D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l"

Transkript

1 "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den, i enighet med 14 och. 15. och 15. Skäen för dessa försag äro föjande. A. Rörande centrastyresens smnmansättn,ing. -Vid ombudsmötet behandades två frågor rörande omformuering af 8: 2, den ena åsyftande»att få en fokskoärarinna och en småskoärarinna invada i centrastyresen», den andra att möjiggöra inväjandet af småskoärare samt ära1~~.nor. I fråga varande punkt bereder i sin nuvara~de ydese mojig~et för de väjanae att, derest de så finna ämpigt, 1 centrastyresen msätta 1 eer 2 fokskoevänner, som icke tihör~ fokskoeperson~en. Denna möjighet bör fortfarande båas öppen. A andra s1dan g1fver samma punkt säkerhet föl att i fråga varande personas re~.resentan~r atid skoa vara minst 5 d. v. s. utgöra fertaet. Denna ~akerhet bor icke heer uppgifvas. Huru ~etta garanter~de. ferta af m1onst 5 sedan ska fördeas mean den maniga och den qviniga deen af kar~n, m~~an fokskaepersonaen och småskoepersonaen, mean p~rsonaen 1 de ston e och mindre steiderna samt i de oika andsbygderna m. m., detta synes böra öfveråtas åt de väjandes eget omdöme. Hufvudsa~.en ~' att föreningens angeägenbeter skötas af just de personer, SO!;D foremng.~ns f~~ ta visat sig hysa förtroende ti, utan afseende pa,.om doe aro man eer qvinnor, fokskoärare e~e~ småskoä~ ar~, st~dsm-?ev~are eer andtbor1 norränningar eer skarungar. Hva:Je rnskrankmng 1!11edemmarnas fria va sy.nes bär vid ag.både oobeh?fig och s~ad~1g. pe.n nuvarande formuenngen af 8: 2.rnnehaer JUSt ~n dyi~ ms_kränj,ning. Strängt bokstafigt tokad förbehåer den nämige~ nunst. o patser åt den maniga foksk?epersonaen.. J?et. skue saedes IC~e.~ns finnas?nöjighet för de väjande att sambd1gt 1 cent~ astyresen msat?en representant för fokskoärarinnorna, en för smaskaan och en for fokskaevännerna utom den egentiga ät~arekåren. Ombudsmötet har ansett, att detta binder borde borttagas. A andra sida~ är kart, att en omformuering i syfte att bestämdt ti{å1 si.ikm pats 1 centrastyre~en för en fokskoärarinna och en småskoärarinna skue skapa en ny mskränkning i medemmarnas vafrihet och föjaktigen Yara oämpig. Den b ef ock af om budsmötet afstyrkt. apri månad>. Deremot fann.mötet det obehötigt att ovikorigeu fordra, årsskriftens utgifvande före naars månads utgång, hest som efterefvandet af en bestämmese i denna syftning måste bifva svårt: jtt i de-festa fa omöjigt...' C. _Rörande friare vasätt. - Ti' centrastyresens ompröfning hänsköt ombudsmötet 1888 föjande af hr E... Hammarund framagda. fråga: Skue för tids vinnande vaen kunna ske genom röstsedarnas insändande ti krets-ordförandeo.? Det af försagsstäaren antydda valsi,i.ttet, bviket användes inom. Danmarks Lrererforening, är i bög grad tidssparande samt ägnadt att främja ett ifigt detagande i vaen. Centrastyresen anser dock, aft detsamma des ti föjd af sin nyhet, des på grund af oikbeten mean svenska och danska förhåanden, icke kan i fu utsträckning införas. hos oss. För att emeertid i någon mån vinna en af de fördear, som dermed äro förbundna, nämigen ett amännare detagande i vaet, harcentrastyresen besutat tistyrka en sådan omformuering af 11, att medem, som så önskar, må kunna detaga i vaet genom ti kretsordföranden inemnad försegad vasede. D: Rörande medgifvande af öppna ~ a. - Enigt nu gäande föreskrifter skoa aa va ske med sutna sedar<. För hvarje år förrättas va af centrastyresemedemmar och revisorer, samt deras suppeanter. Protoko' bäröfver insändas ti centrastyresen, som ombesörjer hopsummeringen af rösterna. Det ä.r for denna bopsummerings sku, som det föreskrifvit'3, att nämda,~a e.i få ske på annat sätt än genom sutna sedar. Jämte dessa kunna dock för föreningens räkning och pi centrastyresens anmodan äfveu andra va inom kretsarna förrätta.<;, t. ex. af.' ombud ( 16}, af medemmar i vissa nämder o. s. v. En tokning, som strängt båer sig ti den i 13: {!ifna föreskriften, att aua va skoa ske med sutna sedar, måste eda ti den sutsats, att äfven dyika va måste ske på detta besväriga och tidsödande sätt. Då centrastyresen anser, att något tvingande skä härför as icke förefinnes, och då kretsarna i så fa hest böra äga frihet att verkstäa dyika >a på S<itt som de sjäfva finna ämpigt, bar cenb astyresen tistytkt en omformuering af 11: i detta syfte. B. Rörande tiden f'ii'r åtssm iftens utgifvande. stadgarnas o föreskrifver, ~tt katao~, år~ber~ttese och revisionsberättese skoa offentiggöras» apri manad». E. Rörande begränsnin,q af' 1notionstideu. Ombuds~ mötet tistyrkte en sådan omformuering af 14:, att de frågor, som önskades behandade af föreningen under närmast fojande år, skue fore den december skriftigen in-sändas ti centrastyresen. Strängt bokstafigt tokad skue denna.par~graf.inne~~a ett,_tör~ bud föt centrastyresen att offentiggöra sm arssknft tid1gare an 1 apri, t. ex. i mars. Då intet rimigt skä för ett ~yikt fårb!d gärna kan tänkas 1 och då det tvärt om måste Yara en forde att fa ut årsskriften så tidigi: som möjigt, besöt ombudsmötet såsom sin önsk~ uttaa, att tidsbestämmesen»i apri månad )) s~ue utbytas mot»senast 1 Skäen får en ändring äro ätt insedda. Då ett ärende inkoit ti centrastyresen, behandas det först fö1 beredesevis af dess verkstäande utskott. Innan centrastyresen sammanträ~er ti årsmöte for att derom fatta besut, bör det derpå meddeas de utom utskottet vamnde centrastyresemedemmarna. Som dessa äro bosatta på skida ortep och. bvar för sig i f:räm3ta n1mmet upptagna af syssesättningar, som" -- \ r i1

2 T 26 icke kunna "Q.ndanskjutas för handäggning af föreningens ärenden, är {!et kart att ett dyikt meddeande genom cirkuation måste draga tid. Det bör såedes vara ätt att inse, att centrastyresen ej kan vara berpdd att fatta afgörande besut i ett insändt ärende, så vida detta ej någon ängre tid före årsmötet varit af densamma kändt; att centra:styresen skue vara färdig att ikasom på rak arm ösa e:i: tiäfventyrs ganska inveckad fråga, synes vara orimigt begärdt. Med stöd af den. nuvarande obestämdheten hafva emeertid dyika fordringar understundom veat göra sig gä.ande. Så inkom den 30 december 1886,. under centrastyresens just då på~ående årssammanträde, från Sköfdekretsen en motion om skogångens förbättrande genom -skärpta a'bestämmeser, och då centrastyresen på grund af det sena inemnandet fann sig nödsakad uppskjuta ärendets behanding ti nästa.årssammanträde, väckte detta uppskjutande ovija och betecknades rent.af såsom ett brott mot stadgarna - en beskyning, som t. o. m. fann sig väg ti pressen! För undvikande a.f dyika anspråk framades för ombudsmötet försag ti sådan begränsning af motionstiden, att ett ärende skue vara insändt åtminstone en månad före nyåret, då centrastyresens årsmöten numera håas. Efter de uppysningar TÖrande arbetssättet, som emnades1 bef denna ändring af ombuden tistyrkt. På yrkande af de utom verkstäande utskottet varande centrastytesemedemmarna besöt centrastyresen emeertid föreså en något ökad tid för ärendenas förberedande behanding och får såunda tistyrka en begränsning af motionstiden ti den 15 november. F. Röraride kretsars rätt att rarntvinga f'rågm. Härom föteskrifver stadgarnas 14 mom. 2:»På centrastyresen betor, om väckt fråga ska ti diskussion inom f'öre~ingen upptagas. Dock måste ti behanding atid upptagas ett ärende, hvarom minst tre kretsföreningar förenat sig.» Vid ombudsmötet föreåga icke mmdre än 4 oika försag ti. omformueringar af detta stadgande. ) Af Vak ebo-vifoka krets:»dock måste ti behanding atid upptagas ett ärende, hvatom minst fem kretsar i'örenat sig;. 2) Af Sydvestra Uppands krets:» h varom minst sju kretsar förenat sig»; 3) Af herr N. Lundah i L m d:»- - - h varom..-1ntingen minst tio kretsar eer ock en tio n de de [tf amänna föreningens medemsanta förenat sig» ; 4) Af herr E. G. Vense:» h varom ett så s tort anta kretsar förenat sig, att de sammanräknadt iimehåa _ minst tiondedeen af den amänna föreningens hea.medemsanta». Det ifrågavarande momentet afser att å ena sidan gifva centra- 27. stytesen rätt att pröfva, huruvida väckt fråga är af den art, att den bör ti amän behanding u.tsändas samt i ~ä fa vid hvad tidpunkt detta ämpigen bör ske, å andra sidan hindra centrastyresen att adees undertrycka sådana frågor, för hvika ett större anta förenings- medemmar visat sig vru:mt intj.~esserade. Båda dessa syften äro för föreningens verksamhet af en utomordentigt stor betydese. Något egenmäktip:t Tegeringssätt kan naturigtvis adrig inom Sverges amänna fokskoänueforening göra sig gäande, då ju centrastyresen kan fust'i.ndigt omsättas på 2 år och det atså står i föreningsmedemmarnas makt att på kort tid skaffa sig en centrastyrese, som fuständigt åtnjuter deras förtroende och som såedes ej kan antagas afså eer uppskjuta ett ärende af annan bevekesegnmd än omsorg om föreningens amänna bästa. Emeertid bör ju äfven mindretaet ha rätt att göra sin stämma hörd och trots centrastyrest\ns betänkigheter framtvinga ett ärende ti amän behanding, så snart det visat sig, att ett betydande anta föteningsmedemmar ej kunnat gia de af centrastyresen framagda skäen för afsag eer uppskof. Af het naturiga skä var det vid föreningens. stiftande omöjigt att på förhand draga den riktiga gränsen mean centrastyresens rätt att pröfva frågorna samt enskida kretsru:s rätt att framtvinga dem. Erfarenheten uneer de gångna åren har emeertid visat, att denna senare rätt visserigen. iband kan vara behöfig, men att den mycket ätt kan missbrukas och detta på ett sätt, som i hög grad måste för svåra såvä centrastyresens som hea förening13ns arbete. Det behöfves icke mer än att tre, ti äfventyrs gansm,små grannkretsar förena sig, för att centrastyresen ska vara nödd att utsända ärenden, som antingen i och för sig äro oämpiga och kanske ägnade att misskreditera eer som vä kunna vara behjärtansv~rda, men vid den föresagna tid. punkten ej med förde kunna amänt diskuteras. Centrastyres~;m kan vidare bifva så öfverhopad med fu:enden,.a tt dessa måste sändas ut 011tredda; het naturigt är, att de då komma outredda tibaka och att centrastyresen såedes icke heer vid sutbehandingen kan göra något vidare af dem. Lika betänkiga kunna. föjderoa visa sig ute i hetsarna. Dessa hafva vanigen högst få, ofta bott ett sammanträde under året, och de vija då utom amänna föreningens förvatningsärenden och diskussionsä:enden förehafva äfven sina egna: föredrag, undervisningsprof, öfveräggninga' o. d. Det har dm föi\ ej säan händt, att kretsar adees förbigått ett eer fere af amänna föreningens ärenden och uttryckigen tikännagifvit, att de gjort detta för att kunna medhinna sina enskida angeägenheter. Ja, det har t. o. m. såsom skä mot inträde i Sverges amänna fokskoärareförening eer såsom skä för utträde derur anförts, att denna förenings frågor het och hået uppsukade kretsarnas tid. Skue nu den seden bif\ta at amännare, att sådana frågor, som centrastyresen bordagt eer afsagit, framtvingas ti amän behanding, så komma nu antydda svårigheter att ökas och en de kretsar att dtaga sig ut ur föreningen. Några väsentiga resutat af dennas verksamhet kan man under sådana förhåanden ej vänta. Kan ärendenas anta icke håas inom sådana gränser, att de kunna bifva någorunda grundigt förberedda af centrastyresen, behandade af kretsarna och sutbehandade af centrastyresen, så torde det i fere fa för sakens sku va1 a bättre, att de icke bifva behandade as.

3 29 28 Ara sämst stäer sig saken, om ett ärende framtvingas samtidigt dermed att det första gången framägges. I så fa bir centrastyresens pröfningsrätt adees betydeseös; huru goda skä.än kunde anföras mot ärendets amänna diskuterande, hjäper det ej. Och ett sådant framtvingande behöfver adees icke vara resutatet af en kompott mean dö motionerande kretsarna, ty dessa kunna mycket vä. hafva kommit med sina försag oberoende af hvarandra och utan afsigt att mot centrastyresens vija drifva dem igenom. Ehuru cenh astyresen ytterst ogärna framägger ett försag, som går ut på ett förstärkande af dess uppskjutande veto och som föj~t igen skue kunna misstänkas bärröra af maktystnad från dess sida, har den dock på grund af den vunna erfarenheten och ombudsmötets ttaande samt efter noggrant öfvervägande af skäen för och emot, ansett det vara nödvändigt, att framtvingningsrätten något itet begränsas. Den får derför föreså föjande ydese af 14 mom. 2: På centrastyi esen beror, om väckt fråga ska ti amän behanding inom föreningen upptagas. Dock måste ti sådan behanding atid upptagas ett ärende, som, sedan det bifvit af centrastyresen afsaget ee1 ppskjutet, anyo framägges af minst 5 kretsar. G. Rörande krretsm nas besut i utsända rågor. Under rubriken»va» finnes i nu gäande stadgar en föreskrift om, att omröstning ska ske öppet, att enke röstpuraitet gäer samt att vid ika rösteta den mening ska gäa, som ordföranden biträder. Såvä momentets innehå som ock motsättningen mean de häj: omförmäda»omröstningar», hvika skoa ske öppet, och de i moment 1 omtaade»aa va», hvika måste ske med sutna sedar, visa, att det här icke är fråga om utseende af personer vid af cenh astyresen föranstat;de va, utan om. uttaandet af åsigter i de af centrastyresen framagda diskussionsämnena. Momentet hör såedes tisammans med de i 15 under rub1iken».a.j:betssätt» meddeade föreskrifterna om ärendenas behanding i kretsarna. Centrastyresen får derför tistyrka öfverfyttande af mom. 2 utaf 13 ti sutet a.f mom. utaf 15. H. Rörande medmnsistornas ydese. - Om medemsistorna föreskrifva stadgarna, att de skoa upptaga de betaandes namn, födeseår, pats och postadress. Enigt uppysning emnad af stadgarnas författare menades mec :.pats» detsamma som»tjänst» eer»karaktfu.» (jmfr: pats som fokskoärare, som småskoärare o. s. v.) samt med»postadress» boningsor + poststation. På fere stäen hafva emeertid dessa uttryck, ti besvär såvä vid medemsistornas uppgörande som vid deras artryckande i föreningsmatriken, bifvit så missförstådda, som om»pats» srue betyda boningsort och postadress bott "poststation. För undvikande af de ganska stora oägenheter; som häraf förorsakats, får centrastyresen i "ikhet med ombudsmötet förorda ett förtydigande af i fråga varande punkt. I. Rörande tidigare rrevision. - För att m~jiggöra en tidigare revision och dermed äfven ett tidigare utsän- dande af årsskriften väcktes vid ombudsmötet och hänsköts af detsamma ti centraistyresen forsag om sådan ändring af nämda moment, att a) revisionsberättesen skue emnas ti centrastyresen senast f den mars, b) räkenskaper och öfriga handingar ti revisorerna senast den februari eer c) senast een 15 januari.. < Centrastyresen anser försagen a och b ämpiga: men försaget omöjigt att verkstäa. K. Rörande sättet för ändring af' stadgm 1w. - Försag ti.ändring af eer tiägg ti stadgarna kan, enigt. nu gäande föreskrifter, väckas af hvarje kretsförening. Detta stadgande har praktiskt bifvit så tokadt, som om det stode centrastyresen fritt att icke bott upptaga sådana försag ti ändring af stadgarna, h vika bifvit väckta af någon kretsfötening, utan ock att sjäf framägga dyika. Så skedde efter mötet mean centrastyresen och kretsarnas förtroendemän 1883 och väckte då icke den ringaste gensägese, vare sig hos kretsarna sjäfva eer hos revic:;ore.:n~ Under förutsättning af denna rätt inhämtade centrastyresen det foridet år håna ombudsmötets mening om åtskiiga försag ti ändring af stadgarna, och under samma förutsättning anmodade ombudsmötet centrastyresen att innevarande år framägga dessa försag för kretsarna. Då emeertid en och annan håit före, att den hittis föjda praxis i detta afseende varit oagig, enär enigt 25 dyika försag skue kunna väckas endast och aenast af krets, och då med denna tokning 25 måste anses vara af synnerigen optaktisk beskaffenhet, får centrastyresen, i enighet med om budsmötets önskan, tistyrka ådan. ändring af nämda paragraf, att centrastyresens rätt i berörda, afse ende tydigare uttryckes. 7. Obigatoriska fortsättningsskoor. N ona Tjusts krets har, på försag af kyrkoherden V. Åberg i Ukna, ti centtastyresen insändt en motion, hvari kretsen såsom sin åsigt uttaar, att fortsättningsskoan bör bifv~ obigatorisk ikasom små- och fokskoorna, att hva1je skodistrikt bör f6rpigtas att intätta en eer fere sådana skoor, att hvar:je barn bör vara skydigt att bevista en dyik skoa samt att undervisningen i uensamma bör ordnas såsom en fortsättning af undervisningen i fokskoans fjärde årskass, att tis at detta biiver genom amän ag påbjudet, hvarje skodistrikt, som upprättat fortsätt:ningsskoa, må äga rätt att genom sitt regemente stadga, att aa distriktets barn böra genomgå nämda skoa. För att få denna vigtiga angeägenhet amänt disku- ~

4 30 terad har kretsen anhåit, att centrastyresen måtte ti behanding under året utsända föjande trenne frågor: Bör fortsättningsskoan bifva obigatorisk? Huru bör den bifva det? När bör den bifva det? Då frågan hör ti de för hea vårt skoväsende mest genomgripande, och då de nu pågående försöken att sänka fokbidningen genom inrättande af s. k. minimik\rser gjort densamma särskidt brännande, har centrastyresen bifait Norra Tjust-kretsens anhåan om dess utsändande. De frågor, som vid detta ärendes behanding främst böra besvaras, synas vara föjande:.. Är en fortsatt undervisning efter fokskaekursens genomgående.öfver bufvud taget behöfig? Denna fråga skue kunna anses tiräckigt besvarad redan genom fokskaestadgans föreskrifter om fortsatt undervisning ( 5:, 2, 12: 3, 14: 2, 16 m. f.) samt genom de båda kong. kungöreserna angående statsbidrag ti fortsättningsskoor af den 11 september 18'?7 och den 29 apri 1886, uti hvika öfvertygesen om den fortsatta undervisningens nödvändighet tagit sig ett offiuiet uttryck.. Orsakerna ti denna nödvändighet äro så tydiga, att de för hva1je uppfostrare igga i kar dag. Då barnet genomgått den fuständiga fokskoekursen, är det i amänbet inemot 13 år. Det inträder då i den brytningstid, som man kaar pubertets- eer öfvergångsådern, och som utmär;er sig genom sin synnerigen stora mottagighet för såvii onda som goda infyteset< En fast och kok edning samt en regebtmden undervisning äro då mera än någonsin ejes af nöden. Den råhet och förvidning, som ofta känneteckna den ' s. k. hafvuxna ungdommen, bero vanigen derpå, att man just under detta afgörande skede i amänhet emnar densamma vind för våg, utan moraisk edning och utan sund andig näring. I intee.ktuet hänseende utmär;es ifrågavarande åder gpiom väsentigt ökad mognad och ett på grund här af betydigt störr~ intresse tör sådana ämnen, som mera direkt förbereda för det praktiska ifvet. Det är derför ti denna åder, som man kan och bör förägga äsningen af t. ex. ag- och statskunskap, Jmturhi~toria o. s. v. Under den egentiga barndommen saknas änn~ den rätta mottigigheten för dyika ting. De omedebart prauiska frukter, man i våra dagar at mera f?rdrar af fo~kskoans arbete, kunna föjaktigen adrig i någon betydhgare grad vmnas, fön än den fortsa'ta uudervisningen bifver amän. Men om såunda denna fortsatta undervisnings nödvändighet är en sak, h varom fokbidningens vänner är o ense, så torde deremot meningarna vara något deae om nä'r och huru den'amma ska kunna komma aa ti de. Tämigen tydigt är, att det icke under den närmaste framtiden kan bifva ta om att genom agbud göra fort-;ättningsskoan oligatorisk öfver hea riket. Sadant har visserigen mnnat ske i andra and: i Sacbsen, i Baden, i Schweiz m. f. Der har medvetandet om fokbidniugens väsignese samt om nöddi.ndighet"n af sedig och inteektue ejning särskidt under övergångsådern bifvit så amänt och s~ efvande, att aa vederböraode ~;nuit fortsättningsskoan vara ett tvmgande behof. Så ångt har man dess värre ännu ej 31 hos oss kommit. Vi torde derför nödgas afstå från hoppet att snart rå. fortsättningsskoan obigatorisk i samma mening och i samma utsträckning, som små- och fokskootna nu äro det. Vi måste nöja oss med att så småningom, steg för steg, söka närma oss det må, som mera gynsamt ottade nationer redan vuo.nit.., Nästa fråga torde då bi fva: ;. 2) Bör ett skodistrikt vara agigen förpigtadt att anordna fortsatt under.visning, så snart minst 10 måsmän anmäa, att de för sina barn vija begagna sig af densamma? Der ett anta förädrar visa sig så varmt intresserade för sina barns uppfostran, att de vija bereda dem ordnad undervisning äfven under öfvergångsåcern, der synes man ha säkra garantier för att förädrarnas förhåande ti skoan är sådant det bör vara och att den fortsatta undervisningen ska medföra goda frukter. Då nu en sådan undervisning tydigen kommer icke aenast barnen och deras måsmän, utan äfven kommunen och hea samhäet för öfrigt ti godo, så synas f,()rädrama här hafva fut berättigade anppråk på att skodistriktet ska timötesgå deras önskningar. Detta är ock på det otvetydigaste erkändt uti fokskaestadgans 5 mom. :»För de fujungar, som genomgått de för fokskoan faststäida ärokurser, bör tifäe beredas att efter bestämd pan under ärarens edning des underhåa redan förvärfvade kunskaper, des ock deruti ytterigare föreofra sig». Gäande praxis inskjuter emeertid efter detta agens bud, att tifäe ti fortsatt undervisning bör beredas, ett försvagande tiägg:»i fa vederbörande så finna för godt». och reducerar derigenom detsamma ti att vara bott ett af agen påpekadt fromt önskemå. Då denna toikning erhåer ei:t visst stöd i det n ästföjande momentets sväfvande ydese, h viken för nämda fcrtsatta undervisning föreskrifver»särskid» fortsättningsskoa bott»der sådant» (.af kommunamyndigheterna?)»finnes ämphgt», synas ifrågavarande bestämmeser med snaraste böra förtydigas, så att hvar heqt något starkarn behof af fortsatt undervisning gör sig giiande, detsamma äfven måtte i någon mån bifva tifredsstädt. Ett annat steg mot det föresatta mået torde vara det, som angifves i föjande fråga: 3) Bör skoh-ådet inom sådant disb1kt, som inrättat fortsättningsskoa, vara bei ättigadt att genom sitt regemente göra denna skoa obigatorisk för aa ti distriktet hörande barn? Der distriktets vada förtroendemän visat sig så ifigt öfvertygade om den fortsatta undervisningens nödvändighet, att de inrättat fortsättningsskoa och enats om, att densamma borde vara obigatorisk, der finnes tydigen en ganska god säkerhet för, att en dyii åtgärd ska mottagas med tifredsstäese af dem, som deraf närmast komma att beröras. Någon amännare och för skoan menig misstämning torde under. ~ådana förhåanden ej gärna kunna befaras..annu mindre deade torde meningarna vara i föjande fråga: 4) Bör på fabriks- och andra större industriorter fortsiittningsskoan vara obigatorisk för såvä skodistriktet som ungdommen, så att det förra må vara skydigt att inrätt~ fortsättningsskoa samt den senare pigtig att begagna densamma? Ti en de är detta spörsmå i vårt and redan besvaradt genom gäuanje ag. Förordningen om minderårigas användande i arbete före-

5 32 33 skrifver i 7, att»minderårig under femton år, som användes i fabi'ik7 :handtverk eer annan handtering, ska begagna undervisningen i fok.!fkoah å de tider, skorådet efter näringsidkarens hörande bestämmer, uer njuta annan deremot svarande och af skorådet godkänd undervisning samt en gång i månaden ti näringsidk?-ren afemna intyg om åtnjuten undervisning»: samt i 12, att näringsidkare ska»förvara de jutyg angåenqe åtnjuten under-visning, hvika enigt 7 skoa ti honom afemnas». Häraf är kart, att för sådana barn, som användas i fabrik, handtverk eer annan handtaring fortsättningsskoan är obigatorisk ti fyda 15 år, samt att den för de distrikt, dit sådana barn höra, ikaedes är obigatorisk. Det är endast saknaden af en verksam arbetsinspektion, som våat, att dessa agbestämmeser hittis på de festa stäen för bifvit en död bokstaf. Kommer en dyik verksam arbetsinspektion ti stånd på grund af den ag, som bifvit af innevarande års riksdag bi~aen, så är ett vigtigt. steg taget ti förbättrande af det sorgiga tiståndet band den uppväxande ungdommen i våra industrisamhäen. Det ska få säketigen ej dröja änge innan förordningen ti minderårigas skydd bi fustiindigad och förtydigad. samt fokskosstadgan bragt i öfverensstämmese med de principer, som igga ti grund för denna förordning. 8. feddeand.e ti in samingsnämderrna. '.A.tt den nu befintiga fortsättningsskoan i det stora hea icke möt'''arar biiga fordrin gar, torde vara amänt erkändt. Huru densamma i afseende på ärotider, ärokurser, ärarekrafter m. m. d. rätteigen bör vara beskaffad, är emeertid ett spörsmå af så omfattande och inveck)ad natur, att det hest bör behandas för sig utan sammanbandning ~.m ed een nu af Norra Justkretsen framagda frågan. Efte' dessa kortfattade antydningar samt med. hänvisning ti den iisnassion, som vid det tionde amänna svenska fokskoäraremötet fördes :römnde detta ärende (se Mötesberättesen ss ), får centrasty'resen hänned ti kretsarnas besvarande framstäa föjande fyra frågor : 1).Är Pn fortsatt undervisning efter foksk.oernnens genont- gående öfver hufmtd taget behöfig?.2) Bö1 ett skodist1 ikt vara agigen fötpigtadt att anot d!na fo'rtsatt undervisning, så sna1 t minst 10 måsmän anmäa, att de fö1 sina ba r n vi:j"a begagna sig af densamma g.3) Bör skoråret inom sådant dist r ikt, som in rättat fortsättningsskoa, va-ra berättigadt att genom sitt. regemente göra denna skoa obigatorisk för aa ti distriktet hörande barn? -4) Bör på fab r iks- och andt a större industrio rter fortsättningsskoan va1 a obigatorisk för såvä skod':strictet som ungdammen, så att det förra må va;ra skydigt att inrätta fortsättningsskoa sctmt dm sena,re pigtig att begagna densamma? Insaming af mater ia t i en svenska fokunderv isningens historia. f, Detta företag bragtes å bane a.f Askerskretsen 1886 och besöts af föreningen Centrastyresen offentiggjorde genom årsmeddeandet 1888 en pan för arbetets påbö1jande och hemstäide deri, att hva1je krets måtte utse en insamingsnämd af för saken intresserade personer, hest en eer fere från hvar och en af de församingar Jn etsen omfattade. Af de ingångna protokoen framgår, att de ara festa kretsar fortfarande ifigt intressera sig för denna sak och.att omkring 850 personer hittis stät sig i dess tjänst. På grund a.f från fere hå uttaade ön skningar får centrastyresen härmed emna de utsedda insamingsnämderna äfvensoin öfriga för saken intresserade föjande erinringar rörande arbetets ämpiga bedrifvande.. Ändamået med ifrågavarande företag är icke att 'ttar beta en svenska fokundervisningens historia, utan bott att möy"iggöra utarbetandet af en sådan genom hopsamande af åtskiiga föt ett dyikt arbete behöfiga nzatm iaier.. Den förra uppgiften ' torde näppeigen kunna ösas gpnom samarbete af fere ; den ämpar sig bäst för någon enskid, deraf intresserad forskare. Den senare uppgiften åter skuj e endast med största svårighet kunna ösas af en enskid ; den ämpar sig deremot utmärkt för samverkan mean hundratas, öfver hea andet spridda samare. 2. Det materia, som. först och främst bör insamas,. är det, som öper den största faran att under den närmaste tiden gå fötoradt - det, som utgöres af sådana skohistoriska minnen, hvika änn~t ey" äro 'tpptecknade. At, som i något afseende kan tjäna ti beysning och noggrannare kännedom om skida tiders och orters säregna undervisningsförhåanden eer om sådana personer eer tidrageser, som öfvat ett större eer mindre infytande på fokskoans utveeking, at sådant äger äfven värde för denna utveckings historia, huru obetydigt det än i och för sig kan synas. Det kan röra af meddearen kända personer och tidrageser, som djupt ingripit i nämda utvecking, och i.så fa kan äfven det kortaste meddeande, det minsta drag~ en anekdot, ett karaktäristiskt yttrande eer dy ikt 3 _ 1:1 DJUi!

6 34 vara af största intresse såsom kastande jus öfver någon ejes dunke punkt. Det kan också angå fokbid~ngsvän ner, hvikas namn icke trängt utom deras församings gränser, men som det.oaktadt vä kunna förtjäna, att deras minne -räddas undan gömskan. I de festa fa torde meddeandena komma att hufvudsakigen röra sig omkring meddearen sjäf och de fokbidningsförhåanden, under hvika han efvat, skidra hans egen skotid, hans seminarietid o. s. v. På meddeandenas ängd bör icke fästas någon vigt, ännu mindre på konstfu komposition eer utsmyckad sti. Hufvudsaken är, att det rent sakiga meddeas utförigt och noggrant med bestämda uppgifter om personer, tider och orter samt med tydigt angifvande af hvad som är sjäfuppefvadt, hvad som är hördt af andra och hvad som endast är antaganden. Öfverat der så ske kan bör sagesman angifvas. Det säger sig sjäft, att äfven sådana personer, som icke anse sig för egen de ha uppefvat något i skohistoriskt afseende märkigt och berättesevärdt, i aa fa kunna vara saken ti tjänst genom att uppteckna meddeanden af ädre bekanta, hest dessa senare kanske ofta draga sig för det med ett dyikt upptecknande förenade besvär. Ett sags materia, som närmast torde vara att räkna tisamman med det nu nämda., och som ikaedes öper stor fara att försvinna, i fa det icke snart räddas,. består af bre{ och brefsamingar från eer om skohistoriska personig-heter eer angående i pedagpgiskt hänseende märkiga tidrageser eer förhåanden. \eddeanden om dem och deras innehå böra. vara 'åtföjda af biografiska uppgifter om brefskrifvaren och adressaten samt af de uppysningar, som för öfrigt kunna åstadkommas. De under år 1889 insända bidrag af nu angif'na sag, hvika befinnas äga största siohistoriska värdet, komma, såvita ej särskidt undanbedjande sker, att utmärkas med 6 hedershonorar, ett å 50 kronor samt fem å 20 kronor byardera. 3. Det materia, som dernäst bör insamas, är sådant, som /redan nu fi:nnes skriftigen atfattadt uti: a) husförhörs- och andra kyrkoböcker, protoko vid biskops- och prostvisitationer, kyrkostämmor, sockenstämmor sam~ skoråds- och skokomitesammanträd.en; 35 b) ädre skoors regementen och anteckningsböcker, skota (vid skohusinvig:n ingar o. d.), donationsbref m. m.; c) protoko vid ärareföreningssammanträden, äraremöten samt fokmöten, der, undervisningsfrågor bifvit afha:p_dade o. s. v. Då dyika handingar finnas i massor och bott en de af deras innehå kan använda s såsom materia för ifrågavarande företag, och då det tidsödande o0h tåamodspröfyande arbetet med deras afskrifvande icke bör utsträckas öfver nödvändighetens gräns, så har centrastyresen ansett, att öfver dessa handingar tis vidare endast böra upprättas förteckningat. Dessa böra vara af två sag: ) :!"ör hvarje församing en forteckning öfver in0m densamma befintiga käskrifter med fuständigt angifvande af deras titar, deras nuvarande förvaringsatt samt den tiderymd hvar och en af dem omfattar: 2) För hvarje sådan käskrift en förteckning öfver de partier deraf, som angå fokskoeförhåanden, med augifvande af h viket _ärende h varje dyikt parti handar om.. 4. För att möj iggöra, de insänd! bidragens ämpiga ordnande, förvarande och b~gagnande torde man vid deras upptecknande noggrant iakttaga föjjande anvisningar. ) Uppteckningarna göras på fast papper af vanigt skrifa~rksformat (ungefär 22 X 36 cm), atså icke på tunt~ genomskin~gt papper af oktav- eer qvartformat e. d. 2) Yan skrifver bott på ena sidan af papperp-t. 3) Vid hvarje skrifsidas venstra kant emnas en margina (af ungefär 5 cms bredd). 4) Handstien göres i möjigaste mån redig och äsig; har vid nedskrifvandet något person- eer ortnamn e. d. bifvit otyd,igt, öfverstrykes det och rättas. 5) Ti hvarje nytt bidrag tages ett nytt bad/ i'_ t tet bad bör såunda handa om fere saker, hvica ej höra ornedebart tisammans. 6) Vid bö1"jan af hvarje nytt bidrag skrifves_ öfverst på badet meddearens fuständiga namn, tite och adress. 5. Då meddeandena bifvit upptecknade samt så ångt som möjigt är kontroerade och fuständigade, böra de utan dröjs~ å.insändas under adress: Centrastyresen för Hverges amänna fokskoärareförening, Stocchom, N.

7 36 37 Minnesista för kretsordförandena. I. Kretsmöte utyses så tidig-t, att de af cenh'astyresen utsända ärendena nmna vam behandade och vederbörigen styrkta protokosutdj:ag deröfver inkomna senast ti den 1 nästkommande november. n. För att möjiggöra ärendenas snabba afgörande bör ordforauden så _tidig;t som möjigt an;n~~a kret~_styte~e~s _med~m~a1:. eer andra ämpiga personer att pa forhand satta: s1g I? 1 hvai s1tt arende samt vid kretsmötet med några ord ineda d1skusswnen om detsamma.. För samma ändamå bör föreningens årssn ~f~ strax ~~t~r dess mo~gande tistäas medemmarna, sä att de tidigast mojigt kunna gora sig bekanta med dess innehå. Sedan årsskriften nu b!jfvit upptagen i tidningstaxan, kan den sändas med posten under korsband mot ett porto af endast 4 öre. ID. Såvida ej särskida omständigheter föraneda undantag, böra vid kretsmötet ärendena föredragas i föjande ordning:. Revisorernas hemstäan bifaes eer afsås (ss. 41, 20): 2. Tre centrastyresemedemmar väjas (s. 20). 3. Tre revisorer väjas (s. 20). 4. Arvode bevijas åt sekreteraren (s. 21). 5. Arvode bevijas åt kassaförvataren (s. 21). 6. Besut fattas rörande ändring af stadgama (ss ). 7. Uttaande göres i frågan om obigatoriska fortsättningsskoor 8. (ss. 29~ 32).. Ordföranden påpekar de af centrastyre~en ~mnade anvisningarna rörande insamande af matena ti en svenska fokundervisningens historia (s. 33). De samtidigt,med årsskriften sända särtrycken af dessa anvisningar äro afsedda närmast för sådana.medemmar af insamingsnämderna; h vika ej tiika äto medommar af föreningen. 9. Minst två personer utses att justera kretsmötets protoko (så vida ej justering sker å nytt möte före protokoets insändande). IV. Så tidigt som möjigt utskrifvas protokos!-tdrag ~fver kretsens behanding af de ut~ända ärendena~. Utdra~en skr1fvas pa_ f3:3t papper af vanigt het skrifarksformat, atsa 10ke pa tunt genomskmigt papper af oktav- eer qvartformat e. d. Man skrifver bott på ena. sidan ~f papperet. Vid hvmje skrifsidas venstra kant emn:'s en margmal For saroroanförandets sku är det synnerigen fördeaktigt, om utdragen affattas i ungefärig öfverensstämmese med föjande tvänne formuär. r., t [Ut~ ) ' ' \ [rndraget 2] N-kretsen..Amänna roreningens ärenden. Utdr<Ig' af protoko, hået vid N-kretsens möte i N. den Med anedning af revi'sorernas hemstäan. 2. Vid va af centrastyresemedemmar erhö A. i B röster C. i D o 3. Vid va af revisorer erhö A. i B C. i D I ~od~ åt s~kr~te~n.be~ij~d~s 6oo' hon~r. 5. I arvode åt kassaförvatm en bevijades 000 kronor. 00. Att justera mötets protoko ut.såg os N. som ofvan Justerad t:..... ~tt a.fskritvet intygru: : N-kretsen. Sekreterru e. sekreterare. 00 röster 00 Amänna röreningens ärenden. Utd! ag af protoko, hået vid N-kretsens möte i N. den Vid behandingen af försagen om ändri11g af stangama bef försaget A) om centrastyresens sammansättning B) om tiden rör årsskriftens utgifvande C) om friare vasätt..... D) om medgivande af öppna va... E) om begränsning- af motionstiden F) om kretsars rätt att framtvinga frågor. G) oin kretsarnas besut i utsända frågor. H) om medemsistornas ydese... T) om tiden för revision K) om sättet fo~ änc'ing af stadgarna ') 7. Rörande frågan om obigatoriska fortsättningsskoor. 00. Att justera mötets protoko uts\gos. N. som ofva.u Justerad t :..... Rätt afskrifvet intygm : sekreterare. sekreterare. Båda dessa. utdrag böra före den november vara insända ti foreningrns sekreterare under adress: Centrastyresen för Sverges amänna fokskoärareförening, Stockhom, N. :) Skue scumtiga försag bifaas, behtifver ingen specificering af te oika punr -.e:ma äga rom. 1: ' t: :

8 I' 38 V. Före instundande januari insända kretsordförandena ti centrastyresens kassaförvatare Emi Hammar/und, Stockhom (ej ti centrastyresen): i. Förteckning öfver kretsens. medemmar under året, upptagande deras namn, födeseår, tite och adress. Vid uppgörandet af denna förteckning användes den bankett, som kommer att tisändas hvarje kretsordförande i medet af augusti. De å banketten emna'ce anvisnhga'rna. böra noggrant iakttagas. I händese af så stora ändringar, att ifrågavaninde bankett ej kan begagnas, bör annan så-. dan reqvireras eer ock särskid ista skrifvas, denna senare dock atid med strängt iakttagande af samma uppstäning som i den tryckta kataogen ; endast hearksformat må användas. 2. År.safgifierna: för hvruje å medemsförteckningen upptagen person 50 öre. (Stadgarnas 17 och 18). Härvid torde beaktas,. ('ttt afgifterna hest sändas på ep. gång f'6r hea kretsen ;. att penningar hest sändas genom postanvisning, i aa händeser tck" i orekommenderadt bref; att frimärken icke mottagas i iqvid ; att insända afgifter.q vitteras i Svensk Läraretidning inom 8 dagar efte: mottagandet, eer, i fa uttryckig begäran härom framstäes, å särskidt brefkort. Stockhom apri A. F. Scogund. J. Gust. Söderberg. Fridtjuv Berg. Emi Hammar/und. J. J. Da/ström. K. O. Sjöander. A/fr. Da/in. Revisionsberättese för Undertecknade ~ utsedda att granska Sverges amänna foksko~är~~eförenings räkenskaper och förvatning för år 18~8, fa.. ~armed, sedan nämda uppdrag nu bifvit fugjord t, afg1fva fojande berättese. Antaet _edamöter i föreningen, som vid årets början utgjorde , har under året ökats med ~ 71, och uotgjorde såunda vid årets sut Arets räkenskaper utvisa i Debet: Behåning från år 1887 Under året har infutit: Årsaf'gift af 3277 ~1e demmar... Räntemede ](:redd: kr. Und e' året är utgifvet för: Centrastyresens årssammanträde.. Verkstäande utskottets sammanträden Revisionen Qmbudsmötet Arsmeddeandets tryckning m. m. :......Dess utsändning Den skohygieniska undersökningen... Tryckning af medemsistor Inbindning af protoko och handingar Diverse postporton Kontorsböcker, papper och annan skrifmaterie ~~..... kr Summa kr ; G Ii!t '!: ' ' ' ~

9 40 Transport kr sekreterarens arvode Kassaförvatarens arvode Diverse Behåning ti år h Summa kr Föreningens tigångar vid årets sut utgjordes af: Insatta mede i Stockhoms enskida bank: på deposition mot 3 1 / 2 % ränta.. kr oo dito mot 3 % ränta.....» 500.oo på upp- och afskrifningsräkning...» Inventarier får kr Summa kr Enigt 21 af föreningens stadgar skoa räkenskaperna fåras för kaenderår. Men då ett stort anta kretsordförande 1uaktåtit att i behörig tid insända årsafgifter, hafva svårigheter uppstått för kassaförvataren att föja detta stadgande. Såhmda hafva åtskiiga. såvä inkomst- som utgiftsposter bifvit. bokförda uneer år Då de emeertid obestridigen tihöra 18B8 års förvatning hafva de upptagits i sistnämda års räkenskaper och ingå derför i här ofvan emnade redogörese för föreningens stäning. Centrastyresen hö årssammanträde den 4, 5 och 6 januari, hva1jämte dess verkstäande utskott under året haft. icke mindre än 24 sammanträden. Vid anorcnandet af det tionde amänna svenska fokskoäraremötet synes centrastyresen hafva på ett beröm-. Närdt sätt motsvarat det förtroende, som i detta hänseende gifvits densamma. Likaedes har enigt revisorernas förmenande det i sammanhang med nämca möte håna ombudsmötet bifvit af centrastyresen vä förberedt, och anse revisorerna dm för, att de utgiftm\ som föreningen fått för detta -senare möte vidkännas, varit Yäbetänkta och ti föreningens gagn. Centrastyresens och verkstäande utskottets protoko hafva vid. genomäsanc.et bef1mnits förda med omsorg och reda. Föreningens arkiv och öfriga tihörigheter äro i godt skick samt vä ordnade och förvarade. Protoko och handingar äfven för åtskiiga. föregående år hafva under räken- ~ ' ~ '-' 1 41 skapsåret bifvit inbundna, hvatigenom den betydiga utgiftsposten härfår förkaras. Räkenskaperna äro förda med noggrannhet, inkomstoch utgiftsposterna behörigen ve:rifi.cerade och säkerhetshangtingarna å de i banken insatta meden fugitiga. På grund af hvad som vid revisionen förekommit är det med synnerig tifredsstäese revisorerna härmed tiityrka, ' att fu ansvarsfrihet för 1888 års rä. kenskaper och förvatning rmå centrasty're..se;n i vedeirbörig ordning meddeas. Stockhom den 6 mars P. Lagerbad. G. Jf. Ceander. Aexande1 Jonsson. I: [1 ' [j 111: J ~ 1 r

10 Kretsföreningar. i. stadgar för S vcr[es. amänna fokskoärareförenin[. Ändamå.. Föreningens ändamå är att arbeta för den svenska. fokskoans och fokbidningens höjande, för enhet och ~od anda inom ärarekåren och får förbättring af ärarens stäning i amänhet. Medemmar. 2. Lärare och ärarinnor vid rikets fok- och småskoor samt detmed jämföriga skoor och uppfostringsanstater äga att som medemmar ingå i föreningen. Derjämte ~unna äfven andta för förening en och hennes verksamhet Intresserade petsoner vinna inträde efter medgifvande af kretsförening. 3.. Inträde i föreningen sker genom anmäan ti kretsordförande och etäggande af årsafgift fåt då öpande året. 2. Fyttning från en krets ti en annan anmäes ofördröjigen ti ordförandena i de respe~tive. kretsa~a. 3. Utträde ur föreningen anmaes ti ordforanden den kretsförening, afgående edamot ~ihör... o 4. Ledamot, som försummar mbetaa s1n arsafg~ft, varde från föreningen skid vid föjande årets början., 5. Medem, som geno~ aga dom p~~t fö:karad ~edborgerigt förtroende förustig; vare fran forenmgen skid. 4. Föreningens medemmar fördeas i.netsföreningar, som gen~m sina.ordförande stå i förbindese med centrastyresen. 5.. Kretsförening _. väjer sjäf sin ordförande, h vars befogenhet inträder på tid, som kretsen sjäf bestämmer. 2. H varje kretsförening äger för öfrigt sjäf bestämma om sina sammanträden, styrese, afgifter o. d. Kretsfårenings enskida stadganden må dock i intet fa vara.stridande mot dessa stadgar. 6. Kretsstyrese åigger att erona centrastyresen de uppgifter) hon infordrat, samt att för öfrigt meddea henne sådana underrätteser, som kunna anses gagnande för föreningens verksamhet. 7. När centrastyres~n finner nödigt framstäa spörsmå ti fåreningens medemmar, när va af centrastyrese ska äga rum o. s. v.) är det kretsordförandes skydighet att föranstata om bärför erforderigt möte. Centrastyrese. 8.. I spetsen för föreningen står en af 7 personer bestående cenh asty1~ese, soi eder föreningens verksamhet och för hennes taan. 2. Minst 5 af centrastyresens medemmar skoa vara. tjänstgörande fokskoärare. 3. styresen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvatare. 4. Turvis afgå hvartannat år 3 och hvartannat år 4 edamöter ur centrastyresen. 9.. Centrasty"'"'esen har årigen minst ett sammanträde å mean edamöterna öfverenskommen pats. I öfrigt,föras 11,, ; III it i Iii

11 förhandingatna skriftigt, och cirkuera handing arna i den ordning, ordföranden angifvit. 2. För att besut ska ktmna fattas, måste minst 5 styreseedamöter närvara. Är styresemedem hmdrad att bevista sammanträde, ska sådant i god tid skriftigt anmäas ti ordft>randen, som inkaar suppeant. 10. I apri månad offentiggöt centrastyresen: :o kataog öfver föreningens medemmar; 2:o årsberättese öfver föreningens verksamhet under föregående året, och 3:o revisionsberättese öfver föregående årets förvatning och Täkenskaper. Va V a af edamöter i centrastyresen företages årigen och ombesörjes i bvarje hetsförening af ordföranden som före oktober månads utgång ti centrastyresen insänder justeradt va,protoko, upptagande namn och rösteta å aa dem, som vid vaet erhåit röster, jämte deras adresser. 2. centrastyresen afsutar vaet, hvarvid de, som fått bögsta antaet röster, varda styreseedamöter under de två närmast föjande kaenderåren, och de tre i rösteta närmast stående varda styresesuppeanter tmder föjande kaenderåret. 3. Afgående styresemedemmar kunna omväjas. 12. Vid samma tid och på samma sätt, som i 11 omt'örmäas, väjas 3 revisoter att granska öpande åtets räkenskaper och förvatning. De 3 med högsta röstetaet varda revism:er och de 2 dem närmast i rösteta stående revisorssuppeanter Aa. va ske med sutna. sedar. Vid ika rösteta -skijer otten. _ 2. On'östning sker öppet. Enke röstpuraitet gäer. Vid ika 'Östeta gäer den me~ing, ordföranden biträder. f r 45. Arbetssätt. ~ 14...Aa frågor, som önskas behandade af föreningen, skoa insändas ti centrastyresen direkt eer genom kretsordförande. 2. På centtastyresen berot, om väckt fråga ska ti diskussion inom föreningen upptagas. Dock måste ti behanding atid upptagas ett ärende, hvarom minst tre kretsföreningar förenat sig Centrastyresen remitterar upptagna fråg or med eer utan åtföjande betänkanden ti uetsordförandena hvika ombesörja deras behanding i kretsföreningarna. ' 2. Protokosutdrag, upptagande kretsförenings uttaande, insändes omedebart derpå ti centrastyresen. 3. CentrastyTesen sutbehandar aa frågor, degifver netsföreningarna resutaten och vidtager de åtgärder, som af besuten föranedas Amänt möte kan af centtastyresen anordnas efter derom vid föregående sådant möte eer genom omröstning i kretsföreningarna fattadt besut. 2. Då centrastyresen :finner sådant nödigt, kan hon anordna möte mean af kretsföreningarna utsedda ombud. Ekonomi och revision. 17. Hvarj: me,dem. erägger en åtsafgift af 50 öre; som inbetaas ti kretsstyresen före oktober månads utgång Kretsordförande öfversänder ti centrastyresens kassör före årets sut de infutna årsafgifterna jämte förteckning öfver dem, som betat. 2. Förteckningarna skoa upptaga de betaandes namn födeseår, pats och postadress.. ' 19...Aa utgifter för föreningen bestridas af henne sjäf. i' r::!"' Ii : i tf 1: i! '!: ".

12 46 r 2. Vid styresemedemmars eer revisorers resor för föreningen betaas resekostnaden jämte dagtraktamente af 3 kronor pr dag. 3..'"'kteterare och kassaförvatare åtnjuta skäigt arvode, so1, af centrastyresen föresås och bestämmes vid kretsföreningarnas i 11 omförmäda sammanträde. 20. Centrastyresen är agigen ansvarig för a i hennes vård befintig föreningens egendom Föreningens räkenskaper föras för kaenderår. 2. Senast den 15 februari öfveremnas föreningens räkenskaper för föregående året jämte under det samma inregistrerade handingar och protoko ti revisorerna, hvika före den derpå föjande apri återstäa. dem ti centrasty Tesen, åtföjda af berättese öfver den verkstäida revisionen. 22. Vid kretsföreningarnas sammanträde för va af edamöter i centrastyresen föredrages den i 21 omnämda revisionsberättesen, dervid ansvarsfrihet för föregående årets räkenskaper och förvatning bevijas eer nekas centrastyresen. I sist nämda fa besutas öfver de åtgärder, som böra vidtagas. J KATALOG.,,, " :Iii,!h '; i!' I Föreningens uppösning. 23. Föreningens uppösning kan ske, om vid omröstning i kretsföreningarna m~st tre fjärdedear af de afgifna rösterna äro för den samma. 24. Vid föreningens uppösning skoa hennes tigångar användas ti något för fokskoan eer hennes ärare eer ärarin.nor nyttigt ändamå, hvarom föreningen förut besutat. J j... Ändring af stadgarna. 25. Försag ti ändring af eer tiäg-g ti dpssa stadgar kan af h varje kretsförening väckas och insändes skriftigt ti centrastyresen, som äger att dermed förfara enigt 14 och !

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING.

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. SVERIGEs ALLI~ÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. \1EDDELANDEN FRÅN OENTRALSTYRELSEN. 1885. Innehå:.Arsberättese. - Öfveräggnings~imnen. - Promemoria för kretsordförandena. - Revisionsberättese. - Stadgar. -

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

i Irland och Ryssland.

i Irland och Ryssland. 77 kasser (itt B) och sedan, om befokningen: och därmed barn antaet' ytterigare ökats; ti skoa med en ärare för hvarje kass (itt A) Där tvä eer ftera byaag pägat sända barnen ti samma skoa, kunde ejest

Läs mer

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren.

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren. so D. Frågor rörande skoans historia. E. Frågor rörande ärarepersonaens ekonondska och rättsiga stäning. 51 Föjande bidrag ti samingen af a) Fokskoämrekåren. 11 materia ti svenska fokbidning ens historia.

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon DOM VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mijödemstoen 2010-12-13 meddead i Vänersborg Må nr M 3260-10 '1 Sid (2) KLAGANDE M.K MOTPART Mijönämnden i Göteborgs Stad Kar Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

)) C. A. Landström, Östra Eneby, N ot r lcöpin,r;, och. till ordförande: hr J. Molin,

)) C. A. Landström, Östra Eneby, N ot r lcöpin,r;, och. till ordförande: hr J. Molin, 6 _/ samt åtskilliga ändringar, hufvudsakligen i enlighet med utskottets förslag, vidtagna. I olikhet med det ursprungliga förslagets lydelse beslöto sälunda ombuden, att på sätt l g stadgar styrelsemedlemmar

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen

STADGAR för Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Stadgar Sida 1 (5). STADGAR Ändring / tillägg i dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1996-05-22 och 2004-03-27 samt 2007-03-31.. Stadgar Sida 2 (5). 1. MÅLSÄTTNING Föreningens målsättning är i huvudsak

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Föreningen stiftades den 17 februari 1935.

Föreningen stiftades den 17 februari 1935. VOLVO IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING STADGAR 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Volvo Idrotts- och Fritidsförening,Göteborg är en lokal organisation för personal anställda på företag helt eller delvis ägda av AB Volvo

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer