FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren"

Transkript

1 1 (6) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

2 Innehåll ALLMÄN INFORMATION KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET Beslut om godkännande Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan om godkännande Ansökans märkning och adressering Presentation av företaget Handläggning av ansökningar Avtalsvillkor Krav på utförare Kompetenskrav Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

3 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

4 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. 1 KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET I följande avsnitt framgår krav på ansökan och utföraren. 1.1 Beslut om godkännande Godkännande av utförare av hemtjänst beslutas av Linköpings kommun. 1.2 Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan handläggs av planeringsledare på Omsorgskontoret. 1.3 Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande ska ske på blankett Ansökan om godkännande bilaga 1. Ansökan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Den kan även beställas hos Omsorgskontoret tel Ansökan om godkännande kan ske när som helst under året. Ansökan ska innehålla en tydlig redovisning av samtliga efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Inga reservationer accepteras. Utförare förutsätts före ingivandet av ansökan om godkännande ha skaffat sig god kännedom om hemtjänstverksamhet och de lokala förutsättningar som råder. Information om Linköpings kommun finns att hämta på kommunens hemsida 1.4 Ansökans märkning och adressering Ansökan sänds i tillslutet kuvert eller omslag till: Linköpings kommun Omsorgskontoret LINKÖPING Kuvertet märks med Ansökan om godkännande - Hemtjänst

5 5 1.5 Presentation av företaget Utförare som ansöker om godkännande kan komma att inbjudas till kommunen för att presentera sin verksamhet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, resa och andra kostnader i samband med detta utges inte. 1.6 Handläggning av ansökningar Inkommen ansökan avseende godkännande om att få delta i valfrihetssystemet kommer att handläggas och beslut meddelas utföraren inom 16 veckor från ansökans ankomstdag under förutsättning att alla begärda handlingar inkommit. 1.7 Avtalsvillkor Avtalsvillkor framgår av förfrågningsunderlagets del 3, Avtalsförlaga. 1.8 Krav på utförare Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan. Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 1.9 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker detta ska lämnas för företagets ledning och för personal. Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ.

6 6 Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Kommunen är enligt lag skyldig att medverka till att personer med funktionsnedsättning som inte har arbete eller utbildar sig erbjuds lämplig sysselsättning. Det kan gälla personer med utvecklingsstörning, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller människor med psykosociala problem. Om utförare kan erbjuda sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall det framgå av ansökan. Eventuella ersättningskrav från utföraren för att tillhandahålla sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall anges i ansökningsformuläret. Personer som erbjuds sysselsättning enligt denna bestämmelse får inte ersätta ordinarie personal.

7 1 (18) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 2/3 Ansökningsformulär Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

8 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 3 PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET INFORMATION OM UTFÖRARE FÖRETAGSPRESENTATION KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖRAREN Krav på utföraren Kompetenskrav SKA-KRAV Kvalitetsledningssystem med mera Personal, bemanning och kompetens Kompetenskrav Arbetsledare Personalbemanning Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Kompetensutveckling Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk Tillhandahålla praktikplatser Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Tillgänglighet Kvalitet ur ett brukarperspektiv Dokumentation/journaler/genomförandeplan Byte av utförare Kontaktman Hantering av privata medel Fotolegitimation Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Basala hygienrutiner Nyckelhantering/passerkort Telefoner och IT-stöd Information och marknadsföring Kommunens mål Etiska affärsregler Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället Uppföljning, utvärdering, tillsyn och utvecklingsarbete Tillsyn Utvecklingsarbete Avgränsningar av uppdraget Geografiska områden Tjänster som erbjuds/tid på dygnet Kapacitetstak SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SANNINGSFÖRSÄKRAN OCH ACCEPTERANDE AV ATALSVILLKOR

9 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

10 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET Fyll i detta ansökningsformulär digitalt. Spara ansökningsformuläret lokalt på din dator innan det fylls i. Formuläret består av olika typer av svarsrutor. Frågor som ska besvaras med text följs av en grå svarsruta. För att fylla i uppgifter, ställ markören i den aktuella grå rutan och ange efterfrågade uppgifter. De grå svarsrutorna expanderar allt eftersom text förs in. I ansökningsformuläret efterfrågar Omsorgskontoret beskrivande texter. Var uppmärksam på att det inte går att rätta ord eller ändra styckeordningen efter det att texten är skriven eller inklistrad i anbudsmallen. För att undvika problem när ni lägger in de efterfrågade beskrivningarna bör ni därför arbeta i ett separat dokument för att avsluta med att klippa in den färdiga texten i anbudsmallen först efter att den är helt färdigställd. I de fall ni vill beskriva med hjälp av bilder kan dessa läggas som bilaga. För att kryssa i en ja-ruta eller nej-ruta, vänsterklicka på den aktuella rutan. I ansökningsformuläret efterfrågas även bilagor, numrera bilagorna och ange vilken bilaga som hör till vilket krav genom att föra in bilagenumret i ansökningsformuläret. Notera att det även kan förekomma alternativa svarsmöjligheter. Ansökan kan även fyllas i manuellt.

11 5 1 INFORMATION OM UTFÖRARE Företagsnamn: Adress: Organisationsnummer: Postnummer och ort: Kontaktperson för ansökan: Telefon: E-post: Hemsida: 2 FÖRETAGSPRESENTATION Utföraren ska i rutan nedan lämna en kort beskrivning av företagets organisation, verksamhet, affärsidé samt ägarstruktur. För utförare som avser att nyetablera ett företag för avtalet gäller motsvarande krav. 3 KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖ- RAREN Ansökan ska utgöras av ansökningsformuläret samt begärda bilagor. Utföraren ska i ansökan lämna samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Utföraren ska på ett tydligt sätt beskriva begärda uppgifter. Ansökan innehåller olika typer av uppgifter och frågor som ska fyllas i eller besvaras. Som bekräftelse och kontroll ska utföraren lämna beskrivningar där så begärs samt kryssa i angivna ja-rutor. Reservationer i ansökan, utöver de som framgår av avtalsförlagan, accepteras inte. 3.1 Krav på utföraren Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan.

12 6 Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. Utföraren ska som bevis på att kraven ovan uppfylls till anbudet bifoga kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Bilaga nr. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Utföraren ska visa detta genom att till anbudet bifoga årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Bilaga nr. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 3.2 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker att man har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget ska lämnas för företagets ledning och för personal: Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ. Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen. Ange referent, arbetsplats, titel, telefonnummer samt e-post till referenserna på raderna nedan: 1: 2:

13 7 4 SKA-KRAV 4.1 Kvalitetsledningssystem med mera Utföraren ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitetsledningssystem. Ja Nej Utföraren skall delta i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten. Kommunen utger stöd genom FoU-centrum. Utförare skall delta i av kommunen initierade träffar mellan olika berörda utförare. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande forsknings- och utvecklingsarbete. Ja Nej 4.2 Personal, bemanning och kompetens Följande avsnitt handlar om krav på arbetsledare, omvårdnadspersonal, kompetensutveckling, introduktion för nyanställda med mera. De personer som självständigt utför hemtjänsten ska vara i företaget anställd personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande anställd personal. Ja Nej Kompetenskrav Utföraren ska säkerställa att personalen har erforderlig utbildning och kompetens för uppdraget och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kompetens. Ja Nej Arbetsledare Utföraren ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med arbetsledare avses första linjens chef, enhetschef eller motsvarande. För arbetsledare av personlig omvårdnad gäller: Med lämplig utbildning avses social omsorgslinje, socionom, sjuksköterska eller annan relevant högskoleutbildning. Flerårig dokumenterad erfarenhet som verksamhetschef inom äldreomsorgen och utbildning inom vård- och omsorg kan ersätta kravet på denna utbildning. Byte av arbetsledare ska rapporteras till omsorgskontoret. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande arbetsledare. Ja Nej Redogör här för vem som kommer att vara arbetsledare samt för dennes utbildning och erfarenhet:

14 Personalbemanning Utföraren ska garantera att verksamheten är bemannad med en sådan kompetens och personalbemanning att brukaren tillförsäkras de insatser denna är beviljad. Detta innebär krav på att scheman läggs så att det vid behov finns tillräcklig tid för överföring av information mellan olika arbetspass. Det ska finnas rutiner för överföring av information mellan olika arbetspass. Utföraren ska garantera att det finns personal i den omfattning att brukarens behov, enligt genomförandeplan, kan tillgodoses. Praktikanter, elever, personal i daglig verksamhet, personer i arbetsträning under sjukskrivning etcetera ska inte räknas med i personalbemanning. Personal med lönebidragsanställning kan räknas med motsvarande den procentsats som utgör grunden för bedömningen av arbetsförmågan. Utförare med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen ska erbjuda den anställde arbetsvillkor enligt gällande regelverk. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande personalbemanning. Ja Nej Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Vid nyanställning av personal som ska arbeta med personlig omvårdnad ska minst 80 procent av personalstyrkan ha slutfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller motsvarande, inklusive validering. Med anställning avses både tillsvidareanställningar och vikariat som överstiger 6 månader. Utföraren ska säkerställa att nyanställd personal får individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfaren personal. Med nyanställd personal avses både tillsvidareanställda och samtliga vikarier. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyanställnings och introduktion. Ja Nej Kompetensutveckling Utföraren ska säkerställa att fortlöpande kompetensutveckling ges till personalen med beaktande av kraven på verksamheten. Utförare av personlig omvårdnad ska vid behov säkerställa att personalen får reflektionstid eller externt stöd, till exempel i form av handledning. Utföraren ska säkerställa att det regelbundet finns personalträffar inplanerade för all personal. Utföraren ska i denna ruta redovisa hur fortlöpande kompetensutveckling kommer att säkerställas. Utföraren ska i sin ansökan beskriva på vilket sätt man planerar att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor. Utföraren ska även beskriva i vilken form och omfattning man har tänkt erbjuda olika personalgrupper reflektionstid och/eller externt stöd, till exempel i form av handledning.

15 Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med brukarna, närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumentation som krävs. Utföraren ska vid behov säkerställa att flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk finns. Utföraren ska säkerställa att samtal kan ske på brukarens modersmål. Utföraren ska tillhandahålla tolk vid behov (kommunen faktureras denna kostnad). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk. Ja Nej Tillhandahålla praktikplatser Utförare ska tillhandahålla praktikplatser för till exempel studerande från utbildningsanordnare eller motsvarande. Praktikplatser ska tillhandahållas för andra än personer under utbildning, till exempel praktikplatser för arbetsmarknadsåtgärder eller för språkträning. Utförare ska tillhandahålla praktikplatser utifrån sin storlek och verksamhet. Eventuella praktikanter får inte ersätta ordinarie personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande praktikplatser. Ja Nej 4.3 Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska tillämpas i samtliga verksamheter som bedriver socialtjänst. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande Lex Sarah. Ja Nej Tillgänglighet Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig per telefon på de tider som utföraren åtar sig att bedriva verksamhet. Överkoppling till mobiltelefon medges. Utförare som är godkända för personlig omvårdnad skall vara ansluten till kommunens växel. Utförarens ledningspersonal skall kunna nås per telefon på kontorstid mellan klockan vardagar. Hembesök när någon efterfrågar hemtjänst skall kunna göras inom 2 dagar. Detta gäller både vid tecknande av serviceavtal och när biståndsbeslut finns.

16 10 Akuta insatser skall kunna inledas omgående. Övriga insatser avseende personlig omvårdnad ska kunna inledas inom två dagar. För boserviceinsatser gäller den tidpunkt som överenskommits mellan utföraren och hemtjänstmottagaren. Akut hjälp vid besvarande av trygghetslarm ska kunna ges inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Utförare är skyldig att ta emot alla som efterfrågar hemtjänstinsats under förutsättning att utföraren inte har begränsat sitt åtagande beträffande geografiskt område eller insats. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande tillgänglighet. Ja Nej Kvalitet ur ett brukarperspektiv Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och kommunens mål skall verksamheten präglas av: Ett gott bemötande Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande Tydlig information, till den enskilde och dennes anhöriga Kontinuitet för den enskilde Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet Tillgänglighet. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitet ur ett brukarperspektiv. Ja Nej Dokumentation/journaler/genomförandeplan För varje brukare skall finnas ett undertecknat beslutsunderlag och därtill hörande genomförandeplan för överenskomna insatser. För biståndsbeslutade insatser skall finnas en genomförandeplan för beslutade insatser. Journalhandlingar ska finnas för varje person för att beskriva den vård och omsorg som ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Journalerna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Journaler skall finnas åtkomliga för berörd personal dygnet runt. När journalhandlingarna skall överlämnas till ny utförare skall detta ske utan kostnad. Genomförandeplanen för den som erhåller personlig omvårdnad skall visa den enskildes behov över hela dygnet och upprättas tillsammans med den enskilde och, om den enskilde så önskar, dennes företrädare samt någon ur personalgruppen som känner personen väl. Genomförandeplanen skall revideras vid behov dock minst en gång per år.

17 11 Av genomförandeplanen skall framgå alla insatser som den enskilde har även om dessa insatser ges av annan utförare. Av genomförandeplanen skall framgå om den enskilda har insatser enligt HSL. Om insatser ges av flera utförare skall utföraren vid behov ta initiativ till samordning. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande dokumentation/journaler/genomförandeplaner. Ja Nej Byte av utförare Den enskilde har rätt att byta utförare utan att ange något skäl för detta. Brukare som önskar byta utförare skall i normalfallet avbeställa tidigare överenskomna insatser senast en vecka före överenskommen tid. Brukare som så önskar har möjlighet att få stöd av äldrelots vid byte av utförare. Vid byte av utförare skall utförarna gemensamt medverka till att bytet blir så smidigt och bra som möjligt för den enskilde. Avbeställning från brukaren ska i normalfallet ske senast med en veckas varsel. Utföraren ansvarar för att undersöka orsak till icke avbokade insatser från brukarens sida. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande byte av utförare Ja Nej Kontaktman Varje person som har personlig omvårdnad skall ha en utsedd kontaktman i personalgruppen. Kontaktman ska utses då den personliga omvårdnaden påbörjas. Kontaktmannen ska ha fördjupad kännedom om personen och dess behov. Kontaktmannen ska hålla kontakt med närstående/företrädare för brukaren och så långt det är möjligt svara för de dagliga kontakterna med brukaren. Brukaren ska ges möjlighet att välja/byta kontaktman. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kontaktman. Ja Nej Hantering av privata medel Utföraren ska ha rutiner gällande privata medel. Äldrenämndens rutin ska vara vägledande, se bilaga. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande hantering av privata medel. Ja Nej Fotolegitimation Fast anställd personal skall bära fotolegitimation. Vikarier skall bära tjänstekort utan foto som skall uppvisas tillsammans med personlig legitimation när den anställde är okänd för den enskilde. Fotolegitimation och tjänstekort skall bäras väl synliga och uppvisas vid begäran. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande fotolegitimation. Ja Nej

18 Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Avsnittet avser endast utförare av personlig omvårdnad. Hälso- och sjukvårdansvaret (vårdgivare) för personer boende i servicelägenheter har den utförare som har basansvar i servicehuset. För personer som bor i ordinärt boende ansvarar primärvården för hälso- och sjukvårdsinsatser för de personer som kan ta sig till vårdcentralen. För de personer som inte kan ta sig till vårdcentralen ansvarar kommunens hemsjukvård. Den kommunala enheten KommunRehab ansvarar för närvarande för utprovning av och kostnader för enklare, personliga tekniska hjälpmedel för personer som bor i servicelägenheter och för de flesta personer som bor i ordinärt boende. Personalen ska arbeta rehabiliteringsinriktat genom att tillvarata den enskildes egen förmåga samt ge stöd till att bibehålla och utveckla funktioner och aktivitetsnivå. Detta ska ske utifrån individuella förutsättningar och önskemål. Utföraren ansvarar för och bekostar arbetstekniska hjälpmedel för sin personal. Utföraren ansvarar för att dennes personal har kompetens att efter delegering utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med att hemtjänst ges. Samverkan ska ske mellan hemtjänstutförare och vårdgivare för att säkerställa patientsäkerheten. Lokala skriftliga samverkansrutiner ska upprättas mellan hemtjänstutförare och vårdgivare. Utförarens personal får inte utföra hälso- och sjukvårdsinsatser utan att delgering av uppgifterna lämnats av legitimerad personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande uppdragets utförande. Ja Nej Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Samtliga utförare ska i tillämpliga delar följa kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer samt övriga rutiner som rör verksamheten. Riktlinjerna finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer. Ja Nej

19 Basala hygienrutiner Detta avsnitt gäller såväl utförare av personlig omvårdnad som boservice. Utföraren ska säkerställa att personal har kunskap om och förutsättningar att följa basala hygienrutiner. Nödvändiga åtgärder ska vidtas utifrån genomförd egenkontroll. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande basala hygienrutiner. Ja Nej 4.5 Nyckelhantering/passerkort I den mån nycklar mottages av enskild skall de kvitteras. Nycklarna får inte vara märkta i klartext och får inte förvaras tillsammans med kodförklaringar, instruktioner eller liknande. Förvaring av nycklar/passerkort skall ske på ett sådant sätt att de inte kan tillgripas av obehöriga. Kopior får inte tillverkas. Utföraren svarar för kostnad för låsbyte samt övriga kostnader som kan uppkomma på grund av förlust av kvitterad nyckel. När ett uppdrag avslutas ansvarar utföraren för att samtliga nycklar återlämnas. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyckelhantering/passerkort. Ja Nej 4.6 Telefoner och IT-stöd Samtliga utförare ska dokumentera i och använda sig av kommunen anvisade ITsystem (för närvarande Treserva). Utförare ska följa kommunens riktlinjer för dokumentation i berörda IT-system. Vid var tid gällande riktlinjer finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med kommunen. Kommunen tillhandahåller verksamhetssystemet Treserva. Kommunen står för kostnaden för själva systemet. För inrapportering av insatser och prestationer är utföraren skyldig att ansluta sig till systemet. För utföraren innebär detta en kostnad för anslutning till verksamhetssystemet. Verksamhetssystemet innehåller bland annat en journalfunktion som är obligatorisk för utföraren. För denna dokumentation erfordras att utföraren kan ansluta sig till kommunens IT-baserade verksamhetssystem. Beställningar/biståndsbeslut distribueras elektroniskt från socialkontoret. Verksamhetssystemet förutsätter höga krav på säkerhet vid anslutning. Utföraren är skyldig att delta i erforderlig utbildning. Extra ersättning för detta utgår inte. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande telefoner och IT-stöd. Ja Nej

20 Information och marknadsföring Linköpings kommun tar fram och bekostar tryckt information samt webbinformation avseende Eget val inom hemtjänsten. Utföraren kommer att presenteras på kommunens hemsida. Om utföraren har en egen hemsida skall det framgå att utföraren är godkänd av kommunen samt länk och hänvisning till Uppföljningar och kvalitetsredovisningar som kommunen eller andra t ex Sveriges kommuner och landsting och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför kommer att presenteras på kommunens hemsida. Utföraren skall i sin marknadsföring tillämpa etiska principer anpassade efter målgruppens situation och behov. Information skall vara saklig och korrekt. Utföraren skall samråda med kommunen innan eget informationsmaterial distribueras. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande information och marknadsföring. Ja Nej 4.8 Kommunens mål Utföraren ska utföra de insatser som följer av avtalet i enlighet med kommunens mål. Kommunens mål redovisas på kommunens hemsida Kommunens mål omprövas av fullmäktige varje år. Program och planer som antagits av kommunfullmäktige skall vara vägledande för verksamheten. Samtliga planer och program redovisas på kommunens hemsida Linköpings kommuns värdighetsgaranti för hemtjänst ska vara vägledande för verksamheten. Linköpings kommuns miljöpolicy ska vara vägledande för utförarens miljöarbete. Ett särskilt verksamhetsstöd för enheternas miljöarbete finns framtaget. Verksamhetsstödet består av en handbok Omsorg om Miljön som ger förslag på olika miljöåtgärder inom verksamhetsområdet. Ytterligare information kan fås på Utföraren ska hålla sig informerad om Linköpings kommuns organisation och de insatser och den verksamhet inom omsorgsområdet som kommunen erbjuder. Utföraren kommer regelbundet att bjudas in till informationsmöten/verksamhetsråd. Ansvarig hos utföraren ska delta i dessa möten. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens mål. Ja Nej

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer