Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016"

Transkript

1

2 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker och det vill regionledningen. Det framgår av de verksamhetsplaner som tagits fram. Arbetet med SVF startade 2015 i hela landet. I Region Jämtland Härjedalen implementerades ett nytt vårdadministrativt system, COSMIC, med början hösten 2014 och togs i drift i mars Därför blev vi försenade med implementeringen av SVF, som startade i september Alla inblandade har bidragit med en stark arbetsinsats. Vi kan nu se att COSMIC är till fördel och stödjer det nya arbetssätt som behövs för att SVF ska fungera. Vi är på god väg, många aktiviteter är igång eller planerade, men mycket återstår. Vi har redan lärt oss mycket om vad som fungerar och kan utvecklas. En del misstag har lärt oss att göra om och göra rätt. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars

3 Krav i överenskommelsen 2016 För att få ta del av vårens medel (203 mkr) ska landstingen senast 15 mars 2016: gemensamt med RCC ta fram en handlingsplan enligt mall involvera patientföreträdare vid framtagandet av handlingsplanen genom RCC lämna in handlingsplanen fortsätta arbetet med de fem under 2015 införda SVF* För att få ta del av höstens medel (203 mkr) ska landstingen också senast den 1 november 2016: lämna in en redovisning enligt en kommande mall. I redovisningen ska det framgå att landstingen o senast den 1 november 2016 har infört* 13 nya SVF (totalt 18 införda SVF) o redovisat hur de har arbetat med SVF som går över landstingsgränser o använt den nationella PREM-enkäten för de fem SVF som införts under 2015 (se avsnitt 5 nedan). RCC samordnar arbetet med redovisningarna. *Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av standardiserat vårdförlopp, alternativ beslut tagits om att starta ett standardiserat vårdförlopp. Patienter ska ha genomgått utredning enligt det standardiserade vårdförloppet och startat behandling eller avslutats på annat sätt. 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv läget för de fem SVF som infördes utgå från det som skett efter att 2015-års rapport lämnades in senast den 1 november I mars 2105 skiftade region Jämtland Härjedalen vårdadministrativt system, från VAS till COSMIC, vilket bidrog till en tidsförskjutning i starten av implementeringsarbetet av SVF. Även rekrytering av projektledare fördröjdes. Projektledaren tillträdde och samtidigt bildades en projektgrupp. Ett intensivt arbete tog fart, med fokus på information bl a genom en särskild projektsida där alla medarbetare kan hitta information om SVF samt att tillskapa bra lösningar i COSMIC. Dynamiska, självinstruerande, remissmallar, med inbyggd KVÅ-kod, är framtagna för varje SVF i det vårdadministrativa systemet COSMIC. Kopplat till SVF skapades en canceröversikt i COSMIC. Den är ett hjälpmedel för verksamheterna att ha god översikt över sina aktuella patienter som vårdas enligt SVF. Den uppdateras kontinuerligt av kontaktsjuksköterska/koordinator. Detta sker manuellt och i 3

4 bakgrunden av de sökord som ska användas finns KVÅ-koderna inlagda. Med korrekt ifylld canceröversikt kan sedan rapporteringen till väntetidsdatabasen ske automatiskt. För varje SVF utsågs, av berörda områdeschefer, en arbetsgrupp, med uppdrag, att säkerställa att angivna ledtider kan efterlevas. Varje arbetsgrupp har en utsedd gruppledare/kontaktperson, som rapporterar till projektledaren. De fem SVF är implementerade, med det återstår fortsatt utvecklingsarbete. SVF prostatacancer har behov av förbättring och utveckling, varför en erfaren LEANcoach har fått uppdrag att stötta verksamheten med fördjupad värdeflödesanalys. Det har även tillförts stimulansmedel för rekrytering av fler sjuksköterskor och medicinsk sekreterare med målsättningen att genomföra kompetensförskjutning, då man har brist på urologer i kombination med högt inflöde Utifrån vårt samverkansavtal är en, organisationsövergripande, risk- och konsekvensanalys, RoK, ur arbetsmiljösynpunkt genomförd och skall nu kompletteras på områdes- och enhetsnivå. Även patientsäkerhetsaspekter ska då beaktas. Arbetet med RoK ger samtidigt information och spridning om SVF i hela organisationen, fram för allt på områdesnivå. b) Om uppföljning i de patientadministrativa systemen och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, vilka åtgärder kommer landstinget att vidta för att färdigställa detta? Så här långt har regionen klarat att koordinatorfunktionen ingår i kontaktsjuksköterskornas arbetsuppgifter. De fem SVF som implementerades 2015 har lösningar för obokade tider, med rutin för hur man säkerställer att outnyttjad mottagningstid inte uppstår. I de flesta fall innebär det att de obokade tiderna bevakas och har en bryttid där annan patient kallas in med kort varsel. Även röntgenavdelningen har liknande system. 1.2 Erfarenheter av 2015 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2015 lett till förändringar i upplägget inför 2016 och i så fall på vilket sätt? I handlingsplanen för 2015 beskrevs hur ZAMSYN-dokument (en skriftlig överenskommelse mellan primärvård och specialistvård) skulle tas fram för varje enskilt vårdförlopp. Vi ser nu att det tar mycket tid i anspråk och med så många enskilda dokument blir det även svårarbetat i primärvården. Förfarandet ersätts därför, efter beslut i styrgruppen för SVF, med ett dokument kallat regionövergripande plattform Standardiserade vårdförlopp, se bilaga 1. Dokumentet har länkar till SVFs primärvårdsversion, som återfinns på cancercentrum.se Dokumentet förvaras i dokumenthanteringssystemet CENTURI och är med hjälp av länkarna alltid aktuellt. Dokumentet revideras årligen samt vid behov. 4

5 Då vi sett att informationen om SVF har varit svår att nå ut med i organisationens olika verksamheter fortsätter det arbetet även Kommunikationsplanen revideras utifrån 2016 års behov och vi tar fram riktade informationsplaner för olika verksamheter: primärvård, diagnostik, kirurgi och medicin. Arbetsgrupp är tillsatt även i primärvården, med representation även från de privata vårdgivarna. Gruppen har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med information om vad SVF innebär i primärvården. Verksamhetsutvecklare i primärvården har utformat en sammanställning över alla SVF, som ger en överskådlig bild av vad SVF innebär för primärvården. Sammanställningen är tänkt att fungera som lathund och därmed underlätta för primärvårdens läkare, men också distriktssjuksköterskor och medicinska sekreterare. Även bilddiagnostik har en utsedd arbetsgrupp med uppdrag att se över patientflöden, rutiner och arbetssätt så att undersökningar utförs inom fastställd ledtid för varje SVF. Gruppen börjar med att göra en sammanställning likt primärvården, se över sina flöden samt utforma en informationsplan, men hjälp av kommunikatör. Informationen ska ske i flera etapper och börjar med att säkra att alla medarbetare inom den egna enheten känner till SVF och det arbete som initieras nu. Årets arbete inleddes med ett uppstartmöte som riktade sig till områdeschefer, enhetschefer och kontaktpersoner i de utsedda arbetsgrupperna. Vi fortsätter nu med uppföljningsmöte varje månad, då vi ser vinster med verksamhetsövergripande träffar för lärande och erfarenhetsutbyte. Alla arbetsgruppers medarbetare har tillgång till en gemensam First Class- konferens där viktig information når många samtidigt. Projektgruppen har utökats med läkarkompetens från såväl specialiserade vården som primärvården. Temadag SVF och COSMIC i februari med gästföreläsare. Alla medarbetare var inbjudna och föreläsningen filmades för att de som hade förhinder skall kunna ta del i efterhand. Föreläsningen gavs vid två tillfällen samma dag och besöktes av chefer, läkare sjuksköterskor, medicinska sekreterare samt stabens stödfunktioner och blev mycket uppskattad. Implementeringen av SVF kommer i hög grad att kombineras med regionens tillgänglighetsarbete samt arbetet med produktions- och kapacitetsplanering. Verksamhetsutvecklarnas insatser i implementeringsarbetet kompletteras med insatser av regionens LEAN-coacher. 5

6 Framgångsfaktorer Standardiserade vårdförlopp stämmer väl överens med målen i såväl regionstyrelsens som regiondirektörens verksamhetsplaner. I synnerhet skrivningar om tillgänglighet och effektivitet och kvalitet. SVF blir därmed en naturlig del i arbetet att genomföra uppdraget. Vi har senaste åren satsat på LEAN-utbildning för chefer och läkare med medicinskt ledningsuppdrag. Verksamhetsutvecklare och några ytterligare medarbetare har fått en mer omfattande LEAN-utbildning och fungerar som LEAN-coacher. Vi har ett vårdadministrativt system som underlättar processarbete. Sist men inte minst verksamheternas kompetenta medarbetare. Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella definitionen av välgrundad misstanke i något av SVF? Följande synpunkter har framkommit: SVF för huvud- och hals cancer har en alltför vid tratt och det finns en del begrepp som behöver förtydligas. SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna anses välfungerande avseende välgrundad misstanke, så även SVF AML. 6

7 1.3 Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) de SVF som implementerades 2015 fram till och med den 31 januari 2016? Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, t.ex. genom start av behandling. Nedanstående data för tiden är resultatet av manuell analys och saknar till stor del KVÅ-kodning, varför vi väljer att redovisa detta separat. SVF Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke? Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått cancerdiagnos ino m det förloppet? Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? AML Prostatacancer Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Matstrups- och magsäckscancer Huvud- och halscancer Totalt antal Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning, ex medicinska skäl eller annat? 7

8 För tiden har vi redovisat följande till SKL, se tabellen nedan. Det har inte tillkommit fler SVF-patienter för diagnoserna AML, huvud- och halscancer och matstrups- och magsäckscancer. När det gäller cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, men i synnerhet prostatacancer kan fler patienter vara handlagda enligt SVF, men saknas i canceröversikten, som är något helt nytt för kontaktsjuksköterskorna, som även fungerar som koordinatorer. Vi har valt att inte genomföra ännu en manuell analys, då vi, i februari, sett att canceröversikten i högre grad blir uppdaterad. I stället hölls ett extra utbildningstillfälle om canceröversikten för kontaktsjuksköterskor vid kirurgmottagningen , i syfte att alla kontaksjuksköterskor har samma information och kunskap om canceröversiktens betydelse för rätt utdata. Vårdförlopp i antal Män Kvinnor AML 0 0 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 13 6 Huvud- och halscancer 0 0 Matstrups- och magsäckscancer 0 0 Prostatacancer Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information om uppföljningsdata när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? a) Hur har landstinget arbetat med frågan hittills? Genom skriftlig och muntlig kontakt med mottagande vårdgivare av kontaktsjuksköterska o/e läkare. b) Vilka vidare åtgärder tänker ni vidta för att informationsöverföringen ska fungera under 2016? En gemensam rutin för norra regionen är framtagen och kommer att tas i bruk i mars månad. 8

9 2. Plan för införande av de 13 nya vårdförloppen under Tidplan för införande Hur ser tidplanen för året ut? Ange följande: a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? Tidplanen nedan gäller a, b och c: Bröstcancer Lungcancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Cancer utan känd primärtumör, CUP Cancer i bukspottkörteln och periampullärt eller Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång eller Primär levercancer Äggstockscancer Maligna lymfom Myelom Malignt melanom 9

10 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Se tabell 2.3. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Varje SVF har en utsedd arbetsgrupp som har i uppdrag att se över sitt arbetssätt så att fastslagna ledtider kan efterlevas. Utifrån tidsplanen, se 2.1, får varje arbetsgrupp en introduktion om sitt SVF i samband med att remissmallen skapas. Introduktionen innehåller: hur förloppet ser ut i vårt vårdadministrativa system, se bilaga 2 hur canceröversikten, fortlöpande, ska uppdateras för att rättvisande utdata ska finnas tillgängligt hur överrapportering till annat landsting ska hanteras i canceröversikten Se även 1.2 där en mängd aktiviteter redovisas. Till exempel arbetsgrupp för bilddiagnostik och återkommande verksamhetsoberoende uppföljningsträffar för erfarenhetsutbyte och lärande. c) införande av koordinatorfunktion? Vi ser nu behov av olika lösningar för olika verksamheter när antalet SVF ökar. Bilddiagnostik planerar för en intern koordinatorfunktion. Så även medicinmottagningen, där diagnostiskt center, DC, för SVF för Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och Cancer utan känd primärtumör kommer att förläggas. Koordinator vid DC kommer även att fungera som koordinator för hematologiska SVF. Projektledarna för norra regionen har gemensamt arbetat fram en beskrivning av koordinatorfunktionen. Den är tänkt att fungera som ett komplement till uppdraget för kontaktsjuksköterskor som också ska fungera som koordinator. För de som endast ska vara koordinator kan den användas som skriftligt uppdrag. d) obokade tider? Alla berörda verksamheter har beredskap för att fastslagna ledtider ska efterlevas. Lösningarna ser olika ut i regionens olika verksamheter. Här följer några exempel: Vissa tider hålls tomma med en tydligt utsatt tidsgräns som innebär att om den inte är bokad ex två dagar innan tas annan patient in med kort varsel. Urologer har avsatt del av administrativ tid för att kunna ta akuta patienter för undersökning/besök inom urologiska SVF. Cystoskoperande sjuksköterskor tar allt större del av hematuriutredningar i SVF cancer i urinblåsan och övre urinvägarna vilket de kan göra med kort varsel, varför risken för allt för lång väntetid för patienterna i SVF är mycket låg. För SVF matstrups- och magsäckscancer och SVF tjock- och ändtarmscancer har de endoskoperande sjuksköterskorna en avgörande roll i att ledtiderna kan hållas. De har alltid akuta tider att tillhandahålla för SVF-patienter, om ingen SVF-patient är aktuell 10

11 fyller de den avsatta tiden med akuta patienter som är inneliggande på vårdavdelning alternativt använder tiden till administration. SVF äggstockscancer planerar att ha beredskap för att handlägga patienter inom fastslagen ledtid genom jourverksamheten, som alltid bemannas med stödfunktion som har specialistkompetens. SVF hjärntumörer har redan organisation för att patienten ska få träffa specialist inom fastslagen ledtid, genom en särskild internkonsultfunktion. Bilddiagnostik har påbörjat värdeflödesanalys av sin tidbokning och nu fortsätter arbetet med att kartlägga samtliga flöden i verksamheten och man följer den tidplan som anges i 2.1. I takt med tidplanen strävar man efter att planera verksamheten enligt de SVF som implementeras. Nuklearmedicin avser att arbeta på samma sätt som bilddiagnostik med de SVF som de är berörda av. Lungmedicin har sedan länge arbetat för snabba ledtider och arbetet fortsätter. Hematologiska SVF: AML är implementerat och välfungerade. Organisationen av detta får stå modell för utveckling av SVF maligna lymfom och myelom. SVF maligna melanom har redan nu obokade tider för nybesök och behandling med tillhörande rutin att boka andra patienter på tider som inte utnyttjats. 2.3 Utmaningar och konsekvenser Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man att lösa dessa? Utmaning Planerad åtgärd Patologi: det är ett regionalt, men också nationellt problem att antalet patologer är allt för få. De fastslagna ledtiderna blir ibland omöjliga att leva upp till, då den faktiska tid det tar att analysera vissa prover överstiger den fastslagna ledtiden. I Region Jämtland Härjedalen drivs patologiverksamheten genom avtal med Västerbotten. Bilddiagnostik: stor andel av aktuella SVF omfattas av bilddiagnostik, vilket kan innebära behov av såväl större som mindre justeringar och förändrat arbetssätt och planering Vi har en pågående dialog med ansvarig chef med målsättning att klara de fastställda ledtiderna. Interna rutiner inom region Jämtland Härjedalen behöver samtidigt ses över och omprövas, i dialog med ansvarig chef i Umeå. Vi har nyligen initierat samrådsmöten mellan representanter från respektive SVF och patologirepresentant i Umeå. Minnesanteckning från dessa möten finns tillgängliga för alla som arbetar med SVF i vår organisation. Arbetsgrupp utsedd (enhetschef leder gruppen) att se över flöden och ledtider Verksamhetsutvecklare med uppdrag att bidra med värdeflödesanalyser. Överväga kompetensförskjutning? Projektledare SVF som stöd i arbetsgruppen. IT-lösningar kan behöva utvecklas. Produktions- och kapacitetsplanering? 11

12 MDK MLU (Medicinskt Lednings Uppdrag) för varje SVF behöver se över MDK i dialog med NUS: SVF malignt melanom: brist på dermatologer i kombination med tilltagande inflöde. Hur ofta beroende på aktuellt SVFs ledtider? Behövs nya rutiner? Vad behöver förberedas och av vem i region Jämtland Härjedalen respektive Norrlands Universitetssjukhus? Erfaren LEAN-coach har fått i uppdrag att genomföra fördjupad värdeflödesanalys där även produktionsoch kapacitetsplanering beaktas. SVF myelom och maligna lymfom: vakant hematologtjänst har bidragit till eftersläpningar på flera områden inom vår hematologiverksamhet. Svårighet, i varierande grad, att nå ut med information om SVF i regionen. Lungmedicin: behov finns av att optimera samordning/logistik av nio olika aktörer krävs för ett välfungerande flöde i enlighet med Särskild insats att uppdatera INKAregistret planeras Överväga kompentensförskjutning Se över rutiner Fler arbetsgrupper är bildade, bland annat för primärvården. Arbetsgivare och samtliga professioner, samt privata vårdgivare är representerade, i varierande grad. Utforma mer, riktad information till regionens olika verksamhetsområden. Den ska belysa vad SVF innebär för verksamheten och dess medarbetare. Särskild utbildningssatsning till primärvårdens alla superanvändare i det vårdadministrativa systemet, COSMIC, om de dynamiska SVF-remisserna. I samband med utbildningen ovan även information om vad SVF innebär för primärvården, samt demonstration av den sammanställning/lathund som tagits fram. Information om SVF i samband med fortbildningsdagar för distriktssjuksköterskor och medicinsk sekreterare i primärvården. Överväga utskick i form av vecko- eller månadsbrev till berörda chefer att ta upp i samband med APT. Berörda verksamheter rekommenderas att ha SVF som stående punkt på agendan för APT, vilket flera redan har. Översyn av ledtider inom den egna enheten. Mer samarbete över verksamhetsgränser 12

13 fastställda ledtider. I Östersund: lungenheten, röntgenenheten, endoskopienheten och patologienheten (som även är i Umeå). I Umeå: nuklearmedicin, lungmottagningen, onkologmottagningen samt thoraxkirurgen. för bästa möjliga nyttjande av tillgängliga resurser, t ex röntgenavdelningen. Fortsatt dialog med aktörer vid NUS och patologen i Umeå. Eftersträva jämnare planering över året i syfte att minska risken för ökade ledtider under semestertider. Kräver samsyn över verksamhetsgränser och sannolikt ledningsbeslut. Bedömer landstinget att eventuella undanträngningseffekter kan komma att uppstå under 2016 som en följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka och hur de kommer att följas och åtgärdas. Region Jämtland Härjedalen utgår från följande definition beträffande undanträngningseffekter: När patienter med lägre medicinsk prioritet får vård före patienter som har högre medicinsk prioritet. Initialt kan risk föreligga, men bedöms inte som överhängande. Kortare ledtider förväntas bidra till att ingen svårt sjuk blir stående orimligt länge i våra väntelistor. Vi förväntar oss att, när SVF är implementerat, ha snabbare flöden generellt, då antalet patienter inte blir fler genom SVF. Genom avvikelserapporteringssystemet bör vi kunna följa upp och analysera eventuella undanträngningseffekter på individnivå. Generella undanträngningseffekter kommer att synas i den nationella väntetidsdatabasen och kan komma att föranleda fördjupad värdeflödesanalys vid det område som eventuellt berörs. 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med handlingsplanen? I region Jämtland Härjedalen finns relativt få patientföreningar. Prostataförbundet har en lokalförening, Jämtgubben och så finns Jämtlands läns bröstcancerförening: Emmaföreningen. Vi har haft en första träff med representanter från Jämtgubben i januari. I det fördjupade arbetet med SVF prostatacancer ska dialog med föreningen fortsätta. Hur avser landstinget involvera patientrepresentanter i arbetet med SVF? Under våren planeras för ett diagnosoberoende patientråd, där patienter och närstående kan komma till tals. Rekrytering kommer att ske genom annonsering i lokalpressen. Etablerade patientföreningar i länet är välkomna att delta, men med den diagnosoberoende idén i beaktande. 13

14 3.2 Privata vårdgivare Våra privata vårdgivare får samma information som den egna primärvården, genom vår beställarenhet. I arbetsgruppen för primärvården finns representation från de privata vårdgivarna. 3.3 Primärvård Se tabell Uppföljning Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? Se sidan 13 och

15 Vi har skapat möjlighet att följa resultaten enligt nedan: Tabellen ovan syftar till att redovisa utförda/ej utförda aktiviteter. Vi utvecklar nu att kunna redovisa, i rött, de patienter som ännu inte kommit till start av behandling eller avslutats innan start av behandling.

16 Bilden till vänster syftar till att följa avvikelser från fastslagen ledtid från start till avslut av SVF. Redovisningen kan utökas med fler ledtider i en framtid. Bilden till höger syftar till att följa volymen SVF-märkta remisser samt volymen remisser som blir SVF-märkta av mottagaren. Dessa uppföljningar finns tillgängliga i vårt utdatasystem. Respektive område ansvarar för att analysera sina resultat och söka finna lämplig åtgärd. Det kan även vara nödvändigt att samverka över verksamhetsgränser för att hitta mer optimala lösningar. 16

17 5. Arbete med PREM-enkäten För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE) användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats 2015 men önskvärt är att även de som införs 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt. Enkäten planeras vara klar för utskick den 1 mars Då kommer också rekommendationer om täthet av utskick, antal patienter/svf (alla respektive andel av SVFutredda) mm. 5.1 Användande av PREM-enkät Hur avser landstinget arbeta med den PREM-enkät som tagits fram och ska införas under 2016? Vi avser att följa kraven ovan för de SVF som implementerades För innevarande år hoppas vi kunna utvärdera via enkäten för några SVF, troligen något av de som vi startar Användning av resultat Hur kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? På samma sätt som beskrivet under punkt 4 har respektive område ansvar för analys av resultatet. I de fall det finns patientrepresentant att ta med i analysarbetet bör det ske. I samband med att det planerade patientrådet bildas görs en överenskommelse om hur vi tillsammans kan arbeta med resultat och utveckling. Formen för arbetet är inte klarlagt, förslag tas fram av projektledare och beslut tas i styrgruppen under våren.

18 Bilaga 1 Regionövergripande plattform för Standardiserade VårdFörlopp Bakgrund Cancersjukvården i Sverige är av hög kvalitet. Men uppföljningar av cancervårdens tillgänglighet visar att väntetiderna är långa, både för kvinnor och män, och att de regionala skillnaderna är stora. Inget landsting/region har genomgående långa väntetider och det är inte samma landsting som utmärker sig med kort respektive lång väntetid. I en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting satsas det nu på att förbättra tillgängligheten i hela landet. Region Jämtland Härjedalen har åtagit sig att införa och arbeta utifrån standardiserade vårdförlopp, SVF, för cancersjukvården infördes de första fem pilotdiagnoserna: Akut myeloisk leukemi, cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer och prostatacancer införs ytterligare 13 SVF för följande diagnoser: Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln eller cancer i gallblåsan och perihilär gallgång eller primär levercancer Cancer utan känd primärtumör Lungcancer Maligna lymfom Myelom Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer Malignt melanom Handläggning En sammanställning av samtliga SVF, primärvårdsversion, hittas på Varje enskilt SVF finns väl beskrivet på I sammanställningen framgår, för varje SVF, vilka alarmsymtom som föranleder misstanke om cancer och vad som då ska göras i primärvården, samt vad remiss till respektive SVF ska innehålla. 18

19 Remissmallar i COSMIC Det tas fram en remissmall för varje enskilt SVF. De är självinstruerande, med inbyggd KVÅkod och utgår från primärvårdsversionen ovan. De obligatoriska uppgifter som finns angivna i primärvårdsversionen är stjärnmärkta i remissen. Dock inte uppgifter som, fortlöpande, ska vara uppdaterade i COSMIC. Samtliga remissmallar för SVF ska vara godkända av förvaltningschef för hälso- och sjukvården, tillika projektägare COSMIC och SVF. Om specialistsjukvården eller primärvården önskar annan fördelning av utredningsåtgärder än primärvårdsversionen anger, får utsedd läkarrepresentant för det SVF som berörs vid specialistsjukvården samverka med utsedd läkarrepresentant i primärvården. Förändrad utredningsfördelning får inte påverka ledtiderna i SVF. Överenskommelse enligt ovan dokumenteras och meddelas COSMIC systemadministratör. Östersund i februari 2016 elwn 19

20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp De fem vårdförlopp som infördes under 2015 : Akut myeloisk leukemi, AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer De 13 nya vårdförloppen : Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom Malignt melanom (fastställs våren 2016) Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2015 2015-08-25 2 (9) Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer