FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren"

Transkript

1 1 (6) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

2 Innehåll ALLMÄN INFORMATION KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET Beslut om godkännande Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan om godkännande Ansökans märkning och adressering Presentation av företaget Handläggning av ansökningar Avtalsvillkor Krav på utförare Kompetenskrav Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

3 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

4 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. 1 KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET I följande avsnitt framgår krav på ansökan och utföraren. 1.1 Beslut om godkännande Godkännande av utförare av hemtjänst beslutas av Linköpings kommun. 1.2 Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan handläggs av planeringsledare på Omsorgskontoret. 1.3 Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande ska ske på blankett Ansökan om godkännande bilaga 1. Ansökan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Den kan även beställas hos Omsorgskontoret tel Ansökan om godkännande kan ske när som helst under året. Ansökan ska innehålla en tydlig redovisning av samtliga efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Inga reservationer accepteras. Utförare förutsätts före ingivandet av ansökan om godkännande ha skaffat sig god kännedom om hemtjänstverksamhet och de lokala förutsättningar som råder. Information om Linköpings kommun finns att hämta på kommunens hemsida 1.4 Ansökans märkning och adressering Ansökan sänds i tillslutet kuvert eller omslag till: Linköpings kommun Omsorgskontoret LINKÖPING Kuvertet märks med Ansökan om godkännande - Hemtjänst

5 5 1.5 Presentation av företaget Utförare som ansöker om godkännande kan komma att inbjudas till kommunen för att presentera sin verksamhet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, resa och andra kostnader i samband med detta utges inte. 1.6 Handläggning av ansökningar Inkommen ansökan avseende godkännande om att få delta i valfrihetssystemet kommer att handläggas och beslut meddelas utföraren inom 16 veckor från ansökans ankomstdag under förutsättning att alla begärda handlingar inkommit. 1.7 Avtalsvillkor Avtalsvillkor framgår av förfrågningsunderlagets del 3, Avtalsförlaga. 1.8 Krav på utförare Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan. Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 1.9 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker detta ska lämnas för företagets ledning och för personal. Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ.

6 6 Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Kommunen är enligt lag skyldig att medverka till att personer med funktionsnedsättning som inte har arbete eller utbildar sig erbjuds lämplig sysselsättning. Det kan gälla personer med utvecklingsstörning, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller människor med psykosociala problem. Om utförare kan erbjuda sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall det framgå av ansökan. Eventuella ersättningskrav från utföraren för att tillhandahålla sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall anges i ansökningsformuläret. Personer som erbjuds sysselsättning enligt denna bestämmelse får inte ersätta ordinarie personal.

7 1 (18) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 2/3 Ansökningsformulär Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

8 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 3 PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET INFORMATION OM UTFÖRARE FÖRETAGSPRESENTATION KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖRAREN Krav på utföraren Kompetenskrav SKA-KRAV Kvalitetsledningssystem med mera Personal, bemanning och kompetens Kompetenskrav Arbetsledare Personalbemanning Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Kompetensutveckling Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk Tillhandahålla praktikplatser Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Tillgänglighet Kvalitet ur ett brukarperspektiv Dokumentation/journaler/genomförandeplan Byte av utförare Kontaktman Hantering av privata medel Fotolegitimation Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Basala hygienrutiner Nyckelhantering/passerkort Telefoner och IT-stöd Information och marknadsföring Kommunens mål Etiska affärsregler Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället Uppföljning, utvärdering, tillsyn och utvecklingsarbete Tillsyn Utvecklingsarbete Avgränsningar av uppdraget Geografiska områden Tjänster som erbjuds/tid på dygnet Kapacitetstak SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SANNINGSFÖRSÄKRAN OCH ACCEPTERANDE AV ATALSVILLKOR

9 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

10 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET Fyll i detta ansökningsformulär digitalt. Spara ansökningsformuläret lokalt på din dator innan det fylls i. Formuläret består av olika typer av svarsrutor. Frågor som ska besvaras med text följs av en grå svarsruta. För att fylla i uppgifter, ställ markören i den aktuella grå rutan och ange efterfrågade uppgifter. De grå svarsrutorna expanderar allt eftersom text förs in. I ansökningsformuläret efterfrågar Omsorgskontoret beskrivande texter. Var uppmärksam på att det inte går att rätta ord eller ändra styckeordningen efter det att texten är skriven eller inklistrad i anbudsmallen. För att undvika problem när ni lägger in de efterfrågade beskrivningarna bör ni därför arbeta i ett separat dokument för att avsluta med att klippa in den färdiga texten i anbudsmallen först efter att den är helt färdigställd. I de fall ni vill beskriva med hjälp av bilder kan dessa läggas som bilaga. För att kryssa i en ja-ruta eller nej-ruta, vänsterklicka på den aktuella rutan. I ansökningsformuläret efterfrågas även bilagor, numrera bilagorna och ange vilken bilaga som hör till vilket krav genom att föra in bilagenumret i ansökningsformuläret. Notera att det även kan förekomma alternativa svarsmöjligheter. Ansökan kan även fyllas i manuellt.

11 5 1 INFORMATION OM UTFÖRARE Företagsnamn: Adress: Organisationsnummer: Postnummer och ort: Kontaktperson för ansökan: Telefon: E-post: Hemsida: 2 FÖRETAGSPRESENTATION Utföraren ska i rutan nedan lämna en kort beskrivning av företagets organisation, verksamhet, affärsidé samt ägarstruktur. För utförare som avser att nyetablera ett företag för avtalet gäller motsvarande krav. 3 KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖ- RAREN Ansökan ska utgöras av ansökningsformuläret samt begärda bilagor. Utföraren ska i ansökan lämna samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Utföraren ska på ett tydligt sätt beskriva begärda uppgifter. Ansökan innehåller olika typer av uppgifter och frågor som ska fyllas i eller besvaras. Som bekräftelse och kontroll ska utföraren lämna beskrivningar där så begärs samt kryssa i angivna ja-rutor. Reservationer i ansökan, utöver de som framgår av avtalsförlagan, accepteras inte. 3.1 Krav på utföraren Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan.

12 6 Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. Utföraren ska som bevis på att kraven ovan uppfylls till anbudet bifoga kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Bilaga nr. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Utföraren ska visa detta genom att till anbudet bifoga årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Bilaga nr. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 3.2 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker att man har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget ska lämnas för företagets ledning och för personal: Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ. Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen. Ange referent, arbetsplats, titel, telefonnummer samt e-post till referenserna på raderna nedan: 1: 2:

13 7 4 SKA-KRAV 4.1 Kvalitetsledningssystem med mera Utföraren ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitetsledningssystem. Ja Nej Utföraren skall delta i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten. Kommunen utger stöd genom FoU-centrum. Utförare skall delta i av kommunen initierade träffar mellan olika berörda utförare. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande forsknings- och utvecklingsarbete. Ja Nej 4.2 Personal, bemanning och kompetens Följande avsnitt handlar om krav på arbetsledare, omvårdnadspersonal, kompetensutveckling, introduktion för nyanställda med mera. De personer som självständigt utför hemtjänsten ska vara i företaget anställd personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande anställd personal. Ja Nej Kompetenskrav Utföraren ska säkerställa att personalen har erforderlig utbildning och kompetens för uppdraget och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kompetens. Ja Nej Arbetsledare Utföraren ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med arbetsledare avses första linjens chef, enhetschef eller motsvarande. För arbetsledare av personlig omvårdnad gäller: Med lämplig utbildning avses social omsorgslinje, socionom, sjuksköterska eller annan relevant högskoleutbildning. Flerårig dokumenterad erfarenhet som verksamhetschef inom äldreomsorgen och utbildning inom vård- och omsorg kan ersätta kravet på denna utbildning. Byte av arbetsledare ska rapporteras till omsorgskontoret. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande arbetsledare. Ja Nej Redogör här för vem som kommer att vara arbetsledare samt för dennes utbildning och erfarenhet:

14 Personalbemanning Utföraren ska garantera att verksamheten är bemannad med en sådan kompetens och personalbemanning att brukaren tillförsäkras de insatser denna är beviljad. Detta innebär krav på att scheman läggs så att det vid behov finns tillräcklig tid för överföring av information mellan olika arbetspass. Det ska finnas rutiner för överföring av information mellan olika arbetspass. Utföraren ska garantera att det finns personal i den omfattning att brukarens behov, enligt genomförandeplan, kan tillgodoses. Praktikanter, elever, personal i daglig verksamhet, personer i arbetsträning under sjukskrivning etcetera ska inte räknas med i personalbemanning. Personal med lönebidragsanställning kan räknas med motsvarande den procentsats som utgör grunden för bedömningen av arbetsförmågan. Utförare med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen ska erbjuda den anställde arbetsvillkor enligt gällande regelverk. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande personalbemanning. Ja Nej Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Vid nyanställning av personal som ska arbeta med personlig omvårdnad ska minst 80 procent av personalstyrkan ha slutfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller motsvarande, inklusive validering. Med anställning avses både tillsvidareanställningar och vikariat som överstiger 6 månader. Utföraren ska säkerställa att nyanställd personal får individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfaren personal. Med nyanställd personal avses både tillsvidareanställda och samtliga vikarier. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyanställnings och introduktion. Ja Nej Kompetensutveckling Utföraren ska säkerställa att fortlöpande kompetensutveckling ges till personalen med beaktande av kraven på verksamheten. Utförare av personlig omvårdnad ska vid behov säkerställa att personalen får reflektionstid eller externt stöd, till exempel i form av handledning. Utföraren ska säkerställa att det regelbundet finns personalträffar inplanerade för all personal. Utföraren ska i denna ruta redovisa hur fortlöpande kompetensutveckling kommer att säkerställas. Utföraren ska i sin ansökan beskriva på vilket sätt man planerar att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor. Utföraren ska även beskriva i vilken form och omfattning man har tänkt erbjuda olika personalgrupper reflektionstid och/eller externt stöd, till exempel i form av handledning.

15 Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med brukarna, närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumentation som krävs. Utföraren ska vid behov säkerställa att flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk finns. Utföraren ska säkerställa att samtal kan ske på brukarens modersmål. Utföraren ska tillhandahålla tolk vid behov (kommunen faktureras denna kostnad). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk. Ja Nej Tillhandahålla praktikplatser Utförare ska tillhandahålla praktikplatser för till exempel studerande från utbildningsanordnare eller motsvarande. Praktikplatser ska tillhandahållas för andra än personer under utbildning, till exempel praktikplatser för arbetsmarknadsåtgärder eller för språkträning. Utförare ska tillhandahålla praktikplatser utifrån sin storlek och verksamhet. Eventuella praktikanter får inte ersätta ordinarie personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande praktikplatser. Ja Nej 4.3 Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska tillämpas i samtliga verksamheter som bedriver socialtjänst. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande Lex Sarah. Ja Nej Tillgänglighet Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig per telefon på de tider som utföraren åtar sig att bedriva verksamhet. Överkoppling till mobiltelefon medges. Utförare som är godkända för personlig omvårdnad skall vara ansluten till kommunens växel. Utförarens ledningspersonal skall kunna nås per telefon på kontorstid mellan klockan vardagar. Hembesök när någon efterfrågar hemtjänst skall kunna göras inom 2 dagar. Detta gäller både vid tecknande av serviceavtal och när biståndsbeslut finns.

16 10 Akuta insatser skall kunna inledas omgående. Övriga insatser avseende personlig omvårdnad ska kunna inledas inom två dagar. För boserviceinsatser gäller den tidpunkt som överenskommits mellan utföraren och hemtjänstmottagaren. Akut hjälp vid besvarande av trygghetslarm ska kunna ges inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Utförare är skyldig att ta emot alla som efterfrågar hemtjänstinsats under förutsättning att utföraren inte har begränsat sitt åtagande beträffande geografiskt område eller insats. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande tillgänglighet. Ja Nej Kvalitet ur ett brukarperspektiv Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och kommunens mål skall verksamheten präglas av: Ett gott bemötande Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande Tydlig information, till den enskilde och dennes anhöriga Kontinuitet för den enskilde Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet Tillgänglighet. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitet ur ett brukarperspektiv. Ja Nej Dokumentation/journaler/genomförandeplan För varje brukare skall finnas ett undertecknat beslutsunderlag och därtill hörande genomförandeplan för överenskomna insatser. För biståndsbeslutade insatser skall finnas en genomförandeplan för beslutade insatser. Journalhandlingar ska finnas för varje person för att beskriva den vård och omsorg som ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Journalerna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Journaler skall finnas åtkomliga för berörd personal dygnet runt. När journalhandlingarna skall överlämnas till ny utförare skall detta ske utan kostnad. Genomförandeplanen för den som erhåller personlig omvårdnad skall visa den enskildes behov över hela dygnet och upprättas tillsammans med den enskilde och, om den enskilde så önskar, dennes företrädare samt någon ur personalgruppen som känner personen väl. Genomförandeplanen skall revideras vid behov dock minst en gång per år.

17 11 Av genomförandeplanen skall framgå alla insatser som den enskilde har även om dessa insatser ges av annan utförare. Av genomförandeplanen skall framgå om den enskilda har insatser enligt HSL. Om insatser ges av flera utförare skall utföraren vid behov ta initiativ till samordning. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande dokumentation/journaler/genomförandeplaner. Ja Nej Byte av utförare Den enskilde har rätt att byta utförare utan att ange något skäl för detta. Brukare som önskar byta utförare skall i normalfallet avbeställa tidigare överenskomna insatser senast en vecka före överenskommen tid. Brukare som så önskar har möjlighet att få stöd av äldrelots vid byte av utförare. Vid byte av utförare skall utförarna gemensamt medverka till att bytet blir så smidigt och bra som möjligt för den enskilde. Avbeställning från brukaren ska i normalfallet ske senast med en veckas varsel. Utföraren ansvarar för att undersöka orsak till icke avbokade insatser från brukarens sida. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande byte av utförare Ja Nej Kontaktman Varje person som har personlig omvårdnad skall ha en utsedd kontaktman i personalgruppen. Kontaktman ska utses då den personliga omvårdnaden påbörjas. Kontaktmannen ska ha fördjupad kännedom om personen och dess behov. Kontaktmannen ska hålla kontakt med närstående/företrädare för brukaren och så långt det är möjligt svara för de dagliga kontakterna med brukaren. Brukaren ska ges möjlighet att välja/byta kontaktman. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kontaktman. Ja Nej Hantering av privata medel Utföraren ska ha rutiner gällande privata medel. Äldrenämndens rutin ska vara vägledande, se bilaga. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande hantering av privata medel. Ja Nej Fotolegitimation Fast anställd personal skall bära fotolegitimation. Vikarier skall bära tjänstekort utan foto som skall uppvisas tillsammans med personlig legitimation när den anställde är okänd för den enskilde. Fotolegitimation och tjänstekort skall bäras väl synliga och uppvisas vid begäran. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande fotolegitimation. Ja Nej

18 Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Avsnittet avser endast utförare av personlig omvårdnad. Hälso- och sjukvårdansvaret (vårdgivare) för personer boende i servicelägenheter har den utförare som har basansvar i servicehuset. För personer som bor i ordinärt boende ansvarar primärvården för hälso- och sjukvårdsinsatser för de personer som kan ta sig till vårdcentralen. För de personer som inte kan ta sig till vårdcentralen ansvarar kommunens hemsjukvård. Den kommunala enheten KommunRehab ansvarar för närvarande för utprovning av och kostnader för enklare, personliga tekniska hjälpmedel för personer som bor i servicelägenheter och för de flesta personer som bor i ordinärt boende. Personalen ska arbeta rehabiliteringsinriktat genom att tillvarata den enskildes egen förmåga samt ge stöd till att bibehålla och utveckla funktioner och aktivitetsnivå. Detta ska ske utifrån individuella förutsättningar och önskemål. Utföraren ansvarar för och bekostar arbetstekniska hjälpmedel för sin personal. Utföraren ansvarar för att dennes personal har kompetens att efter delegering utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med att hemtjänst ges. Samverkan ska ske mellan hemtjänstutförare och vårdgivare för att säkerställa patientsäkerheten. Lokala skriftliga samverkansrutiner ska upprättas mellan hemtjänstutförare och vårdgivare. Utförarens personal får inte utföra hälso- och sjukvårdsinsatser utan att delgering av uppgifterna lämnats av legitimerad personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande uppdragets utförande. Ja Nej Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Samtliga utförare ska i tillämpliga delar följa kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer samt övriga rutiner som rör verksamheten. Riktlinjerna finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer. Ja Nej

19 Basala hygienrutiner Detta avsnitt gäller såväl utförare av personlig omvårdnad som boservice. Utföraren ska säkerställa att personal har kunskap om och förutsättningar att följa basala hygienrutiner. Nödvändiga åtgärder ska vidtas utifrån genomförd egenkontroll. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande basala hygienrutiner. Ja Nej 4.5 Nyckelhantering/passerkort I den mån nycklar mottages av enskild skall de kvitteras. Nycklarna får inte vara märkta i klartext och får inte förvaras tillsammans med kodförklaringar, instruktioner eller liknande. Förvaring av nycklar/passerkort skall ske på ett sådant sätt att de inte kan tillgripas av obehöriga. Kopior får inte tillverkas. Utföraren svarar för kostnad för låsbyte samt övriga kostnader som kan uppkomma på grund av förlust av kvitterad nyckel. När ett uppdrag avslutas ansvarar utföraren för att samtliga nycklar återlämnas. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyckelhantering/passerkort. Ja Nej 4.6 Telefoner och IT-stöd Samtliga utförare ska dokumentera i och använda sig av kommunen anvisade ITsystem (för närvarande Treserva). Utförare ska följa kommunens riktlinjer för dokumentation i berörda IT-system. Vid var tid gällande riktlinjer finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med kommunen. Kommunen tillhandahåller verksamhetssystemet Treserva. Kommunen står för kostnaden för själva systemet. För inrapportering av insatser och prestationer är utföraren skyldig att ansluta sig till systemet. För utföraren innebär detta en kostnad för anslutning till verksamhetssystemet. Verksamhetssystemet innehåller bland annat en journalfunktion som är obligatorisk för utföraren. För denna dokumentation erfordras att utföraren kan ansluta sig till kommunens IT-baserade verksamhetssystem. Beställningar/biståndsbeslut distribueras elektroniskt från socialkontoret. Verksamhetssystemet förutsätter höga krav på säkerhet vid anslutning. Utföraren är skyldig att delta i erforderlig utbildning. Extra ersättning för detta utgår inte. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande telefoner och IT-stöd. Ja Nej

20 Information och marknadsföring Linköpings kommun tar fram och bekostar tryckt information samt webbinformation avseende Eget val inom hemtjänsten. Utföraren kommer att presenteras på kommunens hemsida. Om utföraren har en egen hemsida skall det framgå att utföraren är godkänd av kommunen samt länk och hänvisning till Uppföljningar och kvalitetsredovisningar som kommunen eller andra t ex Sveriges kommuner och landsting och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför kommer att presenteras på kommunens hemsida. Utföraren skall i sin marknadsföring tillämpa etiska principer anpassade efter målgruppens situation och behov. Information skall vara saklig och korrekt. Utföraren skall samråda med kommunen innan eget informationsmaterial distribueras. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande information och marknadsföring. Ja Nej 4.8 Kommunens mål Utföraren ska utföra de insatser som följer av avtalet i enlighet med kommunens mål. Kommunens mål redovisas på kommunens hemsida Kommunens mål omprövas av fullmäktige varje år. Program och planer som antagits av kommunfullmäktige skall vara vägledande för verksamheten. Samtliga planer och program redovisas på kommunens hemsida Linköpings kommuns värdighetsgaranti för hemtjänst ska vara vägledande för verksamheten. Linköpings kommuns miljöpolicy ska vara vägledande för utförarens miljöarbete. Ett särskilt verksamhetsstöd för enheternas miljöarbete finns framtaget. Verksamhetsstödet består av en handbok Omsorg om Miljön som ger förslag på olika miljöåtgärder inom verksamhetsområdet. Ytterligare information kan fås på Utföraren ska hålla sig informerad om Linköpings kommuns organisation och de insatser och den verksamhet inom omsorgsområdet som kommunen erbjuder. Utföraren kommer regelbundet att bjudas in till informationsmöten/verksamhetsråd. Ansvarig hos utföraren ska delta i dessa möten. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens mål. Ja Nej

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2015-430 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet Datum för besök 2015-06-23 Deltagare/metod Humana hemtjänst, Ramstorp Metod Uppföljningen genomfördes via

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2015-531 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet Datum för besök 2015-08-14 Deltagare/metod GD Service och Omsorg AB Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-26 Dnr Än 2016-317 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Blåklints Omsorg Datum för besök 2016-04-25

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-316 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-29 Dnr Än 2016-330 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Aman Care Datum för besök 2016-04-28 Deltagare/metod

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet

Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet Förfrågningsunderlag Gäller från 1 januari 2017 Upphandlande myndighet: Borås Stad genom Kommunstyrelsen Innehåll Förfrågningsunderlag för godkännande

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1A Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2015-531 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet Leanlink (Ryd) Datum för besök 2015-09-30 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2012-11-28 Förfrågningsunderlag Fritt val Servicetjänster i hemtjänsten Upphandlande enhet: Höörs kommun Upphandlande nämnd: Socialnämnden 1 Innehållsförteckning 1. ALLMÄN INFORMATION... 4 1.1 BESTÄLLARE...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer