk men mer effektivt. Efter försäljningen av klinikverksamheten under våren 2007, som skedde till väldigt bra värderingar, finns nu kvar nya Gambro som tillverkar och säljer dialysutrusning, och CaridianBCT som tillverkar och säljer produkter för hantering av blod. För Gambro innebar vår plan stort fokus på att lösa importstoppet till USA, vilket löstes på rekordtid under Det innebar också utökade satsningar på forskning och utveckling, som lett till att under 2008 kunde vi introducera den första nya generationen av dialysmaskiner sedan 2001, och ytterligare en handfull nya produkter. Och så ingick det kostnadsrationaliseringar - ett arbete som fortfarande pågår med stor intensitet. Nu, tre år efter investeringen, börjar vi skönja resultaten. Inom CaridianBCT var prioriteringarna att öka satsningar på forskning och utveckling men också på de resurser man lade på introduktionen av de ny produkterna Atreus och Mirasol. Båda de här produkterna är fortfarande tidiga i sin utveckling. Och det är svårt att bedöma potentialen, men det ser lovande ut. Även om utmaningarna fortfarande är betydande så ser vi med tillförsikt framtiden an. Vi tror att även den här investeringen kommer att bli bra för oss och för våra aktieägare. Mitt tredje och sista exempel är Mölnlycke som vi förvärvade Jag hoppas att ni alla har fått ett grönt äpple när ni klev in, som ni kan komma ihåg Mölnlycke på. Jag ser att ordförande lämnade sin här borta på podiet. Vår ursprungliga investeringsplan i Mölnlycke var baserat på att återskapa tillväxt genom att expandera försäljningsstyrkan, men också genom att gå på nya geografiska marknader samt satsa mer på produktutveckling. Initialt resulterade det här i ökade kostnader. Men under förra året kunde vi se att bolaget gradvis kom in i ökad tillväxttakt. I konstanta valutor så växte bolaget med tio procent under förra året. Men mer viktigt är att den framtida produktportföljen är välpositionerad för en långsiktigt bra tillväxt. Flera områden växer vida över de tio procent som bolaget har i snitt. Dessutom har bolaget nu etablerat sig på nya marknader och börjat bli en global aktör, till exempel med närvaro i Kina. Mölnlycke ser ut att vara på väg att etablera sig på en stabil tillväxtkurva och vi ser positivt på potentialen även i den här investeringen. De här exemplen visar, tycker jag, att det tar tid och energi att utveckla bolag. Men det visar också att bolag mår bra av krävande men uthålliga ägare. Vi vet också att bra bolag tenderar att leverera bra avkastning över tiden. Därför föredrar vi faktiskt att äga våra investeringar för evigt. Vare sig det är kärninvesteringar eller operativa investeringar. På senare tid har det blivit allt större fokus på företag med skuldsättning, och framförallt på företag som ägs av så kallade buy-out fonder. Som ni vet har vi själva ett engagemang i den här sektorn genom vår investering i EQT. Helt klart har sektorn under flera år gynnats av stor tillgång på billig lånefinansiering som har drivit upp skuldsättningen i bolagen kraftigt, i många fall uppåt 80 procent. Nu när konjunkturen 6 (7)

7 viker så får de här bolagen snabbt problem med intjäningen och kassaflödet. Därmed får man problem med sina lånevillkor. Vi har sett några fall i marknaden på sistone där bolag har rekonstruerats eller till och med gått i konkurs. Jag tror vi ska vara beredda på att vi kommer få se fler sådana exempel framöver. Under lång tid har det nämligen varit alldeles för lätt för buy-out bolag att tjäna pengar. Nu går vi in i en ny fas där utmaningarna både blir större och fler. Jag tror att buy-out fonder som har en industriell inriktning och en industriell erfarenhet kommer att klara sig väl. Den här industriella ansatsen har alltid varit grunden i EQT. Det är, tror jag, en av förklaringarna till att EQT har ett mycket bra track-record i både dåliga och goda marknader. Avkastningen på våra investeringar i EQT sedan starten 1994 har varit mycket bra. Även EQT kommer att möta utmaningar framöver, men jag hyser stort förtroende för deras förmåga att ta sig igenom det nuvarande ekonomiska läget på ett bra sätt. Även vi själva använder lånefinansiering vid bolagsförvärv inom operativa investeringar. Och varför gör vi det? Jo det är huvudsakligen två skäl. För det första så gör det att styrelsen och ledningen tydligt fokuserar på att leverera på den investeringsplan som ligger till grund för varje investering. I den planen, som ofta löper under fyra till sex år, så ingår det att växa vinsten men också att generera ett kassaflöde så man kan betala ned skulder och därigenom öka värdet på bolaget. För det andra, så ger också lånefinansiering möjlighet till bättre avkastning eftersom finansieringskostnaden blir lägre. Det blir den eftersom skulder har lägre kostnad än eget kapital. Självklart är det viktigt att man har rätt skuldsättning i varje bolag. Det måste bedömas utifrån varje enskilt bolags unika förutsättningar vad avser sådana frågor som stabilitet i efterfrågan, intjäningsförmåga och kassaflödestjäningsförmåga. Skuldsättningen i våra operativa investeringar kan förefalla hög, och är hög de facto, men det viktiga är att vi driver bolagen vidare och levererar enligt de underliggande planer vi har. Då blir de också bra långsiktiga investeringar. Vi får här inte drivas av hur värdeutvecklingen ser ut i ett kort perspektiv utan det är återigen, även för våra operativa investeringar, det långsiktiga värdeskapandet som är det viktiga. Alla våra operativa investeringar har skulder som är frikopplade från Investor, med undantag av mobiloperatören 3 där vi garanterar vår del av lånen. Skulle vi bedöma att det är värdeskapande att tillskjuta mer eget kapital till våra bolag, så är vi villiga att göra det. Kära aktieägare, vi lever i oroliga tider, men Investor står starkt rustat. Vi har en betydande kassa. Det är troligt att vi kommer att använda den under de kommande åren och därmed få en nettoskuld om några år. Vi gör det för att försöka utnyttja de investeringsmöjligheter som kommer under 2009 och Samtidigt kommer vi att arbeta oförtrutet vidare med våra existerande bolag så att de är, eller blir, ledande inom sina branscher. Vi har en stark plattform för framtiden, en effektiv välfungerande organisation och, framförallt, ett namn som står för kvalitet och värdeskapande. Vår strategi ligger fast, och vi ska göra vårt yttersta att fånga de investeringsmöjligheter som kommer upp och därmed generera en bra avkastning till er aktieägare. Tack. 7 (7)

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 17 april 2012 Kära aktieägare. Välkomna. Ja, kära aktieägare. Än en gång välkomna till Investors årsstämma. Stämman är

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 14 april 2010

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 14 april 2010 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 14 april 2010 Kära aktieägare. Välkomna hit. Det är otroligt roligt att vi har så här många aktieägare som kommer hit till

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 21 mars 2006 Kära aktieägare, mina damer och herrar! Det känns extra roligt att som nyutnämnd VD få stå inför så här många

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 3 april 2008

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 3 april 2008 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 3 april 2008 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Det är dags att göra ett bokslut för ännu ett år i Investors långa

Läs mer

Tydlig strategi att utgå ifrån

Tydlig strategi att utgå ifrån Årsstämma 2017 Tydlig strategi att utgå ifrån Öka substansvärdet Bedriva verksamheten effektivt Generera en attraktiv totalavkastning Betala en stadigt stigande utdelning Vår modell bygger på tydliga roller

Läs mer

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014

Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Verkställande direktör Börje Ekholms anförande vid årsstämman för Investor AB den 6 maj 2014 Kära aktieägare, Varmt välkomna till årsstämman för Investor AB. Jag hoppas att ni har tagit tillfället i akt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 27 mars 2007

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 27 mars 2007 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid Investor ABs årsstämma den 27 mars 2007 2007. Det är hedrande och trevligt att se att så många av er kommit till årsstämman 2006 var ett mycket aktivt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Långsiktigt värde skapas av goda idéer. Och kraften att genomföra dem.

ÅRSREDOVISNING 2007. Långsiktigt värde skapas av goda idéer. Och kraften att genomföra dem. ÅRSREDOVISNING 2007 Långsiktigt värde skapas av goda idéer. Och kraften att genomföra dem. Investor 2007 Substansvärde: 0,4% % 100 80 60 40 ÖVERGRIPANDE 2007 Efter ett starkt första halvår präglades andra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Investor. Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009

Investor. Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009 Investor Aktiespararna Falun/Borlänge, 1 december 2009 1856 André Oscar Wallenberg en entreprenör Recession 1870-talet... För att skydda sitt kapital engagerar sig banken i flera problemföretag SEB blir

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Datum för offentliggörande Finansiella rapporter 2011-03-14 09:36 Årsredovisning 2010 Investor

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Verkställande direktören Johan Forssell anförande vid årsstämman för Investor AB den 10 maj 2016

Verkställande direktören Johan Forssell anförande vid årsstämman för Investor AB den 10 maj 2016 (Bilaga 5) Verkställande direktören Johan Forssell anförande vid årsstämman för Investor AB den 10 maj 2016 Kära aktieägare, kära gäster. Även jag vill förstås hälsa er alla hjärtligt välkomna till årsstämman

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Konjunkturläget juni 2016 81 FÖRDJUPNING Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Ett skuldkvotstak på 600 procent dämpar tillväxten i hushållens skulder och kan ha negativa effekter på BNP. Ökningstakten

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Affärsidé >> Vision >> Mål >> Välkommen till Investor >>05

Affärsidé >> Vision >> Mål >> Välkommen till Investor >>05 ÅRSREDOVISNING 2005 Välkommen till Investor Investor 2005 Välkommen till Investor >>05 Investor är Skandinaviens största börsnoterade investmentbolag. Vårt mål är att generera en avkastning som överstiger

Läs mer

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Hej allesammans! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på Riksrevisionen. Temat

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Innehåll RÄKENSKAPER. Tio år i sammandrag... 91 Definitioner... Investor 90 år, 1916 2006...

Innehåll RÄKENSKAPER. Tio år i sammandrag... 91 Definitioner... Investor 90 år, 1916 2006... ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll Aktieägarinformation.................... Välkommen till Investor................... Vd har ordet.......................... 2 Vision, mål och strategi.................. 4 Investoraktien........................

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Datum för offentliggörande Finansiella rapporter 2012-03-16 10:13 Årsredovisning 2011 Investor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Investor i korthet 2008

Investor i korthet 2008 Årsredovisning 2008 Investor i korthet 2008 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer