FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren"

Transkript

1 1 (6) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

2 Innehåll ALLMÄN INFORMATION KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET Beslut om godkännande Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan om godkännande Ansökans märkning och adressering Presentation av företaget Handläggning av ansökningar Avtalsvillkor Krav på utförare Kompetenskrav Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

3 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

4 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. 1 KRAV PÅ ANSÖKAN OCH FÖRETAGET I följande avsnitt framgår krav på ansökan och utföraren. 1.1 Beslut om godkännande Godkännande av utförare av hemtjänst beslutas av Linköpings kommun. 1.2 Äldrenämndens kontaktpersoner Ansökan handläggs av planeringsledare på Omsorgskontoret. 1.3 Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande ska ske på blankett Ansökan om godkännande bilaga 1. Ansökan finns tillgänglig på kommunens hemsida. Den kan även beställas hos Omsorgskontoret tel Ansökan om godkännande kan ske när som helst under året. Ansökan ska innehålla en tydlig redovisning av samtliga efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Inga reservationer accepteras. Utförare förutsätts före ingivandet av ansökan om godkännande ha skaffat sig god kännedom om hemtjänstverksamhet och de lokala förutsättningar som råder. Information om Linköpings kommun finns att hämta på kommunens hemsida 1.4 Ansökans märkning och adressering Ansökan sänds i tillslutet kuvert eller omslag till: Linköpings kommun Omsorgskontoret LINKÖPING Kuvertet märks med Ansökan om godkännande - Hemtjänst

5 5 1.5 Presentation av företaget Utförare som ansöker om godkännande kan komma att inbjudas till kommunen för att presentera sin verksamhet. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, resa och andra kostnader i samband med detta utges inte. 1.6 Handläggning av ansökningar Inkommen ansökan avseende godkännande om att få delta i valfrihetssystemet kommer att handläggas och beslut meddelas utföraren inom 16 veckor från ansökans ankomstdag under förutsättning att alla begärda handlingar inkommit. 1.7 Avtalsvillkor Avtalsvillkor framgår av förfrågningsunderlagets del 3, Avtalsförlaga. 1.8 Krav på utförare Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan. Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 1.9 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker detta ska lämnas för företagets ledning och för personal. Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ.

6 6 Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Kommunen är enligt lag skyldig att medverka till att personer med funktionsnedsättning som inte har arbete eller utbildar sig erbjuds lämplig sysselsättning. Det kan gälla personer med utvecklingsstörning, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar eller människor med psykosociala problem. Om utförare kan erbjuda sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall det framgå av ansökan. Eventuella ersättningskrav från utföraren för att tillhandahålla sysselsättning eller arbete för personer med funktionsnedsättning skall anges i ansökningsformuläret. Personer som erbjuds sysselsättning enligt denna bestämmelse får inte ersätta ordinarie personal.

7 1 (18) Omsorgskontoret FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 2/3 Ansökningsformulär Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden

8 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 3 PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET INFORMATION OM UTFÖRARE FÖRETAGSPRESENTATION KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖRAREN Krav på utföraren Kompetenskrav SKA-KRAV Kvalitetsledningssystem med mera Personal, bemanning och kompetens Kompetenskrav Arbetsledare Personalbemanning Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Kompetensutveckling Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk Tillhandahålla praktikplatser Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Tillgänglighet Kvalitet ur ett brukarperspektiv Dokumentation/journaler/genomförandeplan Byte av utförare Kontaktman Hantering av privata medel Fotolegitimation Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Basala hygienrutiner Nyckelhantering/passerkort Telefoner och IT-stöd Information och marknadsföring Kommunens mål Etiska affärsregler Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället Uppföljning, utvärdering, tillsyn och utvecklingsarbete Tillsyn Utvecklingsarbete Avgränsningar av uppdraget Geografiska områden Tjänster som erbjuds/tid på dygnet Kapacitetstak SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SANNINGSFÖRSÄKRAN OCH ACCEPTERANDE AV ATALSVILLKOR

9 3 ALLMÄN INFORMATION Linköpings kommun har sedan gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare, så kallat Eget val. När kommunen införde Eget val inom hemtjänsten var inte Lag om valfrihet (LOV) antagen. Linköpings kommun upphandlar sedan 2010 hemtjänst enligt LOV. Hemtjänst utförs på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. Eget val inom hemtjänsten gäller boservice, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utförare av hemtjänst kan välja mellan att ansöka om godkännande för boservice, för personlig omvårdnad och boservice eller för personlig omvårdnad, trygghetslarm och boservice. I boservice ingår städning, tvätt och inköp av dagligvaror. Boservice utförs vardagar kl I personlig omvårdnad ingår t ex hjälp med personlig hygien, dusch, toalettbesök, matning, på- och avklädning. I personlig omvårdnad ingår även att hjälpa den enskilde med egenvård som beslutats av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utförare som ej önskar godkännande dygnet runt för personlig omvårdnad kan välja att avgränsa sitt uppdrag till tiden Trygghetslarm innebär att brukaren dygnet runt kan nå hemtjänstpersonal. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att dygnet runt besvara och åtgärda trygghetslarm. Utförare av trygghetslarm måste också vara godkänd för personlig omvårdnad dygnet runt och boservice. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag med avseende på geografiskt område. Kommunen har fastställt geografiska områden. Utförare som ansöker om godkännande har möjlighet att avgränsa sitt uppdrag genom att ange ett kapacitetstak i utförda hemtjänsttimmar. Utförare har möjlighet att ange specialisering. Kommunen ger ingen beställningsgaranti. Linköpings kommun har upphandlat ett ickevalsalternativ. Enskilda som inte vill eller kan välja hemtjänstutförare erbjuds hemtjänst av den utförare som har det yttersta ansvaret för att utföra hemtjänst i det geografiska området där den enskilde bor. Ca personer har hemtjänst eller trygghetslarm i Linköpings kommun. På kommunens hemsida finns mer information om kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bli godkänd som hemtjänstutförare. Samtliga handlingar som ingår i underlaget kompletterar varandra.

10 4 Förfrågningsunderlaget är uppdelat i tre avsnitt jämte bilagor. 1. Allmän information 2. Krav på ansökan och företaget 3. Avtalsförlaga Bilagor: Rutin för hantering av privata medel Linköpings kommun kommer bara att acceptera ansökningar som innehåller efterfrågad information. Ansökan som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att godkännas. PRAKTISK INFORMATION OM ANSÖKNINGSFORMULÄRET Fyll i detta ansökningsformulär digitalt. Spara ansökningsformuläret lokalt på din dator innan det fylls i. Formuläret består av olika typer av svarsrutor. Frågor som ska besvaras med text följs av en grå svarsruta. För att fylla i uppgifter, ställ markören i den aktuella grå rutan och ange efterfrågade uppgifter. De grå svarsrutorna expanderar allt eftersom text förs in. I ansökningsformuläret efterfrågar Omsorgskontoret beskrivande texter. Var uppmärksam på att det inte går att rätta ord eller ändra styckeordningen efter det att texten är skriven eller inklistrad i anbudsmallen. För att undvika problem när ni lägger in de efterfrågade beskrivningarna bör ni därför arbeta i ett separat dokument för att avsluta med att klippa in den färdiga texten i anbudsmallen först efter att den är helt färdigställd. I de fall ni vill beskriva med hjälp av bilder kan dessa läggas som bilaga. För att kryssa i en ja-ruta eller nej-ruta, vänsterklicka på den aktuella rutan. I ansökningsformuläret efterfrågas även bilagor, numrera bilagorna och ange vilken bilaga som hör till vilket krav genom att föra in bilagenumret i ansökningsformuläret. Notera att det även kan förekomma alternativa svarsmöjligheter. Ansökan kan även fyllas i manuellt.

11 5 1 INFORMATION OM UTFÖRARE Företagsnamn: Adress: Organisationsnummer: Postnummer och ort: Kontaktperson för ansökan: Telefon: E-post: Hemsida: 2 FÖRETAGSPRESENTATION Utföraren ska i rutan nedan lämna en kort beskrivning av företagets organisation, verksamhet, affärsidé samt ägarstruktur. För utförare som avser att nyetablera ett företag för avtalet gäller motsvarande krav. 3 KVALIFICERINGSKRAV: KRAV PÅ ANSÖKAN OCH UTFÖ- RAREN Ansökan ska utgöras av ansökningsformuläret samt begärda bilagor. Utföraren ska i ansökan lämna samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Utföraren ska på ett tydligt sätt beskriva begärda uppgifter. Ansökan innehåller olika typer av uppgifter och frågor som ska fyllas i eller besvaras. Som bekräftelse och kontroll ska utföraren lämna beskrivningar där så begärs samt kryssa i angivna ja-rutor. Reservationer i ansökan, utöver de som framgår av avtalsförlagan, accepteras inte. 3.1 Krav på utföraren Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter. Utförare ska vara registrerat för F-skatt. Utförare ska som bevis på att kravet uppfylls till ansökan bifoga: kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Därutöver kommer kommunen att begära in Skatteverkets blankett, SKV 4820, Begäran om upplysningar vid upphandling, från Skatteverket för att kontrollera vissa av kraven ovan.

12 6 Ansökan kan även lämnas av nystartade företag och företag under bildande. Med nystartade företag avses i detta sammanhang ett företag som varit registrerat/bedrivit verksamhet under maximalt två år. Utföraren ska som bevis på att kraven ovan uppfylls till anbudet bifoga kopia av gällande registreringsbevis för företaget, utfärdat av officiell behörig myndighet (för svenska företag ofta Bolagsverket). Bilaga nr. För företag under bildande ska om t ex ansökan om registrering sänts till Bolagsverket, kopia bifogas ansökan. Utförare ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga att fullfölja uppdraget. Det ska bevisas genom uppvisande av årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Utföraren ska visa detta genom att till anbudet bifoga årsredovisning, inklusive undertecknad revisionsberättelse, för de senaste två åren. Bilaga nr. Nystartade företag eller företag under bildande ska istället lämna uppgifter som styrker att företaget har tillräcklig ekonomisk förmåga för att fullfölja uppdraget, alternativt ha en bankgaranti. Nystartade företag ska redovisa en budget för det första verksamhetsåret. 3.2 Kompetenskrav Utförare ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget, hemtjänst personlig omvårdnad respektive hemtjänst boservice. Kompetensen och erfarenheten avser även att driva företag. Nystartade företag eller företag under bildande ska ha skaffat sig kompetens om att driva företag genom utbildning eller på annat och adekvat sätt. Redogörelse som styrker att man har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget ska lämnas för företagets ledning och för personal: Ansökan ska innehålla två referenser avseende uppdrag av motsvarande typ. Nystartade företag eller företag under bildande kan uppfylla kravet genom att lämna referenser för personer i ledande ställning. Kommunen förbehåller sig rätten att ta referenser utöver de som företaget angett. Endast utförare som, vid referenstagning, visar att man kan leverera utlovad kvalitet kommer att bli godkänd. Kommunens eventuella egna erfarenheter kommer att vägas in vid bedömningen. Ange referent, arbetsplats, titel, telefonnummer samt e-post till referenserna på raderna nedan: 1: 2:

13 7 4 SKA-KRAV 4.1 Kvalitetsledningssystem med mera Utföraren ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitetsledningssystem. Ja Nej Utföraren skall delta i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten. Kommunen utger stöd genom FoU-centrum. Utförare skall delta i av kommunen initierade träffar mellan olika berörda utförare. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande forsknings- och utvecklingsarbete. Ja Nej 4.2 Personal, bemanning och kompetens Följande avsnitt handlar om krav på arbetsledare, omvårdnadspersonal, kompetensutveckling, introduktion för nyanställda med mera. De personer som självständigt utför hemtjänsten ska vara i företaget anställd personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande anställd personal. Ja Nej Kompetenskrav Utföraren ska säkerställa att personalen har erforderlig utbildning och kompetens för uppdraget och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kompetens. Ja Nej Arbetsledare Utföraren ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Med arbetsledare avses första linjens chef, enhetschef eller motsvarande. För arbetsledare av personlig omvårdnad gäller: Med lämplig utbildning avses social omsorgslinje, socionom, sjuksköterska eller annan relevant högskoleutbildning. Flerårig dokumenterad erfarenhet som verksamhetschef inom äldreomsorgen och utbildning inom vård- och omsorg kan ersätta kravet på denna utbildning. Byte av arbetsledare ska rapporteras till omsorgskontoret. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande arbetsledare. Ja Nej Redogör här för vem som kommer att vara arbetsledare samt för dennes utbildning och erfarenhet:

14 Personalbemanning Utföraren ska garantera att verksamheten är bemannad med en sådan kompetens och personalbemanning att brukaren tillförsäkras de insatser denna är beviljad. Detta innebär krav på att scheman läggs så att det vid behov finns tillräcklig tid för överföring av information mellan olika arbetspass. Det ska finnas rutiner för överföring av information mellan olika arbetspass. Utföraren ska garantera att det finns personal i den omfattning att brukarens behov, enligt genomförandeplan, kan tillgodoses. Praktikanter, elever, personal i daglig verksamhet, personer i arbetsträning under sjukskrivning etcetera ska inte räknas med i personalbemanning. Personal med lönebidragsanställning kan räknas med motsvarande den procentsats som utgör grunden för bedömningen av arbetsförmågan. Utförare med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen ska erbjuda den anställde arbetsvillkor enligt gällande regelverk. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande personalbemanning. Ja Nej Krav vid nyanställning av personal i omvårdnadsarbete Vid nyanställning av personal som ska arbeta med personlig omvårdnad ska minst 80 procent av personalstyrkan ha slutfört gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller motsvarande, inklusive validering. Med anställning avses både tillsvidareanställningar och vikariat som överstiger 6 månader. Utföraren ska säkerställa att nyanställd personal får individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfaren personal. Med nyanställd personal avses både tillsvidareanställda och samtliga vikarier. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyanställnings och introduktion. Ja Nej Kompetensutveckling Utföraren ska säkerställa att fortlöpande kompetensutveckling ges till personalen med beaktande av kraven på verksamheten. Utförare av personlig omvårdnad ska vid behov säkerställa att personalen får reflektionstid eller externt stöd, till exempel i form av handledning. Utföraren ska säkerställa att det regelbundet finns personalträffar inplanerade för all personal. Utföraren ska i denna ruta redovisa hur fortlöpande kompetensutveckling kommer att säkerställas. Utföraren ska i sin ansökan beskriva på vilket sätt man planerar att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor. Utföraren ska även beskriva i vilken form och omfattning man har tänkt erbjuda olika personalgrupper reflektionstid och/eller externt stöd, till exempel i form av handledning.

15 Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med brukarna, närstående, övrig personal samt för att skriftligt kunna göra den dokumentation som krävs. Utföraren ska vid behov säkerställa att flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk finns. Utföraren ska säkerställa att samtal kan ske på brukarens modersmål. Utföraren ska tillhandahålla tolk vid behov (kommunen faktureras denna kostnad). Utföraren accepterar ovanstående krav gällande flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk. Ja Nej Tillhandahålla praktikplatser Utförare ska tillhandahålla praktikplatser för till exempel studerande från utbildningsanordnare eller motsvarande. Praktikplatser ska tillhandahållas för andra än personer under utbildning, till exempel praktikplatser för arbetsmarknadsåtgärder eller för språkträning. Utförare ska tillhandahålla praktikplatser utifrån sin storlek och verksamhet. Eventuella praktikanter får inte ersätta ordinarie personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande praktikplatser. Ja Nej 4.3 Uppdragets utförande, socialtjänstlagen (SoL) Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska tillämpas i samtliga verksamheter som bedriver socialtjänst. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande Lex Sarah. Ja Nej Tillgänglighet Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig per telefon på de tider som utföraren åtar sig att bedriva verksamhet. Överkoppling till mobiltelefon medges. Utförare som är godkända för personlig omvårdnad skall vara ansluten till kommunens växel. Utförarens ledningspersonal skall kunna nås per telefon på kontorstid mellan klockan vardagar. Hembesök när någon efterfrågar hemtjänst skall kunna göras inom 2 dagar. Detta gäller både vid tecknande av serviceavtal och när biståndsbeslut finns.

16 10 Akuta insatser skall kunna inledas omgående. Övriga insatser avseende personlig omvårdnad ska kunna inledas inom två dagar. För boserviceinsatser gäller den tidpunkt som överenskommits mellan utföraren och hemtjänstmottagaren. Akut hjälp vid besvarande av trygghetslarm ska kunna ges inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Utförare är skyldig att ta emot alla som efterfrågar hemtjänstinsats under förutsättning att utföraren inte har begränsat sitt åtagande beträffande geografiskt område eller insats. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande tillgänglighet. Ja Nej Kvalitet ur ett brukarperspektiv Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och kommunens mål skall verksamheten präglas av: Ett gott bemötande Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande Tydlig information, till den enskilde och dennes anhöriga Kontinuitet för den enskilde Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet Tillgänglighet. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kvalitet ur ett brukarperspektiv. Ja Nej Dokumentation/journaler/genomförandeplan För varje brukare skall finnas ett undertecknat beslutsunderlag och därtill hörande genomförandeplan för överenskomna insatser. För biståndsbeslutade insatser skall finnas en genomförandeplan för beslutade insatser. Journalhandlingar ska finnas för varje person för att beskriva den vård och omsorg som ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Journalerna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Journaler skall finnas åtkomliga för berörd personal dygnet runt. När journalhandlingarna skall överlämnas till ny utförare skall detta ske utan kostnad. Genomförandeplanen för den som erhåller personlig omvårdnad skall visa den enskildes behov över hela dygnet och upprättas tillsammans med den enskilde och, om den enskilde så önskar, dennes företrädare samt någon ur personalgruppen som känner personen väl. Genomförandeplanen skall revideras vid behov dock minst en gång per år.

17 11 Av genomförandeplanen skall framgå alla insatser som den enskilde har även om dessa insatser ges av annan utförare. Av genomförandeplanen skall framgå om den enskilda har insatser enligt HSL. Om insatser ges av flera utförare skall utföraren vid behov ta initiativ till samordning. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande dokumentation/journaler/genomförandeplaner. Ja Nej Byte av utförare Den enskilde har rätt att byta utförare utan att ange något skäl för detta. Brukare som önskar byta utförare skall i normalfallet avbeställa tidigare överenskomna insatser senast en vecka före överenskommen tid. Brukare som så önskar har möjlighet att få stöd av äldrelots vid byte av utförare. Vid byte av utförare skall utförarna gemensamt medverka till att bytet blir så smidigt och bra som möjligt för den enskilde. Avbeställning från brukaren ska i normalfallet ske senast med en veckas varsel. Utföraren ansvarar för att undersöka orsak till icke avbokade insatser från brukarens sida. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande byte av utförare Ja Nej Kontaktman Varje person som har personlig omvårdnad skall ha en utsedd kontaktman i personalgruppen. Kontaktman ska utses då den personliga omvårdnaden påbörjas. Kontaktmannen ska ha fördjupad kännedom om personen och dess behov. Kontaktmannen ska hålla kontakt med närstående/företrädare för brukaren och så långt det är möjligt svara för de dagliga kontakterna med brukaren. Brukaren ska ges möjlighet att välja/byta kontaktman. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kontaktman. Ja Nej Hantering av privata medel Utföraren ska ha rutiner gällande privata medel. Äldrenämndens rutin ska vara vägledande, se bilaga. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande hantering av privata medel. Ja Nej Fotolegitimation Fast anställd personal skall bära fotolegitimation. Vikarier skall bära tjänstekort utan foto som skall uppvisas tillsammans med personlig legitimation när den anställde är okänd för den enskilde. Fotolegitimation och tjänstekort skall bäras väl synliga och uppvisas vid begäran. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande fotolegitimation. Ja Nej

18 Uppdragets utförande, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Avsnittet avser endast utförare av personlig omvårdnad. Hälso- och sjukvårdansvaret (vårdgivare) för personer boende i servicelägenheter har den utförare som har basansvar i servicehuset. För personer som bor i ordinärt boende ansvarar primärvården för hälso- och sjukvårdsinsatser för de personer som kan ta sig till vårdcentralen. För de personer som inte kan ta sig till vårdcentralen ansvarar kommunens hemsjukvård. Den kommunala enheten KommunRehab ansvarar för närvarande för utprovning av och kostnader för enklare, personliga tekniska hjälpmedel för personer som bor i servicelägenheter och för de flesta personer som bor i ordinärt boende. Personalen ska arbeta rehabiliteringsinriktat genom att tillvarata den enskildes egen förmåga samt ge stöd till att bibehålla och utveckla funktioner och aktivitetsnivå. Detta ska ske utifrån individuella förutsättningar och önskemål. Utföraren ansvarar för och bekostar arbetstekniska hjälpmedel för sin personal. Utföraren ansvarar för att dennes personal har kompetens att efter delegering utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med att hemtjänst ges. Samverkan ska ske mellan hemtjänstutförare och vårdgivare för att säkerställa patientsäkerheten. Lokala skriftliga samverkansrutiner ska upprättas mellan hemtjänstutförare och vårdgivare. Utförarens personal får inte utföra hälso- och sjukvårdsinsatser utan att delgering av uppgifterna lämnats av legitimerad personal. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande uppdragets utförande. Ja Nej Kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer Samtliga utförare ska i tillämpliga delar följa kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer samt övriga rutiner som rör verksamheten. Riktlinjerna finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens hälso- och sjukvårdsriktlinjer. Ja Nej

19 Basala hygienrutiner Detta avsnitt gäller såväl utförare av personlig omvårdnad som boservice. Utföraren ska säkerställa att personal har kunskap om och förutsättningar att följa basala hygienrutiner. Nödvändiga åtgärder ska vidtas utifrån genomförd egenkontroll. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande basala hygienrutiner. Ja Nej 4.5 Nyckelhantering/passerkort I den mån nycklar mottages av enskild skall de kvitteras. Nycklarna får inte vara märkta i klartext och får inte förvaras tillsammans med kodförklaringar, instruktioner eller liknande. Förvaring av nycklar/passerkort skall ske på ett sådant sätt att de inte kan tillgripas av obehöriga. Kopior får inte tillverkas. Utföraren svarar för kostnad för låsbyte samt övriga kostnader som kan uppkomma på grund av förlust av kvitterad nyckel. När ett uppdrag avslutas ansvarar utföraren för att samtliga nycklar återlämnas. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande nyckelhantering/passerkort. Ja Nej 4.6 Telefoner och IT-stöd Samtliga utförare ska dokumentera i och använda sig av kommunen anvisade ITsystem (för närvarande Treserva). Utförare ska följa kommunens riktlinjer för dokumentation i berörda IT-system. Vid var tid gällande riktlinjer finns att hämta på Dessa riktlinjer kan under avtalsperioden ändras och fler kan tillkomma utifrån bland annat ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från Socialstyrelsen eller politiska beslut. Utföraren tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med kommunen. Kommunen tillhandahåller verksamhetssystemet Treserva. Kommunen står för kostnaden för själva systemet. För inrapportering av insatser och prestationer är utföraren skyldig att ansluta sig till systemet. För utföraren innebär detta en kostnad för anslutning till verksamhetssystemet. Verksamhetssystemet innehåller bland annat en journalfunktion som är obligatorisk för utföraren. För denna dokumentation erfordras att utföraren kan ansluta sig till kommunens IT-baserade verksamhetssystem. Beställningar/biståndsbeslut distribueras elektroniskt från socialkontoret. Verksamhetssystemet förutsätter höga krav på säkerhet vid anslutning. Utföraren är skyldig att delta i erforderlig utbildning. Extra ersättning för detta utgår inte. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande telefoner och IT-stöd. Ja Nej

20 Information och marknadsföring Linköpings kommun tar fram och bekostar tryckt information samt webbinformation avseende Eget val inom hemtjänsten. Utföraren kommer att presenteras på kommunens hemsida. Om utföraren har en egen hemsida skall det framgå att utföraren är godkänd av kommunen samt länk och hänvisning till Uppföljningar och kvalitetsredovisningar som kommunen eller andra t ex Sveriges kommuner och landsting och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför kommer att presenteras på kommunens hemsida. Utföraren skall i sin marknadsföring tillämpa etiska principer anpassade efter målgruppens situation och behov. Information skall vara saklig och korrekt. Utföraren skall samråda med kommunen innan eget informationsmaterial distribueras. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande information och marknadsföring. Ja Nej 4.8 Kommunens mål Utföraren ska utföra de insatser som följer av avtalet i enlighet med kommunens mål. Kommunens mål redovisas på kommunens hemsida Kommunens mål omprövas av fullmäktige varje år. Program och planer som antagits av kommunfullmäktige skall vara vägledande för verksamheten. Samtliga planer och program redovisas på kommunens hemsida Linköpings kommuns värdighetsgaranti för hemtjänst ska vara vägledande för verksamheten. Linköpings kommuns miljöpolicy ska vara vägledande för utförarens miljöarbete. Ett särskilt verksamhetsstöd för enheternas miljöarbete finns framtaget. Verksamhetsstödet består av en handbok Omsorg om Miljön som ger förslag på olika miljöåtgärder inom verksamhetsområdet. Ytterligare information kan fås på Utföraren ska hålla sig informerad om Linköpings kommuns organisation och de insatser och den verksamhet inom omsorgsområdet som kommunen erbjuder. Utföraren kommer regelbundet att bjudas in till informationsmöten/verksamhetsråd. Ansvarig hos utföraren ska delta i dessa möten. Utföraren accepterar ovanstående krav gällande kommunens mål. Ja Nej

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Checklista vid uppföljning av LOV

Checklista vid uppföljning av LOV Datum 2013-01-14 Sida 1/6 Checklista vid uppföljning av LOV (checklistan fylls i av granskaren) Bilaga 2 Nr. X Krav Metod Särskilda frågor Kommentar Ram 1. Erbjuds serviceinsatser vardagar 07.00-19.00?

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (14) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2014-03-07 2 (14) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer